NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT JAWA DALAM NOVEL .nilai kearifan . lokal masyarakat . jawa dalam

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT JAWA DALAM NOVEL .nilai kearifan . lokal masyarakat . jawa dalam

 • NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT JAWA DALAM

  NOVEL NUN PADA SEBUAH CERMIN

  KARYA AFIFAH AFRA

  SKRIPSI

  Oleh

  Mochammad Koko Setialan

  201210080311043

  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

  FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

  MALANG

  2017

 • i

  NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT JAWA DALAM

  NOVEL NUN PADA SEBUAH CERMIN

  KARYA AFIFAH AFRA

  SKRIPSI

  Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar

  Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

  Oleh

  Mochammad Koko Setialan

  NIM 201210080311043

  PROGRAM STUDIPENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

  FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

  MALANG

  2017

 • vii

  KATA PENGANTAR

  Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah

  memberikan rahmad dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas

  skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu terucapkan kepada Baginda Besar

  Nabi Muhammad SAW.

  Penulisan skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir persyaratan memperoleh

  gelar sarjana pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan

  Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan skripsi ini

  tentunya tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan dan

  kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut

  dapat diatasi dengan baik.

  Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin

  agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun peneliti menyadari tentunya

  masih banyak kekurangan yang terdapat dalam srikpsi ini yang dikarenakan

  keterbatasan kemampuan peneliti. Penelitian yang diangkat kali ini berjudul

  Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Jawa dalam Novel Nun Pada Sebuah Cermin

  Karya Afifah Afra.

  Terimakasih peneliti ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu

  dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa materil maupun non materil. Berkat

  bantuan beliaulah peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Oleh

  karena itu, saya ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

  1. Drs, Fauzan, M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang

  telah memberikan fasilitas untuk dapat menyelesaikan skripsi tepat pada

  waktunya.

  2. Dr. Poncojari Wahyono, M.Kes, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

  Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang.

  3. Dra. Tuti Kusniarti, M.Si., M.Pd, selaku ketua program studi Pendidikan

  Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang.

  4. Dr. Sugiarti, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan arahan

  dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

 • viii

  5. Purwati Anggraini, S.S., M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang

  memberikan motivasi dan fasilitas bahan bacaan dalam menyelesaikan skripsi

  ini.

  6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

  yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga dapat

  menyelesaikan skripsi ini.

  Malang, 31 Januari 2017

  Peneliti

 • ix

  MOTTO

  Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan

  (Qs. Al-Alaq: 1)

  Asah dan latihlah kalbumu, agar kau menguasai ilmu lahir dan bantin.

  Sehingga kau menjadi pintar, jangan hanya (mengurusi) makan dan tidur.

  Asahlah keperwiraanmu, bersungguh-sungguhlah dengan dirimu (dengan)

  mengurangi makan dan tidur

  (Serat Wulangreh, Pakubuwono IV)

 • x

  DAFTAR ISI

  Halaman

  Halaman Judul .......................................................................................................... i

  Lembar Persetujuan ................................................................................................. ii

  Halaman Pengesahan ............................................................................................. iii

  Halaman Pernyataan............................................................................................... iv

  Abstrak ..................................................................................................................... v

  Abstract. ................................................................................................................. vi

  Kata Pengantar ...................................................................................................... vii

  Motto ...................................................................................................................... ix

  Daftar Isi................................................................................................................... x

  Daftar Tabel ......................................................................................................... xiii

  Daftar Lampiran ................................................................................................... xiv

  BAB I PENDAHULUAN

  1.1 Latar Belakang. ......................................................................................... 1

  1.2 Fokus Penelitian. ....................................................................................... 5

  1.3 Rumusan Masalah ..................................................................................... 6

  1.4 Tujuan Penelitian ...................................................................................... 6

  1.5 Manfaat Penelitian .................................................................................... 6

  1.6 Penegasan Istilah ....................................................................................... 7

  BAB II KAJIAN PUSTAKA

  2.1 Unsur Pembangun Novel .......................................................................... 9

  2.1.1 Tema ................................................................................................ 9

  2.1.2 Tokoh dan Penokohan.................................................................... 11

  2.1.3 Setting ............................................................................................ 12

  2.1.4 Alur Cerita .................................................................................... 13

  2.2 Antropologi Sastra ................................................................................. 14

  2.2.1 Kearifan Lokal ....................................................................................... 16

  2.3 Karya Sastra Indonesia dan Kebudayaan ............................................... 19

 • xi

  2.4 Bentuk Kearifan Lokal Budaya Jawa. .................................................... 22

  2.5 Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa ......................................................... 25

  2.5.1 Nilai Religius Jawa ......................................................................... 26

  2.5.2 Nilai Filosofis Jawa......................................................................... 28

  2.5.3 Nilai Etis Jawa ................................................................................ 31

  2.5.4 Nilai Estetis Jawa ............................................................................ 32

  BAB III METODE PENELITIAN

  3.1 Pendekatan Penelitian ............................................................................. 35

  3.2 Metode Penelitian ................................................................................... 35

  3.3 Sumber Data dan Data Penelitian ............................................................ 36

  3.3.1 Sumber Data.................................................................................... 36

  3.3.2 Data Penelitian ................................................................................ 36

  3.3.3 Indikator Penelitian ......................................................................... 37

  3.4 Teknik Penelitian ..................................................................................... 38

  3.4.1 Teknik Pengumpulan Data .............................................................. 38

  3.4.2 Instrumen Penelitian ....................................................................... 39

  3.5 Prosedur Pengolahan Data ...................................................................... 41

  3.6 Analisis Data ............................................................................................ 42

  BAB IV PEMBAHASAN

  4.1 Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Jawa ................................................ 45

  4.1.1 Bentuk Kepercayaan ....................................................................... 45

  4.1.2 Bentuk Kearifan Lokal Jawa Berkesenian ...................................... 49

  4.2 Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Jawa .................................................... 58

  4.2.1 Nilai Religius .................................................................................. 58

  4.2.2 Nilai Filosofis.................................................................................. 62

  4.2.3 Nilai Etis ......................................................................................... 68

  4.2.4 Nilai Estetis ..................................................................................... 72

 • xii

  BAB V PENUTUP

  5.1 Kesimpulan ........