Click here to load reader

OSNOVNA ŠKOLA - GOV.me

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OSNOVNA ŠKOLA - GOV.me

3AOSNOVNA ŠKOLA
Predmetni program
Podgorica
2010.
Zavod za školstvo Predmetni programi – fakultativna nastava
Predmetni program RUSKI JEZIK, fakultativna nastava IV, V i VI razred osnovne škole Predmetni program RUSKI JEZIK – fakultativna nastava /drugi ciklus/ za devetogodišnju osnovnu školu su izradile: mr Vesna Vukievi, Filozofski fakultet, Nikši Ljiljana Ranatovi, OŠ“Pavle Rovinski“, Podgorica Lektura: Danijela ilas Na osnovu javno-vaeeg opšteg dijela obrazovnog programa za osnovno obrazovanje i vaspitanje koji je utvren Rješenjem Ministarstva prosvjete i nauke od 23. marta 2004. godine (br. 01-1584), II saziv Savjeta za opšte obrazovanje na a 2. sjednici, odranoj 31. avgusta 2009. godine utvrdio je predmetni program RUSKI JEZIK – fakultativna nastava za IV, V i VI razred osnovne škole.
2
SADRAJ: 1. NAZIV NASTAVNOG PREDMETA I PREDMETNOG PROGRAMA ................................................................................... 4 2. ODREENJE PREDMETNOG PROGRAMA....................................................................................................................... 4 3. OPŠTI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA.................................................................................................................... 5 4. SADRAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA ................................................................................... 6 5. DIDAKTIKA UPUTSTVA ................................................................................................................................................. 14 6. KORELACIJE MEU PREDMETIMA ................................................................................................................................ 18 7. STANDARDI ZNANJA ....................................................................................................................................................... 19 8. NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA I OCJENJIVANJE................................................................................................. 23 9. RESURSI ZA REALIZACIJU.............................................................................................................................................. 24 10. PROFIL I STRUNA SPREMA NASTAVNIKA/CA I STRUNIH SARADNIKA/CA....................................................... 25
3
1. NAZIV NASTAVNOG PREDMETA
STRANI JEZIK NAZIV PREDMETNOG PROGRAMA
Ruski jezik (fakultativna nastava) 2. ODREENJE PREDMETNOG PROGRAMA a) Poloaj, priroda i namjena predmetnog programa Izuavanje stranih jezika odavno predstavlja imperativ savremenog društva. U vrijeme globalizacije i olakšanih mogunosti komunikacije adekvatno vladanje makar jednim stranim jezikom predstavlja zahtjev svijeta oko nas. Znanje stranog jezika otvara mogunost ka kvalitetnijem strunom usavršavanju, poslovnoj zastupljenosti na meunarodnom nivou i kulturnoj integraciji. Ruski jezik kao jedan od svjetskih jezika (oko 300 miliona vlada ruskim jezikom kao maternjim ili stranim) kroz istoriju je pretrpio razliite strategije u popularizaciji u svijetu i svaki od tih perioda je zavisio od društvenih, politikih i kulturnih uslova. Za današnje uslove izuavanja ruskog jezika u svijetu moemo rei da su od strane izvorne drave u veoj mjeri prepoznate realne potrebe za popularizacijom ruskog jezika. U tom smislu odgovarajue obrazovne institucije u Ruskoj Federaciji preko svojih mrea u svijetu plasiraju niz udbenika i nastavnih sredstava opremljenih na savremen, prijemiv nain. Savremeno stanje u Crnoj Gori je oigledan pokazatelj potrebe da ruski jezik u školskom sistemu zauzme poloaj koji bi mogao u realnoj mjeri da formira potreban kadar u oblasti turizma, privrede, kuturnih veza izmeu dvije drave. U nastavnom procesu program ruskog jezika u najveoj mjeri korespondira sa programom maternjeg jezika, sa programima ostalih stranih jezika, a zatim i sa ekstralingvistikim disciplinama kao što su istorija, geografija, muziko i likovno vaspitanje preko kojih uenik/ca moe da formira cjelovitu predstavu o zemlji iji jezik izuava. Vano je istai da odnos srodnih jezika u nastavnom procesu ima kako pozitivne tako i negativne strane. Od pozitivnih strana svakako ueniku/ci se moe obezbijediti olakšano savladavanje materije na poetnim fazama izuavanja jezika, što je od velikog znaaja u stvaranju pozitivnog odnosa prema stranom jeziku. Od negativnih strana izdvaja se veliki stepen interferencije jednog jezika na drugi koji prati nastavu ruskog jezika i u kasnijim fazama izuavanja jezika. Izmeu ostalog smatramo da su upravo ove navedene osobine ono što u najveoj mjeri odreuje osnovne principe u izradi programa za nastavu ruskog jezika u osnovnoj školi jer samo tako moemo formirati dobre temelje za njegovu nadogradnju kroz dalje školovanje. Ruski jezik kao predmet u nastavnom procesu, osim adekvatnog znanja zahvaljujui kojem budui kadar moe da bude konkurentan na trištu, treba da doprinese stvaranju opšteg znanja uenika/ca iz oblasti knjievnosti, muzike, pozorišta kao i
4
Zavod za školstvo Predmetni programi – fakultativna nastava
intenzivnih istorijskih veza izmeu naša dva naroda. Program je koncipiran tako da se ve u poetnoj fazi izuavanja kod uenika/ca razvija objektivan odnos prema ruskom jeziku kao stranom, da pomogne nastavniku/ci u naporu da se iskorijene predrasude koje vladaju posljednjih godina prošlog i poetkom ovog vijeka o ovom jeziku i da tako budemo dio svjetskih trendova koji evidentiraju povean interes prema ruskom jeziku. U uem smislu, nastava ruskog jezika u IV, V i VI razredu osnovne škole treba da stvori elementarne navike slušanja, itanja, govorenja i pisanja u jednom ogranienom tematskom okviru. b) Broj asova po godinama obrazovanja i nivoima postignua
Fakultativna nastava 1-3. godina uenja Razred Nedjeljni broj asova Godišnji broj asova Nivoi postignua
IV 2 60+8* A1.1 V 2 60+8* A1.1 VI 2 60+8* A1
Ukupno 180+24* * Nastavnik/ca je slobodan/na da oko 10% nastavnih sadraja oblikuje u saradnji sa uenicima/ama i upravom škole u zavisnosti od specifinosti sredine. 3. OPŠTI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA Ciljevi i zadaci uenja ruskog jezika u osnovnoj školi su da se uenik/ca osposobi da komunicira na osnovnom nivou u usmenom i pisanom obliku o temama iz svog neposrednog okruenja. Nastava ruskog jezika po ovom programu ima za cilj da:
– podstakne potrebu za uenjem ruskog jezika; – podstakne razvijanje svijesti o sopstvenom napredovanju radi jaanja motivacije za uenje jezika; – olakša razumijevanje drugih i razliitih kultura i tradicija; – stimuliše maštu, kreativnost i radoznalost; – podstie upotrebu ruskog jezika u line svrhe i iz zadovoljstva; – priblii uenicima/ama ideju o postojanju drugih jezika kao sredstava komunikacije; – razvije pozitivna osjeanja prema jeziku koji ue (tzv. senzitivizacija na strane jezike); – stvori dobru lingvistiku osnovu za dalje izuavanje jezika.
Ovo je samo prva etapa na putu koji se nastavlja dalje kroz osnovnu i srednju školu, ali i izvan škole. Meutim, uenje drugog stranog jezika treba posmatrati u kontekstu kompleksne uloge škole i mnogostrukih ciljeva koje joj društvo dodjeljuje. U osnovnoj
5
Zavod za školstvo Predmetni programi – fakultativna nastava
školi prioritet su formativni ciljevi, pa je cilj uenja ruskog jezika, osim što treba da osposobi za komunikaciju na tom jeziku, i podsticanje kognitivne i afektivne znatielje prema jeziku kao fenomenu i prema drugim kulturama. Stoga je fakultativna nastava/uenje ruskog u drugom ciklusu osnovne škole sastavni dio globalne vizije jezikog obrazovanja sa interdisciplinarnom i transdisciplinarnom povezanošu sa maternjim i prvim stranim jezikom, ali i drugim disciplinama i opštim ciljevima obrazovanja:
– jaanje konceptualnog razvoja uenika/ca; – jaanje mentalnih operacija; – razvoj strategija uenja i time osposobljavanje za autonomnost i cjeloivotno uenje; – razvoj transverzalnih vještina (radoznalost, saradnja, odgovornost, vještina slušanja, panja, sposobnost samoprocjene
vlastitih postignua, povjerenje u sebe i svoje sposobnosti); – otkrivanje drugih prostora i kultura, razvijanje svijesti o postojanju razlika i pozitivnog stava prema razlikama, kao i elje za
upoznavanjem i za komunikacijom. 4. SADRAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA Program za uenje ruskog jezika na ovom nivou daje prednost uenju ruskog jezika prije svega upotrebom a ne uenjem pravila. To znai slušanjem, itanjem i ponovnim itanjem, prepisivanjem i nastojanjem da se emituje i rukom i jezikom. Programom se insistira na intenzivnoj praksi slušanja bez koje se ne moe razviti usmeni govor, odnosno, da u nastavi slušanja treba razviti vještinu da se prepoznaju sluhom primljeni modeli govora, da se oni rašlane na elemente, da se prepoznaju rijei koje su u govoru pretrpjele izmjenu, da se izdvoje logiki akcentovane rijei, da se vodi rauna o intonaciji. Nastava je usmjerena na uenika/cu kao subjekta nastavnog procesa, pa je u odreivanju ciljeva, kao i metodologije, voeno rauna o njegovim/njenim potrebama i njegovom opštem kognitivno-afektivno-socijalnom razvoju. Što se tie kognitivnog aspekta, rije je o spontanom usvajanju jezikih znanja potrebnih za funkcionalnu upotrebu jezika. Afektivna dimenzija ima za cilj da otkloni eventualne predrasude i razvije pozitivan stav prema ruskom jeziku i kulturi. Socijalna komponenta odnosi se na potrebu djeteta da spozna i izgrauje sebe kroz susret sa drugima. Zbog toga je vano predvidjeti raznovrsne aktivnosti koje pozivaju na spontano ueše kroz igru i korišenje umjetnikih disciplina (crtanje, pjesma, ples, mimika, gluma) koje doprinose tome da uenje bude zadovoljstvo i da se razvija kreativnost. Sve ove aktivnosti treba da angauju kognitivne, afektivne i motorike sposobnosti uenika/ca i da ukljue sva ula. Na taj nain ruski jezik e za dijete biti, prije svega, sredstvo komunikacije povezane sa zadovoljstvom i kreativnošu, a ne predmet koji se ui. Kroz nastavu ruskog jezika uenik/ca e upoznati i osnovne elemente kulture naroda iji jezik ui (npr. tipina imena i prezimena, naine pozdravljanja i predstavljanja, praznike, slobodno vrijeme, pjesme, poeziju, nazive gradova i nekih spomenika), koje e otkrivati u kontekstu i koji e mu/joj omoguiti da postepeno rekonstruiše materijalno i kulturološko okruenje svojih vršnjaka u Rusiji.
6
Zavod za školstvo Predmetni programi – fakultativna nastava
Slijede tabele u kojima su navedene teme, operativni ciljevi, aktivnosti, pojmovi i sadraji i korelacije. Teme se odnose na samog/samu uenika/cu i njegovo/njeno neposredno okruenje. Pojedine teme se ponavljaju iz godine u godinu zbog potrebe proširivanja leksike. Izborne teme biraju se u saradnji sa uenicima/ama, prema njihovom interesovanju i potrebama. Operativni ciljevi su izvedeni iz opštih ciljeva predmeta, formulisani su u vidu kompetencija – sposobnosti potrebnih za efikasno ueše u komunikaciji. Dati su po kategorijama: za IV razred slušanje/govor/znanje o jeziku (na ovom uzrastu nijesu predvieni ishodi za kategorije itanja i pisanja), a ve za V i VI slušanje/govor/itanje/pisanje, što omoguava da se bolje identifikuju jezike aktivnosti u kojima uenike/ce treba uvjebati. Obuhvataju sve taksonomske nivoe, od imitativne reprodukcije do autonomne produkcije. Mjerljivi su i slue kao osnova za definisanje standarda znanja. Aktivnosti proizilaze iz operativnih ciljeva, usmjerene su na uenika/cu i pokazuju kako uenik/ca treba da ui, kojim aktivnostima ostvaruje cilj. Pojmovi i sadraji okvirno definišu jeziku grau (fonološku, leksiku i gramatiku) potrebnu za ostvarivanje komunikativnih zadataka u tematskim oblastima relevantnim za uenika/cu. Korelacije slue za predmetno i meupredmetno povezivanje u cilju korišenja postojeeg znanja uenika/ca vezanog za odreenu temu ili oblast. Istaknute su veze sa pojedinim predmetima koje su od znaaja za razumijevanje nekog pojma i poveavaju sistematinost znanja uenika/ce.
7
Zavod za školstvo Predmetni programi – fakultativna nastava
IV razred (prva godina uenja) TEMATSKI OKVIR: predstavljanje sebe i drugih, ja i moja porodica, uionica, školski pribor, domae i divlje ivotinje, boje, igrake, praznici, ukusi.
Operativni ciljevi Aktivnosti Pojmovi/sadraji Korelacija SLUŠANJE Uenik/ca treba da: - razlikuje jezik koji ui od drugih
jezika; - razlikuje glasove jezika koji ui i
reeninu intonaciju; - razumije govor nastavnika/ce,
audio-vizuelni zapis, pjesme, brojalice, kratke dijaloge i slino.
GOVOR Uenik/ca treba da, uz prihvatljiv izgovor i intonaciju: - pravilno izgovara glasove,
nauene rijei i izraze i pravilno intonira reenicu;
- koristi formalne i neformalne pozdrave;
- postavi pitanja uz obraene teme i odgovara na njih;
- predstavi i opiše sebe i druge; - imenuje osobe, stvari i ivotinje; - zahvali se i izvini; - izrazi (ne)dopadanje,
(ne)slaganje; - koristi usvojene fraze u
dijalozima; - recituje i pjeva jednostavne
pjesmice; - estita roendan i praznike.
Uenici/e: - slušaju i reaguju uglavnom
neverbalno – crtanjem, bojanjem, fizikom aktivnošu (mimikom, gestom, pokretom...);
- povezuju audio-vizuelni jeziki sadraj.
Uenici/e: - recituju, pjevaju i broje; - ponavljaju rijei, grupe rijei i
reenice po modelu; - daju i izvršavaju jednostavna
uputstva i naredbe; - igraju igru uloga ( ); - uestvuju u razgovoru po
modelu sa drugim/om uenikom/icom ili nastavnikom/icom;
- simuliraju sporazumjevanje u jednostavnim situacijama;
- uestvuju u didaktikim igrama.
Fonetika: - privikavanje na fonološke,
- vezivanje; - intonacija. Imenice: - globalno razlikovanje muškog i
enskog roda, jednine i mnoine. Pridjevi: - opisni (boje, veliina); - prisvojni (, ...). Zamjenice: - line (jednina); - upitne (ivo KTO?/ neivo ?). Brojevi: - od 0 do 10. Glagoli: - sadašnje vrijeme (
, . , , ); - imperativ.
Maternji jezik i knjievnost: - gramatiki i fonološki sistem
jezika; - prosta reenica (potvrdan i
odrian oblik); - elementi dramatizacije. Matematika: - brojevi od 1 do 10. Priroda i društvo: - „ja“ u školi i porodici; - porodini odnosi i praznici; - slinosti i razlike u ruskoj i
crnogorskoj kulturi i civilizaciji; - tradicija, obiaji i uljudno
ophoenje. Fiziko vaspitanje: - igre i gestovi; - kretanje uz muziku pratnju. Muzika kultura: - razvijanje muzikalnosti i osjeaja
za ritam; - pjesme. Likovna kultura: - crtanje, bojanje i izrada postera.
8
uvaavajui potrebe drugih; - trai i daje informaciju i reaguje
na postavljena pitanja o poznatim temama;
- uestvuje u igri i drugim grupnim aktivnostima dajui kratke naredbe i reagujui na njih.
ZNANJA O JEZIKU Uenik/ca treba da: - prepoznaje na elementarnom
nivou glasovnu strukturu jezika koji ui i uoava razliku u odnosu na maternji jezik;
- koristi reenicu kao cjelinu; - uoava znaaj jezika i shvata da
razliiti jezici imaju istu vrijednost.
Uenici/e: - slušaju i reaguju uglavnom
neverbalno – crtanjem, bojanjem, fizikom aktivnošu (mimikom, gestom, pokretom...);
- povezuju audio-vizuelni jeziki sadraj.
Uenici/e: - recituju, pjevaju i broje; - ponavljaju rijei, grupe rijei i
reenice po modelu; - daju i izvršavaju jednostavna
uputstva i naredbe; - igraju igru uloga ( ); - uestvuju u razgovoru po
modelu sa drugim/om uenikom/icom ili nastavnikom/icom;
- simuliraju sporazumjevanje u jednostavnim situacijama;
- uestvuju u didaktikim igrama.
Prijedlozi: - , . Negacija: - ; - . Sintaksa: - jednostavne izjavne reenice
prema modelu; - jednostavne upitne reenice.
9
Zavod za školstvo Predmetni programi – fakultativna nastava
V razred (druga godina uenja) TEMATSKI OKVIR: moje aktivnosti, garderoba, boje, vrijeme (puni sati), dani u nedjelji, dijelovi tijela, ivotinje, stan, namještaj, sport, instrumenti i prevozna sredstva.
Operativni ciljevi Aktivnosti Pojmovi/sadraji Korelacija SLUŠANJE Uenik/ca treba da: - postupno izgovora i intonira rijei; - identifikuje znaenje jednostavnog
iskaza kratke slušane poruke; - razumije globalni smisao kratke
slušane poruke; - razumije i odgovara na kratka i
jednostavna pitanja. GOVOR Uenik/ca treba da: - odgovara na pitanja i zahtjeve; - daje jednostavna uputstva i
naredbe; - oponaša glasove i intonaciju; - koristi nauene fraze; - uestvuje u kraim
dramatizacijama; - trai i daje informacije vezane za
osobe, predmete i ivotinje; - izraava (ne)dopadanje,
odobravanje, negodavanje; - prepozna osnovne prostorne
odnose; - imenuje obroke, dIjelove tijela,
slobodne aktivnosti; - kae koliko je sati.
Uenici/e: - slušaju krai tekst i reaguju prvo
neverbalno (povezuju sa slikom, oznaavaju, zaokruuju, crtaju itd), a potom i verbalno (odgovaraju na pitanja).
Uenici/e: - recituju, pjevaju i broje; - ponavljaju govorene ili snimljene
zvune modele; - daju i izvršavaju jednostavna
uputstva; - igraju igru uloga i dramatizuju; - uestvuju u kratkom razgovoru
sa nastavnikom/com ili uenikom/icom;
- simuliraju sporazumijevanje u jednostavnim situacijama;
- opisuju osobe, predmete i radnje uz ponuene verbalne ili vizuelne elemente;
- uestvuju u didaktikim igrama.
Fonetika: - glasovi: suglasnici i samoglasnici; - intonacija i ritam reenice. Imenice: - jednina i mnoina. Zamjenice: - line; - pokazne.
Pridjevi: - upitni; - opisni; - prisvojni. Glagoli: - glagoli , ; - . Prijedlozi: - , . Brojevi: - od 10 do 30. Veznici: - ne/upotreba „“ pri oznaavanju
vremena.
jezika, izraavanje utivosti. Priroda i društvo: - dani u nedjelji, sati, ivotinje,
dijelovi tijela, moja porodica i ja, praznici.
Matematika: - brojevi od 10 do 30. Likovna kultura: - crtanje, bojanje, izrada postera
razliitim tehnikama. Muzika kultura: - razvijanje muzikalnosti i
osjeaja za ritam kroz djeje pjesme.
Fiziko vaspitanje: - igre i gestovi; - pravilno disanje i pokreti tijela u
cilju uvjebavanja izgovora.
izgovara poznate rijei i jednostavne reenice, poštujui naglasak i intonaciju;
- prepoznaje i razlikuje pisanu i govornu formu jezika;
- razumije jednostavna uputstva; - razumije jednostavne kratke
tekstove poznatog sadraja. PISANJE Uenik/ca treba da: - uoi razlike izmeu ruske i
maternje azbuke, - savlada neka pravopisna pravila; - uoi osnovne razlike izmeu grafije
i izgovora kod uestalih rijei; - uoi neke osobenosti pravopisa
ruskog jezika (akcenti, ,); - napiše estitku prema
jednostavnom modelu.
poznatim imenima i rijeima; - trae odreene informacije ili
detalje u tekstu i uglavnom reaguju neverbalno (crtanjem, povezivanjem slika i teksta) i verbalno (dopunjavanjem teksta);
- sklapaju izmiješane rijei u smisaone cjeline.
Uenici/e: - prepisuju rijei koje sadre
znakove nepostojee u maternjem jeziku (akcenat ...);
- dopunjavaju reenice rijeima koje nedostaju;
- slau ponuene rijei u logian slijed reenice;
- pišu estitke za roendan i praznike.
Sintaksa: - upitne reenice.
Zavod za školstvo Predmetni programi – fakultativna nastava
VI razred (trea godina uenja) TEMATSKI OKVIR: predstavljanje sebe i drugih, brojevi (do 100), aktivnosti, sati, dopadanje, dani, školski predmeti, mjeseci, porodica, praznici, vrijeme, godišnja doba, osjeanja, hrana, zdravlje.
Operativni ciljevi Aktivnosti Pojmovi/sadraji Korelacija SLUŠANJE Uenik/ca treba da: - usvaja što pravilniji izgovor i
intonaciju; - razumije kratka i jednostavna
uputstva, pitanja, izjave, pozive, savjete i kratka objašnjenja;
- globalno i selektivno razumije krai tekst poznate tematike.
GOVOR Uenik/ca treba da: - oponaša i izgovara specifine
glasove ruskog jezika; - verbalno uzvraa na verbalne i
neverbalne podsticaje; - reprodukuje kratke reenice
odgovarajuom intonacijom (potvrdne, odrine, uzvine i upitne);
- postavlja i odgovara na pitanja vezana za obraene teme;
- imenuje i opisuje radnju; - uestvuje u kratkom razgovoru po
modelu; - govori o sebi i drugima koristei
nauene modele.
- rješavaju zadatke višestrukog izbora ili „tano/netano“;
- odgovaraju na pitanja; - prate i povezuju redosljed
dogaaja isprianih u kratkom tekstu.
Uenici/e: - ponavljaju snimljenje zvune
dramatizacijama; - daju i izvršavaju jednostavna
uputstva i naredbe; - imenuju radnju; - reprodukuju kratke dijaloge u
kojima samostalno mijenjaju neke dijelove.
Fonetika: - glasovi: suglasnici, samoglasnici; - intonacija i ritam reenice; - vezivanje. Imenice: - jednina i mnoina; - muški i enski rod. Zamjenice: - promjena linih zamjenica; - povratne zamjenice. Pridjevi: - upitni; - opisni; - prisvojni; - rod pridjeva. Prijedlozi: - prijedlozi za mjesto, , ; - za pravac, , . Brojevi: - od 30 do 100; - redni brojevi do 100.
Maternji jezik i knjievnost: - pravopis; - elementi dramatizacije. Matematika: - brojevi od 30 do 100. Graansko vaspitanje: - razvijanje dijaloga i tolerancije; - njegovanje kulture; - razlike i slinosti izmeu
crnogorske i ruske kulture i civilizacije;
- praznici (Boi, Vaskrs, Bajram, Nova godina...).
Istorija: - slavne linosti; - znaajni datumi. Geografija: - vremenske zone; - geografski poloaj Rusije; - vei gradovi. Biologija: - zdravlje i ishrana; - biljni i ivotinjski svijet.
12
tekstove sa poznatom leksikom, poštujui naglasak i intonaciju;
- uoi glavnu misao kratkog pisanog teksta;
- prikuplja informacije, razumije instrukcije i adekvatno reaguje na njih;
- uoava vezu govora sa neverbalnim oblicima komunikacije.
PISANJE Uenik/ca treba da: - prepiše pojedine rijei i krae
reenice; - uoi osnovne razlike izmeu
grafije i izgovora; - dopuni reenicu rijeima koje
nedostaju; - napiše kratke i jednostavne
reenice; - napiše estitku i pozivnicu; - sloi ponuen red rijei u logian
slijed reenice; - napiše odgovor na postavljeno
pitanje; - popuni formular.
tekstove poznatog sadraja; - itaju po ulogama i dramatizuju; - trae odreene informacije i
detalje u tekstu; - povezuju informacije iz proitanog
teksta sa slikom ili nizom slika; - popunjavaju tabele. Uenici/e: - dopunjavaju reenicu ili krai
tekst rijeima koje nedostaju; - slau ponuene rijei u logian
slijed reenice; - pišu jednostavne reenice; - pišu estitke i pozivnice; - pišu reenice po modelu uz
promjenu nekih elemenata; - pišu odgovore na postavljena
pitanja; - popunjavaju upitnik linim
podacima.
Glagoli: - prošlo vrijeme; - prosto i sloeno budue vrijeme; - povratni glagoli. Veznici: - . Prilozi: - prilozi za vrijeme. Sintaksa: - lini oblici u reenici+ infinitiv.
Likovna kultura: - crtanje, bojanje, izrada postera
razliitim tehnikama; - razvijanje osjeaja za estetiku. Muzika kultura: - razvijanje muzikalnosti kroz
ruske romanse; - upoznavanje sa najpoznatijim
ruskim izvoaima; - festivali. Fiziko vaspitanje: - sport i zdravlje.
13
Zavod za školstvo Predmetni programi – fakultativna nastava
5. DIDAKTIKA UPUTSTVA U ranom periodu izuavanja ruskog jezika svakako se treba oslanjati na osnovnu osobinu djece tog uzrasta – sposobnost imitacije. Zbog nje e biti olakšano usvajanje fonetskog sistema što e rezultirati pravilnom artikulacijom a podraavanje nastavnika/ce od strane uenika/ca omoguie i pravilnu intonaciju u ruskom jeziku. U ovom periodu djeca još uvijek ne povezuju strani jezik sa maternjim, ma koliko oni bili srodni, te je samim tim interferencija svedena na minimalnu mjeru. U tom smislu treba iskoristiti tehnika sredstva (CD, DVD, projektor, Internet) ili eventualno povremeno prisutstvo nosioca jezika koji bi zasigurno ostvario efekat originalnog ambijenta. Uzimajui u obzir uska iskustva koja imaju djeca u tom uzrastu, svi sadraji bi morali imati karakter njima bliskih saznanja, u svakom sluaju savremenih tema i realnih situacija. Na taj nain bi se zagarantovala motivacija potrebna za efikasan proces usvajanja jezika. Takav princip oiglednosti kroz…