47
JEDNIK bovid Na osnovu China 26 Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skup gtine Republike Cme Gore ("Slulbeni list CG", br. 88/09), Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skup gtine Cite Gore, na sjednici ochlanoj 1. februara 2010. godine, utvrdio je PREI g tENI TEKST POSLOVNIKA SKUP gTINE CRNE GORE. Prei geeni tekst Poslovnika Skup gtine Cite Gore obuhvata: Poslovnik Skup gtine Republike Cite Gore ("Sluibeni list RCG", br. 51/06); Odluku o izmjenama Poslovnika Skup gtine Republike Cite Gore ("SluTheni list RCG", br. 66/06); Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupgtine Republilce Cite Gore ("Slulbeni lsit CG", br. 88/09), u kojima je naznaeen dan stupanja na snagu tih akata. SU-SK Broj 02-8/5 Podgorica, 1. februara 2010. godine ODBOR ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO SKUPTINE CRNE GORE

Na osnovu China 26 Odluke o izmjenama i dopunama

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

JEDNIKbovid

Na osnovu China 26 Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skup gtine Republike CmeGore ("Slulbeni list CG", br. 88/09), Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skup gtine Cite Gore,na sjednici ochlanoj 1. februara 2010. godine, utvrdio je PREIgtENI TEKST POSLOVNIKASKUPgTINE CRNE GORE.

Preigeeni tekst Poslovnika Skup gtine Cite Gore obuhvata: Poslovnik Skup gtine RepublikeCite Gore ("Sluibeni list RCG", br. 51/06); Odluku o izmjenama Poslovnika Skupgtine RepublikeCite Gore ("SluTheni list RCG", br. 66/06); Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika SkupgtineRepublilce Cite Gore ("Slulbeni lsit CG", br. 88/09), u kojima je naznaeen dan stupanja na snagu tihakata.

SU-SK Broj 02-8/5Podgorica, 1. februara 2010. godine

ODBOR ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVOSKUPTINE CRNE GORE

POSLOVNIKSKUPSI TINE CRNE GORE

(PREOSCENI TEKST)

I. OP§TE ODREDBE

tlan 1Ovim poslovnikom ureduje se: konstituisanje, organizacija i nein rada Skup gtine Cme Gore

(u daljem telcstu : Skup gtina); prava i du2nosti poslanika; postupci u Skup gtini; odnos Skupgtine idrugih drlavnih organa; saradnja Skupgtine sa parlamentima drugih dr2ava; neela za organizacijuSlube Skupgtine i druga pitanja od zneaja za rad i ostvarivanje funkcija Skupgtine.

elan 2Pitanja koja se odnose na organizaciju i rad Skup gtine, postupke u Skup gtini i druga pitanja

koja nijesu uredena ovim poslovnikom mogu se urediti posebnom odlukom iii zakljekomSkupgtine.

tlan 3Sjedike Skupgtine je u Podgorici.

tlan 4Skupgtina ima peat, u skladu sa zakonom.

II. KONSTITUISANJE SKUATINE

Sazivanje Skupkine na prvu sjednicu

tlan 5Skupgtinu na prvu sjednicu, poslije zavr genih izbora, saziva predsjednik Skupgtine

prethodnog saziva.Saziv na prvu sjednicu dostavlja se novoizabranim poslanicima narednog dana od dana

podnogenja izvjegtaja Dttavne izbome komisije o sprovedenim izborima, a sjednica se odrlavanajkasnije pet dana od dana upueivanja saziva poslanicima.

tlan 6Prvoj sjednici Skup gtine, do izbora predsjednika Skup gtine, predsjedava najstariji poslanik

(predsjedavajuai), kome u radu pomee najmladi poslanik i generalni sekretar Skupgtine.

elan 7Na prvoj sjednici Skupgtine predsjedavajudi konstatuje da je Dr2avna izboma komisija

podnijela Izvje gtaj o sprovedenim izborima i objavljuje da je podnogenjem izvjegtaja Dr2avneizbome komisije zapeeo mandat novoizabranim poslanicima, a potom se vr gi izbor predsjednika ipotpredsjednika Skupgtine i izbor predsjednika i elanova Administrativnog odbora.

Konstatovanje mandata poslanika prilikom popune uprenjenog poslanidkog mjesta u tokutrajanja mandata Skup gtine vrgi se objavom predsjednika Skup gtine da je Drlavna izboma komisijapodnijela Izvje gtaj o popuni uprahijenog poslaniekog mjesta.

-2-

III. ORGANIZACIJA SKUPgTINE1. Predsjednik Skupkine

1) Djelokrug

thin 8Predsjednik Skupgtine:- saziva Skupgtinu na sjednicu i predsjedava sjednici;- stara se o primjeni Poslovnika Skupgtine;- stara se o organizaciji rada Skupgtine;- stara se o blagovremenom I uskladenom radu radnih tijela Skupgtine;- odlueuje o prijemu i posjeti stranih delegacija i funkcionera;- odlueuje o slutbenom putovanju poslanika u inostranstvo, ako tro gkovi padaju na teret

sredstava Skupgtine;- potpisuje akte Skupgtine;- vrgi i druge poslove predvidene Ustavom, zakonom i ovim poslovnikom.

2) Izbor predsjednika

Predlaganje kandidata i izbor

Clan 9Kandidata za predsjednika Skup gtine mote da predloti najmanje 10 poslanika.Poslanik mote da ueestvuje u predlaganju samo jednog kandidata.Predlog sadrli: ime i prezime kandidata, kratku biografiju, stranaeku pripadnost, obra-

zlotenje i ime i prezime predstavnika predlagaea.

tan 10Predlog kandidata za predsjednika Skup gtine podnosi se predsjedavajudem u pisanoj formi.Predsjedavajuoi dostavlja poslanicima sve primljene predloge kandidata za predsjednika

Skupgtine.Ako ima vie predloga kandidata, predsjedavajuOi utvrduje listu kandidata po azbanom redu

prezimena kandidata.

elan 110 predlogu kandidata otvara se pretres.Predstavnik pred1aga6a ima pravo da obrazlon predlog, u trajanju najdute 10 minuta.

thin 12Predsjednik Skupgtine bira Sc tajnim glasanjem.Tajnim glasanjem za izbor predsjednika Skup gtine rukovodi predsjedavajudi, kome u radu

pomate najmladi poslanik i generalni sekretar Skupgtine.Kandidat za predsjednika Skup gtine ne mote rukovoditi, niti pomagati u rukovodenju

glasanjem.Tajno glasanje vrgi se po odredbama ovog poslovnika koje se odnose na odludivanje tajnim

glasanjem.Ponavljanje izbora

Clan 13Ako je za predsjednika Skup gtine predloten jedan kandidat, a nije izabran u prvom glasanju,

postupak izbora se ponavlja, sa novim kandidatom, odnosno kandidatima.Ako su predlotena dva kandidata, a ni jedan nije dobio potrebnu vedinu glasova, postupak

izbora se ponavlja, sa novim kandidatom, odnosno kandidatima.Ako je predloteno vie od dva kandidata, a ni jedan nije dobio potrebnu vedinu glasova,

ponavlja se glasanje izmedu dva kandidata koji su dobili najvedi broj glasova, odnosno izmedu viekandidata koji su dobili najvedi jednaki broj glasova.

-3-

Ako ni u ponovnom glasanju iz stava 3 ovog dlana ni jedan od kandidata nije dobio potrebnuvedinu glasova, postupak izbora se ponavlja, sa novim kandidatom, odnosno kandidatima.

Prestanak funkcije

elan 14Predsjedniku Skupkine prestaje funkcija prije isteka vremena na koje je biran prestankom

mandata poslanika, ostavkom i razrjegenjem.U sludaju podno genja ostavke, predsjedniku Skupkine prestaje funkcija danom odefravanja

sjednice na kojoj je podnio ostavku, odnosno na prvoj narednoj sjednici Skupgtine, ako je ostavkupodnio u vremenu izmedu dvije sjednice.

Ostavku iz stava 2 ovog elana i prestanak funkcije po torn osnovu konstatuje Skup gtina nasjednici.

Razrje§enje predsjednika

elan 15Skupgtina mote razrijeg iti dutnosti predsjednika Skupkine prije isteka vremena na koje je

biran, shodnom primjenom odredaba ovog poslovnika koje se odnose na izbor predsjednikaSkupgtine.

elan 16U sludaju prestanka funkcije predsjednika Skup gtine prije isteka vremena na koje je biran,

Skupgtina de na istoj, a najkasnije na narednoj sjednici, zapodeti postupak izbora predsjednikaSkupgtine, u skladu sa odredbama ovog poslovnika.

Glasanjem za izbor predsjednika, u smislu stava 1 ovog dlana, rukovodi potpredsjednikSkupgtine, kome u radu pomate generalni sekretar Skupgtine.

Ako je predsjedniku Skupgtine prestao mandat prije isteka vremena na koje je biran, dulnostpredsjednika Skup gtine, do izbora novog predsjednika, vr gi potpredsjednik Skupgtine iz klubaposlanika koji ima vedi broj poslanika.

2. Potpredsjednik Skup§tine1) Djelokrug

elan 17Potpredsjednik Skupgtine pomate predsjedniku Skup gtine u vrgenju poslova iz njegovog

djelokruga.Predsjednika Skup gtine, u sludaju privremene sprijedenosti, zamjenjuje potpredsjednik

Skupgtine koga on odredi.Ako predsjednik Skup gtine ne odredi koji ga potpredsjednik zamjenjuje, zamjenjivade ga

potpredsjednik Skup gtine koji je iz kluba poslanika koji ima yea broj poslanika.

2) Broj i izbor potpredsjednika

Broj potpredsjednika

elan 18Skupkina ima vie potpredsjednika.Broj potpredsjednika, na predlog predsjednika Skup gtine, utvrduje Skup gtina prilikom

njihovog izbora.Jedan potpredsjednik bira se, na predlog opozicije, iz reda opozicije.

Predlaganje kandidata i izbor

elan 19Najmanje 10 poslanika mote da predloti jednog iii vie kandidata za potpredsjednika

Skupkine, all najvi ge do broja koji se bin,

-4-

Predlog sadrh: ime i prezime kandidata, kratku biografiju, stranaeku pripadnost, obraz1o2enjei ime i prezime predstavnika predlagaea.

Predlog kandidata za potpredsjednika Skup gtine podnosi se predsjedniku Skup gtine u pisanojformi.

Predsjednik Skupgtine dostavlja poslanicima sve predloge kandidata za potpredsjednikaSkupgtine.

0 predlozima kandidata otvara se pretres.

Clan 20Izbor potpredsjednika Skup gtine Nati se tajnim glasanjem, na naein ko poslanik zaokruhije

redni broj ispred imena kandidata za koga glasa i to samo za onoliko kandidata koliko se birapotpredsjednika iz parlamentarne vedine, odnosno opozicije.

Clan 21Ako je za potpredsjednika Skup gtine predlo2en broj kandidata koliko se bira i ako je

opozicija predlohla kandidata iz svojih redova, predsjednik Skupgtine saoinjava listu kandidata poazbuenom redu prezimena kandidata i pored imena kandidata naznadava diji je kandidat(parlamentarne vedine — opozicije).

Ako u slueaju iz stava 1 ovog elana nije izabran predvideni broj potpredsjednika, ponavlja sepostupak izbora za onaj broj potpredsjednika koji nije izabran, sa novim kandidatom, odnosnokandidatima.

Clan 22Ako je za potpredsjednika Skup gtine predlo2eno vie kandidata od broja koji se bira i ako je

opozicija predlohla kandidata, predsjednik Skup gtine satinjava listu kandidata po azbuenom reduprezimena kandidata, na naein to posebno oznaeava kandidate parlamentarne vedine, a posebnokandidate opozicije, uz naznaku koliko se potpredsjednika bira iz parlamentarne vedine, a koliko izopozicije.

Ako u sludaju iz stava 1 ovog Nana nije izabran predvideni broj potpredsjednika, ponavlja seglasanje za onaj broj potpredsjednika koji nije izabran i to izmedu preostalih kandidata.

Ako ni u ponovljenom glasanju nije izabran predvideni broj potpredsjednika, ponavlja sepostupak izbora za onaj broj potpredsjednika koji nije izabran, sa novim kandidatom, odnosnokandidatima.

Prestanak funkcije

Clan 23Potpredsjedniku Skupgtine prestaje funkcija prije isteka vremena na koje je biran pre-

stankom mandata poslanika, ostavkom i razrje genjem, po postupku i na nadin predvidenim zaprestanak funkcije predsjednika Skupgtine.

U slueaju prestanka funkcije potpredsjednika Skupgtine prije isteka vremena na koje je biran,izbor potpredsjednika Skup gtine vrg i se po postupku i na naein predviden za izbor potpredsjednikaSkupgtine.

Zaldetva predsjednika i potpredsjednika

Clan 24Predsjednik i potpredsjednik Skup gtine polahi zakletvu pred Skup gtinom, na dan izbora.Tekst zakletve glasi: "Zaklinjem se da du duhlost vr giti po Ustavu i zakonu, destito,

odgovorno i savjesno".

3. Kolegijum predsjednika Skup§tine

Clan 25Predsjednik Skup gtine, potpredsjednici Skup gtine i predsjednici klubova poslanika eine

Kolegijum predsjednika Skupgtine.U radu Kolegijuma ueestvuje generalni sekretar Skupkine, a po potrebi i predsjednici

pojedinih odbora.

-5-

thin 26Kolegijum predsjednika Skupgtine:1)razmatra pitanja organizacije i rada Skup gtine i odbora i dogovara se o preduzimanju mjera

za unaprjedivanje tog rada;2) stara se i dogovara o primjeni ovog poslovnika i procedura u Skupgtini;3) planira rad zasijedanja i sjednica Skupgtine;4) dogovara se o sazivanju Skup gtine i predlogu dnevnog reda sjednice;5) stara se o stvaranju uslova za rad klubova poslanika;6) stara se o saradnji Skup gtine sa organima i organizacijama u Cmoj Gori i parlamentarnoj

saradnji sa parlamentima drugih dr2ava i parlamentarnim skup gtinama meklunarodnih organizacija;7) dogovara se o posjeti delegacije i sastavu delegacije Skup gtine parlamentima drugih

dr2ava i parlamentarnim skup gtinama medunarodnih organizacija;8) na predlog generalnog sekretara Skup gtine, utvrduje i podnosi zahtjev za obezbjedenje

sredstava za rad Skup gtine i SluThe Skupgtine;9) u toku sjednice Skupgtine, po potrebi iii na zahtjev predsjednika Skupkine iii pojedinog

poslaniekog kluba, razmatra pitanja rada i procedure te sjednice i dogovara se o tome;10)stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupgtine.

0 pitanjima iz stava 1 ovog elana Kolegijum predsjednika Skup gtine dogovara se i odlueujena sastanku koji zakazuje predsjednik Skup gtine, po sopstvenoj inicijativi iii na predlog pojedinogkluba poslanika. Ako se o pojedinom pitanju ne postigne saglasnost, odlueuje predsjednik Skupgtine,u skladu sa ovim poslovnikom

4. Generalni sekretar Skupgtine

Imenovanje

(Ian 27Generalnog sekretara Skup gtine imenuje i razrje gava Skupkina, na predlog predsjednika

Skupkine.Generalni sekretar imenuje se na period od eetiri godine.Predlog za imenovanje generalnog sekretara sadr2i: ime i prezime kandidata, kraal biografiju

i obraz1o2enje.Ovlageenja

tlan 28Generalni selcretar Skupgtine:- pomab predsjedniku i potpredsjedniku Skup gtine u primijeni ovog poslovnika;- stara se o izradi izvomika zakona i drugih akata Skupgtine i odgovoran je za njithovu

tadnost, euvanje i evidenciju;- rukovodi SluThom Skupgtine;- stara se o sprovodenju zakljueaka Skupgtine;- priprema predlog zahtjeva za obezbjedenje bucaetskih sredstava za rad Skupgtine i Slu2be

Skupgtine;- naredbodavac je za fmansijsko i materijalno poslovanje Skup gtine i SluThe Skup gtine i

podnosi izvje gtaj o korikenju sredstava Kolegijumu predsjednika Skupgtine i Odboru za ekonomiju,finansije i bud2et, na njihov zahtjev;

- vrgi i druge poslove odredene zakonom i ovim poslovnikom i koje mu povjeri predsjednikSkupgtine.

Zamjenik i pomoenik generalnog seltretara

tlan 29Generalni sekretar Skup gtine ima zamjenika koji mu poma2e u radu i zamjenjuje ga u sludaju

odsutnosti.Zamjenika generalnog sekretara imenuje i razrje gava Skup gtina, na predlog predsjednika

Skupgtine.

-6-

Zamjenik generalnog sekretara Skup gtine imenuje se na period od Cetiri godine.Za svoj rad generalni sekretar i zamjenik generalnog sekretara odgovomi su Skupgtini.Generalni sekretar Skup gtne ima jednog ill vie pomoonika koga, na predlog generalnog

sekretara, postavlja Adtninistrativni odbor.

tlan 30Generalnom selcretaru i zamjeniku generalnog sekretara Skup gtine prestaje funkcija prije

isteka vremena na koje su imenovani ostavkom iii razrjegenjem.

5. Klubovi poslanika

Obrazovanje i sastav

tlan 31U Skupgtini se obrazuju klubovi poslanika.Klub poslanika eine najmanje tri poslanika, a poslanik mote biti elan samo jednog kluba

poslanika.Klub poslanika saeinjavaju poslanici koji pripadaju istoj politiekoj partiji iii koaliciji.Poslanici iz jedne politieke partije mogu obrazovati samo jedan klub poslanika.Klub poslanika mogu obrazovati udrutivanjem i najmanje tri poslanika iz razlioitih politiekih

partija koji tie mogu obrazovati klub poslanika u smislu st. 2 i 3 ovog elana.Jedan klub poslanika mogu udrutivanjem obrazovati i poslanici koji ne pripadaju politiekim

partijama, poslanici izabrani sa izbome liste grupe gradana i poslanici koji ne obrazuju klub u smislustava 5 ovog Nana (Poseban klub poslanika).

Klub poslanika se, po pravilu, konstitui ge na prvoj sjednici, tako to se predsjedniku Sku-pgtine podnosi spisak elanova kluba, koji potpisuje svaki Clan kluba, a na spisku se posebno naz-naeava predsjednik kluba.

Uslovi za rad lduba

'elan 32Generalni sekretar Skupgtine, u dogovoru sa predsjednikom Skupgtine, odnosno

Kolegijumom predsjednika Skup gtine, obezbjecluje klubovima poslanika prostome i druge tehniekeuslove za rad, srazmjemo broju elanova kluba.

Klub poslanika mote imati sekretara kluba, angatovanog od strane kluba na teret sredstavaSkupgtine.

Klub poslanika sa vie od pet poslanika, pored sekretara kluba, na teret sredstava Skupgtine,mote angatovati jednog, a na daljih 15 Clanova kluba jo g po jednog struCnog konsultanta (slutbenikau klubu).

6. Radna tijela Skupgfine1) Obrazovanje i sastav

Obrazovanje odbora

(Ian 33Za razmatranje predloga akata, predlaganje akata, parlamentarnu kontrolu i vr genje drugih

poslova iz nadletnosti Skup gtine, Skupgtina obrazuje odbore kao svoja radna tijela.Odbori se obarazuju kao stalni i privremeni.Stalni odbori obrazuju se ovim poslovnikom, a mogu se, po potrebi, obrazovati i posebnom

odlukom Skupgtine.Stalni odbori, radi izvrgavanja pojedinih poslova iz svog djelokruga, mogu obrazovati

pododbore.Privremeni odbori obrazuju se posebnom odlukom Skupgtine.Odlukom o obrazovanju privremenog odbora utvrduje se zadatak i odreduje sastav tog

odbora i rok za izvr genje zadatka.

-7-

Privremeni odbor prestaje sa radom po izvr genju zadatka, odnosno istekom roka za koji jeobrazovan.

Sastav odbora

elan 34Odbor ima predsjednika i odreden broj elanova.Broj elanova odbora se utvrduje prilikom njihovog izbora.Sastav odbora, ukljueujuoi predsjednika i zamjenika predsjednika odbora, po pravilu,

odgovara stranatkoj zastupljenosti poslanika u Skupgtini.Poslanik mok biti elan najvi ge tri stalna odbora.Odbor na prvoj sjednici bira, iz svog sastava, zamjenika predsjednika odbora, s tim to i

predsjednik i zamjenik predsjednika ne mogu biti iz pozicije, odnosno opozicije.Zamjenik predsjednika odbora, u slueaju sprijeeenosti iii odsutnosti predsjednika, ima

njegova prava, obaveze i odgovomosti utvrdene ovim poslovnikom.Odbor ima sekretara, koji pomak predsjedniku odbora u izvrgavanju poslova odbora.

lzbor 6Ianova odbora

elan 35lzbor predsjednika i elanova odbora vrgi se na osnovu liste kandidata.Lista kandidata sadr2i: broj elanova koji se bira, ime i prezime kandidata za predsjednika i

kandidata za elanove koliko ih se bira, za svaki odbor posebno.Naknadni izbor predsjednika iii pojedinog elana odbora vr gi se na osnovu pojedinaenih

predloga.elan 36

Listu 'candidata za predsjednika i elanove Administrativnog odbora podnosi predsjednikSkupgtine, na osnovu predloga klubova poslanika.

Listu 'candidata za predsjednika i elanove ostalih odbora podnosi Administrativni odbor, naosnovu predloga klubova poslanika.

Ako pojedini klub poslanika ne predlo2i kandidata za elana odbora koji mu pripada, elanoviodbora se biraju na osnovu datih predloga klubova poslanika, pri eemu se taj sastav, pod uslovom daje izabrano vi ge od polovine elanova odbora, smatra punim sastavom u smislu postojanja kvoruma zarad i odlueivanje.

elan 370 listi kandidata za predsjednika i elanove odbora Skup gtina odlueuje u cjelini, javnim

glasanjem.Ako lista kandidata za predsjednika i elanove odbora ne dobije potrebnu vedinu, glasanje se

ponavlja.Ako u ponovljenom glasanju lista ne dobije potrebnu vedinu glasova, podnosi se novi predlog

liste.

2) Odbori Skup§tine

Stalni odbori

elan 38Stalni odbori Skupgtine su:1)Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo;2) Odbor za politieki sistem, pravosude i upravu;3) Odbor za bezbjednost i odbranu;4) Odbor za medunarodne odnose i evropske integracije;5) Odbor za ekonomiju, finansije i budet;6) Odbor za ljudska prava i slobode;7) (3dbor za rodnu ravnopravnost;8) Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostomo planiranje;9) Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport;

-8-

10)Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje;11)Administrativni odbor.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

elan 39Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatra predlog za promjenu Ustava; utvrduje

tekst nacrta i predlog amandmana na Ustav i tekst nacrta i predlog ustava; razmatra predlog zapokretanje postupka za utvrdivanje da Ii je predsjednik Cme Gore povrijedio Ustav i razmatranaeelna pitanja primjene Ustava; razmatra: predloge zakona, drugih propisa i opkih akata kojedonosi Skupkina sa stanovitta njihove uskladenosti sa Ustavom i pravnim sistemom; predlog zadavanje autentienog tumaeenja zakona, drugog propisa i optteg alcta Skupkine; akte o polcretanjupostupka za ocjenu ustavnosti zakona iii ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opkih alcataSkupkine; stara se o jedinstvenoj zakonodavnoj metodologiji, kao i jedinstvenoj pravno-tehni6kojobradi akata koje donosi Skupttina; utvrduje predlog autentienog tum genja zakona, drugog propisa ioptteg alcta; utvrduje preeiteeni tekst zakona, drugog propisa i optteg alcta ako je zakonom, odnosnodrugim propisom iii opttim aktom Skupkine za to ovlateen; prati i razmatra pitanja koja, u skladu saUstavom, treba urediti Poslovnikom Skupkine, prati primjenu Poslovnika i ukazuje na pitanjanjegove primjene, predliie izmjene Poslovnika i razmatra predloge za izmjene Poslovnika koje supodnijeli drugi ovlakeni predlagaei.

Odbor za politiëki sistem, pravosude i upravu

tlan 40Odbor za politieki sistem, pravosude i upravu razmatra predloge zakona, drugih propisa i

opttih akata i druga pitanja koja se odnose na: osnivanje, organizaciju i nadleThost organa vlasti ipostupak pred tim organima; sistem lokalne samouprave; dr2avne simbole; upotrebu nacionalnihsimbola; dr2avne praznike; cmogorsko drbvljanstvo; izbomi sistem; referendum; teritorijalnuorganizaciju Cme Gore; organizaciju i polobj Glavnog grada i Prijestonice; medijski i radio-difuznisistem; lcriviena i druga djela, odgovomost i kazne; amnestiju, pomilovanje i pravnu porno&

Odbor za bezbjednost i odbranu

tlan 41Odbor za bezbjednost i odbranu vrti parlamentamu kontrolu rada policije i Agencije za

nacionalnu bezbjednost; razmatra ostvarivanje Ustavom utvrdenih sloboda i prava 6ovjeka igradanina u primjeni ovlatdenja policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost; razmatra predlogezakona, drugih propisa i opttih akata, strategiju i druga pitanja iz oblasti bezbjednosti i odbrane CmeGore i njenih gradana; razmatra predloge za imenovanje rukovodioca policije i direktora Agencije zanacionalnu bezbjednost.

U vrtenju kontrole iz svoje nadle2nosti Odbor postupa na naein propisan Zakonom o policiji iZakonom o Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Odbor za medunarodne odnose i evropske integracije

elan 42Odbor za medunarodne odnose i evropske integracije prati I, po potrebi, inicira uskladivanje

pravnog sistema Cite Gore sa evropskim pravom; prati izvrtavanje prava i obaveza Cite Gore kojeproizilaze iz medunarodnih ugovora i akata Savjeta Evrope; razmatra programe pomodi i saradnjeEvropske unije; razmatra i druge akte i pitanja iz nadleThosti Skupttine u ovoj oblasti; razmatrapredloge zakona o potvrdivanju (ratifikaciji) medunarodnih ugovora; predlale platforme zarazgovore sa stranim delegacijama i razmatra izvjettaje o ostvarenim posjetama, tied& namedunarodnim skupovima i studijskim posjetama iz svoje nadle2nosti; daje mitljenje o kandidatimaza ambasadore i tefove drugih diplomatskih predstavnittava u inostranstvu; donosi goditnji programi tromjesethe detaljne programe medunarodne saradnje; saraduje i razmjenjuje iskustva saodgovarajudim radnim tijelima u drugim parlamentima i medunarodnim integracijama, osnivanjem

-9-

zajednaih tijela, grupa prijateljstava, preduzimanja zajedniekih akcija, usaglagavanjem stavova opitanjima od zajedniekog interesa.

Odbor za ekonomiju, finansije i budiet

elan 43Odbor za ekonomiju, finansije i budtet razmatra predloge zakona, drugih propisa i opgtih

akata i druga pitanja koja se odnose na: razvoj i strategiju ekonomskog razvoja Cme Gore; uslove zadjelovanje trli gta i trine konkurencije; privredivanje, preduzetni gtvo i investiciona ulaganja;prirodna bogatstva, energetiku, rudarstvo, industriju, pomorstvo, saobradaj i trgovinu; bud2et CmeGore i zavrgni raun bud2eta Cite Gore; finansijska prava i obaveze Cite Gore; poreze i drugedanine; carine; banke; hartije od vrijednosti; kredite, javne zajmove i zadu2ivanje Cme Gore;osiguranje imovine i lica; igre na sreau; imovinsko-pravne, svojinske i obligacione odnose.

Odbor za ljudska priva i slobode

elan 44Odbor za ljudska prava i slobode razmatra predloge zakona, drugih propisa i op gtih akata i

druga pitanja koja se odnose na: slobode i prava eovjeka i gradanina, sa posebnim osvrtom namanjinska prava, primjenu potvrdenih medunarodnih akata koji Sc odnose na ostvarivanje, za gtitu iunaprjedivanje ovih prava; prati ostvarivanje dokumenata, mjera i aktivnosti za unaprjedivanjenacionalne, etnieke i druge ravnopravnosti, posebno u oblasti obrazovanja, zdravstva, informisanja,socijalne politike, zapogljavanja, preduzetnigtva, procesa odlueivanja i sl; udestvuje u pripremi iizradi dokumenata i usaglagavanju zakonodavstva u ovoj oblasti sa standardima u evropskomzakonodavstvu; saraduje sa odgovarajudim radnim tijelima drugih parlamenata i nevladinimorganizacijama iz ove oblasti.

Odbor za rodnu ravnopravnost

elan 45Odbor za rodnu ravnopravnost razmatra predloge zakona, drugih propisa i op gtih akata koji

se odnose na ostvarivanje nadela rodne ravnopravnosti; prati primjenu ovih prava lcroz sprovodenjezakona i unaprjedivanje principa rodne ravnopravnosti, posebno u oblasti prava djeteta, porodionihodnosa, zapogljavanja, preduzetni gtva, procesa odludivanja, obrazovanja, zdravstva, socijalnepolitike i informisanja; ueestvuje u pripremi, izradi i usaglagavanju zakona i drugih akata sastandardima evropskog zakonodavstva i programima Evropske unije koja se odnose na rodnuravnopravnost; afirmige potpisivanje medunarodnih dokumenata koji tretiraju ovo pitanje i pratinjihovu primjenu; saraduje sa odgovarajudim radnim tijelima drugih parlamenata i nevladnimorgnaizacijama iz ove oblasti.

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

elan 46Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostomo planiranje razmatra predloge zakona,

drugih propisa i op gtih akata i druga pitanja koja se odnose na: razvoj turizma; turistieku djelatnost iugostiteljstvo i sa njima vezane djelatnosti; poljopriovredu; gumarstvo; vodoprivredu; morsko istatkovodno ribarstvo; razvoj seta; lovstvo; za gtitu bilja od bolesti i gtetodina; zdravstvenu zagtitulivotinja i druga pitanja iz oblasti turizma i poljoprivrede; za gtitu i unaprjedivanje Iivotne sredine,prirode i prirodnih dobara; nacionalne parkove; za gtitu od opasnih i gtetnih materija; zagtitu oddrugih izvora ugrolavanja 2ivotne sredine; prostorno planiranje i urbanistidco uredenje; stambeneodnose; gradevinarstvo; uredenje i kori geenje gradevinskog zemlji gta, kao i druga pitanja iz oblastiekologije i prostomog planiranja.

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Clan 47Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport razmatra predloge zakona, drugih propisa i opgtih

alcata i druga pitanja koja se odnose na: predgkolsko, osnovno, specijalno i srednje obrazovanje ivaspitanje, vie i visoko obrazovanje; nauku i naudno-istra2ivaeku djelatnost; kulturu; umjetnost;tehnieku kulturu; medunarodnu nauenu, prosvjetno-kulturnu i tehnieku saradnju; za gtitu nauene,kulturne, umjetnieke i istorijske vrijednosti; sport i fizieku kulturu.

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Clan 48Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje razmatra predloge zakona, drugih propisa i opkih

akata i druga pitanja koja se odnose na: zdravstvenu za gtitu i zdravstveno osiguranje; osnivanje iorganizovanje zdravstvenih ustanova; radne odnose; zapo gljavanje; zagtitu na radu; zakitu invalida,majki i djece; penzijsko i invalidsko osiguranje; socijalnu zagtitu i sve oblike socijalnog staranja;brak i porodicu.

Administrativni odbor

Clan 49Administrativni odbor podnosi Skup gtini predloge za izbor, imenovanja i razrje genja, osim

predloga koje, u skladu sa Ustavom i zakonom, podnose drugi predlagaei; donosi bliie propisekojima se ureduju pojedina pitanja ostvarivanja prava i du2nosti poslanika i funkcionera koje biraimenuje Skupgtina; donosi pojedinaene akte o statusnim pitanjima poslanika i funkcionera koje biraiii imenuje Skupgtina; daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u SluniSkupkine; na predlog generalnog sekretara Skupkine postavlja Ilea na radna mjesta utvrdena aktomo organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; utvrduje naknade i nagrade za rad struenim i nauenimradnicima za anga2ovanje u odborima Skup gtine; razmatra pitanja primjene iii uskradivanjaimuniteta poslanika i druga pitanja u vezi sa mandatno-imunitetskim pravima poslanika; vr gi i drugeposlove utvrdene zakonom, ovim poslovnikom iii drugim propisom.

Opgti akti koje donosi Administrativni odbor objavljuju se u "SluThenom listu Cite Gore".

IV. PRAVA I DUiNOSTI POSLANIKA1. OpMe odredbe

Sluibeni materijali, objanjenja i obavjekenja

Clan 50Poslanik ima pravo na dostupnost svih sluthenih materijala, dokumenata i podataka koji se

pripremaju iii prikupljaju u odborima iii Sluni Skup gtine, Vladi, ministarstvima i drugim organimadrlavne uprave, a koja se odnose na pitanja od znaeaja za ostvarivanje poslanidke funkcije.

Poslanik ima pravo da tra2i obavje gtenja i objagnjenja od predsjednika Skup gtine, pred-sjednika radnog tijela, ministra i drugog funkcionera, koja se odnose na poslove iz okvira prava idu2nosti ovih funkcionera, odnosno poslove iz nadle2nosti organa kojima rukovode, a koja su mupotrebna radi obavljanja funkcije poslanika.

Zahtjev za obavje gtenje i objagnjenje iz stava 2 ovog elana podnosi se u pisanoj form!.

Plate, nagrade i naknade

Clan 51Poslanik ima pravo na platu, naknadu plate, nagrade i druge nalcnade za obavljanje

slanieke filnkcije, a poslanik koji obavlja i dodatnu funkciju u Skup gtini pravo na dodatak za tufunkciju, u skladu sa Ustavom, zakonom, ovim poslovnikom i posebnom odlukom koju donosiSkupgtina na predlog Administrativnog odbora.

Predsjednici odbora i klubova poslanika imaju pravo na dodatnu naknadu za rad (platu) uskladu sa aktom iz stava 1 ovog elana.

-I I -

Upotreba jezika

elan 52Poslanik eiji jezik nije slutheni jezik u Crnoj Gori ima pravo da na sjednici Skup gtine govori

na svom jeziku, s tim to je du2an da, ukoliko 2eli da koristi to pravo, o tome blagovremenoobavijesti generalnog selcretara Skupgtine, kako hi se obezbijedio prevod na sluTheni jezik.

Uslovi za rad

elan 53Za obavljanje funkcije poslanik ima pravo da od SluThe Skup gtine, iz okvira njenih zada-

taka, tra2i:- obezbjedivanje potrebnih uslova za obavljanje funkcije;- pru2anje struene pomodi u izradi predloga koji podnosi Skup gtini i odborima i pomaganje u

vrgenju drugih poslova koje mu povjeri odbor iii Skupgtina;- obezbjedivanje korigdenja potrebne dokumentacije za pitanja koja su na dnevnom redu

Skupgtine iii odbora;- davanje struenih obja gnjenja o pojedinim problemima na koje nailazi u toku rada odbora

Skupgtine.elan 54

Poslanik ima pravo da koristi prostorije koje su mu stavljene na raspolaganje za rad i zasastanke sa gradanima, u skladu sa propisom o unutra gnjem redu u Skupgtini.

Ugeke u radu

elan 55Poslanik je dulan da udestvuje u radu Skup gtine i odbora eiji je elan i da odlueuje.Poslanik mote da ueestvuje i u radu odbora u kojem nije Clan, bez prava odlueivanja.

Odsustvo

tlan 56Poslanik koji je sprijeden da prisustvuje sjednici Skup gtine, odnosno odbora, &tan je da o

razlozima sprijedenosti obavijesti predsjednika Skupgtine, odnosno predsjednika odbora, najkasnijedan prije podetka zakazane iii nastavka prekinute sjednice, osim ako nije u moguenosti da to uradi izrazloga na koje nije mogao uticati.

elan 570 prisustvu poslanika sjednici Skup gtine i sjednici odbora vodi se evidencioni list prisustva.Prisustvo na naein iz stava 1 ovog Claim utvrcluje Sc i konstatuje svakodnevno, na podetku

rada sjednice.0 vodenju evidencionog lista stara Sc generalni sekretar Skup gtine, odnosno sekretar odbora.0 evidenciji prisustva, u smislu st. 1 i 2 ovog elana, obavje gtava se Kolegijum predsjednika

Skupgtine.

2. Imunitet

tlan 58Zahtjev za odobrenje da se pokrene krivieni postupak iii odredi pritvor protiv poslanika,

predsjednik Skup gtine upuduje Administrativnom odboru.Odbor je dulan da svoj izvje gtaj sa predlogom podnese, po pravilu, na prvoj narednoj sjednici

Skupgtine.

-12-

elan 59Odredbe ovog poslovnika o odludivanju o imunitetskim pravima poslanilca primjenjuju se i

na odludivanje o imunitetskim pravima predsjednika Cite Gore, predsjednika i dlanova Vlade,predsjednika Vrhovnog suda, predsjednika i sudija Ustavnog suda i vrhovnog drlavnog ttdioca.

Poslankka legitimacija

elan 60Poslaniku se izdaje poslanielca legitimacija.Poslanieka legitimacija saddi: ime i prezime poslanika, imunitetska prava poslanika i druga

prava koja poslanik mo2e da ostvaruje na osnovu legitimacije.Poslanieka legitimacija se gtampa na jeziku koji je u sluThenoj upotrebi u Crnoj Gori i na

engleskom jeziku.Sadriinu, oblik i nadin vodenja evidencije poslaniekih legitimacija propisuje generalni se-

kretar Skupgtine.Generalni selcretar Skupgtine stara se o izdavanju i evidenciji izdatih poslanidkih legiti-

macija.

Ostavka pos1anika

elan 61Poslanik podnosi ostavku u pisanoj formi i dostavlja je predsjedniku Skupgtine.Predsjednik Skupgtine ostavku odmah dostavlja svim poslanicima.Ostavku iz stava 1 ovog dlana i prestanak mandata poslanika po torn osnovu konstatuje

Skupgtina na sjednici na kojoj je ostavka podnijeta iii na prvoj narednoj sjednici, ako je podnijeta uvremenu izmedu sjednica.

0 prestanku mandata poslanika Skup gtina obavjegtava Dr2avnu izbornu komisiju.

V. SJEDNICA ODBORA1. Sazivanje odbora

elan 62Odbor radi u sjednicama.Odbor na sjednicu saziva predsjednik odbora i predlaie dnevni red sjednice.Saziv odbora na sjednicu, s predlogom dnevnog reda, upuduje se dlanovima odbora, po

pravilu, najkasnije sedam dana prije dana odraavanja sjednice odbora.Predsjednik odbora mode sazvati odbor na sjednicu u roku kradem od sedam dana, s tim to

je didan da dlanove odbora obavijesti gta de se razmatrati na toj sjednici, a na sjednici da obrazIo2irazloge za sazivanje odbora u skradenom roku.

Clan 63Predsjednik odbora du2an je da sazove odbor na sjednicu, ako to &tali predsjednik

Skupgtine iii tredina dlanova odbora, navodedi pitanja koja treba da se stave na dnevni red sjedniceodbora.

Ako u sludaju iz stava 1 ovog Nana odbor ne sazove predsjednik odbora, odbor de sazvatipredsjednik Skupgtine.

Clan 64Predsjednik odbora: uskladuje rad odbora sa drugim odborima i radom Skupgtine, saraduje sa

predsjednikom i potpredsjednikom Skup gtine, predsjednicima drugih odbora i predstavnicimaddavnih organa u vezi sa pitanjima iz djelokruga odbora.

Predsjednik odbora stara se o sprovodenju zakljudaka odbora i obavlja druge posloveutvrdene ovim poslovnikom.

-13-

2. Ftad na sjednici odbora

Clan 65Odbor radi ako sjednici prisustvuje vedina elanova odbora, a odluduje vedinom glasova

prisutnih dlanova.Ako odbor nema potrebnu vedinu za rad, zbog odsuMosti iii sprijedenosti pojedinog elana,

odsutnog dlana odbora mote zamijeniti, sa pravom odludivanja, predsjednik kluba iiidIan kluba kogaodredi klub.

Clan 66Odbori saraduju medusobno o pitanjima koja su od zajednidlcog interesa ill iz zajednidke

nadletnosti i mogu da odrlavaju zajednieke sjednice, po dogovoru predsjednika odbora.

UU§de na sjednici odbora

Clan 67U radu odbora udestvuju predstavnici predlagada akta i podnosioci amandmana na predlog

akta koji se na sjednici razmatra. U protivnom, razmatranje predloga akta se odlate.U radu odbora, po pozivu, mogu udestvovati predstavnici Vlade, predstavnici nauenih i

strudnih institucija, drugih pravnih lica i nevladinih organizacija, kao i pojedini strudni i naueniradnici, bez prava odludivanja.

Clan 68U izvrgavanju poslova iz svog djelokruga odbor mote tratiti od drtavnog organa podatke i

informacije od znadaja za svoj rad.

lzvje5taj odbora

Clan 69Odbor je obavezan da razmotri svako pitanje iz svog djelokruga, odnosno svaki predlog akta

koji mu je dostavljen i Skup gtini podnese izvjegtaj.Odbor podnosi Skupgtini izvjegtaj koji saddi mi gljenje i predlog odbora.Odbor podnosi Skup gtini izvjegtaj i u sludaju kada su mi g ljenja i predlozi podijeljeni, od-

nosno kada nijesu dobili potrebnu vedinu.Na zahtjev dlana Odbora koji je izdvojio mi g ljenje, u izvje gtaju Odbora se konstatuje da je

izdvojio migljenje.Predsjednik odbora potpisuje izvje gtaj odbora.

Clan 70Odbor odreduje izvjestioca koji de, po sopstvenoj inicijativi iii na zahtjev Skup gtine, obra-

zlotiti migljenje i predlog odbora.lzvjestilac se na sjednici Skup gtine izjagnjava u ime odbora o pitanjima u veil sa migljenjem,

odnosno predlogom odbora i ne mote izmijeniti iii odustati od predloga odbora, ako ga odbor za tonije ovlastilo.

Zapisnik sa sjednice odbora

Clan 710 radu na sjednici odbora vodi se zapisnik.Zapisnik sadrti osnovne podatke o sjednici, pitanja koja su razmatrana, iznijeta mi gljenja i

stavove i usvojeno mi gljenje i predlog odbora.Usvojeni zapisnik potpisuju selcretar i predsjednik odbora.Zapisnik se prije usvajanja mote koristiti samo po odobrenju predsjednika odbora.0 radu pojedinih sjednica odbora vode se stenografske ill fonografske bilje gke, ako to odludi

odbor, na predlog predsjednika odbora III na zahtjev jedne tredine elanova odbora.

-14-

3. Parlamentarna saslu§anja i istrage

tlan 72Radi pribavljanja informacija, odnosno struenih mi gljenja o predlogu akta koji je u proceduri

u Skupgtini, razjagnjenja pojedinih rjegenja iz predlokenog iii postojedeg akta, razjagnjenja pitanjaznadajnih za pripremu predloga akta, kao i radi uspje gnijeg ostvarivanja kontrolne funkcije Skupgtne,u nadleknim (matienim) odborima Skup gtine se mogu organizovati parlamentarna saslu ganja iistrage.

1) Konsultativno sasIdanje

elan 73Radi izvrgavanja poslova iz svog djelokruga (razmatranje predloga akta, pripremu predloga

akta iii proueavanje odreclenih pitanja), a u cilju pribavljanja potrebnih informacija i struenihmigljenja, narodito o predlozima rje genja i drugim pitanjima koja su od posebnog interesa za gradanei javnost, odbor moke, po potrebi iii za odredeni period, anga2ovati nauene i struene radnike zapojedine oblasti (u daljem tekstu: naueni i strueni konsultanti), predstavnike driavnih organa inevladinih organizacija, koji nemaju pravo odlueivanja (konsultativno sasluganje).

Odluku o angatovanju nauenth i struenih konsultanata donosi odbor.Radi izvrgavanja poslova iz svog djelokruga odbor moke obrazovati posebne radne grupe u

diji sastav moke angakovati nauene i struene konsultante.• U cilju pripreme poslanika za odlueivanje o predlozima za izbor nosilaca pojedinih funkcija,

odbor nadlekan za oblast za koju se vrgi izbor mote pozvati ovlagdenog predlagaea, kao i predlokenekandidate na konsultativno sasluganje.

elan 74Nauenim i struenim konsultantima iz elana 67 ovog poslovnika, pored naknade trogkova

nastalih u vezi sa dolaskom na sjednicu odbora, pripada i posebna nagrada za rad, zavisno odnjihovog angakovanj a.

Nalcnada trogkova i nagrada iz stava 1 ovog elana ispladuje se u skladu sa aktom i u iznosukoji utvrdi Administrativni odbor.

2) Kontrolno saslaanje

elan 75Radi pribavljanja informacija i struenih mig ljenja o pojedinim pitanjima iz svog djelokruga,

kao i o pojedinim pitanjima utvrdivanja i sprovodenja politike i zakona iii drugih aktivnosti Vlade iorgana drkavne uprave, koja izazivaju nejasnode, dileme iii principijelna sporenja,u cilju razjag

-njenja tih pitanja, nadlekni odbor moke pozvati na sjednicu odgovornog predstavnika Vladedrugog organa drkavne uprave i od njega trakiti da se izjasni o tim pitanjima (u daljem tekstu:kontrolno sasluganje).

Odluku o kontrolnom saslu ganju donosi odbor vedinom glasova ukupnog broja elanova.0 odluci za kontrolno sasluganje predsjednik odbora obavjekava predsjednika i

potpredsjednika Skup gtine i, u pisanoj formi, poziva lice za saslu ganje i obavjegtava ga o pitanjimakoja su predmet saslu ganja i od njega moke zahtijevati da svoje mi gljenje i stavove dostavi i u pisanojformi.

Pozvani ovlageeni predstavnici drkavnih organa dukni su da se odazovu pozivu za kontrolnosasluganje.

tlan 76Za vrijeme kontrolnog sasluganja elanovi odbora mogu postavljati pitanja lieu pozvanom za

sasluganje samo u vezi sa temom saslu ganja. .Na sjednici odbora moke se voditi rasprava sa licem koje daje informacije, ako je to neo-

phodno da bi se raspravila i pojasnila konkretna pitanja i einjenice.0 potrebi otvaranja rasprave iz stava 2 ovog elana, vremenu njenog trajanja i ueegeu

pojedinog elana odbora odlueuje odbor, s tim gto se mora omoguditi da ueestvuje u raspravi po jedanelan odbora iz svakog poslaniekog kluba, koji to kelt

- 15-

elan 77Kontrolno saslu ganje, po pravilu, snima se fonografski, odnosno o istom se vode bilje gke, a

tehnieke i druge ispravke mogu se vrgiti samo u dogovoru i uz saglasnost lica dija izjava je u pitanju.Odbor sadinjava i dostavlja Skup gtini izvjegtaj o kontrolnom sasluganju, koji saddi sugtinu

izlaganja, a mote predlotiti i odgovarajudi zakljudak iii drugi akt.

3) Parlamentarna istraga

elan 78Parlamentama istraga mote se otvoriti radi sagledavanja stanja u odredenoj oblasti i

razmatranja pitanja od javnog znadaja, prikupljanja informacija i einjenica o pojedinim pojavamai dogadajima vezanim za utvrdivanje i vodenje politike i rada nadletnih organs u tim oblastima, akoje bi mogle biti osnova za odlueivanje Skup gtine o politiekoj odgovornosti nosilaca javnih funkcijaiii preduzimanje drugih postupaka iz svoje nadletnosti.

Radi izvrgavanja poslova iz stava 1 ovog elana Skup gtina mote, iz reda poslanika, obra-zovati anketni odbor.

elan 79Predlog za otvaranje parlamentarne istrage i obrazovanje anketnog odbora mole podnijeti

najmanje 27 poslanika u Skupgtini.Predlog iz stava 1 ovog elana podnosi se u pisanoj formi, mora biti obrazIoten i saddati

naro6ito: naziv odbora, temu, svrhu i cilj parlamentame istrage, zadatak i sastav anketnog odbora irok za izvrgenje zadatka.

Predsjednik anketnog odbora je iz reda opozicionih poslanika.

elan 80Predlog za parlamentamu istragu i obrazovanje anketnog odbora predlate se za dnevni red

naredne sjednice Skupgtine sazvane u skladu sa ovim poslovnikom.0 predlogu iz stava 1 ovog elana, nakon dodatnog obrazlotenja predstavnika predlagada i

predstavnika nadletnog odbora, Skup gtina odluduje bez pretresa, o predlogu u cjelini.0 predlogu iz stava 1 ovog elana predsjednik Skup gtine odmah obavjegtava ministra pravde i

od njega informaciju da Ii se povodom istih dinjenica, odnosno pitanja vodi sudski postupak.Ako ministar pravde potvrdi da se vodi sudski postupak, predsjednik Skup gtine nede po-

stupiti na nadin i u roku iz stava 1 ovog elana, a odludivanje o predlogu se odlate do pravosnatnogokoneanja sudskog postupka.

U sludaju da sudski postupak zapodne nakon obrazovanja anketnog odbora, anketni odborprestaje sa radom do pravosnatnog okonanja sudskog postupka.

elan 81Anketni odbor ima pravo da, u cilju sprovodenja parlamentame istrage, trati od ddavnih

organa i pojedinih organizacija podatke, isprave i obavje gtenja, kao i da uzima izjave od pojedinca,ako to ocijeni potrebnim.

Drtavni organi i druge organizacije, kao i pojedinci dutni su da daju istinite isprave, po-datke, obavje gtenja i izjave koje od njih trati anketni odbor.

elan 82Poslije zavrgene parlamentarne istrage, anketni odbor podnosi Skup gtini izvjegtaj koji mote

saddati i predlog odgovarajudih mjera iii akata iz nadletnosti Skupgtine.Anketni odbor prestaje sa radom danom odludivanja u Skup gtini o njegovom izvjegtaju,

odnosno istekom roka za koji je obrazovan.

-16-

vi. ZASIJEDANJE I SJEDNICA SKUPgTINEA. REDOVNO ZASIJEDANJE

1. Trajanje redovnog zasijedanja

Vrijeme zasijedanja

elan 83Prvo redovno zasijedanje Skup gtine poeinje prvog radnog dana u martu i traje do kraja jula.Drugo redovno zasijedanje poeinje prvog radnog dana u oktobru i traje do kraja decembra.Skupgtina u zasijedanju radi u sjednicama.

2. Saziv na sjednicu i tied& u radu

Saziv na sjednicu

elan 84Skupgtinu na sjednicu saziva predsjednik Skupgtine.Predlog za sazivanje Skupkine mo2e podnijeti 1/3 poslanika iii Vlada.

elan 85Saziv Skup gtine na sjednicu saddi dan oddavanja, vrijeme poeetka i predlog dnevnog reda

sjednice.Saziv se upuOuje poslanicima najmanje 15 dana prije dana odredenog za oddavanje sjednice.

Materijali predloleni za dnevni red sjednice, ako nijesu dostavljeni ranije, dostavljaju se uz saziv.Ako su materijali koji su predloteni za dnevni red sjednice dostavljeni poslanicima 15 dana

prije dana odredenog za oddavanje sjednice, saziv Skup gtine mok Sc uputiti u roku od sedam danaprije dana odreeknog za oddavanje te sjednice.

lzuzetno, predsjednik Skup gtine, na osnovu dogovora u Kolegijumu predsjednika, motesazvati Skupgtinu u roku kraoem od sedam dana, a dnevni red predlo2iti na samoj sjednici.

Predlog dnevnog reda

elan 86U predlog dnevnog reda sjednice mogu se uvrstiti samo predlozi akata koji su pripremljeni u

skladu sa Ustavom, zakonom i ovim poslovnikom.Skupgtina ne mok odlueivati o pitanjima za koja , odgovarajuei materijal nije unaprijed

dostavljen poslanicima.Skupgtina ne mok odlueivati o pitanjima o kojima nema migljenje nadletnog•odbora, ako

ovim poslovnikom nije drukeije odredeno.

ObavjeAtenje o sjednici

elan 870 sazivanju Skup gtine i predloknom dnevnom redu sjednice, predsjednik Skupgtine

obavjegtava predsjednika Cite Gore i Vladu.U radu sjednice mogu ueestvovati predsjednik Cme Gore, predsjednik i elanovi Vlade i druga

lica koja su pozvana na sjednicu.

elan 88Planom rada zasijedanja i sjednica odreduje se vrijeme oddavanja i mein rada sjednica.

elan 89Na sjednici Skupgtine, kao gost Skupgtine, mok. se obratiti poslanicima visoki strani

zvanienik.

-17-

3. Tok sjednice1) Utvrdivanje kvoruma i dnevnog reda

Kvorum za sjednicu

elan 90Predsjednik Skup gtine otvara sjednicu Skup gtine i utvrduje da ii je prisutna vedina ukupnog

broja poslanika (u daljem tekstu: kvorum).Kvorum je potreban za: poeetak sjednice; usvajanje zapisnika; utvrdivanje dnevnog reda i za

odlueivanje. Kvorum nije potreban u toku pretresa na sjednici.Kvorum se utvrduje primjenom elektronskog sistema za glasanje, na naein to je svaki

poslanik dub' n da se lieno identifikuje (prijavi) ubacivanjem identifikacione kartice u poslanieki pultna svom sjedi gtu iii na osnovu evidencije generalnog sekretara Skupgtine.

Na zahtjev 10 poslanika, utvrdivanje kvoruma vr gi se prozivkom poslanika.Predsjednik Skupgtine obavjegtava poslanike koji su poslanici najavili, odnosno opravdali

odsustvo, kao i ko je pozvan da prisustvuje sjednici.

Usvajanje zapisnika

elan 91Prije prelaska na utvrdivanje dnevnog reda sjednice, Skup gtina usvaja zapisnik sa prethodne

sjednice.Poslanik mote staviti primjedbe na zapisnik i tra2iti da se u njemu izvr ge odgovarajuee

izmjene i dopune.0 osnovanosti primjedaba na zapisnik odlueuje se bez pretresa.Predsjednik Skup gtine utvrduje da je zapisnik usvojen bez primjedaba, odnosno sa

izmjenama koje su prihvadene.

Utvrdivanje dnevnog reda

elan 92Dnevni red sjednice utvrduje se na sjednici.Poslanik, radno tijelo Skupgtine i Vlada mogu pred1o2iti izmjene pred1o2enog dnevnog reda.

Predlozi se dostavljaju predsjedniku Skupkine, u pisanoj formi, najkasnije do podetka sjednice.Predsjednik Skupgtine daje potrebna obavje gtenja u vezi sa predlo2enim dnevnim redom, a

zatim se pristupa pretresu i odludivanju o pojedinom predlogu iz stava 2 ovog elana.U pretresu o predlolenim izmjenama dnevnog reda mogu ueestvovati samo predlagat

promjene dnevnog reda, odnosno njegov predstavnik i predlagae, odnosno predstavnik predlagataakta zbog kojeg se pred1a2e promjena dnevnog reda, a uee gde u pretresu mote trajati najduie triminuta.

Skupgtina odlueuje posebno o svakom predlogu i to prvo o predlozima da se pojedina taekaizostavi iz dnevnog reda, a zatim o predlozima za dopunu dnevnog reda.

Na dnevni red sjednice, u smislu predloga iz stava 2 ovog elana, mo2e se staviti samo predlogakta koji je podnijet najkasnije 24 sata prije poeetka sjednice.

Predsjednik Skupgtine mo2e, sve do odlueivanja o predlogu dnevnog reda u cjelini, pred-lo2iti da se pojedina taeka izostavi iz dnevnog reda, o eemu Skup gtina odlueuje bez pretresa.

elan 93Ako je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo pred1o2io da se predlog zakona, odnosno

drugog akta ne usvoji zbog nepostojanja ustavnog osnova za njegovo dono genje, o ustavnom osnovu,nakon dodatnog obraz1o2enja predlagaea, odnosno predstavnika predlagaea i predstavnika Odbora zaustavna pitanja i zakonodavstvo, Skup gtina odlueuje bez pretresa.

Govor iz stava 1 ovog elana mole trajati najdu2e pet minuta.Predlog akta za koji se, u smislu stava 1 ovog elana, ocijeni da nema ustavnog osnova za

njegovo donogenje neee se staviti na dnevni red sjednice, a ako je stavljen izostavlja se iz dnevnogreda.

-18-

Clan 940 predlogu dnevnog reda u cjelini Skupgtina odluduje bez pretresa.Nave take koje se unose u dnevni red, uvrgouju se u dnevni red po redosljedu koji odredi

predsjednik Skup gtine objavljujudi utvrdeni dnevni red.Kad predsjednik Skup gtine objavi utvrdeni dnevni red, prelazi se na pretres po utvrdenom

redosljedu iz dnevnog reda.Predsjednik Skupgtine mote, u toku sjednice, izvrgiti izmjenu u redosljedu pretresa pojedinih

tadaka dnevnog reda.

2) Rad na sjedniciUM& u pretresu

Clan 95Na sjednici Skupgtine niko ne mote govoriti prije nego to zatrati i dobije riled od pred-

sjednika Skupgtine.Predsjednik Skupgtine poslanicima i drugim udesnicima na sjednici daje rijed, po pravilu, po

redu prijavIjivanja.Clan 96

Po otvaranju pretresa svake taeke dnevnog reda, pravo da govore imaju po sljededemredosljedu:

- predlagad, odnosno ovlagoeni predstavnik predlagada, pravo na dopunsko obrazIotenje;- izvjestilac nadletnog odbora;- poslanik koji je na sjednici odbora izdvojio migljenje;- predstavnik Vlade, ako Vlada nije predlagad;- poslanici prema redosljedu prijavljivanja;- predlagad, odnosno ovla gdeni predstavnik predlagada u toku pretresa ima pravo da se javi i

dobije riled radi odgovora na postavljena pitanja i poja gnjenja stavova, a nakon zavr genog pretresaima pravo na zavrgnu rijed.

Izvjestilac odbora i predstavnik predlagada u toku pretresa mote govoriti vi ge putt

Clan 97Nakon izlaganja pojedinog poslanika i predstavnika predlagada, pravo da zatrati i dobije

rijed ima predsjednik, odnosno ovla gdeni predstavnik kluba poslanika i predstavnik Vlade, radipojagnjenja stavova i ispravki navoda iii konstatacija iz izlaganja (komentar izlaganja).

Poslanik eije izlaganje je komentarisano ima pravo na odgovor udesniku u pretresu koji jekomentarisao njegovo izlaganje.

Pravo iz st. 112 ovog dlana mote se koristiti jedanput, u trajanju do tri minuta.Nakon zavrgenog pretresa, a prije zavr gne rijedi, predstavnik predlagada i klub poslanika, koji

to tell, ima pravo da, preko svog predstavnika, izloti stavove kluba, u trajanju do tri minuta.Ako klub poslanika dine poslanici iz vi ge od jedne politidke partije, pravo, u smislu stava 4

ovog Nana, ima po jedan poslanik iz svake politidke partije koji eine klub poslanika.

Clan 98Poslanik iii drugi udesnik u pretresu mote govoriti samo o predlogu koji je na dnevnom redu

i u vremenu propisanom za izlaganje. Ako se govomik udalji od dnevnog reda i ne pridrtava sevremena propisanog za izlaganje, predsjednik de ga na to upozoriti.

Ako se govomik ni poslije upozorenja ne drti dnevnog reda iii vremena za izlaganje,predsjednik Skupgtine de mu iskljuditi mikrofon (oduzeti rijed) i pozvati sljededeg prijavljenog zapretres da uzme

Trajanje pretresa i vrijeme izlaganja

Clan 99Pretres (nadelni i u pojedinostima) o predlogu zakona mote trajati do gest sati, u pravilu po tri

sata za pojedini pretres.

-19-

Pretres o predlogu drugog akta i predlozima za izbor, imenovanja i razrje genja u cjelini mo/etrajati do tri sata.

Vrijeme iz st. 1 i 2 ovog dlana predsjednik Skupgtine rasporeduje na klubove poslanika iVladu, srazmjerno broju poslanika i predstavnika Vlade, vodedi raduna da svaki klub poslanika, kao iposlanik koji nema klub dobije vrijeme za udeke u pretresu.

Vrijeme koje mu pripada klub poslanika ne mora iskoristiti u cjelini.Izlaganje poslanika i drugog udesnika u pretresu traje:

- u nadelnom pretresu o predlogu zakona - do 10 minuta;- u pretresu u pojedinostima o predlogu zakona - do pet minuta, s tim to se izlaganje mora

odnositi na konlcretna rjegenja (odredbe) predloga zakona i amandmane;- u pretresu o drugim predlozima akata - do 10 minuta;- za dopunsko obrazIolenje predloga akta - do 10 minuta, odgovore na postavljena pitanja u

toku pretresa - dva minuta po jednom odgovoru i za zavr gnu rijed - do pet minuta.Pretres o: predlogu za promjenu Ustava; mandataru, njegovom programu i predlogu za sastav

Vlade; predlogu za glasanje o nepovjerenju Vladi i interpelaciji nije ograniden, a pojedini udesnik uovom pretresu mole govoriti do 10 minuta.

Skraeenje ill produienje izlaganja

elan 100Skupgtina mole, na predlog predsjednika Skup gtine, Kolegijuma predsjednika Skupgtine

kluba poslanika, odluditi, bez pretresa, da pojedini pretres traje krade iii duke vrijeme; odrediti kradeili duke trajanje izlaganja pojedinog udesnika u pretresu; da se mole govoriti samo jedanput, kao i dau pojedinom pretresu govori samo odredeni broj predstavnika kluba poslanika i Vlade.

Predlog iz stava 1 ovog dlana mole se podnijeti najkasnije prije otvaranja pretresa opojedinoj tadki dnevnog reda.

Ako Skupgtina odredi krade iii duke vrijeme trajanja pretresa, predsjednik Skupgtinerasporeduje to vrijeme na klubove poslanika i Vladu, saglasno dlanu 99 sta y 3 ovog poslovnika.

Vrijeme koje mu pripada, poslanidki klub ne mora iskoristiti u cjelini, a mole ga koristitijedan iii vie poslanika tog kluba, po odluci kluba.

Ogranidenje u odnosu na trajanje izlaganja i broj javljanja iz ovog elana i elana 99 ovogposlovnika ne odnosi se na predsjednika Crne Gore i predsjednika Vlade kada udestvuju u radusjednice.

Replika

elan 101Ako se poslanik ill drugi udesnik u radu sjednice u svom izlaganju u negativnom kontekstu

izrazi o drugom poslaniku, navodedi njegovo ime ill funkciju, poslanik na koga se to odnosi imapravo da zatrali i dobije rijed (pravo na repliku). Predsjednik Skup gtine torn poslaniku daje rijedodmah po zavrgetku izlaganja prethodnog poslanika.

Ako se izrazi u negativnom kontekstu odnose na klub poslanika ill politidku partiju, pravo narepliku ima predsjednik, odnosno ovlakeni predstavnik kluba.

Pravo na repliku, u smislu stava 1 ovog dlana, ima i predlagad, odnosno predstavnikpredlagada akta o kojem se vodi pretres, kao i drugi udesnik u radu sjednice.

Pravo iz st. 1, 2 i 3 ovog dlana mole se koristiti jedanput, u trajanju do tri minuta.Replika na repliku nije dozvoljena, osim ako predsjednik Skup gtine ocijeni da su i navodi u

replici uvredljivi i dozvoli tu repliku.

Povreda Poslovnika

elan 102Poslaniku koji leli da govori o povredi Poslovnika, predsjednik daje rijed dim je zatra/i.

Izlaganje tog poslanika ne mole trajati dule od jednog minuta, a dulan je da ukale na odredbuPoslovnika za koju smatra da je povrijedena.

Predsjednik, poslije tog izlaganja, daje obja gnjenje o povredi Poslovnika. Ako poslanik nijezadovoljan objagnjenjem, o pitanju se rjegava na sjednici, bez pretresa.

-20-

Pauza i prekid sjednice

elan 103Predsjednik Skup gtine mote odrediti pauzu, ako to zahtijevaju okolnosti u radu sjednice.Predsjednik Skup gtine prekida sjednicu: kad utvrdi nedostatak kvoruma kada je kvorum

potreban; zbog potreba da se izvr ge neophodne konsultacije i pribave mi gljenja, kao i u drugimsludajevima kada to, na njegov predlog iii predlog kluba poslanilca, odluei Skupgtina.

U sludaju prekida sjednice, predsjednik Skup gtine odreduje vrijeme nastavka sjednice.

Mjesto za govor

elan 104Poslanik, elan Vlade i drugi udesnik u radu sjednice govori sa mjesta koje mu pripada, uz

korigeenje raspolotivih tehnidkih moguenosti.Mjesto poslanika, Nana Vlade i drugog udesnika na sjednici je stalno i odreduje ga generalni

selcretar Skupkine, uz prethodno pribavljeno mi gljenje predsjednika klubova poslanika i ovlagdenogpredstavnika Vlade.

Predsjednik i potpredsjednik Skup gtine kad udestvuju u pretresu to eine sa svog poslanielcogmjesta.

3) Odriavanje reda na sjednici

elan 1050 odrtavanju reda na sjednici Skupgtine stara se predsjednik Skupgtine.

elan 106Poslanici i drugi udesnici u pretresu dutni su da pogtuju dostojanstvo poslanika i Skupgtine i

da se jedni drugima obradaju sa uvalavanjem.Nije dozvoljeno korigdenje uvredlj ivih izraza iii izno genje i komentarisanje podataka iz

privatnog tivota poslanika i drugih lica.U toku sjednice u sali nije dozvoljeno kori gdenje mobilnih telefona.Poslaniku iii drugom udesniku koji se ne pridttava odredaba st. 1 i 2 ovog elana predsjednik

de oduzeti rijed.

Mjere za povredu reda

elan 107Za povredu reda na sjednici Skupkine mogu se izredi mjere: upozorenje, oduzimanje rijedi i

udaljenje sa sjednice.Mjeru upozorenja i oduzimanja rijedi izride predsjednik Skupgtine.Mjeru udaljenja sa sjednice izriee Skup gtina, na predlog predsjednika Skupkine, bez pretresa.lzredene mjere unose se u zapisnik sa sjednice.

Upozorenje i oduzimanje 6.00

elan 108Mjera upozorenja izride se poslaniku koji svojim pona ganjem, uzimanjem rijedi kada mu je

predsjednik nije dao, upadanjem u rijed govorniku iii ako govori o pitanju koje nije predmet ra-sprave i drugim slidnim postupkom narugava red na sjednici iii povreduje odredbe ovog poslovnika.

Mjera oduzimanja rijedi izriee se poslaniku koji govorom narugava red na sjednici, a ved jena toj sjednici dva puta upozoren na po gtovanje reda i odredaba ovog poslovnika.

Mjera oduzimanja rijedi izriee se odmah, bez prethodnog upozorenja, poslaniku koji upo-trebljava rijedi kojima vrijeda dostojanstvo poslanika, drugih lica i Skup gtine iii iznosi podatke iocjene iz privatnog tivota poslanika i drugih lica.

-21-

Udaljenje sa sjednice

elan 109Mjera udaljenja sa sjednice izriee se poslaniku koji ne pokuje odluku predsjednika Sku-

pkine o oduzimanju rijedi iii koji na drugi nadin naru gava red na sjednici.Mjera udaljenja sa sjednice odnosi se na radni dan kada je izreeena.Poslanik kome je izreeena mjera udaljenja sa sjednice dulan je da se odmah udalji sa sjednice

i ne mole udestvovati u njenom daljem radu Ako poslanik odbije da se udalji sa sjednice,predsjednik Skupkine de naloliti slulbenim licima da tog poslanika udalje sa sjednice.

Poslanik kome je izreeena mjera udaljenja sa sjednice, za dane udaljenja gubi i pravamaterijalne, odnosno finansijske prirode koja pripadaju poslaniku.

elan 110Ako predsjednik Skup gtine propisanim mjerama ne mole da °deli red na sjednici odredide

lcratak prekid sjednice.Odredbe o odrlavanju reda na sjednici primjenjuju se na sve ueesnike u radu sjednice.

4) Odlueivanje

Glasanje

elan 111Skupgtina odlueuje glasanjem poslanika, u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim poslo-

vnikom.Poslanik ima pravo i dulnost da glasa o svakom predlogu o kome odlueuje Skupgtina.Prije prelaska na glasanje, predsjednik Skupkine utvrduje da Ii postoji kvorum i poziva

poslanike da pristupe glasanju.Nakon zavrgenog glasanja, predsjednik Skupgtine utvrduje i objavljuje rezultate glasanja i

usvojene predloge.

Javno glasanje

elan 112Skupgtina odlueuje javnim glasanjem, ako zakonom iii ovim poslovnikom nije predvideno da

se o pojedinim pitanjima odluCuje tajnim glasanjem.

elan 113Javno glasanje vrgi se upotrebom elektronskog sistema za glasanje, dizanjem ruke

prozivkom.Glasanje dizanjem ruke vr gi se samo ako sistem za elektronsko glasanje nije u funkciji.Glasanje prozivkom vrgi se kada to odredi predsjednik Skup gtine iii na zahtjev 10 poslanika.

Glasanje elektronskim sistemom

elan 114Pfilikom glasanja upotrebom elektronskog sistema za glasanje, poslanik je dulan da koristi

iskljueivo svoju identifikacionu karticu.Poslaniku koji koristi identifikacionu karticu drugog poslanika iii na drugi nein zloupo-

trijebi elektronski sistem za glasanje, na predlog predsjednika Skup gtine, izredi de se mjera udaljenjasa sjednice, a glasanje u kojem je izvrgena zloupotreba poni gtava se i pristupa ponovnom glasanju,ako se torn zloupotrebom dovodi u sumnju vedina potrebna za odlueivanje.

elan 115Glasanje upotrebom elektronskog sistema za glasanje vr g i se pritiskom na odredeni taster

("za, "protiv", "uzdrlan"), a vrijeme za glasanje mole trajati 20 sekundi.

-22-

Ako se glasa dizanjem ruku, poslanici se prvo izja gnjavaju ko je za, zatim - ko je protiv i nakraju - ko se uzdrlao od glasanja.

Poslije zavrgenog javnog glasanja, predsjednik Skup gtine utvrduje rezultate glasanja iobjavljuje da lije predlog o kome se glasalo usvojen iii nije usvojen.

Tajno glasanje

elan 116Ako se odlueuje tajnim glasanjem, glasa se glasaekim listioima.Glasadki listiái tampaju se u broju koliko ima poslanika, iste su velieine, oblika i boje i

ovjereni su pedatom Skupgtine.Za svako ponovljeno glasanje na glasaekom Usti& se upisuje oznaka tog glasanja ili se

gtampaju u drugoj boji.Za gtampanje i ovjeru glasaekih IistiOa odgovoran je generalni sekretar Skupgtine.

elan 117Prilikom izbora i imenovanja, glasaeki IistiO saddi imena kandidata, a ispred imena svakog

kandidata stavlja se redni broj.Glasanje se vrgi zaokrulavanjem rednog broja ispred imena kandidata za koga poslanik glasa.Ako na glasaekom listiou ima vie kandidata od broja koji se bin, mole se glasati najvi ge za

onoliko kandidata koliko se bira.Ako je na glasaekom listidu samo jedan kandidat o kome se odlueuje, umjesto rednog broja

ispred imena, glasaeki IistiO, ispod imena kandidata, sachli rijeo "za" na lijevoj i Mee "protiv" nadesnoj strani, a glasa se zaokrulivanjem jedne od ovih rijeei.

Rukovodenje tajnim glasanjem

elan 118Tajnim glasanjem rukovodi predsjednik Skupgtine, kome u radu pomalu potpredsjednici i

generalni selcretar Skup gtine (u daljem tekstu: komisija za glasanje).

elan 119Prije poeetka tajnog glasanja, predsjednik Skup gtine daje potrebna obja gnjenja o naeinu

glasanja i odreduje vrijeme pauze za utvrdivanje rezultata glasanja.Generalni sekretar vrgi prozivku poslanika i urueuje im glasaeke listiee, evidentirajudi koji je

poslanik primio glasaekiNakon to glasa, poslanik lien° stavlja presavijeni glaseki listiO u glasaeku kutiju.

elan 120Po zavrgenom glasanju komisija za glasanje pristupa utvrdivanju rezultata glasanja, u istoj

prostoriji u kojoj je glasanje obavljeno.Prije otvaranja glasaeke kutije utvrduje se broj neurueenih glasaekih

IzvjeAtaj o tajnom glasanju

elan 121Komisija za glasanje saeinjava kratak izvje gtaj o rezultatima tajnog glasanja, koji sadrli

podatke o broju: urudenih glasaekih listida; glasaekih listioa nadenih u glasaekoj kutiji (upotrijeb-ljeni glasadki listiei); valedih i nevaledih glasatkih listiea; glasova za Iii protiv, odnosno zapojedinog kandidata, kao i konstataciju da lije predlog usvojen, odnosno koji je kandidat izabran.

elan 122Nevaleeim glasakim listioem smatra se: nepopunjeni glasaeki listid; &saki listid iz koga

se sa sigumogeu ne mole utvrditi kako je poslanik glasao; glasaeki listid na kome je zaokrulen vedibroj kandidata od broja koji se bin.

-23-

elan 123Predsjednik Skupgtine objavljuje rezultate glasanja i da ii je predlog o kome se glasalo

usvojen, odnosno izvrgen izbor.

5) Zapisnik, fonografski zapis i video snimak

Zapisnik

elan 1240 radu na sjednici Skup gtine vodi se zapisnik.Zapisnik sadrti osnovne podatke o radu na sjednici i datim predlozima i zakljuoke usvojene

na sjednici.U zapisnik se unose i rezultati glasanja o pojedinim predlozima.0 izradi zapisnika stara se generalni sekretar Skupkine.Zapisnik se upuduje poslanicima najkasnije sa sazivom na narednu sjednicu.Usvojeni zapisnik potpisuje generalni sekretar i predsjednik Skupgtine.

Fonografski zapis i video snimak

elan 125Na sjednici Skup gtine vodi se fonografski zapis i video snimanje.Poslaniku i drugom udesniku u radu sjednice Skup gtine dostavlja se na autorizaciju prekucani

fonografski zapis njegovog izlaganja. Poslanik, odnosno drugi udesnik u radu sjednice mote, u rokuod sedam dana od dana dostavljanja fonografskog zapisa, u njemu izvr giti samo izmjene redakcijskeprirode, kojima se ne mijenja smisao i su gtina izlaganja.

Prekucani fonografski zapis sa sjednice se prilate uz usvojeni zapisnik i dini njegov sastavnidio.

elan 126Novinari mogu koristiti fonografski zapis, osim u sludajevima kada je rijed o raspravi o

materijalima koji su oznadeni kao drtavna tajna iii su povjerljive prirode. Kada novinari koristefonografski zapis sa sjednice, pri citiranju izlaganja, moraju da naznade da Ii je izlaganjeautorizovano.

elan 127Uredivanje, izdavanje i duvanje fonografskih ' zapisa sa sjednice Skup gtine ureduje se

posebnim uputstvom Kolegijuma predsjednika Skupgtine.

B. VANREDNO ZASIJEDANJE

elan 128Vanredno zasijedanje mote se odrtati u vremenu od prvog radnog dana u januaru do

posljednjeg radnog dana u februaru i od prvog radnog dana u avgustu do posljednjeg radnog dana useptembru.

Podnosilac zahtjeva za vanredno zasijedanje odreduje dan odrtavanja i dnevni red sjednice.Podnosilac zahtjeva za vanredno zasijedanje ne mote zahtijevati sazivanje Skup gtine u

vremenu Icradem od 15 dana od dana podno genja zahtjeva, a za dnevni red sjednice mote predlotitisamo predloge akata eiji je predlagae.

Skupgtinu na sjednicu vanrednog zasijedanja predsjednik Skup gtine de sazvati ii vrijeme i sadnevnim redom naznadenim u zahtjevu za vanredno zasijedanje.

lzuzetno, predsjednik Crne Gore mote zahtijevati sazivanje Skup gtine na vanrednozasijedanje u roku kradem od roka iz stava 3 ovog diana.

Na sjednicu vanrednog zasijedanja primjenjuju se odredbe ovog poslovnika koje se odnosena sjednicu redovnog zasijedanja, ako ovim elanom nije drultdije odredeno.

-24-

VII. AKTI SKUATINE I POSTUPAK ZA NRROVO DONOSENJE1. Akti Skup§tine

elan 129Akti Skupgtine su: Ustav, zakon, prostomi planovi, poslovnik Skup gtine, deklaracija,

rezolucija, odluka, preporuka, zakljudak i autentidno tumadenje akta koje donosi.

2. Postupak za dono§enje zakona1) Pokretanje postupka

elan 130Postupak za donogenje zakona polcrede se podno genjem predloga zakona.Predlog zakona podnosi se u obliku u kome se donosi zakon i mora biti obrazloten i to u

pisanoj formi u potrebnom broju primjeraka i u elektronskom obliku.ObrazIotenje predloga zakona sadtti:- ustavni osnov iz elana 16 Ustava za uredivanje pitanja koja su predmet predloga zakona;- razloge za dono genje zakona;- usaglagenost sa evropskim zakonodavstvom i potvrdenim medunarodnim konvencijama;- objagnjenje osnovnih pravnih instituta;- procjenu finansijskih sredstava za sprovodenje zakona;- javni interes zbog kojeg je predloteno povratno dejstvo, ako predlog zakona sadrti odredbe

za koje se predvida povratno dejstvo;- tekst odredaba zakona koje se mijenjaju, ako se predlate zakon o izmjenama.

elan 131Predlagad zakona, osim ako je predlagad zakona poslanik, odreduje najvik dva predstavnika

prilikom razmatranja predloga zakona u Skupgtini.Ako je vie poslanika predlagad zakona, odreduju jednog predstavnika predlagada, a ako to

nije udinjeno, predstavnikom predlagada se smatra prvi potpisani poslanik.Ako je predlagad zakona gest hifiada birada, duini su da, uz predlog zakona, odrede

ovlakenog poslanika preko koga podnose predlog zakona.

elan 132Ako predlog zakona nije pripremljen u skladu sa ovim poslovnikom, predsjednik Skupgtine

de zatratiti od predlagada da predlog zakona uskladi sa odredbama ovog poslovnika.Ako predlagad zakona ne prihvati stay predsjednika Skupgtine iz stava 1 ovog dlana, mote, u

pisanoj formi, zatratiti da se o tom pitanju izjasni Skupkina, na prvoj narednoj sjednici.0 pitanju iz stava 2 ovog dlana Skup gtina se izjagnjava bez pretresa.

elan 133Predlagad zakona mote, prilikom predlaganja zakona kojim se ureduju pitanja od posebnog

znadaja, podnijeti nacrt zakona i tratiti od Skup gtine da se o njemu izjasni.0 nacrtu zakona iz stava 1 ovog dlana Skup gtina se izjagnjava zakljudkom.

elan 134Ako je Skupgtini podnijeta inicijativa za dono genje zakona, predsjednik Skupgtine je

dostavlja poslanicima i Vladi, radi eventualnog podno genja predloga zakona.

2) Razmatranje predloga zakona

Stavljanje u proceduru

elan 135Predlog zakona koji je dostavljen Skupgtini, predsjednik Skup gtine upuduje poslanicima i

nadletnim odborima, a isti se objavljuje na web site-u Skupgtine.

-25-

Predlog zakona eiji predlagae nije Vlada, predsjednik Skup gtine upueuje Vladi, radi davanjamigljenja, u roku koji ne mote biti dui od 15 dana od dana prijema predloga zakona.

elan 136Predlog zakona ne mote se staviti na dnevni red sjednice Skup gtine prije isteka roka od 15

dana od dana dostavljanja poslanicima, ako ovim poslovnikom nije drukeije odredeno.

Razmatranje predloga zakona u odborima (prvo eitanje)

elan 137Predlog zakona, prije razmatranja na sjednici Skupkine, razmatraju nadletni odbori (Odbor

za ustavna pitanja i zakonodavstvo i matieni odbor).Ako su predlogom zakona obuhvadena pojedina pitanja koja su u nadletnosti i drugih odbora,

predlog zakona u pogledu tih pitanja mogu razmatrati i ti odbori.Ako se predlogom zakona stvaraju obaveze za budtet Cite Gore, predlog zakona razmatra i

odbor nadletan za bud2et.Odbori iz st. 2 i 3 ovog elana koji su, pored matienog, razmatrali predlog zakona dostavljaju

svoje migljenje matienom odboru, vodeei raeuna o roku kako bi taj odbor mogao razmotriti njihovomigljenj e.

elan 138Nadletni odbor mote predlotiti Skup gtini da usvoji predlog zakona u cjelini, da ga usvoji u

tekstu izmijenjenom u odnosu na tekst koji je podnio predlagae Ili da predlog zakona ne usvoji.Matieni odbor razmotriee mi gljenja koja su mu dostavili drugi odbori koji su razmatrali

predlog zakona i u izvjegtaju koji podnosi Skupkini iznijeti sta y o mi gljenju tih odbora.

elan 139Izvjegtaj nadletnog odbora mora biti dostavljen poslanicima najkasnije 24 sata prije poeetka

prestresa na sjednici Skupgtine.

Razmatranje predloga zakona na sjednici SkupkineNaeelni pretres o predlogu zakona (drugo eitanje)

elan 140Razmatranje predloga zakona na sjednici Skup gtine zapoeinje naeelnim pretresom o predlogu

zakona.Naeelni pretres obuhvata raspravu o: ustavnom osnovu iz elana 16 Ustava, razlozima za

donogenje zakona; njegovoj uskladenosti sa evropskim zakonodavstvom i potvrdenimmedunarodnim ugovorima; su gtini i efektima predlotenih rje genja i procjeni potrebnih sredstava izbudteta za sprovodenje zakona.

Nakon dopunskog obrazIotenja, u naeelnom pretresu mote ueestvovati izvjestilac Odbora zaustavna pitanja i zakonodavstvo, matienog odbora, kao i drugih odbora koji su razmatrali predlogzakona, a potom poslanici.

Clan 141Po zavrgenom naeelnom pretresu, Skup gtina odlueuje o predlogu zakona u naeelu i mote

odlueiti da se predlog zakona u natelu prihvati iii ne prihvati.Ako se predlog zakona u naeelu ne prihvati, o torn predlogu zakona neoe se voditi pretres u

pojedinostima i odlueivati.

elan 142Ako Skupgtina usvoji predlog zakona u naeelu, prije prelaska na pretres u pojedinostima o

predlogu zakona, predsjednik Skup gtine poziva nadletne odbore da, najkasnije u roku od dva dana,dodatno razmotre predlog zakona i podnijete amandmane i podnesu izvjegtaj.

Ako u naeelnom pretresu nema spora o ustavnom osnovu i potrebi za dono genje zakona, a napredlog zakona nijesu podnijeti amandmani iii su podnijeti amandmani prihvadeni od predlagaeazakona, nakon usvajanja predloga zakona u neeelu, mote se odmah preei na pretres u pojedinostima iodlueivanje o predlogu zakona u cjelini.

-26-

Pretres predloga zakona u pojedinostima (treee itanje)

Clan 143Nakon dodatnog pretresa u odborima i dostavljanja izvje gtaja o tome, Skup gtina prelazi na

pretres predloga zakona u pojedinostima, koji obuhvata pretres o rje genjima u predlogu zakona,podnijetim, a neusaglagenim amandmanima i stavovima i predlozima odbora.

Na pretres u pojedinostima mote se predi, ako je poslanicima dostavljen izvje gtaj odbora izelana 142 stay 1 ovog poslovnika.

Clan 144Na podetku pretresa u pojedinostima, izvjestilac nadleanog odbora informi ge Skupgtinu o

rezultatima pretresa na odborima i obrazlok stay i predlog odbora, a potom ueestvuju poslanici ipredstavnik predlagaea.

Ako je na predlog zakona podnijet i ostao neusagla gen veal broj amandmana kojima se bitnomijenja sadraina predloga zakona iii je, radi njegovog pobolj ganja, nuano izvrgiti vedi broj izmjena,Skupgtina moae, na predlog nadleanog odbora i uz saglasnost predlagada zakona, odluditi da predlogzakona razmotri kao nacrt zakona.

0 predlogu iz stava 2 ovog elana Skupgtina odlueuje prije prelaska na pretres predlogazakona u pojedinostima.

Prije zakljudenja pretresa u pojedinostima, predstavnik predlagaea ima pravo na zavrgnurijee, u trajanju najduk pet minuta.

Clan 145Po zavrgenom pretresu u pojedinostima pristupa se glasanju o amandmanima koji nijesu

sastavni dio predloga zakona, a zatim o predlogu zakona u cjelini.Ako predlog zakona sadrai odredbe kojima se predlak povratno dejstvo, Skupgtina de se

posebno izjasniti da Ii za to povratno dejstvo postoji javni interes.

Clan 146SkupStina mole, na predlog predsjednika Skup gtine, odluditi da se glasanje o predlozima

zakona u cjelini obavi odredenog dana iii sata u toku sjednice.

Clan 147Predlagae zakona mote povudi predlog zakona sve do zavr getka pretresa predloga zakona u

pojedinostima.

3) Amandman

Clan 148Predlog za izmjenu predloga zakona podnosi se u obliku amandmana u pisanoj formi i mora

biti obrazloaen.Amandman se podnosi najkasnije sa danom zavr getka pretresa u naklu, a predlagad zakona i

nadleani odbor mogu podnijeti amandman do poeetka pretresa u pojedinostima.

Clan 149Amandman na predlog zakona upuouje se poslanicima, predlagaeu, Vladi, ako ona nije

predlagat zakona i nadleanom odboru, ako on nije podnosilac amandmana.Nadleani odbor duaan je da razmotri amandmane koji su podnijeti na predlog zakona i

predloti Skupgtini koje amandmane da prihvati, a koje da odbije.

Clan 150Skupgtina odlueuje o amandmanima po redosljedu elanova predloga zakona na koji su

podnijeti.Ako je na isti elan predloga zakona podnijeto vie amandmana, prvo se odlueuje o

amandmanu kojim se predlak brisanje tog Nana, a zatim o amandmanima poslanilca, nadleanogodbora i Vlade.

-27-

Amandman koji je podnio predlagad zakona i amandman koji je predlagad zakona prihvatiopostaje sastavni dio predloga zakona i o njemu Skup gtina posebno ne odluduje.

4) Slcraeeni postupak za dono§enje zakona

elan 151Zakon se mole, izuzetno, donijeti po skradenom postupku.Po skradenom postupku mole se donijeti zakon kojim treba urediti pitanja i odnose nastale

usljed okolnosti koje nijesu mogle da se predvide, a nedonogenje zakona moglo bi da prouzrokujegtetne posljedice i zakon koji je neophodno usaglasiti sa evropskim pravom i medunarodnimugovorima i konvencijama.

Predlagad zakona dulan je da u obrazlolenju predloga zakona navede razloge zbog kojih jeneophodno da se zakon donese po skradenom postupku.

elan 152Predlog zakona za eije se donogenje predlale skradeni postupak mole Sc staviti na dnevni red

sjednice Skupgtine ako je podnijet najkasnije 24 sata prije podetka sjednice.Ako Skupgtina prihvati predlog da se zakon donese po skradenom postupku, odreduje rok u

kome de nadlelni odbor razmotriti predlog zakona i podnijeti izvje gtaj, kao i rok u kome de Vlada,ako nije predlagad zakona, dati mi gljenje o predlogu zakona.

elan 153Kad nadlelni odbor razmotri predlog zakona za dije dono genje je predlolen skrateni

postupak, Skupgtina mole da odludi da pretres predloga zakona otpoene odmah i bez pisanogizvjegtaja, s tim to óe ga izvjestilac odbora usmeno izloliti na sjednici.

Ako nadlelni odbor ne podnese izvje gtaj u utvrdenom roku, pretres zakona mole se obaviti uSkupgtini bez izvjegtaja odbora.

Amandmani na predlog zakona koji se donosi po skradenom postupku mogu se podnositi dozavrgetka pretresa.

3. Dono§enje drugih akata1) Postupak za dono§enje drugih akata

elan 154Donogenje drugih akata vrgi se shodno odredbama ovog poslovnika o postupku za donogenje

zakona, s tim to je pretres jedinstven.Uz predlog prostornih planova, zakona o budletu i zakona o zavr gnom radunu budleta

podnosi se i potrebna dokumentacija.

2) Odlueivanje o raspisivanju referenduma

elan 155Postupak za odludivanje o raspisivanju referenduma pokrede se podno genjem predloga

odluke o raspisivanju referenduma.Tekst predloga odluke ne mole se staviti na dnevni red sjednice Skup gtine prije isteka roka

od 15 dana od dana dostavljanja poslanicima.

3) Odluavanje o raspisivanju zajmova i zaduiivanju Crne Gore

elan 156AM o raspisivanju zajmova i zadulivanju Crne Gore donosi se, zavisno od vrste podnijetog

predloga akta, saglasno odredbama ovog poslovnika.

-28-

4. Postupak za davanje autentienog tumaeenja

elan 157Predlog za davanje autentionog tumadenja zakona mok da podnese samo ovlageeni

predlagae zakona.Predlog za davanje autentienog tumaeenja sadrii odredbe za koje se predlak davanje

autentionog tumadenja i razloge zbog kojih se tumaeenje predlak.Predlog za davanje autentienog tumgenja predsjednik Skup gtine dostavlja poslanicima i

Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

elan 158Ako Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocijeni da je potrebno dati autentieno

turnatenje, utvrduje predlog autentienog tum genja i dostavlja ga Skupgtini.Predlog autentienog tumgenja dostavlja se poslanicima i nadlanom odboru.Na razmatranje predloga autentienog tumedenja primjenjuju se odredbe ovog poslovnika o

razmatranju predloga zakona, s tim gto je pretres jedinstven.

elan 159Ako Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocijeni da nema potrebe za davanje

autentienog tumaeenja, podnosi o tome Skup gtini obrazIo2en izvje gtaj sa predlogom odluke.0 odluci Skupgtine iz stava 1 ovog Nana obavje gtava se podnosilac predloga za davanje

autentienog tumadenja.

5. Postupak za potvrdivanje medunarodnih ugovora

elan 160Medunarodni ugovor potvrduje se zakonom.Predlog zakona o potvrdivanju medunarodnog ugovora sadr2i i tekst medunarodnog ugovora

eije se potvrdivanje predlak.Predlog zakona o potvrdivanju medunarodnog ugovora mora biti obrazIo2en. Obrazloknje

sadr2i razloge zbog kojih se predlak potvrdivanje medunarodnog ugovora i procjenu potrebnihfinansijskih sredstava, ako se medunarodnim ugovorom stvaraju obaveze za bud2et Cite Gore.

elan 161Donogenje zakona o potvrdivanju medunarodnog ugovora vr gi se shodno odredbama ovog

poslovnika o postupku za dono genje zakona, s tim gto je pretres o predlogu zakona jedinstven.

6. Postupak za razmatranje izvje§taja

elan 162Izvjegtaje koje pojedini organi, saglasno zakonu, dostavljaju Skup gtini, predsjednik Skupgtine

dostavlja poslanicima i nadlanom odboru.Povodom razmatranja izvje gtaja Skupgtina donosi zakljudak koji mok da sadrii ocjene i

stavove o pojedinim pitanjima.

7. Postupak za promjenu Ustava Crne Gore

Predlog za promjenu Ustava

elan 163Predlog za promjenu Ustava predsjednik Skup gtine upueuje poslanicima, Odboru za ustavna

pitanja i zakonodavstvo i Vladi, ako nije podnosilac predloga.Predlog za promjenu Ustava ne mok se staviti na dnevni red sjednice Skupgtine prije isteka

roka od 30 dana od dana dostavljanja poslanicima.

-29-

elan 1640 predlogu za promjenu Ustava na sjednici Skup gtine vodi se jedinstven pretres.Po zavrgenom pretresu, Skupgtina odlueuje o predlogu za promjenu Ustava.

tlan 165Predlog za promjenu Ustava Skup gtina mo2e usvojiti u cjelini iii u tekstu izmijenjenom u

odnosu na pred1o2eni iii ga ne usvojiti.Podnosilac predloga za promjenu Ustava mote da povuee predlog, u cjelini iii djelimieno,

sve do zavrgetka pretresa o predlogu.

elan 166Kad usvoji predlog za promjenu Ustava, Skupgtina odreduje rok u kome Oe Odbor za ustavna

pitanja i zakonodavstvo utvrditi tekst nacrta amandmana na Ustav i dostaviti ga Skupgtini.Tekst nacrta amandmana na Ustav obavezno sadr2i obrazIo2enje predlo2enih rjegenja.

Nacrt amandmana na Ustav

elan 167Tekst nacrta amandmana na Ustav predsjednik Skupkine dostavlja poslanicima i Vladi radi

davanja migljenja.Tekst nacrta amandmana na Ustav ne mote se staviti na dnevni red sjednice Skup gtine prije

isteka roka od 20 dana od dana dostavljanja poslanicima.

elan 1680 tekstu nacrta amandmana na Ustav vodi se jedinstven pretres.U toku pretresa Skup gtina mote, na predlog najmanje pet poslanika, odlueiti da izvrgi

izmjene pojedinih amandmana.Po zavrgenom pretresu, Skup gtina odlueuje o tekstu nacrta amandmana na Ustav u cjelini.

elan 169Utvrdeni nacrt amandmana na Ustav objavljuje se u dnevnoj novini koju odredi Kolegijum

predsjednika Skup gtine i web site-u Skupkine.Svako mote, u roku od 30 dana od dana objavljivanja nacrta amandmana na Ustav, dati

migljenje, predlog i sugestiju na nacrt amandmana.Migljenja, predlozi i sugestije iz stava 2 ovog dam dostavljaju se Odboru za ustavna pitanja i

zakonodavstvo.Predlog amandmana na Ustav

elan 170Poslije isteka 30 dana od dana objavljivanja nacrta amandmana na Ustav, Odbor za ustavna

pitanja i zakonodavstvo pristupioe utvrdivanju predloga amandmana na Ustav i predloga ustavnogzakona za sprovodenje amandmana.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotriee sve prispjele predloge, mi gljenja isugestije date na nacrt amandmana i o njima zauzeti stay.

Predlog amandmana sa obrazlotenjem i predlog ustavnog zakona za sprovodenje ama-ndmana, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo dostavide Skup gtini najkasnije 30 dana od istekaroka iz Matta 169 stay 2 ovog poslovnika.

elan 171Predlog amandmana na Ustav i predlog ustavnog zakona za sprovodenje amandmana

predsjednik Skup gtine dostavlja poslanicima i Vladi radi davanja migljenja.Predlog amandmana na Ustav ne mo2e se staviti na dnevni red sjednice Skupgtine prije isteka

roka od 20 dana od dana dostavljanja poslanicima.

-30-

elan 172O predlogu amandmana na Ustav na sjednici Skup gtine vodi se pretres u pojedinostima i to

po amandmanima.Predlog za izmjenu pojedinih rje genja u predlogu amandmana mote podnijeti najmanje 10

poslanika, predsjednik Cite Gore i Vlada.Predlog iz stava 2 ovog elana podnosi se u pisanoj formi, najkasnije pet dana prije poeetka

sjednice na kojoj se razmatra predlog amandmana. Predsjednik Skupkine ovaj predlog dostavljaposlanicima i Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo dutan je da, prije sjednice Skup gtine, razmotripredloge iz stava 2 ovog elana i predloti Skup gtini koje predloge da prihvati, a koje da odbije.

Po zavrgenom pretresu i glasanju o predlozima iz stava 2 ovog elana, Skupkina odlueuje opredlogu amandmana u cjelini.

elan 173Kada je predlogom za promjenu Ustava predloieno donogenje novog ustava, na postupak za

utvrdivanje teksta nacrta ustava i predloga ustava primjenjuju se odredbe el. 166 do 172 ovogposlovnika.

VIII. POSTUPAK IZBORA, IMENOVANJA I RAZRJEgENJA1. hbor predsjednika i danova Vlade

elan 174Program mandatara i njegov predlog za sastav Vlade dostavlja se poslanicima najkasnije pred

podetak sjednice na kojoj se odlueuje o izboru Vlade.O mandataru, njegovom programu i predlogu za sastav Vlade na sjednici Skup gtine vodi se

pretres.O mandataru, njegovom programu i predlogu za sastav Vlade Skupkina odlueuje

istovremeno, javnim glasanjem.

elan 175Ako Vlada nije izabrana, predsjednik Skup gtine o tome odmah obavje gtava Predsjednika

Cite Gore.elan 176

Predlog za promjene u sastavu Vlade, u toku trajanja mandata Vlade, predsjednik Vladedostavlja Skupgtini u pisanoj formi.

2. Izbor predsjednika i sudija Ustavnog suda

elan 1770 predlogu kandidata za predsjednika, odnosno sudiju Ustavnog suda otvara se pretres.lzbor predsjednika i sudija Ustavnog suda vr g i se tajnim glasanjem, glasaekim listidima, na

nadin predviden odredbama ovog poslovnika o odludivanju tajnim glasanjem.Ako neki od predlotenih kandidata ne bude izabran, predsjednik Skup gtine obavjegtava

Predsjednika One Gore.

3. hbor predsjednika Vrhovnog suda, imenovanjedriavnog Wilma i drugih funkcionera

elan 1780 predlogu za izbor predsjednika Vrhovnog suda, imenovanje vrhovnog drtavnog tutioca i

driavnih tutilaca i drugih funkcionera otvara se pretres.Po zavrgenom pretresu pristupa se javnom glasanju, s tim to se odlueuje pojedinaeno o

svakom predlotenom kandidatu.

-3 1 -

4. Razrjeknje funkcionera

elan 179Odredbe ovog poslovnika koje se odnose na postupak izbora, odnosno imenovanja shodno se

primjenjuju na postupak razrjegenja, ako ovim poslovnikom nije drukeije odredeno.

5. Ostavka funkcionera

elan 180Nosioci funkcija koje bira iii imenuje Skupkina ostavku podnose Skup gtini u pisanoj formi.Kad ostavku podnese predsjednik Vlade, predsjednik Skup gtine je dostavlja poslanicima i

Predsjedniku Cite Gore.Kad ostavku podnese elan Vlade, predsjednik Skup gtine je dostavlja poslanicima i

predsjedniku Vlade.Kad ostavku podnese drugi funkcioner, predsjednik Skup gtine je dostavlja poslanicima i

predlagaeu na eiji je predlog izvr gen izbor, odnosno imenovanje.

Clan 181Skupgtina na prvoj sjednici, nakon podnogenja ostavke, konstatuje da je predsjednik Vlade,

odnosno Vlada, Clan Vlade, odnosno drugi funkcioner podnio ostavku.

IX. ODNOS SICUPSTINE I PREDSJEDNIKA CRNE GORE1. Proglakvanje zakona

elan 182Predsjednik Skup gtine odmah, a najkasnije u roku od tri dana po dono genju, dostavlja zakon

Precisjedniku Cite Gore radi proglagavanja.Ako Predsjednik Cite Gore zahtijeva da Skup gtina ponovo odlueuje o zakonu, predsjednik

Skupgtine stavlja taj zakon na dnevni red prve naredne sjednice Skupgtine.Ponovo usvojeni zakon predsjednik Skup gtine odmah dostavlja Predsjedniku Cite Gore, radi

proglagavanja.

2. Predlaganje kandidata za odredene funkeije

elan 183Predlog za mandatara i predloge kandidata za predsjednika i sudije Ustavnog suda i

Zakitnika ljudskih prava i sloboda, sa obrazIclienjem Predsjednik One Gore dostavlja u pisanojformi predsjedniku Skupkine.

3. Postupak za razrjeknje predsjednika erne Gore

elan 184Predlog da Skupgtina polcrene postupak za utvrdivanje da Ii je Predsjednik Cite Gore po-

vrijedio Ustav podnosi se u pisanoj formi i mom biti obrazIoen.Predlog za polcretanje postupka za utvrdivanje da Ii je Predsjednik Cite Gore povrijedio

Ustav predsjednik Skupgtine odmah dostavlja poslanicima, Odboru za ustavna pitanja izakonodavstvo i Predsjedniku Cme Gore.

elan 185Predlog za polcretanje postupka za utvrdivanje da Ii je Predsjednik One Gore povrijedio

Ustav stavlja se na dnevni red sjednice Skup gtine najranije 10 dana od dana podnogenja.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo du2an je da, najkasnije u roku od osam dana,

razmotri predlog i Skupgtini podnese izvjegtaj.0 predlogu za pokretanje postupka za utvrdivanje da Ii je Predsjednik Cite Gore povrijedio

Ustav otvara se pretres na sjednici Skupgtine.

-32-

Skupgtina mote odluditi da predlog za pokretanje postupka za utvrdivanje da Ii je Pred-sjednik Cite Gore povrijedio Ustav usvoji iii da predlog ne usvoji.

Predlog o pokretanju postupka za utvrdivanje da lije Predsjednik Cite Gore povrijedio Ustavpredsjednik Skupgtine dostavlja Ustavnom sudu i odreduje lice koje de predstavljati Skup gtinu upostupku pred Ustavnim sudom.

0 odluci Ustavnog suda kojom je utvrdeno da Predsjednik Cite Gore nije povrijedio Ustav,predsjednik Skupgtine obavjegtava poslanike.

(Ian 186Odluku Ustavnog suda kojom se utvrduje da je Predsjednik Cite Gore povrijedio Ustav

predsjednik Skupgtine dostavlja poslanicima i Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, radidavanja mi gljenja i Predsjedniku Cite Gore.

Povodom odluke Ustavnog suda iz stava 1 ovog Olana otvara se pretres na sjednici Skupgtine,najkasnije 15 dana od dana dostavljanja odluke.

Predsjednik Cme Gore ima pravo da se, prije odludivanja o razrjegenju, izjasni o razlozimanavedenim u odluci Ustavnog suda i o mi gljenjima iznijetim u raspravi na sjednici Skupgtine.

Po zavrgenom pretresu, Skupgtina odlueuje o razrjegenju Predsjednika Cite Gore.

X. ODNOS SKUPSTINE I VLADE1. Poslaniato pitanje i premijerski sat

Postav1janje pitanja

(Ian 187Poslanik ima pravo da, u cilju pribavljanja potrebnih informacija o pojedinim pitanjima iz

rada Vlade, odnosno sprovodenja utvrdene politike, Vladi, odnosno nadlanom ministru postaviposlanieko pitanje i da na njega dobije odgovor.

Poslanieko pitanje postavlja se na posebnoj sjednici Skup gtine, koja se odriava najmanjejedanput dvomjesedno u toku redovnog zasijedanja.

Prvi dio sjednice iz stava 2 ovog elana, u trajanju do jednog sata, odreden je za postavljanjepitanja predsjedniku Vlade i njegove odgovore o aktuelnim pitanjima iz rada Vlade (premijerski sat).

Pitanja iz stava 3 ovog Matta mole postaviti predsjednik, odnosno ovla gdeni predstavnikkluba poslanika, u trajanju najdute do pet minuta, a predsjednik Vlade ima pravo na odgovor utrajanju do pet minuta.

Skupgtinu na sjednicu iz stava 2 ovog elana saziva predsjednik Skup gtine shodno odredbamadlana 84 ovog poslovnika, s tim to rok mote biti kraal od roka iz dlana 85 ovog poslovnika, a za radsjednice nije potreban kvorum.

(Ian 188Poslanik mote na istoj sjednici postavi najvi ge dva poslanidka pitanja.Poslanik koji eli da na sjednici postavi poslanieko pitanje dulan je da to pitanje dostavi

predsjedniku Skupgtine, u pisanoj formi, najmanje 48 sati prije sjednice i mote biti obrazIoteno.Poslanidko pitanje na sjednici postavlja se usmeno, treba da bude jasno formulisano i ne

mote imati obiljelje rasprave.Vrijeme za postavljanje jednog poslaniekog pitanja iznosi najvi ge tri minuta.Poslanik ne mole govoriti povodom poslanidkog pitanja, odgovora na poslanidko pitanje i

komentara odgovora drugog poslanilca.

(Ian 189Ako smatra da postavljeno poslanieko pitanje nije u skladu sa odredbama ovog poslovnika

je postavljeno lieu koji nije élan Vlade, predsjednik Skup gtine Oe na to upozoriti poslanika koji jepostavio pitanje i pozvati ga da svoje pitanje uskladi sa tim odredbama.

-33-

Odgovor na poslanieko pitanje

Clan 190Predsjednik Vlade, ministar ill drugi ovla geeni predstavnik Vlade odgovara na poslanieko

pitanje usmeno, odmah nakon to poslanik zavrgi sa postavljanjem pitanja iii na kraju iste sjednice, utrajanju do pet minuta po jednom pitanju.

Clan 191Pisani odgovor na poslanieko pitanje daje se na izrieit zahtjev poslanilca koji je postavio

pitanje iii na zahtjev funkcionera koji daje odgovor, ako to zahtijevaju posebne okolnosti.Pisani odgovor iz stava 1 ovog elana dostavlja se preko predsjednika Skup gtine, najkasnije do

ocktavanja naredne sjednice na kojoj se postavljaju poslanieka pitanja, odnosno ako Skup gtina nije uredovnom zasijedanju, najkasnije 20 dana od dana dostavljanja pitanja.

Komentar odgovora i dopunsko pitanje

Clan 192Poslije datog odgovora na poslanielco pitanje, poslanik koji je postavio pitanje ima pravo da,

u trajanju najvi ge tri minuta, komentarige odgovor i mote da postavi dopunsko pitanje, u trajanjunajvige jedan minut.

Pravo na komentar odgovora i dopunsko pitanje poslanik mote, umjesto odmah po dobijanjuodgovora, koristiti na lcraju sjednice.

Clan 193Predsjednik Vlade, ministar ill drugi ovla gaeni predstavnik Vlade odgovor na dopunsko

pitanje daje shodno odredbi ovog poslovnika koja se odnosi na odgovor na poslanielco pitanje.Odgovorom na dopunsko poslanieko pitanje zavrgava se postupak odgovora na poslanieko

pitanje.

2. Postupak odlueivanja o nepovjerenju,odnosno povjerenju Vladi

Clan 194Predlog da se glasa o nepovjerenju Vladi mora da sadrti razloge zbog kojih se predlate

glasanje o nepovjerenju.Predlog da se glasa o nepovjerenju predsjednik Skup gtine odmah dostavlja poslanicima i

predsjedniku Vlade.

Clan 1950 predlogu da se glasa o nepovjerenju Vladi na sjednici Skup gtine otvara se pretres.Na poeetku pretresa predstavnik predlagaea ima pravo da obrazloti predlog, a predsjednik

Vlade da da odgovor.Po zavrgenom pretresu pristupa se glasanju o nepovjerenju Vladi.

Clan 196Pitanje svog povjerenja u Skup gtini Vlada postavlja u pisanoj formi.Pitanje povjerenja u ime Vlade postavlja predsjednik Vlade I ima pravo da ga obrazIoti.0 postavljenom pitanju povjerenja otvara se pretres.Po zavrgenom pretresu pristupa Sc glasanju o povjerenju.

Clan 197Glasanje o nepovjerenju, odnosno povjerenju Vladi vr gi se javnim glasanjem.Glasanje o nepovjerenju vrgi se na nein to Sc poslanici izjagnjavaju "za nepovjerenje"

"protiv nepovjerenja".Glasanje o povjerenju vrgi se na natin to se poslanici izjagnjavaju "za povjerenje" iii "protiv

povjerenja".

-34-

Ako Vlada izgubi povjerenje, predsjednik Skup gtine o tome odmah obavjegtava PredsjednikaCite Gore.

3. Postupak razmatranja interpelacije o radu Vlade

elan 198Interpelacija za pretresanje odredenih pitanja o radu Vlade podnosi se predsjedniku Skupgtine

u pisanoj formi, a pitanje koje treba razmotriti mora biti jasno formulisano i obrazIo2eno.Interpelaciju predsjednik Skup gtine odmah upuouje poslanicima i Vladi.

elan 199Vlada mo2e rannotriti interpelaciju i podnijeti Skup gtini pisani izvjegtaj sa svojim mi glje-

njem i stavovima povodom interpelacije, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema interpelacije.Izvjegtaj Vlade povodom interpelacije predsjednik Skup gtine upuouje poslanicima.

elan 200Interpelacija se stavlja na dnevni red prve naredne sjednice Skup gtine koja se odr2ava poslije

dostavljanja izvje gtaja Vlade.Ako Vlada nije podnijela izvje gtaj, interpelacija se stavlja na dnevni red prve naredne

sjednice Skupgtine po isteku roka za dostavljanje izvje gtaja Vlade.

elan 201Jedan od poslanika koji su podnijeli interpelaciju ima pravo da na sjednici Skupgtine

obrazIo2i interpelaciju.Predsjednilc, odnosno ovlageeni predstavnik Vlade ima pravo da na sjednici Skupgtine

obrazIo2i izvjegtaj Vlade iii, ako izvje gtaj nije podnijet, mo2e podnijeti usmeni odgovor nainterpelaciju.

elan 202Pretres interpelacije mac se zavrgiti donogenjem zakljuoka o pitanjima koja su pokrenuta

interpelacijom, a mo2e se zavr giti i bez odludivanja.Po zavrgenom pretresu interpelacije mope se podnijeti predlog da se glasa o nepovjerenju

Vladi, u skladu sa ovim poslovnikom.

elan 203Poslanici koji su podnijeli interpelaciju mogu je povuei prije zavrgetka pretresa.Ako pojedini poslanici odustanu od intepelacije, pa se broj njenih podnosilaca smanji ispod

broja poslanika potrebnog za podnogenje interplacije, smatrade se da je intepelacija povueena.

XI. ODNOS SKUATINE I USTAVNOG SUDA CRNE GORE

elan 204Akt o polcretanju postupka za ocjenjivanje ustavnosti, odnosno zakonitosti akta Skupgtine,

koji je Skupgtini uputio Ustavni sud, predsjednik Skup gtine dostavlja poslanicima, Odboru zaustavna pitanja i zakonodavstvo i Vladi.

eIan 205Povodom razrnatranja akta o polcretanju postupka, Odboru za ustavna pitanja i

zakonodavstvo podnosi Skup gtini migljenje, sa predlogom odgovora Ustavnom sudu.

elan 2060 stavu Skupgtine predsjednik Skupgtine obavjegtava Ustavni sud.U postupku pred Ustavnim sudom Skup gtinu mole, umjesto predsjednilca, predstavljati lice

koje on ovlasti.elan 207

0 odluci Ustavnog suda kojom se utvrduje da akt Skup gtine nije saglasan sa Ustavom,odnosno zakonom predsjednik Skup gtine, na odgovarajudi naein, obavjegtava poslanike i Vladu.

-35-

XII. PARLAMENTAFtNA SARADNJA1. Saradnja sa parlamentima drugih driava

elan 208Skupgtina i stalni odbori Skup gtine saraduju sa parlamentima drugih dilava i njihovim

odgovarajudim radnim tijelima na bilateralnom i multilateralnom nivou, posjetama delegacijepojedinih poslanika, odnosno prijemom parlamentamih delegacija i stranih parlamentaraca, ueegeemna medunarodnim skupovima, razmjenom informacija i kroz druge oblike saradnje.

2. Saradnja sa parlamentarnim skup§tinama medunarodnihorganizacija i drugim medunarodnim strukturama

elan 209Skupgtina i stalni odbori Skupgtine saraduju sa parlamentamim skupgtinama, odnosno

odgovarajudim radnim tijelima parlamentamih skup gtina medunarodnih organizacija i drugimmedunarodnim strukturama u cilju ostvarivanja uloge parlamenta u procesu ukljueivanja u evropskei evroatlanske integracije.

Clan 210Parlamentama saradnja iz el. 208 i 209 ovog poslovnika ostvaruje se na osnovu pravila o

ostvarivanju medunarodnih aktivnosti Skup gtine, koji donosi Kolegijum predsjednika Skup gtine iprograma saradnje, koji donosi Skup gtina na predlog Odbora za medunarodne odnose i evropskeintegracije.

efa i sastav delegacije Skup gtine, ciljeve i zadatke posjete stranim drlavama, parlame-ntamim skup gtinama i drugim medunarodnim strukturama i platformu za razgovore utvrdujeKolegijum predsjednika Skupgtine.

ef delegacije Skupgtine ill pojedini poslanici koji su bill u posjeti duhli su da, u roku od 10dana od zavrgetka posjete, podnesu Odboru za medunarodne odnose i evropske integracije izvjegtajo posjeti, odnosno razgovorima.

XIII. JAVNOST RADA SICUPgTINE

elan 211Rad Skupgtine i njenih odbora je javan.Sjednica Skupgtine i sjednica odbora zatvorena je za javnost u slueaju kada se razmatra akt

materijal koji je oznaeen kao "drlavna tajna".Skupgtina, na obrazlohni predlog Vlade ili 10 poslanika, mo2e odlueiti, bez pretresa, da

zatvori sjednicu iii dio sjednice za javnost.

elan 212Radi obezbjedivanja potpunijeg informisanja javnosti o radu Skup gtine, Skup gtina ima svoj

web site na kojem objavljuje podatke i informacije o radu Skup gtine i njenih odbora.Prezentacija Skupgtine i njenih odbora na web site-u ureduje se posebnim aktom Kolegijuma

predsjednika Skupgtine.Clan 213

Skupgtina obavjegtava javnost o svom radu, temama o kojima se raspravlja i odlukama kojedonosi.

Predlozi akata o kojima se raspravlja mogu se objaviti u medijima iliu posebnoj publikaciji.

Clan 214Televizija i drugi elektronski mediji imaju pravo da direktno prenose sjednicu Skup gtine i

njenih odbora.Skupgtina obezbijeduje uslove da televizija i drugi elektronski mediji direktno prenose

sjednice Skupgtine.elan 215

Sjednicu Skupgtine i sjednicu odbora Skupgtine prate novinari akreditovani od stranenadle2nog organa.

-36-

tlan 216Novinarima se stavljaju na raspolaganje materijali koji se razmatraju na sjednici Skup gtine i

sjednici odbora, osim ako opkim aktom o naeinu rukovanja materijalom u Skup gtini koji se smatradriavnom tajnom iii je povjerljive prirode nije drukeije odredeno.

Skupkina novinarima obezbjeduje neophodne uslove za praeenje sjednice Skup gtine isjednice odbora.

0 primjeni odredaba st. 1 i 2 ovog elana stara se generalni sekretar Skupgtine.

elan 217Radi potpunijeg i taenijeg informisanja javnosti o radu Skupgtine i njenih odbora mote da se

izdaje slutbeno saopgtenje za medije iii da se drae konferencije za novinare (medije).Tekst slutbenog saopgtenja za Skupkinu, odnosno odbor sastavlja odgovarajuda slutba

Skupgtine, a odobrava predsjednik Skupgtine, odnosno predsjednik odbora ili lice koje je za toovlageeno.

Konferenciju za novinare (medije) u Skupgtini mote da odrti klub poslanika iii pojediniposlanik.

XIV. SLUiBA SKUATINE

elan 218Struene i druge poslove za potrebe Skup gtine, odbora Skupgtine, poslanika u Skupgtini i

odredene poslove za klubove poslanika vr g i Slutba Skupgtine.

elan 219U vrgenju poslova iz elana 218 ovog poslovnika, Slutba Skup gtine naroeito:- ueestvuje u pripremanju i organizovanju sjednice Skup gtine, njenih odbora i Kolegijuma

predsjednika Skupgtine;- vrgi struene i druge poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednika i generalnog se-

kretara Skupgtine;- izraduje tekstove usvojenih zakona i priprema ih za dostavljanje Predsjedniku Crne Gore

radi proglakvanja i radi objavlj ivanja;- izraduje tekstove usvojenih akata i priprema iii za objavijivanje u "Slutbenom listu CO";- izraduje izvjegtaje odbora;- vrgi struene i druge poslove u vezi sa usmjeravanjem predloga akata i drugih materijala koje

predsjednik Skup gtine upuduje nadletnim odborima Skup gtine i drtavnim organima;- priprema predloge akata i druge materijale po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika,

odbora i poslanika;- daje struena migljenja na zahtjev poslanika, odbora i klubova poslanika koja su im potrebna

u vrgenju funkcije;- virgi struene i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem medunarodne parlamentame saradnje;- prikuplja, obraduje, &Iva i daje na kori geenje i razmjenu informativno-dokumentacione

materijale potrebne za rad poslanika, odbora i Skupgtine;- organizuje samdnju sa novinarima i obezbjeduje im materijale mdi ostvarivanja njihovih

prava i dutnosti u pogledu izvje gtavanja o radu Skupgtine;- ureduje i izdaje odgovarajude publikacije informativnog karaktera i fonografski zapis sa

sjednice Skupkine;- priprema, sreduje i euva izvomike zakona, drugih propisa i op gtih akata koje donosi

Skupgtina;- vrgi poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa funkcionera u Skup gtini i

slutbenika i namjegtenika u Slutbi Skupgtine;- obavlja poslove kancelarijskog poslovanja, raeunovodstvene i materijalno-finansijske

poslove, daktilografske i druge administrativno-tehnieke poslove za Skupgtinu, odbore, poslanike,klubove poslanika i Slutbu Skupgtine;

- vrgi i druge struene, administrativne i tehnieke poslove po zahtjevu Skup gtine, predsjednikai potpredsjednika Skupkine i generalnog selcretara Skupgtine.

-37-

0 pojedinim pitanjima iz stava 1 ovog elana Slu2ba Skupgtine mo2e strueno mi g ljenje datipredsjedniku odbora i predsjedniku Skup gtine u pisanoj fermi.

Clan 220lzvrgavanje poslova i zadataka SluThe Skup gtine, njena unutragnja organizacija, broj slu-

2benika i namjegtenika i pojedingan opis poslova ureduje se pravilnikom o organizaciji isistematizaciji radnih mjesta, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sluni Skup gtine donosi generalniselcretar Skupgtine, uz pribavljeno mi g ljenje Kolegijuma predsjednika Skupgtine.

Na pravilnik iz stava 2 ovog elana daje saglasnost Administrativni odbor.

Clan 221Generalni sekretar Skupgtine, u pogledu prava, du2nosti i odgovomosti slunenika u Sluni

Skupgtine, ima prava i du2nosti funkcionera koji rukovodi ministarstvom.

XV.ORGANIZACIJA I BAD SKUPSTINE U SLUCAJU VANREDNOG STANJA,NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI IL! RATA

Clan 222Organizacija i rad Skupgtine u slueaju vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili rata

ureduje e posebnom odlukom Skupgtine.

XVI.PRELAZNE I ZAVRgNE ODREDBE

Clan 223Generalni sekretar Skupgtine dulan je da, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog

poslovnika, donese pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Slu2bi Skup gtine ipodnese ga Administrativnom odboru, radi davanja saglasnosti.

Clan 224Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaju da ya2e:- Poslovnik Skupgtine Republike Cite Gore ("SluTheni list RCG", br. 37/96);- Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupgtine Republike Cite Gore ("Sluibeni list

RCG", br. 16/98 i 24/97);- Odluka o obrazovanju Odbora za ravnopravnost polova ("Sluibeni list RCG", br. 35/01);- Odluka o obrazovanju Odbora za evropske integracije ("SluTheni list RCG", br. 54/03);- Odluka o obrazovanju Odbora za bezbjednost i odbranu ("SluTheni list RCG", br. 36/05 i

43/05) .

Na osnovu Olana 82 stay 1 taoka 3 i Olana 91 stay 2 Ustava Crne Gore,Skupetina Crne Gore 24. saziva, na sedmoj eednici drugog redovnog zasijedanja u2010. godini, dana 22. decembra 2010. godine, donijela je

ODLUKU0 IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUP gTINE CRNE GORE

elan iU Poslovniku Skupetine Crne Gore („Slutbeni list RCG", br. 51/06 i 66/06 i

„Sluibeni list CG", br. 88/09) u alanu 32 stay 3 mijenja se i glasi:„Na teret sredstava Skupetine klub poslanika mote angatovati i struthe

konsultante, i to:- klub poslanika do pet poslanika, jednog struonog konsultanta;- klub poslanika od test do 15 poslanika, dva strudna konsultanta;- klub poslanika preko 15 poslanika, joe po jednog strudnog konsultanta za

svakih zapoOetin 10 poslanika."

Own 2U alanu 39 rijeoi: „utvrduje predlog autentiOnog tumaaenja zakona, drugog

propisa i opeteg akta" brieu se.

dian 3U alanu 83 u stavu 1 poslije Ned „Skupetine" dodaju se rued: „(proljeonje

zasijedanje.U stavu 2 poslije Neal „zasijedanje" dodaju se Neal: „(jesenje zasijedanje").

aan 4U elanu 89 dodaje se stay 2 koji glasi:„Skupetinu na sjednicu iz stava 1 ovog elana saziva predsjednik Skupetine."

eian 5U elanu 129 poslije Neel „preporuka" umjesto zareza stavlja se slovo „i", a

poslije Neal „zakljudak" stavlja se taoka, a rijeoi: „i autentiOno tumaeenje akatakoje donosi" brieu se.

Clan 6Poglavlje iznad alana 157: „4. Postupak za davanje autentienog tumadenja"

i el. 157, 158 i 159 brieu se.

Oian 7Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavIjivanja u

„Sluibenom listu Crne Gore".

SU-SK Broj 01-942/5Podgorica, 22. decembra 2010. godine

SKUPSTINA CRNE GORE 24. SAZIVA

Na osnovu elana 82 stay 1 taelca 3 i elana 91 stay 2 Ustava Crne Gore, Skupgtina Cite Gore 24.saziva, na jedanaestoj gednici prvog redovnog (proljednjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 22. jula2011. godine, donijela je

ODLUKU0 IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLO'VNIKA

SKUATINE CRNE GORE

tlan 1U Poslovniku Skupgtine Cite Gore („Slulbeni list RCG", br. 51/06 i 66/06 i „Slulbeni list

CG", lx. 88/09 i 80/10) u elanu 32 u stavu 2 poslije rijeei: „Klub poslanika mole imati sekretarakluba" dodaju se rijeei: „i odredeni broj struenih konsultanata angalovanih", a rijee „angalovanog"brie se.

Stay 3 mijenja se i glasi:„Srazmjerno broju poslanika u klubu poslanika odreduje se visina sredstava za artgalovanje

sekretara i struonih konsultanata u klubu."Poslije stava 3 dodaje se stay 4 koji glasi:„Administrativni odbor Skup gtine utvrduje naein i postupak kontrole namjenske potrognje

sredstava iz stava 3 ovog elana."

elan 2U elanu 49 stay 1 poslje rijeei: „donosi pojedinaene akte o statusnim pitanjima poslanika i

funkcionera koje bira iii imenuje Skup§tina;" dodaju se rijeei: „utvrduje druge nalcnade za zaposlene uSltabi Skupgtine, na predlog generalnog selcretara Skup gtine, a koje nijesu utvrdene zalconomdrugim propisom;".

elan 3Ova odluka stuna na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Slulbenom listu Cite

Gore".

Broj 00-321/11-3/4EPA 636 XXIV

Podgorica, 22. jula 2011. godine

SKUPSTINA CRNE GORE 24. SAZIVA