of 2 /2
Ministerul Mediului Agentia NationaHi pentru Protectia Mediului ROMANIA 191520' a I S.A.R3A.TQ:{IM -r,.,PREUNA Agentia pentru Protectia Mediului Mure~ Nr.: Catre: in atentia: , Referitor: 11 '33{ 114.12.2018 AEROPORTUL TRANSILVANIA TIrgu Mure~ Domnului Presedinte al Consiliului de Administratie Peti Andras , , Planu) pentru prevenirea ~i reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportcl Transilvania TIrgu Mure~ Stimate Domnule, Consiliul Judetean Mure~ R.A. AERm'OHT rrRANSILVANIA" TARGUMum:~, ROMANIA Nr. :'jj2'j Din /,,1/11. /.21) iF --- Ca urmare a depunerii spre aprobare a "Planului de actiune pentru gestionarea ~i reducerea zgomotului" realizat pentru Aeroportul TRANSIL VANIA in data 11.12.2018, s- a intrunit in vederea analizarii documentatiei comisia de evaluare a planurilor de actiune constituita la nivelul judelului Mure~ in baza O.M. nr. 1311124.05.2013. Va transmitem proeesul verbal ineheiat ell ocazia ~edintei, eu concluzia unanima ea Planul de aetiune indepline~te cerintele minimedin anexa 6 a HG 32112005 eu modifiearile ~i eompletarile ulterioare. Va solicitam ca dupa aprobarea planului de catre Consiliul Judetean Mure~ sa ne transmiteti numarul ~idata Hotrif(lrii de aprobare. Cu stima, Redactat Floara Delia ~ef Serviciu Monitorizare ~iLaboratoare - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MURE~ i'<""OTECT'~,,<,% ~- Strada Podeni nr. 10, Tirgu Mure~, judo Mure~, cod 540253 i ~ 1 E-mail: office:w,apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984,0265/314.987 Fax. 0265/314.985 ~ ~ ! . APM ~.

Ministerul Mediului · Ministerul Mediului Agentia NationaHi pentru Protectia Mediului ROMANIA 191520' a I S.A.R3A.TQ:{IM -r,.,PREUNA Agentia pentru Protectia Mediului Mure~

  • Upload
    others

  • View
    61

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ministerul Mediului · Ministerul Mediului Agentia NationaHi pentru Protectia Mediului ROMANIA 191520' a I S.A.R3A.TQ:{IM -r,.,PREUNA Agentia pentru Protectia Mediului Mure~

Ministerul MediuluiAgentia NationaHi pentru Protectia Mediului ROMANIA

191520' a I S.A.R3A.TQ:{IM -r,.,PREUNA

Agentia pentru Protectia Mediului Mure~

Nr.:Catre:

in atentia:,

Referitor:

11 '33{ 114.12.2018AEROPORTUL TRANSILVANIA TIrgu Mure~Domnului Presedinte al Consiliului de Administratie Peti Andras, ,

Planu) pentru prevenirea ~i reducerea zgomotului generat de traficulaeroportuar pe Aeroportcl Transilvania TIrgu Mure~

Stimate Domnule,Consiliul Judetean Mure~

R.A. AERm'OHT rrRANSILVANIA"TARGUMum:~, ROMANIA

Nr. :'jj2'j Din /,,1/11. /.21) iF---Ca urmare a depunerii spre aprobare a "Planului de actiune pentru gestionarea ~i

reducerea zgomotului" realizat pentru Aeroportul TRANSIL VANIA in data 11.12.2018, s-

a intrunit in vederea analizarii documentatiei comisia de evaluare a planurilor de actiune

constituita la nivelul judelului Mure~ in baza O.M. nr. 1311124.05.2013. Va transmitem

proeesul verbal ineheiat ell ocazia ~edintei, eu concluzia unanima ea Planul de aetiune

indepline~te cerintele minimedin anexa 6 a HG 32112005 eu modifiearile ~i eompletarile

ulterioare.

Va solicitam ca dupa aprobarea planului de catre Consiliul Judetean Mure~ sa ne

transmiteti numarul ~i data Hotrif(lrii de aprobare.

Cu stima,

Redactat Floara Delia~ef Serviciu Monitorizare ~i Laboratoare

- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MURE~ i'<""OTECT'~,,<,%

~- Strada Podeni nr. 10, Tirgu Mure~, judo Mure~, cod 540253 i ~ 1E-mail: office:w,apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984,0265/314.987 Fax. 0265/314.985 ~ ~ !. APM ~.

Page 2: Ministerul Mediului · Ministerul Mediului Agentia NationaHi pentru Protectia Mediului ROMANIA 191520' a I S.A.R3A.TQ:{IM -r,.,PREUNA Agentia pentru Protectia Mediului Mure~

AP.M. MURE~TMGu-MVRE~

It'll~ i ).);"'1'l~ Nr .. J•.•.••••••..•••

Dota .. ILJ~;...?P.).~.

PROCES VERBAL

incheiat astazi 12.12.2018 cu prilejul ~edintei Comisiei de analiza tehnica ~i evaluarea Planuluide actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe

AEROPORTULTRANSILVAN!A TTRGU MURE?

Comisia de evaluare a planurilor de aqiune pentru reducerea zgomotului constituita la

nivelul judetului Mure~ in baza O.M. nr. 1311/24.05.2013 publicat in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea 1, nr. 471 din 30 julie 2013 5-a int~Hnitin data de 12.12.2018in vederea anaiizariidocumentatiei privind planul de actiune pentru prevenirea ~i reducerea zgomotului generat detraficul aeroportuar pe Aeroportul Transilvania Tlrgu Mure~ conform HG nr. 321/2005 privindelaborarea ~i gestionarea zgomotului ambia nt, republicata, cu modificarile ~i completarile

ulterioare.

$-a stabilit:

o documentatia respecta prevederile anexei nr.6 din HG 321/2005 privindelaborarea ~i gestionarea zgomotului ambiant, republicata, cu modificarile ~icompletarile ulterioare.

Concluzii:

o cerintele minime conform HG 321/2005 sunt indeplinite,o documentatia a fost depusa la sediu! APM Mure~ pe format de hartie

Observatii:

o planul de actiune depus la APM Mure~ in data de 10.12.2018 are la baza Hartastrategica de zgomot intocmita in anul 2013 ~i aprobata prin Hotararea ne. 133din 11.09.2014 a Consiliului Judetean Mure~

o Aeroportul Transilvania nu a rntocmit Planul de actiune pentru reducereazgomotului in anul 2013, planul analizat in prezenta ~edinta a Comisiei de evaluarefiind restant din anul 2013.

Au luat parte:

FLOARADELIA IOANA - pre~edinte cy~TRIFAN CARMEN - membru {1,¥dr. FARCA~OVIDIU - membr'~z:-~Prezentul proces-verbal a fost intocmit in 3 exemplare.

1/1