Lokalni Energetski Plan.pdf

 • View
  41

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lokalni Energetski Plan.pdf

 • LOKALNI ENERGETSKI PLAN OPTINE KOTOR 2016-2025 -N A C R T-

  Obradjiva: Sekretarijat za zatitu prirodne i kulturne batine

  Kotor, Decembar 2015

 • LOKALNI ENERGETSKI PLAN OPTINE KOTOR 2016-2025

  2 od 124

  SADRAJ 1. Uvod ................................................................................................................................................................. 6 1.1. Svrha izrade lokalnog energetskog plana ............................................................ 6 1.2. Ciljevi, mjere i mapa puta ............................................................................................ 7 1.3. Zakonodavni okvir ......................................................................................................... 8 Planska dokumentacija iz drugih domena sa osvrtom na energetiku16 1.3.1.1.4. Uticajne karakteristike optine Kotor .................................................................. 16 Klima ............................................................................................................................. 16 1.4.1. Demografija ............................................................................................................... 17 1.4.2. Stanovi i zgrade ........................................................................................................ 18 1.4.3.1.5. Prethodna iskustva u Optini Kotor ..................................................................... 19 Rekonstrukcija Specijalna bolnica Vaso ukovi, Risan: .................... 20 1.5.1. Rekonstrukcija studentskog Doma "Spasi-Maera": ............................. 21 1.5.1. Rekonstrukcija Opste bolnice Kotor i Doma zdravlja Kotor: ............... 22 1.5.2. Zatvoreni bazen Nika Buin .......................................................................... 22 1.5.3. Hoteli ............................................................................................................................ 23 1.5.4. Fotonaponska instalacija u Perastu ................................................................ 23 1.5.5.2. Snabdijevanje energijom, proizvodnja i distribucija energije ............................................. 24 2.1. Snabdijevanje energijom ........................................................................................... 24 Drvo .............................................................................................................................. 24 2.1.1. Elektrina energija ................................................................................................. 25 2.1.2. Nafta i naftni derivati ............................................................................................ 29 2.1.3. Proizvodnja energije na teritoriji lokalne samouprave .......................... 29 2.1.4. Proizvodnja elektrine energije ........................................................................ 29 2.1.5. Drugi vidovi proizvodnje energije ................................................................... 29 2.1.6.3. Analiza potronje energije u lokalnoj samoupravi ................................................................... 32 3.1. Korienje energije po tipu energenta ................................................................. 32 3.2. Korienje elektrine energije ................................................................................. 32 3.3. Korienje uglja i drvne biomase za dobijanje korisne toplote ................ 33

 • LOKALNI ENERGETSKI PLAN OPTINE KOTOR 2016-2025

  3 od 124

  Ugalj .............................................................................................................................. 33 3.3.1. Biomasa ....................................................................................................................... 33 3.3.2.3.4. Korienje nafte i naftnih derivata ........................................................................ 34 3.5. Drugi energenti .............................................................................................................. 34 3.6. Zakljucak o korienju energije po tipu energenta ........................................ 35 3.7. Korienje energije po sektorima .......................................................................... 37 3.8. Korienje energije u domainstvima .................................................................. 37 Elektrina energija ................................................................................................. 37 3.8.1. vrsta goriva ............................................................................................................. 37 3.8.2. Tena goriva .............................................................................................................. 37 3.8.3.3.9. Korienje energije u sektoru javnih zgrada ................................................... 38 3.10. Korienje energije u sektoru javne rasvjete .................................................... 39 3.11. Postojea energetska potronja u industriji ..................................................... 46 3.12. Potronja energije u saobraaju ............................................................................. 46 Drumski saobraaj ............................................................................................... 46 3.12.1. Aktivnosti u Luci Kotor ...................................................................................... 48 3.12.2.4. Analiza emisija ......................................................................................................................................... 51 4.1. Emisioni faktori za razliite energente ............................................................... 51 4.2. Emisije CO2 ...................................................................................................................... 53 Komunalni otpad ..................................................................................................... 53 4.2.1. Energetski sektor .................................................................................................... 55 4.2.2.4.3. Drugi polutanti ............................................................................................................... 57 5. Gruba procjena planirane potronje energije ............................................................................ 60 6. Analiza energetskih potencijala lokalne samouprave ............................................................ 64 6.1. Analiza mogunosti proizvodnje energije na teritoriji Optine ................ 64 Biomasa ....................................................................................................................... 64 6.1.1. Suneva energija ..................................................................................................... 64 6.1.2. Energija vjetra .......................................................................................................... 69 6.1.3. Organski otpad ......................................................................................................... 71 6.1.4.6.2. Analiza mogunosti korienja mjera energetske efikasnosti .................. 71 Sektor zgradarstva ................................................................................................. 72 6.2.1.

 • LOKALNI ENERGETSKI PLAN OPTINE KOTOR 2016-2025

  4 od 124

  Zgrade komercijalnih i uslunih djelatnosti ................................................ 77 6.2.2. Saobraaj .................................................................................................................... 78 6.2.3.6.3. Analiza potencijala i mogunost poveanja korienja obnovljivih izvora energije ............................................................................................................................ 79 Biomasa ....................................................................................................................... 79 6.3.1. Energija Vjetra .......................................................................................................... 81 6.3.2. Solarna energija ....................................................................................................... 81 6.3.3. Komunalni otpad ..................................................................................................... 83 6.3.4.6.4. Zelene nabavke .............................................................................................................. 84 7. Definisanje energetskih ciljeva u jedinicama lokalne zajednice ......................................... 86 7.1. Definisanje lokalnog energetskog koncepta ..................................................... 86 7.2. Ciljevi nacionalnih strategija, programa i planova u energetici ............... 88 7.3. Definisanje ciljeva i indikatora u lokalnoj energetici .................................... 89 Ciljevi u sistemima za snabdijevanja energijom ........................................ 89 7.3.1. Ciljevi za poveanje energetske efikasnosti ................................................ 90 7.3.2. Ciljevi za proizvodnju energije .......................................................................... 91 7.3.3. Informisanost graana i zaposlenih ............................................................... 91 7.3.4.8. Analiza mjera za dostizanje ciljeva u lokalnoj energetici ...................................................... 92 8.1. Mjere poboljanja snabdijevanja energijom ...