Click here to load reader

Nomenclator Tip

 • View
  75

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nomenclator tip

Text of Nomenclator Tip

 • S.Matasi

  din l0 .09.2015Proces-verbal al Consiliului

  NOMENCLATORI]L.TIPal dosarelor institufiilor de inviifimint preuniversitar

  Indicele'dosarel

  or

  Denumirile direcfiilor de activitate gi titluriledosarelor

  Termenul deplstrare adosarelor

  Responsabili

  1 2 J 401. Menagement

  0 1 - 1 Legi ale Republicii Moldov4 decrete alepregedinteluiRepublicii Moldov4 hotnrtui qidispozitii ale Guvernului Reoublicii Moldova

  DupE necesitilti Director

  0r-2 Regulamente, instructiuni, recomandiri, buletineinformative,hotdriri ale Ministerului Educatiei qiDirectiei Educatie expediate spre c4l6uz6

  PinE latnlocuirea cualtele noi

  Director,

  Director adiunct01-3 Decizii, dispozitii, ordine, inslrcfriri ale

  Ministerului Educatiei .Dupi necesitiili Director

  0l-4 Dispozitii, decizii ale Consiliului rational, APL qiDirecliei Educatie referitor la activitatea de bazd, ainstitutiilor de inv[tErnint

  Permanent Director

  0l -4u Regulamente, instructiuni, lcomandlri,ordine,decizii dispozitii ale DGE.

  Permanent Director

  ,01-5 Procese-verbale ale gedinlelor ConsiliuluiProfesoral gi documente anexate la elePermanent Director

  0 l -6 Procese-verbale ale qedintelor Consiliului deAdminishatie si documente anexate ld ele

  Permanent Director

  0 t -7 Procese-verbale ale sedintelor operative Permanent Director01-8 Corespondent5 cu organele ierarhic superioare,

  organzaliile qi institutiile locale privind activitateainstitutiei

  3 ani Director secretar

  0 1 - 1 0 Registru de evidenJd a ordinelor cu privire laactivitatea debazd,

  3 ani Director

  0 l - l I Statutul Institufiei de inv6tdmint, aprobat Permanent Director0t-12 Documente (procese-verbale, rapoarte, note

  informative) privind evaluarea externi a institufieiinstitutiei

  Permanent Director

  0 l - 1 3 D o cumente referitoare la or gantzarc4reorganizarea, sau schimbarea denumirii institufieide inv6{dmint,

  Permanent Director

  0 t - 1 4 Plan de dezvoltare strategic6 a invitdmintului in Permanent Director

 • 0 l - l 5 Plan operalional de activitate Permanent DirectorDirectoradiunct

  0 l - 1 6 Planuri lunare de activitate l a n DirectorDirector adiunct

  . 0 1 - 1 8 Rapoarte anuale gi analizecu privire la activitateainstitulieicu privire la indeplinirea planurilor deactivitate

  Permanent Director adjunct

  0l-20 Fise de post 3 ani Director0r-25 Documente (regulamente de organizare gi

  desftqurare a examenelor de absolvire, propuneri,oftile a examenelor de absolvire, liste aleasistenfilor, ordine gi scrisori ale MinistenrluiEducatiei, referitor la examenele de, absolvire ininstitutiile preuniversitarePe treote de scolaritate

  5 ani (procese-verbale)3 ani(teste)l a n(maculatoare)

  Director adjunct

  0l-26 Procese-verbale de predare-primire intocmite laschimbarea directorului instituitiei

  Permanent Director

  0t-27 Nomenclatorul documentelor instituliei aprobat Permanent Director,director adjunct,secretar

  0r-29 Registru de evidenlS a ordinelor privind delegareacadrelor didactice, manageriale,elevilor la cursuride formare continuS, seminare,trainineuri, concursuri.

  Permanent Director

  01-30 Registrul documentelor intrate 5 ani Director, secretar

  0 1 - 3 1 Registrul documentelor ieqire ?^ 3 ani Director. secretar

  01-33 Registrul de evident6 a audientei vizitatorilor 3 ani Director

  01-35 Registru de pistrare a cererilor, reclapatiilor,demersurilor cetdtenilor si aneaiatilor

  l a n Director

  01-36 Documente privind rcpartizarea orelor optionalegi extragcolare

  3 ani Director adjunct0t-37 Registrul de evidenf6 a orelor suplinite de cdtre

  profesoripermanent Director adjunct

  01-38 Documente referitoare Ia orgaruzarca odihneicopiilorRegistru de distribu{ie a foilor de odihni

  permanent Director adjunctpentru activitateaeducativd/organtzator cultural

  01-39 Informatii, scheme cu privire Iaorgqniz:lreaalimnetatiei elevilor prezentate DGE

  pennanent Director.Asistent medical

  02. Resurse umane02-r Registrul de ordine privind angajare4 hansferarea

  qi eliberarea (concedierea) angajatilor75 an Director

  02-2 Registrul de ordine privind acordareaconcediilor

  3 ani Director

  02-3 Plan al necesarului de cadre didactice,in instittrtie 5 ani Director adiunct02-8 Dosare personale ale angajatilor 75 ani

  *DosareDirector

 • personale alepensionarilor ceau lucrat pinl la2luni-3 ani, maimult mult de 2luni -15 ani

  02-t0 Documente (recomanddri, demersr.ri, certificate)cu orivire la mentionarea ansaiatilor

  3 ani Director

  02-rl Documente cu privire la atestarea cadrelordidactice si manaseriale

  15 ani Director adjunct

  ,02-t2 Procese-verbale ale gedintelor comisiilor deconcurs pentru suplinirea locurilor vacante gidocumentele anexate la ele

  Pennanent Director

  02-r3 Liste de control a cadrelor didactice,nondidacticesi a personalului auxiliar.

  75 ail Director

  02-r6 Documente (liste, scrisori de recomandare,informatii etc.) cu privire la tinerii specialisti

  3 ani Director adjunct

  02-t7 Camete gi contracte de munc6 ale angajalilorRegistre de eviden{E a cametelor, contractelor demuncd qi anexele la ele.

  Pini lasolicitare. Caren-au fostsolicitate nu maiputin de 50 deani

  Director

  02-21 Registrul de evidenti a documentelorde strict6evidentd a (diplomelor de bacalaureat, atestatelor,certificatelor etc. ) eliberate

  /) ail Director

  02-22 Documente (cereri gi solicit5ri, copii din monitorulofficial, decizii) cu privire la eliberareaduplicatelor (diplomelor de bacalaureat,atestatelor, certificatelor etc.)

  3 ani Director

  02-23 Liste de evidenti nominald a persoanelor asiguratemedical, angaiate

  3 ani contabil

  02-24 Extrase din ordin pentru acte de studii prezentateDGE

  3 ani Director

  02-25 Cartea de ordine privind fluctuatia elevilor /) am Director02-26 Registrul alfabetic de evidentd a elevilor 75 anr Director02-27 Dosarele personale ale elevilor /) am Secretar, director

  adiunct02-28 Fisele medicale ale elevilor pennanent Asistent medical02-29 Liste de evidenfd a copiilor de 0-16 ani din

  districtul de scolarizare arondat institutieiPermanent Director secretar

  02-30 Cataloagele claselor 5 anl/75 an Director adiunct02-31 Cataloaeele vizind activitatea extadidactic6 5 ani Director adiunct,02-32 Lista nominalS a elevilor inmatriculati in clasa a

  X-a de liceupennanent Director adjunct

  03. Statistica si evidenta03-1 Raooarte statistice anuale SGL- 1.83 -C pennanent Director03-2 Rapoarte anuale ale instituliilor preuniversitare cu

  privire la fondurile de inchiriere a manualelor. cupennanent Bibliotecar

 • privire la colectarea taxelor de bani, cu privire lacolectarea comenzilor pentru manuale, cu privirela contingentul elevilor ( C-1, K-l,ETP l,ETGI,ETLI,CMP l,CMGI,CMLI )

  03-3 Procese-verbale, liste cu privire la casareamanualelor scoase din fondul bibliotecar

  pennanent Director

  03-4 Documente (facturi, inventare, liste) referitoare laliteratura intratii in bibliotecd

  pennanent Director

  03-5 Comenzi, oferte pentru completarea bibliotecii buliteraturi

  permanent Director

  04. Evaluarea04-1 Documente (ghiduri, regulamente, agende) de

  evaluarePermanent Director adjunct

  04-2 Documente (acte, rapoarte, note informative etc.)referitoare la inspectiile frontale, curente, tematicein institutie .

  Permanent DirectorDirector adjunct

  05. Activitatea didactico-metodicl,05-1 Documente (Procese-verbale, rapoarte,

  recomanddri,) cu privire la conferinlele din augustale cadrelor didactice

  Permanent Director adjunct

  05-4 Procese-verbale ale gedintelor comisiilor metodicesi documente anexate la ele

  Permanent Director adjunct

  05-7 Planul anual de activitate metodici Permanent Director adiunct.05-8 Raport anual cu privire la activitatea comisiilor

  metodicePermanent Director adjunct

  05-1 8 Documente (planuri, ordine, oferte, sorisori, liste)cu privire la cursurile de formarscontinuE acadrelor didactice

  15 ani Director adjunct

  05-19 Documente (procese-verbale ale juriului,informatii, scenarii, regulamente, devize decheltuieli) privind organizarea gi desfhgurareaconcursurilor, festivalurilor, victorinelor qi altoractivitdti extrascolare

  5 ani Director adjunct

  05/1 Activitatea centrelor de Resurse inEducatia Incluzivi

  05/1- l Acte normative( Codul Educafiei,Programul dedezvoltare a educafiei incluzive in RM pentru anii201 | -z02},Metodologia cu privire la pctivitateaCR)

  pennanent Director,cadruldidactic desprigin

  05/t-2 Fiqe-post permanent Director,responsabil de CREI

  05/ l -3 Acte organizafional-metodice permanent responsabil deCREI

  05tr-4 Acte speciale pennanent responsabil deCREI

  05/2 Activitatea comisiei pentru protecfiacopilului aflat in dificultate qi comisieimultidisciolinare intrascolare

  0512-l Materiale despre aetivit5li extragcolare giextradidactice cu elevii predispugi cdtre infrac{iuni

  pennanent Director adjunctpentru activitateaeducativ5/oruatiz

 • ator cultural0512-2 Documente,procedura, mecanizmul interqcol4r de

  cooperare, Legeal 40 dn | 4.06.20 I 3,, Protec{iaspecial a copiilor aflafi in situalie de risc qi acopiilor separafi de p5rinfi (date statistice, raportsemestrial. orivind evidenta cazurilor ANET)

  /) aru Directoradjunct,coordonator ANET

  '0st2-3 Documente qi materiale cu privire la activitateacomisiei multidisciplinard

  Permanent Director adjunct

  06.Protectia dreptuhii conilului06-l Dosare personale ale copiilor tutelafi gi aflati sub

  curateldPermanent Director adjunct

  pentru activitateaeducativ6/organrzator cultural

  06-2 Registrul de evidenti a copiilor orfani gi rdmagiftrd ingrijirea pdrinteasci, care se afld sub tute16,curatel6.

  Permanent Director adjunctpentru activitateaeducativ5/organtzator culhral

  07 Activitatea economico financiari'07-7 Plan anual de finantare a institutiei Permanent Director/contabil07-2 Devizul de cheltuieh Pennanent Director/contabil07-3 Dare de seamd anuald asupra activitiitii

  economico-financiard gi asupra executEriidevizului de cheltuieli

  Permanent Director/contabil

  07-4 Dare de seami lunard" trimestruiald asupraactivitiifii economico-financiare gi asupraexecutdrii devizelor de cheltuieli

  Director/contabil

  07-5 Documente primare cu anexe ce fixea?defectuarea operafiunilor economice gi care servesctemei pentru inregistrErile contabile (docurnentebancare, bonuri de cas5, avize bancare, bonuri delucru, tabele, procese-verbale de predare, primiregi scddere a patrimoniului gi bururilor materiale,bonuri gi facturi de evidenti a valorilor material-marfe. deconturi de avans etc.)

  3 ani Director/contabil

  07-6 Conturi analitice (reeistre de decontiiri) 5ani Director/contabil07-7 Borderouri qi coturi de plat6 de platE de achitare a

  salariului lucrdtorilor/) aru Director/contabil

  07-8 Fige de inventar, registre de evidentl alefondurilor fixe, documente primare privindooeratiunile economice cu fondurile fixe

  5 ani Director/contabil

  07-9 Fige de inventar gi registre de evidentd amaterialelor de mic6 valoare

  5 ani Director/contabil

  .07-r0 Procuri pentru incasarea banilor gi valorilormaterial-marfare (inclusive procurile anulate)

  5 ani Director/contabil

  07-l Registre de evidenld (cartea mare, note.decontabilitate. etc.)

  3 ani Director/contabil

  07-t2 Condici, registre, figiere, registre de cas5, liste deverificare si de control

  5 ani Director/contabil

  ,07-r3 Registre de evidenlE a salariilor depozitate,resistre de titlwi executorii

  Director/contabil

  07-r4 Documente (orocese-verbale ale sedintelor 5 ani Director/contabil

 • comisiilor de inventariei, liste de inveptariereprocese-verbale de constatare, borderouri deconfruntare) de inventariere

  07-15 Titluri executorii gi corespondenta privindretinerile din salarii conform acestora

  Dupd necesit5fi Director/contabil

  07-16 Certificate medicale 3 ani Director/contabil07-r7 Note informative prezentate in contabilitate,

  privind plata pentru concediile de studil, ob[inereainlesnirilor fiscale etc.

  pennanent Director/contabil

  07-18 Dispozilii-aranjamente cu drept de cumpdrare amdrfi.nilor in credit

  J tilll Director/contabil

  07-r9 Procese-verbale de revizie documentarE, decontrol de audit privind activitatea economico-financiard,note informative, memorii anexate.

  5 ani Director/contabil

  07-20 Cereri ale lucrdtorilor privind acordarea scutirilorla impozitul pe venit

  Permanent Director/contabil

  07-21 Procese-verbale de control de cas5, decorectitudine a perceperii impozitelor

  pennanent Director/contabil

  07-22 Contracte, acorduri (economice, de operaliuni) 5 ani Director/contabil07-23 Liste tarifare a cadrelor didactice 25 anu Director/contabil07-24 Tabele (grafice) de iegire a colaboratorilor Ia

  serviciu3 ani Director/contabil

  07-2s Acte de receptie08. Protectra muncii

  08- l Documente (procese-verbale de constatate, ddri deseamd asupra accidentelor, fige de accidente,rapoarte ale experfilor, procese-vabale alecomisiilor pentru accidente) privind cercetareacauzelor accidentelor

  10 ani Director

  '08-2 Procese-verbale de constatare a cazurilor nefaste 50 ani Director08-3 Circulare referitoare Ia analiza cazurilor de

  accidente expediate in institutiile pretiniversitarepennanent Director

  08-4 Ordine, dispozilii ale directorului privindsecwitatea copiilor in vacanJE, in timpuldesftgur[rii deverselor festivitEli, de nvaprotectiei muncii si notii informativd respectiv6

  J a m Director

  08-s Agende cu privire la verificarea gi respectareaactelor normative referitor la protectia muncii

  l a n Director

  08-7 Resistru de evident5 a accidentelor de munci Permanent Director08-8 Registru de evidenfd a instruirii

  aneaiatilor,copiilor cu privire la protectia munciil0 ani Director

  09. Activitatea sindicall9-2 Planul anual de activitate aI Comitetului sindical Permanent Preqedintele

  comitetuluisindical

  9-6 Liste de membri ai orgmizaliilor sindicale 3 ani Preqedintelecomitetuluisindical

  9-7 Contracte colective de munc6 aprobate Permanent Preqedintelecomitetuluisindical

 • 9-8 Procese-verbale de control asupra executiiriicontractelor colective

  3 ani Pregedintelecomitetuluisindical

  9-9 Cereri cu privire la acordarea ajutorului material giacordarea biletglor derpparnzare la sanatorii, casede odihnd pentru copii gi ddrile de seam6 a lor

  3 ani Preqedintelecomitetuluisindical

  9-r0 Condici de inregistrare a certificatelor medicale 3 ani Pregedintelecomitetuluisindical

  9-tl Liste, extrase din hotirtri, ale conferinlelorcomitetului sindical

  3 ani Pregedintelecomitetuluisindical

  9-t2 Registre de evidenld a contractelor colective 3 ani Preqedintelecomitetuluisindical

  10. Parteneriate.10- l Acorduri, Regulamente, procese-verbale ale

  sedintelorPermanent Director

  t0-2 Procese-verbale ale adundrilor generale qi pe clasecu pdrintii

  Permanent Director