Click here to load reader

OSNAŽIVANJE HRVATSKO ŠVIARSKIH PARTNERSTAVA ZA LOKALNI · PDF file •Lokalni ekonomski razvoj (LER) - proces putem kojeg partneri iz javnog, privatnog i civilnog sektora zajednički

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OSNAŽIVANJE HRVATSKO ŠVIARSKIH PARTNERSTAVA ZA LOKALNI · PDF file •Lokalni...

 • OSNAŽIVANJE HRVATSKO-ŠVICARSKIH PARTNERSTAVA ZA LOKALNI

  DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAST I RAZVOJ

  Predstavljanje Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava

  Partnerska blok darovnica

 • PROGRAM RADA

  VRIJEME TEMA

  13.00 – 13.30 Predstavljanje ciljeva i svrhe Poziva

  13.30 – 14.00 Pitanja sudionika

  14.00 – 14.45 Informacije o postupku prijave

  14.45 – 15.15 Pitanja sudionika

 • ZA PRAĆENJE PRIJENOSA UŽIVO:

  Pitanja je moguće postavljati putem adrese e-pošte:

  [email protected]

  mailto:[email protected]

 • ŠVICARSKO HRVATSKI PROGRAM SURADNJE

  • Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije koji je usmjeren na nove države članice EU, 2006.

  • Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade RH o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene, 30. lipnja 2015. godine

  • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisalo je 30. svibnja 2017. osam ugovora u okviru Švicarsko- hrvatskog programa suradnje

  • Potpisivanje ugovora Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske o provedbi projekata „Partnerska blok darovnica“ i „Blok darovnica za nevladine organizacije“, 27. ožujka 2018.

  • Održan sastanak Upravljačkog odbora, 17. svibnja 2018.

 • ULOGA UREDA ZA UDRUGE

  - Ured za udruge stručna je služba Vlade Republike Hrvatske koja obavlja stručne poslove iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, poglavito s udrugama u Republici Hrvatskoj.

  - dvostruka uloga – Posredničko tijelo i Izvršna agencija

 • ROK ZA PRIJAVU

  1. listopada 2018.

  Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 20 mjeseci, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

 • • Lokalni ekonomski razvoj (LER) - proces putem kojeg partneri iz javnog, privatnog i civilnog sektora zajednički rade s ciljem stvaranja boljih uvjeta za ekonomski rast i stvaranje radnih mjesta te poboljšanje kvalitete života za sve (Svjetska banka, 2001.)

  • razvoj bilateralne suradnje i partnerstva hrvatskih i švicarskih organizacija civilnoga društva, tijela javnih vlasti i javnih ustanova usredotočenih na prijenos znanja i iskustava te primjere dobre prakse u dostizanju ciljeva održivog razvoja

  • posebna grupa aktivnosti usmjerena sigurnosti na cestama -jednog od glavnih sigurnosnih rizika te važan čimbenik lokalnog ekonomskog razvoja

  SVRHA POZIVA

 • CILJEVI POZIVA Cilj Poziva je unaprijediti ekonomski i društveni razvoj na lokalnim razinama u Hrvatskoj kroz suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva.

  Specifični ciljevi su:

  1. doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i unaprijediti kvalitetu života kroz razmjenu znanja i iskustava;

  2. osnažiti partnerstva hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva;

  3. doprinijeti povećanju lokalnih (administrativnih, organizacijskih i suradničkih) kapaciteta za upravljanje lokalnim ekonomskim i društvenim razvojem.

 • PRIHVATLJIVOST PROJEKTNIH AKTIVNOSTI (1)

  Prihvatljive projektne aktivnosti unutar 1. grupe usmjerene pružanju podrške lokalnom društveno-ekonomskom razvoju: • seminari u Hrvatskoj koji su pripremljeni i provedeni u suradnji sa švicarskim

  partnerskim organizacijama; • sudjelovanje predstavnika hrvatskih organizacija na seminarima i radionicama

  u Švicarskoj koje su organizirale švicarske partnerske organizacije; • prijenos znanja i dobrih praksi; • mentorski programi; • studijski posjeti hrvatskih javnih službenika relevantnim institucijama u

  Švicarskoj; • javne/stručne rasprave; • istraživačke aktivnosti; • podizanje javne svijesti o temama vezanim uz podršku lokalnom društveno-

  ekonomskom razvoju.

  Projektne aktivnosti koje su u vezi sa spomenutim aktivnostima te koje jasno doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva Poziva također mogu biti prihvatljive za financiranje.

 • PRIHVATLJIVOST PROJEKTNIH AKTIVNOSTI (2)

  Prihvatljive projektne aktivnosti unutar 2. grupe usmjerene unapređenju sigurnosti u prometu: • provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti

  na temu sigurnosti u prometu; • prilagodba infrastrukture za kretanje pješaka, biciklista i osoba

  s invaliditetom; • korištenje novih tehnologija u svrhu povećanja sigurnosti u

  prometu; • prijenos znanja i dobrih praksi; • istraživačke aktivnosti.

  Projektne aktivnosti koje su u vezi sa spomenutim aktivnostima te koje jasno doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva Poziva također mogu biti prihvatljive za financiranje.

 • POKAZATELJI

  • Broj modela dobrih praksi u postizanju ciljeva održivog razvoja

  • Broj sudionika u projektnim aktivnostima prijenosa znanja i iskustava između švicarskih i hrvatskih partnera

  Prijavitelj u projektnoj prijavi mora navesti i aktivnostima projekta pridonijeti pokazatelju „Broj modela dobrih praksi u postizanju ciljeva održivog razvoja“.

 • LOKACIJA

  Projektne aktivnosti se moraju provoditi u Republici Hrvatskoj i Švicarskoj konfederaciji, pri čemu je potrebno voditi računa kako je najmanje 60% ukupne vrijednosti proračuna projekta potrebno je utrošiti u Republici Hrvatskoj.

 • UKUPNA FINANCIJSKA SREDSTVA I IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

  Projekti se mogu financirati u iznosu od najviše 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su potencijalni prijavitelji i partneri dužni osigurati sufinanciranje preostalih 10% iz vlastitih sredstva.

  Najmanje 60% ukupne vrijednosti projekta potrebno je utrošiti u Republici Hrvatskoj.

  Ukupna alokacija Poziva 12.300.000,00 kuna

  Grupa 1. 8.800.000,00 kuna

  Grupa 2. 3.500.000,00 kuna

  IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

  Najniža vrijednost Najviša vrijednost

  Grupa 1. i Grupa 2. 400.000,00 kuna 1.500.000,00 kuna

 • PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • udruga registrirana u RH najmanje godinu dana do trenutka prijave na Poziv

  • djeluje u službi općeg dobra i javnosti, u skladu s općim vrednotama utvrđenih Ustavom RH i zakonom i ima utvrđeno neprofitno djelovanje te je registrirana za obavljanje djelatnosti kojima će realizirati ciljeve predloženog projekta

 • PRIHVATLJIVI PARTNERI I. udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17), odnosno

  temeljem zakonodavstva Švicarske konfederacije; II. zaklade osnovane sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (NN 36/95,

  64/01), odnosno temeljem zakonodavstva Švicarske konfederacije; III. socijalni partneri (sindikati i udruge poslodavaca) osnovani sukladno Zakonu

  o radu (NN 93/14, 127/17), odnosno temeljem zakonodavstva Švicarske konfederacije;

  IV. ustanove osnovane sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), odnosno temeljem zakonodavstva Švicarske konfederacije;

  V. zadruge osnovane sukladno članku 66., stavku 1 Zakona o zadrugama (NN 34/11, 125/13, 76/14), odnosno temeljem zakonodavstva Švicarske konfederacije;

  VI. trgovačka društva osnovana od strane neprofitnih organizacija osnovana sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), odnosno temeljem zakonodavstva Švicarske konfederacije;

  VII. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s najmanje jednim partnerom iz Švicarske.

 • PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  • plaće voditelja/koordinatora projekta i plaće drugih osoba koje izravno sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti, odnosno izravno doprinose ostvarenju jednog ili više ciljeva projekta, i to prema udjelu radnog vremena koje osoba provodi na provedbi projektnih aktivnosti;

  • naknade za vanjske usluge izravno vezane uz provedbu projektnih aktivnosti;

  • putni troškovi sudionika projektnih aktivnosti i osoblja • troškovi sudjelovanja pripadnika ciljanih skupina u

  projektnim aktivnostima; • troškovi volontera; • najam prostora za provedbu projektnih aktivnosti;

 • PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  • najam i kupnja opreme za provedbu projektnih aktivnosti;

  • manji adaptacijski radovi, uključujući troškove prilagodbe infrastrukture za kretanje pješaka, biciklista i osoba s invaliditetom;

  • izrada i nabava radnog materijala za provedbu projektnih aktivnosti;

  • troškovi reprezentacije vezani uz organizaciju projektnih aktivnosti;

  • grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl.);

  • usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih stranica, obavijesti u tiskovinama, promidžbeni materijal i sl.);

  • usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije;

  • usluge prevođenja;

  • savjetodavne usluge (npr. studija ili istraživanje);

  • ostali troškovi.

 • NEPRIHVATL

Search related