Otkrivanje Grubih Gresaka Slajdovi

 • View
  20

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

grube greske, otkrivanje

Text of Otkrivanje Grubih Gresaka Slajdovi

 • OTKRIVANJE GRUBIH GREAKA U REZULTATIMA GEODETSKIH

  MERENJA I MERE POUZDANOSTI

  GEODETSKIH MERENJA

  Raun izravnanja osnovni

  Prof. Dr Branko Boi

  Graevinski fakultet Odsek za geodeziju i geoinformatiku

  Verzija od 15.12.2013.

 • SADRAJ

  UVOD

  KOFAKTORSKA MATRICA REZIDUALA

  REDUDANTNOST OPAANJA

  TESTIRANJE NA PRISUTNOST GRUBIH GREAKA (OUTLIERS) U REZULTATIMA GEDETSKIH MERENJA

  DEFINISANJE KOOORDINATNOG SISTEMA GEODETSKE MREE

  MERE POUZDANOSTI GEODETSKIH MERENJA

 • UVOD

  Kao pogodni potencijalni pokazatelji prisutnosti grubih greaka koriste se reziduali

  Za testiranje pripadnosti reziduala oekivanom intarvelu koristi se kofaktorska matrica reziduala - QV

 • KOFAKTORSKA MATRICA

  REZIDUALA

  0LAXVL - linearizovani MNK funkcionalni model

  FAXV (F=L- Lo)

  ll QsK2

  0 - kovarijaciona matrica opaanja

  PFAPAAX TT 1)( - reenje

  vektor istinitih greaka opaanja

  vektor istinitih vrednosti nepoznatih parametara

  XALLF 0

  PAPAAAPV TT ))(( 11

  x

  T Q)PAA( 1

  T

  xv AAQPQ 1 )( 12 Txov AAQPK

  Kofaktorska matrica reziduala Kovarijacionamatrica reziduala

  120

  1 KQP

  0LXAL

 • REDUDANTNOST OPAANJA

  Pretpostavimo da samo jedan rezultat sadri grubu greku, tada se vektor istinitih greaka moe prikazati kao

  0

  0

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  ...

  ...

  l

  ...

  l

  ...

  i

  i

  iiiiiVVilrlpqv

  ii

  Popravke

  reziduala

  nekorelisanih

  merenja

  Dijagonalni element matrice Qv

  i - ti dijagonalni element matrice teina Pokazatelj redundantnosti odgovarajueg opaanja ili redudantnost opaanja

  irrn/r

  T

  xv AAQPQ 1

  relativnu redudantnost izravnanja

 • TESTIRANJE NA PRISUTNOST GRUBIH

  GREAKA (OUTLIERS) U REZULTATIMA GEDETSKIH MERENJA

  iivv

  ii

  q

  vv - Standardizovani reziduali

  iii VVVqss 0 - Standardna odstupanja reziduala

  iii VV

  i

  V

  ii

  q

  vvu

  0

  - Bardin test - pokorava se zakonu normalne raspodele N ~(0,1)

  Kritina vrednost standardizovanog normalnog rasporeda u0 jedino zavisi od 0 .

  iV

  i

  s

  v

  Ili

  0s

  v i

  Test statistika

  Verovatnoa da test statistika bude vea od kritine vrednosti jednaka je 0

  u 01

  Ukoliko je odbacuje se sumnjiv rezultat merenja, a izravnanje se ponavlja. 29.30 uui

  f

  VV

  i

  v

  i

  i

  iiiqs

  v

  s

  vT ~

  0

  - Popeov pristup, TAU raspored, sa f = n - r stepeni slobode

  TAU raspored transformie se u Studentov raspored

  2

  2

  1

  )1(

  f

  ff

  f

  ft

 • n,...,2,1i0)v(E:H i0

  Ha: jedan rezidual je posledica prisustva grube greke.

  Za verovatnou greke I vrste testa, koji se sastoji iz n pojedinanih testova, obino se bira =5%.

  n/1

  0 )1(1 - Nivo rizika jednodimenzionalnog testa

  f,/k oT

  2 - Test odluka

  0

  iv

  0

  iv

  v

  vv1v

  sc

  pvexp

  cs

  pvjeako1

  )v(f

  n,...2,1v),v(fpp

  - Danska metoda

  cs/pvc 0i - Kriterijum

  Konstanta c bira se izmeu 2 i 3

 • DEFINISANJE KOOORDINATNOG

  SISTEMA GEODETSKE MREE

  Minimalan broj datih parametara = izravnata opaanja zadovoljie samo unutranje geometrijske uslove mree

  Vie datih taaka = greke datih veliina uticae na tanost ocena nepoznatih parametara

  Nakon izolacije merenja u kojima su prisutni neeljeni uticaji, realizuje se izravnanje sa fiksiranjem VEEG od neophodnog BROJA datih taaka (fully constrained adjustment)

  Ukoliko su dve varijanse statistiki razliite, dva su uzroka od bitne vanosti, i to: a) uticaj greaka datih veliina je znaajan i b) u rezultatima merenja prisutna je gruba ili sistematska greka

  21

  22

  sE 1

  s

 • MERE POUZDANOSTI

  GEODETSKIH MERENJA

  i

  globalno

  rr

  n

  ( )

  , ,

  : a a: ri = 0.1 - 0.2 a a: ri = 0.3 - 0.6 a a: ri = 0.5 - 0.8 a a: ri = 0.2 - 0.5

  i iv v i iq p r PAPAAX TT 1)(

 • MERE POUZDANOSTI GEODETSKIH

  MERENJA Marginalna greka

  2

  00

  iVV

  ipq

  sl

  ii

  - marginally detectable blunder

  srednja vrednost parametra necentralnosti necentralnog normalnog rasporeda

  dijagonalni elementi kofaktorske matrice reziduala Qv.

  Ako kod Bardinog testa za dozvoljenu vrednost

  koristimo 4.0 , pri s2= 6 sva merenja iji su standardizovani reziduali vei od 6 x 4.0 = 24.0 mogue je da u sebi sadre grube ili sistematske greke.

  Ukoliko opaanje ima ri = 0.2, tada je minimalna vrednost greke dotinog opaanja koja se moe otkriti jednaka 24.0/0.2=120.

  Dakle, u dotinom opaanju usled malog redudantnog broja, veliina greke koju moemo otkriti je pet puta vea od eljenog nivoa.

  1- 1- Kriticna

  vrednost

  0.05 0.95 0.80 0.20 2.8

  0.001 0.999 0.80 0.20 4.1

  0.001 0.999 0.999 0.001 6.6

  odbacuje prihvata