of 16 /16
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649, email: [email protected] 1 Nr ......./.............................. 2017-2018 Strategia CEAC se fundamentează pe următoarele acte normative: Documentele emise de ARACIP în acest domeniu: „Strategia ARACIP pentru perioada 2011-2015 Recâştigarea încrederii în educaţie ; Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Unităţile de Învăţământ Preuniversitar-partea a II-a; O.U.G. nr. 75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006; H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar ; H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie.

Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern...

Page 1: Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,

email: [email protected]

1

Nr ......./..............................

2017-2018

Strategia CEAC se fundamentează pe următoarele acte

normative:

Documentele emise de ARACIP în acest domeniu: „Strategia ARACIP pentru

perioada 2011-2015 Recâştigarea încrederii în educaţie ;

Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Unităţile de

Învăţământ Preuniversitar-partea a II-a;

O.U.G. nr. 75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr.

87/2006;

H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a a

unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare

şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar ;

H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în

vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare

de educaţie.

Page 2: Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,

email: [email protected]

2

PARTEA I

MOTIVAŢIA

(fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI)

PARTEA I.

MOTIVAŢIA

(fundamentată pe analiza mediului intern şi extern realizată în PDI)

Grădinița P.P. nr. 16 Iași a luat fiinţă cu peste treizeci ani în urmă pentru a răspunde nevoilor

de instruire şi educare ale copiilor din cartierul Alexandru cel Bun.

Respectând tradiţiile locale şi naţionale şi cuceririle ştiinţelor moderne, colectivul de cadre

didactice depune mari eforturi pentru educarea tinerei generaţii în vederea formării autonomiei, a

adaptării pentru cerințele școlii. Formarea personalităţii umane este finalitatea pe care o realizăm prin

însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale. La fel de importantă este

cultivarea sensibilităţii faţă de valorile moral-civice, faţă de respectul pentru natură şi mediul

înconjurător.

Grădinița P.P. nr. 16 Iași îşi propune, bazându-se pe sprijinul comunităţii, să contribuie la

dezvoltarea personalităţii copiilor, la profesionalizarea lor şi la integrarea socială.

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT,

analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:

a) Oferta curriculară;

b) Resursele umane;

c) Resursele materiale şi financiare; d) Relaţiile cu comunitatea;

Page 3: Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,

email: [email protected]

3

a) Oferta curriculară

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări

Pentru fiecare nivel grădinița dispune de

întregul material curricular (planuri de

învăţământ şi programe şcolare,

programe şcolare alternative, auxiliare

curriculare –caiete de lucru, ghiduri de

aplicare, îndrumătoare etc.);

Organizarea foarte bună a CDŞ:

managerial – oferta şcolii satisface

nevoile tuturor copiilor;

- număr mare de copii premianţi la

diferite concursuri judeţene şi naţionale;

- interes crescut al cadrelor didactice şi

unităţilor şcolare pentru angrenarea în

proiecte naţionale;

- dotarea grădiniţei cu echipament

informatic,

- număr mare de parteneriate

educaţionale locale şi naţionale;

- ambient educaţional organizat în

conformitate cu principiile educaţiei

timpurii.

- insuficienta informare din partea

cadrelor didactice mai vechi asupra

noutăţilor privind aplicarea proiectelor

de reformă în învăţământ şi legislaţiei

şcolare, implicând o redusă participare

la actul decizional;

- reticenţa faţă de nou şi schimbare a

unor cadre didactice;

- insuficiența cabinetelor de

specialitate, a cabinetelor de

logopedie, sălilor de opționale;

Identificarea oportunităţilor de

formare a cadrelor didactice;

CDŞ oferă posibilitatea

satisfacerii dorinţei de informare

şi cunoaştere în diferite domenii

de activitate;

CDŞ permite valorificarea

abilităţilor individuale;

existenţa unor resurse şi

posibilităţi de sponsorizare prin

relaţii de parteneriat.

Comunicarea deficitară între

şcoală şi autoritatea locală poate

afecta buna organizare a

curriculumului şcolii;

Page 4: Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,

email: [email protected]

4

b) Resursele umane

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări

Personal didactic calificat în

proporţie de 100 %;

Ponderea cadrelor didactice titulare

cu gradul didactic I este de 56 %;

Ponderea cadrelor didactice cu

performanţe în activitatea didactică

este de 43 %;

Relaţiile interpersonale existente

favorizează crearea unui climat

educaţional deschis, stimulativ;

Există o bună delimitare a

responsabilităţilor cadrelor didactice,

precum şi o bună coordonare a

acestora;

Slabă motivare datorită salariilor

mici;

Slabă participare la cursuri de

formare şi perfecţionare datorită

accesului la aceste cursuri prin

achitare de taxe;

Conservatorismul şi rezistenţa la

schimbare a unor cadre didactice;

Numărul de întâlniri şi activităţi

comune ale cadrelor didactice în afara

activităților favorizează împărtăşirea

experienţei, creşterea coeziunii

grupului, o comunicare mai bună;

Întâlnirile frecvente de câte ori este

cazul între cadrele didactice şi părinţii

preșcolarilor (şedinţele cu părinţii la

nivelul grupei, consultaţiile);

Criza de timp a părinţilor datorată

actualei situaţii economice care reduce

implicarea familiei în viaţa şcolară.

c) Resurse materiale şi financiare

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări

Starea fizică a spaţiilor şcolare şi

încadrarea în normele de igienă

corespunzătoare;

Grădinița dispune de fonduri băneşti

extrabugetare, prin Asociația

Părinților;

Grădinița are bibliotecă;

Fondul de carte al bibliotecii nu este

reactualizat, biblioteca nu este

conectată la reţeaua Internet;

Lipsa sălii de sport;

Lipsa sălilor pentru desfășurarea de

activități opționale

Parteneriat cu comunitatea locală

(primărie, părinţi), ONG, firme;

Page 5: Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,

email: [email protected]

5

d) Relaţiile cu comunitatea

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări

Multitudinea de proiecte de parteneriat

Întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate

de consultaţii individuale cu părinţii;

Dezvoltarea relaţiei educatori – copii -părinţi se realizează şi prin

intermediul serbărilor şcolare;

Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi

extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole,

acţiuni contabile cu cămine de bătrâni, orfelinate etc., introduc elevii în

mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.

Nu există legături de

parteneriat cu primăria

municipiului;

Disponibilitatea şi

responsabilitatea unor

instituţii de a veni în

sprijinul şcolii (Primărie,

ONG, Biserică, Poliţie,

instituţii culturale);

Responsabilitatea

instituţii omoloage pentru

schimburi de experienţă;

Instabilitate la nivel

social şi economic a

instituţiilor potenţial

partenere;

Slaba informare privind

specificul şi inadecvarea

activităţilor propuse de

către instituţiile partenere;

Page 6: Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,

email: [email protected]

Comisia pentru evaluare și asigurare în educație 2017-2018

6

ANALIZA S.W.O.T

*PUNCTE TARI (S):

Corp profesoral format exclusiv din cadre didactice calificate;

Cca. 99% din cadrele didactice sunt titulare ale posturilor didactice din unitatea noastră de

învăţământ;

Cca. 50 % dintre cadrele didactice au gradul didactic I;

Cadre didactice perfecţionate prin stagiile de formare în problematica reformei: abilitare

curriculară, evaluare, inteligenţe multiple, educaţia la timpul viitor, POSDRU etc;

Participarea cadrelor didactice la programele MECTS de formare continuă;

Existenţa unei Oferte Educaţionale în concordanţă cu nevoile de formare ale copiilor;

Încălzire termică prin centrala proprie;

Colaborarea cu mass-media;

Colaborarea cu comunitatea locală;

Desfăşurarea în gradinita a numeroase activităţi extraşcolare conform unui calendar anual

stabilit;

Derularea a numeroase proiecte de parteneriat naţionale;

Cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationala de catre cadrele didactice;

Intalniri si activitati comune ale cadrelor didactice in afara programului de lucru

(cresterea coeziunii grupului);

Intalniri frecvente intre cadre didactice – parinti – copii;

* PUNCTE SLABE (W)

Datorita programului incarcat al parintilor, dar si din cauza lipsei de atentie si comunicare

30% dintre copii au un limbaj sarac, plin de regionalisme;

2% dintre copii prezinta probleme majore de limbaj si comunicare, care necesita ajutor

specializat;

10% dintre copii sunt hiperactivi, si sunt asistati de psiholog;

6% copii cu probleme de adaptare;

Page 7: Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,

email: [email protected]

Comisia pentru evaluare și asigurare în educație 2017-2018

7

Nu exista sala de sport;

*OPORTUNITĂŢI (O)

Implicarea părinţilor, a comunităţii locale sau a altor instituţii răspunzătoare.

Gradinita este situata in apropierea domiciliilor copiilor, acestia nefiind expusi

pericolelor in drumul lor spre gradinita;

Avem o relatie buna cu autoritatea locala si judeteana;

Desfasurarea unor proiecte de parteneriat la nivel local, judetean si national;

Organizarea unor schimburi de experienta cu educatoare si gradinite din judet, dar si din

alt judet;

Popularizarea actiunilor desfasurate in cadrul unitatii, si pe site-ul gradinitei.

* AMENINTARI

Personalul nedidactic este dezavantajat de legislatia in vigoare (normarea);

Violenta promovata in cadrul unor emisiuni de televiziune si a unor jocuri pe calculator;

Instabilitatea pretului la produsele alimentare necesare pentru prepararea hranei copiilor;

Timpul limitat al parintilor care poate conduce la slaba implicare a acestora in viata si

activitatea copiilor;

Neimplicarea unor parinti in formarea si educarea copiilor lor.

Subfinanţarea învăţământului prin nealocarea procentului de 6% din PIB;

Slaba motivare financiară a cadrelor didactice;

Fonduri insuficiente pentru cheltuielile curente ale gradinitei, fie din cauza elaborării

inadecvate a bugetului, fie din cauza reducerilor bugetare alocate pentru gradinite de

către primărie;

Lipsa alocărilor bugetare pentru iniţierea şi derularea unor proiecte de dezvoltare şcolară;

Page 8: Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,

email: [email protected]

Comisia pentru evaluare și asigurare în educație 2017-2018

8

PARTEA A II-A

PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA

ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE A CALITĂŢII

ŢINTELE STRATEGICE ALE EVALUĂRII CALITĂŢII

(rezultate din diagnoza PDI şi ţintele strategice formulate în PDI):

1. Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor strategii

educationale astfel incat activitatea sa fie centrata pe copil pentru a-i dezvolta

personalitatea si adaptarea la viata scolara sa se faca rapid.

2. Dezvoltarea profesionala a personalului pentru a oferi alternative in educatia si

interventia timpurie avand in vedere reforma educatiei timpurii.

3. Dezvoltarea curriculumului la decizia gradinitei.

4. Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu parintii si institutiile comunitare;

5. Crearea unor conditii optime de invatare pentru prescolari prin modernizarea

spatiilor, completarea dotarilor existente si construirea unei extinderi .

6. Asigurarea accesului egal si sporit al copiilor spre cunoastere si actiune si

promovarea educatiei incluzive in gradinita.

Page 9: Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,

email: [email protected]

Comisia pentru evaluare și asigurare în educație 2017-2018

9

ABORDĂRI STRATEGICE

1.Dezvoltarea curriculară

Popularizarea realizărilor gradinitei şi a ofertei educaţionale prin: editarea de pliante şi afişe,

articole în presă, interviuri şi emisiuni TV, cercuri pedagogice

Creşterea numărului de prescolari înscrişi;

Implicarea gradinitei în parteneriate şi proiecte educaţionale la nivel judeţean, naţional

Organizarea de lectorate cu părinţii conform unei planificări semestriale;

Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe;

Amenajarea unui avizier destinat părinţilor în vederea informării prompte a acestora;

Centrarea procesului instructiv-educativ pe nevoile de formare ale prescolarului;

Utilizarea metodelor activ- participative;

Aplicarea de chestionare părinţilor privind gradul de satisfacţie faţă de oferta educaţională a

gradinitei în anul şcolar precedent;

Interpretarea chestionarelor si propunerea de măsuri corective;

Încurajarea inovării didactice;

Utilizarea metodelor alternative de evaluare;

Elaborarea planurilor anuale ale activităţilor comisiilor metodice;

Realizarea de inspecţii curente conform unei planificări semestriale;

Crearea unei baze de date care să cuprindă cursurile de formare şi gradele didactice obţinute

de cadrele didactice din gradinita;

Identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice;

Încurajarea cadrelor didactice de a se perfecţiona în mod continuu prin participarea la cursuri

de formare, seminarii, conferinţe naţionale şi internaţionale de tip Comenius, Gruntwig etc.

Publicarea de articole de specialitate, ghiduri metodice, auxiliare didactice şi manuale de bune

practici;

Realizarea unor activităţi didactice demonstrative la nivelul comisiilor metodice şi al

cercurilor pedagogice;

Identificarea nevoilor de dotare ale gradinitei;

Creşterea cantitativă şi diversificarea fondului de carte;

Actualizarea şi înnoirea fondului de carte;

Creşterea calităţii actului educativ;

2.Dezvoltarea resurselor financiare

Finanţarea şcolii se realizează de la:

bugetul local pentru întreţinerea bazei materiale şi plata consumului de apă, energie

electrică şi termică, telefon, internet;

bugetul de stat pentru plata salariilor, burselor şi a altor drepturi băneşti;

Page 10: Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,

email: [email protected]

Comisia pentru evaluare și asigurare în educație 2017-2018

10

venituri extrabugetare –contribuţia comitetelor de părinţi, sponsorizări şi donaţii.

Identificarea de resurse extrabugetare pentru realizarea materialelor promoţionale şi a

activităţilor parteneriatelor şi proiectelor educaţionale;

Atragerea de fonduri comunitare pentru derularea proiectelor iniţiate;

Folosirea eficientă a materialului didactic şi a mijloacelor de învăţământ din dotare;

Estimarea costurilor pentru achiziţionarea de noi mijloace de învăţământ şi material didactic;

Identificarea resurselor materiale necesare;

Atragerea de fonduri extrabugetare;

Analizarea ofertelor;

Achiziţionarea mijloacelor didactice;

3. Dezvoltarea resurselor materiale

Spaţiile au condiţii de iluminat natural şi artificial corespunzătoare. Condiţii foarte bune de

încălzire (centrale termice proprii), canalizare şi curent electric. Curăţenia şi igienizarea sunt în

conformitate cu normele sanitar-veterinare.

Sălile de clasă sunt amenajate cu parchet, mobilier nou, geamuri termopan. Există autorizaţie

de funcţionare.

Se dorește modernizarea materială a 3 clase: dotarea cu mobilier.

4.Dezvoltarea resurselor umane

. Resurse umane

Populatie prescolara

grupe de copii 8;

Numar total de copii: 220

Impartirea pe grupe de varsta:

3 grupe mici

2 grupe mijlocii

3 grupe mari

o Didactic

16 cadre didactice (educatoare) calificate,

1 logoped.

Page 11: Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,

email: [email protected]

Comisia pentru evaluare și asigurare în educație 2017-2018

11

o Nedidactic

10 ingrijitoare;

2 bucatarese;

1 asistenta medicala.

o Auxiliar

1 contabil sef

1 administrator;

5. Dezvoltarea relaţiilor comunitare

Implicarea activă a părinţilor şi a autorităţilor locale în actul decizional (ISJ Iași, CCD Iași,)

Activităţi de parteneriat cu alte gradinite în vederea popularizării ofertei educaţionale ;

Realizarea unor activităţi extracurriculare în parteneriat cu instituţii de interes local, naţional

Încheierea de parteneriate cu instituţii locale pentru atingerea obiectivelor proiectelor

comunitare;

Parteneriate cu instituţiile de cultură: Biblioteca Judeţeană etc

Colaborarea cu instituţii furnizoare şi responsabile cu formarea pentru cadrele didactice:

CCD, ISJ etc.

Colaborarea cu instituţiile furnizoare de mijloace didactice;

Atragerea societăţilor comerciale în acţiuni de sponsorizare a activităţilor prevăzute în

calendarele proiectelor gradinitei.

Page 12: Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,

email: [email protected]

Comisia pentru evaluare și asigurare în educație 2017-2018

12

TERMENE DE APLICARE,

ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE

DIFERITELOR PERSOANE ŞI GRUPURI

A. Managementul gradinitei va fi anual reconsiderat în funcţie de noile cerinţe

educaţionale şi de nevoile comunităţii. Anual, tradiţiile şi obiceiurile unităţii se vor derula

conform programului extracurricular.

Anual, toate cadrele didactice vor participa la cursurile de prefecţionare organizate fie de

Casa Corpului Didactic, fie de ISJ Iași.

Anual, se vor căuta soluţii pentru dotarea gradinitei cu mobilier nou, aparatură electronică

şi calculatoare performante, cărţi de specialitate necesare procesului instructiv-educativ.

De menţionat este faptul că majoritatea calculatoarelor din gradinita sunt conectate la

Internet, chiar şi cele din sălile de grupa, iar în viitor se are în vedere dotarea tuturor sălilor de

grupa cu calculatoare conectate la internet.

B. Conducătorul echipei este managerul gradinitei. În cadrul gradinitei, cadrele didactice discută

în comisii, în consiliul profesoral şi în consiliul de administraţie obiectivele generale corelate cu

cele de la nivelul invatamantului prescolar..

Activităţile cadrelor didactice se desfăşoară pe baza planificărilor calendaristice, conform

programei şcolare în vigoare.

Curriculumul la decizia şcolii este elaborat anual ţinându-se cont de opţiunile părinţilor şi

aptitudinile copiilor.

În cadrul gradinitei funcţionează mai multe comisii, fiecare având un coordonator. De

asemenea, fiecare echipă are atribuţii clar definite, iar membrii fiecăreia au responsabilităţi clar

specificate.

Acestea îşi desfăşoară activitatea o dată pe lună sau ori de câte ori e nevoie, pe baza unei

tematici aprobate la începutul fiecărui an şcolar, pe baza raportului anual şi semestrial sau pe

baza programului managerial.

Page 13: Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,

email: [email protected]

Comisia pentru evaluare și asigurare în educație 2017-2018

13

În şcoală îşi desfăşoară activitatea următoarele comisii cu caracter permanent:

Comisia pentru curriculum;

Comisia are următoarele atribuţii:

Elaborarea proiectului pentru curriculum;

Oferta educaţională a şcolii;

Metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare.

Comisia de formare continuă a personalului.

Comisia are următoarele atribuţii:

Procurarea şi prezentarea noutăţilor editoriale;

Sprijijnirea cadrelor didactice tinere în vederea obţinerii gradelor didactice.

Comisia de securitate şi sănătate în muncă.

Comisia metodica.

Există următoarea comisie cu caracter temporar:

Comisia de invenariere anuală a patrimoniului.

Comisia CEAC este formată din 7 membri şi are următoarea componenţă:

1 coordonator

3 reprezentanţi ai corpului profesoral

1 reprezentant al Sindicatului

1 reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

1 reprezentant al Consiliului Local Iași

Comisia CEAC funcţionează pe durata unui mandat de 4 ani.

AVANTAJELE OPŢIUNILOR

S-a hotărât alegerea acestor ţinte de către conducerea gradinitei, pentru că ele conduc la

creşterea calităţii educaţionale în gradinita şi lărgesc accesul la educaţie al copiilor.

Ţintele strategice alese sunt necesare pentru dezvoltarea unităţii, ele respectând politicile

şi strategiile de dezvoltare naţională, regională şi locală.

Ţintele alese se pot realiza cu resursele financiare existente şi previzibile în următorii 5

ani şcolari.

Page 14: Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,

email: [email protected]

Comisia pentru evaluare și asigurare în educație 2017-2018

14

PARTEA a III-a

MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE

EVALUARE A CALITĂŢII

CADRUL LEGAL pentru funcţionarea CEAC este:

Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii,

art. 11 şi 12;

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

aprobat O.M.Ed.C. nr. 4925/2005;

Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum

în Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005.

SISTEMUL DE EVALUARE A CALITĂŢII URMĂREŞTE:

Îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din gradinita;

Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes

(părinţi, corp profesoral, comunitate locală);

Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul

unităţii.

PROCESELE PRIN CARE SE ASIGURĂ CALITATEA SUNT:

Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracurriculare);

Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin organizarea

situaţiilor de învăţare;

Activitatea cadrelor didactice în clasă, în gradinita şi în comunitate;

Obţinerea performanţelor şi evaluarea rezultatelor învăţării;

Managementul strategic şi operaţional al unităţii;

Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (copii şi părinţi) şi cu întreaga

comunitate, precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a

şcolii(gradinitei) la viaţa comunităţii;

Evaluarea complexă a întregii vieţi şcolare

Page 15: Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,

email: [email protected]

Comisia pentru evaluare și asigurare în educație 2017-2018

15

PARTEA a IV-a

INSTRUMENTE ŞI PROCEDURI DE EVALUARE INTERNĂ

(AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII

PROCEDURA DE EVALUARE A INTERNĂ (AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII:

Selectarea domeniului/temei/temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate

domeniile prevăzute de lege);

Diagnoza nivelului de realizare;

Judecarea nivelului de realizare;

Identificarea slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare;

Crearea unui grup de lucru;

Modificarea/optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor

operaţionale asociate;

Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare/optimizare/remediere;

Reaplicarea instrumentului de evaluare.

TIPURI DE INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA INTERNĂ (AUTOEVALUAREA)

CALITĂŢII:

Fişe şi alte instrumente de evaluare;

Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din gradinita;

Chestionare;

Ghiduri pentru interviuri;

Ghiduri de observaţie;

Tipuri de proiecte;

Rapoarte scrise;

Diferite fişe de apreciere;

Plan operaţional;

Fişe de analiză a documentelor şcolii;

Obiecte concrete: rezultate materiale ale proiectului;

Standarde, metodologii, ghiduri de bună practică, alte instrumente privind evaluarea instituţională

şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau local.

Page 16: Nr / 2017-2018 · 2 PARTEA I MOTIVAŢIA (fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) PARTEA I. MOTIVAŢIA (fundamentată pe analiza mediului intern şi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,

email: [email protected]

Comisia pentru evaluare și asigurare în educație 2017-2018

16

PARTEA a V-a

MODALITĂŢI ŞI PROCEDURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII

1. Se selectează domeniul şi criteriul/criteriile avute în vedere conform „Standardelor de acreditare

şi de evaluare periodică” (H.G.21/18.01.2007 sau art. 10 din O.U.G. nr. 75/12.07.2005 aprobată

cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006).

2. Se urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi se realizează o diagnoză a nivelului de

realizare.

3. Se judecă nivelul de realizare.

4. Se identifică punctele tari, cele slabe şi ţintele pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare.

5. Se creează un grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătăţire (Evaluarea internă este

coordonată şi realizată de către CEAC. Pentru zonele de îmbunătăţire se poate constitui o altă

echipă, se pot stabili responsabili, în funcţie de rolul îndeplinit în organizaţie – profesor de

specialitate, responsabil de comisie metodică, de arie curriculară etc, care să aplice programul

de îmbunătăţire).

6. Se modifică/optimizează/completează PDI şi planurile operaţionale.

7. Se desfăşoară propriu-zis activităţile de dezvoltare/optimizare/remediere pentru domeniul

selectat.

8. Se reaplică instrumentul de evaluare.