of 7 /7
S.Matasi din l0 .09.2015 Proces-verbal al Consiliului NOMENCLATORI]L.TIP al dosarelor institufiilor de inviifimint preuniversitar Indicele 'dosarel or Denumirile direcfiilor de activitategi titlurile dosarelor Termenul de plstrare a dosarelor Responsabili 1 2 J 4 01. Menagement 01-1 Legi ale Republicii Moldov4 decrete ale pregedinteluiRepublicii Moldov4 hotnrtui qi dispozitii ale GuvernuluiReoublicii Moldova DupE necesitilti Director 0r-2 Regulamente, instructiuni,recomandiri,buletine informative,hotdriri ale Ministerului Educatiei qi DirectieiEducatieexpediate spre c4l6uz6 PinE la tnlocuirea cu altelenoi Director, Directoradiunct 01-3 Decizii,dispozitii, ordine, inslrcfriri ale Ministerului Educatiei. Dupi necesitiili Director 0l-4 Dispozitii,deciziiale Consiliului rational, APL qi Direcliei Educatie referitor la activitatea de bazd, a institutiilor de inv[tErnint Permanent Director 0l-4u Regulamente, instructiuni,l€comandlri, ordine,decizii dispozitiialeDGE. Permanent Director ,01-5 Procese-verbale ale gedinlelor Consiliului Profesoral gi documente anexate la ele Permanent Director 0l-6 Procese-verbale ale qedintelor Consiliului de Adminishatie si documente anexate ld ele Permanent Director 0t-7 Procese-verbale ale sedintelor operative Permanent Director 01-8 Corespondent5 cu organele ierarhicsuperioare, organzaliile qi institutiile localeprivind activitatea institutiei 3 ani Director secretar 01-10 Registru de evidenJd a ordinelor cu privire la activitatea debazd, 3 ani Director 0l-l I Statutul Institufiei de inv6tdmint,aprobat Permanent Director 0t-12 Documente (procese-verbale, rapoarte, note informative)privind evaluarea externi a institufiei institutiei Permanent Director 0l-13 Do cumente referitoare la or gantzarc4 reorganizarea, sauschimbarea denumirii institufiei de inv6{dmint, Permanent Director 0t-14 Plan de dezvoltare strategic6 a invitdmintului in Permanent Director

Nomenclator Tip

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nomenclator tip

Citation preview

Page 1: Nomenclator Tip

S.Matasi

din l0 .09.2015Proces-verbal al Consiliului

NOMENCLATORI]L.TIPal dosarelor institufiilor de inviifimint preuniversitar

Indicele'dosarel

or

Denumirile direcfiilor de activitate gi titluriledosarelor

Termenul deplstrare adosarelor

Responsabili

1 2 J 401. Menagement

0 1 - 1 Legi ale Republicii Moldov4 decrete alepregedinteluiRepublicii Moldov4 hotnrtui qidispozitii ale Guvernului Reoublicii Moldova

DupE necesitilti Director

0r-2 Regulamente, instructiuni, recomandiri, buletineinformative,hotdriri ale Ministerului Educatiei qiDirectiei Educatie expediate spre c4l6uz6

PinE latnlocuirea cualtele noi

Director,

Director adiunct01-3 Decizii, dispozitii, ordine, inslrcfriri ale

Ministerului Educatiei .Dupi necesitiili Director

0l-4 Dispozitii, decizii ale Consiliului rational, APL qiDirecliei Educatie referitor la activitatea de bazd, ainstitutiilor de inv[tErnint

Permanent Director

0l -4u Regulamente, instructiuni, l€comandlri,ordine,decizii dispozitii ale DGE.

Permanent Director

,01-5 Procese-verbale ale gedinlelor ConsiliuluiProfesoral gi documente anexate la ele

Permanent Director

0 l -6 Procese-verbale ale qedintelor Consiliului deAdminishatie si documente anexate ld ele

Permanent Director

0 t -7 Procese-verbale ale sedintelor operative Permanent Director01-8 Corespondent5 cu organele ierarhic superioare,

organzaliile qi institutiile locale privind activitateainstitutiei

3 ani Director secretar

0 1 - 1 0 Registru de evidenJd a ordinelor cu privire laactivitatea debazd,

3 ani Director

0 l - l I Statutul Institufiei de inv6tdmint, aprobat Permanent Director0t-12 Documente (procese-verbale, rapoarte, note

informative) privind evaluarea externi a institufieiinstitutiei

Permanent Director

0 l - 1 3 D o cumente referitoare la or gantzarc4reorganizarea, sau schimbarea denumirii institufieide inv6{dmint,

Permanent Director

0 t - 1 4 Plan de dezvoltare strategic6 a invitdmintului in Permanent Director

Page 2: Nomenclator Tip

0 l - l 5 Plan operalional de activitate Permanent DirectorDirectoradiunct

0 l - 1 6 Planuri lunare de activitate l a n DirectorDirector adiunct

. 0 1 - 1 8 Rapoarte anuale gi analizecu privire la activitateainstitulieicu privire la indeplinirea planurilor deactivitate

Permanent Director adjunct

0l-20 Fise de post 3 ani Director0r-25 Documente (regulamente de organizare gi

desftqurare a examenelor de absolvire, propuneri,oftile a examenelor de absolvire, liste aleasistenfilor, ordine gi scrisori ale MinistenrluiEducatiei, referitor la examenele de, absolvire ininstitutiile preuniversitarePe treote de scolaritate

5 ani (procese-verbale)

3 ani(teste)

l a n(maculatoare)

Director adjunct

0l-26 Procese-verbale de predare-primire intocmite laschimbarea directorului instituitiei

Permanent Director

0t-27 Nomenclatorul documentelor instituliei aprobat Permanent Director,director adjunct,secretar

0r-29 Registru de evidenlS a ordinelor privind delegareacadrelor didactice, manageriale,elevilor la cursuride formare continuS, seminare,trainineuri, concursuri.

Permanent Director

01-30 Registrul documentelor intrate 5 ani Director, secretar

0 1 - 3 1 Registrul documentelor ieqire ?^ 3 ani Director. secretar

01-33 Registrul de evident6 a audientei vizitatorilor 3 ani Director

01-35 Registru de pistrare a cererilor, reclapatiilor,demersurilor cetdtenilor si aneaiatilor

l a n Director

01-36 Documente privind rcpartizarea orelor optionalegi extragcolare

3 ani Director adjunct

0t-37 Registrul de evidenf6 a orelor suplinite de cdtreprofesori

permanent Director adjunct

01-38 Documente referitoare Ia orgaruzarca odihneicopiilorRegistru de distribu{ie a foilor de odihni

permanent Director adjunctpentru activitateaeducativd/organtzator cultural

01-39 Informatii, scheme cu privire Iaorgqniz:lreaalimnetatiei elevilor prezentate DGE

pennanent Director.Asistent medical

02. Resurse umane02-r Registrul de ordine privind angajare4 hansferarea

qi eliberarea (concedierea) angajatilor75 an Director

02-2 Registrul de ordine privind acordareaconcediilor

3 ani Director

02-3 Plan al necesarului de cadre didactice,in instittrtie 5 ani Director adiunct02-8 Dosare personale ale angajatilor 75 ani

*DosareDirector

Page 3: Nomenclator Tip

personale alepensionarilor ceau lucrat pinl la2luni-3 ani, maimult mult de 2luni -15 ani

02-t0 Documente (recomanddri, demersr.ri, certificate)cu orivire la mentionarea ansaiatilor

3 ani Director

02-rl Documente cu privire la atestarea cadrelordidactice si manaseriale

15 ani Director adjunct

,02-t2 Procese-verbale ale gedintelor comisiilor deconcurs pentru suplinirea locurilor vacante gidocumentele anexate la ele

Pennanent Director

02-r3 Liste de control a cadrelor didactice,nondidacticesi a personalului auxiliar.

75 ail Director

02-r6 Documente (liste, scrisori de recomandare,informatii etc.) cu privire la tinerii specialisti

3 ani Director adjunct

02-t7 Camete gi contracte de munc6 ale angajalilorRegistre de eviden{E a cametelor, contractelor demuncd qi anexele la ele.

Pini lasolicitare. Caren-au fostsolicitate nu maiputin de 50 deani

Director

02-21 Registrul de evidenti a documentelorde strict6evidentd a (diplomelor de bacalaureat, atestatelor,certificatelor etc. ) eliberate

/) ail Director

02-22 Documente (cereri gi solicit5ri, copii din monitorulofficial, decizii) cu privire la eliberareaduplicatelor (diplomelor de bacalaureat,atestatelor, certificatelor etc.)

3 ani Director

02-23 Liste de evidenti nominald a persoanelor asiguratemedical, angaiate

3 ani contabil

02-24 Extrase din ordin pentru acte de studii prezentateDGE

3 ani Director

02-25 Cartea de ordine privind fluctuatia elevilor /) am Director02-26 Registrul alfabetic de evidentd a elevilor 75 anr Director02-27 Dosarele personale ale elevilor /) am Secretar, director

adiunct02-28 Fisele medicale ale elevilor pennanent Asistent medical02-29 Liste de evidenfd a copiilor de 0-16 ani din

districtul de scolarizare arondat institutieiPermanent Director secretar

02-30 Cataloagele claselor 5 anl/75 an Director adiunct02-31 Cataloaeele vizind activitatea extadidactic6 5 ani Director adiunct,02-32 Lista nominalS a elevilor inmatriculati in clasa a

X-a de liceupennanent Director adjunct

03. Statistica si evidenta03-1 Raooarte statistice anuale SGL- 1.83 -C pennanent Director03-2 Rapoarte anuale ale instituliilor preuniversitare cu

privire la fondurile de inchiriere a manualelor. cupennanent Bibliotecar

Page 4: Nomenclator Tip

privire la colectarea taxelor de bani, cu privire lacolectarea comenzilor pentru manuale, cu privirela contingentul elevilor ( C-1, K-l,ETP l,ETGI,ETLI,CMP l,CMGI,CMLI )

03-3 Procese-verbale, liste cu privire la casareamanualelor scoase din fondul bibliotecar

pennanent Director

03-4 Documente (facturi, inventare, liste) referitoare laliteratura intratii in bibliotecd

pennanent Director

03-5 Comenzi, oferte pentru completarea bibliotecii buliteraturi

permanent Director

04. Evaluarea04-1 Documente (ghiduri, regulamente, agende) de

evaluarePermanent Director adjunct

04-2 Documente (acte, rapoarte, note informative etc.)referitoare la inspectiile frontale, curente, tematicein institutie .

Permanent DirectorDirector adjunct

05. Activitatea didactico-metodicl,05-1 Documente (Procese-verbale, rapoarte,

recomanddri,) cu privire la conferinlele din augustale cadrelor didactice

Permanent Director adjunct

05-4 Procese-verbale ale gedintelor comisiilor metodicesi documente anexate la ele

Permanent Director adjunct

05-7 Planul anual de activitate metodici Permanent Director adiunct.05-8 Raport anual cu privire la activitatea comisiilor

metodicePermanent Director adjunct

05-1 8 Documente (planuri, ordine, oferte, sorisori, liste)cu privire la cursurile de formarscontinuE acadrelor didactice

15 ani Director adjunct

05-19 Documente (procese-verbale ale juriului,informatii, scenarii, regulamente, devize decheltuieli) privind organizarea gi desfhgurareaconcursurilor, festivalurilor, victorinelor qi altoractivitdti extrascolare

5 ani Director adjunct

05/1 Activitatea centrelor de Resurse inEducatia Incluzivi

05/1- l Acte normative( Codul Educafiei,Programul dedezvoltare a educafiei incluzive in RM pentru anii201 | -z02},Metodologia cu privire la pctivitateaCR)

pennanent Director,cadruldidactic desprigin

05/t-2 Fiqe-post permanent Director,responsabil de CREI

05/ l -3 Acte organizafional-metodice permanent responsabil deCREI

05tr-4 Acte speciale pennanent responsabil deCREI

05/2 Activitatea comisiei pentru protecfiacopilului aflat in dificultate qi comisieimultidisciolinare intrascolare

0512-l Materiale despre aetivit5li extragcolare giextradidactice cu elevii predispugi cdtre infrac{iuni

pennanent Director adjunctpentru activitateaeducativ5/oruatiz

Page 5: Nomenclator Tip

ator cultural0512-2 Documente,procedura, mecanizmul interqcol4r de

cooperare, Legeal 40 dn | 4.06.20 I 3,, Protec{iaspecial a copiilor aflafi in situalie de risc qi acopiilor separafi de p5rinfi (date statistice, raportsemestrial. orivind evidenta cazurilor ANET)

/) aru Directoradjunct,coordonator ANET

'0st2-3 Documente qi materiale cu privire la activitateacomisiei multidisciplinard

Permanent Director adjunct

06.Protectia dreptuhii conilului06-l Dosare personale ale copiilor tutelafi gi aflati sub

curateldPermanent Director adjunct

pentru activitateaeducativ6/organrzator cultural

06-2 Registrul de evidenti a copiilor orfani gi rdmagiftrd ingrijirea pdrinteasci, care se afld sub tute16,curatel6.

Permanent Director adjunctpentru activitateaeducativ5/organtzator culhral

07 Activitatea economico financiari'07-7 Plan anual de finantare a institutiei Permanent Director/contabil07-2 Devizul de cheltuieh Pennanent Director/contabil07-3 Dare de seamd anuald asupra activitiitii

economico-financiard gi asupra executEriidevizului de cheltuieli

Permanent Director/contabil

07-4 Dare de seami lunard" trimestruiald asupraactivitiifii economico-financiare gi asupraexecutdrii devizelor de cheltuieli

Director/contabil

07-5 Documente primare cu anexe ce fixea?defectuarea operafiunilor economice gi care servesctemei pentru inregistrErile contabile (docurnentebancare, bonuri de cas5, avize bancare, bonuri delucru, tabele, procese-verbale de predare, primiregi scddere a patrimoniului gi bururilor materiale,bonuri gi facturi de evidenti a valorilor material-marfe. deconturi de avans etc.)

3 ani Director/contabil

07-6 Conturi analitice (reeistre de decontiiri) 5ani Director/contabil07-7 Borderouri qi coturi de plat6 de platE de achitare a

salariului lucrdtorilor/) aru Director/contabil

07-8 Fige de inventar, registre de evidentl alefondurilor fixe, documente primare privindooeratiunile economice cu fondurile fixe

5 ani Director/contabil

07-9 Fige de inventar gi registre de evidentd amaterialelor de mic6 valoare

5 ani Director/contabil

.07-r0 Procuri pentru incasarea banilor gi valorilormaterial-marfare (inclusive procurile anulate)

5 ani Director/contabil

07-l Registre de evidenld (cartea mare, note.decontabilitate. etc.)

3 ani Director/contabil

07-t2 Condici, registre, figiere, registre de cas5, liste deverificare si de control

5 ani Director/contabil

,07-r3 Registre de evidenlE a salariilor depozitate,resistre de titlwi executorii

Director/contabil

07-r4 Documente (orocese-verbale ale sedintelor 5 ani Director/contabil

Page 6: Nomenclator Tip

comisiilor de inventariei, liste de inveptariereprocese-verbale de constatare, borderouri deconfruntare) de inventariere

07-15 Titluri executorii gi corespondenta privindretinerile din salarii conform acestora

Dupd necesit5fi Director/contabil

07-16 Certificate medicale 3 ani Director/contabil07-r7 Note informative prezentate in contabilitate,

privind plata pentru concediile de studil, ob[inereainlesnirilor fiscale etc.

pennanent Director/contabil

07-18 Dispozilii-aranjamente cu drept de cumpdrare amdrfi.nilor in credit

J tilll Director/contabil

07-r9 Procese-verbale de revizie documentarE, decontrol de audit privind activitatea economico-financiard,note informative, memorii anexate.

5 ani Director/contabil

07-20 Cereri ale lucrdtorilor privind acordarea scutirilorla impozitul pe venit

Permanent Director/contabil

07-21 Procese-verbale de control de cas5, decorectitudine a perceperii impozitelor

pennanent Director/contabil

07-22 Contracte, acorduri (economice, de operaliuni) 5 ani Director/contabil07-23 Liste tarifare a cadrelor didactice 25 anu Director/contabil07-24 Tabele (grafice) de iegire a colaboratorilor Ia

serviciu3 ani Director/contabil

07-2s Acte de receptie08. Protectra muncii

08- l Documente (procese-verbale de constatate, ddri deseamd asupra accidentelor, fige de accidente,rapoarte ale experfilor, procese-vabale alecomisiilor pentru accidente) privind cercetareacauzelor accidentelor

10 ani Director

'08-2Procese-verbale de constatare a cazurilor nefaste 50 ani Director

08-3 Circulare referitoare Ia analiza cazurilor deaccidente expediate in institutiile pretiniversitare

pennanent Director

08-4 Ordine, dispozilii ale directorului privindsecwitatea copiilor in vacanJE, in timpuldesftgur[rii deverselor festivitEli, de nvaprotectiei muncii si notii informativd respectiv6

J a m Director

08-s Agende cu privire la verificarea gi respectareaactelor normative referitor la protectia muncii

l a n Director

08-7 Resistru de evident5 a accidentelor de munci Permanent Director08-8 Registru de evidenfd a instruirii

aneaiatilor,copiilor cu privire la protectia munciil0 ani Director

09. Activitatea sindicall9-2 Planul anual de activitate aI Comitetului sindical Permanent Preqedintele

comitetuluisindical

9-6 Liste de membri ai orgmizaliilor sindicale 3 ani Preqedintelecomitetuluisindical

9-7 Contracte colective de munc6 aprobate Permanent Preqedintelecomitetuluisindical

Page 7: Nomenclator Tip

9-8 Procese-verbale de control asupra executiiriicontractelor colective

3 ani Pregedintelecomitetuluisindical

9-9 Cereri cu privire la acordarea ajutorului material giacordarea biletglor derpparnzare la sanatorii, casede odihnd pentru copii gi ddrile de seam6 a lor

3 ani Preqedintelecomitetuluisindical

9-r0 Condici de inregistrare a certificatelor medicale 3 ani Pregedintelecomitetuluisindical

9-tl Liste, extrase din hotirtri, ale conferinlelorcomitetului sindical

3 ani Pregedintelecomitetuluisindical

9-t2 Registre de evidenld a contractelor colective 3 ani Preqedintelecomitetuluisindical

10. Parteneriate.10- l Acorduri, Regulamente, procese-verbale ale

sedintelorPermanent Director

t0-2 Procese-verbale ale adundrilor generale qi pe clasecu pdrintii

Permanent Director