of 27 /27
VYUŽITIE VÝSLEDKOV PROJEKTU EPANIL NA SLOVENSKU Nadácia ASPEKT prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.

Nadácia ASPEKT

  • Author
    ion

  • View
    56

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nadácia ASPEKT. VYUŽITIE VÝSLEDKOV PROJEKTU EPANIL NA SLOVENSKU. prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. ● VZDELÁVANIE ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ● OVEROVANIE VÝSLEDKOV N-F / I-F VZDELÁVANIA. VZDELÁVANIE ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV. VÝBER KANDIDÁTOV. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Nadácia ASPEKT

Page 1: Nadácia ASPEKT

VYUŽITIE VÝSLEDKOV PROJEKTU EPANIL NA SLOVENSKU

Nadácia ASPEKT

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.

Page 2: Nadácia ASPEKT

● ● VZDELÁVANIE ODBORNÝCH VZDELÁVANIE ODBORNÝCH

HODNOTITEĽOVHODNOTITEĽOV

● ● OVEROVANIE VÝSLEDKOV N-OVEROVANIE VÝSLEDKOV N-

F / I-F VZDELÁVANIAF / I-F VZDELÁVANIA

Page 3: Nadácia ASPEKT

VZDELÁVANIE ODBORNÝCH

HODNOTITEĽOV

Page 4: Nadácia ASPEKT

VÝBER KANDIDÁTOVVÝBER KANDIDÁTOV

Page 5: Nadácia ASPEKT

Výber kandidátov - evidovaných nezamestnaných prebehlo podľa Hodnotiaceho štandardu Kuchár na ZSŠ HSaO v Nových Zámkoch v dňoch:

- 01.03.2006

- 10.03.2006

- 17.03.2006

za účasti:

- Mgr. Kristeková (ÚPSVaR NZ)

- RNDr. Rudolf Mišák (ZSŠ HSaO NZ)

- Mgr. Mária Gregorová (ZSŠ HSaO NZ)

- prof. Nagyová, p. Tatár (Aspekt)

Page 6: Nadácia ASPEKT

OVEROVANIE VÝSLEDKOV OVEROVANIE VÝSLEDKOV

PREDCHÁDZAJÚCEHO PREDCHÁDZAJÚCEHO

UČENIAUČENIA

Page 7: Nadácia ASPEKT

Overovanie výsledkov neformálneho

vzdelávania a informálneho učenia v

odbore kuchár v súlade s

Hodnotiacim štandardom pre odbor

kuchár prebehlo v dňoch 21. -

22.03.2006 v priestoroch Združenej

strednej školy hotelových služieb a

obchodu (ZSŠ HSaO NZ), Zdravotnícka

3, Nové Zámky za prítomnosti:

Page 8: Nadácia ASPEKT

● Ing. Hana ČIHÁKOVÁ - NÚOV Praha, CZ

● RNDr. Rudolf MIŠÁK - ZSŠ HSaO NZ

● Mgr. Mária GREGOROVÁ - ZSŠ HSaO

● Božena HOMOLOVÁ - ZSŠ HSaO

● prof. Ing. Ľudmila NAGYOVÁ, PhD. -

Nadácia ASPEKT

● Ladislav TATAR - Nadácia ASPEKT

● Mgr. Eva ZÁLEPOVÁ - Nadácia ASPEKT

● ostatní členovia overovacej komisie

Page 9: Nadácia ASPEKT

- kontrola dokumentácie uchádzačov

- evidencia osobnej agendy

uchádzačov

- príprava potrebných dokumentov a

formulárov uchádzačov

Page 10: Nadácia ASPEKT

AKTIVITY SÚVISIACE AKTIVITY SÚVISIACE

S PREZENTÁCIOU S PREZENTÁCIOU

PROJEKTU EPANIL PROJEKTU EPANIL

NA SLOVENSKU NA SLOVENSKU

Page 11: Nadácia ASPEKT

● OKTÓBER - DECEMBER 2004 -

Prezentácia a informovanie o projekte

Epanil a všetkých aktivít projektu Epanil na

letákoch a propagačných materiáloch

Nadácie ASPEKT.

● JANUÁR 2005 - Prezentácia projektu Epanil

v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania

v Bratislave, ako vzdelávací a poradenský

orgán Ministerstva školstva Slovenskej

rebubliky.

Page 12: Nadácia ASPEKT

● FEBRUÁR 2005 - Prezentácia projektu

Epanil na Hotelovej akadémii v Nitre.

● MAREC 2005 - Prezentácia projektu

Epanil na Úrade práce, sociálnych vecí a

rodiny v Nitre a v Nových Zámkoch.

● APRÍL 2005 - Posielanie informácií o

projekte Epanil poštou a e-mailom na 49

Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v

Slovenskej republike.

Page 13: Nadácia ASPEKT

● MÁJ 2005 - Posielanie informácií o

projekte Epanil e-mailom na 239

stredných odborných škôl a stredných

odborných učilíšť v Slovenskej republike.

● JÚN 2005 - Prezentácia projektu

Epanil na regionálnej konferencii „Akčný

plán zamestnanosti a budovanie

partnerstiev v Nitrianskom regióne“.

Page 14: Nadácia ASPEKT

● JÚL 2005 - Príprava článkov o projekte

Epanil, projektových aktivitách a hlavných

cieľoch projektu Epanil na uverejnenie do

novín v Nitrianskom regióne.

● AUGUST 2005 - Oprava a doplnenie

Hodnotiaceho štandardu pre odbor kuchár

pre podmienky Slovenskej republiky spolu

s pracovníkmi ŠIOV Bratislava, ZSŠ HSaO

Nové Zámky a ostatnými odbornými

hodnotiteľmi Nadácie Aspekt;

Page 15: Nadácia ASPEKT

- prezentácia Hodnotiaceho štandardu pre odbor

kuchár v podmienkach Slovenskej republiky na

stredných odborných školách a stredných

odborných učilištiach v Nitrianskom regióne.

● SEPTEMBER 2005 - Tvorba materiálov o

projekte Epanil, ich posielanie a propagácia

poštou a e-mailom na všetky stredné

odborné školy a stredné odborné učilištia na

Slovensku,

Page 16: Nadácia ASPEKT

- Prezentácia projektových aktivít

projektu Epanil na Regionálnej

konferencii v Nitre.

● OKTÓBER 2005 - Uverejnenie článku o

projekte Epanil, projektových aktivitách

a partneroch projektu Epanil v Bulletine

ŠIOV - Štátneho inštitútu odborného

vzdelávania v Bratislave ako poradenskej

a vzdelávacej inštitúcie Ministerstva

školstva SR.

Page 17: Nadácia ASPEKT

● NOVEMBER 2005 - Evaluation návšteva

Francisa Mudgeho v Nadácii Aspekt v Nitre,

prezentácia projektu Epanil na Slovenskej

poľnohospodárskej univerzite v Nitre a

Združenej strednej škole hotelových služieb a

obchodu v Nových Zámkoch.

● DECEMBER 2005 - aktualizácia a uverejnenie

nových materiálov o projekte Epanil na web

stránku Nadácie Aspekt - www.aspektnd.sk

Page 18: Nadácia ASPEKT

- aktualizácia a uverejnenie nových

materiálov o projekte Epanil na web

stránku projektu Epanil - www.epanil.net

● JANUÁR 2006 - aktualizácia a

uverejnenie nových materiálov o projekte

Epanil na web stránku projektu Epanil -

www.epanil.net

● FEBRUÁR 2006 - aktualizácia a

uverejnenie nových materiálov o projekte

Epanil na web stránku projektu Epanil.

Page 19: Nadácia ASPEKT

● MAREC 2006 - prezentácia projektu Epanil

v regionálnej TV Nové Zámky;

- prezentácia projektu Epanil a overovanie

výsledkov predchádzajúceho učenia v

odbore kuchár na video a DVD na

Združenej strednej škole hotelových služieb

a obchodu v Nových Zámkoch;

- aktualizácia a uverejnenie nových

materiálov o projekte Epanil na web

stránku projektu Epanil - www.epanil.net

Page 20: Nadácia ASPEKT

● APRÍL 2006 - aktualizácia a uverejnenie

nových materiálov o projekte Epanil na

web stránku Nadácie Aspekt -

www.aspektnd.sk

● MÁJ 2006 - Uverejnenie článkov o projekte

Epanil na web stránke Ministerstva školstva

Slovenskej republiky:

www.modernaskola.sk

Page 21: Nadácia ASPEKT

- aktualizácia a uverejnenie nových

materiálov o projekte Epanil na web

stránku projektu Epanil - www.epanil.net

● JÚN 2006 - Uverejnenie článkov o projekte

Epanil v Učiteľských novinách na

Slovensku;

- aktualizácia materiálov a uverejnenie

nových informácií o projekte Epanil na

web stránku Nadácie Aspekt -

www.aspektnd.sk

Page 22: Nadácia ASPEKT

● JÚL 2006 - Uverejnenie článkov o

projekte Epanil v časopise Mládež a

spoločnosť (Young and society) na

Slovensku;

- aktualizácia a uverejnenie nových

materiálov a dokumentov o

projekte Epanil na web stránku

projektu Epanil - www.epanil.net

Page 23: Nadácia ASPEKT

● AUGUST 2006 - aktualizácia a

uverejnenie nových materiálov o

projekte Epanil na web stránku

projektu Epanil - www.epanil.net a

na web stránku partnera projektu -

Nadácie Aspekt - www.aspektnd.sk.

● SEPTEMBER 2006 - príprava

materiálov a dokumentov pre 4. Final

konferenciu (06.-09.09.2006) v Ostrave;

Page 24: Nadácia ASPEKT

- aktualizácia a uverejnenie nových

materiálov o projekte Epanil na

web stránku projektu Epanil -

www.epanil.net a na web stránku

partnera projektu - Nadácie Aspekt -

www.aspektnd.sk.

● OKTÓBER 2006 - akreditácia nefor-

málneho a informálneho vzdelávania v

odbore kuchár na Ministerstve školstva

Slovenskej republiky.

Page 25: Nadácia ASPEKT

VYUŽITIE VÝSLEDKOV VYUŽITIE VÝSLEDKOV

PROJEKTU EPANIL PROJEKTU EPANIL

NA SLOVENSKUNA SLOVENSKU

Page 26: Nadácia ASPEKT

• Spolupráca s partnermi zapojenými do

projektu Epanil

• Spolupráca so ŠIOV

• Akreditácia „Kuchár“

• Realizácia projektových aktivít v

budúcnosti

• Príprava projektov korešpondujúcich s

n-f / i-f vzdelávaním

Page 27: Nadácia ASPEKT

Ďakujem za pozornosť.