of 115/115
OPIS KOLEGIJA (preddiplomski studij) Naziv kolegija Latinski jezik 1 Kod kolegija FFLAB101 Studijski program Ciklus Preddiplomski sveučilišni studij Godina studija I. ECTS vrijednost boda: 6 Semestar 1. Broj sati po semestru (p+v+s) 30+30+0 Status kolegija: obvezni (A) Preduvjeti: - Usporedni uvjeti: - Pristup kolegiju: studenti Latinskog jezika i rimske književnosti Vrijeme održavanja nastave: prema rasporedu Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Luciana Boban, doc. Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu E-mail adresa i broj telefona: [email protected] Asistent Jelena Ostojić, asist. Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu E-mail adresa i broj telefona [email protected] Ciljevi kolegija: Poznavanje pravila klasičnog i tradicionalnog izgovora i naglaska. Poznavanje i praktična primjena osnova fonologije i dijela morfologije latinskog jezika koji se odnosi na imenice, pridjeve, zamjenice i brojeve. Sposobnost prevođenja jednostavnih latinskih tekstova. Ishodi učenja (opće i specifične kompetencije): Student će moći: - pravilno izgovarati služeći se klasičnim i tradicionalnim latinskim izgovorom, - razlikovati osnovne gramatičke kategorije (imenice, pridjevi, zamjenice i brojevi), - primjenjivati gramatička pravila latinskog jezika u obostranom prevođenju, - koristiti se lingvističkom terminologijom, - analizirati osnovne sintagmatske odnose rečenica i rečeničnih dijelova, - opisivati određene događaje služeći se osnovnim usvojenim vokabularom, - detaljno analizirati promjenjivost riječi i morfologiju. Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko): Latinska morfologija. Gramatičke kategorije. Izgovor. Glasovi i glasovne promjene. Vrste riječi – promjenjive i nepromjenjive. Osnove i nastavci. Deklinacija imenica, pridjeva, zamjenica. Brojevi. Prezent glagola. Utvrđivanje i proširivanje znanja o morfologiji imenica (tvorba i deklinacija), pridjeva (tvorba, deklinacija i komparacija), zamjenica (tvorba, deklinacija i osobitosti u upotrebi) te brojeva (tvorba, deklinacija i osobitosti u upotrebi) u latinskom jeziku klasičnog perioda, usporedo s radom na odabranim, manje zahtjevnim tekstovima Cezara i Livija (uvježbavanje prijevodnih strategija te gramatička analiza teksta s posebnim naglaskom na gore spomenute gramatičke segmente). Uvježbavanje izgovora i naglaska prema

OPIS KOLEGIJA (preddiplomski studij) - ff.sum.ba KOLEGIJA... · Seminarski rad student piše pod metorstvom nositelja kolegija, a izlaže pred asistentom i ostalim studentima. Uspješno

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OPIS KOLEGIJA (preddiplomski studij) - ff.sum.ba KOLEGIJA... · Seminarski rad student piše pod...

 • OPIS KOLEGIJA (preddiplomski studij)

  Naziv kolegija Latinski jezik 1 Kod

  kolegija

  FFLAB101

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski sveučilišni studij

  Godina

  studija

  I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  6

  Semestar

  1.

  Broj sati

  po

  semestru

  (p+v+s)

  30+30+0

  Status kolegija: obvezni

  (A)

  Preduvjeti: - Usporedni uvjeti: -

  Pristup kolegiju: studenti Latinskog jezika i rimske

  književnosti

  Vrijeme

  održavanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Luciana Boban, doc.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent Jelena Ostojić, asist.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona [email protected]

  Ciljevi kolegija:

  Poznavanje pravila klasičnog i tradicionalnog izgovora i naglaska.

  Poznavanje i praktična primjena osnova fonologije i dijela morfologije

  latinskog jezika koji se odnosi na imenice, pridjeve, zamjenice i

  brojeve. Sposobnost prevođenja jednostavnih latinskih tekstova.

  Ishodi učenja

  (opće i specifične

  kompetencije):

  Student će moći:

  - pravilno izgovarati služeći se klasičnim i tradicionalnim latinskim

  izgovorom,

  - razlikovati osnovne gramatičke kategorije (imenice, pridjevi,

  zamjenice i brojevi),

  - primjenjivati gramatička pravila latinskog jezika u obostranom

  prevođenju,

  - koristiti se lingvističkom terminologijom,

  - analizirati osnovne sintagmatske odnose rečenica i rečeničnih

  dijelova,

  - opisivati određene događaje služeći se osnovnim usvojenim

  vokabularom,

  - detaljno analizirati promjenjivost riječi i morfologiju.

  Sadržaj

  silabusa/izvedbenog

  plana (ukratko):

  Latinska morfologija. Gramatičke kategorije. Izgovor. Glasovi i

  glasovne promjene. Vrste riječi – promjenjive i nepromjenjive. Osnove

  i nastavci. Deklinacija imenica, pridjeva, zamjenica. Brojevi. Prezent

  glagola. Utvrđivanje i proširivanje znanja o morfologiji imenica

  (tvorba i deklinacija), pridjeva (tvorba, deklinacija i komparacija),

  zamjenica (tvorba, deklinacija i osobitosti u upotrebi) te brojeva

  (tvorba, deklinacija i osobitosti u upotrebi) u latinskom jeziku

  klasičnog perioda, usporedo s radom na odabranim, manje zahtjevnim

  tekstovima Cezara i Livija (uvježbavanje prijevodnih strategija te

  gramatička analiza teksta s posebnim naglaskom na gore spomenute

  gramatičke segmente). Uvježbavanje izgovora i naglaska prema

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • pravilima o naglasku u latinskom jeziku klasičnog razdoblja, kao i

  upoznavanje s pravilima tzv. tradicionalnog izgovora.

  Način izvođenja

  nastave

  (označiti masnim

  tiskom)

  Predavanja vježbe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  Ostalo

  Studentske obveze - - Pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - - Pisati tjedne zadaće. - - Pisati kolokvije. - - Polagati pismeni ispit. - - Polagati usmeni ispit.

  Praćenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (označiti masnim

  tiskom)

  pohađanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski rad praktični rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera

  znanja

  Esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  Angažiranost tijekom

  nastave

  60 2 Max 10%

  Samostalni zadatci i

  tjedne zadaće

  45 1.5 Max 20%

  Kolokviji i priprema

  za kontinuiranu

  provjeru znanja

  45 1.5 Max 40%

  Završni pismeni ispit 45* 1.5* Max 40%*

  Završni usmeni ispit 30 1 Max 30%

  Dodatna pojašnjenja:

  *Student može pismeni dio ispita polagati preko dvaju kolokvija ili integralno na završnom

  pismenom ispitu.

  Tijekom nastave analiziraju se tjedne zadaće studenata.

  Usmeni dio ispita podrazumijeva sadržaj pismenog dijela ispita (praktična primjena znanja iz

  gramatike) te opširnije poznavanje teorije i gramatičkih pravila.

  Angažiranost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

  manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  od 81% do 84% = do 2% ocjene

  od 85% do 88% = do 4% ocjene

  od 89% do 92% = do 6% ocjene

  od 93% do 96% = do 8% ocjene

  od 97% do 100% = do 10% ocjene

  Samostalni zadatci i tjedne zadaće ocjenjuju se na sljedeći način:

  manje od 50% riješenih zadaća = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4% ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

 • Kolokviji (ili završni pismeni ispit) se ocjenjuju na sljedeći način:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 85% do 87% = do 8% ocjene

  od 88% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 93% = do 24% ocjene

  od 94% do 96% = do 32% ocjene

  od 97% do 100% = do 40% ocjene

  Završni usmeni ispit ocjenjuje se na sljedeći način:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 6% ocjene

  od 61% do 70% = do 12% ocjene

  od 71% do 80% = do 18% ocjene

  od 81% do 90% = do 24% ocjene

  od 91% do 100% = do 30% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  - GORTAN, V., GORSKI, O., PAUŠ, P., Elementa Latina, Školska

  knjiga, Zagreb, 1995. (str. 5.-13., 90.-120.)

  - GORTAN, V., GORSKI, O., PAUŠ, P., Latinska gramatika, XII.

  izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2005. (str. 15.-76.)

  - KNEZOVIĆ, Pavao, Li La Disco 1, Zagreb, Školska knjiga, 2001.,

  (str. 3.-69.)

  Dopunska

  literatura:

  - Dodatni materijali (dijele se tijekom nastave)

  - Cezar, De bello Gallico,

  >>http://www.thelatinlibrary.com/caes.html>http://www.thelatinlibrary.com/liv.html

 • gramatika

  III. Naslov: Druga deklinacija i druga konjugacija

  Kratki opis: Nastavci druge deklinacije, nastavci za prezent akt. druge

  konjugacije.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  IV. Naslov: Pridjevi prve i druge deklinacije

  Kratki opis: Deklinacija i završetci pridjeva prve i druge deklinacije.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  V. Naslov: Suglasničke osnove treće deklinacije i treća konjugacija

  Kratki opis: Nastavci treće deklinacije suglasničkih osnova, nastavci za prezent

  a. treće konjugacije.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  VI. Naslov: Osnove na –i i četvrta konjugacija

  Kratki opis: Nastavci osnova na –i treće deklinacije, nastavci za prezent akt.

  četvrte konjugacije.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  VII. Naslov: Pridjevi treće deklinacije

  Kratki opis: Deklinacija i završetci pridjeva treće deklinacije.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  VIII. Naslov: Četvrta deklinacija

  Kratki opis: Nastavci četvrte deklinacije.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  IX. Naslov: Peta deklinacija

  Kratki opis: Nastavci pete deklinacije.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  X. Naslov: Komparacija pridjeva

  Kratki opis: Nastavci za tvorbu komparativa i superlativa pridjeva.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  XI. Naslov: Prilozi

  Kratki opis: Tvorba i komparacija priloga.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  XII. Naslov: Osobna zamjenica i osobna povratna zamjenica

  Kratki opis: Deklinacija i upotreba osobnih i osobne povratne zamjenice.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  XIII. Naslov: Posvojne zamjenice, povratno-posvojna zamjenica, pokazne zamjenice

  Kratki opis: Deklinacija i upotreba posvojnih, povratno-posvojne i pokaznih

  zamjenica.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

 • XIV. Naslov: Odnosne zamjenice i zamjenički pridjevi

  Kratki opis: Deklinacija i upotreba odnosnih zamjenica i zamjeničkih pridjeva.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  XV. Naslov: Brojevi

  Kratki opis: Vrste brojeva, deklinacija i upotreba brojeva.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  Naziv kolegija Uvod u studij latinskog jezika 1 Kod

  kolegija

  FFLAB102

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski sveučilišni studij

  Godina

  studija

  I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  3

  Semestar

  1.

  Broj sati

  po

  semestru

  (p+v+s)

  15+0+15

  Status kolegija: obvezni

  (A)

  Preduvjeti: - Usporedni uvjeti: -

  Pristup kolegiju: studenti Latinskog jezika i rimske

  književnosti

  Vrijeme

  održavanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Luciana Boban, doc.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent Jelena Ostojić, asist.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona [email protected]

  Ciljevi kolegija:

  Upoznavanje osnovnih činjenica i uzusa u struci, razvijanje osjećaja za

  granice sa srodnim strukama, usvajanje stručne terminologije.

  Poznavanje specifičnosti rimskog podrijetla, rimskog ustava, državnog

  uređenja, običaja, vjerovanja, mjernih jedinica te svakodnevice.

  Poznavanje i primjena latinskih poslovica - selektirano prema strukama

  (filozofija, medicina, pravo, opće).

  Ishodi učenja

  (opće i specifične

  kompetencije):

  Student će moći:

  - prepoznavati osnovne činjenice vezane za predmet koji studira

  (povijest, srodne discipline, stručna terminologija),

  - definirati i analizirati sve specifičnosti kulture Rimljana,

  - definirati cursus honorum,

  - argumentirati utjecaj rimske kulture na razvoj europske kulture

  općenito,

  - vrednovati jezičnu i kulturnu baštinu rimskog naroda,

  - opisivati osnovne karakteristike rimske civilizacije,

  - razlikovati konkretne građevine na Forumu.

  Sadržaj

  silabusa/izvedbenog

  plana (ukratko):

  Povijest struke, srodne discipline, uže discipline latinskog jezika,

  indoeuropski jezici, kultura Rimljana. Magistrature. Rimski bogovi.

  Vojska.

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • Način izvođenja

  nastave

  (označiti masnim

  tiskom)

  predavanja vježbe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  ostalo

  Studentske obveze - - Pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - - Napisati seminarski rad i izložiti ga. - - Polagati pismeni ispit.

  Praćenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (označiti masnim

  tiskom)

  pohađanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski

  rad

  praktični rad

  usmeni ispit pismeni ispit kontinuirana

  provjera znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  Angažiranosti

  tijekom nastave

  30 1 Max 10%

  Seminarski rad

  (pismeni i usmeni)

  30 1 Max 30%

  Završni pismeni ispit 30 1 Max 60%

  Dodatna pojašnjenja:

  Aktivno sudjelovanje studenta na predavanjima potaknuto je pravovremenom podjelom tema

  seminarskih radova i termina za izlaganje seminarskog rada.

  Seminarski rad student piše pod metorstvom nositelja kolegija, a izlaže pred asistentom i

  ostalim studentima.

  Uspješno napisan i obranjen seminarski rad uvjet je za izlazak na završni pismeni ispit.

  Angažiranost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

  manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  od 81% do 84% = do 2% ocjene

  od 85% do 88% = do 4% ocjene

  od 89% do 92% = do 6% ocjene

  od 93% do 96% = do 8% ocjene

  od 97% do 100% = do 10% ocjene

  Pisanje seminarskog rada:

  0% = Rad nije napisan.

  3% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.

  6% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

  9% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne

  pogreške.

  12% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne

  pogreške.

  15% = Rad je iscrpan, gramatički i pravopisno točan.

  Izlaganje seminarskoga rada

  0% = Rad nije usmeno prezentiran.

  3% = Rad je pročitan.

  6% = Rad je djelomično pročitan i nepripremljen.

  9% = Rad nije pročitan, ali su uočeni veći nedostatci u usmenom izlaganju.

  12% = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uočene manje pravogovorne pogreške.

 • 15% = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno.

  Završni pismeni ispit ocjenjuje se na sljedeći način:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 12% ocjene

  od 61% do 70% = do 24% ocjene

  od 71% do 80% = do 36% ocjene

  od 81% do 90% = do 48% ocjene

  od 91% do 100% = do 60% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  - MUSIĆ, August, Nacrt grčkih i rimskih starina, Kr. Hrv.-Slav.-Dal.

  Zemaljska vlada, Zagreb, 1900. (Dio o rimskim starinama: str. 105.-

  186.)

  - ŠREPEL, Milivoj, Rimske starine, Kr. Hrv.-Slav.-Dal. Zemaljska

  vlada, Zagreb, 1900. (203. str.)

  Dopunska

  literatura:

  - HORNBLOWER, Simon; SPAWFORTH, Antony i EIDINOW,

  Esther (ur.), The Oxford Classical Dictionary, 4th edition, Oxford

  University Press, Oxford, 2012.

  - IRMSCHER, J., Praktische Einfurung in das Studium der

  Altertumswissenschaften, Deutscher Verlag der Wissenschaften,

  Berlin, 1954.

  - KROLL, W., Geschichte der klassichen Philologie, Berlin und

  Leipzig, W. de Gruyter et co., Berlin, 1919.

  Dodatne

  informacije o

  kolegiju

  Redovito pohađanje predavanja, sudjelovanje u raspravama, pisanje i

  izlaganje seminarskog rada, studiranje zadane literature te polaganje

  ispita. Pohađanje nastave te pisanje i obrana seminarskog rada su

  obvezni. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati.

  Studenti se upućuju na odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj

  nastavne

  cjeline

  TEME I LITERATURA

  I. Naslov: Podrijetlo rimskog naroda

  Kratki opis: Podjela i karakteristike italskih plemena. Mjesto u indoeuropskoj

  skupini naroda.

  Literatura:

  - ŠREPEL, M., Rimske starine, MUSIĆ, A., Nacrt grčkih i rimskih starina

  II. Naslov: Povijest rimskog ustava

  Kratki opis: Pregled povijesti rimskog ustava: kraljevstvo, republika, carstvo.

  Literatura:

  - ŠREPEL, M., Rimske starine, MUSIĆ, A., Nacrt grčkih i rimskih starina

  III. Naslov: Struktura rimskog ustava

  Kratki opis: Podjela građana na staleže s opisom njihovih prava i dužnosti.

  Literatura:

  - ŠREPEL, M., Rimske starine, MUSIĆ, A., Nacrt grčkih i rimskih starina

  IV. Naslov: Narodne skupštine

  https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Berlin+und+Leipzig%2C+W.+de+Gruyter+et+co.%22https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Berlin+und+Leipzig%2C+W.+de+Gruyter+et+co.%22

 • Kratki opis: Podjela, karakteristike i značenje pojedinih narodnih skupština.

  Literatura:

  - ŠREPEL, M., Rimske starine, MUSIĆ, A., Nacrt grčkih i rimskih starina

  V. Naslov: Senat

  Kratki opis: Karakteristike, značenje i ovlasti senata kroz rimsku povijest.

  Literatura:

  - ŠREPEL, M., Rimske starine, MUSIĆ, A., Nacrt grčkih i rimskih starina

  VI. Naslov: Magistratura

  Kratki opis: Pojam, značenje i podjela magistratura prema različitim

  kriterijima.

  Literatura:

  - ŠREPEL, M., Rimske starine, MUSIĆ, A., Nacrt grčkih i rimskih starina

  VII. Naslov: Redovite magistrature

  Kratki opis: Karakteristike konzula, pretora, cenzora, pučkih tribuna, edila i

  kvestora.

  Literatura:

  - ŠREPEL, M., Rimske starine, MUSIĆ, A., Nacrt grčkih i rimskih starina

  VIII. Naslov: Izvanredne magistrature

  Kratki opis: Karakteristike diktatora, interrexa, gradskog prefekta.

  Literatura:

  - ŠREPEL, M., Rimske starine, MUSIĆ, A., Nacrt grčkih i rimskih starina

  IX. Naslov: Uprava Italije i provincija

  Kratki opis: Karakteristike i značajke gradskih općina i provincija.

  Literatura:

  - ŠREPEL, M., Rimske starine, MUSIĆ, A., Nacrt grčkih i rimskih starina

  X. Naslov: Sudstvo i financije

  Kratki opis: Povijesni razvoj i struktura sustava sudstva i rimskih financija.

  Literatura:

  - ŠREPEL, M.: Rimske starine, MUSIĆ, A.: Nacrt grčkih i rimskih starina

  XI. Naslov: Ratne starine

  Kratki opis: Sastav vojske, vojne reforme, vojni činovi, oružje i oprema, načini

  borbe.

  Literatura:

  - ŠREPEL, M.: Rimske starine, MUSIĆ, A.: Nacrt grčkih i rimskih starina

  XII. Naslov: Privatne starine

  Kratki opis: Opis rimske kuće, rimska odjeća, sklapanje braka, svakodnevica,

  pokopi.

  Literatura:

  - ŠREPEL, M.: Rimske starine, MUSIĆ, A.: Nacrt grčkih i rimskih starina

  XIII. Naslov: Novci, mjere i dioba vremena

  Kratki opis: Sustav rimskih mjera za količinu i vrijeme. Opis rimskog

  kalendara.

  Literatura:

  - ŠREPEL, M.: Rimske starine, MUSIĆ, A.: Nacrt grčkih i rimskih starina

  XIV. Naslov: Vjerske starine

  Kratki opis: Rimski bogovi. Svećenički redovi. Bogoslužni obredi.

  Literatura:

  - ŠREPEL, M.: Rimske starine, MUSIĆ, A.: Nacrt grčkih i rimskih starina

  XV. Naslov: Robovi

 • Kratki opis: Položaj rimskih robova. Ustanci robova. Gladijatorske igre.

  Literatura:

  - ŠREPEL, M.: Rimske starine, MUSIĆ, A.: Nacrt grčkih i rimskih starina

  Naziv kolegija Osnove grčkog jezika 1 Kod

  kolegija

  FFLAB103

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski sveučilišni studij

  Godina

  studija

  I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  3

  Semestar

  1.

  Broj sati

  po

  semestru

  (p+v+s)

  15+15+0

  Status kolegija: izborni

  (B1)

  Preduvjeti: - Usporedni uvjeti: -

  Pristup kolegiju: studenti Latinskog jezika i rimske

  književnosti i Arheologije

  Vrijeme

  održavanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Josip Grubeša, doc.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent

  Kontakt sati/konzultacije:

  E-mail adresa i broj telefona

  Ciljevi kolegija:

  Poznavanje alfabeta. Poznavanje i praktična primjena osnova

  starogrčke gramatike i sposobnost služenja rječnikom grčkog jezika i

  prevođenja jednostavnih grčkih tekstova.

  Ishodi učenja

  (opće i specifične

  kompetencije):

  Student će moći:

  - definirati osnovnu gramatičku strukturu grčkog jezika,

  - služiti se alfabetom,

  - analizirati deklinacijski sustav grčkog jezika (imenice i pridjevi – prvi

  dio),

  - usporediti karakteristike i univerzalije grčkog i latinskog gramatičkog

  sustava,

  - nastaviti samostalno učenje grčkog jezika.

  Sadržaj

  silabusa/izvedbenog

  plana (ukratko):

  Starogrčka morfologija. Gramatičke kategorije. Izgovor. Glasovi i

  glasovne promjene. Vrste riječi – promjenjive i nepromjenjive. Osnove

  i nastavci. Deklinacija imenica. Prezent aktivni, pasivni i medijalni.

  Način izvođenja

  nastave

  (označiti masnim

  tiskom)

  predavanja vježbe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  ostalo

  Napomene:

  Kolegij je prilagođen početnicima, bez ikakvog predznanja iz grčkog

  jezika te se inzistira na temeljitom usvajanju gradiva, a ne isključivo na

  količini prijeđenog gradiva. Time se student osposobljuje za daljnje

  samostalno učenje grčkog jezika, prema svojim sklonostima,

  mogućnostima i potrebama.

  mailto:[email protected]

 • Studentske obveze - - Pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - - Pisati tjedne zadaće. - - Polagati usmeni ispit.

  Praćenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (označiti masnim

  tiskom)

  pohađanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski rad praktični rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera

  znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  Angažiranosti

  tijekom nastave

  30 1 Max 10%

  Samostani zadatci,

  tjedne zadaće i

  priprema za

  predavanja

  30 1 Max 20%

  Završni usmeni ispit 30 1 Max 70%

  Dodatna pojašnjenja:

  Završni ispit je predviđen samo kao usmeni, zbog specifičnosti kolegija te potrebe da student

  pokaže svoje znanje izgovora i naglaska grčkog jezika, pored znanja iz gramatike predviđene

  kolegijem.

  Tijekom nastave analiziraju se tjedne zadaće studenata.

  Potiče se samostalni rad studenata te prevođenje lakših tekstova.

  Angažiranost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

  manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  od 81% do 84% = do 2% ocjene

  od 85% do 88% = do 4% ocjene

  od 89% do 92% = do 6% ocjene

  od 93% do 96% = do 8% ocjene

  od 97% do 100% = do 10% ocjene

  Samostalni zadatci i tjedne zadaće ocjenjuju se na sljedeći način:

  manje od 50% riješenih zadaća = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4% ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

  Završni usmeni ispit ocjenjuje se na sljedeći način:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 14% ocjene

  od 61% do 70% = do 28% ocjene

  od 71% do 80% = do 42% ocjene

  od 81% do 90% = do 56% ocjene

  od 91% do 100% = do 70% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

 • E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  - MUSIĆ, August, Gramatika grčkoga jezika, Školska knjiga, Zagreb,

  1961. (str. 1.-45.)

  - SABADOŠ, D., SIRONIĆ, M., ZMAJLOVIĆ, Z., Grčka vježbenica,

  Školska knjiga, Zagreb, 1988. (str. 3.-9., 71.-81.)

  Dopunska

  literatura:

  Dodatni materijali (dijele se tijekom nastave)

  Dodatne

  informacije o

  kolegiju

  Redovito pohađanje predavanja, sudjelovanje u raspravama i na

  vježbama, studiranje zadane literature te polaganje ispita. Pohađanje

  nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno

  opravdati.

  Studenti se upućuju na odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj

  nastavne

  cjeline

  TEME I LITERATURA

  I. Naslov: Grčki jezik i njegova narječja

  Kratki opis: Podjela i karakteristike grčkih narječja.

  Literatura:

  - SABADOŠ, SIRONIĆ, ZMAJLOVIĆ, Grčka vježbenica; MUSIĆ,

  Gramatika grčkoga jezika

  II. Naslov: Grčki alfabet

  Kratki opis: Karakteristike alfabeta. Izgovor. Pismo. Glasovni znaci.

  Literatura:

  - SABADOŠ, SIRONIĆ, ZMAJLOVIĆ, Grčka vježbenica; MUSIĆ,

  Gramatika grčkoga jezika

  III. Naslov: Naglasni sustav - 1. dio

  Kratki opis: Nazivi i podjela naglasaka u grčkom jeziku.

  Literatura:

  - SABADOŠ, SIRONIĆ, ZMAJLOVIĆ, Grčka vježbenica; MUSIĆ,

  Gramatika grčkoga jezika

  IV. Naslov: Naglasni sustav - 2. dio

  Kratki opis: Karakteristike i pravila naglašavanja u grčkom jeziku.

  Literatura:

  - SABADOŠ, SIRONIĆ, ZMAJLOVIĆ, Grčka vježbenica; MUSIĆ,

  Gramatika grčkoga jezika

  V. Naslov: Prezent akt.

  Kratki opis: Nastavci za prezent akt.

  Literatura:

  - SABADOŠ, SIRONIĆ, ZMAJLOVIĆ, Grčka vježbenica; MUSIĆ,

  Gramatika grčkoga jezika

  VI. Naslov: A-deklinacija - 1. dio

  Kratki opis: Imenice ženskog roda na α purum.

  Literatura:

  - SABADOŠ, SIRONIĆ, ZMAJLOVIĆ, Grčka vježbenica; MUSIĆ,

  Gramatika grčkoga jezika

  VII. Naslov: A-deklinacija - 2. dio

  Kratki opis: Imenice ženskog roda na η.

 • Literatura:

  - SABADOŠ, SIRONIĆ, ZMAJLOVIĆ, Grčka vježbenica; MUSIĆ,

  Gramatika grčkoga jezika

  VIII. Naslov: A-deklinacija - 3. dio

  Kratki opis: Imenice ženskog roda na α purum i impurum.

  Literatura:

  - SABADOŠ, SIRONIĆ, ZMAJLOVIĆ, Grčka vježbenica; MUSIĆ,

  Gramatika grčkoga jezika

  IX. Naslov: A-deklinacija - 4. dio

  Kratki opis: Imenice muškog roda na –ας.

  Literatura:

  - SABADOŠ, SIRONIĆ, ZMAJLOVIĆ, Grčka vježbenica; MUSIĆ,

  Gramatika grčkoga jezika

  X. Naslov: A-deklinacija - 5. dio

  Kratki opis: Imenice muškog roda na –ης.

  Literatura:

  - SABADOŠ, SIRONIĆ, ZMAJLOVIĆ, Grčka vježbenica; MUSIĆ,

  Gramatika grčkoga jezika

  XI. Naslov: Stegnuta A-deklinacija

  Kratki opis: Nastavci stegnute a-deklinacije.

  Literatura:

  - SABADOŠ, SIRONIĆ, ZMAJLOVIĆ, Grčka vježbenica; MUSIĆ,

  Gramatika grčkoga jezika

  XII. Naslov: O-deklinacija - 1. dio

  Kratki opis: Nastavci imenica muškog roda O-deklinacije.

  Literatura:

  - SABADOŠ, SIRONIĆ, ZMAJLOVIĆ, Grčka vježbenica; MUSIĆ,

  Gramatika grčkoga jezika

  XIII. Naslov: O-deklinacija - 2. dio

  Kratki opis: Nastavci imenica ženskog roda O-deklinacije.

  Literatura:

  - SABADOŠ, SIRONIĆ, ZMAJLOVIĆ, Grčka vježbenica; MUSIĆ,

  Gramatika grčkoga jezika

  XIV. Naslov: O-deklinacija - 3. dio

  Kratki opis: Nastavci imenica srednjeg roda O-deklinacije.

  Literatura:

  - SABADOŠ, SIRONIĆ, ZMAJLOVIĆ, Grčka vježbenica; MUSIĆ,

  Gramatika grčkoga jezika

  XV. Naslov: Pridjevi A i O-deklinacije

  Kratki opis: Nastavci i dekliniranje pridjeva A i O-deklinacije.

  Literatura:

  - SABADOŠ, SIRONIĆ, ZMAJLOVIĆ, Grčka vježbenica; MUSIĆ,

  Gramatika grčkoga jezika

  Naziv kolegija Filozofija jezika Kod

  kolegija

  FFFIB519

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski studij Godina

  studija

  III.

 • ECTS vrijednost

  boda:

  3 Semestar 1./5. Broj sati

  po

  semestru

  (p+s+v)

  30+0+0

  Status kolegija: izborni

  (B1)

  Preduvjeti: - Usporedni uvjeti: -

  Pristup kolegiju: studenti Filozofije i Latinskog

  jezika i rimske književnosti

  Vrijeme

  održavanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Ivica Musić, izv. prof.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected] 036/355-424

  Ciljevi kolegija:

  Upoznati poglede na ustroj i funkcije jezika iz triju perspektiva –

  znanstvene (strukturalna i generativna lingvistika), analitičke i

  refleksivne ili spekulativne.

  Ishodi učenja

  (opće i specifične

  kompetencije):

  Razumijevanje razlika i srodnosti navedenih pristupa te povezanost

  znanstvenih pristupa s estetičkom problematikom, ukorijenjenost

  analitičkog pristupa u logičkoj problematici te moguće premošćivanje

  analitičkog i refleksivno-spekulativnog pristupa u hermeneutici.

  Sadržaj

  silabusa/izvedbenog

  plana (ukratko):

  - Riječi i značenja kod Platona i Aristotela.

  - Strukturalna teorija jezika – F. De Saussure i sljedbenici.

  - Korištenje strukturalnog pristupa jeziku u različitim antropološkim

  teorijama.

  - Generativno-transformacijska teorija jezika N.A. Chomskog – razvoj,

  polemika s behaviorističkom teorijom i humanistička kritika američke

  politike.

  - G. Frege – problemi zasnivanja matematike i njihovi filozofijski

  refleksi.

  - L. Wittgenstein – radikalizacija i kritika Fregeove i Russellove

  baštine.

  - J.L. Austin, J.R.Searle, H.P. Grice i teorija govornih čina.

  - Grananje analitičkih pristupa jeziku (Quine, Kripke, Dummett,

  Davidson).

  - Spekulativni (refleksivni) pogledi na jezik – a) Gramatika Port

  Royala, Leibniz, b) J.G. Hamann, J.G. Herder i W. Von Humboldt.

  - Nietzsche, Jaspers i Cassirer o jeziku.

  - Američki 'humboldtovci' i teorija jezične relativnosti.

  - Heideggerovo transcendentalno mišljenje jezika.

  Način izvođenja

  nastave

  (označiti masnim

  tiskom)

  predavanja vježbe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  ostalo

  Studentske obveze - Pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - Napisati seminarski rad i izložiti ga. - Usmeni ispit.

  Praćenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (označiti masnim

  pohađanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski rad praktični rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera znanja

  esej

  mailto:[email protected]

 • tiskom)

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  Pohađanje i aktivno

  sudjelovanje na

  nastavi

  30 1 Max 20%

  Samostalni zadatci 15 0,5 Max 20%

  Završni ispit (usmeni) 45 1.5 Min 60%

  Dodatna pojašnjenja:

  Prisutnost na predavanju bodovat će se na sljedeći način

  manje od 75% dolazaka = 0% ocjene

  od 76% do 80% = do 4% ocjene

  od 81% do 85% = do 8% ocjene

  od 86% do 90% = do 12% ocjene

  od 91% do 95% = do 16% ocjene

  od 96% do 100% = do 20% ocjene

  Završni ispit (usmeni) se ocjenjuje ovako:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 12% ocjene

  od 61% do 70% = do 24% ocjene

  od 71% do 80% = do 36% ocjene

  od 81% do 90% = do 48% ocjene

  od 91% do 100% = do 60% ocjene

  Obvezna literatura:

  - MARTINICH, A. P. (ed.), The Philosophy of Language, Oxford

  University Press, New York, 1996, str. 85.-292.

  - ŠOLJIĆ, A., Filozofija jezika (skripta), Mostar, 2011., str. 1.-117.

  Dopunska

  literatura:

  - AUSTIN, J. L., How to Do Things with Words, Oxford University

  Press, Oxford, 1962.

  - CASSIRER, E., Prilozi filozofiji jezika, Matica hrvatska, Zagreb,

  2000.

  - ČOMSKI, N. A., Gramatika i um, Nolit, Beograd, 1972.

  - DAVIDSON, D., Istraživanja o istini i interpretaciji, Demetra,

  Zagreb, 2000.

  - DE SAUSSURE, F., Tečaj opće lingvistike, Institut za hrvatski jezik i

  jezikoslovlje, Zagreb, 2000.

  - DEVITT, M. i STERELNY, K., Jezik i stvarnost, Matica hrvatska,

  Zagreb, 2002.

  - ECO, U., Semiotics and the Philosophy of Language, Indiana

  University Press, Bloomington, 1986.

  - FREGE, G., Osnove aritmetike i drugi spisi, Kruzak, Zagreb, 1995.

  - GADAMER, H. G., Čitanka, Matica hrvatska, Zagreb, 2002.

  - HALE, B. i WRIGHT, C. (ur.), A Companion to the Philosophy of

  Language, Blackwell Publishers, Oxford, 1999.

  - HEIDEGGER, M., Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Naprijed,

  Zagreb, 1996.

  - HERDER, J. G., Rasprava o podrijetlu jezika, Demetra, Zagreb,

  2005.

  - KRIPKE, S., Imenovanje i nužnost, Kruzak, Zagreb, 1997.

 • - LAKOFF, G., i JOHNSON, M., Metaphors we live by, University of

  Chicago Press, Chicago, 2003.

  - MACAN, I., Wittgensteinova teorija značenja, Hrvatsko filozofsko

  društvo, Zagreb, 1996.

  - MIŠĆEVIĆ, N., Filozofija jezika, Jesenski i Turk, Zagreb, 2003.

  - QUINE, W. V. O., Riječ i predmet, Kruzak, Zagreb, 1999.

  - VON HUMBOLDT, W., Uvod u delo o kavi jeziku, Dnevnik, Novi

  Sad, 1988.

  - VUČKOVIĆ, A., Dimenzija slušanja u Bitku i vremenu Martina

  Heideggera, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1993.

  - WITTGENSTEIN, L., Filozofijska istraživanja, Nakladni zavod

  Globus, Zagreb, 1998.

  - WITTGENSTEIN, L., Tractatus logico-philosophicus, Veselin

  Masleša, Sarajevo,1987.

  Dodatne

  informacije o

  kolegiju

  Studenti se upućuju na odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj

  nastavne

  cjeline

  TEME I LITERATURA

  I. Naslov: Uvodno razmatranje

  Kratki opis: Što zapravo znači jezični obrat ('linguistic turn')?

  Literatura: ŠOLJIĆ, A., Filozofija jezika (skripta)

  II. Naslov: Platon o imenima

  Kratki opis: Dvojbe glede konvencionnalnih i prirodnih crta jezika.

  Literatura: ŠOLJIĆ, A., Filozofija jezika (skripta)

  III. Naslov: Od imena prema znaku

  Kratki opis: Aristotel, stoici i Augustin otvaraju sustavna pitanja jezičnih

  elemenata.

  Literatura: ŠOLJIĆ, A., Filozofija jezika (skripta), ECO, U., Semiotics and the

  Philosophy of Language

  IV. Naslov: Jezikoslovna znanost i filozofija jezika

  Kratki opis: Strukturalna lingvistika važan je izvor za filozofsku antropologiju.

  Literatura: ŠOLJIĆ, A., Filozofija jezika (skripta), DE SAUSSUSRE, F., Tečaj

  opće lingvistike

  V. Naslov: Generativna lingvistika i pitanja uma

  Kratki opis: N. A. Chomsky otvorio je brojna pitanja svojim poimanjem naravi

  jezika.

  Literatura: ŠOLJIĆ, A., Filozofija jezika (skripta), ČOMSKI, N. A, Gramatika

  i um

  VI. Naslov: Problemi utemeljenja matematike - izazov filozofiji jezika

  Kratki opis: G. Frege je iz matematičke logike organski ušao u filozofiju

  jezika.

  Literatura: MARTINICH, A.P. (ur.), The Philosophy of Language; FREGE, G.

  Osnove aritmetike i drugi spisi

  VII. Naslov: Rana filozofija Wittgensteina

  Kratki opis: Wittgenstein pod utjcajem Fregea i Russella razvija svoju

 • monosemičku filozofiju.

  Literatura: WITTGENSTEIN, L., Tractatus logico-philosophicus

  VIII. Naslov: Wittgeinsteinova kasnija filozofija jezika

  Kratki opis: Jezik se sagledava u okviru životnih oblika.

  Literatura: WITTGENSTEIN, L., Filozofijska istraživanja; MARTINICH,

  A.P. (ur.), The Philosophy of Language

  IX. Naslov: Govorni čini - govorne radnje

  Kratki opis: J. L. Austin odupire se svođenju jezične stvarnosti na znanstvene

  iskaze.

  Literatura: AUSTIN, J.L., How to Do things with Words; MARTINICH, A.P.

  (ur.), The Philosophy of Language

  X. Naslov: Intencija i konvencija u govornim radnjama

  Kratki opis: J. R. Searle i H. P. Grice ukazuju na sustavne aspekte govornih

  radnji.

  Literatura: MARTINICH, A.P. (ur.), The Philosophy of Language

  XI. Naslov: Značenje i istina

  Kratki opis: Na tragu Fregeovih pitanja, pitanje istine ima iznimno značajnu

  ulogu.

  Literatura: HALE, B., WRIGHT, C., A Companion to the Philosophy of

  Language

  XII. Naslov: Jezik i komunikacija

  Kratki opis: W. Von Humboldt stvorio je dragocjenu vezu između znanosti i

  filozofije jezika.

  Literatura: VON HUMBOLDT, W., Uvod u delo o kavi jeziku; ŠOLJIĆ, A.,

  Filozofija jezika (skripta)

  XIII. Naslov: Jezik i izraz

  Kratki opis: Osoba, narod i čovječanstvo u filozofiji jezika W. Von

  Humboldta.

  Literatura: VON HUMBOLDT, W., Uvod u delo o kavi jeziku; ŠOLJIĆ, A.,

  Filozofija jezika (skripta)

  XIV. Naslov: Jezik i politika

  Kratki opis: Šifre i maske političkoga govora.

  Literatura: ŠOLJIĆ, A., Filozofija jezika (skripta)

  XV. Naslov: Metaforičnost u jeziku

  Kratki opis: Metaforičnost je bitno obilježje jezika, osobito religijskoga

  govora.

  Literatura: LAKOFF, G. & JOHNSON, M., Metaphors we live by;

  MARTINICH, A.P. (ur.), The Philosophy of Language

  Naziv kolegija Uvod u latinsku filologiju Kod

  kolegija

  FFLAB104

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski sveučilišni studij

  Godina

  studija

  I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  2

  Semestar

  1.

  Broj sati

  po

  semestru

  (p+s+v)

  15+0+15

  Status kolegija: izborni Preduvjeti: - Usporedni uvjeti: -

 • (B2)

  Pristup kolegiju: studenti preddiplomskog studija

  FF-a

  Vrijeme

  održavanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Luciana Boban, doc.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent Jelena Ostojić, asist.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona [email protected]

  Ciljevi kolegija:

  Kolegij daje uvid u klasičnu, a time i latinsku filologiju, definirajući je

  kao humanističku disciplinu koja na osnovi pisanih tekstova proučava

  najrazličitije vidove rimskog (a djelomično i grčkog) svijeta u antici.

  Studenti se najprije upoznaju s osnovnim lingvističkim, povijesnim i

  književno-teorijskim pojmovima, a zatim se različiti aspekti rimske

  civilizacije (jezik, umjetnost, književnost, filozofija, povijest, itd.)

  obrađuju na sačuvanim (pretežno književnim) tekstovima. Žanrovski

  pristup tekstovima omogućava pregledni uvid u osnovne autore i djela

  s kojima će se student tijekom studija susretati, a jednako tako ga

  upoznaje i s različitim disciplinama na kojima se filologija temelji.

  Ishodi učenja

  (opće i specifične

  kompetencije):

  Student će se upoznati s različitim žanrovima antičkog, prvenstveno

  rimskog svijeta.

  Nakon polaganja ispita student će:

  - znati čime se bavi filologija kao i koje su specifičnosti latinske

  filologije,

  - moći prepoznati osnovne književne žanrove prema formi i sadržaju i

  nabrojati njihove osnovne karakteristike,

  - nabrojati glavne predstavnike književnih žanrova i njihova djela,

  - smjestiti autore u društveno-povijesni kontekst.

  Sadržaj

  silabusa/izvedbenog

  plana (ukratko):

  Klasifikacija književnosti. Specifičnosti latinske filologije. Žanrovska

  podjela.

  Način izvođenja

  nastave

  (označiti masnim

  tiskom)

  predavanja vježbe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  ostalo

  Studentske obveze - - Pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - - Polagati pismeni ispit.

  Praćenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (označiti masnim

  tiskom)

  pohađanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski rad praktični rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  Angažiranosti 30 1 10%

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • tijekom nastave

  Samostalni zadatci i

  tjedne zadaće

  15 0.5 20%

  Završni ispit 15 0.5 70%

  Dodatna pojašnjenja:

  Angažiranost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

  manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  od 81% do 84% = do 2% ocjene

  od 85% do 88% = do 4% ocjene

  od 89% do 92% = do 6% ocjene

  od 93% do 96% = do 8% ocjene

  od 97% do 100% = do 10% ocjene

  Samostalni zadatci i tjedne zadaće ocjenjuju se na sljedeći način:

  manje od 50% riješenih zadaća = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4% ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

  Završni pismeni ispit ocjenjuje se na sljedeći način:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 14%ocjene

  od 61% do 70% = do 28% ocjene

  od 71% do 80% = do 42% ocjene

  od 81% do 90% = do 56% ocjene

  od 91% do 100% = do 70% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  - VRATOVIĆ, V., „Rimska književnost“ u: Povijest svjetske

  književnosti 2 (ur. V. Vratović), Zagreb, 1977. (str. 189.-312.)

  - materijali podijeljeni na satovima kolegija

  Dopunska

  literatura:

  - BITI, Vladimir, Pojmovnik suvremene književne teorije i kulturne

  teorije, Matica hrvatska, Zagreb, 2000. (odabrane natuknice)

  - Helenizam i rimska republika (3. knjiga), Biblioteka Povijest

  Jutarnjeg lista, Zagreb, 2007. (pregled povijesti nastanka Rima i

  Rimske Republike ili bilo koji drugi povijesni pregled za to razdoblje)

  - Leksikon antičkih autora (ur. D. Škiljan), Matica hrvatska, Zagreb,

  1996. (odabrani autori)

  - Leksikon antičkih termina (ur. D. Škiljan), Antibarbarus, Zagreb,

  2003. (odabrani termini)

  - MATASOVIĆ, Ranko, Kratka poredbenopovijesna gramatika

  latinskog jezika, Matica hrvatska, Zagreb, 1997.

  - MUSIĆ, August, Nacrt grčkih i rimskih starina (reprint), Ex libris,

  Zagreb, 2002.

  - Rimsko Carstvo (4. knjiga), Biblioteka Povijest Jutarnjeg lista,

  Zagreb, 2007. (pregled povijesti Rimskog Carstva ili bilo koji drugi

  povijesni pregled za to razdoblje)

 • - SOLAR, Milivoj, Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

  - ZAMAROVSKY, Vojtech, Bogovi i junaci antičkih mitova,

  ArTresor, Zagreb, 2004. (ili bilo koji drugi mitološki priručnik)

  Dodatne

  informacije o

  kolegiju

  Redovito pohađanje predavanja, sudjelovanje u raspravama i na

  vježbama, studiranje zadane literature te polaganje ispita. Pohađanje

  nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno

  opravdati. Da bi se pristupilo završnom ispitu, potrebno je prethodno iz

  svakog segmenta ostvariti minimalan broj bodova (ukupno 30%), stoga

  je i pohađanje nastave u konačnici važno u zbroju bodova.

  Studenti se upućuju na odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj

  nastavne

  cjeline

  TEME I LITERATURA

  I. Naslov: Što je filologija? Značenje latinskog jezika.

  Kratki opis: Specifičnosti latinske filologije.

  Literatura: Leksikon antičkih termina; SOLAR, Teorija književnosti

  II. Naslov: Izvori za proučavanje povijesti latinskog jezika

  Kratki opis: Zašto i kako proučavamo povijest latinskog jezika?

  Literatura: MUSIĆ, Nacrt grčkih i rimskih starina

  III. Naslov: Usporedna kronologija – povijest i književnost

  Kratki opis: Od osnutka Rima do pada Zapadnog Rimskog Carstva.

  Literatura: Leksikon antičkih pisaca

  IV. Naslov: Klasifikacija književnosti – problemi

  Kratki opis: Zadatci i načela, pojam književne vrste, problem terminologije i

  književnih rodova.

  Literatura: SOLAR, Teorija književnosti

  V. Naslov: Citati i žanrovi

  Kratki opis: Literarna topografija.

  Literatura: VRATOVIĆ, Rimska književnost

  VI. Naslov: Početci epike

  Kratki opis: Mitološka epika / Ovidije / Mitologija.

  Literatura: VRATOVIĆ, Rimska književnost

  VII. Naslov: Osnovne karakteristike epa i epskog pjesništva

  Kratki opis: Vergilije/ Augustovo doba – Pax Augusta.

  Literatura: VRATOVIĆ, Rimska književnost

  VIII. Naslov: Razvoj tragedije i komedije

  Kratki opis: Rimsko kazalište / Plaut i Terencije.

  Literatura: VRATOVIĆ, Rimska književnost

  IX. Naslov: Rimska lirika

  Kratki opis: Terminologija i predstavnici.

  Literatura: VRATOVIĆ, Rimska književnost

  X. Naslov: Antički roman

  Kratki opis: Petronije i Apulej / Osobine jezika.

  Literatura: VRATOVIĆ, Rimska književnost

  XI. Naslov: Retorika

  Kratki opis: Ciceron / Cursus honorum.

  Literatura: VRATOVIĆ, Rimska književnost

 • XII. Naslov: Rimska historiografija

  Kratki opis: Predstavnici

  Literatura: VRATOVIĆ, Rimska književnost

  XIII. Naslov: Marcijal i epigram

  Kratki opis: Fenomen komičnog i smiješnog.

  Literatura: VRATOVIĆ, Rimska književnost

  XIV. Naslov: Treba li nam još filologija?

  Kratki opis: Svrhovitost filologije

  Literatura: VRATOVIĆ, Rimska književnost

  XV. Naslov: Ponavljanje

  Kratki opis: Priprema za završni ispit

  Literatura: VRATOVIĆ, Rimska književnost

  Naziv kolegija

  Grčka kultura i civilizacija

  Kod

  kolegija

  FFLAB105

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski sveučilišni studij

  Godina

  studija

  I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  2 Semestar 1. Broj sati

  po

  semestru

  (p+v+s)

  30+0+0

  Status kolegija: izborni

  (B2)

  Preduvjeti: - Usporedni uvjeti: -

  Pristup kolegiju: studenti Latinskog jezika i rimske

  književnosti i Povijesti

  Vrijeme

  održavanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Luciana Boban, doc.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent -

  Kontakt sati/konzultacije: -

  E-mail adresa i broj telefona -

  Ciljevi kolegija: Upoznati studente s osnovnim pojmovima grčke kulture od mikenskog

  do helenističkog razdoblja. Cilj je osvijestiti grčko nasljeđe i naglasiti

  koliko su Grci pridonijeli europskoj kulturi.

  Ishodi učenja

  (opće i specifične

  kompetencije):

  Nakon položenog kolegija studenti će moći:

  - iznijeti pregled grčke povijesti,

  - iznijeti pregled grčke filozofije,

  - iznijeti pregled grčke književnosti,

  - analizirati grčke elemente u rimskoj kulturi, a osobito u književnosti,

  religiji, umjetnosti i filozofiji,

  - uspoređivati život Rimljana i Grka,

  - razlikovati reference na grčku kulturu i grčke autore kojih u rimskoj

  književnosti ima u izobilju,

  - opisati ostatke grčke kulture nađene na području Hrvatske, gdje se

  isprepliću s rimskim.

  Sadržaj

  silabusa/izvedbenog

  Kolegij obuhvaća razdoblja grčke povijesti, zemljopisni sadržaj Grčke,

  glavne odlike mikenske kulture. Studenti se upoznaju s grčkim stilom

  mailto:[email protected]

 • plana (ukratko):

  odijevanja, uvjetima života jednog Grka, s grčkom religijom, grčkim

  bogovima i svetkovinama. Pregled grčke filozofije. Posebna pozornost

  dat će se pregledu grčke književnosti od Homera do helenističkog

  doba, obrazovanju u antičkoj Grčkoj te pregledu znanosti, umjetnosti,

  ekonomije i kolonizacije.

  Način izvođenja

  nastave

  (označiti masnim

  tiskom)

  predavanja vježbe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  ostalo

  Napomene:

  Studentske obveze - - Pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - - Polagati pismeni ispit.

  Praćenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (označiti masnim

  tiskom)

  pohađanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski rad praktični rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  Angažiranost u

  nastavi

  30 1 Max 10%

  Samostalni zadatci i

  priprema za

  predavanje

  15 0.5 Max 20%

  Završni ispit 15 0.5 Min 70%

  Angažiranost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

  manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  od 81% do 84% = do 2% ocjene

  od 85% do 88% = do 4% ocjene

  od 89% do 92% = do 6% ocjene

  od 93% do 96% = do 8% ocjene

  od 97% do 100% = do 10% ocjene

  Samostalni zadatci i priprema za predavanje ocjenjuju se na sljedeći način:

  manje od 50% riješenih zadataka = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4%ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

  Završni pismeni ispit ocjenjuje se na sljedeći način:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 14%ocjene

  od 61% do 70% = do 28% ocjene

  od 71% do 80% = do 42% ocjene

  od 81% do 90% = do 56% ocjene

  od 91% do 100% = do 70% ocjene

 • Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  - - KALIN, Boris, Povijest filozofije, Školska knjiga, Zagreb, 1996. (str. 76.-111.)

  - - LISIČAR, Petar, Grci i Rimljani, Školska knjiga, Zagreb, 1971. (str. 58.-87., 135.-144., 188.-199.)

  - - MUSIĆ, August, Nacrt grčkih i rimskih starina, Ex libris, Zagreb, 2002. (dio o Grčkoj, str. 60.-95.)

  - - ŽEPIĆ, Milan, Pregled grčke književnosti - od najstarijeg vremena do konca drugog stoljeća poslije Isusa, Nakladom Kralj.Hrv.-Slav.-

  Dalm. zemaljske vlade, Zagreb, 1908. (87 str.)

  Dopunska

  literatura:

  - - LESKY, Albi, Povijest grčke književnosti, Golden marketing, Zagreb 2001. (poglavlja o Tukididu: 449.-456., Kalimahu, Teokritu i

  Apoloniju: 685.-719.)

  - - BOARDMAN, J., GRIFFIN J., MURRAY, O., The Oxford History of Greece & the Hellenistic World, Oxford University Press, Oxford,

  New York, 1988.

  - - DURANDO, Furio, Drevna Grčka, Mozaik knjiga, Zagreb, 1999. - - FLACELIÈRE, Robert, Grčka u doba Perikla, Naprijed, Zagreb.

  1979.

  - - FRIEDEL, Egon, Povijest grčke kulture, Antibarbarus, Zagreb, 2001. - JURIĆ, Ante, Grčka: od mitova do antičkih spomenika, Andromeda,

  Rijeka, 2001. (obavezna poglavlja: „Zemljopisni prikaz Grčke“: 11.-

  20.; od „Egejske kulture“ do „Rimskog razdoblja“, 24.-51.; „Povijest“,

  54.-66.; „Drama“, 121.-126.; „Kreta“ i „Mikena“, 139.-152., 172.-204.;

  „Atena“, 219.-242., 252.-267., 276.-311.; „Delfi“, 324.-358.;

  „Epidaur“, 372.-387.; „Korint“, 397.-413.; „Olimpija“, 424.-453.;

  „Sparta“ i „Sounion“, 468.-483.)

  - - SIRONIĆ, Milivoj, Rasprave o helenskoj književnosti, Matica hrvatska, Zagreb, 1995.

  - - STRUVE, V.V., KALISTOV, D. P., Stara Grčka, Veselin Masleša, Sarajevo, 1969.

  Dodatne

  informacije o

  kolegiju

  Pohađanje nastave:

  Pohađanje nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije

  potrebno opravdati. Da bi se pristupilo završnom ispitu, potrebno je

  prethodno iz svakog segmenta ostvariti minimalan broj bodova

  (ukupno 20%), stoga je i pohađanje nastave u konačnici važno u zbroju

  bodova.

  Studenti se upućuju na odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj

  nastavne

  cjeline

  TEME I LITERATURA

  I. Naslov: Izvori – neolitsko i rano brončano doba

  Kratki opis: Razdoblja grčke povijesti, njezin zemljopisni položaj, glavni centri.

  Literatura: LISIČAR, Grci i Rimljani

 • II. Naslov: Egeida u drugom tisućljeću

  Kratki opis: Kreta u doba minojskih palača, Helada, dorska seoba i razmještaj

  Grka.

  Literatura: LISIČAR, Grci i Rimljani

  III. Naslov: Razvitak društva u grčkom polisu

  Kratki opis: Što određuje polis i razlike između polisa

  Literatura: LISIČAR, Grci i Rimljani

  IV. Naslov: Grčko-perzijski ratovi i peloponeski ratovi

  Kratki opis: Kratki prikaz grčko-perzijskih i peloponeskih ratova

  Literatura: LISIČAR, Grci i Rimljani

  V. Naslov: Makedonija

  Kratki opis: Filip II. Aleksandar Veliki. Helenističke države i kultura.

  Literatura: LISIČAR, Grci i Rimljani

  VI. Naslov: Grčka mitologija

  Kratki opis: Nabraja se 12 glavnih božanstava s njihovim obilježjima

  Literatura: MUSIĆ, Nacrt grčkih i rimskih starina

  VII. Naslov: Kozmološko razdoblje grčke filozofije

  Kratki opis: Miletska, pitagorejska, elejska škola. Heraklit. Atomisti.

  Literatura: KALIN, Povijest filozofije

  VIII. Naslov: Antropološko razdoblje grčke filozofije

  Kratki opis: Sofisti. Sokrat. Kirenska i kinička škola.

  Literatura: KALIN, Povijest filozofije

  IX. Naslov: Ontološko razdoblje grčke filozofije

  Kratki opis: Platon i Aristotel.

  Literatura: KALIN, Povijest filozofije

  X. Naslov: Demosten

  Kratki opis: Demostenov život.

  Literatura: ŽEPIĆ, Pregled grčke književnosti

  XI. Naslov: Prva perioda grčke književnosti

  Kratki opis: Grčki jezik i početci epskog i lirskog pjesništva.

  Literatura: LESKY, Povijest grčke književnosti, ŽEPIĆ, Pregled grčke

  književnosti

  XII. Naslov: Druga perioda grčke književnosti - epsko pjesništvo

  Kratki opis: Heroički ep - Ilijada i Odiseja. Homer. Religiozno-didaktički ep.

  Literatura: LESKY, Povijest grčke književnosti, ŽEPIĆ, Pregled grčke

  književnosti

  XIII. Naslov: Druga perioda grčke književnosti - lirsko pjesništvo

  Kratki opis: Elegija. Jampska poezija. Popijevka. Korska lirika. Ditiramb.

  Literatura: LESKY, Povijest grčke književnosti, ŽEPIĆ, Pregled grčke

  književnosti

  XIV. Naslov: Treća perioda grčke književnosti

  Kratki opis: Trajanje i opće karakteristike. Razvitak tragedije. Komedija. Proza.

  Literatura: LESKY, Povijest grčke književnosti, ŽEPIĆ, Pregled grčke

  književnosti

  XV. Naslov: Četvrta perioda grčke književnosti

  Kratki opis: Opće karakteristike i dioba. Aleksandrijsko doba. Rimsko doba.

  Literatura: LESKY, Povijest grčke književnosti, ŽEPIĆ, Pregled grčke

  književnosti

 • Naziv kolegija Engleski jezik 1

  Kod

  kolegija

  FFZA

  B101

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski sveučilišni studij

  Godina

  studija

  I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  2 Semestar 1. Broj sati

  po

  semestru

  (p+v+s)

  15+15+0

  Status kolegija: izborni

  (D)

  Preduvjeti: - Usporedni uvjeti: -

  Pristup kolegiju: studenti 1. godine nastavničkih

  studija koji ne studiraju Engleski

  jezik i književnost

  Vrijeme

  održavanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr.sc. Ivona Šetka Čilić, doc.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent -

  Kontakt sati/konzultacije: -

  E-mail adresa i broj telefona -

  Ciljevi kolegija:

  Ciljevi navedenog kolegija su:

  - osposobiti studente za samostalno praćenje i razumijevanje pisanog i

  govornog engleskog jezika,

  - poučiti studente pravilnom korištenju gramatičkih konstrukcija

  engleskog jezika,

  - potaknuti studente na samostalno istraživanje i obogaćivanje rječnika

  čitanjem i prevođenjem različitih vrsta tekstova na engleskom i

  hrvatskom jeziku vezanim za struku.

  Ishodi učenja

  (opće i specifične

  kompetencije):

  Nakon odslušanog kolegija, studenti će moći/znati:

  - prepoznati i pravilno koristiti određene gramatičke konstrukcije

  engleskog jezika,

  - samostalno čitati i prevoditi različite stručne tekstove na engleskom

  jeziku,

  - pisati razne vrste pisanih zadataka (poslovna i privatna pisma, zamolba,

  zahtjev, prijava na natječaj, prijava na posao, itd),

  - obogatiti rječnik čitanjem i prevođenjem različitih vrsta tekstova.

  Sadržaj

  silabusa/izvedbenog

  plana (ukratko):

  Gramatičke vježbe u kombinaciji s vježbama čitanja i prevođenja

  tekstova izvan struke kao i stručnih tekstova. Predavanja se kombiniraju s

  komunikativnim pristupom u nastavi - potrebno je aktivno sudjelovanje

  u raspravama i grupnom radu. Korištenje audio/video/web-materijala.

  Način izvođenja

  nastave

  (označiti masnim

  tiskom)

  predavanja vježbe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  ostalo

  Napomene:

  Studentske obveze - Pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - Napisati seminarski rad i izložiti ga. - Pisati domaće zadaće.

  mailto:[email protected]

 • - Pisati kolokvije. - Pisati test.

  Praćenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (označiti masnim

  tiskom)

  pohađanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski

  rad

  praktični rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  Angažiranost u

  nastavi, aktivnost i

  priprema za

  predavanja

  30 1 20%

  Kolokviji (2) ili

  završni pismeni ispit

  30 1 80%

  Dodatna pojašnjenja:

  Angažiranost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

  Studenti prikupljaju bodove tijekom nastave putem kratkih provjera i sudjelovanjem u

  nastavi. Za ovu komponentu studenti će dobiti postotak (0-20%) proporcionalno zbroju

  osvojenih bodova.

  Kolokviji se ocjenjuju na sljedeći način (svaki kolokvij nosi 40% ukupne ocjene)

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 8% ocjene

  od 61% do 70% = do 16% ocjene

  od 71% do 80% = do 24% ocjene

  od 81% do 90% = do 32% ocjene

  od 91% do 100% = do 40% ocjene

  Završni pismeni ispit ocjenjuje se na sljedeći način

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 16% ocjene

  od 61% do 70% = do 32% ocjene

  od 71% do 80% = do 48% ocjene

  od 81% do 90% = do 64% ocjene

  od 91% do 100% = do 80% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  - HASTINGS, B., MCKINLAY, S., Success intermediate, Student's

  book, Pearson Education Limited, Harlow, 2007. (str. 6.-67.)

  - HASTINGS, B., MCKINLAY, S., Success intermediate, Workbook,

  Pearson Education Limited, Harlow, 2007. (str. 8.-61.)

  Dopunska

  literatura:

  -

  Dodatne

  informacije o

  kolegiju

  Pohađanje nastave:

  Studenti moraju pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavnom

  procesu. Toleriraju se 3 izostanka.

 • Studenti se upućuju na odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj

  nastavne

  cjeline

  TEME I LITERATURA

  I. Naslov: Simple present tense, text: An identity card o fan English language

  Kratki opis: Obično sadašnje vrijeme, tvorba, uporaba, prijevod teksta

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  II. Naslov: Present continuous tense, Simple present tense vs. Present continuous

  tense

  Kratki opis: Sadašnje trajno vrijeme, tvorba, uporaba, prijevod teksta.

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  III. Naslov: Simple past tense, text: Povratak u školske klupe

  Kratki opis: Prošlo završeno vrijeme, tvorba, uporaba, prijevod teksta

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  IV. Naslov: Past continuous tense, Simple past tense vs. Past continuous tense

  Kratki opis: Prošlo trajno vrijeme, tvorba, uporaba, prijevod teksta

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  V. Naslov: Present perfect tense; text: Tea

  Kratki opis: Perfekt sadašnji, tvorba, uporaba, prijevod teksta

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  VI. Naslov: Present perfect continuous tense, Present perfect tense vs. Present

  perfect continuous tense, Simple past tense vs. Present perfect tense

  Kratki opis: Perfekt sadašnji, Perfekt sadašnji trajni, tvorba, uporaba,

  usporedba

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  VII. Naslov: Past perfect tense; text: Britanski i američki engleski

  Kratki opis: Pluskvamperfekt, tvorba, uporaba, prijevod teksta

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  VIII. Naslov: Past perfect continuous tense; Past perfect tense vs. Past perfect

  continuous tense; Simple past tense vs. Past perfect tense

  Kratki opis: Pluskvam perfekt, Pluskvamperfeklt trajni, tvorba, uporaba,

  usporedba

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  IX. Naslov: Simple future tense; Going to future form; Simple present tense and

  Present continuous tense for the future; text: Bristol

  Kratki opis: Obično buduće vrijeme, Going to oblik, Obično sdašnje vrijeme i

  ''Sadašnje trajno vrijeme'' za budućnost, tvorba, uporaba, usporedba, prijevod

  teksta

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

 • X. Naslov: Prvi kolokvij

  Kratki opis: Provjera znanja

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  XI. Naslov: Future continuous tense; Future perfect tense; text: Thanksgiving day

  Kratki opis: Buduće trajno vrijeme, Buduće završeno vrijeme, tvorba, uporaba,

  usporedba, prijevod teksta

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  XII. Naslov: Conditional sentences: zero type, first type; writing exercise: formal

  vs. Informal letter

  Kratki opis: Pogodbene rečenice: Nulti & Prvi tip, vježbe pisanja: formalno i

  neformalno pismo

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  XIII. Naslov: Conditional sentences: second type, third type; writing exercise: a

  description

  Kratki opis: Pogodbene rečenice: Drugi i Treći tip, vježba pisanja: Opisivanje

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  XIV. Naslov: Making questions: Yes/No questions; Wh-questions

  Kratki opis: Postavljanje pitanja: Da/Ne pitanja, Pitanja sa WH-riječima

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  XV. Naslov: Revision: Tenses, conditional sentences, questions

  Kratki opis: Ponavljanje: gl.vremena, pogodbene rečenice, pitanja

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  Naziv kolegija Njemački jezik 1 Kod

  kolegija FFZAB102

  Studijski program

  Ciklus Preddiplomski sveučilišni studij

  Godina

  studija I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  2

  Semestar

  1.

  Broj sati

  po

  semestru

  (p+v+s)

  0+30+0

  Status kolegija: izborni

  (D) Preduvjeti:

  student

  ima

  predznanje

  njemačkog

  jezika na

  razini

  A1/A2

  ZEROJ-a

  Usporedni uvjeti: nema ih

  Pristup kolegiju:

  studenti 1. semestra

  dvopredmetnih studija koji imaju

  predznanje njemačkog jezika, a ne

  Vrijeme

  održavanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

 • studiraju Njemački jezik i

  književnost

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Senka Marinčić, izv. prof.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent Magdalena Ramljak, v.asist.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona [email protected]

  Ciljevi kolegija:

  Cilj kolegija je produbljivanje znanja stečenog u dosadašnjem

  obrazovanju s naglaskom na sve četiri jezične vještine: čitanje, pisanje,

  pričanje i slušanje. Studenti se osposobljavaju za razumijevanje i

  interpretaciju tekstova koji se bave temama iz njihove svakodnevice,

  ali i tekstovima koji obrađuju tematiku njihovog studija.

  Ishodi učenja

  (opće i specifične

  kompetencije):

  Razvijanje komunikacijske kompetencije na razini A2/B1 prema

  Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike kako bi se

  studenti mogli sporazumjeti u svakodnevnim situacijama u zemljama

  njemačkog govornog područja, kako bi mogli razumjeti i razmijeniti

  informacije o poznatim i uobičajenim stvarima (o sebi, obitelji, studiju,

  hobiju, poslu i sl.).

  Spoznaje o načinu života i kulturnim prilikama u zemljama njemačkog

  govornog područja.

  Sadržaj

  silabusa/izvedbenog

  plana (ukratko):

  Ponavljanje i dodatno uvježbavanje osnovnih gramatičkih struktura u

  njemačkom jeziku; ponavljanje osnovnog (već usvojenog) vokabulara;

  razvijanje komunikacijskih vještina (predstavljanje, pozdravljanje,

  telefonski razgovor, „small talk“ i sl.); upoznavanje s osnovnim

  podatcima o zemljama njemačkog govornog područja (položaj, ustroj

  države, povijest) kao i položaj unutar Europske unije. Razvijanje

  pismene kompetencije u njemačkom jeziku (pisanje eseja na zadanu

  temu, pisanje kraćih komentara, priopćenja i sl.).

  Način izvođenja

  nastave

  (označiti masnim

  tiskom)

  predavanja vježbe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava ostalo

  Studentske obveze

  Sudjelovanje u nastavi, koje uključuje nazočnost, aktivnost i izradu

  domaćih uradaka, čini 10% cjelokupnog ispita.

  Uspjeh se u svim segmentima izražava postotcima.

  Student ne može dobiti potpis nastavnika ukoliko ne izvrši jednu od

  navedenih obveza, a time gubi pravo pristupanja završnom ispitu.

  Nastavnik zadržava pravo osloboditi određene studente pismenog ili

  eventualno usmenog dijela ispita.

  Praćenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (označiti masnim

  tiskom)

  pohađanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi seminarski rad praktični rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera

  znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • Sudjelovanje na

  nastavi

  30 1 Min 10%

  Kolokviji i priprema

  za kontinuiranu

  provjeru znanja

  ILI*

  Završni pismeni ispit

  15 0,5 Max 40%

  Završni usmeni ispit 15 0,5 Min 50%

  Dodatna pojašnjenja:

  Da bi se pristupilo završnom ispitu studenti su prethodno dužni (tijekom nastave) ostvariti

  minimalan broj bodova (ukupno 20%). Tijekom semestra pišu se dva kolokvija. U konačnu

  ocjenu ulaze rezultati kolokvija, završnog ispita, i angažiranost tijekom nastave.

  *U ovom primjeru kolokviji su alternativa završnom pismenom ispitu, tako da u konačan

  zbroj ulaze ili kolokviji ili završni pismeni ispit, a ne oboje.

  Angažiranost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

  manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  od 81% do 84% = do 2% ocjene

  od 85% do 88% = do 4% ocjene

  od 89% do 92% = do 6% ocjene

  od 93% do 96% = do 8% ocjene

  od 97% do 100% = do 10% ocjene

  Kolokviji se ocjenjuju na sljedeći način:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4% ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

  Završni usmeni ispit ocjenjuje se na sljedeći način

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 10% ocjene

  od 61% do 70% = do 20% ocjene

  od 71% do 80% = do 30% ocjene

  od 81% do 90% = do 40% ocjene

  od 91% do 100% = do 50% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 90 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 80 − 89,9% 4 (vrlo dobar)

  C = 70 − 79,9% 3 (dobar)

  D = 60 − 69,9% 2 (dovoljan)

  E = 50 − 59,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  - GAIDOSCH, U., MÜLLER, C., Zur Orientierung. Ismaning: Hueber

  Verlag, 2010.

  - HERING, A., MATUSSEK, M., Geschäftskommunikation, Screiben

  und Telefonieren. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2003.

  - KUHNE, Berthold, Grundwissen Deutschland, kurze Texte und

  Übungen. München: Iudicium Verlag, 2003. (odabrani tekstovi)

  - Stručni materijali i aktualni tekstovi iz njemačkih tiskovina i s

  interneta.

  Dopunska - DREYER-SCHMITT, Lehr-und Übungsbuch der deutschen

 • literatura: Grammatik, München: Hueber Verlag, 2007.

  - JAKIĆ – HURM, Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga,

  Zagreb, 2004.

  - JAKIĆ – HURM, Njemačko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb,

  2004.

  Dodatne

  informacije o

  kolegiju

  Studenti se upućuju na odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj

  nastavne

  cjeline

  TEME I LITERATURA

  I. Naslov: Upoznavanje s programom kolegija. Mali kviz o Njemačkoj, Austriji i

  Švicarskoj.

  Kratki opis: Upoznavanje s metodama učenja stranog jezika. Utvrđivanje

  studentskih obveza u okviru kolegija. Uspostavljanje kontakta, izražavanje

  mišljenja i iskustava na njemačkom jeziku. Ponavljanje osnova njemačke

  gramatike.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  II. Naslov: Upoznavanje i predstavljanje sebe i drugih. Intervju.

  Kratki opis: Analiza teksta i razgovor u skupinama. Razumijevanje i vođenje

  razgovora. Predstavljanje sebe i drugih osoba. Dijalozi iz svakodnevice.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  III. Naslov: Moj dan i moj radni tjedan

  Kratki opis: Razumijevanje i vođenje razgovora. Predstavljanje sebe i drugih

  osoba. Dijalozi iz svakodnevice.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  IV. Naslov: 1. zadaća (15 minuta); Gradovi i pokrajine Njemačke

  Kratki opis: Njemačka: povijest, geografija, politički sustav, državni simboli.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  V. Naslov: Gradovi i pokrajine Austrije i Švicarske

  Kratki opis: Austrija i Švicarska: povijest, geografija, politički sustav, državni

  simboli.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  VI. Naslov: Čovjek i društvo

  Kratki opis: Čovjek i društvo. Izražavanje želja, davanje savjeta, prihvaćanje i

  odbijanje prijedloga.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  VII. Naslov: 2. zadaća (15 minuta); Čitanje i razgovor na zadanu temu

  Kratki opis: Pismena zadaća iz do sada obrađenog gradiva.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  VIII. Naslov: Poslovna komunikacija

  Kratki opis: Osnove i pravila poslovnog komuniciranja. Vokabular vezan za

  pisane i elektronske medije, usmenu i pismenu komunikaciju.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  IX. Naslov: Moj grad i država

  Kratki opis: Predstavljanje svoga grada i znamenitosti jednog grada i države.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

 • X. Naslov: 3. zadaća (25 minuta); Europska unija

  Kratki opis: Osnovni podatci vezani za Europsku uniju.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  XI. Naslov: Umjetnost zemalja njemačkog govornog područja

  Kratki opis: Važnije osobe iz povijesti umjetnosti zemalja njemačkog

  govornog područja.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  XII. Naslov: Rad na tekstu, pismeno izražavanje

  Kratki opis: Razumijevanje čitanja i pismeno izražavanje na razini A2/B1.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  XIII. Naslov: Razumijevanje slušanja i usmeno izražavanje

  Kratki opis: Razumijevanje slušanja i usmeno izražavanje na razini A2/B1.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  XIV. Naslov: 4. zadaća (20 minuta): Ljudi u Njemačkoj (Austriji i Švicarskoj)

  Kratki opis: Zemlja s puno lica, specijaliteti, obitelj, školstvo.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  XV. Naslov: Ponavljanje i priprema za pismeni i usmeni ispit

  Kratki opis: Ponavljanje do sada usvojenih znanja; predispit.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  Naziv kolegija Latinski jezik 2 Kod

  kolegija

  FFLAB206

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski sveučilišni studij

  Godina

  studija

  I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  6

  Semestar

  2.

  Broj sati po

  semestru

  (p+v+s)

  30+30+0

  Status kolegija: obvezni

  (A)

  Preduvjeti: položen

  kolegij

  Latinski

  jezik 1

  Usporedni

  uvjeti:

  -

  Pristup kolegiju: studenti Latinskog jezika i

  rimske književnosti

  Vrijeme

  održavanja

  nastave:

  prema rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Luciana Boban, doc.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent Jelena Ostojić, asist.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona [email protected]

  Ciljevi kolegija:

  Temeljito poznavanje glagolskog sustava latinskog jezika.

  Osposobljavanje studenata za samostalnije snalaženje na latinskom

  tekstu. Povećanje kapaciteta i kvalitete prevođenja s latinskog na

  hrvatski jezik. Stvaranje temelja za složenije analize sintaktičkih i

  stilskih struktura na višim godinama studija.

  Ishodi učenja

  (opće i specifične

  kompetencije):

  Student će moći:

  - napraviti morfološku analizu riječi,

  - analizirati i pojasniti konjugacijski sustav latinskog jezika,

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • - prepoznati, tvoriti i koristiti glagolske oblike (vremena, načine,

  imena),

  - samostalno prevoditi lakši tekst na latinskom jeziku,

  - definirati verba anomala,

  - usporediti glagolska imena hrvatskog i latinskog jezika.

  Sadržaj

  silabusa/izvedbenog

  plana (ukratko):

  Utvrđivanje i proširivanje znanja o morfologiji glagola (tvorba

  glagolskih oblika, upotreba vremena i načina, osobitosti glagolskih

  imena) u latinskom jeziku klasičnog perioda, usporedno s radom na

  odabranim, manje zahtjevnim tekstovima Cezara i Livija (uvježbavanje

  prijevodnih strategija te gramatička analiza teksta s posebnim

  naglaskom na gore spomenute gramatičke segmente).

  Način izvođenja

  nastave

  (označiti masnim

  tiskom)

  predavanja vježbe seminari samostalni zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  ostalo

  Studentske obveze - - Pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - - Pisati tjedne zadaće. - - Pisati kolokvije. - - Polagati pismeni ispit. - - Polagati usmeni ispit.

  Praćenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (označiti masnim

  tiskom)

  pohađanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski

  rad

  praktični rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera

  znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI

  (PROCJENA)

  UDIO U ECTS-

  u

  UDIO U OCJENI

  Angažiranost tijekom

  nastave

  60 2 Max 10%

  Samostalni zadatci i

  tjedne zadaće

  45 1.5 Max 20%

  Kolokviji i priprema

  za kontinuiranu

  provjeru znanja

  45 1.5 Max 40%

  Završni pismeni ispit 45* 1.5* Max 40%*

  Završni usmeni ispit 30 1 Max 30%

  Dodatna pojašnjenja:

  *Student može pismeni dio ispita polagati preko dvaju kolokvija ili integralno na završnom

  pismenom ispitu.

  Tijekom nastave analiziraju se tjedne zadaće studenata.

  Usmeni dio ispita podrazumijeva sadržaj pismenog dijela ispita (praktična primjena znanja iz

  gramatike) te opširnije poznavanje teorije i gramatičkih pravila.

  Angažiranost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

  manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  od 81% do 84% = do 2% ocjene

  od 85% do 88% = do 4% ocjene

  od 89% do 92% = do 6% ocjene

 • od 93% do 96% = do 8% ocjene

  od 97% do 100% = do 10% ocjene

  Samostalni zadatci i tjedne zadaće ocjenjuju se na sljedeći način:

  manje od 50% riješenih zadaća = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4% ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

  Kolokviji (ili završni pismeni ispit) ocjenjuju se na sljedeći način:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 85% do 87% = do 8% ocjene

  od 88% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 93% = do 24% ocjene

  od 94% do 96% = do 32% ocjene

  od 97% do 100% = do 40% ocjene

  Završni usmeni ispit se ocjenjuje na sljedeći način:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 6% ocjene

  od 61% do 70% = do 12% ocjene

  od 71% do 80% = do 18% ocjene

  od 81% do 90% = do 24% ocjene

  od 91% do 100% = do 30% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  - GORTAN, V., GORSKI, O., PAUŠ, P., Elementa Latina, Školska

  knjiga, Zagreb, 1995. (str. 13.-21., 121.-152.)

  - GORTAN, V., GORSKI, O., PAUŠ, P., Latinska gramatika, XII.

  izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2005. (str. 78.-148.)

  - KNEZOVIĆ, Pavao, Li La Disco 1, Zagreb, Školska knjiga, 2001.,

  (str.70.-153.)

  Dopunska

  literatura:

  - Dodatni materijali (dijele se tijekom nastave)

  - Cezar, De bello Gallico,

  >>http://www.thelatinlibrary.com/caes.html>http://www.thelatinlibrary.com/liv.html

 • Kratki opis: Nastavci ind. imperfekta akt. Prezent i imperfekt glagola na –io.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  II. Naslov: Futur 1. akt.

  Kratki opis: Tvorba i nastavci futura 1. akt.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  III. Naslov: Ind. perfekta akt.

  Kratki opis: Tvorba perfektne osnove. Nastavci za ind. perfekta akt.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  IV. Naslov: Ind. pluskvamperfekta akt. I futur 2. akt.

  Kratki opis: Tvorba i nastavci ind. pluskvamperfekta akt. i futura 2. akt.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  V. Naslov: Imperativ 1. i 2.

  Kratki opis: Tvorba i značenje imperativa 1. i 2. za sve konjugacije.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  VI. Naslov: Glagol esse i njegove složenice

  Kratki opis: Tvorba oblika glagola esse te tvorba i značenje njegovih složenica.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  VII. Naslov: Ind. prezenta pas. Ind. imperfekta i futur 1. pas.

  Kratki opis: Tvorba i nastavci prezenta pas., ind. imperfekta i futura 1. pas.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  VIII. Naslov: Ind. perfekta, pluskvamperfekta i futur 2. pas.

  Kratki opis: Tvorba participske osnove i njezinih pasivnih vremena.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  IX. Naslov: Konjunktiv prezenta i imperfekta akt.

  Kratki opis: Tvorba, nastavci i značenje konjunktiva prezenta i imperfekta akt.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  X. Naslov: Konjunktiv perfekta i pluskvamperfekta akt.

  Kratki opis: Tvorba, nastavci i značenje konjunktiva perfekta i

  pluskvamperfekta akt.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  XI. Naslov: Konjunktivni oblici u pasivu

  Kratki opis: Tvorba, nastavci i značenje konj. prezenta, imperfekta, perfekta i

  pluskv.p. pas.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  XII. Naslov: Participi i Infinitivi

  Kratki opis: Podjela, tvorba, deklinacija i značenje participa i infinitiva

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

 • XIII. Naslov: Verba deponentia i semideponentia

  Kratki opis: Tvorba vremena i karakteristike deponentnih i semideponentnih

  glagola.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  XIV. Naslov: Osobitosti u rodu i oblicima imenica

  Kratki opis: Izuzetci u rodu i deklinacijama.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  XV.

  Naslov: Verba anomala

  Kratki opis: Nepravilni glagoli u latinskom jeziku.

  Literatura: GORTAN – GORSKI – PAUŠ, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  Naziv kolegija Uvod u studij latinskog jezika 2 Kod

  kolegija

  FFLAB207

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski sveučilišni studij

  Godina

  studija

  I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  3

  Semestar

  2.

  Broj sati

  po

  semestru

  (p+v+s)

  15+0+15

  Status kolegija: obvezni

  (A)

  Preduvjeti: položen

  kolegij

  Uvod u

  studij

  latinskog

  jezika 1

  Usporedni uvjeti: -

  Pristup kolegiju: studenti Latinskog jezika i rimske

  književnosti

  Vrijeme

  održavanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Luciana Boban, doc.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent Jelena Ostojić, asist.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona [email protected]

  Ciljevi kolegija:

  Upoznavanje osnovnih činjenica i do