Click here to load reader

Lokalni Energetski Plan Opsstine Kotor (nacrt) 2 ... LOKALNI!ENERGETSKI!PLAN!OPŠTINEKOTOR!201632025!!!!! 6!od124! 1.!UVOD! 1.1. SVRHA!IZRADE!LOKALNOG!ENERGETSKOGPLANA! Lokalni energetski

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lokalni Energetski Plan Opsstine Kotor (nacrt) 2 ......

 •  

   

   

   

   

  LOKALNI  ENERGETSKI  PLAN  OPŠTINE  KOTOR  

  2016-­‐2025                                          -­‐N  A  C  R  T-­‐  

   

     

   

   

   

   

   

   

  Obradjivač:  Sekretarijat  za  zaštitu  prirodne  i  kulturne  baštine    

  Kotor,  Decembar  2015  

   

 •  

   

  LOKALNI  ENERGETSKI  PLAN  OPŠTINE  KOTOR  2016-­‐2025                                                                                                                                                                                                            

    2  od  124  

  SADRŽAJ  

  1.   Uvod  .................................................................................................................................................................  6  

  1.1.   Svrha  izrade  lokalnog  energetskog  plana  ............................................................  6  

  1.2.   Ciljevi,  mjere  i  mapa  puta  ............................................................................................  7  

  1.3.   Zakonodavni  okvir  .........................................................................................................  8  

    Planska  dokumentacija  iz  drugih  domena  sa  osvrtom  na  energetiku16  1.3.1.

  1.4.   Uticajne  karakteristike  opštine  Kotor  ..................................................................  16  

    Klima  .............................................................................................................................  16  1.4.1.

    Demografija  ...............................................................................................................  17  1.4.2.

    Stanovi  i  zgrade  ........................................................................................................  18  1.4.3.

  1.5.   Prethodna  iskustva  u  Opštini  Kotor  .....................................................................  19  

    Rekonstrukcija  Specijalna  bolnica  „Vaso  Ćuković“,  Risan:  ....................  20  1.5.1.

    Rekonstrukcija  studentskog  Doma  "Spasić-­‐Mašera":  .............................  21  1.5.1.

    Rekonstrukcija  Opste  bolnice  Kotor  i  Doma  zdravlja  Kotor:  ...............  22  1.5.2.

    Zatvoreni  bazen  “Nikša  Bućin”  ..........................................................................  22  1.5.3.

    Hoteli  ............................................................................................................................  23  1.5.4.

    Fotonaponska  instalacija  u  Perastu  ................................................................  23  1.5.5.

  2.   Snabdijevanje  energijom,  proizvodnja  i  distribucija  energije  .............................................  24  

  2.1.   Snabdijevanje  energijom  ...........................................................................................  24  

    Drvo  ..............................................................................................................................  24  2.1.1.

    Električna  energija  .................................................................................................  25  2.1.2.

    Nafta  i  naftni  derivati  ............................................................................................  29  2.1.3.

    Proizvodnja  energije  na  teritoriji  lokalne  samouprave  ..........................  29  2.1.4.

    Proizvodnja  električne  energije  ........................................................................  29  2.1.5.

    Drugi  vidovi  proizvodnje  energije  ...................................................................  29  2.1.6.

  3.   Analiza  potrošnje  energije  u  lokalnoj  samoupravi  ...................................................................  32  

  3.1.   Korišćenje  energije  po  tipu  energenta  .................................................................  32  

  3.2.   Korišćenje  električne  energije  .................................................................................  32  

  3.3.   Korišćenje  uglja  i  drvne  biomase  za  dobijanje  korisne  toplote  ................  33  

 •  

   

  LOKALNI  ENERGETSKI  PLAN  OPŠTINE  KOTOR  2016-­‐2025                                                                                                                                                                                                            

    3  od  124  

    Ugalj  ..............................................................................................................................  33  3.3.1.

    Biomasa  .......................................................................................................................  33  3.3.2.

  3.4.   Korišćenje  nafte  i  naftnih  derivata  ........................................................................  34  

  3.5.   Drugi  energenti  ..............................................................................................................  34  

  3.6.   Zakljucak  o  korišćenju  energije  po  tipu  energenta  ........................................  35  

  3.7.   Korišćenje  energije  po  sektorima  ..........................................................................  37  

  3.8.   Korišćenje  energije  u  domaćinstvima  ..................................................................  37  

    Električna  energija  .................................................................................................  37  3.8.1.

    Čvrsta  goriva  .............................................................................................................  37  3.8.2.

    Tečna  goriva  ..............................................................................................................  37  3.8.3.

  3.9.   Korišćenje  energije  u  sektoru  javnih    zgrada  ...................................................  38  

  3.10.   Korišćenje  energije  u  sektoru  javne  rasvjete  ....................................................  39  

  3.11.   Postojeća  energetska  potrošnja  u  industriji  .....................................................  46  

  3.12.   Potrošnja  energije  u  saobraćaju  .............................................................................  46  

    Drumski  saobraćaj  ...............................................................................................  46  3.12.1.

    Aktivnosti  u  Luci  Kotor  ......................................................................................  48  3.12.2.

  4.   Analiza  emisija  .........................................................................................................................................  51  

  4.1.   Emisioni  faktori  za  različite  energente  ...............................................................  51  

  4.2.   Emisije  CO2  ......................................................................................................................  53  

    Komunalni  otpad  .....................................................................................................  53  4.2.1.

    Energetski  sektor  ....................................................................................................  55  4.2.2.

  4.3.   Drugi  polutanti  ...............................................................................................................  57  

  5.   Gruba  procjena  planirane  potrošnje  energije  ...........................................

Search related