Click here to load reader

Ændringer i antallet af børn og i dækningsgraden ... Driften i BUF Ændringer i antallet af børn og i dækningsgraden 1 Dækningsgraden Antal børn År 1 100 % Antal børn i alt

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ændringer i antallet af børn og i dækningsgraden ... Driften i BUF...

 • Driften i BUF

  Ændringer i antallet af børn og i dækningsgraden

  1

  Dækningsgraden

  Antal børn

  År 1

  100 %

  Antal børn i alt (1/2-2 år): 20.000

  Antal indskrevet børn i vuggestue

  12.000

  60 %

  61 %

  Dækningsgraden stiger 1%, og der er 200 flere børn i dagtilbud BUF kompenseres ikke

  År 2

  Der kommer 500 flere børn i København og 300 af dem kommer i dagtilbud BUF kompenseres

  Dækningsgraden og antallet af børn stiger, og der er 5 flere børn i dagtilbud BUF kompenseres

 • Driften i BUF

  80

  85

  90

  95

  100

  105

  110

  115

  2014 2015 2016 2017 2018 2019

  Dækningsgrader - indekseret fra 2014

  Vuggestue Almen folkeskole Specialområdet Børnehave

  Udvikling i dækningsgrader

  2

  Stigning i 3

  kategorier

  samtidig

 • 1

  DAGSORDEN TIL MØDE I HOVEDMED

  Dato: 3. oktober 2018 Tid: Kl. 09:00-11:00 Sted: Rådhuset, udvalgsværelse D, 1.sal, vær.103 Mødedeltagere: HovedMED:

  Ledelsesrepræsentanter: Tobias Børner Stax (adm. dir. – formand), Nicolai Kragh

  Petersen (ressourcedirektør), Camilla Niebuhr (fagdirektør), Tine Weber

  (Sekretariatschef, Ledelsessekretariatet), Anna-Belinda Fosdal (Områdechef,

  arbejdsmiljøleder), Jeanne Jacobsen (skoleleder, SKK), Marialise Rømer (klyngeleder, LFS

  ledersektion), Marica Kljucaric Hansen (selvej. klyngeleder, arbejdsmiljøleder, BUPL

  ledersektion), Nina Hemmersam (Center for Policy).

  Medarbejderrepræsentanter: Jan Hoby (LFS – næstformand), Lars Sten Sørensen (KLF),

  Inge Thomsen(KLF), Bodil Marie Gjøl (DSR), Irene Holmstrøm (FOA, KLS), June Andersen

  (HK), Kirsten Løth (LFS), Niels Mortensen (FOA 1), Rune Simmelsgård Clausen (AC), Tina

  Bredfeldt (HK), Jeppe Jensen (AMR), Jesper Koch Hedengran (AMR).

  Fra Ledelsessekretariatet: Nikolaj Uffo Steen Marker (Referent)

  Afbud: Thomas Martin Hannberg (HK), Henriette Brockdorff (BUPL), Helle Bille Nattestad

  (AMR) og Annette Mai Larsen (BUPL).

  DAGSORDEN

  Tid Indhold Formål Bilag

  1 09:00-09:05 5 min

  Velkomst v. Tobias Børner Stax

  2 09:05-09:35

  30 min

  Nyt fra BUU

  • Opfølgning på Budget19

  • Status på analyse af specialområdet

  • Nyt punkt: BUU-strategi

  v/ direktionen

  Orientering og drøftelse

  3 09:35-10.05

  30 min

  Arbejdsmiljøindsatser

  Støj-projekter, der gør en forskel for børnenes læringsmiljø

  v/ Nikolaj Marker, MED-sek og Rebecca Holm, FAC

  Orientering og drøftelse

  Præsentation på mødet

  4 10:05-10:25

  20 min

  Orientering om administrative fællesskaber

  v/ Arne Bjerre Hårbo, Administrativt Ressourcecenter

  Orientering og drøftelse

  Bilag 4: Oplæg (vedlagt)

 • 2

  5 10:35-10:45

  10 min

  Godkendelse af mødeplan 2019

  v/Tobias Børner Stax

  Beslutning Bilag 5: Udkast til mødeplan for 2019 (vedlagt)

  6 10:45-11:00

  15 min

  Eventuelt og afslutning

  v/ Tobias Børner Stax

  SKRIFTLIG ORIENTERING • Bilag A: Økonomiforvaltningens halvårsrapport for sygefravær for 1. halvår 2018 med

  baggrundsnotat (vedlagt)

  • Bilag B: Invitation til afskedsreception for arbejdsmiljøkonsulent Ole Egelund (vedlagt)

  PUNKTER PÅ KOMMENDE MØDER 5. december

  • Evaluering af MED-aftalen v/arbejdsgruppen under Hoved-MED • Strategisk kompetenceudvikling • Resultat af hypotesearbejdet vedr. Trivselsundersøgelse 2017 • Status på særlige jobordninger • Rekrutteringssituationen

  REFERAT 1) Velkomst v/ Tobias Børner Stax

  2) Nyt fra BUU v/ direktionen

  Budget 2019

  Nicolai: Vi vil gerne highligthe det, som HovedMED kan have en særlig opmærksomhed på. Denne

  mundtlige præsentation tager afsæt i det materiale, som også er præsenteret ved budgetinfomøderne. Der

  er et stort pres på anlægget, men også på det personale, som omfattes af aktivitetsudvidelserne. På

  driftssiden er der bl.a. afsat 5 mio. kr. i fire år til pilotprojekter om kvaliteten i dagtilbud. Der er desuden en

  række effektiviseringer vedr. sommerferiepasning og rengøring.

  Jesper: Hvordan fordeles de 5 mio. kr. på klubområdet.?

  Tobias: Det vil være en del af udmøntningssagen, så pengene meldes ud efter BUU’s behandling den 5.

  december.

  Analyse af specialområdet

  Nicolai: Nicolai gennemgik slides om ændringer i antallet af børn og i dækningsgraden (eftersendes).

  Vi kan konstatere, at antallet af børn, der har behov for specialundervisning er stigende - og mere stigende

  end ventet. Derfor er der et merforbrug i 2018, som dækkes via en pulje, som skal deles med andre

  forvaltninger. Budskabet er, at vi via demografireguleringen får dækket det merbehov, der måtte opstå fra

  ét år til det næste på baggrund af ny-tilflyttere. Men hvis det er københavnerbørn, der får behov for en

  specialplads, får vi en økonomisk udfordring. Når både vuggestuer, børnehaver, almenskoler og

  specialområdet oplever en øget efterspørgsel, øges udfordringerne tilsvarende. De præcise tal for

  merforbruget kender vi, når vi har tal for 3. prognose. Den konkrete analyse af specialområdet handler om

  at håndtere de udfordringer, som knytter an til behovsmønstret blandt de børn, der har behov for en

  specialplads. Det vil være i forbindelse med udmøntningssagen, at der korrigeres i budgettet.

 • 3

  Camilla: Det er særligt i kategori 3 (ADHD og autisme), der er søgning efter pladser. Vi er derfor nødt til at

  se på, hvad vi kan gøre anderledes i vores praksis for at håndtere børn med særlige behov, hvordan vi

  visiterer og om det er de rette priser, vi har fastsat. Det faglige eftersyn går hånd i hånd med økonomiske

  analyser. Vi håber dermed, at vi kommer tættere på, hvordan vi kan løse udfordringerne.

  Kommentarer

  Niels: Har vi ikke kunnet forudse udviklingen?

  Tobias: Det er ikke kun demografien, der forklarer udviklingen. Vi sender relativt flere børn i segregerede

  tilbud end vi gjorde før.

  Lars: Analysen af flex-ordningerne viste, at det kan være svært at få pengene ud at dække i de enkelte

  enheder. Der er krav om, at skolerne skal være kreative, men det er rigtig vanskeligt at navigere i, når vi

  ikke kan forudse antallet af børn med særlige børnenes behov.

  Jesper: Har vi flere børn, der starter i special-dagtilbud? Og hvor kigger vi hen i analyserne? Har vores

  medarbejdere de rette kompetencer og et godt arbejdsmiljø?

  Camilla: Vi kan se, at så snart de starter i skolerne, oplever vi en ændring. Men det er ikke kun et

  skolefænomen, fordi identifikationen også starter i institutionerne. Analyserne handler om at få fakta på

  bordet – og det handler også om kompetencer og arbejdsmiljø.

  Jeanne: De mange nye medarbejdere bidrager til udfordringer – de har ikke altid redskaberne til at

  håndtere børn med særlige behov. Derfor er der brug for, at de nye medarbejdere får de rette redskaber.

  Vi har også fået større skoler, større klasser og mindre rammer. Det burde nok have været tænkt ind ifm.

  folkeskolereformen. Måske vi bør tænke i andre typer af skoler.

  Rune: Bør KL ikke ind over analysen?

  Camilla: Jo, det det vil vi overveje.

  Kirsten: Hvad fokuserer analysen på?

  Camilla: Vi kigger ned i visitationen, økonomiflow og i praksis decentralt. Det handler om interviews og

  kortlægning.

  Jeppe: BUF-flex er godt, men nok også rigtig afgørende at sikre, at børn med særlige behov kan forblive en

  del af fællesskabet.

  Camilla: Vi kan sende jer analyserne af BUF-flex, når BUU har fået dem på deres kommende møde sidst i

  oktober.

  Maria-Lise: Det er vigtigt at have fokus på de fysiske rammer – vi ser nemlig, at de små institutioner er dem,

  som børn med særlige behov oftest placeres i. Derfor skal vi også se på institutionsformerne. Er

  børneantallet på daginstitutionsområdet stigende? Vi har også brug for at vide, hvilke redskaber, vi skal

  bruge – og om noget kan forenkles?

  Lars: Når I har det foreløbige billede af udfordringer og løsninger, så tag gerne en dialog med

  kompetencecentret på Frejaskolen.

  Camilla: Vi kommer på den lange bane til at tage en bred dialog med alle interessenter.

  Jan: Vi er nødt til at sætte en retning rent fagligt, men vi skal også være opmærksomme på, hvilken

  økonomisk dagsorden, dette spiller ind i i Økonomiforvaltningen.

 • 4

  Tobias: Tak for jeres input. Vi vender tilbage med resultaterne af analysen. Analysen skal være klar til

  overførselssagen i marts og være præsenteret for vores politikere inden da. Men vi skal nok ikke forvente,

  at vi er på plads med løsninger på alle parametre.

  BUU-strategi

  Tobias: Politikerne i udvalget vil med deres strategi fastlægge langsigtede perspektiver for disse udvalgte

  temaer: