of 88/88
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021. 1 Osnovna škola: Mokošica, Dubrovnik Adresa: 20236 Mokošica, Bartola Kašića 20 Tel: 020/452-883 020/451-299 Rač: 020/453-517 Fax: 020/456-260 E-mail: [email protected] Županija: Dubrovačko neretvanska Broj učenika: I IV 374 + 26 (Područna škola) V - VIII 340 Broj razrednih odjela: I IV - 17 V VIII - 16 Ukupno učenika: 740 Ukupno razrednih odjela: 35 (33+ 2) Područna škola Osojnik na Osojniku s dva kombinirana razredna odjela I., II., III. i IV. razreda. Broj zaposlenika: a) učitelja razredne nastave 24 b) produženi boravak 7 c) učitelja predmetne nastave 38 d) stručnih suradnika 5 d) ostalih radnika 16 Ravnateljica: dr. sc. Petra Đapić Caput

Osnovna škola: Mokošica, Dubrovnik

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Osnovna škola: Mokošica, Dubrovnik

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2018/2019GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
1
Tel: 020/452-883
V - VIII 340
odjela I., II., III. i IV. razreda.
Broj zaposlenika:
b) produeni boravak 7
d) strunih suradnika 5
d) ostalih radnika 16
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
2
Na temelju lanka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi (Narodne novine”, broj: 87/08, i 86/09, 92/10, 105/10 ispravak, 90/11,
5/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19, 64/20 ) i lanka 58.
Statuta Osnovne škole Mokošica, Dubrovnik, Školski odbor Osnovne škole
Mokošica, Dubrovnik na 58. sjednici odranoj dana 02.10.2020. godine, a
na prijedlog Uiteljskog vijea i Vijea roditelja donosi
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE
ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
3
1.1. Podatci o prostoru
Osnovna škola Mokošica, Dubrovnik nalazi se u naselju Mokošica na adresi Bartola
Kašia 20 i djeluje na podruju gradskih kotara Mokošica, Komolac i Osojnik. Obuhvaa
kvadraturu od 3 041,83 m2 školskog prostora i cca. 2 690,41 m2 školske sportske
trodijelne dvorane.
Školi pripadaju sljedea naselja: Osojnik, Petrovo selo, Pobreje, Stara i Nova
Mokošica, Obuljeno, Draevo Selo, Roat i Prijevor.
Školska zgrada ima 21 uionicu od kojih je jedna namijenjena za knjinicu, jedna za
Informatiku i jedna za Tehniku kulturu.
U sklopu školske zgrade nalazi se i velika sportska dvorana sa svim prateim
sadrajima. Dio prostora dvorane namijenjen je za provedbu programa produenog
boravka za uenike prvih i drugih razreda. U prostoru školske zgrade nalazi se i potpuno
opremljena kuhinja za pripremanje obroka uenicima koji borave u produenom boravku.
Svi prostori u školskoj zgradi su klimatizirani.
Ulaz u samu školsku zgradu ureen je na nain da je u predvorju prostor u kojem
roditelji ekaju informacije. U glavnom holu škole nalazi se prostor za prijem roditelja, a
to je ujedno i prostor u kojem se odravaju priredbe i izlobe. Škola u sklopu vanjskih
prostora ima ureeno i ograeno dvorište u kojem uenici od 1. do 4. razreda provode
slobodno vrijeme (odmor) i odravaju nastavu TZK-a za vrijeme povoljnih vremenskih
uvjeta.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
4
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
5
Naziv prostora
klasina uionica,
specijalizirana, knjinica,
165 m2
Na školski hol, hodnike, zbornicu, urede (7), sanitarne vorove (14), kuhinju,
magazine(2) te radionicu za kune majstore u matinoj školi otpada cca. 1424 m2 , te
škola ima ukupno cca. 3041,83 m2 unutrašnjeg prostora.
U podrunoj školi Osojnik na ulaz, hodnik, kuhinju, zbornicu i sanitarne vorove
otpada ukupno 325 m2 unutrašnjeg prostora .
Matina škola radi u dvije smjene. Prvim i drugim razredima nastava u
poslijepodnevnoj smjeni poinje u 13:00 sati zbog produenog boravka (organizacija
ruka). Predmetna nastava ima kabinetsku nastavu. Podruna škola ima dva kombinirana
odjeljenja od 1. i 3. te 2. i 4. razreda s 26 uenika. Podruna škola Osojnik radi u jutarnjoj
smjeni i nastava poinje u 8.30 sati.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
6
1. Igralište 400 zadovoljava
3. Zelene površine Osojnik 700 zadovoljava
Okoliš matine školske zgrade redovno se odrava uz pomo radnika škole i u suradnji s
JP Vrtlar.
- Knjige za knjinicu 20.000,00 kn
- Stolice, stolovi i ormari za uenike i uitelje 240.000,00 kn
- Klime 50.000,00 kn
- Energetska obnova preostalog dijela škole krila
B i krila C matine zgrade
- Klimatizacija sportske dvorane
- Nadogradnja škole kako bi se osigurao rad u jednoj smjeni
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
7
2.1. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima (razredna i predmetna
nastava)
škol.
spreme
boravak
knjievnosti i mag. engleskog
Beslema Inka mag. primarnog obrazovanja VSS Razredna
nastava
nastava
nastava
informatike
nastava
nastava
nastava
nastava
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
8
nastava
nastava
kat.
Gujinovi Milana prof. biologije i kemije VSS Kemija, Priroda,
Biologija
Kamber Rijad prof. islamskog vjeronauka VSS Vjeronauk
Kauli Antonija Sveuilišna prvostupnica
Kleak Andrea mag. primarnog obrazovanja VSS Razredna
nastava
nastava
knjievnosti
nastava
Kukuruzovi Lea uiteljica razr. nastave VSS Razredna
nastava
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
9
knjievnosti
nastava
jezika
engleskim
Biologija
jezika
kat.
nastava
nastava
knjievnosti
Nola Snjeana uiteljica razr. nastave VŠS Razredna
nastava
talijanskog jezika
jezika
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
10
nastava
jezika i knjievnosti
VSS Engleski jezik
Prce Ivan mag. kineziologije VSS Tjelesna i
zdravstvena
kultura
magistar edukacije eng. jezika
culture
nastava
Sikiri Ruica prof. hrvatskog jezika VSS Povijest
Stjepovi Ines uiteljica razr. nastave VŠS Razredna
nastava
nastava
Violi Tereza uiteljica razr. nastave VSS Razredna
nastava
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2018/2019
11
Ime i prezime
Ime i prezime
1. Mirjana Mujinovi
2. Marina Pjevi
3. Andrea Draškovi
4. Marija Pjevi
5. Nataša Maslek
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
12
Ime i prezime Struka Stupanj
škol.
spreme
knjievnosti
boravak
boravak
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
13
- Ime i prezime
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
14
2.3.1.Tjedna zaduenja uitelja razredne nastave
Ime i prezime
Inge Brunsko 1.b 16 1 1 Runi rad 19
Zora Brnada 1.c 16 2 1 19
eljka Pezo 1.d 16 2 1 19
Ana Cvjetkovi 2.a 16 2 1 19
Ines Stjepovi 2.b 16 1 1 itaonica 19
Marica Kovai 2.c 16 2 1 19
Olja di Reda 2.d 16 1 1 Likovna grupa 19
Ana Lojpur 2.E 16 1 1 Domainstvo 19
Tereza Violi 3.a 16 1 1 Mali istraivai 19
Snjeana Nola 3.b 16 1 1 Runi rad 19
Anita Matuško 3.c 16 2 1 19
Andrea Dono/Maris
Recitatorska
Paula Majstorovi 4.b 15 1 1 Kreativna grupa 20
Matea urovi 4.c 15 1 1 Likovna grupa 20
Lerka Knezovi 4.d 15 2 1 20
Inka Beslema /Rea
Desnica 1. i 3. 16 1 1 Kreativna grupa 19
Kristina Draeta 2. i 4. 16 1 1 Likovna grupa 19
Tereza Muhoberac Produeni
boravak 25 15
Edita Zec /Nikolina
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
15
Ime i prezime
Ruica Sikiri 6.b 18 1 1 18
Ivana Obradovi 6.d 18 1
Novinarska grupa 18
Estetsko ureenje 18
Prometna kultura 18
Nikolina Bubica 12 6 1 1 2 18
Marijana K.Baletin 21 1 1 17
Mirna Pavlovi bolovanje
Marija Matasi 22 1 1 16
Jadranka Sankovi 5.a 20 2 16
Ešef Ljukovac bolovanje
Ruica Matkovi 7. c 20
Vjeronauna skupina 16
Simona Gavri 22
Vjeronauna skupina 16
Josipa Vukovi 20 Zbor 18
Milana Gujinovi 8.b 20 1 1 16
Ivana K. Batarilo 14 3+1 20
Nikša Grbi 8. c 10 1 9
Tihana Ruso
Rijad Kamber 4 3,5
Novinarska grupa 18
Jasna Njavro 16 2 1 1 IKT 16
Antonija Baji 5.d 19 1 1 17
Andrea Kleak 5. b 18 1 1 18
Mario Marevi 22 2 16
Marinko Šljivi 4 4
Ana Tomaš 8
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
16
radnika škole
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
17
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
18
U Osnovnoj školi Mokošica u prvoj smjeni je 16 odjeljenja::
1. a,b,c,d, 3. a,b,c,d 5. a,b,c,d i 7. a,b,c,d.
U drugoj smjeni je 17 odjeljenja:.
2 a,b,c,d,e 4 a,b,c,d, 6.a,b,c,d i 8. a,b,c,d.
U Podrunoj školi Osojnik imamo dva kombinirana odjeljenja 1.r i 3.r ; 2r i 4.r.
Voditelj smjene je Boško orak, uitelj Tehnike kulture.
Predmetna nastava
Razredna nastava
Prva smjena poinje u 8 sati.
Druga smjena poinje u 14 sati.
U popodnevnoj smjeni nastava prvim i drugim razredima poinje u 13:00 sati.
Veliki odmor za etvrte i više razrede je od 10:25 do 10:40 sati, odnosno od 16:25 do
16:40 sati, a sat traje 45 minuta.
Odmor za prve i druge razrede je od 9:35 do 9:50 odnosno od 14:35 do 14:50 sati.
Odmor za tree razrede je od 9:35 do 9:50 odnosno od 15:35 do 15:50 sati.
U PŠ Osojnik nastava je uvijek u jutarnjoj smjeni i poinje u 8.30 sati.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
19
Deurstva uitelja
Deurni uitelji rasporeeni su na ulazu u školsku zgradu i deuraju prije i poslije
nastave te tijekom velikog odmora. Tijekom nastave u školi, odnosno tijekom odmora
od 5 minuta deuraju uitelji koji taj dan imaju nastavu na odreenom katu.
Deurstva uitelja razredne nastave
1.razreda
uiteljice
1.razreda
uiteljice
1.razreda
uiteljice
1.razreda
Stjepovi
Ana
Cvjetkovi
4.razred uiteljice se
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
20
Sanja Magaš Rina M.Vlahov Marija Matasi Ana Potrebica Ruica Sikiri
Krunoslav Batini Nikša Grbi Jasna Njavro Tihana R.Cvilinder Aida H.Ragu
Pero Kusalo Milana Gujinovi Josipa Vukovi Nikolina Bubica Ivana Jovanovi
Produeni boravak
U ovoj školskoj godini ustrojene su dvije grupe produenog boravka za uenike prvih
i tri grupe za uenike drugih razreda. Za uenike prvih razreda, njih ukupno 29,
osnovane su 2 grupe koje vode uiteljice Nikolina Mihalj i Anuška Matuši. Za
uenike drugih razreda, njih ukupno 17, osnovane su 3 grupe koje vode uiteljice
Tereza Muhoberac, Petra Šmanjak i Nikolina Jozi. (Do poveanja broja grupa drugih
razreda došlo je zbog osiguravanja uvjeta rada povezanih s epidemijom bolesti
COVID-19 uzrokovane SARS-COV-2 u kojem se uenici iz razliitih razreda ne
smiju miješati)
Marijana K.Baletin Jadranka
Ruica Matkovi Ivan Prce Mario Marevi Dragana Kekez Boško orak
Antonija Baji Jasna Njavro Milana Gujinovi Josipa Vukovi Antonija Baji
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
21
Obiljeavanje 1. listopada
Meunarodni Dan uitelja
Dan štednje
Sv. Nikola
II .
Dan priznanja neovisnosti RH
Valentinovo
23.2-do26.2.2021.
Majin dan
VII.
VIII.
22
21
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
22
Razred Uenika Odjela Djevojica Produeni
boravak
2. C
2. D 22 1
2. E
3. B
3. C
3. D 22
4. C 21
Ukupno
4.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
23
boravak
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
24
Sveukupno
5.-8.
340
16
169
Sveukupno
Podruna škola Osojnik
1.
8
4
UENICI S TEŠKOOM U RAZVOJU KOJI SE ŠK. GOD. 2020./21.
ŠKOLUJU PO L. 65 ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U
OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
U OŠ Mokošica imamo 16 uenika i uenica koji se u šk. god. 2020/21. prema
Rješenju Upravnog odjela za društvene djelatnosti u DN školuju po individualnom
odgojno-obrazovnom programu uz prilagodbu nastavnih sadraja i individualiziranom
postupku.
U OŠ Mokošica imamo 21 uenika i uenicu koji se u šk. god. 2020./21. prema
Rješenju Upravnog odjela za društvene djelatnosti u DN školuju po individualnom
odgojno-obrazovnom programu uz individualizirani pristup u radu, l. 5, st. 5.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
25
4.1. Godišnji fond sati nastavnih predmeta po razrednim odjelima
RAZREDNA NASTAVA (obvezni predmeti)
Podruna
škola
HRVATSKI
LIKOVNA
GLAZBENA
ENGLESKI
MATEMATIKA
PRIRODA
TZK
UKUPNO
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
26
HRVATSKI
LIKOVNA
GLAZBENA
ENGLESKI
MATEMATIKA
3360 3430 3640 3640 14070
Realizacija planiranih nastavnih sati pratit e se po odjelima u elektronikim
dnevnicima rada (e-Dnevniku).
Uitelji se potiu na korištenje suvremenih metoda i oblika rada, kao i na
meusobnu suradnju u realizaciji nastavnih sadraja.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
27
NASTAVNI
Podruna
Škola
VJERONAUK
NJEMAKI
JEZIK
TALIJANSKI
JEZIK
280
UKUPNO
PLAN IZBORNE NASTAVE U ŠKOLI (predmetna nastava)
NASTAVNI
NEMAKI
JEZIK
INFORMATIKA
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
28
Dopunska nastava planira se prema potrebama uenika pojedinih razreda u
koju se ukljuuju ovisno o sloenosti nastavnih sadraja, duem izostajanju s nastave
zbog bolesti i sl. Zadatak je uitelja upoznati svoje uenike i ostvarivati individualni
pristup svakom ueniku. Dopunska nastava je korisna, kvalitetno osmišljena i
temeljito pripremljena te predstavlja dodatnu pomo za usvajanje nastavnih sadraja.
U razrednoj nastavi dopunska nastava organizirat e se iz Hrvatskog jezika i
Matematike. U predmetnoj nastavi dopunska nastava planira se iz Matematike,
Hrvatskog jezika, Engleskog jezika, Kemije i Fizike.
DODATNI NASTAVNI RAD
Dodatna nastava organizira se za uenike sukladno njihovim interesima, sklonostima
i sposobnostima, kao i za uenike koje treba pripremiti za razna natjecanja, smotre ili
susrete tijekom cijele nastavne godine.
U razrednoj nastavi planira se dodatna nastava iz Hrvatskog jezika i Matematike.
Dodatni nastavni rad u predmetnoj nastavi planiran je iz Hrvatskog jezika,
Matematike, Engleskog jezika, Kemije,Biologije, Fizike i Informatike, a uenici koji
pokazuju interes za kreativan rad i likovni izriaj ukljueni su rad školske zadruge
Tezoro.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
29
- ove školske godine zbog izvanredne situacije i epidemije COVID-19 uzrokovane
SARS-COV-2 organizacije rada i planirane aktivnosti imaju jedan cilje a to je
ouvanje zdravlja uenika i posljedino zdravlja njihovih obitelji. Stoga se u ovoj
školskoj godini ne predlau izvanuionike aktivnosti uenika naše škole sve dok se ne
promijeni situacija. Aktivnosti koje su ukljuivale edukaciju uenika provodit e se
putem predavanja i primjenom suvremenih tehnologija kako bi im se pribliili ciljevi
koje su trebali ostvariti.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
30
Školski sportski klub
U Osnovnoj školi Mokošica, Dubrovnik Školski sportski klub pod nazivom „Ombla”
koji je osnovan 1. oujka 1995. godine. Klub je osnovan radi aktivnog bavljenja
uenika sportom u školi. Klub je lan školskog sportskog saveza upanije
Dubrovako- neretvanske i domain je brojnih školskih natjecanja. Voditelji su
uitelji Tjelesne i zdravstvene kulture: Ivan Prce i Tihana Ruso Cvilinder.
Klub se bavi sljedeim sportovima:
- nogomet Ivan Prce
- judo Ivan Prce
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
31
1.1. Plan i program rada ravnatelja
SADRAJ RADA Predvieno
210
1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VIII. – IX.
1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VIII. – IX.
1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikula VIII. – IX.
1.4. Izrada školskog kurikula VIII. – IX.
1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole VIII. – IX.
1.6. Planiranje i programiranje rada Uiteljskog i Razrednih vijea IX. – VI.
1.7. Izrada zaduenja uitelja VI. – VIII.
1.8. Izrada smjernica i pomo uiteljima pri tematskim planiranjima IX. – VI.
1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata IX. – VI.
1.10.Planiranje i organizacija strunog usavršavanja IX. – VI.
1.11.Planiranje nabave opreme i namještaja IX. – VI.
1.12.Planiranje i organizacija ureenja okoliša škole IX. – VI.
1.13. Izrada plana evakuacije za uenike i uitelje IX. – VI.
1.14.Ostali poslovi IX. – VIII.
2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela,
broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne
nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).
VIII. – IX.
2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduenja uitelja VIII. – IX.
2.4. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole IX. – VI.
2.5. Organizacija prijevoza i prehrane uenika VIII. – IX.
2.6. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite uenika IX. – VI.
2.7. Organizacija i priprema izvanuionine nastave, izleta i
ekskurzija IX. – VI.
2.8. Organizacija i koordinacija upisa uenika u 1. Razred IV. – VII.
2.9. Organizacija i koordinacija obiljeavanja dravnih blagdana i
praznika IX. – VI.
2.11. Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI. i VIII.
2.12. Organizacija poslova vezanih uz odabir udbenika V. – IX.
2.13. Poslovi vezani uz natjecanja uenika I. – VI.
2.14. Organizacija popravaka, ureenja, adaptacija prostora I. i VIII.
2.15. Ostali poslovi IX. – VIII.
3. PRAENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE
Praenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX. – VI. 245
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
32
razdoblja XII. i VI.
strunim suradnicima i pripravnicima IX. – VI.
3.3. Praenje rada školskih povjerenstava IX. – VI.
3.4. Praenje i koordinacija rada administrativne slube IX. – VIII.
3.5. Praenje i koordinacija rada tehnike slube IX. – VIII.
3.6. Praenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX. – VIII.
3.7. Kontrola pedagoške dokumentacije IX. – VIII.
3.8. Ostali poslovi IX. – VIII.
4. RAD U STRUNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE
4. Planiranje, pripremanje i voenje sjednica kolegijalnih i strunih
tijela IX. – VIII.
4.2. Ostali poslovi IX. – VIII.
5. RAD S UENICIMA, UITELJIMA, STRUNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA
5. 5.1. Dnevna, tjedna i mjesena planiranja s uiteljima i suradnicima IX. – VIII.
200
5.2. Praenje rada uenikih društava, grupa i pomo pri radu IX. – VI.
5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama uenika IX. – VI.
5.4. Suradnja i pomo pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX.– VIII.
5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX. – VIII.
5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX. – VIII.
5.7. Uvoenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad IX. – VI.
5.8. Poslovi oko napredovanja uitelja i strunih suradnika IX. – VI.
5.9. Ostali poslovi IX. – VIII.
6.ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAUNOVODSTVENI POSLOVI
6. Rad i suradnja s tajnikom škole IX. – VIII.
200
6.1. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZO-a IX. – VIII.
6.2. Usklaivanje i provedba opih i pojedinanih akata škole IX. – VIII.
6.3. Provoenje raznih natjeaja za potrebe škole IX. – VIII.
6.4. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX. – VIII.
6.5. Poslovi zastupanja škole IX. – VIII.
6.5. Rad i suradnja s raunovoom škole IX. – VIII.
6.7. Izrada financijskog plana škole VIII. – IX.
6.8. Kontrola i nadzor raunovodstvenog poslovanja IX. – VIII.
6.9. Organizacija i provedba inventure XII.
6.10. Poslovi vezani uz e-matice VI.
6.11. Potpisivanje i provjera svjedodbi VI.
6.12. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII. i I.
6.13. Ostali poslovi IX. – VIII.
7.SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA
7. Predstavljanje škole IX. – VIII.
7.1. Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja IX. – VIII.
7.2. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX. – VIII.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
33
obrazovanja IX. – VIII.
200
7.4. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX. – VIII.
7.5. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na dravnoj razini IX. – VIII.
7.6. Suradnja s Uredom dravne uprave IX. – VIII.
7.7. Suradnja s osnivaem IX. – VIII.
7.8. Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje IX. – VIII.
7.9. Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo IX. – VIII.
7.10. Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX.– VIII.
7.11. Suradnja s Policijskom upravom IX. – VIII.
7.12. Suradnja sa upnim uredom IX. –VIII.
7.13. Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX. – VIII.
7.14. Suradnja s turistikim agencijama IX. – VIII.
7.15. Suradnja s kulturnim i sportskim ustanovama i institucijama IX. – VIII.
7.16. Ostali poslovi IX. – VIII.
8.STRUNO USAVRŠAVANJE
100
HUROŠ-a IX. – VI.
8.3. Praenje suvremene odgojno obrazovne literature IX. – VI.
8.4. Ostala struna usavršavanja IX. – VI.
9.OSTALI POSLOVI RAVNATELJA
9.1. Ostali nepredvidivi poslovi IX. – VI.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
34
5.2. Plan i program rada pedagoga za školsku godinu 2020. /2021.
SADRAJ RADA
1. Izrada godišnjeg programa rada i kurikula IX.
2. Mjeseno planiranje i analiza ostvarenog IX.
3. Dnevno planiranje i analiza ostvarenog IX.
NEPOSREDAN RAD S UITELJIMA, UENICIMA I
RODITELJIMA
2.
roditeljskim sastancima 1. – 8. Razreda IX.
3. Osiguranje uvjeta za optimalno izvoenje odgojno-obrazovnog rada IX.
4.
roditeljima IX.
6. Nabava opreme, sredstava i pomagala za rad IX
7. Poslovi upisa i formiranja odjeljenja V.
8. Organizacija upisa djece u 1. razred, te priprema ispitnog materijala V.
9. Obrada podataka iz predškolskih organizacija o upisanoj djeci V.
10. Ispitivanje pripremljenosti djece za školu i analiza rezultata V.
11.
analiza VI.
12. Rad u Povjerenstvu za upis u 1. razred i formiranje odjeljenja VI., VII.
13.
SRS IX., X.
Praenje realizacije i unapreivanja odgojno-obrazovnog procesa i
ostalih oblika rada s uenicima: IX., X.
15. Nazonost na nastavi i ostalim oblicima rada s uenicima IX. – VI.
16.
Uoavanje uenika za dodatne i dopunske oblike rada i praenje
uspješnosti uenika IX., X.
17. Organiziranje zamjena za uitelje i uvoenje novih zamjena u rad IX., X.
18.
obrazovnom tematikom IX., X.
19. Poslovi oko uvoenja novih programa i ostalih inovacija u školi VIII., IX.
20. Rad na odgojnoj problematici IX. – VI.
21.
Pripremanje i odravanje tema o odgoju, za satove razrednog odjela
( radionice o nenasilju ) IX. – VI.
22. Pripremanje i odravanje tema na uiteljskim vijeima IX .- VI.
23. Individualni i grupni rad s uenicima IX. – VI.
24. Individualni razgovori s roditeljima IX. – VI.
25. Testiranje brzine itanja za 2.razred IX. - VI.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
35
26.
razrednu i predmetnu nastavu IX. – VI.
27. Savjetodavni rad s uenicima i roditeljima IX. – VI.
28.
29. Rad s djecom s teškoama u razvoju IX. - VI.
30. Uoavanje uenika koji imaju teškoe u razvoju IX. – VI.
31. Sudjelovanje na sastancima Povjerenstva za opservacije IX. - VI.
32. Izrada pedagoškog nalaza i mišljenja IX. – VI.
33. Pomo u uenju za uenike IX. - VI.
34. Analiza efikasnosti odgojno-obrazovnog procesa I., VI
35.
za unapreenje rada VI.
38. Istraivaki projekti IX. - VI.
STRUNO USAVRŠAVANJE
2. Permanentno obrazovanje IX. - VI.
3. Pohaanje seminara za pedagoge IX. – VI.
4. Pohaanje škole pedagoga IX. - VI.
5. Pohaanje kongresa za pedagoge IX.
SURADNJA I OSTALI POSLOVI IX. - VI.
1. Suradnja s ravnateljem IX. – VI.
2. Pregled pedagoške dokumentacije škole i izrada statistike škole IX. - VI.
3.
Suradnja s CZSS i organizacijama koje se bave aspektima odgojnog
rada IX. – VI.
5. Suradnja sa SRS-om ostalih škola IX. – VI.
6. Praenje pedagoške literature IX. - VI.
7. Suradnja s gradom Dubrovnikom IX. – VI.
8. Suradnja sa školskom lijenicom IX. - VI.
UKUPNO SATI TJEDNO: 40
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
36
Godišnji plan i program rada školskog psihologa za 2020/21 školsku
godinu
ORGANIZACIJA
s teškoama
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
37
nastavnike
školu
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
38
sluaju potrebe
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
39
uzimanje
anamnestikih
podataka
• Psihologijsko
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
40
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
41
sluaju potrebe
- Rezultati psihologijskog
uenika
provoenjem
anamnestikog
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
42
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
43
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
44
radi
operacionalizacija
ostvarivanju i
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
45
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
46
obrazovnih
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
47
5.4. Plan i program rada defektologa za školsku godinu 2020. /2021.
POSLOVI I ZADACI VRIJEME
1.1. Provedba vjebi s ciljem uklanjanja razvojnih teškoa
tijekom godine
teškoa u razvoju i poremeajima u ponašanju
rujan, listopad,
tijekom godine
oblika odgoja i obrazovanja
tijekom godine
1.4. Rad u Povjerenstvu za procjenu zrelosti djece za upis u 1.
razred
tijekom godine
1.5. Procjena zrelosti djece za upis u prvi razred svibanj, lipanj
1.6. Provedba posebnih postupaka s ciljem pozitivne socijalizacije
uenika s teškoama u razvoju
tijekom godine
za djecu u riziku
2.1. Pripremanje tijekom godine
2.3. Suradnja s uiteljima tijekom godine
2.4. Suradnja s roditeljima tijekom godine
2.5. Suradnja s ustanovama socijalne, zdravstvene i upravne
djelatnosti
3.1. Planiranje, programiranje i izvješivanje tijekom godine
3.2. Rad u Povjerenstvu za procjenu psihofizikog razvoja uenika s
ciljem prilagodbe nastavnih uvjeta
3.3. Ueše na RV, UV i drugim sjednicama tijekom godine
3.4. Izlaganja za roditelje tijekom godine
3.5.Ueše u pedagoško-administrativnim poslovima tijekom godine
3.6. Voenje dokumentacije tijekom godine
4. Ostali poslovi i zadaci
4.1. Struno usavršavanje tijekom godine
4.2. Ueše u kulturnim i društvenim djelatnostima škole tijekom godine
4.3. Rad u Povjerenstvu za procjenu psihofizike zrelosti djece za upis u
1.razred u OŠ Orašac
UKUPNO SATI TJEDNO 40
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
48
5.5. Plan i program rada knjiniara za školsku godinu 2020. /2021.
SADRAJ RADA Predvieno
- Posudba knjiga
- Pomo uenicima pri izboru grae u knjinici, u istraivakom radu u
knjinici, pomo u korištenju raznih izvora znanja, traenju literature i
sl.
- Odgojno - obrazovni rad – Pripremanje, planiranje i programiranje
odgojno – obrazovnog rada u knjinici - edukacija u knjinici za
uenike od 1. do 4. razreda, organizirano i sistematsko upoznavanje
uenika s aktivnostima i korištenjem knjinice, upoznavanje
knjinine grae, asopisa i referentne zbirke i naina njena korištenja,
knjinina edukacija, unapreivanje kulture itanja, kulture ponašanja,
itanje pria, razvijanje navike posjeivanja školske knjinice i dr.
- Upis prvaša u knjinicu i satovi edukacije
- U suradnji s uiteljima - izrada godišnjeg plana obrade lektire
- U suradnji s uiteljima - sudjelovanje u projektima
- Suradnja s Uenikom zadrugom Tezoro
Tijekom
godine
Poetak
drugog
polugodišta
- Organizacija i voenje rada u knjinici
- Obrada i inventarizacija novih knjiga, uvoenje fonda u program Metel
Win
- itanje recenzija, kritika i prikaza novih knjiga i asopisa
- Plan nabave i nabava knjiga, suradnja s nakladnicima i knjiarima
- Nabava periodike
- Ulaganje knjiga na police
- Suradnja s ravnateljem, uiteljima i SRS
- Izrada godišnjeg izvješa o radu i stanju knjinice
- Izrada godišnjeg plana i programa rada
- Izrada plana rada knjinice u školskom kurikulu
- Sudjelovanje u izradi plana KUŠ-a u školskom kurikulu
- Izrada izvješa za vanjske institucije (Matina sluba za školske i
narodne knjinice, NSK, Dravni zavod za statistiku, MZO, AZOO)
Tijekom
godine
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
49
koordinator za KUŠ, u dogovoru s uiteljima i vanjskim suradnicima
tijekom godine
Meunarodni mjesec školskih knjinica
Suradnja s Narodnom knjinicom Grad: posjeti uenika 3. i 4. razreda,
edukacija, suradnja s Narodnom knjinicom – Ogranak Mokošica
Tijekom
godine
- Uiteljsko vijee
- Struni aktiv uitelja Hrvatskog jezika
- Struni aktiv uitelja razredne nastava (na poetku godine i po potrebi)
- Sudjelovanje na ostalim strunim sastancima u školi
Tijekom
godine
Tijekom
godine
Rad izvan škole, suradnja s institucijama izvan škole, kulturna i javna
djelatnost
- Hrvatska udruga školskih knjiniara
- Suradnja s Narodnom knjinicom i Matinom slubom za školske i
narodne knjinice, muzejima, galerijama i drugim ustanovama kulture
- Suradnja s ostalim knjinicama i školama, i drugim institucijama
- Nabava knjiga, suradnja s nakladnicima, odlazak u knjiare
- Praenje predstavljanja novih knjiga i knjievnih dogaanja
- Izrada godišnjeg izvješa o radu
- Izrada godišnjeg plana i programa rada
- Izrada plana rada knjinice i knjiniarske grupe u školskom kurikulu
- Sudjelovanje u izradi plana KUŠ-a u školskom kurikulu
- Sudjelovanje u organizaciji kulturne i javne djelatnosti škole,
koordinacija
Tijekom
godine
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
50
periodike
knjinicama
Suradnja s AZOO, MZO i Matinom slubom za školske i
narodne knjinice
Win
vijee školskih knjiniara, Proljetna škola školskih knjiniara RH,
dravni i meuupanijski struni skupovi u organizaciji MZO, AZOO i
HUŠK-a
Tijekom
godine
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
51
5.6. Plan i program rada tajnika za školsku godinu 2020. /2021.
- svi poslovi vezani za radne odnose
- poslovi vezani za Registar javnih slubi
- poslovi vezani za organiziranje i provoenje nabave
- prisustvovanje sjednicama Školskog odbora i voenje zapisnika
- provoenje odluka organa škole
- opi akti škole i usklaivanje i donošenje novih opih akata škole
- praenje i prouavanje izmjena i dopuna zakonskih propisa
- obavljanje svih pravnih promjena vezanih za statusne promjene
- izdavanje duplikata svjedodbi i prijepisa ocjena
- nabava opreme, inventara
- suradnja s Uredom za društvene djelatnosti Grada i upanije
- sudjelovanje u izradi prijedloga Zaduenja radnika škole
- primanje dnevne pošte, uvoenje u protokol i interna dostava
- razni administrativni, telefonski i drugi poslovi tijekom dana
- suradnja s pomonim i tehnikim osobljem
- suradnja s ravnateljem, raunovodstvom, SRS u rješavanju tekuih problema
- suradnja s ravnateljem i raunovodstvom u svezi izrade projekata, prijedloga
financijskih planova i plana nabave škole
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
52
5.7. Plan i program rada voditelja raunovodstva za školsku godinu
2020. /2021.
- praenje ostvarivanja prihoda i rashoda prema financijskom
planu minimalnog financijskog standarda
- izrada zahtjeva za isplatu sredstava iz prorauna grada Dubrovnika
po investicijama i programima
iznad minim.financ. standarda
- slaganje, kontiranje, knjienje i odlaganje blagajne
- izrada izvještaja i sastavljanje obrazaca o financijskom poslovanju
za potrebe Grada Dubrovnika, Ministarstva znanosti i obrazovanja
- izrada statistikih izvještaja o financijskom poslovanju (mjesenih, godišnjih)
- slaganje, kontiranje i knienje izvoda, te kontrola ispravnosti
- slaganje, kontiranje i knjienje ulaznih rauna
- slaganje, kontiranje i knjienje temeljnica
- slaganje, kontiranje i knjienje izlaznih rauna
- usklaivanje financijskih kartica i dnevnika po glavnoj knjizi
- izrada bruto bilance-šestomjesene
- izrada polugodišnjeg obrauna
- izrada završnog obrauna
- knjienje otpisa analitiki
- zakljuivanje starih i otvaranje novih financijskih kartica
- voenje knjiga ulaznih rauna
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
53
godinu 2020. /2021.
- Utvrivanje fonda sati
- Popisi uenika za besplatni prijevoz
- Carnet evidencija uenika i radnika
- Uvjerenja i potvrde uenicima
-Statistika izvješa vezana za isplatu plaa
- Obraun putnih naloga
- Suradnja s ravnateljem, tajnikom, raunovoom i ostalim osobljem u školi
- Suradnja s FINA-om, Zavodom MIO, HZZO-om, Zavodom za
statistiku, J. P. Libertas i dr.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
54
6.1. Plan rada školskog odbora
Školski odbor sastaje se tijekom nastavne godine i sudjeluje u radu škole na nain da:
- daje suglasnost za izbor ravnatelja škole uz prethodnu
suglasnost ministra
- donosi statut i ope akte škole na prijedlog ravnatelja škole
- donosi godišnji plan i program rada škole i kurikul škole na
prijedlog UV i ravnatelja škole
- donosi financijski plan,
prestanka radnog odnosa
- odluuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- daje suglasnost ravnatelju škole za sklapanje pravnih poslova
(ugovora) preko 70.000,00 kuna, a preko 200.000,00 kuna i uz
suglasnost osnivaa škole Grada Dubrovnika,
- daje osnivau i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim
pitanjima vanim za rad i sigurnost u školi
- obavlja i druge poslove odreene statutom škole i drugim
opim aktima škole
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
55
Mjesec
Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi, Statutom, Kunim redom i svim ostalim novim
pravilnicima
- Ravnatelj
- SRS
- Razrednici
X.
- Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole i
Kurikula za novu školsku godinu
- Dogovor o proslavi Dana kruha i Dana uitelja
- Ravnatelj
- SRS
- Razrednici
- Priprema za drugo polugodište
za 1. obrazovno razdoblje
I. - Izvješe o uspjehu i vladanju uenika na kraju 1.
obrazovnog razdoblja
-Tekua problematika
(obiljeavanje Valentinova, Maškare)
podrške
-Psiholog
-Ravnatelj
po razredima
- Samovrednovanje
-Ravnatelj
-Razrednici
-SRS
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
56
- Dogovor oko kraja šk.godine 2020./21.
-Ravnatelj
-SRS
-uitelji
-knjiniar
VI. - Izvješa o uspjehu i vladanju uenika na kraju šk. godine
- Odluka o upuivanju uenika na dopunsku nastavu (s
jednom ili dvije negativne ocjene) i ponavljanje razreda
uenika s tri i više negativnih ocjena
- Tekua problematika
- Rješenja o godišnjim odmorima
-Razrednici
-SRS
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
57
-Sjednica razrednih vijea 4. i 5.
razreda
- Izrada planova za uenike s
Rješenjima
- Izvješe razrednika o trenutnom
- Prijedlozi za poboljšanje rada
obrazovnog razdoblja
- Aktivnosti Zadruge
Vlaha
- Izvješe razrednika o trenutnom
-Samovrednovanje
ocjena pred kraj godine
- Izvješe razrednika o tekuoj
-tekua problematka
Defektolog
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
58
6.4. Plan odgojnog rada škole - sat razrednog odjela (tematsko)
U okviru Plana odgojnog rada škole tijekom godine na satovima Razrednog odjela
realizirat e se teme iz podruja socijalno-zdravstvene i ekološke zaštite uenika,
mentalnog zdravlja, a voditelji su razrednici, lanovi SRS i školska lijenica. lanovi
SRS e obraivati teme iz Školskog preventivnog programa, iz programa prevencije
nasilja te prevencije zlostavljanja u okviru CAP programa. Uenici e se kroz razliite
teme senzibilizirati za potrebe osjetljivih skupina odnosno obraivat e se teme prema
specifinosti pojedinog razrednog odjela.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
59
– školski pedagog
socijalni razvoj
• u dogovoru s
socijalni razvoj
• u dogovoru s
socijalni razvoj
• u dogovoru s
socijalni razvoj
• u dogovoru s
razredu 2 radionice, a tijekom
drugog polugodišta 2 radionice u
ostalim 6.razredima
socijalni razvoj
• u dogovoru s
bez nasilja „
MUP-a
• Za sve razrede od 1.-8. u dogovoru s razrednicima odraivat e se
Sociometrijsko istraivanje.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
60
razrednog odjela –školski defektolog
2. razredi
3. razredi
4. razredi
Filipini iza ugla- vanost prijateljstva -tematsko i radionica (u dogovoru s
uiteljicama)
5.razredi
6. razredi
7. razred
Kako donosimo odluke -tematsko i radionica (u dogovoru s razrednikom)
8. razredi
Što posiješ – to poanješ - tematsko i radionica (u dogovoru s razrednikom)
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
61
razrednog odjela –školski psiholog
1. Ovo sam ja! Uenik/ca opisuje svoje tjelesne i osobne
karakteristike.Uoava slinosti i razlike u odnosu na
vršnjake. Svatko je jedinstven i vrijedan.
listopad
osnovne i sloene emocije. Koristi se tehnika igranja uloga
kao nain izraavanja i uenja.
rujan
3. Semafor osjeaja. Prepoznaju i imenuju osjeaje. Shvaaju
da mogu imati više osjeaja oko neega, da se mogu osjeati
drugaije od ostalih te da je svaki osjeaj vrijedan i vaan.
Osvještavaju da u svakoj situaciji imaju izbor naina
reagiranja. Kroz igru vjebaju primjenu nauenog.
oujak
kompetencija društvene svijesti koja je vani dio
emocionalne pismenosti.
uenja.
rujan
oujak
osobu.
studeni
razvoj. Zdravi ivotni izbori.
listopad
7. Ovisnosti- pušiti ili ne? Poistovjetiti odluku o NE- pušitii s
pozitivnim ponašanjem.
pravilnog izbora zanimanja.
8. Pravilnik o upisu u srednju školu i tehnika e
upisa. Upoznavanje uenika sa zakonskom regulativom oko
upisa u srednju školu.
zdravlje mladih
veljaa
Uenicima e se materijali pripremiti i dostaviti u digitalnom obliku u sluaju
odvijanja nastave na daljinu.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
62
6.5. Plan rada Vijea roditelja
Vijee roditelja sastat e se tijekom godine prema potrebi. Raspravljat e o
Godišnjem planu i programa rada škole, izvješu ravnatelja, o uspjesima ili
problemima uenika u školskoj 2019./2020. godini. Takoer e raspravljati o
poboljšanju uvjeta rada u školi te pomagati u rješavanju socijalnih problema
pojedinih uenika.
potpredsjednika
plan i program rada
svibanj/lipanj Analiza rada u protekloj nastavnoj godini
6.6. Plan rada Vijea uenika
Mjesec realizacije Sadraj rada rujan Konstituiranje Vijea uenika, izbor predsjednika i
potpredsjednika te upoznavanje s Pravilnikom rada VU,
Zakonom o OŠ i Pravilnicima
listopad Upoznavanje s dokumentacijom škole (Kurikul)
Prijedlozi za rad Vijea uenika, strategija uenja
studeni/prosinac Promicanje volontiranja
oujak/travanj Humanitarne aktivnosti
mobitelom
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
63
Interno struno usavršavanje odravat e se tijekom školske godine
2020./2021. prema naputcima Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za
odgoj i obrazovanje. Svaki uitelj duan je voditi evidenciju o permanentnom
usavršavanju u obrascu Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za
školsku godinu 2020./2021.
- Struna usavršavanja na upanijskoj i dravnoj razini
Iz svakog predmeta planirana su upanijska struna vijea na kojima su predmetni
uitelji i uitelji razredne nastave duni nazoiti, a o realizaciji vijea i njihovom roku
provoenja brine voditelj upanijskog strunog vijea koji e obavijestiti sve uitelje
na nivou upanije. Uitelji e nazoiti na aktivima koji e biti organizirani od strane
Agencije za odgoj i obrazovanje, a o vremenu njihova odravanja bit e obaviješteni
putem web stranice Agencije za odgoj i obrazovanje.
Ostala struna usavršavanja i osposobljavanja
PLANOVI PERMANENTNOG STRUNOG USAVRŠAVANJA
Cjeloivotno struno usavršavanje uitelja i ostalih djelatnika provodit e se kroz
sljedee oblike. Svaki uitelj duan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju
u obrascu Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku godinu
2020./2021.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
64
Aktiv Razredne nastave
voditelj: Inge Brunsko
3. RAZRED –Snjeana Nola
4. RAZRED – Paola Majstorovi
Sastanci aktiva razredne nastave – 4 tijekom šk. god. po potrebi i više
Aktiv Predmetne nastave
FIZIKA – Jasna Njavro
MATEMATIKA - Ana Potrebica
POVIJEST - Nikša Grbi
TZK - Ivan Prce
TEHNIKA KULTURA – Boško orak
TALIJANSKI JEZIK-Ivana Konsuo Batarilo
NJEMAKI JEZIK- Antonija Lazarevi
Sastanci aktiva predmetne nastave – 4 tijekom šk. god., po potrebi i više
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
65
Organizator
usavršavanja
a (najmanje 2 po
Organizator
usavršavanja
organizacija
Svi uitelji duni su priloiti potvrde i voditi evidenciju o permanentnom
usavršavanju.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
66
poslovanja školske ustanove
8.1. Plan za poboljšanje odgojno-obrazovnog rada škole
Osnovna škola Mokošica ima za cilj uenicima prenijeti temeljna znanja za ivot i
osposobiti ih za razumijevanje i otkrivanje svijeta u kojemu ive, razumijevanje
prošlosti i sadašnjosti; poticati ih na samostalnost, inicijativnost, istraivaki duh,
stvaralaki interes, komunikativnost, poštenje, pravednost, samopouzdanje, poštivanje
drugoga, toleranciju i razumijevanje, samostalno i kritiko mišljenje, odgovornost,
osjeaj za jednakovrijednost i jednakopravnost svih ljudi.
Kako bi se poboljšao odgojno obrazovni rad škole i pripremili na situacije kao što je
prelazak na kombiniranu nastavu ili online nastavu nastavit e se nabava nove
raunalne opreme i opremanje škole suvremenom tehnologijom, a uitelji ce nastaviti
kontinuirano uiti i usvajati nove digitalne kompetencije, s naglaskom na razvoj
informacijske pismenosti kod uenika koja postaje neizbjeni dio školske kulture.
Nastavit e se kontinuirana edukacija uitelja s ciljem usvajanja novih kurikula.
Strategija razvoja škole ukljuuje i daljnje opremanje škole sportskim
rekvizitima i sportskom opremom jer je redovita tjelesna aktivnost vana za
odravanje psihofizikog zdravlja naših uenika posebno u situaciju kojoj smo se
našli uzrokovanoj COVID-19 pandemijom gdje su sve aktivnosti djece bile ograniene
u cilju sprjeavanja širenja virusne bolesti.
I na kraju, plan razvoja škole ukljuuje obnovu krila A i krila B školske zgrade
te nadogradnju škole kako bi se nastava mogla odvijati u jednoj smjeni.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
67
9.
10.
11.
plodove zemlje
ravnatelj, voditelji izvannastavnih
aktivnosti, uitelji, knjiniarka,
Dubrovnika
Advent
crkvi)
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
68
Preventivne mjere za zaštitu zdravlja uenika u školi obuhvaaju;
-razvijanje higijenskih navika, pranje ruku prije jela i poslije uporabe WC-a, osobna
urednost, odravanje urednosti školskih sanitarija, uionica i školskog okoliša,
odlaganje otpadaka hrane, ambalae, provjetravanje uionica i drugo - zaduuju se
razrednici od 1. do 8. razreda.
-razvijanje navika pravilnog dranja tijela, naroito pri sjedenju na satu, uoavanje
skolioze, ravnih stopala te drugih nedostataka - zaduuju se uitelji TZK.
-upuivanje uenika na uvanje zdravlja, posebice na prevenciju zaraznih bolesti,
povreda, trovanja te upuivanje uenika u pruanje prve pomoi - zaduuje se uitelji
biologije.
javno zdravstvo - zaduuju se lijenik i razrednici.
Plan rada za školsku godinu 2020./2021.
Nositelj djelatnosti: Tim školske medicine
1 doktor specijalist školske medicine
1 medicinska sestra
Sistematski pregledi se provode u svrhu praenja rasta i razvoja te kontrole
zdravstvenog stanja i utvrivanja poremeaja zdravlja. Pregled obuhvaa cjelovit
somatski pregled te razgovor s razrednikom u svrhu utvrivanja prilagodbe.
Sistematski pregled djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole
Obveza provoenja pregleda regulirana je zajednikim zakonskim propisima
Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva zdravstva. U sluaju potrebe
odgode upisa za jednu školsku godinu, upuivanja djeteta na opservaciju ili potrebe za
posebnim oblikom odgoja i obrazovanja postupa se u skladu s vaeim zakonskim i
podzakonskim aktom. Sadraj i nain provoenja lijenikog pregleda provodi se
prema metodologiji struno usuglašenoj u Hrvatskom društvu za školsku i sveuilišnu
medicinu, a obuhvaa: uzimanje anamneze i heteroanamneze, uvid u dosadašnju
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
69
Sistematski pregled u V. razredu osnovne škole
Pregled obuhvaa cjelovit somatski pregled te razgovor s razrednikom u svrhu
utvrivanja prilagodbe na predmetnu nastavu i pomoi kod ostalih problema
mentalnog zdravlja.
Pregled obuhvaa prikupljanje anamnestikih podataka i dokumentacije, somatski
pregled te provoenje potrebnih dijagnostikih postupaka u svrhu utvrivanja
zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na odabir zvanja te najpogodnijeg
srednjoškolskog obrazovanja. Takoer se uzimaju anamnestiki podaci o stavovima i
rizinim navikama, te razgovor s razrednikom i strunom slubom škole u vezi
mentalnog zdravlja uenika.
OSTALI PREVENTIVNI PREGLEDI
Namjenski pregledi
Pregled u svrhu utvrivanja zdravstvenog stanja djeteta prilikom prelaska iz
druge škole (ukoliko nije te godine sistematski pregledano).
Ostali pregledi u svrhu utvrivanja sposobnosti i kontraindikacija u vezi odlaska na
organizirani odmor, na školska sportska natjecanja, za upis u srednju školu ili smještaj
u ueniki dom i sl. Obavljaju se prema medicinskoj, socijalnoj indikaciji ili prije
zapoinjanja odreene aktivnosti ili promjene naina školovanja.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
70
PROBIRI (SCREENINZI) U TIJEKU OSNOVNOG OBRAZOVANJA
Postupak kojim se u rizinoj populaciji prividno zdravih, pronalaze pojedinci u kojih
se sumnja na neku bolest ili poremeaj.
Screening Metoda Vrijeme provoenja
3.1. Pregled vida na boje Ishihara tablice III. razred
3.2. Procjena uhranjenosti Mjerenje visine, teine,
opsega struka, izraun
3.4. Pregled sluha Audiometrija VII. razred
3.5. Mentalno zdravlje Anketni upitnik VII. razred
3.5.1. Virtualno nasilje Anketni upitnik VII. razred
3.5.2. Rizini stavovi, navike i
ponašanja
sistematski pregled
VIII. razred
Navedeni screeninzi se provode samostalno, a isti su i sastavni dio sistematskih
pregleda u razredima u kojima je predvien sistematski pregled.
ZDRAVSTVENA I TJELESNA KULTURA
prilagoenog programa Tjelesne i zdravstvene kulture, praenje tjelesne spremnosti
uenika.
Pregled u svrhu utvrivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti za prilagoeni
program tjelesne i zdravstvene kulture onih uenika koji iz zdravstvenih razloga ne
mogu pratiti redoviti program. Pregled prije zapoinjanja bavljenja sportskom
aktivnošu u svrhu utvrivanja zdravstvenog stanja, sposobnosti i kontraindikacija za
odreenu vrstu sporta i sportska natjecanja u školskim sportskim klubovima.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
71
Cijepljenje i docjepljivanje
Provodi se prema obveznom godišnjem programu cijepljenja, a ukljuuje slanje
obavijesti roditeljima i pregled prije cijepljenja u svrhu utvrivanja kontraindikacija.
Razred Cjepivo Broj doza
I. Polio 1
I. DI-TE* 1
VI. Hepatitis B docjepljivanje
VIII. Di-Te, Polio 1
*samo za djecu koja su zadnje DI-TE cjepivo dobila prije više od 5 godina.
Sprjeavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
Kontrolni pregled prilikom pojave neke zarazne bolesti u školi i poduzimanje manjih
protuepidemijskih intervencija.
SAVJETODAVNI RAD
Savjetodavni rad
Prema psihosocijalnim indikacijama i programu rada Savjetovališni rad odvija se u
vremenu izdvojenom za savjetovalište u svrhu pomoi i rješavanju temeljnih
problema s kojima se susreu djeca, adolescenti, njihovi roditelji, staratelji prilagodba
na školu, školski neuspjeh, poremeaji ponašanja, problemi razvoja i sazrijevanja,
kronini poremeaji zdravlja, zloupotreba psihoaktivnih droga i drugi oblici ovisnosti
problemi mentalnog zdravlja i dr.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
72
Konzultacije s uiteljima i strunim suradnicima škole
Provodi se kao dio svakog sistematskog i drugog preventivnog pregleda u svrhu
praenja i zdravstvenog nadzora svih uenika, te prema indikacijama za svako dijete s
poteškoama i sl.
Aktivna skrb o djeci i mladei s kroninim poremeajima zdravlja
Praenje uenika koji boluju od kroninih poremeaja zdravlja u odnosu na
zdravstveno stanje i sposobnosti djeteta te potrebne mjere zdravstvene zaštite u
odgoju i obrazovanju kao i praenje uspješnosti savladavanja školskog programa.
Skrb o djeci i mladei s rizicima po zdravlje
Uoavanje i prepoznavanje djece s rizicima po zdravlje kao i djece i mladei s
poremeajima ponašanja (bijeg od kue, izbjegavanje nastave, sklonost ovisnikom
ponašanju - konzumiranju alkohola, eksperimentiranju sa psihoaktivnim drogama,
sklonost promiskuitetnom ponašanju, maloljetnikoj delinkvenciji i dr.).
Individualni savjetodavni i zdravstveno-odgojni rad, suradnja sa strunim slubama
škole, s obitelji djeteta ili adolescenta,te centrima za socijalnu skrb.
Skrb o uenicima s ometenošu u psihikom ili fizikom razvoju
Registracija i evidencija uenika koji su zbog ometenosti u psihikom ili fizikom
razvoju razvrstani po strunim komisijama zdravstva i prosvjete ili socijalne skrbi. Za
svu djecu integriranu u redovne škole ili polaznike specijalnih škola nuna je stalna
suradnja sa strunim slubama škole u svrhu praenja zdravstvenog stanja i
sposobnosti djeteta te uspješnosti savladavanja predvienog odgojno-obrazovnog
programa.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
73
ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROMICANJE ZDRAVLJA
Prema godišnjem programu rada obavlja se kao zasebna aktivnost, te integrirana uz
sistematske preglede i cijepljenja. Ove školske godine sve aktivnosti s uenicima,
roditeljima i djelatnicima škole obavljet e se u skladu s epidemiološkim mjerama i
preporukama.
Osnovna škola I. - III. razred
Osobna higijena u ouvanju zdravlja znaaj pravilne prehrane i njen utjecaj na rast i
razvoj.
Psihike i somatske promjene u pubertetu fiziologija i higijena menstruacije.
Osnovna škola VII. - VIII. razred
Ovisnosti (pušenje, alkohol i psihoaktivne droge), spolnost.
Zdravstveni odgoj za roditelje
Sudjelovanje na roditeljskim sastancima u dogovoru sa školom, ali moe i u manjim
grupama po potrebi. Mogue teme psihike i somatske promjene u pubertetu,
adaptacija na školu, utjecaj medija na zdravlje djece, zdrave navike za zdrav razvoj
djece, problemi u sazrijevanju, hiperaktivnost i druge poteškoe u razvoju, pušenje i
druge ovisnosti i izbor zvanja (teme se dogovaraju, a ovise o potrebama škole i
raspoloivom vremenu lijenika).
Rad na strunoj izobrazbi prosvjetnih djelatnika u svrhu unaprjeivanja rješavanja
specifine zdravstvene problematike pojedinih uenika ili grupa uenika, rad na
zdravim ponašanjima i zdravlju prosvjetnih djelatnika (uiteljska vijea, struni aktivi,
takoer prema dogovoru i potrebama škole).
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
74
škole
MJERA UPIS I II III IV V VI VII VIII
Sistematski pregledi
Kontrolni pregledi
Namjenski pregledi
Screening TT/TV/ITM
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
75
Svi uitelji,struni suradnici i ostali radnici obavljaju sistematske preglede prema
rasporedu škole svake dvije godine.
Uitelji informatike, raunovodstveni radnici, kuni meštri, loai centralnog grijanja
i kuharica obavljaju takoer svake dvije godine i poseban pregled s obzirom na radno
mjesto na Medicini rada.
Osim gore navedenog pregleda kuharica obavlja redovite sanitarne preglede svakih
šest mjeseci na Zavodu za javno zdravstvo.
9. Školski preventivni programi
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
76
ZADAE
1. za uenike:
- stjecanje potrebnih znanja i vještina neophodnih za voenje zdravog ivota
- usvajanje i primjena zdravog stila ivota
- uenje procesa donošenja odluke i rješavanje problema
- uvaavanje meusobnih razliitosti i prepoznavanje slinosti
- unaprjeivanje komunikacijskih vještina
- podrška kritikom mišljenju
- unaprjeivanje sposobnosti nošenja sa stresom, frustracijom, ljutnjom i sl.
- pomo u ivotnim opredjeljenjima
- razvijanja otpornosti pritisku grupe
- kvalitetna ponuda izvannastavnih aktivnosti u školi
- struna predavanja i radionice o uincima zlouporaba sredstava ovisnosti
2. za roditelje
- struna predavanja – kako pomoi djeci da sauvaju zdravlje
- intenziviranje suradnje roditelja i škole
- osnaivanje roditelja i naglašavanje znaenja obiteljskog okruenja kao
znaajnog imbenika u prevenciji ovisnosti
- poticanje roditelja na vrednovanje vlastitog zdravog stila ivota
- pomo i suradnja s roditeljima u primjeni nauenih vještina sa svojom djecom
3. za uitelje
- razvijanje ozraja škole bez neuspjeha
- unaprjeenje komunikacije s uenicima
u prevenciji ovisnosti
- poticanje uitelja da razvijaju vlastite zdrave stilove ivota
- poticanje roditelja da aktivno sudjeluju u provoenju ŠPP- a sukladno svojim
profesijama
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
77
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2018/2019
78
ŠPP
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
NOSITELJI I AKTIVNOSTI ŠPP-a
aktivnosti ŠPP-a
programa
______________________________________________________________________
programa
diskretni personalni zaštitni postupak, razred
kao terapijska zajednica i sl.( u dogovoru s
razrednicima )
• realizacija sadraja kroz izbornu nastavu i
izvan. aktivnosti
odjela
postupka
terapijska zajednica
na roditeljskim sastancima
nabava strune literature za provedbu
ŠPP-a
_____________________________________________________________________
razred kao terapijska zajednica
• sudjelovanje u projektima škole
druge roditelje prema svojoj profesiji
Vanjski suradnici - edukacija nositelja ŠPP-a
- iz PU - mjere sekundarne prevencije
- iz bolnice - mjere socijalne skrbi
- iz CZSS - struna pomo i suradnja u edukaciji
- iz Centra za prevenciju - struna pomo, edukacija roditelja,
ovisnosti uenika i uitelja
suradnja u radu
Nacionalna strategija prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti je koncipirana kroz 10
toaka. Stoga e se i razrada aktivnosti ŠPP-a u OŠ Mokošica biti predstavljena na
istovjetan nain:
1. Za roditelje a i djelatnike potrebno je raditi na:
• podizanju profesionalne razine djelatnika kroz kontinuiranu, kvalitetnu i
ciljanu edukaciju da bi škola postala ugodno i poticajno mjesto za
uenike
uenika
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
• kroz stvaranje škole prilagoene uenicima i njihovim potrebama u
procesu odrastanja
poticanjem uitelja i strunih suradnika na stvaranje što poticajnije atmosfere
u školi u kojoj e se njegovati i razvijati samopoštovanje i uspjeh uenika.
2. Afirmacija karijere uspješnog roditeljstva – rad iz ove toke e se odvijati kroz
sljedea podruja:
strunjaka koji se bave prevencijom ovisnosti u našoj upaniji.
• individualno savjetovanje roditelja rizinih uenika. Ovaj dio posla uvijek
je najdelikatniji. U školi smo uveli jasna,unaprijed dogovorena pravila o
suradnji s roditeljima u sluaju ranog otkrivanja uzimanja sredstava
ovisnosti.
3. Provoenje slobodnog vremena – kroz niz slobodnih aktivnosti koje škola nudi
od: literarne, novinarske, dramsko – recitatorske, likovne i dr. te kroz aktivnosti
Školskog sportskog kluba i drugih sportskih aktivnosti koje se odvijaju u našoj
školskoj dvorani i drugdje.
4. Specifino obrazovanje uenika – rad na smanjenju interesa uenika za sredstva
ovisnosti emo bazirati i na obrazovanju uenika o svim relevantnim pitanjima
u vezi s pušenjem, alkoholom i uzimanjem droga.
Ovu zadau e realizirati:
• školski koordinator, razredni uitelji, školski lijenik i vanjski suradnici na
satovima razrednog odjela i dr.
Vano je izmijeniti uobiajena vjerovanja kod uenika da «svi puše», «od jednog puta se
nee ništa dogoditi», «znam dugogodišnje ovisnike koji su zdravi» i slino, te dati
uenicima tone i konkretne informacije o štetnosti sredstava ovisnosti kao i svim
zdravstvenim, psihološkim, socijalnim, ekonomskim i etikim posljedicama i rizicima
uzimanja sredstava ovisnosti. Isto tako koristit e se i radionice iz Prirunika za uitelje i
strune suradnike u osnovnoj školi za Zdravstveni odgoj u izdanju Ministarstva znanosti i
obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje.Uenje ivotnih (socijalnih ) vještina- ova
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
toka je posebno razraena i objedinjena u Priruniku za provedbu ŠPP-a. Sadrajem su
obuhvaene radionice i predavanja za uenike od 1. do 8. razreda koje obuhvaaju uenje
i uvjebavanje socijalnih vještina, primjerice: razvijanje samopoštovanja, rješavanje
problema, donošenje odluka, kvalitetna komunikacija, kritiko mišljenje, prevladavanje
frustracija, rad na emocijama i dr. Cilj ovih radionica je uenje konstruktivnog i
prilagoenog ponašanja za uspješno snalaenje u ivotnim situacijama.
5. Diskretni personalni zaštitni postupak- veliku pozornost u školi emo
posveivati identifikaciji rizinih uenika te razvijanju mree potpore ovim
uenicima kroz diskretni personalni zaštitni postupak i putem individualnih
konzultacija s uiteljima razrednog vijea.
6. Razred kao terapijska zajednica – još jedna specifina metoda u sklopu ŠPP-a
kojom elimo upotrijebiti veliki potencijal uenika u odjelu da pomognu neko
ueniku. Time e svi puno nauiti, i uenik koji ima problem i oni koji mu
pomau u njegovu rješavanju.
7. Mjere sekundarne prevencije – imamo dogovorenu proceduru na razini škole u
sluaju ranog otkrivanja konzumiranja sredstava ovisnosti. Suradnja s vanjskim
ustanovama / PU; CZSS; zavod za javno zdravstvo, Odjel za mentalno zdravlje.
8. Suradnja škole s drugim ustanovama je ve navedena u okviru prethodnih
toaka. Ukoliko bude iskljuenja uenika iz osnovne škole o tome emo
izvijestiti mjerodavne ustanove.
OBLICI RADA
U provedbi ŠPP-a koristit e se sljedei oblici rada i tehnike aktivnog uenja:
• individualni rad
• korištenje audio-vizualnog materijala
• rad s vršnjacima
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
9.2. Školski preventivni program za suzbijanje nasilja i neprihvatljivog
ponašanja
PODRUJE AKTIVNOSTI NOSITELJI
1. Rad na
nasilja meu djecom (anketni upitnik)
- nakon provedene ankete u odjelima u
kojima ima nasilja odrati radionice na temu
prevencije nasilja
šk.god. roditelje upoznati s Protokolom o
postupanju u sluaju nasilja
-Na internet stranici škole objaviti postojee
Pravilnike škole i ostale ope akte
- Obnavljati strunu literaturu vezanu uz
navedenu problematiku,s razraenim
na SRO-a
ostvarenom (nastaviti pripremu za iduu
šk.god.)
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
2. Izgraivanje mjera
poštivanja i zaštite-
RO-a, uenike upoznati sa sljedeim:
Pravilnik o kunom redu, Pravilnik o
pedagoškim mjerama, Pravilnik o
(koji su gore navedeni)
razrednika izrauju Pravila ponašanja za
svoj odjel
svojim uionicama
razrednom odjelu zajedno s razrednikom
- svaki dan na poetku nastave, preko 5
min. i za vrijeme velikog odmora
pojaano je deurstvo uitelja kako u
školskim hodnicima tako i izvan škole
- napravljen je raspored primanja
predmetnog uitelja, s njime su upoznati
roditelji na rod. sastanku i dostupan je na
stranicama škole
- video nadzor
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
3. Formiranje mjera zaštite s
jasnim mjerama i postupcima
predmete i INA teme u vezi
prevencije nasilja
programu prevencije nasilja
s njihovim roditeljima.
- Uenje ivotnih (socijalnih)
radionice i predavanja za
obuhvaaju uenje i
uvjebavanje socijalnih vještina
(npr. razvijanje samopoštovanja,
komunikacija, kritiko mišljenje,
kako prevladati frustraciju,
konstruktivnog i prilagoenog
ponašanja za uspješno
snalaenje u svakodnevnim
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
3. Formiranje mjera zaštite s
jasnim mjerama i postupcima
klub I program izvannastavnih
uspješno realiziraju (što sve
zajedno stvara ugodno ozraje
Uenici osvajaju razna priznanja
jaanje njihovog
nasilja
razredna vijea o neopravdanim
njihovom neprimjerenom
uenju
upuuje na vanjske suradnike
Uitelji voditelji INA i
vanjski suradnici za ŠŠK
tematske radionice: prevencije
razvijanje tolerancije,aktivnog
integriraju teme nenasilja
SRS i razrednik
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
4.Suradnja s vanjskim
Gradskom uredu za obrazovanje,
policiji ili nadlenom dravnom
izvješe o ostvarivanju programa
školama
našu pomo u školi.
nainima postupanja u sluaju
potrebitu edukaciju poznatih
poinitelju nasilnog ponašanja,
primjenjivi
KONTINUIRANO
na vrijeme i adekvatno
odgovarati na potrebe svih
mirnom i uspješnom rješavanju
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK 2020./2021.
sukoba,a po potrebi i na
roditeljskim sastancima
uenicima i roditeljima,koji
pokazuje svoju uinkovitost
redovito prati napredak uenika,
dokumentira sve kroz zapisnike
te redovito raspravlja o
potrebitim postupcima
školu trebaju doivljavati i
gledati sigurnim mjestom za
što bolje, primjerenije i
prihvatljivo za sve uenike
-na roditeljskim sastancima s
KLASA:602-02/20-02/03
URBROJ:2117/01-21-01-20-01