OBJEKTIF AM Unit - ahm80.files. litar elektrik yang dibina terdiri daripada litar gabungan siri selari. Kedua-dua formula bagi litar sesiri dan selari akan digunakan untuk tujuan

 • View
  234

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of OBJEKTIF AM Unit - ahm80.files. litar elektrik yang dibina terdiri daripada litar gabungan siri...

 • ANALISIS LITAR ELEKTRIK

  1

  Unit

  ANALISIS LITAR ELEKTRIK

  OBJEKTIF AM

  Memahami konsep-konsep asas Litar Sesiri , Litar Selari, Litar Gabungan dan Hukum Kirchoff.

  OBJEKTIF KHUSUS

  Di akhir unit ini anda dapat :

  Menerangkan rumus dalam litar siri.

  Menerangkan rumus dalam litar selari.

  Memahami hukum pembahagian voltan .

  Menerangkan hukum pembahagian arus.

  Menjelaskan penggunaan Hukum Kirchoff .

  Menyelesaikan masalah yang melibatkan Hukum Kirchoff.

 • ANALISIS LITAR ELEKTRIK

  2

  2.0 LITAR SESIRI Ia dinamakan litar siri kerana cara sambungan perintang di dalam litar tersebut. Sambungan sesiri adalah sambungan terhadap perintang yang disambungkan sederet dari hujung ke hujung seperti yang di tunjukkan dalam Rajah 2.1.

  Ij

  Vj

  Rajah 2.1 Sambungan Litar Sesiri

  Kita boleh menerbitkan beberapa formula- formula matematik daripada Rajah 2.1 yang melibatkan rintangan jumlah, arus litar dan voltan jumlah.

  2.0.1 Rintangan Jumlah, jR

  Jumlah rintangan adalah hasil tambah semua rintangan yang ada di dalam litar seperti persamaan (2.1).

  (2.1)

  2.0.2 Arus Jumlah, jI

  Arus yang melalui setiap perintang adalah sama dengan arus jumlah atau arus litar dan ditunjukkan dalam persamaan (2.2).

  (2.2)

  INPUT

  nJ RRRRR .....321

  nj IIIII ......221

  R1 R3

  Rn

  R2

  + V1 - + V2 - + V3 -

  +Vn

  -

 • ANALISIS LITAR ELEKTRIK

  3

  2.0.3 Voltan Jumlah, jV

  Voltan jumlah adalah hasil tambah semua kejatuhan voltan (voltan susut) pada setiap rintangan seperti persamaan (2.3) di bawah.

  (2.3)

  Manakala, kejatuhan voltan pada setiap rintangan dikira menggunakan Hukum Ohm seperti yang telah dibincangkan di dalam Unit 1 sebelum ini. Persamaan (2.4) di bawah menunjukkan kaedah untuk mengira kejatuhan voltan pada setiap rintangan.

  njn

  j

  j

  j

  RIV

  RIV

  RIV

  RIV

  33

  22

  11

  2.0.4 Hukum Pembahagi Voltan Kita juga boleh menggunakan Hukum Pembahagi Voltan bagi menentukan nilai

  voltan yang melintangi setiap rintangan di dalam litar sesiri seperti yang ditunjukkan oleh persamaan (2.5) dan (2.6).

  i). Bagi litar yang mempunyai 3 perintang :

  jVRRR

  RV )(

  321

  11

  jVRRR

  RV )(

  321

  22 (2.5)

  jVRRR

  RV )(

  321

  33

  ii). Bagi litar yang mempunyai 2 perintang :

  jVRR

  RV )(

  21

  11

  jVRR

  RV )(

  21

  22

  nj VVVVV ......321

  (2.4)

  (2.6)

 • ANALISIS LITAR ELEKTRIK

  4

  Contoh 2 .1 :

  Berdasarkan gambar rajah Rajah C2.1 di sebelah tentukan ; R1 = 15

  i). Rintangan jumlah, Rj

  ii). Arus litar, Ij V = 120 V R2 =10

  iii). Voltan susut bagi setiap perintang.

  Penyelesaian : Rajah C2.1

  i). Rintangan jumlah, RjRj = R1 + R2 = (15 + 10) = 25

  ii). Arus litar, Ij

  Ij = jR

  V =

  25

  120 = 4.8 A

  iii). Voltan susut bagi setiap perintang

  VR1 = IjR1 = (4.8)(15) = 72 V VR2 = IjR2 = (4.8)(10) = 48 V ,

 • ANALISIS LITAR ELEKTRIK

  5

  2.1 LITAR SELARI

  Sambungan selari adalah sambungan terhadap perintang yang disambung bertentangan di antara satu sama lain seperti Rajah 2.2 di bawah.

  Ij I1 I2 I3 + + +

  Vj R1 V1 R2 V2 R3 V3 - - -

  Rajah 2.2 : Litar Selari

  Formula- formula matematik yang boleh diterbitkan daripada litar di atas adalah seperti persamaan persamaan di bawah ;

  2.1.1 Voltan Jumlah, Vj

  Voltan yang melintangi setiap cabang adalah sama dengan voltan bekalan yang diberikan seperti persamaan (2.7);

  (2.7)

  2.1.2 Arus Jumlah, Ij

  Jumlah arus setiap cabang adalah sama dengan arus bekalan litar seperti

  persamaan (2.8);

  2.1.3 Rintangan jumlah, Rj

  Rintangan jumlah di dalam litar selari boleh dikira dengan menggunakan kaedah berikut seperti persamaan (2.9);

  a) Bagi litar yang mempunyai 3 perintang

  321

  1111

  RRRR j atau

  313221

  321

  RRRRRR

  RRRR j

  nj VVVVV ......221

  nJ IIIII .....321 (2.8)

  (2.9)

 • ANALISIS LITAR ELEKTRIK

  6

  2.1.4 Hukum Pembahagi Arus

  Kita juga boleh menggunakan Hukum Pembahagi Arus bagi menentukan nilai arus bagi setiap cabang seperti persamaan (2.10).

  i). Bagi litar yang mempunyai 2 perintang seperti Rajah 2.3.

  Ij I1 I2 + +

  Vj R1 V1 R2 V2- -

  Rajah 2.3

  jIRR

  RI )(

  21

  21

  dan

  jIRR

  RI )(

  21

  12

  (2.10)

 • ANALISIS LITAR ELEKTRIK

  7

  Contoh 2.2:

  Ij I1 I2

  R1 = 2 R2 = 4

  V = 240V

  Rajah C2.2

  Berdasarkan gambar rajah litar C2.2 di atas kirakan; i). Jumlah rintangan, Rj ii). Jumlah arus, Ij iii). Arus I1 dan I2

  Penyelesaian :

  i). Jumlah rintangan, Rj

  Rj = 21

  21

  RR

  RR

  = 42)4)(2(

  = 1.333

  ii). Jumlah arus, Ij

  jj R

  VI = 333.1

  240= 180 A

  iii). Arus I1 dan I2 ,

  AR

  VI 120

  2

  240

  1

  1

  AR

  VI 60

  4

  240

  2

  2

 • ANALISIS LITAR ELEKTRIK

  8

  2.2 LITAR GABUNGAN

  Kebanyakan litar elektrik yang dibina terdiri daripada litar gabungan siri selari. Kedua-dua formula bagi litar sesiri dan selari akan digunakan untuk tujuan pengiraan bagi menentukan nilai arus, voltan dan rintangan jumlah litar. Rajah 2.4 di bawah menunjukkan contoh sambungan litar gabungan.

  R2 I2

  R1 R3 I3

  I

  VRajah 2.4 : Litar Gabungan

  Contoh 2.3 :

  Berdasarkan Rajah 3 di atas, jika R1 = 10, R2 = 20 , R3 = 15 dan bekalan kuasa yang dibekalkan ialah V = 120 V. Kirakan, a). Rintangan Jumlah, Rj b). Arus jumlah, I c). Arus I2 dan I3

  Penyelesaian :

  a). Rintangan jumlah, Rj

  32

  3223 RR

  RRR

  = 1520

  )15)(20(8.57

  Rj = R23 + R1 = 8.57 + 10 = 18.57

  b). Arus Jumlah , I

  I = jR

  V=

  57.18

  120= 6.46 A

  c). Arus , I2 = 46.6)1520

  15()(

  32

  3

  I

  RR

  R= 2.79 A

  I3 = I I2 = (6.46 2.79) = 3.67 A

 • ANALISIS LITAR ELEKTRIK

  9

  2.3 HUKUM KIRCHOFF

  Untuk menyelesaikan masalah litar elektrik yang lebih rumit. Contohnya, bagi litar yang mempunyai bekalan kuasa lebih dari satu. Terdiri daripada dua (2) hukum, iaitu;

  a) Hukum Kirchoff Arusb) Hukum Kirchoff Voltan

  2.3.1 Hukum Kirchoff Arus

  Hukum Kirchoff Arus juga dikenali sebagai Hukum Kirchoff Pertama. Ia menyatakan bahawa jumlah arus yang menuju pada satu titik adalah sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik tersebut, atau pada sebarang titik persimpangan di dalam litar, jumlah algebra arus yang memasuki titik tersebut adalah sama dengan jumlah arus yang keluar.Ia boleh dihubungkan dalam persamaan matematik seperti persamaan (2.11) ,

  321 III (2.11)

  i1 i2

  i3

  Rajah 2.5

  2.3.2 Hukum Kirchoff Voltan

  Ia juga dikenali sebagai Hukum Kirchoff Kedua. Hukum Kirchoff Voltan menyatakann bahawa di dalam satu litar tertutup, hasil tambah nilai kenaikan voltan dan kejatuhan voltan adalah sifar atau dalam sebarang litar elektrik yang lengkap, jumlah algebra bagi kenaikan voltan mestilah sama dengan jumlah kejatuhan voltan.Secara matematik ia boleh diungkapakan dalam bentuk persamaan (2.12),

  321 VVVVj (2.12)

  + V1 -

  + Vj V2

  - + V3 -

  Rajah 2.6

 • ANALISIS LITAR ELEKTRIK

  10

  Contoh 2.4: A

  R1 = 1 R2 = 6 R3 = 2

  5V 10V