Opis matemati¤†kih kolegija za preddiplomski studij ... Prirodoslovno-matemati¤†ki fakultet Sveu¤†ili¥Œta

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Opis matemati¤†kih kolegija za preddiplomski studij ......

 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu

  Opis matematičkih kolegija za preddiplomski studij matematike i

  matematike-informatike

  Split, 1. listopada 2015.

  Sveučilište u Splitu

 • P R E D D I P L O M S K I S T U D I J : M A T E M A T I K A

  1

  Naziv predmeta Algebarske strukture

  Kod PMM111

  Vrsta Predavanja i auditorne vježbe.

  Razina Osnovna razina uz korištenje naprednog matematičkog formalizma.

  Godina III Semestar V

  ECTS

  (uz odgovarajuće

  obrazloženje)

  6 ECTS

  Pohadjanje 30 sati predavanja i 30 sati vježbi, samostalno učenje,

  pripremanje kolovija i ispita.

  Nastavnik dr.sc. Saša Krešić Jurić, red. prof.

  Kompetencije

  koje se stječu

  Student stječe osnovna znanja iz teorije grupa i prstena, stječe uvid u neke

  ostale algebarske strukture, i dobiva sposobnost primjene tih znanja u

  rješavanju različitih zadaća. Student je osposobljen za razumijevanje i

  učenje naprednijih kolegija u kojima se koriste algebarske strukture.

  Preduvjeti za

  upis

  Položeni kolegiji Uvod u algebru s analitičkom geometrijom i Linearna

  algebra.

  Sadržaj

  Grupe. Grupe, podgrupe, homomorfizmi grupa, normalne podgrupe,

  kvocijentna grupa, teoremi o izomorfizmima, ciklicke grupe, grupe

  permutacija, diedralne grupe, generatori i relacije, djelovanje grupe, direktni

  umnožak grupa, konačno generirane Abelove grupe, Sylowljevi teoremi.

  Prsteni. Prsten, podprsten, vrste prstena, karakteristika prstena, prsten

  kvaterniona, prsten matrica, prsten grupe, ideali i kvocijentni prsten,

  homomorfizmi prstena, Euklidska domena, domena glavnih ideala, prsten

  polinoma, ireducibilnost, Eisensteinov kriterij, maksimalni ideali i polja.

  Pregled ostalih algebarskih struktura na nivou definicija i primjera.

  Moduli, asocijativne algebre, Liejeve algebre, Weylova algebra.

  Preporučena

  literatura

  1. D.S. Dummit, R.M. Foote, Abstract algebra, 3rd ed., John Wiley and Sons, 2004.

  2. S. Kresic-Juric, Algebarske strukture, skripta, http://mapmf.pmfst.unist.hr/~skresic/Algebra/Skripta/Algebarske_str

  ukture_v3.pdf

  Dopunska

  literatura

  1. B.P. Bhattacharya, S.K. Jain, S.R. Nagpaul, Basic abstract algebra, 2nd ed., Cambridge University Press, 1994.

  2. S. Lang, Algebra, 3rd ed., Springer-Verlag, 2002.

  Oblici

  provođenja

  nastave

  Frontalna predavanja u kombinaciji s auditornim vježbama.

  Način provjere

  znanja i

  polaganja ispita

  Završni ispit se sastoji od pismenog i usmenog ispita.

  Jezik poduke i

  mogućnosti

  praćenja na

  Hrvatski, literatura na hrvatskom i engleskom jeziku.

 • P R E D D I P L O M S K I S T U D I J : M A T E M A T I K A

  2

  drugim jezicima

  Način praćenja

  kvalitete i

  uspješnosti

  izvedbe svakog

  predmeta i /ili

  modula

  Anonimna studentska anketa koja se provodi prema pavilniku Sveučilišta u

  Splitu.

 • P R E D D I P L O M S K I S T U D I J : M A T E M A T I K A

  3

  Ovaj opis vrijedi od uključivo sa ak.god. 2013/2014

  NAZIV PREDMETA Diferencijalni i integralni račun 1

  Kod PMM003 Godina studija 1.

  Nositelj/i predmeta Bodovna vrijednost

  (ECTS) 10

  Suradnici

  Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

  P S V T

  60 60

  Status predmeta Obavezan Postotak primjene e-

  učenja

  OPIS PREDMETA

  Ciljevi predmeta

  Studenti će usvojiti terminologiju i osnovne pojmove iz područja: nizovi i redovi brojeva, limes i neprekidnost, diferencijalni i integralni račun realnih funkcija jedne realne varijable. Naglasak je na idejama na kojima se baziraju promatrane teorije a ne na tehničkim trikovima.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

  Srednjoškolska matematika

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

  Student mora razviti sposobnost rješavanja zadataka koji odgovaraju teorijskim

  konceptima obrađenim u kolegiju. Od naprednih studenata se očekuje i sposobnost

  rješavanja nestandardnih zadataka.

  Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

  Aksiomatika polja realnih brojeva. Nizovi realnih brojeva (konvergencija, svojstva konvergentnih nizova, račun limesa, funkcijski nizovi). Redovi realnih brojeva (konvergencija, apsolutna konvergencija, kriteriji konvergencije, funkcijski redovi, redovi potencija). Limes i neprekidnost (realnih funkcioja jedne realne varijable). Svojstva neprekidnih funkcija. Diferencijalni račun realnih funkcija jedne realne varijable (derivabilnost, pravila deriviranja i derivacije elementarnih funkcija. osnovni teoremi diferencijalnog računa i primjene, Taylorov razvoj, tok i graf funkcije). Neodređeni integral (primitivna funkcija, osnovna svojstva neodređenog integrala, integracijske metode, integriranje nekih klasa funkcija). Određeni integral realne funkcije jedne realne varijable (definicija i osnovna svojstva, osnovni teoremi integralnog računa, približna integracija, nepravi integrali, neke primjene).

  Vrste izvođenja nastave:

  ☒ predavanja

  ☐ seminari i radionice

  ☒ vježbe

  ☐ on line u cijelosti

  ☐ mješovito e-učenje

  ☐ terenska nastava

  ☐ samostalni zadaci

  ☐ multimedija

  ☐ laboratorij

  ☐ mentorski rad

  ☐ (ostalo upisati)

  Obveze studenata

  Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti

  Pohađanje nastave

  Istraživanje Praktični rad

  Eksperimentalni rad

  Referat (Ostalo upisati)

  Esej Seminarski rad

  (Ostalo upisati)

  Kolokviji Usmeni ispit (Ostalo upisati)

 • P R E D D I P L O M S K I S T U D I J : M A T E M A T I K A

  4

  predmeta): Pismeni ispit Projekt

  (Ostalo upisati)

  Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

  Ispit se polaže u pismenom i usmenom obliku. Položen pismeni oblik ispita je uvjet za pristupanje usmenom ispitu. Pismeni oblik ispita može se polagati parcijalno, tijekom nastave, kada je to izvedbenim planom predviđeno.

  Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

  Naslov Broj

  primjeraka u knjižnici

  Dostupnost putem ostalih

  medija

  S. Kurepa, Matematička analiza 1: Funkcije jedne varijable, Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

  S. Kurepa, Matematička analiza 2: Diferenciranje i integriranje, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989..

  da

  Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, Zagreb, 1990.

  Dopunska literatura

  S. Lang, A first Course in Calculus, 5th ed., Springer, 1986. N. Uglešić: Viša matematika I, http://www.pmfst.hr/zavodi/matematika/visa_matematika.pdf N. Uglešić, Matematička analiza I, http://www.pmfst.hr/zavodi/matematika/ma1.pdf

  Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

  Statistika ispitnih rezultata i studentsko evaluiranje putem anonimne ankete na kraju izvedbe predmeta. Anketa se provodi prema pravilniku Sveučilišta u Splitu.

  Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

  http://www.pmfst.hr/zavodi/matematika/visa_matematika.pdf http://www.pmfst.hr/zavodi/matematika/ma2.pdf

 • P R E D D I P L O M S K I S T U D I J : M A T E M A T I K A

  5

  Ovaj opis vrijedi od uključivo 2010/2011 do uključivo sa ak.god.

  2012/2013

  Naziv predmeta Diferencijalni i integralni račun 1

  Kod PMM003

  Vrsta Predavanja i auditorne vježbe.

  Razina Temeljni matematički predmet.

  Godina I. Semestar/trimestar II.

  ECTS

  (uz odgovarajuće

  obrazloženje)

  9

  Pohađanje predavanja i vježbi (45 šk.sati + 45 šk.sati ≈ 67.5 h): ≈ 2,25

  ECTS boda.

  Samostalno učenje, priprema kolokvija i završnog ispita, oko 200 sati ≈

  6,75 ECTS bodova.

  Nastavnik Prof. dr. sc. Marko Matić

  Kompetencije

  koje se stječu

  Studenti će usvojiti terminologiju i osnovne pojmove iz područja: nizovi i

  redovi brojeva, limes i neprekidnost, diferencijalni račun realnih funkcija

  jedne realne varijable. Naglasak je na idejama na kojima se baziraju

  promatrane teorije a ne na tehničkim trikovima.

  Student mora razviti sposobnost rješavanja zadataka koji odgovaraju

  teorijskim konceptima obrađenim u kolegiju. Od naprednih studenta se

  očekuje i sposobnost rješavanja nestandardnih zadataka.

  Preduvjeti za

  upis

  Srednjoškolska matematika

  Sadržaj Aksiomatika polja realnih brojeva. Nizovi realnih brojeva (konvergencija,

  svojstva konvergentnih nizova, račun limesa, funkcijski nizovi). Redovi

  realnih bro

Recommended

View more >