of 65 /65
Stran 1 od 65 OŠO JUŽNA PRIMORSKA Vzorčna ponudba za dostop do končnih uporabnikov preko odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Komen, Sežana, Hrpelje-Kozina in Ilirska Bistrica OŠO-JP

OŠO JUŽNA PRIMORSKA Vzorčna ponudba za dostop do končnih

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of OŠO JUŽNA PRIMORSKA Vzorčna ponudba za dostop do končnih

uporabnikov preko odprtega širokopasovnega omreja elektronskih komunikacij v obini Komen, Seana,
Hrpelje-Kozina in Ilirska Bistrica OŠO-JP
Stran 2 od 65
1.2 Pravna podlaga .................................................................................................. 7
1.4 Splošna naela in omejitve vzorne ponudbe .................................................... 8
1.4.1 Tehnine zahteve za aktivno opremo na strani uporabnika za hitri prenos podatkov, namešeno na bakreno ali optino krajevno dostopovno zanko ............. 10
2 Dostop do informacij ............................................................................................... 11
3 Topologija in zgradba OŠO Juna Primorska ......................................................... 11
3.1 Organizacija odprtega dostopa ......................................................................... 12
3.2 Logina arhitektura omreja ............................................................................. 13
4 Priklop operaterja na OŠO Juna Primorska .......................................................... 14
4.1 Fizini priklop .................................................................................................... 14
5.1 Storitev dostopa do konnega uporabnika, ...................................................... 16
5.1.1 Aktivna oprema na strani uporabnika ......................................................... 16
5.1.2 Pogoji in omejitve uporabe storitve ............................................................ 16
5.1.3 Postopek naroila aktivacije dostopa do uporabnika ................................. 16
5.1.4 Zavrnitev zahteve za storitev ..................................................................... 17
6 Postopki naroanja, zagotavljanja in odpovedi storitev ........................................... 17
6.1 Poizvedba, naroilo, zagotavljanje ter odpoved storitve dostopa do konnega uporabnika ................................................................................................................. 18
6.1.1 Poizvedba .................................................................................................. 18
6.1.2 Naroilo .................................................................................................... 20
Stran 3 od 65
6.1.3 6.1.3. Izvedba ............................................................................................ 21
6.1.4 Preklic naroila ........................................................................................... 23
6.1.5.1 Odpoved v optinem dostopovnem omreju ....................................... 24
6.1.5.2 Odpoved v bakrenem dostopovnem omreju ...................................... 24
6.1.6 Prehod iz sodostopa na povsem razvezan dostop v bakrenem dostopovnem omreju 24
6.1.7 Prehod med operaterskimi storitvami - sprememba ................................... 24
6.1.8 Sprememba ponudnika .............................................................................. 25
6.2 Prijava napak .................................................................................................... 25
6.3 Odprava napak ................................................................................................. 26
7.1 Zagotavljanje vkljuitve širokopasovnega dostopa ........................................... 28
7.2 Zagotavljanje odprave napak ........................................................................... 29
7.3 Fizini dostop do krajevne zanke...................................................................... 29
7.4 Fizini dostop do aktivne in pasivne opreme na omreju OŠO Juna Primorska 29
7.5 Postopki odprave motenj, preventivnega vzdrevanja in prenapetostnega varovanja .................................................................................................................... 30
8 Medsebojno obvešanje ......................................................................................... 31
9 Obraunavanje storitev ........................................................................................... 31
11 Zavarovanje obveznosti .......................................................................................... 32
12 Sankcije za kršitve pogojev, izkljuitve in omejitve odgovornosti ............................ 34
13 Veljavnost in odpoved pogodbe .............................................................................. 36
Stran 4 od 65
16 Pravno nasledstvo................................................................................................... 38
18.2 Priloga 2: Cene in zaraunavanje storitev vzorne ponudbe ............................ 46
18.2.1 Cene ostalih storitev ............................................................................... 46
18.3 Priloga 3: Obrazec za prijavo napake ............................................................... 46
18.4 Priloga 4: Sporazum o varovanju poslovnih skrivnosti ...................................... 47
18.5 Priloga 5: Obrazec za poizvedbo, storitve širokopasovnega dostopa............... 49
18.6 Priloga 5:Obrazec za poizvedbo, naroilo, preklic naroila in izkljuitev storitve širokopasovnega dostopa .......................................................................................... 50
18.7 Priloga 6: Obrazec za spremembo parametrov širokopasovnega dostopa ...... 52
Stran 5 od 65
1 Uvod 1.1 Definicije in okrajšave Aktivna omrena oprema na strani omreja je telekomunikacijska oprema, vgrajena v glavnem komunikacijskem vozlišu in/ali podvozliših OŠO Juna Primorska, namenjena obdelavi in posredovanju telekomunikacijskih signalov s pomojo aktivnih elektronskih ali optinih sklopov. Aktivna omrena oprema na strani uporabnika (CPE) je oprema, ki se nahaja na lokaciji konnega uporabnika storitev, za svoje delovanje potrebuje elektrino energijo in ki omogoa konnemu uporabniku dostop do širokopasovnih storitev. Oprema, ki se nahaja pri konnemu uporabniku in slui za logino zakljuitev optinega omreja in za opto-elektrino pretvorbo (iz optike na RJ45 in/ali RF koaksialni izhod) – ONT, se ne smatra za Aktivno omreno opremo na strani uporabnika v smislu tega dokumenta. Cenik je veljavni cenik, ki je del vzorne ponudbe, katere zadnja in veljavna verzija je operaterjem dostopna pri upravljavcu OŠO Juna Primorska. Delovni dan je vsak dan od ponedeljka do petka od 08.00 do 15.00 ure, razen ob sobotah in nedeljah ter praznikih in dela prostih dnevih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Dostopovno optino omreje je omreje zgrajeno v tehnologiji enorodovnih optinih kablov, ki slui povezavi uporabnikove terminalne opreme s podvozliši OŠO Juna Primorska. Dostopovno bakreno omreje je omreje v lasti Telekom Slovenija, zgrajeno v tehnologiji kablov z bakrenimi posukanimi pari, ki slui povezavi uporabnikove terminalne opreme s podvozliši OŠO Komen. Frekvenni razcepnik je pasivna elektronska naprava namenjena loevanju telekomunikacijskega signala na visokofrekvenno in nizkofrekvenno komponento. Uporablja se npr. za zdruevanje in loitev govornega telefonskega signala od podatkovnega signala xDSL pri prenosu po istem bakrenem posukanem paru. GPON je kratica za Gigabit Passive Optical Network po standardu ITU-T G.984. Glavno vozliše (ali GKV) je prostor,v katerem se nahaja glavno komunikacijsko vozliše OŠO Juna Primorska in v katerem se vrši logini spoj operaterjevega omreja z OŠO Juna primorska. Podvozliše ali Funkcionalna lokacija (FL) ali Komunikacijsko vozliše (KV) je ulini kabinet (shelter) ali ustrezno opremljen prostor, namenjen povezavi optinega omreja na dostopovno razvodno omreje (»last-mile«), tako optino kot bakreno. Horizontalna letvica je element glavnega kabelskega delilnika, na katerem se zakljuijo inštalacijski vodi za povezavo s telekomunikacijsko opremo v objektu. Hrbtenino omreje je omreje, sestavljeno iz pasivnih komponent (kabli, spojke, optini delilniki, itd.) in aktivnih komponent (telekomunikacijskega vozliša in podvozliš). Inštalacijski kabel je kabel za povezavo telekomunikacijskih naprav in drugih omrenih elementov znotraj objekta. Inštalacijski kanal je inštalacijski element namenjen urejenemu polaganju enega ali ve inštalacijskih kablov. Interna optina inštalacija je namestitev vodov in telekomunikacijske opreme znotraj objekta konnega uporabnika. Interna inštalacija je v lasti konnih uporabnikov ali operaterja, in se prikljuuje na OŠO Juna Primorska pod pogojem, da lastnik interne
inštalacije soglaša, da v trenutku priklopa na OŠO Juna Primorska ta inštalacija pridobi status odprtosti (open access), in da lastnik ne bo v niemer oviral tega statusa. Interna bakrena inštalacija so obstojei ali novi bakreni vodniki za potrebe telekomunikacij znotraj objekta konnega uporabnika. Kabelski izvod je element TK kabelskega omreja, ki omogoa dostop in eksploatacijo posameznih kabelskih parov. Komunikacijska omara je element TK omreja, ki omogoa montao (vstavitev) TK opreme. Krajevna podzanka je delna krajevna zanka, ki povezuje omreno prikljuno toko v prostorih konnega naronika na koncentracijsko toko oz tono doloeno vmesno dostopovno toko v TK omreju Negovorni del frekvencnega spektra je frekvenni spekter telekomunikacijskega signala ali prenosnega medija nad 138kHz. Omrena prikljuna toka (OPT) v optinem dostopovnem omreju je toka na strani konnega uporabnika, kjer se stikata optina krajevna zanka in hišna inštalacija konnega uporabnika. Omreni element je element, ki je sestavni del elektronskega komunikacijskega omreja (delilnik, kabelska omara, telekomunikacijski kabel, itd.). ONT – Oprema, ki se nahaja pri konnem uporabniku in slui za logino zakljuitev optinega omreja in za opto-elektrino pretvorbo (iz optike na RJ45 in/ali RG koaksialni izhod. Operater je operater javnih komunikacijskih storitev, ki s Optic-tel d.o.o. namerava skleniti, sklepa ali je sklenil pogodbo o dostopu do konnih uporabnikov. Optini razcepnik ali splitter je pasivni optini omreni element, ki vhodni optini signal razdeli na veje število izhodnih optinih signalov. OŠO pomeni odprto širokopasovno omreje. Razmejitvena toka je toka razmejitve med OŠO Juna Primorska in omrejem operaterja. RF overlay pomeni soasni prenos optinega RF signala in GPON signalov po istem vlaknu. Sodostop pomeni dostop operaterja do krajevne bakrene zanke z odobritvijo negovornega frekvennega spektra krajevne zanke. ZEKom pomeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, Ur.l. RS, št. 86/2004-ZVOP-1, 129/2006, 13/2007-UPB1, 102/2007-ZDRad, 110/2009, 33/2011). Ponudnik omreja (network provider - NP) ali Upravljavec je organizacija katera zagotavlja povezljivost med konnimi naroniki na eni strani in drugimi organizacijami, ki ponujajo storitve, na drugi strani. Konkretno, NP je lastnik ali upravljavec dostopovne infrastrukture: lokacij, pasivne in aktivne opreme na dostopu; optinih povezav do dostopovnih lokacij in opreme na glavnem vozlišu in podvozliših (agregacija dostopovnih elementov in povezovalna toka proti SPjem). Ponudnik storitev (service provider - SP) ali operater je organizacija katera zagotavlja storitve za konne naronike. SP je lastnik vseh aplikacijskih elementov potrebnih za zagotavljanje doloene storitve (na primer video strenik, IPTV stream-erje, soft-switch, BRAS in drugo opremo za Internet dostop, itd.). Ponudnik storitev tudi ureja vse potrebne zadeve v vezi zakonskih pravic za predvajanje doloenih vsebin (npr. digital rights management, ) in vseh zakonskih dolnosti ponudnika vsebin. Konni naronik
Stran 7 od 65
direktno sklepa pogodbo s ponudnikom storitev, ki potem vzame zakupi prenosne zmogljivosti (od NPja) za distribucijo storitev. Razmerje med NPjem in SPjem je urejeno s to vzorno ponudbo ter na njeni podlagi sklenjenimi pogodbami. TS pomeni Telekom Slovenije d.d. Upravljavec pomeni Optic-Tel d.o.o., Upravljavec odprtega širokopasovnega omreja v obinah Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, komen in Seana ali ponudnik omreja. 1.2 Pravna podlaga Optic-Tel d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, matina številka 7167080, davna številka 64696553 (v nadaljevanju: Optic-Tel d.o.o.) objavlja to ponudbo za dostop do konnih uporabnikov preko odprtega širokopasovnega omreja elektronskih komunikacij v obinah Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Komen in Seana, s skupnim imenom OŠO Juna Primorska oziroma skrajšano OŠO JP (v nadaljevanju Ponudba OŠO) na podlagi:
- Pogojev javnega razpisa JN 817/2008 z dne 07.02.2008.in popravkov objavljenih na portalu javnih naroil dne 05.03.2008., številka javne objave JN 1599/2008 in dne 07.03.2008, številka objave JN 1671/2008 in vseh spremljajoih dokumentov, ki so priloge te Ponudbe OŠO;
- pogodbe o gradnji odprtega širokopasovnega omreja elektronskih komunikacij v obini Komen št.431-07/2007-20 z dne 08.05.2008., in aneksov št.1 z dne 09.07.2008, št.2 z dne 30.09.2008. in št. 3 z dne 29.01.2010.;
- pogodbe o upravljanju odprtega širokopasovnega omreja elektronskih komunikacij v obini Komen št.431-07/2007-22 z dne 12.06.2008., in aneksa št. 1 z dne 09.07.2008, aneksa št.2 z dne 30.09.2008 in aneksa št.3 iz dne 15.10.2008, in aneksa št.4 z dne katerega sestavni del je tudi ta dokument.
- pogodbe o gradnji odprtega širokopasovnega omreja elektronskih komunikacij v obini Seana št.381-7/2008-71 z dne 09.11.2010, in aneksov št.1 z dne 18.11.2011.
- pogodbe o upravljanju odprtega širokopasovnega omreja elektronskih komunikacij v obini Seana št. 381-7/2008-72 z dne 09.11.2010., in aneksa št. 1 z dne 28.8.2012.
- pogodbe o gradnji odprtega širokopasovnega omreja elektronskih komunikacij v obini Hrpelje - Kozina št.430-9 2008-32 z dne 09.11.2010, in aneksov št.1 z dne 18.11.2011., št.2 z dne 18.11.2011
- pogodbe o upravljanju odprtega širokopasovnega omreja elektronskih komunikacij v obini Hrpelje - Kozina št. 430-9 2008-33 z dne 09.11.2010., in aneksov št.1 z dne 18.11.2011., št.2 z dne 18.11.2011
- pogodbe o gradnji odprtega širokopasovnega omreja elektronskih komunikacij v obini Ilirska Bistrica št. 381-30 2008-3 z dne 09.11.2010, in aneksov št.1 z dne 18.11.2011., št.2 z dne 18.11.2011
- pogodbe o upravljanju odprtega širokopasovnega omreja elektronskih komunikacij v obini Ilirska - Bistrica št. 381-30 2008-4 z dne 09.11.2010., in aneksov št.1 z dne 18.11.2011., št.2 z dne 18.11.2011
Stran 8 od 65
Ta ponudba OŠO obsega tehnine, komercialne in ostale pogoje, pod katerimi imajo vsi zainteresirani operaterji/ponudniki širokopasovnih storitev omogoen dostop do naronikov/uporabnikov širokopasovnih storitev. Optic-Tel d.o.o. in operater medsebojna razmerja v zvezi dostopa do naronikov / uporabnikov širokopasovnih storitev uredita s pogodbo, pod pogoji vzorne ponudbe, ki so sestavni del sklenjene pogodbe, in ob upoštevanju predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Za razmerja, ki se s pogodbo ne uredijo drugae, veljajo doloila Obligacijskega zakonika, e ta ne nasprotujejo kogentni specialni ureditvi na podroju elektronskih komunikacij. 1.3 Splošno Vzorna ponudba je naslovljena na vse operaterje, ki so v skladu z veljavno zakonodajo upravieni opravljati javne komunikacijske storitve (v nadaljevanju: operater), ki jih nameravajo opravljati preko odprtega širokopasovnega omreja elektronskih komunikacij v obinah Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Komen in Seana (v nadaljevanju OŠO Juna Primorska ali OŠO JP). Vzorna ponudba opredeljuje storitev dostopa do naronikov/uporabnikov širokopasovnih storitev, ki jih Optic-Tel d.o.o. nudi operaterjem izkljuno za namen zagotavljanja elektronskih komunikacijskih storitev konnim gospodinjskim in poslovnim uporabnikom. Za zagotovitev storitve vzorne ponudbe operater in Optic-Tel d.o.o. skleneta Pogodbo o dostopu do naronikov/uporabnikov širokopasovnih storitev po OŠO Juna Primorska (v nadaljevanju Pogodba). Tipska oblika navedene pogodbe je priloga k vzorni ponudbi. Po tej ponudbi se status in pravice dravnih organov, javnih zavodov in podjetij v javni lasti, ki potrebujejo povezljivost na podrojih, ki jih omreje pokriva, izenai s statusom operaterja. 1.4 Splošna naela in omejitve vzorne ponudbe Optic-Tel d.o.o. je v primeru sklenitve pogodbe upravljavec vseh pripadajoih elementov omreja, ki jih priskrbi sam ali po svojih podizvajalcih. e ni za posamezne primere izrecno drugae doloeno, pogodba ne vkljuuje nikakršnega prenosa lastninske pravice ali pravic industrijske lastnine. Optic-Tel d.o.o. bo operaterju, ki izpolnjuje pogoje iz vzorne ponudbe, omogoil dostop do naronikov/uporabnikov širokopasovnih storitev po OŠO Juna Primorska v naslednjih situacijah:
- ko gre za uporabnika storitve, ki se na OŠO Juna Primorska v obini Komen vkljui preko sodostopa po bakreni krajevni dostopovni podzanki Telekoma Slovenije, in se za dostop uporabi tehnologijo ADSL2+ ali VDSL2.
- ko gre za uporabnika storitve, ki se na OŠO Juna Primorska v obini Komen vkljui preko optine krajevne dostopovne razvodne zanke, ki je del OŠO, in se za dostop uporabi tehnologijo FTTH P2P.
Stran 9 od 65
- Ko gre za uporabnika storitve, ki se na OŠO Juna primorska vkljui preko optine krajevne dostopovne razvodne zanke, ki je del OŠO, in se za dostop uporabi tehnologijo FTTH GPON.
- ko gre za uporabnika storitve, ki se na OŠO Juna Primorska v obini Komen vkljui preko sodostopa po bakreni krajevni dostopovni podzanki Telekoma Slovenije, in se za dostop uporabi tehnologijo ADSL2+ ali VDSL2, in je e uporabnik širokopasovne storitve (xDSL) preko drugih omreij (ne po OŠO). V tem primeru Optic-Tel d.o.o. v roku, doloenem v vzorni ponudbi, operaterja obvesti, da je dostop v tehninem pogledu sicer mona, da pa mora uporabnik pri svojem sedanjem ponudniku širokopasovne storitve najprej prekiniti pogodbeno razmerje.
- ko gre za uporabnika storitve, ki je na OŠO Juna Primorska e vkljuen preko optine krajevne dostopovne zanke, ki je del OŠO s tehnologijo FTTH P2P ali FTTH GPON, ali preko sodostopa po bakreni krajevni dostopovni podzanki Telekoma Slovenije s tehnologijo ADSL2+ ali tehnologijo VDSL2. V tem primeru Optic-Tel d.o.o. v roku, doloenem v vzorni ponudbi, operaterja obvesti, da je dostop v tehninem pogledu sicer mona, da pa mora uporabnik pri svojem sedanjem ponudniku širokopasovne storitve najprej prekiniti pogodbeno razmerje.
Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pri dostopu do uporabnika so:
- zahteva operaterja ne vpliva na zanesljivost delovanja OŠO; - z zahtevanim dostopom ne sme biti prizadeta integriteta in interoperabilnost
elektronskega komunikacijskega omreja in elektronskih komunikacijskih storitev, omrena oprema, zaupnost informacij ali zasebnost konnih uporabnikov;
- dostop ne sme zahtevati morebitne razširitve ali rekonstrukcije OŠO v geografskem smislu, v smislu nadgradnje ali v smislu poveevanja kapacitet ali izboljšanja kvalitete dostopovnega kabelskega omreja;
Optic-Tel d.o.o. bo v primeru povzroanja motenj v omreju ali v elektronskih komunikacijskih storitvah izkljuil posamezno storitev vzorne ponudbe. Izkljuitev lahko traja toliko asa, kot je potrebno, da se odpravijo motnje. Optic-Tel d.o.o. bo izkljuil, prekinil ali spremenil omreje ali storitve vzorne ponudbe v primeru potrebnih tehninih, vzdrevalnih ali obratovalnih vzrokov. V tem primeru bo Optic-Tel d.o.o. obvestil operaterja, e bo to le mogoe, in podal razlog za tako ravnanje. Optic-Tel d.o.o. bo na krajevno zanko/podzanko dopušal prikljuevanje terminalskih naprav, ki izpolnjujejo standarde in ostale zahteve, navedene v vzorni ponudbi. Podatki o konnih uporabnikih, do katerih operater dejansko lahko dostopa preko OŠO Juna Primorska so na voljo v prilogi vzorne ponudbe. Spisek ni nujno auren in šele pozitiven odgovor na poizvedbo pomeni za operaterja zagotovilo, da je do doloenega uporabnika mogoe dostopati preko OŠO. Podatki o monosti dostopa do konnega uporabnika se na zahtevo operaterju posredujejo v za to predvidenem roku, pod pogoji vzorne ponudbe, ali preko spletne strani www.optic-tel.si, ko bo ta monost vzpostavljena. Vzorna ponudba se nanaša na dostop do konnih gospodinjskih in poslovnih uporabnikov preko OŠO Juna Primorska. Upravljavec zagotavlja tudi druge infrastrukturne komunikacijske storitve, na podlagi posebej izraenih potreb operaterjev.
Stran 10 od 65
Drugi, v tej medoperaterski ponudbi nezajeti, naini uporabe delov OŠO JP (najem vlaken, skupna lokacija ali podobno) niso predvideni, in bodo predmet posamine presoje v smislu tehninih in drugih monostih. Tovrstne storitve bodo uvršene v poglavje 4.7 veljavnega cenika, in o njih bodo takoj obvešeni vsi ostali operaterji, prisotni na omreju. Iz prejšnjega odstavka je izvzeta tudi zahteva za omogoitev montae opreme, potrebne za prenos RF signala in izvedbo tehnine rešitve za RF overlay (kot predvideno v ceniku). Na infrastrukturo OŠO Juna Primorska se smejo prikljuevati druga dostopovna ali razvodna omreja pod pogojem, da je tudi v njih zagotovljena odprtost (open access) za vse zainteresirane operaterje pod enakimi pogoji. Slike v vzorni ponudbi prikazujejo zgolj shematski prikaz povezav in ne pomenijo dejanskih nartov povezav. 1.4.1 Tehnine zahteve za aktivno opremo na strani uporabnika za hitri prenos
podatkov, namešeno na bakreno ali optino krajevno dostopovno zanko OŠO Juna Primorska v obini Komen deloma v dostopovnem kabelskem omreju izrablja posamezne bakrene krajevne zanke/podzanke Telekoma Slovenije. Poleg Telekoma Slovenije posamezne krajevne bakrene zanke/podzanke lahko izrablja tudi eden ali ve drugih operaterjev. V izogib monim zapletom zaradi medsebojnega motenja naprav za hitri prenos podatkov kot posledic presluhov med bakrenimi vodi v kablu mora prenosna oprema, ki jo operater namesti na razvezano krajevno zanko/podzanko izpolnjevati zahteve glede dopustne zasedbe frekvenne pasovne širine v zanki, ter najvejih dopustnih oddajnih moi v skladu z veljavno »Vzorno ponudbo za razvezan dostop do krajevne zanke in skupno lokacijo« RUO Telekoma Slovenije. Meriteve in tehnine ustreznosti voda za eleno tehnologijo za hitri prenos podatkov naroi Optic-Tel d.o.o. pri Telekomu Slovenije na zahtevo in stroške operaterja.
a) Tehnologije elektronske komunikacijske opreme za hitri prenos podatkov, ki jih je dovoljeno uporabljati na bakrenih krajevnih zankah/podzankah.
o ADSL2+
ADSL conformity ADSL 2+ (dmt); ITU-T G.992.5 Annex B (through ISDN) ATM functionality MPOA - RFC 1483 (RFC2684 LLC & VC MUX) bridge
o VDSL2:
Copper pair loop, 100 ohm line impedance, RJ-11 Comply with VDSL2 ITU-T G.993.2 (DMT) Profiles supported 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a Support for 997 and 998 Band plan Support for US0 band Support for ISDN complementary services
Stran 11 od 65
b) Tehnologije elektronske komunikacijske opreme za hitri prenos podatkov, ki jih je dovoljeno uporabljati na optinih krajevnih zankah.
o Active Ethernet FTTH:
1x 100baseFX interface Ethernet Singlemode dual fiber (SM) 15km, Tx/Rx=1310nm
o GPON FTTH:
1x 10/100/1000 baseT RJ45 interface Ethernet, 1310nm upstream in 1490nm downstream, single fiber
RF out koaksialni Optic-Tel d.o.o. si pridruje pravico, da od operaterja zahteva, da za naprave, ki jih operater eli prikljuiti na omreje, predhodno pridobi izjavo o ustreznosti s strani upravljalca omreja. Na pisno zahtevo operaterja Optic-Tel d.o.o. posreduje seznam naprav, ki so e preverjene in/ali imajo e pridobljene izjave o ustreznosti s strani proizvajalca aktivne opreme na strani omreja. 2 Dostop do informacij Vse zahteve in informacije glede vzorne ponudbe so dostopne na naslovu: Optic-Tel d.o.o. Cigaletova 10 1000 Ljubljana Operaterji lahko dostopajo do podatkov, ki so predmet te vzorne ponudbe, pod pogoji iz tega dokumenta. 3 Topologija in zgradba OŠO Juna Primorska Dostopovno kabelsko omreje slui povezavi uporabnika elektronskih komunikacijskih storitev z omrejem operaterja. V tem poglavju je opisana ter v vzorni ponudbi obravnavana topologija kabelskega dostopovnega omreja OŠO Juna Primorska. Odprto širokopasovno omreje je izgrajeno za potrebe zagotavljanja širokopasovnega dostopa konnim uporabnikom na podroju takoimenovanih belih lis v obinah Hrpelje- Kozina, Ilirska Bistrica, Komen in Seana. Glavno komunikacijsko vozliše GKV I. in glavno agregacijsko stikalo v katero se stekajo lokalne hrbtenine povezave je v centralnem sistemskem prostoru v kraju Gorjansko na naslovu Gorjansko 32. V GKV I. so namešeni streniki, MGMT sistem, lokalno vozliše dostopovnega nivoja, in toka loginega priklopa ISP ponudnikov. Za opremo v glavnem komunikacijskem vozlišu je zagotovljeno hlajenje opreme, brezprekinitveno in rezervno napajanje. Pomono komunikacijsko vozliše GKV II. in pomono agregacijsko stikalo v katero se stekajo
Stran 12 od 65
lokalne hrbtenine povezave je v sistemskem prostoru v kraju Ilirska Bistrica na naslovu Bazoviška 14. V GKV II. so namešeni lokalno vozliše dostopovnega nivoja, pomono agregacijsko stikalo in toka loginega priklopa ISP ponudnikov. Za opremo v komunikacijskem vozlišu je zagotovljeno hlajenje opreme, brezprekinitveno in rezervno napajanje. V posameznih naseljih na podroju OŠO so izgrajena lokalna podvozliša (funkcijske lokacije FL) v ulinih kabinetih ali urejenih prostorih. Vsako lokalno podvozliše je z glavnim komunikacijskim vozlišem povezano z FO kablom, zakljuenim na optinih delilnikih s LC/PC oziroma LC/APC konektorji. Povezave posameznih DSLAM central z glavnim vozlišem so izvedene z 1000BASE-LX oziroma po 10GE SFP+ povezavo.
• Priklop konnih ADSL2+/VDSL2 uporabnikov na opremo se izvede z dostopom do krajevne zanke ali podzanke Telekoma Slovenije.
• Priklop FTTH uporabnikov se izvede z dostopom v sklopu izgradnje OŠO Juna Primorska izvedenega dostopovnega optinega omreja do konnega uporabnika ali dostopovnih optinih lokalnih razvodov drugih ponudnikov.
Lokalni optini razvodi v sklopu OŠO Komen so izvedeni v naslednjih primerih:
• povezava javnih ustanov; • monost povezave po obstojeih bakrenih vodih ni mogoa zaradi
prezasedenosti (premalo) bakrenih paric, ali prisotnosti PCM naprav; • prevelika oddaljenost od telefonske centrale.
Lokalni optini razvodi so izvedeni predvsem v samonosni, prostozrani razliici. Osnovni princip delovanja tega dostopovnega omreja je princip odprtega omreja (Open Access Network), po naelu bitnega toka. . Osnovni namen je podaja idejne osnove za organizacijo in loevanje con odgovornosti med mrenim ponudnikom NP (Optic-tel kot upravlavec), ponudnikom storitev SP (npr. Telekom Slovenije, A-1, T-2..). Znailnost modela je, da se seja uporabnika zakljuuje na streniku, ki je v lasti ponudnika storitev. Avtorizacija uporabnikov se vrši pri operaterju, ponudniku storitev. Dostopovno kabelsko omreje izhaja iz centralne toke (glavno vozliše) in se širi v obliki zvezde po geografskem obmoju pokrivanja. Glavno vozliše je centralna toka kabelskega omreja. Slika 1: Topologija dostopovnega kabelskega omreja Za razumevanje odprtega dostopa je potrebno vedeti, kaj so njegovi kljuni elementi, tj. potrebno je definirati vloge ponudnika storitev in ponudnika omreja. 3.1 Organizacija odprtega dostopa OŠO Juna Primorska je organizirano na nain, da so glavno vozliše, pomono vozliše, podvozliša in telekomunikacijski optini kabli med razmejitvenimi tokami in glavnim vozlišem in med glavnim vozlišem in podvozliši (FL) v solasti lokalnih skupnosti, in v upravljanju in solasti upravljavca, lokalni razvodni kabli pa so delno v lasti lokalnih skupnosti (lokalno razvodno optino omreje), delno v lasti TS (lokalno razvodno bakreno omreje), omogoena pa je tudi uporaba morebitnih drugih lokalnih razvodnih optinih kablov v lasti drugih lastnikov. Aktivna oprema na strani naronika
Stran 13 od 65
(CPE) je v lasti ponudnika storitev ali konnega naronika. ONT je v lasti upravljavca omreja. Lastnosti tega modela so naslednje:
• Upravljavec zagotavlja generino konfiguracijo omreja, optimalnih za omreje, pripravi PVC/VLAN konfiguracijo za vsakega operaterja, pripravi optimalne varnostne nastavitve, multicast konfiguracije, koncept prikljuevanja na service providerje itd.
• Vstopna aktivna toka za ponudnike storitev je na 1GE (SFP) ali 10GE (SFP+) vratih na agregacijskih stikalih v GKV1 in/ali GKV2, izstopna aktivna toka pa na 1GE (RJ45) vratih pri konnem uporabniku.
• Na zahtevo ponudnika storitev, utemeljeno s koliino prometa, se neodplano zagotovi ve vstopnih prikljunih vrat v “trunk” konfiguraciji.
• Redundannost med vstopnimi aktivnimi tokami na GKV1 in GKV2 se zagotavlja v skladu s tehninimi monostmi agregacijske opreme omreja (Juniper EX4500 v konfiguraciji “virtual chassis”) in opreme, s katero se ponudnik storitve navezuje na omreje.
• ONT naprave (optini modemi) so v lasti in upravljanju upravljavca omreja, CPE in druge naprave, ki se na ONT priklapljajo, pa v lasti ponudnika storitev.
3.2 Logina arhitektura omreja Logina arhitektura omreja je zasnovana po principu >>bandwidth pipes<< za vse ponudnike storitev ki se bodo prikljapljali na širokopasovno omreje. Med konnim naronikom in njegovim izbranim ponudnikom bo vzpostavljena L2 povezljivost. V praksi bodo storitve razlinih ponudnikov porazdeljene v razline VLANe. Vzpostavlja se L2 povezava med naroniško terminalno opremo in ponudnikom storitev. Vsakemu ponudniku se dodeljuje enoten set VLANov za njegove storitve. V omreju bo implementiran »VLAN per service« mreni model. Njegove osnovne znailnosti na tem projektu so naslednje:
• VLAN tagging/untagging se implementira na CPE napravah (obstaja monost uporabe PVC per service, na CO strani se promet iz PVCja potagira v pravilen VLAN);
• Set VLAN/PVCjev za vsakega ponudnika je vnaprej predpisan/konfiguriran s strani upravljavca omreja;
• Ko konni naronik izbere svojega ponudnika, se doloena VLAN/PVC konfiguracija implementira na njegovem ADSL portu. Ekvivalentna konfiguracija mora biti nastavljena na CPE strani. CPE konfigurira lastnik opreme, po navodilih
• Konni naronik lako migrira na drugega ponudnika, pri tem se spreminja konfiguracija njegovega porta.
• QoS konfiguracija je tudi lahko vezana na VLANe (npr. promet iz Voice VLANa ima striktno prioriteto, Video VLAN ima rezervirano pasovno širino, velikost bufferja v primerih bursty prometa itd.)
Stran 14 od 65
4 Priklop operaterja na OŠO Juna Primorska 4.1 Fizini priklop Pred prietkom korišenja monih storitev mora operater preko lastnih vodov, preko najetih vodov ali preko optine priklopne trase OŠO Juna Primorska svoje storitve pripeljati na GKV I, ki se nahaja na naslovu Gorjansko 32, 6223 Komen in po potrebi na GKV II, ki se nahaja na naslovu Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica. Mone fizine priklopne toke za povezavo na optino priklopno traso OŠO so na razmejitvenih tokah (prve tri spodaj navedene lokacije) in na treh podvozliših oz.dodatnih lokacijah:
- Slap pri Vipavi, ob vhodu do hiše Slap pri Vipavi 4C, dostop na pasivni optini delilnik v ulinem kabinetu neposredno ob transformatorski postaji Elektro Primorske, iz katerega je omogoen neposredni dostop do GKV Gorjansko;
- Dutovlje, Dutovlje 60, 6221 Dutovlje, dostop na pasivnem optinem delilniku v FL, iz katere je omogoen neposredni do GKV;
- Branik, Lisjaki 12, 6222 Štanjel , dostop na optini spojki, iz katere je omogoen dostop do GKV Gorjansko preko prehodnega delilnika v pomoni centrali Kobjeglava;
- Komen, Komen 86, 6223 Komen, v kleti sedea obine Komen, dostop na pasivni optini delilnik iz katerega je omogoen dostop do GKV Gorjansko preko prehodnega delilnika v pomoni centrali Komen;
- Komen, Komen 118c/d, 6223 Komen, neposredno ob FL Telekoma Slovenije, dostop v ulinem kabinetu na pasivni optini delilnik iz katerega je omogoen neposredni dostop do GKV Gorjansko;
- Štanjel, Štanjel 59a, 6222 Štanjel, dostop na pasivni optini delilnik v komunikacijski omari v 2 nadstropju, iz katerega je omogoen neposredni dostop do GKV Gorjansko;
- Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, v GKV v kletnih prostorih obinske stavbe;
- Seana, Kosovelova ulica 6, 6210 Seana, v KV v pritliju (v neposredni bliini vozliša Arnes)
- Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v KV v pritliju obinske stavbe; - Kneak, Kneak 187, 6253 Kneak v KV v pritliju stavbe krajevnega urada
Kneak. - DARS D.D. AVTOCESTNA VZDREVALNA BAZA KOZINA, Bazoviška cesta 22,
6240 Kozina.
Fizini priklop za potrebe povezovanja operaterjev do glavnega vozliša je pogojno moen tudi na ve drugih mestih na trasi OŠO. V primeru, da bi operater pisno izrazil interes po taki alternativni rešitvi, bodo tovrstne zadeve obravnavane podrejeno zahtevkom za priklop na zgoraj navedenih tokah. Izgradnjo kanalizacije in polaganje povezovalnega kabla med omrejem operaterja (ponudnika storitev) in OŠO zagotovi operater sam. Povezava se izvede preko kabelske kanalizacije, s predloenim projektom PZI, ki ga zagotovi operater. Ko operater pripravlja projektno dokumentacijo za izvedbo medpovezave je dolan upoštevati projektne pogoje Optic-Tel d.o.o. kot
Stran 15 od 65
upravljavca OŠO. Operater in Optic-Tel d.o.o. se lahko dogovorita, da Optic-Tel d.o.o. zagotovi projektno dokumentacijo PZI in izvedbo del na stroške operaterja. Do zaetka gradnje naj bodo zbrana vsa potrebna soglasja, rešene vse druge upravne zadeve in poravnane morebitne odškodnine lastnikom zemljiš, kjer bodo potrebni prekopi oz. prestavitve ali zašite TK kablov s strani operaterja. Operater si mora pridobiti soglasje k projektnim rešitvam. Fizini priklop operater izvede z instalacijo optinega kabla z enorodovnimi vlakni, ki so v skladu z standardi: SIST EN 60794 za optine kable in SIST EN 60793 za optina vlakna in katerih karakteristike ustrezajo ITU-T G.652d. Spajanje optinih vlaken mora biti izvedeno z varjenjem, ki omoa najboljšo kvaliteto spoja in najmanjše slabljenje na spojih. Kabli morajo biti v optinih delilnikih zakljueni z varjenjem zakljunih kablov (pigtail) na optina vlakna. Predvideni so zakljuni kabli tipa LC/APC, ki imajo na konektorskem spoju (each-to-each) slabljenje manjše od 0,4dB (tipino 0,2dB). V spojkah se izvede spajanje optinih kablov prav tako z varjenjem, ki mora imeti slabljenje manjše od 0,1dB (tipino 0,05dB). Vsa dela v zvezi z instalacijo, spajanjem in priklopom optinih kablov se izvede pod nadzorom Optic-Tel d.o.o. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. Po konanih delih se upravljavcu preda geodetski posnetek izvedenega stanja, zagotovi posredovanje podatkov o objektih GJI v zbirni kataster na nain kot je predpisan s pravilnikom o dejanski rabi prostora in formatom (Izmenjevalni format). Cene dostopa po priklopnih trasah OŠO do GKV I in GKV II so za ponudnike storitev in druge operaterje v omreju OŠO Juna Primorska vkljuene v storitev, ki se zarauna po ceniku v prilogi. 4.2 Logini priklop Operaterji se na GKV I in GKV II prikljuujejo z 1GE SFP ali 10GE SFP+ optinimi vmesniki na agregacijska stikala tipa Juniper EX4500. Ustrezne optine vmesnike za prikljuitev zagotovi vsak operater sam. 5 Storitve vzorne ponudbe Predmet vzorne ponudbe je zakup širokopasovnega dostopa z bitnim tokom za zagotavljanje širokopasovnega dostopa do konnega uporabnika preko hrbteninega omreja OŠO in dostopovnega bakrenega ali optinega omreja. Upravljavec ponuja dostop do vseh konnih naronikov preko hrbteninega in dostopovnega omreja z uporabo ene prikljune toke (plus ene dodatne za poveanje zanesljivosti delovanja) na IP omreje. Upravljavec zagotavlja širokopasovni dostop, ki operaterjem omogoa ponujanje naslednjih storitev:
Hitrega interneta IP telefonije (VoIP) IP televizije (IPTV) RF overlay
Stran 16 od 65
Operater sme uporabljati storitev po pogodbi izkljuno za lastno ponujanje širokopasovnega dostopa konnim uporabnikom. V okviru te uporabe lahko sam doda storitve z dodano vrednostjo (poštni predali, spletni portali, ipd.). Uporaba storitve za opravljanje drugih storitev ali omogoanje uporabe s strani tretje osebe je mogoa samo s predhodnim pisnim soglasjem upravljavca. V okviru širokopasovnega dostopa upravljavec ponuja pakete/konfiguracije razlinih hitrosti in tehnologij, ki so opredeljeni v ceniku. Predmet vzorne ponudbe je tudi korišenje drugih komunikacijskih zmogljivosti omreja s strani operaterjev, v skladu s tehninimi in administrativnimi monostmi omreja in upravljavca. 5.1 Storitev dostopa do konnega uporabnika, V OŠO Juna Primorska je zagotovljena monost dostopa do konnega uporabnika na osnovi ADSL2+, VDSL2, FTTH P2P Active Ethernet ali FTTH GPON tehnologije. Monost povezave za posameznega konnega uporabnika operater preveri v sklopu procesa poizvedbe. 5.1.1 Aktivna oprema na strani uporabnika Seznam aktivne opreme na strani uporabnika, ki je preverjena s strani upravljavca aktivne opreme na strani omreja:
CPE oprema za tehnologijo ADSL2+ -InnBox A40 Home Gateway
CPE oprema za tehnologijo VDSL2 -InnBox V50 Home Gateway
CPE oprema za tehnologijo FTTH Active Ethernet -Prospero632+SM-15 ali Prospero632W+SM-15, FTTH Home gateway -Gemini40F, FTTH Home gateway -Innbox F50 SM15, FTTH Home gateway
CPE oprema za tehnologijo FTTH GPON Katerakoli naprava z 100 ali 1000Mbitnim RJ45 ethernet WAN
vmesnikom, ki podpira 802.1q . 5.1.2 Pogoji in omejitve uporabe storitve Upravljavec bo na OŠO JP dopustil prikljuitev aktivne opreme na strani uporabnika, ki ustreza doloilom zakona (glede zahtev za radijsko in terminalsko opremo, elektromagnetno zdruljivost ipd.), mednarodnim standardom ITU-T in ETSI ter vzorni ponudbi in morebitnim v njej postavljenim tehninim in drugim zahtevam. Upravljavec si pridruje pravico, da se aktivna oprema, ki jo ponudnik storitev eli uporabljati pri konnih uporabnikih, pred prietkom uporabe preizkusi v testnem okolju pri upravljavcu glede pravilnosti delovanja in skladnosti s tehninimi standardi. 5.1.3 Postopek naroila aktivacije dostopa do uporabnika Postopek naroila aktivacije dostopa do uporabnika poteka v naslednjih korakih.
Stran 17 od 65
1. Poizvedba Poizvedba za dostop do uporabnika, preveritve 2. Naroilo Naroilo aktivacije dostopa do uporabnika
3. Izvedba Prevezava z optino povezovalno vrvico med
prikljunimi vrati na aktivni opremi v podvozlišu in lokalno dostopovno zanko. V primeru dostopa po bakrenih vodih tudi prevezava z ranirno parico med vertikalno in horizontalno letvico v omari upravljavca in TS. Delo ne vsebuje interne inštalacije
4. Preklic izvedbe Naroilo je v fazi izdelave in operater preklie naroilo 5. Sprememba Sprememba storitev (kot npr. hitrost, IP TV dodatni…) 6. Izkljuitev Izkljuitev vseh fizinih prevezav in izkljuitev povezav
na aktivno opremo Prvi korak postopka je poizvedba. Namen poizvedbe je ugotovitev monosti dostopa operaterja preko OŠO do posameznega konnega uporabnika. Poizvedbo lahko operater posreduje tudi po elektronski pošti upravljavcu OŠO na naslov [email protected] tel.si. Naroilo za omogoitev dostopa do konnega uporabnika operater poda na obrazcu, ki je priloga tega dokumenta. Naroilo lahko operater posreduje tudi po elektronski pošti upravljavcu OŠO na naslov [email protected]. Tehnini razlogi so lahko razlog za zavrnitev operaterjevega naroila za storitev. Tehnini razlogi morajo biti predstavljeni operaterju. Operater mora pred uporabo storitve upravljavcu sporoiti namen dostopa. Operater lahko kadarkoli zahteva izkljuitev storitve. Operater upravljavcu zahtevo posreduje na posebnem obrazcu. Izkljuitev lahko operater posreduje tudi po elektronski pošti upravljavcu OŠO JP na naslov [email protected]. Optic-Tel d.o.o. bo operaterju zgoraj navedene storitve zaraunal v skladu s cenikom. 5.1.4 Zavrnitev zahteve za storitev Upravljavec bo zahtevo za storitev zavrnil pod pogoji, ki so navedeni v tej vzorni ponudbi. 6 Postopki naroanja, zagotavljanja in odpovedi storitev Upravljavec in operater vse poizvedbe, naroila in druge zahteve ter vso drugo relevantno korespondenco, ki izhaja iz sklenjene pogodbe, in za katero so z vzorno ponudbo doloeni postopki, pošiljata na obrazcih, pripravljenih s strani upravljavca ali preko spletnega mesta www.optic-tel.si, ko bo na njem vzpostavljena monost posredovanja elektronskih zahtev. Kjerkoli se ta vzorna ponudba nanaša na poslovanje
preko spletnega mesta www.optic-tel.si, to pomeni, da si bo upravljavec prizadeval tako poslovanje postopno zagotoviti, vendar pa tako poslovanje v trenutku objave te vzorne ponudbe v celoti še ni na voljo. Obveznosti upravljavca iz kakršnekoli korespondence po tej vzorni ponudbi ne morejo nastati, dokler korespondenca ni prejeta. Korespondenca šteje za prejeto, ko je dostavljena po pošti ali v primeru elektronskega poslovanja, po obiajni poti dostopna za obdelavo kontaktni osebi oziroma informacijskemu sistemu naslovnika, ki je namenjen obdelavi procesov naroanja. e je korespondenca prejeta po koncu delovnega dne, to je po 15. uri, šteje za prejeto na zaetku prvega naslednjega delovnega dne. Upravljavec je izpolnil svojo obveznost kakršnegakoli sporoila operaterju po vzorni ponudbi, ko je operaterju sporoilo poslal. eveDolobe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za naroanje drugih potrebnih elementov po vzorni ponudbi, e v posebnih poglavjih ni doloeno drugae. 6.1 Poizvedba, naroilo, zagotavljanje ter odpoved storitve dostopa do konnega
uporabnika Prodajni proces storitve dostopa do konnega uporabnika sestavljajo naslednji osnovni podprocesi:
-Poizvedba, -Naroilo -Izvedba, -Preklic izvedbe, -Sprememba -Izkljuitev, -Odprava napak: postopki za prijavo in odpravo napak ter beleenje na storitvi
Zahteve glede opisanih podprocesov operater vpisuje v tipske obrazce ali jih posreduje preko elektronske pošte [email protected]. Vse postopke na dostopovnem bakrenem omreju v zvezi z poizvedbo, naroilom, izvedbo storitev na bakreni krajevni zanki/podzanki Telekoma Slovenije izvede Upravljavec po naroilu in na stroške operaterja po postopkih v skladu z veljavno ponudbo RUO »Vzorna ponudba za razvezan dostop do krajevne zanke in skupno lokacijo« Telekoma Slovenije. 6.1.1 Poizvedba Poizvedba predstavlja prvi korak k realizaciji naroila. Operater v svojem ali v imenu naronika storitve pri upravljavcu poda zahtevo za preveritev kapacitet za vkljuitev širokopasovnega dostopa do konnega uporabnika. Namen poizvedbe je ugotoviti monost vkljuitve širokopasovnega prikljuka v dostopovnem optinem in/ali dostopovnem bakrenem omreju. 6.1.1.1 Poizvedba v dostopovnem optinem omreju. Poizvedba razpololjivosti v dostopovnem optinem omreju OŠO zajema preveritev ali je optina krajevna zanka izgrajena do konnega uporabnika, razpololjivost/zasedenost
krajevne optine zanke do konnega uporabnika, in ali je na lokaciji konnega uporabnika e izgrajena hišna instalacija za priklop na FTTH omreje OŠO JP. Rok za odgovor na poizvedbo je tri (3) delovne dneve v primeru, ko upravljavec razpolaga z vso potrebno tehnino dokumentacijo. V primeru, ko je za pripravo odgovora na poizvedbo potrebno izvesti dodatne aktivnosti (ogled na terenu, preveritve pri drugih ponudnikih storitev, ipd), je rok za odgovor na poizvedbo pet (5) delovnih dni od prejema poizvedbe. Upravljavec bo v primeru podaljšanja tega roka obvestil operaterja. e v roku trideset (30) dni po pozitivnem odgovoru na poizvedbo ni prejeto naroilo, upravljavec poizvedbo zarauna operaterju. V primeru negativnega odgovora na posamezno poizvedbo, lahko operater poda naslednjo poizvedbo po preteku trideset (30) dni od prejetega negativnega odgovora. Upravljavec bo v primeru zavrnitve poizvedbe na posebno zahtevo operaterja, razloge za zavrnitev izkazal tudi z ustrezno tehnino dokumentacijo najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od prejema operaterjeve zahteve. Podatki o raspololjivih in zgrajenih optinih krajevnih zankah bodo dostopni operaterjem po podpisu pogodbe kot priloga ali preko spletnega mesta www.optic-tel.si ko bo na njem vzpostavljena monost posredovanja elektronskih zahtev. Upravljavec bo o spremembi podatkov redno obvešal operaterja, najmanj trideset (30) dni pred vzpostavitvijo novih razpololjivih optinih krajevnih zank. 6.1.1.2 Poizvedba v dostopovnem bakrenem omreju. V dostopovnem bakrenem omreju se operaterjem zagotavlja monost preveritve za vkljuitev širokopasovnega dostopa na lokaciji konnega uporabnika tako v primeru obstojeega telefonskega prikljuka, kot v primeru, da na lokaciji konnega uporabnika ni obstojeega telefonskega prikljuka, obstaja pa razpololjiva bakrena parica TS. Poizvedba zajema preveritev razpololjivosti krajevne zanke/podzanke TS od razmejitvene toke do omrene prikljune toke in razpololjivosti kapacitet na DSLAM-u upravljavca omreja. Predmet preveritve ni ugotavljanje razpololjive hitrosti širokopasovnega dostopa in pozitivni odgovor na preveritev ne pomeni nujno, da bo posamezno storitev mono zagotavljati. V dostopovnem bakrenem omreju se zagotavlja storitve sodostopa in razvezanega dostopa v skladu in po postopkih objavljenimi v veljavnem RUO »Vzorna ponudba za razvezan dostop do krajevne zanke in skupno lokacijo« Telekoma Slovenije. Tipi odgovorov, ki se uporabljajo pri preveritvi za širokopasovni dostop:
• DA • DA - potrebna prekinitev pogodbenega razmerja za telefonsko storitev • DA - potrebna prekinitev pogodbenega razmerja za širokopasovno storitev • DA - potrebna prekinitev pogodbenega razmerja za telefonsko storitev in
širokopasovno storitev
• NE • NE - podatki na vlogi so nepopolni - razlog zakaj je vloga nepopolna
Stran 20 od 65
• NE - aktivna je vloga za spremembo na prikljuku - uporablja se v primeru, ko je v obdelavi vloga za spremembo na prikljuku
• NE - na funkcijski lokaciji ni kapacitet – uporablja se v primeru, ko na funkcijski lokaciji ni DSLAM-a oz. ko na DSLAM-u ni kapacitet za vkljuevanje • NE – parica ni primerna za vkljuitev širokopasovnega dostopa • NE – ni parice primerne za vkljuitev širokopasovnega dostopa
Operaterjem se zagotavlja sistemska preveritev in v primeru pogojnega odgovora monost naroila rone preveritve. V primeru negativnega odgovora na posamezno poizvedbo, ki zahteva rono preveritev, lahko operater poda naslednjo poizvedbo po preteku trideset (30) dni od prejetega negativnega odgovora. V primeru, da se v tem obdobju za posamezno poizvedbo spremeni monost zagotavljanja širokopasovne storitve, bo upravljavec operaterja o tem obvestil z obvestilom po elektronski pošti. Dodatni podatki in dodatne aktivnosti ob preveritvah so predmet dogovora med upravljavcem in operaterji in se izvajajo po veljavnem ceniku 6.1.2 Naroilo
Po prejemu pozitivnega odgovora na poizvedbo lahko operater poda naroilo. Naroilo je za operaterja zavezujoe. Upravljavec bo operaterju izvedbo naroila (priklopa) zaraunal v skladu s cenikom. Ob naroilu mora biti usklajen in potrjen termin izvedbe (datum in ura), med opravljalcem omreja, operaterjem in konnim uporabnikom. V primeru, ko izvedba naroila zahteva izkljuitev širokopasovne storitve s strani obstojeega operaterja, je novi operater v naroilu dolan vpisati številko vloge za izkljuitev, ki mu jo ob potrditvi prehoda posreduje obstojei operater. Pred tem je obstojei operater dolan v enem delovnem dnevu po prejemu popolnega pooblastila uporabnika za odpoved storitve s strani novega operaterja upravljavcu podati vlogo za izkljuitev, novemu operaterju pa potrditev in številko vloge za izkljuitev. V primeru, da obstojei operater ugotovi, da je pooblastilo za izkljuitev nepopolno o konkretnem razlogu v roku enega delovnega dne obvesti novega operaterja. Naroilo se v primeru, ko izvedba naroila zahteva odpoved storitve s strani obstojeega operaterja obravnava kot popolno, e je podana številka vloge za izkljuitev in je s strani obstojeega operaterja prejeta izkljuitev obstojee storitve. V primeru prejema nepopolnega naroila bo upravljavec operaterja pozval na dopolnitev vloge. 6.1.2.1 Naroilo v dostopovnem optinem omreju.
Po prejemu pozitivnega odgovora na preveritev operater lahko poda naroilo, vendar najkasneje v desetih (10) delovnih dneh. V primeru, da v tem roku operater ne poda naroila, se preveritev zarauna.
Stran 21 od 65
6.1.2.2 Naroilo v dostopovnem bakrenem omreju. V primeru vkljuitve širokopasovnega dostopa na obstojei telefonski prikljuek, morajo biti v naroilu navedeni podatki o obstojeem telefonskem prikljuku na katerega se širokopasovni dostop vkljuuje in soglasje naronika telefonskega prikljuka, s katerim se strinja z vkljuitvijo širokopasovnega dostopa, v primeru da sta naronik telefonskega prikljuka in širokopasovnega dostopa razlini osebi. Vse postopke na dostopovnem bakrenem omreju v zvezi z naroilom storitev na bakreni krajevni zanki/podzanki Telekoma Slovenije izvede Upravljavec po naroilu in na stroške operaterja po postopkih v skladu z veljavno ponudbo RUO »Vzorna ponudba za razvezan dostop do krajevne zanke in skupno lokacijo« Telekoma Slovenije. V primerih sodostopa na lokaciji konnega uporabnika namestitev razcepnika zagotavlja operater. Upravljavec ne odgovarja za morebitno nepravilno namestitev razcepnika. V naroilu je operater dolan vpisati termin, ki ga dogovori s konnim uporabnikom. Dogovorjeni termin mora upoštevati razumni rok petnajst (15) delovnih dni od prejema naroila, ki je upravljavcu potreben za izvedbo naroila na TS. Posredovanje naroila v obravnavo operaterju, v primeru morebitnega nepopolnega naroila poteka preko spletnega mesta www.optic-tel.si. Operater mora pri posredovanju novega dogovorjenega termina upoštevati razumni rok petnajst (15) delovnih dni od neva prejema naroila, ki je upravljavcu potreben za izvedbo naroila na TS.
6.1.3. Izvedba
Upravljavec v skladu z opredelitvijo v ceniku in glede na topologijo omreja omogoa operaterjem ve nainov vzpostavitev širokopasovnega dostopa. 6.1.3.1 Izvedba naroila v optinem dostopovnem omreju.
Rok za izvedbo vkljuitve širokopasovnega dostopa je osem delovnih (8) dni, e so izpolnjeni predhodno doloeni pogoji in prine tei z dnem prejetja popolnega naroila. Upravljavec izvede povezavo omrene prikljune toke na strani konnega uporabnika z optinim prikljunim kablom med optinim stikalnim panelom in vrati na FTTH stikalu na funkcijski lokaciji OŠO JP namesti in povee opremo za logino zakljuitev v optinega omreja (ONT oziroma ustrezno opremo), in izvede programske namestitve za povezljivost med naroniško terminalno opremo in ponudnikom storitev. Konni uporabnik oz. naronik mora pred zaetkom izvedbe prikljuitve širokopasovnega dostopa na optinem dostopovnem omreju zagotoviti:
• Izvedbo hišnih optinih instalacij do omrene prikljune toke OŠO JP.
• Ustrezen prostor za montao oziroma namestitev CPE opreme za širokopasovni dostop
• Napajalni vir 230 V / 50 Hz za napajanje opreme za širokopasovni dostop v skladu z veljavnimi predpisi;
• Ozemljitvene prikljuke v skladu z veljavnimi predpisi; • Vso potrebno hišno instalacijo za priklop naprav za uporabo posameznih storitev.
Vso aktivno opremo, prikljune kable in izvedbo prikljuevanja opreme na strani konnega uporabnika zagotovi operater ali konni uporabnik. Operater in upravljavec se lahko dogovorita, da na podlagi posebnega naroila storitev priklopa opreme izvede upravljavec na stroške operaterja po veljavnem ceniku, ki je naveden v prilogi. Vkljuitev širokopasovnega dostopa je s strani upravljavca uspešna, e upravljavec vzpostavi testno povezavo od naronika do operaterja. Upravljavec zarauna prikljunino in prine zaraunavati zakupnino z dnem dejanske prikljuitve širokopasovnega dostopa. Tudi e operater ni uspel prikljuiti širokopasovnega dostopa na aplikacijskem sloju, potem ko je upravljavec uspešno izvedel vkljuitev širokopasovnega dostopa, upravljavec operaterju zarauna prikljunino v višini celotne prikljunine. Za morebitno nastale stroške zaradi nepravoasnega priklopa oziroma dejanj, ki so v domeni operaterja, odgovarja le ta. Po uspešni prikljuitvi naronika s strani upravljavca, se zahteva za vkljuitev šteje za sestavni del pogodbe o zakupu kapacitet širokopasovnega dostopa in je osnova za zaraunavanje mesene zakupnine širokopasovnega dostopa. 6.1.3.2 Izvedba naroila v bakrenem dostopovnem omreju. Vse postopke na dostopovnem bakrenem omreju v zvezi z izvedbo naroila storitev na bakreni krajevni zanki/podzanki Telekoma Slovenije izvede upravljavec po naroilu in na stroške operaterja po postopkih v skladu z veljavno ponudbo RUO »Vzorna ponudba za razvezan dostop do krajevne zanke in skupno lokacijo« Telekoma Slovenije. Izvedba vkljuitve širokopasovnega dostopa v primeru namestitve modema pri naroniku zajema:
• namestitev razcepnika (v primeru vzpostavitve samostojnega širokopasovnega dostopa se namestitev razcepnika ne izvaja); • namestitev omrenega zakljuka ATU-R; • vzpostavitev navideznega kanala od naronika širokopasovnega dostopa do operaterja; • preverjanje kakovosti krajevne zanke s preverjanjem modemske hitrosti in • testiranje povezave do operaterja iz terminalske opreme, ki jo za ta namen zagotovi Telekom Slovenije.
Konni uporabnik mora pred zaetkom izvedbe prikljuitve širokopasovnega dostopa zagotoviti:
Stran 23 od 65
• ustrezen prostor za montao oziroma namestitev razcepnika in omrenega zakljuka ATU-R (zaprt stanovanjski ali poslovni prostor, brez agresivnih snovi, prahu, s klimatskimi pogoji primernimi za delo in ivljenje ljudi); • napajalni vir 230 V / 50 Hz za napajanje opreme za širokopasovni dostop v skladu z veljavnimi predpisi; • ozemljitvene prikljuke v skladu z veljavnimi predpisi; • vso potrebno hišno instalacijo.
Vso aktivno opremo, prikljune kable in izvedbo prikljuevanja opreme na strani konnega uporabnika zagotovi operater ali konni uporabnik. Operater in upravljavec se lahko dogovorita, da na podlagi posebnega naroila, storitev prikljuevanja opreme na lokaciji konnega uporabnika izvede Upravljavec na stroške operaterja. Vkljuitev širokopasovnega dostopa je s strani upravljavca uspešna, e upravljavec vzpostavi testno povezavo od naronika do operaterja. e upravljavcu uspe vzpostaviti testno povezavo od naronika do operaterja, vendar krajevna zanka in/ali hišna instalacija ne omogoata z zahtevo za prikljuitev doloenih parametrov, upravljavec obvesti operaterja o dejanskih parametrih navidezne poti in operaterju ponudi prikljuitev z dejansko monimi parametri. e se operater s ponujenimi parametri strinja, naroi upravljavcu spremembo parametrov navidezne poti. 6.1.3.3 Izvedba naroila v primeru drugih storitev. Vse postopke za izvedbo naroil drugih storitev stranki doreeta v sklopu dogovarjanja o storitvah samih. 6.1.4 Preklic naroila Operater lahko zahteva preklic naroila v asu do dogovorjenega zaetka fizinega izvajanja naroila. e operater ta rok zamudi, šteje preklic kot odpoved in se mu zarauna izvedba ter odpoved v skladu s cenikom. Preklic naroila se zaraunava v primeru, da operater po oddanem naroilu preklie naroilo. V primeru, da je upravljavec v asu od prejema naroila do preklica naroila s strani operaterja priel z dodatnimi deli na lokaciji naronika ali na lokaciji upravljavca, ki ne vkljuujejo zgolj administrativnih procesov znotraj upravljavca, je upravljavec upravien do zaraunavanja dodatnih stroškov dela, ki so s tem nastali. V primeru preklica naroila za posledice izvedbe prenosljivosti številk odgovarja operater. 6.1.5 Odpoved Operater lahko odpove posamezen širokopasovni dostop.
Stran 24 od 65
6.1.5.1 Odpoved v optinem dostopovnem omreju Najdaljši odpovedni rok je petnajst (15) dni, ki je po predhodnem dogovoru med upravljavcem in operaterjem za posamezni primer lahko krajši. Upravljavec bo prikljuek prenehal obraunavati z dnem izkljuitve. Upravljavec bo izkljuitev širokopasovnega dostopa zaraunal v primeru, ko odpoved ni povezana s prehodom na ostale storitve te vzorne ponudbe. Upravljavec bo na zahtevani datum odpovedi izvedel prekinitev loginih in fizinih povezav med aktivno opremo na strani omreja in konnim uporabnikom. Operaterju se odpoved širokopasovnega dostopa zarauna v skladu s cenikom. Za terminalsko opremo pri konnem uporabniku poskrbi operater, ali lastnik opreme. 6.1.5.2 Odpoved v bakrenem dostopovnem omreju Odpovedni rok je petnajst (15) dni in zane tei s prvim dnem naslednjega meseca od prejema odpovedi. Upravljavec bo prikljuek prenehal obraunavati z dnem izkljuitve. Upravljavec bo izkljuitev širokopasovnega dostopa zaraunal v primeru, ko odpoved ni povezana s prehodom na ostale storitve te vzorne ponudbe. Upravljavec bo na zahtevani datum odpovedi izvedel prekinitev loginih in fizinih povezav med aktivno opremo na strani omreja in konnim uporabnikom. Operaterju se odpoved širokopasovnega dostopa zarauna v skladu s cenikom. Za terminalsko opremo pri konnem uporabniku poskrbi operater, ali lastnik opreme. 6.1.6 Prehod iz sodostopa na povsem razvezan dostop v bakrenem dostopovnem
omreju Upravljavec omogoa na posamezni krajevni zanki prehod konnega uporabnika iz sodostopa na povsem razvezan dostop istega operaterja, za katerega da operater posebno naroilo. V naroilu je operater dolan vpisati z uporabnikom dogovorjeni datum in uro vkljuitve. Predpogoj za tak prehod je sklenjena pogodba za obe vrsti dostopa. Prehod se operaterju zarauna po ceniku. V primerih širokopasovnega dostopa na bakrenem dopstopovnem omreju, da konni uporabnik storitev odpove naroniško razmerje za govorno storitev, na kateri je vkljuen širokopasovni dostop oziroma je naroniško razmerje za govorno storitev iz drugih razlogov prekinjeno, Telekom Slovenije o tem obvesti upravljavca, ta pa operaterja. Operater mora v roku treh (3) delovnih dni podati ustrezno vlogo za prehod na samostojni širokopasovni dostop ali na drugo operatersko storitev, za katero ima sklenjeno veljavno pogodbo ali posredovati vlogo za izkljuitev širokopasovnega dostopa. V primeru, da v opredeljenem roku operater ne posreduje ustrezne vloge, bo upravljavec storitev širokopasovnega dostopa prekinil. 6.1.7 Prehod med operaterskimi storitvami - sprememba Upravljavec omogoa izvajanje prehodov med razlinimi prodajnimi modeli in paketi, ki so opredeljeni v ceniku. Prehodi se izvajajo na podlagi opredeljenih vlog. Upravljavec zagotavlja prehod posameznega uporabnika na isti lokaciji iz dostopa na bakrenem
Stran 25 od 65
dostopovnem omreju na dostop na optinem dostopovnem omreju in obratno. Postopek se izvaja na podlagi povezane vloge za izkljuitev obstojee storitve in vkljuitve nove storitve, ki jih preko sistema posreduje operater. Pogoj za posredovanje naroila je pozitivni ogovor na preveritev in sklenjena pogodba za eleno operatersko storitev, v skladu s katero se prehod tudi zarauna. 6.1.8 Sprememba ponudnika Pri spremembi ponudnika se istoasno izvede izkljuitev širokopasovnega dostopa pri obstojeem operaterju in vkljuitev pri novem operaterju. V primeru, ko izvedba naroila zahteva izkljuitev širokopasovne storitve ali razvezanega dostopa krajevne zanke s strani obstojeega operaterja, je novi operater v naroilu dolan vpisati številko vloge za izkljuitev, ki mu jo ob potrditvi prehoda posreduje obstojei operater. Pred tem je obstojei operater dolan v enem delovnem dnevu po prejemu popolnega pooblastila uporabnika za odpoved storitve s strani novega operaterja upravljavcu podati vlogo za izkljuitev, novemu operaterju pa potrditev in številko vloge za izkljuitev. V primeru, da obstojei operater ugotovi, da je pooblastilo za izkljuitev nepopolno o konkretnem razlogu v roku enega delovnega dne obvesti novega operaterja. Prenosljivost številk urejajo operaterji medseboj v skladu s Splošnim aktom o prenosljivosti številk (UL RS, št. 62/13, 23/18 in 77/18). 6.2 Prijava napak Konni uporabnik oz. naronik širokopasovnega dostopa prijavi kakršnekoli motnjo ali napako (v nadaljevanju napaka) na prikljuku operaterju. Operater pristopi k odkrivanju in odpravljanju napak na nivoju protokolov PPP in IP (OSI nivoji 3-7). Operater je odgovoren za odpravo napak za storitve, ki jih upravlja, in je odgovoren za odpravo napak, ki niso povezane z napakami v OŠO JP omreju. Operater je dolan pred prijavo napake na naslov upravljavca v sodelovanju z uporabnikom storitve preveriti stanje njegove strojne in programske opreme ter interne napeljave, ki je v domeni konnega uporabnika. Operater mora konnega uporabnika jasno seznaniti, da pusti modem vkljuen, in s tem omogoi morebitno identifikacijo napake. Po izvedenem predhodnim preverjanju in ugotovitvi, da je napaka na strani OŠO JP omreja operater prijavi napako upravljavcu. Operater prijavlja napake upravljavcu preko spletnega mesta. V primeru nedelovanja spletnega mesta za operaterje, operater napako prijavi z izpolnjenim obrazcem za prijavo napak, ki je sestavni del vzorne ponudbe, na elektronski naslov: [email protected] . Operater je ob tem dolan podati vse podrobne informacije o naravi problema in vse ugotovitve, ki lahko pomagajo pri odpravi napake. Operater je ob prijavi napake dolan zagotoviti kontaktno številko in podatke o razpololjivosti dostopa do lokacije konnega uporabnika, e je le-ta potreben za evidentiranje in odpravo napake. Upravljavec preko elektronske pošte sprejema napake 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Sprejem napak je zagotovljen 24 ur dnevno za vse vrste širokopasovnih dostopov. Pri prijavi mora operater navesti telefonsko številko njegovega uporabnika ali ID prikljuka, uporabniško ime in ime operaterja, ki prijavlja napako.
Stran 26 od 65
Upravljavec v skladu s tem pristopi k odkrivanju in odpravljanju napak na nivoju fizinih povezav in protokolov na OSI nivoju 1 in 2. V primeru, ko je na širokopasovnem prikljuku vkljuena storitev VPN-IP, je operater dolan ob prijavi napake preko spletnega mesta navesti, da gre za storitev VPN-IP in dodatno posredovati ID VPN kanala. Prijavi napake preko spletnega mesta mora obvezno slediti prijava napake preko elektronske pošte na naslov: [email protected] na obrazcu za prijavo motnje, ki je sestavni del vzorne ponudbe. 6.3 Odprava napak Rok za odpravo napake od prijave napake do odprave napake je tri (3) delovne dni, ki se v primeru tejih napak lahko ustrezno podaljša. O nastanku tejih napak Upravljavec nemudoma znotraj treh (3) delovnih dni od nastanka napake obvesti operaterja. V primeru tejih napak bo Upravljavec doloil rok za podaljšanje roka za odpravo napak, pri emer pa to podaljšanje ne sme trajati ve kot dodatnih pet (5) delovnih dni. Na predlog operaterja lahko pogodbeni stranki skleneta posebno pogodbo za nadstandardno vzdrevanje, kjer operater s upravljavcem natanneje opredeli pogoje, postopke prijavljanja in odpravljanja napak. V kolikor se ugotovi, da napaka izvira iz sfere operaterja ali njegovega konnega uporabnika, si Upravljavec pridruje pravico, da bo stroške posredovanja zaraunal operaterju v skladu s cenikom. Operater v primeru, ko zaradi zvarjenega spoja prikljuitve hišne instalacije na OŠO ne more ugotoviti, ali je napaka na hišni instalaciji ali na omreju OŠO, tudi tovrstno prijavo napake posreduje v nadaljnjo obravnavo upravljavcu OŠO. V primeru, ko le-ta ugotovi napako na hišni inštalaciji, napako na OŠO omreju odjavi in odpravo napake na instalaciji ureja direktno z naronikom oz. njegovim izvajalcem. O odpravi napake upravljavec obvesti operaterja na elektronski naslov [email protected] oziroma preko spletnega mesta www.optic-tel.si, ko bo ta monost vzpostavljena. Upravljavec obvesti operaterja tako o uspešnem, kakor o neuspešnem odpravljanju napak. V primeru, ko se pri odpravi napake ugotovi, da zaradi tehninih karakteristik v omreju doloenih parametrov storitev oziroma posameznih storitev, ni mono zagotavljati, Upravljavec o tem obvesti operaterja. V skladu z razpololjivostmi omreja operater na podlagi odgovora poda ustrezno vlogo za spremembo. 7 Nivo zagotavljanja storitve (SLA) in pogodbene kazni Parametri kakovosti se merijo na podlagi ETSI standardov. Upravljavec se je s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in dobrega strokovnjaka dolan truditi zagotavljati storitve v rokih, ki so doloeni v vzorni ponudbi.
Upravljavec se obvezuje, da bo:
-zagotavljal delovanje širokopasovnih kapacitet 24 ur na dan, 7 dni v tednu, -odpravil motnje v najkrajšem monem asu, kot je definirano v vzorni ponudbi,
-skrbel za redno vzdrevanje širokopasovnih kapacitet. Operater je dolan avtomatsko oziroma z drugimi metodami, kot npr. z analizo, preskušanji, meritvami in podobno, zagotoviti nadzor nad stanjem in kakovostjo povezave z omrejem OŠO JP ter v skladu z ustreznimi ETSI standardi in ITU priporoili odpravljati napake oziroma nepravilnosti pri delovanju takoj, ko jih ugotovi. O ugotovljenih napakah oziroma nepravilnostih nemudoma obvesti upravljavca. Upravljavec in operater zagotavljata vsak svojo strokovno ekipo in tehnino opremo za nadzor in nemoteno delovanje omreju. Vsaka pogodbena stranka je odgovorna za varnost in ustrezno delovanje svojega omreja do razmejitvene toke (toka razmejitve med OŠO JP in omrejem operaterja), oziroma omrene prikljune toke, kjer se zane hišna inštalacija konnega uporabnika. e Upravljavec ugotovi, da bi zaradi nepravilnosti v delovanju omreja operaterja lahko prišlo do poškodb omreja OŠO JP, sme uporabiti vse zašitne ukrepe za zašito svojega omreja. V primeru prekinitve zaradi razlogov na strani operaterja je mona ponovna vzpostavitev šele takrat, ko operater poravna nastalo škodo in predloi dokaze, iz katerih je nedvoumno razvidno, da so napake odpravljene. Ponovna vzpostavitev se opravi na stroške operaterja. Operater zagotavlja svoj center za pomo uporabnikom 24 ur dnevno, 7 dni v tednu. Operater skrbi za komunikacijo s svojimi konnimi uporabniki oziroma naroniki, teave pa odpravljata operater in Upravljavec glede na svojo odgovornost po tej vzorni ponudbi oziroma pogodbi. V primeru napak, ki so posledica višje sile in napakah, kjer je na odpravo napake Upravljavec ne more vplivati (veje poškodbe, pridobitev soglasja, itd.) se lahko rok za odpravo napake podaljša. Pri tem je upravljelec o konkretnih vzrokih dolan operaterja obvestiti. V primeru prijave napake o neustreznem delovanju xDSL povezave na lokalni bakreni zanki/podzanki, upravljavec izvede preizkus s spektralno kompatibilnimi xDSL tehnologijami Telekoma Slovenije (VDSL2, ADSL 2+). Funkcionalnost parice upravljavec presoja v skladu z doloili pogojev Telekoma Slovenije o razvezanem dostopu preko lokalne zanke. Preizkuse upravljavec naroa pri Telekomu Slovenije in se izvajajo v skladu s postopkovnimi asi Telekoma Slovenije d.d. Upravljelec bo po prijavi napake takoj pristopil k izvedbi preizkusa funkcionalnosti parice. Za izvedbo preizkusa bo za as izvajanja prekinil obstojeo povezavo razvezane krajevne zanke. V primeru, da sinhronizacijske hitrosti ne dosegajo zadostnih vrednosti, in je spregledom trase ugotovljeno, da izboljšave niso mone, se operaterja obvesti o slabši kakovosti parice. Stroške preizkusa v tem primeru ne nosi operater. Operater se na podlagi obvestila o ugotovljeni neustreznosti krajevne zanke lahko odloi ali bo zakup storitve obdral ali podal zahtevo za izkljuitev. O odpravi napake upravljelec nemudoma obvesti operaterja na elektronski naslov oziroma preko spletnega mesta www.optic-teli, ko bo ta monost vzpostavljena. V
Stran 28 od 65
kolikor se ugotovi, da napaka izvira iz sfere operaterja ali njegovega konnega uporabnika, bo posege Upravljavec operaterju zaraunal skladno s cenikom. Upravljavec se zavezuje, da bo po povpraševanju operaterjev in v skladu s tehninimi monostmi omreja, zagotovil višji nivo storitve. Cena bo v takih primerih doloena sporazumno med upravljavcem in operaterjem, in bo sorazmerna zahtevanemu nivoju storitve. Upravljavec je dolan o tovrstnih dodatnih storitvah in cenah obvestiti vse ostale operaterje na omreju. 7.1 Zagotavljanje vkljuitve širokopasovnega dostopa Rok za izvedbo vkljuitve širokopasovnega dostopa v bakrenem omreju je petnajst (15) dni in v optinem omreju osem(8) dni, e so izpolnjeni predhodno doloeni pogoji in prine tei z dnem prejetja popolnega naroila. Rok za izvedbo ne vkljuuje asa, ko je naroilo zaradi razlogov na strani operaterja ali konnega uporabnika v obravnavi pri operaterju. Pri tem se Upravljavec zavezuje, da bo za posameznega operaterja v posameznem koledarskem letu (znotraj katerega ima operater s upravljavcem sklenjeno veljavno pogodbo za relevantno storitev najmanj tri (3) mesece) 95% storitev širokopasovnega dostopa izvedenih v tridesetih (30) dneh od prejema naroila v skladu z vzorno ponudbo. V primeru, da izvedba 95% storitev iz razlogov na strani upravljavca ne bo zagotovljena v roku za izvedbo vkljuitve je upravljavec dolan plaati pogodbeno kazen v višini 10% mesene naronine za vsak posamezen dan zamude za vsakega posameznega neprikljuenega uporabnika, vendar v posameznem primeru zamude skupno ne ve kot 12-kratnik mesene naronine posameznega uporabnika. V primeru zamude pri realizaciji posamezne izvedbe je upravljavec dolan za prvih 10 dni zamude operaterju pogodbeno kazen najmanj v višini 50% mesene naronine za ustrezno obliko dostopa za vsak posamezen dan zamude in od 11. dne zamude dalje najmanj 150% mesene naronine za ustrezno obliko dostopa za vsak posamezen dan zamude, vendar v posameznem primeru zamude skupno ne ve kot 24-kratnik mesene naronine za ustrezno obliko dostopa. Operater pripravi in dostavi upravljavcu pisno poroilo, utemeljeno z argumenti, ki izkazujejo kršitev v roku enega meseca po nastali domnevni kršitvi. Upravljavec v roku enega meseca od prejetega poroila odgovori na poroilo in v kolikor so kršitve in izrauni pogodbene kazni nesporne potrdi obveznost plaila pogodbene kazni, za katero operater izstavi raun.
Stran 29 od 65
7.2 Zagotavljanje odprave napak e je posamezni širokopasovni dostop po krivdi upravljavca v okvari nepretrgoma ve kot 48 ur lahko operater zahteva in je upravljavec dolan operaterju: - znesek v višini dnevne zakupnine za vsak dan nedelovanja storitve; - in pogodbeno kazen v obliki zmanjšane zakupnine, oboje ob pogoju, da je operater ustrezno prijavil nastalo napako in da je upravljavec ugotovil okvaro in njeno trajanje. Zmanjšani znesek zaradi nedelovanja storitev iz prejšnjega odstavka se ugotovi tako, da se mesena cena zakupnine za posamezni širokopasovni dostop deli s številom dni v tekoem mesecu, nato pa se dobljeni znesek za 1 dan pomnoi z dvakratnikom števila dni trajanja okvare. Znesek pogodbene kazni za posamezni širokopasovni dostop v nobenem primeru ne more presei vrednosti dveh mesenih naronin. Upravljavec v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo in izgubljen dobiek. Operater pripravi in dostavi upravljavcu pisno poroilo, utemeljeno z argumenti, ki izkazujejo kršitev, v roku enega meseca po nastali domnevni kršitvi. Upravljavec v roku enega meseca od prejetega poroila odgovori na poroilo, in e so kršitve in izrauni pogodbene kazni nesporne, potrdi obveznost iz naslova pogodbene kazni, za katero operater izstavi raun. Obveznosti s strani upravljavca do operaterja iz naslova pogodbenih kazni se kompenzirajo z obveznostmi operaterja do upravljavca, lahko tudi v ve mesenih obrokih, do zaprtja celotnega zneska. 7.3 Fizini dostop do krajevne zanke Operater nima fizinega dostopa do krajevne zanke. Vsa dela na dostopovnem kabelskem omreju od omrene prikljune toke do razmejitvene toke izvajajo izkljuno delavci upravljavca ali z njegove strani pooblašeni izvajalci. Povezava omrene prikljune toke z interno inštalacijo na strani konnega uporabnika se izvaja z fuzijskim varjenjem optinih vlaken, in jo izvajajo izkljuno delavci upravljavca ali z njegove strani pooblašeni izvajalci. Mikrolokacija omrene prikljune toke je v podstrešju ali na fasadi objekta. 7.4 Fizini dostop do aktivne in pasivne opreme na omreju OŠO Juna
Primorska Operater nima dostopa do delilnikov. Vsa dela na glavnem delilniku lahko izvajajo izkljuno delavci upravljavca ali s strani upravljavca pooblašeni izvajalci. Upravljavec lahko pooblasti operaterja za dostop do pasivnih elementov omreja (razvodnih optinih omaric in delilnikov) za potrebe izvedbe prikljukov.
Stran 30 od 65
7.5 Postopki odprave motenj, preventivnega vzdrevanja in prenapetostnega varovanja
Na dostopovnem kabelskem omreju (v nadaljevanju: DKO) je zmanjšana ali onemogoena razpololjivost v asu trajanja napak oz. kurativnega vzdrevanja ali za as izvajanja planiranih vzdrevalnih del oz. preventivnega vzdrevanja. Razlaga pojmov: Kurativno vzdrevanje (v nadaljevanju: KV) so tiste aktivnosti, ki predstavljajo odstranjevanje napak v DKO ter ponovno vzpostavitev polne razpololjivosti. Napaka je stanje v DKO, ki ima za posledico popolno ali delno prekinitev telekomunikacijskega prometa. Preventivno vzdrevanje (v nadaljevanju: PV) predstavlja sklop predpisanih in planiranih aktivnosti, katerih izvajanje zagotavlja odkrivanje in odpravo znanih in priakovanih vplivov okolja na DKO pred nastopom napake. Trajanje posameznega rednega vzdrevalnega dela je odvisno od obsega del. e razlogi tehnine narave, vremenski pogoji, zahteve varstva pri delu ali drugi razlogi to dopušajo, bo upravljavec redno vzdrevanje v omreju, ki ima za posledico prekinitev prometa, opravljal v nonem asu (med 00:00 in 06:00). Trajanje posameznega rednega vzdrevalnega dela praviloma ne sme presegati osem (8) ur. Upravljavec si bo prizadeval za skrajšanje trajanja prekinitve na najkrajši moen as. Upravljavec bo o izvajanju rednega vzdrevanja v omreju v primeru prekinitev obvestil operaterja vsaj pet (5) delovnih dni pred nameravanim vzdrevanjem. Upravljavec sme z napovedjo vzdrevalnih del, krajšo od pet (5) delovnih dni, pred nameravanim vzdrevanjem, izvajati izkljuno nujna vzdrevalna dela, pri emer mora operaterju obvestilo o nujnih vzdrevalnih delih poslati najmanj štiri (4) ure vnaprej razen v izjemnih primerih. Nujna vzdrevalna dela so dela, ki se izvajajo v primeru prepreevanja nastanka okvar, ob povrnitvi omreja v prejšnje stanje zaradi sanacije okvar ali v primeru izvajanja varnostnih ukrepov. Upravljavec si bo prizadeval, da v posameznem koledarskem letu na posameznem odseku omreja ne bo izvajal rednega vzdrevanja ve kot osem (8) krat, razen v primeru konnih obnovitvenih del po okvari. Upravljavec bo v napovedi vzdrevalnih del navedel najmanj:
identifikacijsko številko optinega vlakna; asovni okvir izvajanja del (datum, as prietka ter zakljuka del); predvideni as trajanja prekinitve.
V primeru rednega in nujnega vzdrevanja bo operater ob vnaprej dogovorjenem asu zagotovil dostop do svojih prostorov, e je to potrebno.
Stran 31 od 65
8 Medsebojno obvešanje Upravljavec in operater morata dolna drug drugemu posredovati vse podatke, potrebne za uinkovito in celovito izvajanje doloil vzorne ponudbe. 8.1 Predhodno obvešanje o spremembah dostopovnega kabelskega omreja Upravljavec bo operaterja vnaprej v pisni obliki obvešal o nartovanih posodabljanjih obstojeega optinega dostopovnega kabelskega omreja. Izvedeno posodabljanje optinega dostoppovnega kabelskega omreja bo v elektronski obliki zavedeno in dostopno v bazi o razpololjivih FTTH prikljukih. Upravljavec bo operaterja najmanj šest (6) mesecev vnaprej obvestil o nameravanih vejih spremembah na infrastrukturi, ki lahko vplivajo izvajanje storitev operaterja, v roku devetdeset (90) dni vnaprej o okvirnem datumu izgradnje novih prikljukov in ter v roku trideset (30) dni o razpololjivosti novih prikljukov 9 Obraunavanje storitev Vzorna ponudba vsebuje cene storitev širokopasovnega dostopa do konnega uporabnika, ki jih zagotavlja upravljavec operaterju, kot so navedene v prilogi št. 2. Operater plaa prikljunino po prikljuitvi navideznih poti oziroma navideznih kanalov, na podlagi izstavljenega rauna v roku trideset (30) dni po datumu izstavitve rauna na raun upravljavca naveden v pogodbi. Operater plaa zakupnino širokopasovnih kapacitet meseno za pretekli mesec na podlagi izstavljenih raunov, in sicer v roku trideset (30) dni po datumu izstavitve raunov na raun upravljavca. V primeru zamude plaila obveznosti na podlagi podpisane pogodbe iz te vzorne ponudbe, bo operater plaal zakonite zamudne obresti. e operater ne plaa zapadlih in nespornih pogodbenih obveznosti, sme upravljavec zaasno izkljuiti širokopasovne povezave ali drugae omejiti njihovo uporabo, e operater niti v petnajstih (15) dneh od posredovanja pisnega opomina ne poravna pogodbenih obveznosti. Cene se spremenijo, e se po ustreznem postopku spremeni cenik upravljavca, ali cenik storitev drugega operaterja, po katerem upravljavec najema storitve v bakrenem, ali optinem dostopovnem omreju. Cene se spremenijo na podlagi izkazanega upravienega poveanja ali znianja stroškov upravljanja in vzdrevanja omreja. O spremembi cen upravljavec pisno obvesti operaterja najmanj šestdeset (60) dni pred uveljavitvijo spremembe cenika ali v najkrajšem monem asu, e je sprememba cen pogojena s spremembo zakonodaje ali na zahtevo regulativnega organa na podroju elektronskih komunikacij.
Stran 32 od 65
10 Postopek sklenitve pogodbe Operater, ki eli z upravljavcem skleniti medoperatersko pogodbo o zagotavljanju širokopasovnega dostopa do konnih uporabnikov na ravni IP protokola, pošlje upravljavcu pismo o nameri, v katerem mora jasno izraziti, da se eli povezati s sistemom OŠO Juna Primorska za potrebe zagotavljanja širokopasovnega dostopa do konnih uporabnikov v obinah Komen, Seana, Hrpelje-Kozina in Ilirska Bistrica. Pismu o nameri mora priloiti:
• podatke o operaterju (firma, sede, dejavnost, zakoniti zastopnik-i, višina osnovnega kapitala);
• izpisek iz Ajpes, ki ni starejši od 30 dni; • -dokazilo o upravienosti za opravljanje storitev, ki jih namerava opravljati v
sklopu povezave s OŠO JP; • -zahteva za vkljuitev povezave omreja operaterja v OŠO JP in imenovati
toko fizinega priklopa v OŠO JP; • -izjavo, da zoper vlagatelja ni bil uveden steajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije; • -izpolnjena obrazca BON-1 in BON-2;
Pismo o nameri z navedenimi prilogami mora operater poslati na naslov Optic-Tel d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana (za vzdrevanje omreja in zagotavljenje storitev OŠO - JP). Upravljavec preui pismo o nameri operaterja in po potrebi zahteva dodatna pojasnila. e Upravljavec nima zahtev po dodatnih pojasnilih, pošlje operaterju v podpis sporazum o varovanju poslovnih skrivnosti. Operater mora vrniti podpisan sporazum v petih (5) dneh od prejema, sicer se šteje, da je od svoje namere odstopil. Sporazum o varovanju poslovnih skrivnosti je priloga tej vzorni ponudbi. 11 Zavarovanje obveznosti Upravljavec je zaradi odgovornosti do vseh svojih strank in lastnika omreja dolan zagotoviti, da so njegovi gospodarski interesi zavarovani in da njegove storitve niso na voljo brezpogojno v primeru, ko obstajajo dokazi, da se pojavlja tveganje neplaila. Upravljavec se zaveda, da mora biti v primeru, ko obstaja takšno tveganje, vzpostavljeno ravnoteje med njegovimi poslovnimi interesi ter med interesi telekomunikacijskega trga. Vsi ukrepi za omejevanje tveganja bodo skladni z zakonodajo o varstvu konkurence ter se bodo izvajali na dosleden in nediskriminatoren nain. Upravljavec pred sklenitvijo pogodbe zaradi preverjanja bonitete operaterja pozove k predloitvi obrazcev BON1 in BON2. Operater mora za zavarovanje svojih obveznosti, ki so predmet pogodbe, v roku štirinajstih (14) dni od podpisa pogodbe predloiti, po diskrecijski izbiti upravljavca, enega od naslednjih finannih instrumentov z veljavnostjo najmanj eno leto:
Stran 33 od 65
• menico z menino izjavo za izpolnitev in unovitev menice, • banno garancijo, ki je nepogojna,, nepreklicna in unovljiva na prvi poziv ter
izdana s strani banke s sedeem v Republiki Sloveniji, e je izdajaltelj banne garancije tuja banka, sme upravljavec preveriti njeno boniteto pred sprejetjem garancije,
• depozit na depozitnem raunu banke v Republiki Sloveniji , • avansno plailo z 1% diskonta.
Vsi stroški pridobitve izbranega finannega instrumenta bremenijo operaterja. Izbrani finanni instrument mora operater posredovati priporoeno s povratnico na naslov: Optic-Tel d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana. (za vzdrevanje omreja in zagotavljenje storitev OŠO JP). Vrednost zavarovanja mora biti v višini:
• ene šestine ocenjenega letnega prometa operaterja do upravljavca za storitve, ki so predmet pogodbe, e bonitetna ocena izkazuje manjše tveganje poslovanja (ocene SB1, SB2, SB3, SB4 in SB5),
• ene tretjine ocenjenega letnega prometa operaterja do upravljavca za storitve, ki so predmet pogodbe, e bonitetna ocena izkazuje tveganje poslovanja (ocene SB6, SB7, SB8, SB9 in SB10).
Operater lahko predloi za zavarovanje svojih obveznosti tudi bianco menico brez preklica, skupaj z menino izjavo ter nepreklicno in brezpogojno pooblastilo izdajatelja banki za unovenje menice, e izpolnjuje naslednja pogoja:
• da ima bonitetno oceno SB1 do vkljuno SB4 in • da nima nobenih neporavnanih zapadlih obveznosti do Upravljavca.
Toen znesek višine zavarovanja doloi upravljavec na podlagi veljavnega cenika in planov operaterja, ki jih je operater dolan predloiti pred podpisom pogodbe. V primeru obojestranske plailne obveznosti se pri višini zavarovanja upošteva neto plailna obveznost operaterja. e se med pogodbenim odnosom bistveno spremenijo cene ali obseg storitev (ve kot za 20% glede na planirano vrednost), lahko operater ali upravljavec zahtevata prilagoditev višine vrednosti zavarovanja. Upravljavec lahko zahteva prilagoditev višine vrednosti zavarovanja tudi v primeru poslabšanja bonitetne ocene operaterja. Prilagoditev mora biti izvedena v štirinajstih (14) dneh po pozivu. V primeru izbire depozita operater poloi depozit na depozitni raun banke s sedeem v Republiki Sloveniji. V primeru, da operater ne plaa zapadlih zneskov, banka znesek na depozitnem raunu prepiše v dobro upravljavca. Obresti, ki se nateejo na depozitnem raunu, se izplaajo operaterju. Zavarovanje pogodbenih obveznosti mora biti veljavno ves as veljavnosti pogodbe oziroma v primeru prenehanja veljavnosti pogodbe do poplaila vseh pogodbenih obveznosti. Ob enoletnem rednem plaevanju obveznosti in bonitetni oceni, ki izkazuje manjše tveganje poslovanja (ocene SB1, SB2, SB3, SB4 in SB5), zavarovanje ni ve potrebno, razen v primeru, ko se v prihodnjem letu glede na preteklo leto priakuje poveanje nartovanega prometa za ve kot 50%. Upravljavec se lahko iz zavarovanja poplaa v primeru:
Stran 34 od 65
• neplaila nespornih zapadlih pogodbenih kazni po vzorni ponudbi oziroma pogodbi po petintridesetih (35) dneh od datuma zapadlosti rauna,
• neplaila odškodnine za škodo, ki jo je operater povzroil Upravljavcu omreja s kršitvijo pogodbenih obveznosti in tehninih standardov po petintridesetih (35) dneh od datuma zapadlosti rauna.
Pet (5) dni pred unovitvijo zavarovanja bo upravljavec operaterja pozval k poplailu obveznosti in ga tudi seznanil z namero o unovitvi zavarovanja. Zavarovanje se lahko unovi samo za storitve, ki so predmet pogodbe. Sporen raun je tisti raun za katerega operater v roku dvajset (20) dni od dneva, ko prejme odgovor upravljavca na reklamacijo, poda predlog za uvedbo postopka ali je e uveden postopek pred pristojnim organom za ugotovitev presoje skladnosti na raunu obraunane postavke z veljavnimi odlobami AKOS ali zakonom. Raun oziroma del rauna, ki ga operater prereka izkljuno iz razlogov raunskih napak ali iz razlogov spornosti zaraunane koliine storitev v primeru, ko je v pogodbi ali vzorni ponudbi predviden poseben postopek za usklajevanje dejanskih koliin v skladu z evidencami operaterja in upravljavca, se ne šteje za spornega. Pravnomona odloitev pristojnega organa šteje za merilo spornosti oziroma nespornosti rauna. Upravljavec lahko zahteva od operaterja dodatno zavarovanje ali drugo zavarovanje pogodbenih obveznosti tudi v primeru neplaila nespornih delov dveh zaporednih zapadlih raunov. V tem primeru mora operater v roku štirinajst (14) dni od pisnega poziva predloiti izbrani instrument zavarovanja iz etrtega (4.) odstavka tega poglavja. Vrednost zavarovanja mora biti v višini vsote zadnjih štirih (4) mesenih raunov za storitve, ki so predmet pogodbe. Doloilo tega odstavka ne velja za morebitne neporavnane obveznosti, ki so nastale v asu pred zaetkom veljavnosti spremenjene vzorne ponudbe (pred datum objave ponudbe). V primeru, da pride do poplaila iz zavarovanja pogodbenih obveznosti ali v primeru poteka veljavnosti zavarovanja, se operater zavee, da bo v roku štirinajst (14) dni od unovitve ali poteka zavarovanja na poziv upravljavca predloil nov finanni instrument zavarovanja. Upravljavec se obvezuje, da bo po preteku veljavnosti pogodbe in poravnanih vseh obveznostih operaterja do upravljavca, operaterju vrnil vse neizkorišene instrumente za zavarovanje plail. 12 Sankcije za kršitve pogojev, izkljuitve in omejitve odgovornosti V primeru kršitev tehninih pogojev s strani operaterja lahko upravljavec uveljavlja naslednje sankcije:
• zahteva odpravo kršitev v roku do petnajstih (15) dni, • izkljui operaterjevo opremo, ki povzroa motnje ali škodo, • uveljavlja odškodnino za povzroeno škodo,
Stran 35 od 65
• operaterju v celoti ali delno zaasno onemogoi dostop do omreja, objektov in naprav, e ravnanje operaterja ali njegovega konnega uporabnika vpliva na zagotavljanje varnosti obratovanja omreja, vzdrevanja celovitosti omreja, zašite podatkov ali zagotavljanja medsebojnega delovanja storitev.
V primeru kršitev plailnih pogojev s strani operaterja lahko Upravljavec uveljavlja naslednje sankcije:
• v primeru neplaila nespornih delov dveh zaporednih zapadlih raunov in dodatnem štirinajst (14) dnevnem roku po pisni zahtevi za zavarovanje obveznosti zavrne naroila za vkljuitve novih storitev in spremembe obstojeih storitev, ki so predmet pogodbe,
• v primeru neplaila nespornih delov dveh zaporednih zapadlih raunov in, e operater ne zagotovi ustreznega finannega instrumenta za zavarovanje obveznosti oz. ne poravna zapadlih obveznosti v roku trideset (30)