41
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU FINANCIRANJA I RASPOREDU SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI NAŠICE U 2013. GODINI Osijek, prosinca 2013. Materijal pripremljen u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

14-Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o...tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KRITERIJIMA,

MJERILIMA, NAČINU FINANCIRANJA I RASPOREDU SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM

USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI

NAŠICE U 2013. GODINI

Osijek, prosinca 2013.

Materijal pripremljen u

Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

1

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU FINANCIRANJA I RASPOREDU

SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI

NAŠICE U 2013. GODINI

Člankom 9. stavak 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150./08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12. i 82/13.) utvrđeno je da jedinice područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti kao i za pokriće gubitaka zdravstvenih ustanova čiji je osnivač.

Stavkom 4. istoga članka je utvrđeno da odluku o mjerilima za osiguranje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti iz stavka 3., koja će biti temelj za planiranje potpora iz državnog proračuna, jednom godišnje donosi Vlada Republike Hrvatske.

Prema članku 45. stavak 7. i članku 45.a. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.) jedinice područne (regionalne) samouprave za decentralizirane funkcije u zdravstvu, prema posebnom zakonu, imaju pravo na dodatni udio u porezu na dohodak u iznosu od 3,2% te na sredstva s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u državnom proračunu.

Vlada Republike Hrvatske je donijela 28. veljače 2013. godine Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini ("Narodne novine" broj 29/13.) koja je objavljenja 08. ožujka 2013. godine i stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine. Ovom Odlukom raspoređeno je Osječko-baranjskoj županiji 20.575.571,00 kuna za ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska županija.

Istom Odlukom je utvrđeno da je županija dužna donijeti svoju odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u skladu sa stvarnim stanjem i potrebama zdravstvenih ustanova te utvrditi popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova te utvrđeni popis prioriteta dostaviti Ministarstvu zdravlja na suglasnost.

Ukupna sredstva za ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska županija utvrđena su posebno za tekuće i investicijsko održavanje (konto 3 računskog plana), a posebno za kapitalna ulaganja (konto 4 računskog plana).

Za tekuće i investicijsko održavanje utvrđen je iznos od 6.160.529,00 kuna, a za kapitalna ulaganja iznos od 14.415.042,00 kuna.

Točkom IV. i VI. stavak 1. i 2. Odluke je utvrđeno da županija donosi odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u okviru bilanciranih sredstava te utvrđuje popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova koji se dostavlja na suglasnost Ministarstvu zdravlja.

Slijedom toga, zdravstvene ustanove dostavile su popis prioriteta koji je usklađen s odobrenim sredstvima, a prema kriterijima i mjerilima: broju osiguranika o kojima skrbi pojedina ustanova, broju djelatnosti koje obavlja pojedina ustanova, broju timova koji obavljaju ugovorene djelatnosti,

2

broju i veličini objekata u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost pojedine ustanove, dosadašnjim ulaganjima u prostor, opremu, vozila te informatičku opremu i programe u pojedinoj ustanovi te prostornoj raspršenosti područja koje pokriva pojedina ustanova.

Sukladno iskazanim potrebama zdravstvenih ustanova Skupština Osječko-baranjske županije donijela je 4. travnja 2013. godine Odluku o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini ("Županijski glasnik" broj 4/13.) čiji je sastavni dio Raspored sredstava po popisu prioriteta zdravstvenih ustanova u 2013. godini.

Na tako utvrđeni popis prioriteta Ministarstvo zdravlja dalo je suglasnost 16. travnja 2013. godine.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici 26. rujna 2013. godine donijela Odluku o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini ("Narodne novine" broj 123/13.) koja je objavljenja 4. listopada 2013. godine i stupila na snagu 12. listopada 2013. godine. Ovom Odlukom, a po zahtjevu zdravstvenih ustanova, izvršena je izmjena namjene sredstava odobrenih za tekuće i investicijsko održavanje, odnosno kapitalna ulaganja tako su sredstva za kapitalna ulaganja (konto 4) povećana za 813.030,00 kuna, a za isti iznos smanjena su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje (konto 3).

Dakle, prema Odluci Vlade Republike Hrvatske i ovom prijedlogu izmjene i dopune Odluke iznos sredstava za tekuće i investicijsko održavanje iznosi je 5.347.499,00 kuna, a za kapitalna ulaganja 15.228.072,00 kune.

Slijedom toga i nakon provedenih postupaka nabave, te točno definiranih cijena roba, radova ili usluga, odnosno ušteda po određenim stavkama, definirani su novi prioriteti.

Zdravstvene ustanove, izuzev Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG", predložile su određene izmjene i dopune popisa prioriteta na koji je Ministarstvo zdravlja dalo prethodnu suglasnost 29. listopada 2013. godine. Temeljem toga, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na sjednici 27. studenoga 2013. godine Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj županijskoj bolnici Našice u 2013. godini ("Županijski glasnik" broj 13/13.) koja stupa na snagu 5. prosinca 2013. godine.

S obzirom na određene uštede, odnosno nemogućnost provedbe planiranih nabava (primjerice ortopantomograma) i po izmijenjenom popisu prioriteta, a po zahtjevu domova zdravlja Osijek, Beli Manastir, Donji Miholjac, Đakovo, Našice i Valpovo te Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Poliklinike "SUVAG" i Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije predlaže se usklađivanje popisa prioriteta sa stvarnim potrebama i mogućnostima, odnosno izmjena i dopuna Odluke Županijske skupštine.

Napominje se da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, člankom 9. stavkom 1. podstavkom 8. utvrđeno da jedinice područne (regionalne) samouprave ostvaruju svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite tako da, između ostalog, organiziraju provedbu postupka objedinjene javne nabave za zdravstvene ustanove čiji su osnivač, te da je slijedom toga Služba za javnu nabavu Osječko-baranjske županije provela za domove zdravlja Osijek, Đakovo, Valpovo i Beli Manastir postupak javne nabave za 4 RTG uređaja.

U tabelarnom prikazu, koji je sastavni dio ovog obrazloženja, prikazan je raspored sredstava prema planu popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za 2013. godinu utvrđen 4. travnja 2013. godine, te 27. studenoga 2013. godine i novi prijedlog njegovih izmjena i dopuna.

3

DOM ZDRAVLJA OSIJEK

Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

Izmjene i dopune

Plana od 27.11.2013.

Novi Prijedlog

1 2 3 4 5

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 1.815.155,00 1.379.155,00 1.379.155,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 843.155,00 321.155,00 296.490,25 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje prostora 431.155,00 86.155,00 86.155,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme 412.000,00 235.000,00 210.335,25 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 972.000,00 1.058.000,00 1.082.664,75

Održavanje opreme, ispitivanje osposobljavanja iz područja zaštite od požara i zaštite na radu 86.000,00 86.000,00 95.037,44

Tekuće i investicijsko održavanje prostora 186.000,00 509.500,00 509.500,00 Tekuće i investicijsko održavanje stomatoloških jedinica 86.000,00 86.000,00 86.000,00 Tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme 86.000,00 36.000,00 39.864,81 Tekuće i investicijsko održavanje nemedicinske opreme 86.000,00 86.000,00 86.000,00 Tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava 70.000,00 30.000,00 30.000,00 Tekuće i investicijsko održavanje klima uređaja 30.000,00 45.000,00 56.762,50 Tekuće i investicijsko održavanje parkirališta 86.000,00 0,00 0,00 Tekuće i investicijsko održavanje UZV aparata 50.000,00 30.000,00 30.000,00 Tekuće i investicijsko održavanje centralnog grijanja 70.000,00 87.000,00 87.000,00 Tekuće i invest. održav. električnih i mehaničkih instalacija 86.000,00 12.500,00 12.500,00 Tekuće i investicijsko održavanje RTG uređaja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 INVESTICIJSKO ULAGANJE

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.383.670,00 2.819.670,00 2.819.670,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.818.670,00 2.343.546,00 2.563.546,00

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 1.818.670,00 2.343.546,00 2.563.546,00

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 67.148,50 87.773,50 Uništavač papira - 2 kom (Uprava) 0,00 1.472,50 1.472,50

Uredska oprema i namještaj (pult s radnom pločom i ladicama - 5 kom, stol - 10 kom, pokretni ladičar - 20 kom, ormarić za lijekove - 4 kom, garderobni ormar - 10 kom, tihi asistent - 2 kom…) – ambulanta Višnjevac

0,00 55.887,25 76.512,25

Terapeutska stolica - 1 kom (dentalna medicina) 0,00 6.225,00 6.225,00 Tihi asistent - 1 kom (stomatologija) 0,00 3.563,75 3.563,75

4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 50.000,00 67.044,00 67.044,00

Klima uređaji - 20 kom (DZ Osijek) 50.000,00 65.000,00 65.000,00 Video nadzor - 2 kom (uprava) 0,00 2.044,00 2.044,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.671.670,00 2.103.651,54 2.269.775,54 Spirometar - 3 kom (medicina rada) 50.000,00 24.390,63 24.390,63

RTG uređaj - 1 kom (DZ Osijek) (nabava novog uređaja, demontaža starog uređaja, pripremni radovi i instalacija novog uređaja)

1.300.000,00 873.750,00 873.750,00

Oprema za zubnu tehniku (kiveta - 2 kom, hidraulična preša - 2 kom, generator pare - 1 kom, motor za poliranje - 2 kom…) (DZ Osijek)

80.000,00 0,00 0,00

4

Autoklav - 7 kom (DZ Osijek) 60.000,00 35.000,00 85.500,00 Sonifleks - 5 kom (DZ Osijek) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Dentalna stolica - 1 kom (DZ Osijek) 85.000,00 85.000,00 82.287,50 UZV sonda - 1 kom (DZ Osijek) 36.670,00 36.670,00 36.670,00

Oprema za oralnu kirurgiju i patologiju (fiziodispenzer - 1 kom, nasadnici kirurški - 8 kom…) 0,00 80.000,00 73.000,00

Stetoskop - 2 kom (kardiologija) 0,00 2.600,89 0,00 Negatoskop - 2 kom (radiologija) 0,00 26.602,50 26.602,50 Sauger dentalni - 1 kom (dentalna medicina) 0,00 50.000,00 50.000,00 Tens - 5 kom (opća medicina) 0,00 5.077,05 1.552,00 Silamat - 2 kom (stomatologija) 0,00 3.900,00 7.800,00 Bioprom - 1 kom (fizikalna terapija) 0,00 13.397,34 13.397,34 UZV sa sondama - 1 kom (radiologija) 0,00 290.000,00 289.375,00 EKG - 3 kom (opća medicina i kardiologija) 0,00 50.375,00 50.375,00 Ortoreter - 2 kom (medicina rada) 0,00 2.000,00 2.000,00 Ležaj internistički - 2 kom (opća medicina i kardiologija) 0,00 1.000,00 3.074,15 Defibrilator - 2 kom (opća medicina i kardiologija) 0,00 29.975,00 29.975,00 Ortopan s tomogramom - 1 kom (RTG) 0,00 295.000,00 0,00 RTG dentalni -1 kom (radiologija) 0,00 75.000,00 75.000,00 Inhalator - 1 kom (opća medicina) 0,00 566,88 527,06 Holter - 1 kom (kardiologija) 0,00 58.437,50 58.437,50 Komplet za reanimaciju - 1 komplet (kardiologija) 0,00 645,00 645,00 Lampa za polimerizaciju - 1 kom (stomatologija) 0,00 4.263,75 4.263,75 Sterilizator - 1 kom (dentalna medicina) 0,00 0,00 6.187,50

Sitna kirurška oprema (termokauter - 1 kom, termozavarivač - 1 kom, kompoluga - 10 kom, pinceta anatomskih - 10 kom, sonde - 20 kom, škare kirurške - 20 kom, hvataljke - 10 kom…) - DZ Osijek

0,00 0,00 40.000,00

Sitna dentalna oprema (bubanj - 1 kom, skalpeli - 1 kom, skidač krunice - 1 kom, škare - 4 kom, špatule - 2 kom, otisne žlice - 17 kom, pincete - 21 kom…) - DZ Osijek

0,00 0,00 35.581,19

Sitna medicinska oprema (otoskop - 6 kom, bubanj za sterilizaciju - 3 kom, tlakomjeri - 11 kom, šprice za ispitanje uha - 4 kom, maska za kisik - 2 kom, ampularij - 1 kom…) - DZ Osijek

0,00 0,00 29.197,34

Kirurški reflektor - 1 kom (kirurgija) 0,00 0,00 54.150,00 Kolica za instrumente - 1 kom (dentalna medicina) 0,00 0,00 2.006,87 Kirurški laser - 1 kom (kirurgija) 0,00 0,00 60.000,00 Kirurški PIEZO - 1 kom (kirurgija) 0,00 0,00 60.000,00 Uređaj za OZONTH - 1 kom (DZ Osijek) 0,00 0,00 50.000,00 Endolaser - 1 kom (fizikalna terapija ambulanta Retfala) 0,00 0,00 31.165,00 Sonoplus - 1 kom (fizikalna terapija) 0,00 0,00 33.175,00 Stol internistički - 9 kom (fizikalna terapija) 0,00 0,00 19.690,21

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 70.000,00 50.000,00 73.276,00 Nasadni dentalni instrumenti - 7 kompleta (DZ Osijek) 70.000,00 50.000,00 73.276,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 27.000,00 55.701,96 65.676,96 Kompresor - 4 kom (DZ Osijek) 27.000,00 43.550,00 43.550,00 Vaga za bebe - 3 kom (pedijatrija) 0,00 3.733,63 3.733,63 Vaga - 2 kom (opća medicina) 0,00 6.018,35 6.018,35 Navigator - 1 kom (uprava) 0,00 1.299,99 1.299,99 Hladnjak - 1 kom (pedijatrija) 0,00 1.099,99 1.099,99 Aparat za varenje vrećica - 1 kom (DZ Osijek) 0,00 0,00 9.975,00

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

5

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 565.000,00 476.124,00 256.124,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 565.000,00 461.999,25 241.999,25

4511 Sanacija ravnog krova ZS Drava 30.000,00 10.000,00 0,00 4511 Unutarnje i vanjsko uređenje ZS Josipovac 80.000,00 0,00 0,00 4511 Plinifikacija ZS Josipovac 0,00 86.999,25 86.999,25 4511 Adaptacija ZS Retfala (izmjena prozora, izmjena podova…) 250.000,00 210.000,00 0,00 4511 Izmjena, pretres krova u ZS Višnjevac 75.000,00 75.000,00 75.000,00 4511 Izmjena prozora u ZS Gornji Grad 80.000,00 80.000,00 80.000,00 4511 ZS Jug II - izmjena radijatora 50.000,00 0,00 0,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 14.124,75 14.124,75

4521 Ugradnja sonde na UZV 0,00 14.124,75 14.124,75 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 410.000,00 410.000,00 410.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 330.000,00 323.000,00 323.000,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 80.000,00 73.000,00 36.387,50 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 80.000,00 73.000,00 36.387,50 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 250.000,00 250.000,00 286.612,50 Usluge tekućeg i invest. održavanja informatičke opreme 250.000,00 250.000,00 286.612,50

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 80.000,00 87.000,00 87.000,00 41 4123 - Licence 0,00 0,00 0,00 422 42211 - Računala i računalna oprema 80.000,00 87.000,00 87.000,00

Računala i račun. oprema (kompjuteri - 20 kom, printeri - 30 kom) (DZ Osijek) 80.000,00 87.000,00 87.000,00

426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 2.145.155,00 1.702.155,00 1.702.155,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 2.463.670,00 2.906.670,00 2.906.670,00

UKUPNO: DOM ZDRAVLJA OSIJEK 4.608.825,00 4.608.825,00 4.608.825,00

DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR

Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

Izmjene i dopune

Plana od 27.11.2013.

Novi Prijedlog

1 2 3 4 5 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

3 RASHODI POSLOVANJA 630.789,00 601.212,35 588.626,50 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 55.000,00 23.533,48 46.728,93 Mat. i dijelovi za tekuće i invest. održavanje građ. objekata 15.000,00 661,18 19.398,11 Mat. i dijelovi za tekuće i invest. održavanje trans.sredstava 25.000,00 7.372,30 5.017,31 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.000,00 15.500,00 22.313,51 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 575.789,00 577.678,87 541.897,57

6

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata 212.173,00 265.272,89 206.866,84 Usluge tekućeg i invest. održavanja medicinske opreme 75.000,00 145.000,00 124.422,83 Usluge tekućeg i invest. održavanja nemedicinske opreme 65.000,00 13.000,00 20.176,75 Usluge tekućeg i invest. održavanja prijevoznih sredstava 80.000,00 55.745,16 65.167,60 Servis i održavanje komunikacijske opreme 43.616,00 35.012,05 40.395,85 Održavanje klima uređaja 20.000,00 437,50 437,50

Održavanje opreme i dizala, ispitivanje i osposobljavanje iz područja zaštite na radu i zaštite od požara… 80.000,00 63.211,27 84.430,20

INVESTICIJSKO ULAGANJE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.750.450,00 1.723.450,00 1.720.703,99

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.678.450,00 1.562.636,83 1.428.284,80

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 1.678.450,00 1.562.636,83 1.417.087,30

4221 Uredska oprema i namještaj 70.000,00 65.526,02 86.892,50

Oprema i namještaj (stolice - 8 kom, ležaljka internisitička - 2 kom, liječnički stolovi - 2 kom, radna fotelja - 2 kom...) za amb. Kn. Vinogradi

35.000,00 23.901,25 23.901,25

Uredski namještaj za prostor kadrovskih poslova (DZ Beli Manastir) (stol uredski - 2 kom, daktilo stolice - 2 kom, ormar za spise - 1 kom, ladičar - 2 kom…)

35.000,00 11.498,75 11.498,75

Oprema i namještaj (radni stol - 3 kom, ormar - 3 kom, radna fotelja - 3 kom, ormar garderobni - 2 kom, fotelja - 1 kom…) za amb. Jagodnjak

0,00 20.613,75 20.613,75

Oprema i namještaj za opremanje oftalmološke ordinacije u DZ Beli Manastir (radni stol - 2 kom, radna fotelja - 2 kom, stolica za pacijente - 3 kom, ladičar - 1 kom…)

0,00 9.512,27 9.310,00

Uredski namještaj - radna fotelja - 16 kom (amb.: Bilje, Baranjsko Petrovo Selo i DZ Beli Manastir) 0,00 0,00 21.568,75

4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.608.450,00 1.424.312,50 1.207.792,13

RTG uređaj - 1 kom (DZ Beli Manastir) (nabava novog uređaja, demontaža starog uređaja, pripremni radovi i instalacija novog uređaja)

1.300.000,00 768.000,00 768.000,00

Digitalni RTG ortopan s tomogramom - 1 kom (RTG kabinet) 0,00 295.000,00 0,00

RTG uređaj za dentoalveolarno snimanje zubi - 1 kom (RTG kabinet) 0,00 75.000,00 66.881,25

Diferencijalni brojač leukocita - 1 kom (med.biokemijski laboratorij) 0,00 5.987,50 5.987,50

Defibrilator - 4 kom (amb. Kn. Vinogradi, Jagodnjak, Lug i Čeminac) 32.000,00 36.625,00 60.562,50

EKG uređaji - 2 kom (DZ Beli Manastir) 24.750,00 0,00 0,00 Koagulometar - 1 kom (med.biokemijski laboratorij) 170.000,00 162.000,00 157.250,00 Sustav za kisik - 4 kom (DZ Beli Manastir, amb. Grabovac i Lug) 8.700,00 8.700,00 17.374,50

UZV color doppler linearna sonda - 1 kom (RTG kabinet DZ B. Manastir) 41.000,00 41.000,00 37.881,25

Sitna medicinska oprema (liječničke torbe, negatoskopi, tlakomjeri, otoskopi) za amb. Batina, Duboševica, Bilje, Popovac, B. P. Selo i DZ B. Manastir

20.000,00 20.000,00 30.396,75

Spirometar - 2 kom (DZ Beli Manastir) 4.000,00 4.000,00 7.462,50 Kolica za EKG - 1 kom (DZ Beli Manastir) 8.000,00 8.000,00 3.333,75

Dentalni apex lokator - APEX NRG blue - 5 kom (amb.: Bilje, Batina, Kneževo, Čeminac i DZ Beli Manastir) 0,00 0,00 30.945,31

7

Soniflex - 1 kom (DZ Beli Manastir) 0,00 0,00 11.000,00 Dentalni termokauter - 3 kom (amb.: Bilje, Kneževo i Čeminac) 0,00 0,00 10.716,82

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 72.798,31 106.511,42

Lensmetar (focimeter) - 1 kom (oftalmološka ordinacija u DZ B.Manastir) 0,00 13.687,50 12.656,25

Lupa trozrcalna - 1 kom (oftalmološka ordinacija u DZ B.Manastir) 0,00 2.827,50 2.827,50 Pahimetar - 1 kom (oftalmološka ordinacija u DZ B.Manastir) 0,00 31.125,00 31.125,00 Skijaskop - 1 kom (oftalmološka ordinacija u DZ B.Manastir) 0,00 3.700,00 3.958,65

Sitan medicinski instrumentarij za DZ Beli Manastir (škarice - 8 kom, škare - 10 kom, brizgalice za uho - 5 kom…) 0,00 0,00 5.541,20

Instrumenti za mjerenje u DZ B. Manastir (digitalna vaga - 5 kom, dječja vaga - 1 kom, dužinomjer za bebe - 3 kom…) 0,00 0,00 28.521,25

Instrumentarij za opremanje oftalmološke ambulante u DZ B. Manastir (škarice - 4 kom, pinceta - 5 kom, igla - 10 kom, kanila - 4 kom…)

0,00 16.705,18 17.128,44

Kornealni boreri - 2 kom (oftalmološka ordinacija u DZ B.Manastir) 0,00 4.753,13 4.753,13

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 15.891,25 Invalidska kolica - 6 kom (DZ Beli Manastir) 0,00 0,00 6.457,50 Motorna pila - 1 kom (DZ Beli Manastir) 0,00 0,00 2.340,00 Paravan - 5 kom (DZ Beli Manastir) 0,00 0,00 7.093,75

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 11.197,50

4264 Izvedbeni projekt sustava zaštite od munje i troškovnik (amb. Darda) 0,00 0,00 3.697,50

4264 Projektna dokumentacija i troškovnik za priključenje na prirodni plin (amb. Popovac) 0,00 0,00 7.500,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 72.000,00 160.813,17 292.419,19 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 72.000,00 160.813,17 292.419,19

4511 Zamjena sustava grijanja u amb. Čeminac - priključak na zemni plin 72.000,00 70.973,12 69.979,51

4511 Horizontalna signalizacija (DZ Beli Manastir - parkiralište) 0,00 4.293,75 4.293,75

4511 Zaštita čekaonica i ordinacija od sunca (DZ B. Manastir i amb. Jagodnjak) 0,00 0,00 10.421,00

4511 Izrada i instalacija sustava zaštite od munje u amb. Darda 0,00 0,00 38.928,63

4511 Izgradnja parkirališta i saniranje prilazne ceste i nogostupa u amb. Jagodnjak 0,00 0,00 81.000,00

4511 Projektna dokumentacija i nadzor za izgradnju parkirališta i saniranje prilazne ceste i nogostupa u ambulanti Jagodnjak 0,00 0,00 2.250,00

4511 Ugradnja sustava video nadzora u DZ B. Manastir 0,00 85.546,30 85.546,30 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 188.300,00 244.876,65 260.208,51 3 RASHODI POSLOVANJA 130.000,00 159.576,65 172.162,50

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00 282,90 282,90 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00 282,90 282,90 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 125.000,00 159.293,75 171.879,60 Održavanje računalnih programa 125.000,00 159.293,75 171.879,60

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 58.300,00 85.300,00 88.046,01 41 4123 - Licence 3.300,00 3.300,00 3.146,01 Licence za antivirus - 33 kom 3.300,00 3.300,00 3.146,01

8

422 42211 - Računala i računalna oprema 55.000,00 82.000,00 84.900,00

Računala - 12 kom, prijenosna računala - 5 kom, monitori - 7 kom, printeri - 7 kom, čitač kartica - 8 kom, UPS sustav - 2 kom (DZ Beli Manastir)

55.000,00 82.000,00 84.900,00

426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 760.789,00 760.789,00 760.789,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 1.808.750,00 1.808.750,00 1.808.750,00

UKUPNO: DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR 2.569.539,00 2.569.539,00 2.569.539,00

DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC

Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

Izmjene i dopune

Plana od 27.11.2013.

Novi Prijedlog

1 2 3 4 5 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

3 RASHODI POSLOVANJA 553.977,00 258.947,00 258.947,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 70.000,00 33.588,50 33.588,50 Mat. i dijelovi za tekuće i invest. održ. postrojenja i opreme 70.000,00 33.588,50 33.588,50 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 483.977,00 225.358,50 225.358,50 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 205.000,00 20.000,00 20.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prostora 210.977,00 184.358,50 184.358,50 Usluge tekućeg i investicijskog održ. prijevoznih sredstava 68.000,00 21.000,00 21.000,00 INVESTICIJSKO ULAGANJE

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 280.397,25 280.574,37 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 280.397,25 280.574,37

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 280.397,25 280.574,37

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 85.078,00 92.894,00 Uredski stol - 4 kom (ambulanta Marijanci i Črnkovci) 0,00 8.000,00 18.225,00 Radna stolica - 4 kom (amb. Marijanci i DZ Donji Miholjac) 0,00 2.400,00 2.800,00 Stolica za pacijente - 2 kom (ambulanta Marijanci) 0,00 3.000,00 1.550,00 Srednji ormar s drvenim vratima - 1 kom (amb. Marijanci) 0,00 1.000,00 3.475,00

Srednji ormar s drvenim i staklenim vratima - 1 kom (ambulanta Marijanci) 0,00 1.750,00 4.200,00

Kompletno opremanje uredskom opremom ordinacije dentalne medicine u DZ D. Miholjac (gornji elementi - 4 kom, donji elementi - 5 kom, radni stol s nastavkom - 1 kom, kartoteka - 1 kom…)

0,00 23.800,00 24.170,00

Kompletno opremanje uredskom opremom ortodoncije u DZ D. Miholjac (police za eksponate - 2 kom, radni stol s nastavkom - 1 kom, kartoteka - 1 kom, radne stolice - 2 kom…)

0,00 22.500,00 16.183,50

Terapeutska stolica - 1 kom (ortodoncija DZ Donji Miholjac) 0,00 14.428,00 14.428,00 Fotokopirni uređaj - 1 kom (uprava DZ Donji Miholjac 0,00 8.200,00 7.862,50

9

4222 Komunikacijska oprema 0,00 4.200,00 6.999,00

LCD projektor 720P, 2.800 ansi lumena - 1 kom (konferencijska dvorana DZ Donji Miholjac) 0,00 4.200,00 6.999,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 6.650,00 6.650,00 Klima uređaji - 2 kom (DZ Donji Miholjac) 0,00 6.650,00 6.650,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 157.597,00 159.784,38 Uređaj za kratki val - 1 kom (fizikalna medicina i rehabilitacija) 0,00 28.000,00 28.000,00

Niskofrekventni magnetni stimulator - 1 kom (fizikalna medicina i rehabilitacija) 0,00 14.375,00 14.375,00

Vortex Compact - usisivač - 1 kom (zubna tehnika DZ D. Miholjac) 0,00 4.740,00 5.512,50

Nož vosak WAXELECTRIC - 1 kom (zubna tehnika DZ D. Miholjac) 0,00 2.130,00 2.418,75

Mini pjeskara s dva silosa - 1 kom (zubna tehnika DZ D. Miholjac) 0,00 9.350,00 8.662,50 Intralux motor - 1 kom (ortodoncija DZ Donji Miholjac) 0,00 12.500,00 12.459,38 Turbina Ultimate - 1 kom (ortodoncija DZ Donji Miholjac) 0,00 8.738,00 8.737,50 Multiflex lux sklopka - 1 kom (ortodoncija DZ Donji Miholjac) 0,00 5.812,00 2.906,25 Skidač kamenca - 1 kom (ortodoncija DZ Donji Miholjac) 0,00 15.750,00 15.787,50 Skidač mekih naslaga - 1 kom (ortodoncija DZ Donji Miholjac) 0,00 13.520,00 13.518,75 Plavi količnik Ultimate - 1 kom (ortodoncija DZ Donji Miholjac) 0,00 7.782,00 7.781,25 Defibrilator - 1 kom (ambulanta Magadenovac) 0,00 16.000,00 22.375,00 Glukometar - 2 kom (ambulanta Magadenovac i Marijanci) 0,00 3.000,00 1.375,00

Fetalni monitor s Sonotrax dopplerom i pripadajućim sondama - 1 kom (ginekologija DZ D. Miholjac) 0,00 15.000,00 14.975,00

Otoskop - 1 kom (ambulanta Marijanci) 0,00 900,00 900,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 14.230,00 4.746,25

Tlakomjer - 5 kom (ambulanta Magadenovac) 0,00 5.000,00 1.850,00

Reflektor s hladnim svjetlom - 1 kom (ginekologija DZ D. Miholjac) 0,00 2.000,00 2.000,00

Reflektor zglobni - 1 kom (ambulanta Marijanci) 0,00 1.500,00 896,25 Kliješta 301-0801 - 2 kom (ortodoncija DZ D. Miholjac) 0,00 2.365,00 0,00 Kliješta 301-0807 - 2 kom (otrodoncija DZ D.Miholjac) 0,00 2.365,00 0,00 Nastavak za konitron - 1 kom (ortodoncija DZ D. Miholjac) 0,00 1.000,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 12.642,25 9.500,74 Vaga mehanička s visinomjerom - 1 kom (amb. Marijanci) 0,00 4.012,50 4.012,50 Perilica rublja industrijska - 1 kom (praonica DZ D. Miholjac) 0,00 3.000,00 2.399,25 Valjak za peglanje - 1 kom (praonica DZ D. Miholjac) 0,00 1.004,75 0,00 Glačalo - 1 kom (praonica DZ Donji Miholjac) 0,00 2.500,00 186,99 Kofer s alatom - 1 kom (domar - DZ Donji Miholjac) 0,00 1.500,00 1.694,00 Ljestve - 2 kom (domar - DZ D.Miholjac i amb. Podr. Moslavina) 0,00 625,00 1.208,00

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 75.000,00 89.632,75 89.455,63 3 RASHODI POSLOVANJA 75.000,00 60.000,00 60.000,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 75.000,00 60.000,00 60.000,00 Usluge tekućeg i invest. održavanja informatičke opreme 75.000,00 60.000,00 60.000,00

10

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 29.632,75 29.455,63 41 4123 - Licence 0,00 7.000,00 4.495,00

Licence za Windows - 5 kom (DZ Donji Miholjac - 4 kom i ambulanta Marijanci - 1 kom) 0,00 7.000,00 4.495,00

422 42211 - Računala i računalna oprema 0,00 22.632,75 24.960,63

PC računalo s monitorom i printerom - 5 kom (DZ Donji Miholjac - 4 kom i ambulanta Marijanci - 1 kom) 0,00 19.745,75 22.355,75

Scaner - 3 kom (DZ Donji Miholjac - 2 kom i ambulanta Magadenovac - 1 kom) 0,00 2.887,00 2.604,88

426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 628.977,00 318.947,00 318.947,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 0,00 310.030,00 310.030,00

UKUPNO: DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC 628.977,00 628.977,00 628.977,00

DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO

Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

Izmjene i dopune

Plana od 27.11.2013.

Novi Prijedlog

1 2 3 4 5 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

3 RASHODI POSLOVANJA 766.918,00 766.918,00 748.893,50 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Mat. i dijelovi za tekuće i invest. održavanje građ. objekata 30.000,00 30.000,00 26.081,42 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme 20.000,00 20.000,00 23.918,58 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 716.918,00 716.918,00 698.893,50

Održavanje i ispitivanje opreme iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, gromobranske zaštite, dizala, kotlovnice… 120.000,00 120.000,00 110.000,00

Tekuće i investicijsko održavanje prostora 426.918,00 441.918,00 423.050,97 Tekuće i investicijsko održavanje nemedicinske opreme 30.000,00 15.000,00 7.954,78 Tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme 120.000,00 120.000,00 137.887,75 Tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava 20.000,00 20.000,00 20.000,00 INVESTICIJSKO ULAGANJE

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.713.375,00 1.713.375,00 1.707.133,07 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.713.375,00 1.713.375,00 1.550.852,87

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 1.533.375,00 1.555.375,00 1.403.327,87

4221 Uredska oprema i namještaj 76.000,00 76.000,00 83.757,62

Uredska oprema i namještaj (radni stol - 5 kom, vitrina - 5 kom, ormar garderobni - 2 kom, kartotečni ormari - 5 kom, daktilo stolice - 8 kom...) (DZ Đakovo, ambulante: Potnjani, Piškorevci, Đurđanci)

76.000,00 76.000,00 83.757,62

4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 11.340,00

11

Fax uređaji - 7 kom (amb.: Piškorevci, Trnava, Đak. Selci, Vrbica, Gorjani, Potnjani, fizikalna terapija) 0,00 0,00 11.340,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 28.000,00 29.000,00 21.681,88 Vatrogasna crijeva, mlaznice - 12 kom (DZ Đakovo) 12.000,00 12.000,00 4.773,75 Klima uređaji - 6 kom (DZ Đakovo) 16.000,00 17.000,00 16.908,13

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.427.875,00 1.446.675,00 1.273.421,39

RTG uređaj - 1 kom (DZ Đakovo) (nabava novog uređaja, demontaža starog uređaja, pripremni radovi i instalacija novog uređaja)

1.300.000,00 770.000,00 770.000,00

Digitalni ortopan - 1 kom (DZ Đakovo) 0,00 295.000,00 0,00 Aparat za limfnu drenažu - 1 kom (DZ Đakovo) 0,00 0,00 27.500,00 Skidač kamenca - 1 kom (DZ Đakovo) 0,00 0,00 12.500,00 EKG aparat - 3 kom (DZ Đakovo i amb. Potnjani) 0,00 0,00 55.000,00 Autoklav - 2 kom (dentalna medicina) 0,00 0,00 29.740,21

Sitna medicinska oprema (tlakomjeri, inhalatori, otoskopi... ) (DZ Đakovo, amb.: Potnjani i Trnava) 30.000,00 32.128,72 28.551,94

RTG uređaj za snimanje zubi - 1 kom (DZ Đakovo) 75.000,00 75.000,00 75.645,46 Oftalmološki radni stol - 1 kom (DZ Đakovo) 10.875,00 10.875,00 10.875,00 Kotao za parafin - 1 kom (fizikalna medicina) 12.000,00 12.000,00 11.975,00 Polimerizacijska lampa - 1 kom (DZ Đakovo) 0,00 7.588,60 7.588,60 Kinetek (za koljeno-kuk) - 1 kom (DZ Đakovo) 0,00 27.500,00 27.462,50

Spirometar - 6 kom (DZ Đakovo, amb.: Sjever, Gorjani, Piškorevci i Semeljci) 0,00 63.375,00 63.375,00

Defibrilatori - 3 kom (DZ Đakovo) 0,00 63.000,00 63.000,00 Set za reanimaciju - 11 kom (DZ Đakovo) 0,00 65.725,00 65.725,00 Pulsni oksimetar - 4 kom (DZ Đakovo, Sjever) 0,00 18.950,00 18.950,00 Koljičnik - 1 kom (DZ Đakovo) 0,00 5.532,68 5.532,68

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 0,00 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.500,00 3.700,00 13.126,98

Bušilica - 2 kom (DZ Đakovo) 1.500,00 1.500,00 2.988,00 Aparat za varenje - 1 kom (DZ Đakovo) 0,00 0,00 6.000,00 Pila lančana - 1 kom (DZ Đakovo) 0,00 0,00 1.939,00 Hladnjak - 2 kom (DZ Đakovo) 0,00 2.200,00 2.199,98

423 Prijevozna sredstva 80.000,00 58.000,00 58.000,00 4231 Vozilo za patronažu - 1 kom (DZ Đakovo) 80.000,00 58.000,00 58.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 100.000,00 89.525,00

4264 Projektna dokumentacija, troškovnici, elaborati (dokumentacija vezana za legalizaciju objekata za amb.: Vrbica, Levanjska Varoš, Gorjani, Potnjani, Đakovački selci, troškovnici...)

100.000,00 100.000,00 89.525,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 156.280,20 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 156.280,20

4511 Rekonstrukcija krova u amb. Potnjani 0,00 0,00 84.000,00 4511 Postavljanje toplinske izolacije u amb. Levanjska Varoš i Drenje 0,00 0,00 41.918,00 4511 Izmjena stolarije u ambulanti Đurđanci 0,00 0,00 30.362,20 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 170.758,00 170.758,00 195.024,43

3 RASHODI POSLOVANJA 130.000,00 130.000,00 148.024,50 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 130.000,00 130.000,00 148.024,50

12

Održavanje informatičke opreme i programa 130.000,00 130.000,00 148.024,50 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 40.758,00 40.758,00 46.999,93

41 4123 - Licence 0,00 0,00 0,00 422 42211 - Računala i računalna oprema 40.758,00 40.758,00 44.724,93 Računalo i računalna oprema - 7 kompleta (DZ Đakovo) 35.000,00 35.000,00 39.309,93 Printeri - 7 kom (DZ Đakovo) 5.758,00 5.758,00 5.415,00 426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 2.275,00 Program Office home and and business 0,00 0,00 2.275,00 Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 896.918,00 896.918,00 896.918,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 1.754.133,00 1.754.133,00 1.754.133,00

UKUPNO: DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO 2.651.051,00 2.651.051,00 2.651.051,00

DOM ZDRAVLJA NAŠICE Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013. Izmjene i

dopune Plana od 27.11.2013.

Novi Prijedlog

1 2 3 4 5 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

3 RASHODI POSLOVANJA 260.000,00 200.000,00 200.000,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 5.000,00 5.000,00 Mat. i dijelovi za tekuće i invest. održavanje trans. sredstava 0,00 5.000,00 5.000,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 260.000,00 195.000,00 195.000,00 Usluge tekućeg i invest. održavanja medicinske opreme 20.000,00 10.000,00 8.419,94 Usluge tekućeg i invest. održavanja nemedicinske opreme 30.000,00 20.000,00 17.440,16 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prostora 180.000,00 155.000,00 164.285,66 Usluge tekućeg i invest. održavanja prijevoznih sredstava 30.000,00 10.000,00 4.854,24 INVESTICIJSKO ULAGANJE

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 418.270,00 472.465,11 456.888,03 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 28.070,00 43.124,84 52.449,79

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 28.070,00 43.124,84 52.449,79

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 7.296,35 16.621,30 Ormarić za ginekološku ordinaciju - 2 kom (DZ Našice) 0,00 1.200,00 688,80 Daktilo stolica za ginek. ordinaciju i upravu - 7 kom (DZ Našice) 0,00 6.096,35 6.825,00

Uredska oprema i namještaj za ginek. ordin. u DZ Našice (ormar za lijekove - 2 kom, radni stol - 1 kom, ladičar - 2 kom, stalak za kućište - 1 kom, sudoper za pranje instrumenata - 1 kom…)

0,00 0,00 9.107,50

4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 3.138,14 3.138,14

Klima uređaj - 1 kom (ZS Đurđenovac) 0,00 3.138,14 3.138,14 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 28.070,00 22.450,00 22.450,00

Ginekološki stol prilagođen za osobe s posebnim potrebama - 1 kom (DZ Našice) 28.070,00 22.450,00 22.450,00

13

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 1.052,85 1.052,85 Tlakomjer - 2 kom (DZ Našice) 0,00 1.052,85 1.052,85

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 9.187,50 9.187,50

Vaga s visinomjerom - 3 kom (DZ Našice, ZS Đurđenovac i Feričanci) 0,00 9.187,50 9.187,50

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 390.200,00 429.340,27 404.438,24 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 390.200,00 429.340,27 404.438,24

4511 Ugradnja stolarije u DZ Našice 87.000,00 86.401,25 86.401,25 4511 Zamjena krovišta na zgradi ZS Đurđenovac 207.000,00 206.187,75 197.115,49 4511 Stručni nadzor za zamjenu krovišta na zgradi ZS Đurđenovac 0,00 5.625,00 5.625,00 4511 Ugradnja centralnog grijanja u ZS Feričanci 80.200,00 61.317,50 61.317,50

4511 Projektna dokumentacija za ugradnju centralnog grijanja u ZS Feričanci 9.000,00 3.750,00 3.750,00

4511 Nadzor radova ugradnje centralnog grijanja u ZS Feričanci 7.000,00 1.250,00 1.250,00

4511 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sanitarnog čvora za osobe s posebnim potrebama u matičnoj zgradi DZ Našice 0,00 15.829,77 0,00

4511 Izrada priključka na vodovodnu gradsku mrežu i izrada priključka na kanalizacijsku javnu gradsku mrežu u ZS Podgorač 0,00 48.979,00 48.979,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 1.000,00 6.804,89 22.381,97

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.000,00 6.804,89 22.381,97

41 4123 - Licence 0,00 2.059,21 2.059,21 Licence antivirusne - 23 kom 0,00 2.059,21 2.059,21 422 42211 - Računala i računalna oprema 1.000,00 1.933,18 17.510,26

Printeri - 5 kom (DZ Našice - 2 kom, ZS Koška, Feričanci i Đurđenovac) 1.000,00 1.933,18 4.839,26

Računala - 3 kompleta (DZ Našice - 2 kom i ZS Feričanci) 0,00 0,00 12.671,00 426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 2.812,50 2.812,50

Dogradnja računalnog programa za financijske izvještaje prema Direkciji HZZO-a 0,00 2.812,50 2.812,50

Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 260.000,00 200.000,00 200.000,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 419.270,00 479.270,00 479.270,00

UKUPNO: DOM ZDRAVLJA NAŠICE 679.270,00 679.270,00 679.270,00

14

DOM ZDRAVLJA VALPOVO

Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

Izmjene i dopune

Plana od 27.11.2013.

Novi Prijedlog

1 2 3 4 5 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

3 RASHODI POSLOVANJA 507.043,00 497.043,00 497.043,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 40.000,00 24.534,87 24.534,87 Mat. i dijelovi za tekuće i invest. održ. postrojenja i opreme 20.000,00 4.534,87 4.534,87 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 467.043,00 472.508,13 472.508,13 Održavanje klima uređaja 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Prepravak uredskih vrata sa zvučnom izolacijom 5.000,00 9.825,00 9.825,00 Preuređenje stomatološke ambulante u Belišću 87.000,00 87.000,00 87.000,00

Odvajanje instalacija centralnog grijanja HMP paviljona od ukupnog 113.452,00 84.634,44 84.634,44

Usluge izrade idejnog projekta za odvajanje sustava grijanja HMP 0,00 3.928,00 3.928,00 Sanacija građevine zbog vlage amb. RTG i uprava Valpovo 25.000,00 14.375,00 14.375,00 Sanacija građevine zbog vlage ambulanta Bizovac 25.000,00 0,00 0,00 Preuređenje i adaptacija dentalne ordinacije u Bizovcu 0,00 25.000,00 25.000,00 Ličenje paviljona u Valpovu i Belišću nakon građ.radova 40.000,00 22.215,69 22.215,69 Izmjena dotrajalih podnih obloga u zubotehn. laboratoriju Belišće 0,00 11.300,00 11.095,82 Izmjena dotrajalih unutarnjih vrata u ambulanti Belišće 0,00 12.000,00 12.204,18

Izmjena dotrajale stolarije - prozora u paviljonu školske i RTG u Valpovu 0,00 80.230,00 80.230,00

Izrada špaleta nakon ugradnje prozora u školskoj Valpovo 0,00 5.000,00 5.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata 49.591,00 43.000,00 38.000,00 Usluge tekućeg i invest. održavanja medicinske opreme 60.000,00 30.000,00 35.000,00 Usluge tekućeg i invest. održavanja nemedicinske opreme 40.000,00 22.000,00 22.000,00 Usluge tekućeg i invest. održavanja prijevoznih sredstava 20.000,00 20.000,00 20.000,00 INVESTICIJSKO ULAGANJE

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.346.780,00 1.339.405,31 1.327.073,31 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.346.780,00 1.339.405,31 1.327.073,31

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 1.346.780,00 1.339.405,31 1.327.073,31

4221 Uredska oprema i namještaj 9.000,00 48.478,00 53.146,00

Namještaj za stomatološke ordinacije Belišće (kartotečni ormari - 2 kom, stol uredski - 2 kom, stolice uredske - 3 kom, garderobni ormar - 2 kom, tihi asistent - 2 kom, ormari za lijekove - 2 kom…)

9.000,00 29.970,00 29.970,00

Namještaj za dentalnu ordinaciju Valpovo (radni stol - 1 kom, garderobni ormar - 1 kom, element ladičar - 1 kom, tihi asistent - 1 kom, stolice uredske - 2 kom, element samostojeći - 1 kom…)

0,00 13.008,00 13.008,00

Namještaj za dentalnu ordinaciju Bizovac (tihi asistent - 1 kom, kuhinjski element sa sudoperom…) 0,00 5.500,00 5.500,00

Terapeutska stolica - 2 kom (fizikalna Valpovo) 0,00 0,00 1.668,00 Daktilo stolice - 10 kom (ordinacija Belišće) 0,00 0,00 3.000,00

15

4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 5.192,00 5.192,00

Usisavač - 1 kom (ambulanta Belišće) 0,00 2.500,00 2.500,00

Uređaj za pranje vozila i zgrada Karcher s priključcima - 1 kom (DZ Valpovo) 0,00 2.692,00 2.692,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.337.780,00 1.251.646,25 1.227.646,25

RTG uređaj - 1 kom (DZ Valpovo) (nabava novog uređaja, demontaža starog uređaja, pripremni radovi i instalacija novog uređaja)

1.300.000,00 768.000,00 950.000,00

Defibrilator - 1 kom (dežurna ambulanta) 22.000,00 19.977,50 19.977,50 Sterilizator - 1 kom (opća medicina Valpovo) 12.000,00 6.125,00 6.125,00 Boca s kisikom - 1 kom (dežurna ambulanta) 3.780,00 4.818,75 4.818,75 Oftalmoskop - 1 kom (oftalmološka Belišće) 0,00 1.400,00 1.400,00 Ortopan s tomogramom za RTG - 1 kom 0,00 295.000,00 0,00 Laser - 1 kom (fizikalna Valpovo) 0,00 20.000,00 20.000,00 Stomatološka stolica bez nastavaka - 1 kom (dentalna Bizovac) 0,00 85.500,00 85.500,00 Endometar - 4 kom (dentalna Bizovac, Valpovo i Belišće) 0,00 15.000,00 20.000,00 Sirona crveni kolječnik - 4 kom (dentalne Belišće) 0,00 23.625,00 32.625,00 Mediostym - 1 kom (fizikalna Valpovo) 0,00 12.200,00 12.200,00 Zubni digitalni rengen - 1 kom (nabavka i montaža, licenca) 0,00 0,00 75.000,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 33.289,06 39.289,06 Termokauter - elektronski kirurški nož - 1 kom (dentalna Belišće) 0,00 4.111,88 4.111,88 Set mikromotor za endodonciju - 2 kom (dentalne Belišće) 0,00 14.991,88 14.991,88

Vitatest aparat za ispitivanje vitalnosti pulpe - 2 kom (dentalna Belišće) 0,00 3.643,20 3.643,20

Guttamaster starter - 1 kom set pak (dentalna Belišće) 0,00 3.515,60 3.515,60 Mikromotor stolni set - 2 kom (dentalna Belišće) 0,00 3.737,50 3.737,50 Amalgam mixer - 1 kom (dentalna Belišće) 0,00 3.289,00 3.289,00 Turbina - 1 kom (dentalna Belišće) 0,00 0,00 6.000,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 800,00 1.800,00 Alu ljestve - 2 kom (amb. Bizovac i Belišće) 0,00 800,00 800,00 Hladnjak - 1 kom (dentalna Belišće) 0,00 0,00 1.000,00

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 50.000,00 67.374,69 79.706,69 3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 60.000,00 60.000,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 60.000,00 60.000,00 Održavanje programa i opreme 50.000,00 60.000,00 60.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 7.374,69 19.706,69 41 4123 - Licence 0,00 0,00 0,00 422 42211 - Računala i računalna oprema 0,00 7.374,69 19.706,69

Računala i rač.oprema (računalo - 3 kom, monitor - 3 kom, pisač - 2 kom) (DZ Valpovo) 0,00 7.374,69 19.706,69

16

426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 557.043,00 557.043,00 557.043,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 1.346.780,00 1.346.780,00 1.346.780,00

UKUPNO: DOM ZDRAVLJA VALPOVO 1.903.823,00 1.903.823,00 1.903.823,00

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OBŽ

Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

Izmjene i dopune

Plana od 27.11.2013.

Novi Prijedlog

1 2 3 4 5 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

3 RASHODI POSLOVANJA 482.730,00 454.378,00 454.378,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 80.000,00 102.767,00 102.767,00 Mat. i dijelovi za tekuće i inv. održavanje trans. sredstava 80.000,00 102.767,00 102.767,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 402.730,00 351.611,00 351.611,00 Usluge tekućeg i invest. održavanja građevinskih objekata 0,00 48.854,00 52.854,00 Usluge tekućeg i invest.održavanja postrojenja i opreme 259.900,00 208.278,00 204.278,00 Usluge tekućeg i invest. održavanja prijevoznih sredstava 142.830,00 94.479,00 94.479,00 INVESTICIJSKO ULAGANJE

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.007.329,79 2.007.329,79 2.007.329,79 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.857.329,79 1.948.170,65 1.935.094,86

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 90.840,86 217.594,86

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 22.657,76 24.356,87

Multifunkcionalni uređaj za kopiranje i skeniranje - 1 kom (Odjel Osijek) 0,00 12.500,00 12.500,00

Garderobni ormari - 10 kom (Odjel Đakovo) 0,00 8.990,00 8.990,00 Klupe dvosjed - 2 kom (Odjel B. Manastir) 0,00 1.167,76 1.167,76 Kuhinjski blok - 1 kom (Odjel Našice) 0,00 0,00 1.699,11

4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 2.698,16 Fax uređaji - 2 kom (Odjeli Đakovo i Našice) 0,00 0,00 2.698,16

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 3.597,00 7.197,00 Klima uređaji - 2 kom (odjeli Valpovo i D. Miholjac) 0,00 0,00 3.600,00

Visokotlačni perač - 3 kom (odjeli Đakovo, B. Manastir, D. Miholjac) 0,00 3.597,00 3.597,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 33.487,50 135.805,27 Liječničke torbe - 10 kom (odjeli ZZHM OBŽ) 0,00 12.000,00 12.000,00 Sterilizatori - 3 kom (odjeli Đakovo, B. Manastir, D. Miholjac) 0,00 18.562,50 17.456,25 Stalak za infuziju - 6 kom (Odjeli ZZHM OBŽ) 0,00 2.925,00 2.857,50 Nosila - 5 kom (odjel Osijek) 0,00 0,00 87.000,00 Laringoskop - 9 kom (Odjeli ZZHM OBŽ) 0,00 0,00 11.554,02 Uređaj za pakiranje (zavarivač) - 1 kom (Odjel Osijek) 0,00 0,00 4.937,50

17

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 14.223,60 18.787,56 Tlakomjeri - 34 kom (svi odjeli ZZHM OBŽ) 0,00 13.122,00 17.844,06 Stetoskopi - 6 kom (svi odjeli ZZHM OBŽ) 0,00 1.101,60 943,50

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 16.875,00 28.750,00 Automatski punjač klime - 1 kom (radionica Odjel Osijek) 0,00 16.875,00 16.875,00 Uređaj za dijagnostiku - 1 kom (radionica Odjel Osijek) 0,00 0,00 11.875,00

423 Prijevozna sredstva 1.857.329,79 1.857.329,79 1.717.500,00 4231 Vozila za sanitetski prijevoz - 6 kom (odjeli ZZHM OBŽ) 1.857.329,79 1.857.329,79 1.717.500,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000,00 59.159,14 72.234,93 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00 59.159,14 72.234,93

4511 Rekonstrukcija sustava za grijanje - zgrada ZZHM OBŽ, J. Huttlera 2, Osijek 150.000,00 11.010,00 11.010,00

4511 Izgradnja novog sanitarnog čvora - mehaničarska radionica Odjel Osijek 0,00 10.473,93 10.007,38

4511 Asfaltiranje parkirališta Glavna zgrada ZZHM OBŽ 0,00 10.000,00 29.696,06 4511 Izgradnja pomoćnog ulaza u Zgradu ZZHM OBŽ 0,00 12.500,00 11.779,00 4511 Nadstrešnice - Odjel Osijek i Odjel Đakovo 0,00 15.175,21 1.124,99

4511 Izgradnja prostorije za boravak medicinskih sestara i tehničara - Odjel Našice 0,00 0,00 8.617,50

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 0,00 0,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 255.205,21 283.557,21 283.557,21

3 RASHODI POSLOVANJA 245.100,00 273.452,00 273.452,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 245.100,00 273.452,00 273.452,00 Usluge tekućeg i invest. održavanja informatičke opreme 245.100,00 273.452,00 273.452,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.105,21 10.105,21 10.105,21 41 4123 - Licence 0,00 0,00 0,00 422 42211 - Računala i računalna oprema 10.105,21 10.105,21 10.105,21 Server Dell Power Edge - 1 kom (Centralna zgrada ZZHM OBŽ) 10.105,21 10.105,21 10.105,21 426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 727.830,00 727.830,00 727.830,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 2.017.435,00 2.017.435,00 2.017.435,00

UKUPNO: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OBŽ 2.745.265,00 2.745.265,00 2.745.265,00

18

POLIKLINIKA "SUVAG" Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013. Novi Prijedlog

1 2 3 4

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 18.120,00 18.120,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.000,00 0,00 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.000,00 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.120,00 18.120,00 Ličenje logopedskih kabineta 6.000,00 6.000,00 Održavanje klima uređaja 4.000,00 4.000,00 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.120,00 8.120,00 INVESTICIJSKO ULAGANJE

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 277.550,00 263.400,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 277.550,00 263.400,00

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 277.550,00 263.400,00

4221 Uredska oprema i namještaj 50.000,00 50.000,00 Uredski stolovi (1 kom) i ormari (2 kom) (kabinet u Dardi) 10.000,00 10.000,00

Opremanje logopedskog kabineta u Donjem Miholjcu (stol - 2 kom, ormari - 6 kom, stolice za pacijente - 6 kom, uredske stolice - 1 kom...)

40.000,00 40.000,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 10.000,00 10.000,00

Kompaktni čistač podova - 1 kom (Osijek) 10.000,00 10.000,00 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 152.250,00 138.100,00

Digidel - 1 kom (odjel logopedije Osijek) 50.000,00 50.000,00

Digitalni logopedski set - Beringher - 1 kom (odjel logopedije Osijek) 32.750,00 18.600,00

Otoskopska kamera -1 kom (ORL odjel Osijek) 69.500,00 69.500,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 65.300,00 65.300,00

Didaktička pomagala senzorni razvoj i poticanje -10 kom (odjel logopedije - Osijek, Našice, Đakovo, Darda, D. Miholjac) 50.300,00 50.300,00

ORL set - 1 komplet (Osijek) 15.000,00 15.000,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 9.260,00 23.410,00 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00

19

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 9.260,00 23.410,00 41 4123 - Licence 1.260,00 1.260,00 Licence -1 kom 1.260,00 1.260,00 422 42211 - Računala i računalna oprema 8.000,00 22.150,00

Računala i računalna oprema - 4 kompleta (odjel logopedije Donji Miholjac, ORL odjel Osijek, ambulanta Osijek, logopedija Osijek) 8.000,00 22.150,00

426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 18.120,00 18.120,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 286.810,00 286.810,00

UKUPNO: POLIKLINIKA "SUVAG" 304.930,00 304.930,00

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ

Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

Izmjene i dopune

Plana od 27.11.2013.

Novi Prijedlog

1 2 3 4 5

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 90.600,00 90.600,00 90.600,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 90.600,00 90.600,00 90.600,00 Usluge tekućeg i invest. održavanja postrojenja i opreme 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Usluge tekućeg i invest. održavanja prijevoznih sredstava 30.600,00 30.600,00 30.600,00 INVESTICIJSKO ULAGANJE

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.235.091,00 1.224.069,80 1.080.432,86 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 117.473,29 165.588,65

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 49.772,29 97.887,65

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 11.481,32 12.218,82 Stolica laboratorijska - 1 kom (Sl. za mikrobiologiju) 0,00 997,50 997,50 Uredski ormar - 1 kom (Sl. za epidemiologiju) 0,00 1.898,44 1.898,44 Zidna vješalica - 1 kom (Sl. za epidemiologiju) 0,00 366,25 366,25 Ormari s kliznim vratima - 2 kom (Sl. za školsku medicinu) 0,00 8.219,13 8.219,13 Pokretni ladičar - 1 kom (Sl. za javno zdravstvo) 0,00 0,00 737,50

4222 Komunikacijska oprema 0,00 394,58 394,58 Telefoni bežični - 2 kom (Centar mentalnog zdravlja) 0,00 394,58 394,58

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 18.948,14 23.538,34

Klima uređaji - 4 kom (Sl. za zdr. ekologiju, Sl. za mikrobiologiju - laboratorij PCR, zo - zajedničke službe) 0,00 18.302,50 22.892,70

Usisavač - 1 kom (zo - zajedničke službe) 0,00 645,64 645,64 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 5.384,25 45.059,76

Plamenik Fireboy - 1 kom (Sl. za mirkobiologiju) 0,00 5.384,25 5.384,25 Vakuum pumpa - 1 kom (Sl. za zdravstvenu ekologiju) 0,00 0,00 29.500,00 Tresilica Vortex - 1 kom (Sl. za mikrobiologiju) 0,00 0,00 2.090,75

20

Dispenzor - 1 kom (Sl. za mikrobiologiju) 0,00 0,00 1.643,76 Varijabilna automatska pipeta - 1 kom (Sl. za mikrobiologiju) 0,00 0,00 6.441,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 6.780,00 8.043,15 Prijenosni ph metar - 2 kom (Sl. za zdravstvenu ekologiju) 0,00 6.780,00 6.780,00 Datta loger - 1 kom (Sl. za mikrobiologiju) 0,00 0,00 1.263,15

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 6.784,00 8.633,00 Pumpa za vodu - 1 kom (Služba za DDD poslove) 0,00 1.432,00 1.432,00 Prskalica na kolicima - 1 kom (Služba za DDD poslove) 0,00 5.352,00 5.352,00 Hladnjak - 1 kom (Sl. za školsku medicinu) 0,00 0,00 1.849,00

423 Prijevozna sredstva 0,00 67.701,00 67.701,00 4231 Vozilo za rad na terenu - 1 kom (timovi Sl. za epidemiologiju) 0,00 67.701,00 67.701,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.235.091,00 1.106.596,51 914.844,21 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.235.091,00 1.106.596,51 914.844,21

4511 Dodatna ulaganja na građevinskom objektu, Drinska 8 (10. faza radova na dogradnji i adaptaciji objekta zdr.stanice) 1.235.091,00 1.106.596,51 914.844,21

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 0,00 11.021,20 154.658,14

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 11.021,20 154.658,14

41 4123 - Licence 0,00 2.065,00 81.285,48 Licenca - 1 kom (ravnateljstvo) 0,00 2.065,00 2.065,00 Paket SQL server licenci - 1 paket (ravnateljstvo) 0,00 0,00 79.220,48 422 42211 - Računala i računalna oprema 0,00 8.956,20 73.372,66 PC računalo - 1 kom (ravnateljstvo) 0,00 8.956,20 8.956,20 Dell poslužitelj Power Edge - 1 kom (zavod) 0,00 0,00 58.553,96 Laserski pisač - 1 kom (Sl. za javno zdravstvo) 0,00 0,00 5.862,50 426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 90.600,00 90.600,00 90.600,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 1.235.091,00 1.235.091,00 1.235.091,00

UKUPNO: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ 1.325.691,00 1.325.691,00 1.325.691,00

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013. Izmjene i

dopune Plana od 27.11.2013.

Novi Prijedlog

1 2 3 4 5

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 5.200.429,00 4.341.470,35 4.310.860,00 3 RASHODI POSLOVANJA 5.200.429,00 4.341.470,35 4.310.860,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.142.155,00 564.578,85 559.109,55 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.058.274,00 3.776.891,50 3.751.750,45

21

INVESTICIJSKO ULAGANJE 14.215.618,79 14.132.800,26 13.938.293,42 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 14.215.618,79 14.132.800,26 13.938.293,42

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.583.224,79 10.515.729,17 10.456.914,65

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 7.545.895,00 8.432.698,38 8.512.991,15

4221 Uredska oprema i namještaj 205.000,00 433.665,95 507.660,61 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4.594,58 21.431,74 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 88.000,00 143.569,28 144.441,36 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 7.089.095,00 7.487.504,04 7.369.884,72 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 135.300,00 257.673,82 317.006,29 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 28.500,00 105.690,71 152.566,43 423 Prijevozna sredstva 1.937.329,79 1.983.030,79 1.843.201,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.937.329,79 1.983.030,79 1.843.201,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 100.000,00 100.722,50

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 100.000,00 100.722,50 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.632.394,00 3.617.071,09 3.481.378,77

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.632.394,00 3.491.372,34 3.355.680,02 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.632.394,00 3.491.372,34 3.355.680,02 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 125.698,75 125.698,75

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 125.698,75 125.698,75 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 0,00 0,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 1.159.523,21 2.101.300,39 2.326.417,58

3 RASHODI POSLOVANJA 960.100,00 1.006.028,65 1.036.639,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 85.000,00 73.282,90 36.670,40 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 875.100,00 932.745,75 999.968,60

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 199.423,21 1.095.271,74 1.289.778,58 41 4123 - Licence 4.560,00 15.684,21 92.245,70 422 42211 - Računala i računalna oprema 194.863,21 526.775,03 642.445,38 426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 552.812,50 555.087,50 Ukupno:

3 UKUPNO - RASHODI POSLOVANJA 6.160.529,00 5.347.499,00 5.347.499,00 4 UKUPNO - RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE 14.415.042,00 15.228.072,00 15.228.072,00

SVEUKUPNO: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 20.575.571,00 20.575.571,00 20.575.571,00

Slijedom svega navedenoga predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj županijskoj bolnici Našice u 2013. godini i njezino stupanje na snagu dan nakon objave u "Županijskom glasniku" radi mogućnosti njezine pravodobne realizacije, a koja u prijedlogu glasi:

22

Temeljem članka 7. stavak 2. podstavak 3. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu ("Narodne novine" broj 29/13.), a u svezi točke IV. i VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini ("Narodne novine" broj 29/13. i 123/13.) i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici __________________ 2013. godine

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i

rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija

i Općoj županijskoj bolnici Našice u 2013. godini

Članak 1.

U Odluci o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj županijskoj bolnici Našice u 2013. godini ("Županijski glasnik" broj 4/13. i 13/13.) "Raspored sredstava po popisu prioriteta zdravstvenih ustanova u 2013. godini" mijenja se u dijelu koji se odnosi na Dom zdravlja Osijek, Dom zdravlja Beli Manastir, Dom zdravlja Đakovo, Dom zdravlja Donji Miholjac, Dom zdravlja Našice, Dom zdravlja Valpovo, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Polikliniku "Suvag" i Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, te Osječko-baranjsku županiju sveukupno, kao u tabelarnom prikazu koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku". Klasa: Urbroj: Predsjednik Antun Kapraljević

23

Raspored sredstava po popisu prioriteta zdravstvenih ustanova u 2013. godini

DOM ZDRAVLJA OSIJEK Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

1 2 3

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 1.379.155,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 296.490,25 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prostora 86.155,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme 210.335,25 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.082.664,75

Održavanje opreme, ispitivanje osposobljavanja iz područja zaštite od požara i zaštite na radu 95.037,44

Tekuće i investicijsko održavanje prostora 509.500,00 Tekuće i investicijsko održavanje stomatoloških jedinica 86.000,00 Tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme 39.864,81 Tekuće i investicijsko održavanje nemedicinske opreme 86.000,00 Tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava 30.000,00 Tekuće i investicijsko održavanje klima uređaja 56.762,50 Tekuće i investicijsko održavanje UZV aparata 30.000,00 Tekuće i investicijsko održavanje centralnog grijanja 87.000,00 Tekuće i invest. održavanje električnih i mehaničkih instalacija 12.500,00 Tekuće i investicijsko održavanje RTG uređaja 50.000,00 INVESTICIJSKO ULAGANJE

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.819.670,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.563.546,00

421 Građevinski objekti 0,00 422 Postrojenja i oprema 2.563.546,00

4221 Uredska oprema i namještaj 87.773,50 Uništavač papira - 2 kom (Uprava) 1.472,50

Uredska oprema i namještaj (pult s radnom pločom i ladicama - 5 kom, stol - 10 kom, pokretni ladičar - 20 kom, ormarić za lijekove - 4 kom, garderobni ormar - 10 kom, tihi asistent - 2 kom…) - amb. Višnjevac

76.512,25

Terapeutska stolica - 1 kom (dentalna medicina) 6.225,00 Tihi asistent - 1 kom (stomatologija) 3.563,75

4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 67.044,00

Klima uređaji - 20 kom (DZ Osijek) 65.000,00 Video nadzor - 2 kom (uprava) 2.044,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 2.269.775,54 Spirometar - 3 kom (medicina rada) 24.390,63

RTG uređaj - 1 kom (DZ Osijek) (nabava novog uređaja, demontaža starog uređaja, pripremni radovi i instalacija novog uređaja) 873.750,00

Autoklav - 7 kom (DZ Osijek) 85.500,00 Sonifleks - 5 kom (DZ Osijek) 60.000,00 Dentalna stolica - 1 kom (DZ Osijek) 82.287,50

24

UZV sonda - 1 kom (DZ Osijek) 36.670,00

Oprema za oralnu kirurgiju i patologiju (fiziodispenzer - 1 kom, nasadnici kirurški - 8 kom…) 73.000,00

Negatoskop - 2 kom (radiologija) 26.602,50 Sauger dentalni - 1 kom (dentalna medicina) 50.000,00 Tens - 5 kom (opća medicina) 1.552,00 Silamat - 2 kom (stomatologija) 7.800,00 Bioprom - 1 kom (fizikalna terapija) 13.397,34 UZV sa sondama - 1 kom (radiologija) 289.375,00 EKG - 3 kom (opća medicina i kardiologija) 50.375,00 Ortoreter - 2 kom (medicina rada) 2.000,00 Ležaj internistički - 2 kom (opća medicina i kardiologija) 3.074,15 Defibrilator - 2 kom (opća medicina i kardiologija) 29.975,00 RTG dentalni -1 kom (radiologija) 75.000,00 Inhalator - 1 kom (opća medicina) 527,06 Holter - 1 kom (kardiologija) 58.437,50 Komplet za reanimaciju - 1 komplet (kardiologija) 645,00 Lampa za polimerizaciju - 1 kom (stomatologija) 4.263,75 Sterilizator - 1 kom (dentalna medicina) 6.187,50

Sitna kirurška oprema (termokauter - 1 kom, termozavarivač - 1 kom, kompoluga - 10 kom, pinceta anatomskih - 10 kom, sonde - 20 kom, škare kirurške - 20 kom, hvataljke - 10 kom…) - DZ Osijek

40.000,00

Sitna dentalna oprema (bubanj - 1 kom, skalpeli - 1 kom, skidač krunice - 1 kom, škare - 4 kom, špatule - 2 kom, otisne žlice - 17 kom, pincete - 21 kom…) - DZ Osijek

35.581,19

Sitna medicinska oprema (otoskop - 6 kom, bubanj za sterilizaciju - 3 kom, tlakomjeri - 11 kom, šprice za ispitanje uha - 4 kom, maska za kisik - 2 kom, ampularij - 1 kom…) - DZ Osijek

29.197,34

Kirurški reflektor - 1 kom (kirurgija) 54.150,00 Kolica za instrumente - 1 kom (dentalna medicina) 2.006,87 Kirurški laser - 1 kom (kirurgija) 60.000,00 Kirurški PIEZO - 1 kom (kirurgija) 60.000,00 Uređaj za OZONTH - 1 kom (DZ Osijek) 50.000,00 Endolaser - 1 kom (fizikalna terapija ambulanta Retfala) 31.165,00 Sonoplus - 1 kom (fizikalna terapija) 33.175,00 Stol internistički - 9 kom (fizikalna terapija) 19.690,21

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 73.276,00 Nasadni dentalni instrumenti - 7 kompleta (DZ Osijek) 73.276,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 65.676,96 Kompresor - 4 kom (DZ Osijek) 43.550,00 Vaga za bebe - 3 kom (pedijatrija) 3.733,63 Vaga - 2 kom (opća medicina) 6.018,35 Navigator - 1 kom (uprava) 1.299,99 Hladnjak - 1 kom (pedijatrija) 1.099,99 Aparat za varenje vrećica - 1 kom (DZ Osijek) 9.975,00

423 Prijevozna sredstva 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 256.124,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 241.999,25

4511 Plinifikacija ZS Josipovac 86.999,25 4511 Izmjena, pretres krova u ZS Višnjevac 75.000,00 4511 Izmjena prozora u ZS Gornji Grad 80.000,00

25

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 14.124,75 4521 Ugradnja sonde na UZV 14.124,75 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 410.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 323.000,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 36.387,50 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 36.387,50 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 286.612,50 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme 286.612,50

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 87.000,00 41 4123 - Licence 0,00 422 42211 - Računala i računalna oprema 87.000,00

Računala i račun. oprema (kompjuteri - 20 kom, printeri - 30 kom) (DZ Osijek) 87.000,00

426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 1.702.155,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 2.906.670,00

UKUPNO: DOM ZDRAVLJA OSIJEK 4.608.825,00 DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR

Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

1 2 3 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

3 RASHODI POSLOVANJA 588.626,50 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 46.728,93 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje građ. objekata 19.398,11 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje trans.sredstava 5.017,31 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 22.313,51 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 541.897,57 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata 206.866,84 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske opreme 124.422,83 Usluge tekućeg i invest. održavanja nemedicinske opreme 20.176,75 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 65.167,60 Servis i održavanje komunikacijske opreme 40.395,85 Održavanje klima uređaja 437,50

Održavanje opreme i dizala, ispitivanje i osposobljavanje iz područja zaštite na radu i zaštite od požara… 84.430,20

INVESTICIJSKO ULAGANJE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.720.703,99

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00

26

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.428.284,80 421 Građevinski objekti 0,00 422 Postrojenja i oprema 1.417.087,30

4221 Uredska oprema i namještaj 86.892,50

Oprema i namještaj (stolice - 8 kom, ležaljka internisitička - 2 kom, liječnički stolovi - 2 kom, radna fotelja - 2 kom...) za amb. Kn. Vinogradi 23.901,25

Uredski namještaj za prostor kadrovskih poslova (DZ Beli Manastir) (stol uredski - 2 kom, daktilo stolice - 2 kom, ormar za spise - 1 kom, ladičar - 2 kom…) 11.498,75

Oprema i namještaj (radni stol - 3 kom, ormar - 3 kom, radna fotelja - 3 kom, ormar garderobni - 2 kom, fotelja - 1 kom…) za amb. Jagodnjak 20.613,75

Oprema i namještaj za opremanje oftalmološke ordinacije u DZ Beli Manastir (radni stol - 2 kom, radna fotelja - 2 kom, stolica za pacijente - 3 kom, ladičar - 1 kom…)

9.310,00

Uredski namještaj - radna fotelja - 16 kom (amb.: Bilje, Baranjsko Petrovo Selo i DZ Beli Manastir) 21.568,75

4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.207.792,13

RTG uređaj - 1 kom (DZ Beli Manastir) (nabava novog uređaja, demontaža starog uređaja, pripremni radovi i instalacija novog uređaja) 768.000,00

RTG uređaj za dentoalveolarno snimanje zubi - 1 kom (RTG kabinet) 66.881,25 Diferencijalni brojač leukocita - 1 kom (med.biokemijski laboratorij) 5.987,50 Defibrilator - 4 kom (amb. Kn. Vinogradi, Jagodnjak, Lug i Čeminac) 60.562,50 Koagulometar - 1 kom (med.biokemijski laboratorij) 157.250,00 Sustav za kisik - 4 kom (DZ Beli Manastir, amb. Grabovac i Lug) 17.374,50 UZV color doppler linearna sonda - 1 kom (RTG kabinet DZ B. Manastir) 37.881,25

Sitna medicinska oprema (liječničke torbe, negatoskopi, tlakomjeri, otoskopi) za amb. Batina, Duboševica, Bilje, Popovac, B. P. Selo i DZ B. Manastir 30.396,75

Spirometar - 2 kom (DZ Beli Manastir) 7.462,50 Kolica za EKG - 1 kom (DZ Beli Manastir) 3.333,75

Dentalni apex lokator - APEX NRG blue - 5 kom (amb.: Bilje, Batina, Kneževo, Čeminac i DZ Beli Manastir) 30.945,31

Soniflex - 1 kom (DZ Beli Manastir) 11.000,00 Dentalni termokauter - 3 kom (amb.: Bilje, Kneževo i Čeminac) 10.716,82

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 106.511,42 Lensmetar (focimeter) - 1 kom (oftalmološka ordinacija u DZ B.Manastir) 12.656,25 Lupa trozrcalna - 1 kom (oftalmološka ordinacija u DZ B.Manastir) 2.827,50 Pahimetar - 1 kom (oftalmološka ordinacija u DZ B.Manastir) 31.125,00 Skijaskop - 1 kom (oftalmološka ordinacija u DZ B.Manastir) 3.958,65

Sitan medicinski instrumentarij za DZ Beli Manastir (škarice - 8 kom, škare - 10 kom, brizgalice za uho - 5 kom…) 5.541,20

Instrumenti za mjerenje u DZ B. Manastir (digitalna vaga - 5 kom, dječja vaga - 1 kom, dužinomjer za bebe - 3 kom…) 28.521,25

Instrumentarij za opremanje oftalmološke ambulante u DZ B. Manastir (škarice - 4 kom, pinceta - 5 kom, igla - 10 kom, kanila - 4 kom…) 17.128,44

Kornealni boreri - 2 kom (oftalmološka ordinacija u DZ B.Manastir) 4.753,13 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.891,25

Invalidska kolica - 6 kom (DZ Beli Manastir) 6.457,50 Motorna pila - 1 kom (DZ Beli Manastir) 2.340,00 Paravan - 5 kom (DZ Beli Manastir) 7.093,75

423 Prijevozna sredstva 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 11.197,50

27

4264 Izvedbeni projekt sustava zaštite od munje i troškovnik (amb. Darda) 3.697,50

4264 Projektna dokumentacija i troškovnik za priključenje na prirodni plin (amb. Popovac) 7.500,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 292.419,19 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 292.419,19

4511 Zamjena sustava grijanja u amb. Čeminac - priključak na zemni plin 69.979,51 4511 Horizontalna signalizacija (DZ Beli Manastir - parkiralište) 4.293,75 4511 Zaštita čekaonica i ordinacija od sunca (DZ B. Manastir i amb. Jagodnjak) 10.421,00 4511 Izrada i instalacija sustava zaštite od munje u amb. Darda 38.928,63 4511 Izgradnja parkirališta i saniranje prilazne ceste i nogostupa u amb. Jagodnjak 81.000,00

4511 Projektna dokumentacija i nadzor za izgradnju parkirališta i saniranje prilazne ceste i nogostupa u ambulanti Jagodnjak 2.250,00

4511 Ugradnja sustava video nadzora u DZ B. Manastir 85.546,30 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 260.208,51

3 RASHODI POSLOVANJA 172.162,50 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 282,90 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 282,90 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 171.879,60 Održavanje računalnih programa 171.879,60

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 88.046,01 41 4123 - Licence 3.146,01 Licence za antivirus - 33 kom 3.146,01 422 42211 - Računala i računalna oprema 84.900,00

Računala - 12 kom, prijenosna računala - 5 kom, monitori - 7 kom, printeri - 7 kom, čitač kartica - 8 kom, UPS sustav - 2 kom (DZ Beli Manastir) 84.900,00

426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 760.789,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 1.808.750,00

UKUPNO: DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR 2.569.539,00

DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

1 2 3 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

3 RASHODI POSLOVANJA 258.947,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 33.588,50 Mat. i dijelovi za tekuće i invest. održ. postrojenja i opreme 33.588,50 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 225.358,50 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 20.000,00

28

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prostora 184.358,50 Usluge tekućeg i investicijskog održ. prijevoznih sredstava 21.000,00 INVESTICIJSKO ULAGANJE

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 280.574,37 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 280.574,37

421 Građevinski objekti 0,00 422 Postrojenja i oprema 280.574,37

4221 Uredska oprema i namještaj 92.894,00 Uredski stol - 4 kom (ambulanta Marijanci i Črnkovci) 18.225,00 Radna stolica - 4 kom (amb. Marijanci i DZ Donji Miholjac) 2.800,00 Stolica za pacijente - 2 kom (ambulanta Marijanci) 1.550,00 Srednji ormar s drvenim vratima - 1 kom (amb. Marijanci) 3.475,00 Srednji ormar s drvenim i staklenim vratima - 1 kom (amb. Marijanci) 4.200,00

Kompletno opremanje uredskom opremom ordinacije dentalne medicine u DZ D. Miholjac (gornji elementi - 4 kom, donji elementi - 5 kom, radni stol s nastavkom - 1 kom, kartoteka - 1 kom…)

24.170,00

Kompletno opremanje uredskom opremom ortodoncije u DZ D. Miholjac (police za eksponate - 2 kom, radni stol s nastavkom - 1 kom, kartoteka - 1 kom, radne stolice - 2 kom…)

16.183,50

Terapeutska stolica - 1 kom (ortodoncija DZ Donji Miholjac) 14.428,00 Fotokopirni uređaj - 1 kom (uprava DZ Donji Miholjac 7.862,50

4222 Komunikacijska oprema 6.999,00

LCD projektor 720P, 2.800 ansi lumena - 1 kom (konferencijska dvorana DZ Donji Miholjac) 6.999,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.650,00 Klima uređaji - 2 kom (DZ Donji Miholjac) 6.650,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 159.784,38 Uređaj za kratki val - 1 kom (fizikalna medicina i rehabilitacija) 28.000,00 Niskofrekventni magnetni stimulator - 1 kom (fiz. med. i rehabilitacija) 14.375,00 Vortex Compact - usisivač - 1 kom (zubna tehnika DZ D. Miholjac) 5.512,50 Nož vosak WAXELECTRIC - 1 kom (zubna tehnika DZ D. Miholjac) 2.418,75 Mini pjeskara s dva silosa - 1 kom (zubna tehnika DZ D. Miholjac) 8.662,50 Intralux motor - 1 kom (ortodoncija DZ Donji Miholjac) 12.459,38 Turbina Ultimate - 1 kom (ortodoncija DZ Donji Miholjac) 8.737,50 Multiflex lux sklopka - 1 kom (ortodoncija DZ Donji Miholjac) 2.906,25 Skidač kamenca - 1 kom (ortodoncija DZ Donji Miholjac) 15.787,50 Skidač mekih naslaga - 1 kom (ortodoncija DZ Donji Miholjac) 13.518,75 Plavi količnik Ultimate - 1 kom (ortodoncija DZ Donji Miholjac) 7.781,25 Defibrilator - 1 kom (ambulanta Magadenovac) 22.375,00 Glukometar - 2 kom (ambulanta Magadenovac i Marijanci) 1.375,00

Fetalni monitor s Sonotrax dopplerom i pripadajućim sondama - 1 kom (ginekologija DZ D. Miholjac) 14.975,00

Otoskop - 1 kom (ambulanta Marijanci) 900,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4.746,25

Tlakomjer - 5 kom (ambulanta Magadenovac) 1.850,00 Reflektor s hladnim svjetlom - 1 kom (ginekologija DZ D. Miholjac) 2.000,00 Reflektor zglobni - 1 kom (ambulanta Marijanci) 896,25

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 9.500,74 Vaga mehanička s visinomjerom - 1 kom (amb. Marijanci) 4.012,50 Perilica rublja industrijska - 1 kom (praonica DZ D. Miholjac) 2.399,25 Glačalo - 1 kom (praonica DZ Donji Miholjac) 186,99 Kofer s alatom - 1 kom (domar - DZ Donji Miholjac) 1.694,00

29

Ljestve - 2 kom (domar - DZ D.Miholjac i amb. Podr. Moslavina) 1.208,00 423 Prijevozna sredstva 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 89.455,63

3 RASHODI POSLOVANJA 60.000,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 60.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme 60.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 29.455,63 41 4123 - Licence 4.495,00

Licence za Windows - 5 kom (DZ Donji Miholjac - 4 kom i ambulanta Marijanci - 1 kom) 4.495,00

422 42211 - Računala i računalna oprema 24.960,63

PC računalo s monitorom i printerom - 5 kom (DZ Donji Miholjac - 4 kom i ambulanta Marijanci - 1 kom) 22.355,75

Scaner - 3 kom (DZ Donji Miholjac - 2 kom i ambulanta Magadenovac - 1 kom) 2.604,88 426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 318.947,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 310.030,00

UKUPNO: DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC 628.977,00

DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

1 2 3 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

3 RASHODI POSLOVANJA 748.893,50 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 50.000,00 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje građ. objekata 26.081,42 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme 23.918,58 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 698.893,50

Održavanje i ispitivanje opreme iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, gromobranske zaštite, dizala, kotlovnice… 110.000,00

Tekuće i investicijsko održavanje prostora 423.050,97 Tekuće i investicijsko održavanje nemedicinske opreme 7.954,78 Tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme 137.887,75 Tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava 20.000,00

30

INVESTICIJSKO ULAGANJE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.707.133,07

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.550.852,87

421 Građevinski objekti 0,00 422 Postrojenja i oprema 1.403.327,87

4221 Uredska oprema i namještaj 83.757,62

Uredska oprema i namještaj (radni stol - 5 kom, vitrina - 5 kom, ormar garderobni - 2 kom, kartotečni ormari - 5 kom, daktilo stolice - 8 kom...) (DZ Đakovo, ambulante: Potnjani, Piškorevci, Đurđanci)

83.757,62

4222 Komunikacijska oprema 11.340,00

Fax uređaji - 7 kom (amb.: Piškorevci, Trnava, Đak. Selci, Vrbica, Gorjani, Potnjani, fizikalna terapija) 11.340,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 21.681,88 Vatrogasna crijeva, mlaznice - 12 kom (DZ Đakovo) 4.773,75 Klima uređaji - 6 kom (DZ Đakovo) 16.908,13

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.273.421,39

RTG uređaj - 1 kom (DZ Đakovo) (nabava novog uređaja, demontaža starog uređaja, pripremni radovi i instalacija novog uređaja) 770.000,00

Aparat za limfnu drenažu - 1 kom (DZ Đakovo) 27.500,00 Skidač kamenca - 1 kom (DZ Đakovo) 12.500,00 EKG aparat - 3 kom (DZ Đakovo i amb. Potnjani) 55.000,00 Autoklav - 2 kom (dentalna medicina) 29.740,21

Sitna medicinska oprema (tlakomjeri, inhalatori, otoskopi... ) (DZ Đakovo, amb.: Potnjani i Trnava) 28.551,94

RTG uređaj za snimanje zubi - 1 kom (DZ Đakovo) 75.645,46 Oftalmološki radni stol - 1 kom (DZ Đakovo) 10.875,00 Kotao za parafin - 1 kom (fizikalna medicina) 11.975,00 Polimerizacijska lampa - 1 kom (DZ Đakovo) 7.588,60 Kinetek (za koljeno-kuk) - 1 kom (DZ Đakovo) 27.462,50 Spirometar - 6 kom (DZ Đakovo, amb.: Sjever, Gorjani, Piškorevci i Semeljci) 63.375,00 Defibrilatori - 3 kom (DZ Đakovo) 63.000,00 Set za reanimaciju - 11 kom (DZ Đakovo) 65.725,00 Pulsni oksimetar - 4 kom (DZ Đakovo, Sjever) 18.950,00 Koljičnik - 1 kom (DZ Đakovo) 5.532,68

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 13.126,98

Bušilica - 2 kom (DZ Đakovo) 2.988,00 Aparat za varenje - 1 kom (DZ Đakovo) 6.000,00 Pila lančana - 1 kom (DZ Đakovo) 1.939,00 Hladnjak - 2 kom (DZ Đakovo) 2.199,98

423 Prijevozna sredstva 58.000,00 4231 Vozilo za patronažu - 1 kom (DZ Đakovo) 58.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 89.525,00

4264 Projektna dokumentacija, troškovnici, elaborati (dokumentacija vezana za legalizaciju objekata za amb.: Vrbica, Levanjska Varoš, Gorjani, Potnjani, Đakovački selci, troškovnici...)

89.525,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 156.280,20 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 156.280,20

4511 Rekonstrukcija krova u amb. Potnjani 84.000,00 4511 Postavljanje toplinske izolacije u amb. Levanjska Varoš i Drenje 41.918,00 4511 Izmjena stolarije u ambulanti Đurđanci 30.362,20

31

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 195.024,43

3 RASHODI POSLOVANJA 148.024,50 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 148.024,50 Održavanje informatičke opreme i programa 148.024,50

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 46.999,93 41 4123 - Licence 0,00 422 42211 - Računala i računalna oprema 44.724,93 Računalo i računalna oprema - 7 kompleta (DZ Đakovo) 39.309,93 Printeri - 7 kom (DZ Đakovo) 5.415,00 426 4262 - Ulaganja u računalne programe 2.275,00 Program Office home and and business 2.275,00 Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 896.918,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 1.754.133,00

UKUPNO: DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO 2.651.051,00

DOM ZDRAVLJA NAŠICE Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

1 2 3 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

3 RASHODI POSLOVANJA 200.000,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje trans. sredstava 5.000,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 195.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske opreme 8.419,94 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nemedicinske opreme 17.440,16 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prostora 164.285,66 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 4.854,24 INVESTICIJSKO ULAGANJE

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 456.888,03 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 52.449,79

421 Građevinski objekti 0,00 422 Postrojenja i oprema 52.449,79

4221 Uredska oprema i namještaj 16.621,30 Ormarić za ginekološku ordinaciju - 2 kom (DZ Našice) 688,80 Daktilo stolica za ginekološku ordinaciju i upravu - 7 kom (DZ Našice) 6.825,00

32

Uredska oprema i namještaj za ginekološku ord. u DZ Našice (ormar za lijekove - 2 kom,radni stol - 1 kom, ladičar - 2 kom, stalak za kućište - 1 kom, sudoper za pranje instrumenata - 1 kom…)

9.107,50

4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.138,14

Klima uređaj - 1 kom (ZS Đurđenovac) 3.138,14 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 22.450,00

Ginekološki stol prilagođen za osobe s posebnim potrebama - 1 kom (DZ Našice) 22.450,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.052,85 Tlakomjer - 2 kom (DZ Našice) 1.052,85

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 9.187,50 Vaga s visinomjerom - 3 kom (DZ Našice, ZS Đurđenovac i Feričanci) 9.187,50

423 Prijevozna sredstva 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 404.438,24 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 404.438,24

4511 Ugradnja stolarije u DZ Našice 86.401,25 4511 Zamjena krovišta na zgradi ZS Đurđenovac 197.115,49 4511 Stručni nadzor za zamjenu krovišta na zgradi ZS Đurđenovac 5.625,00 4511 Ugradnja centralnog grijanja u ZS Feričanci 61.317,50 4511 Projektna dokumentacija za ugradnju centralnog grijanja u ZS Feričanci 3.750,00 4511 Nadzor radova ugradnje centralnog grijanja u ZS Feričanci 1.250,00

4511 Izrada priključka na vodovodnu gradsku mrežu i izrada priključka na kanalizacijsku javnu gradsku mrežu u ZS Podgorač 48.979,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 22.381,97

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 22.381,97

41 4123 - Licence 2.059,21 Licence antivirusne - 23 kom 2.059,21 422 42211 - Računala i računalna oprema 17.510,26

Printeri - 5 kom (DZ Našice - 2 kom, ZS Koška, Feričanci i Đurđenovac) 4.839,26 Računala - 3 kompleta (DZ Našice - 2 kom i ZS Feričanci) 12.671,00 426 4262 - Ulaganja u računalne programe 2.812,50

Dogradnja računalnog programa za financijske izvještaje prema Direkciji HZZO-a 2.812,50

Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 200.000,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 479.270,00

UKUPNO: DOM ZDRAVLJA NAŠICE 679.270,00

33

DOM ZDRAVLJA VALPOVO Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

1 2 3 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

3 RASHODI POSLOVANJA 497.043,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 24.534,87 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ. postrojenja i opreme 4.534,87 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje 20.000,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 472.508,13 Održavanje klima uređaja 2.000,00 Prepravak uredskih vrata sa zvučnom izolacijom 9.825,00 Preuređenje stomatološke ambulante u Belišću 87.000,00 Odvajanje instalacija centralnog grijanja HMP paviljona od ukupnog 84.634,44 Usluge izrade idejnog projekta za odvajanje sustava grijanja HMP 3.928,00 Sanacija građevine zbog vlage amb. RTG i uprava Valpovo 14.375,00 Preuređenje i adaptacija dentalne ordinacije u Bizovcu 25.000,00 Ličenje paviljona u Valpovu i Belišću nakon građ.radova 22.215,69 Izmjena dotrajalih podnih obloga u zubotehničkom laboratoriju Belišće 11.095,82 Izmjena dotrajalih unutarnjih vrata u ambulanti Belišće 12.204,18 Izmjena dotrajale stolarije - prozora u paviljonu školske i RTG u Valpovu 80.230,00 Izrada špaleta nakon ugradnje prozora u školskoj Valpovo 5.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata 38.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske opreme 35.000,00 Usluge tekućeg i invest. održavanja nemedicinske opreme 22.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 20.000,00 INVESTICIJSKO ULAGANJE

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.327.073,31 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.327.073,31

421 Građevinski objekti 0,00 422 Postrojenja i oprema 1.327.073,31

4221 Uredska oprema i namještaj 53.146,00

Namještaj za stomatološke ordinacije Belišće (kartotečni ormari - 2 kom, stol uredski - 2 kom, stolice uredske - 3 kom, garderobni ormar - 2 kom, tihi asistent - 2 kom, ormari za lijekove - 2 kom…)

29.970,00

Namještaj za dentalnu ordinaciju Valpovo (radni stol - 1 kom, garderobni ormar - 1 kom, element ladičar - 1 kom, tihi asistent - 1 kom, stolice uredske - 2 kom, element samostojeći - 1 kom…)

13.008,00

Namještaj za dentalnu ordinaciju Bizovac (tihi asistent - 1 kom, kuhinjski element sa sudoperom…) 5.500,00

Terapeutska stolica - 2 kom (fizikalna Valpovo) 1.668,00 Daktilo stolice - 10 kom (ordinacija Belišće) 3.000,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.192,00

Usisavač - 1 kom (ambulanta Belišće) 2.500,00 Uređaj za pranje vozila i zgrada Karcher s priključcima - 1 kom (DZ Valpovo) 2.692,00

34

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.227.646,25

RTG uređaj - 1 kom (DZ Valpovo) (nabava novog uređaja, demontaža starog uređaja, pripremni radovi i instalacija novog uređaja) 950.000,00

Defibrilator - 1 kom (dežurna ambulanta) 19.977,50 Sterilizator - 1 kom (opća medicina Valpovo) 6.125,00 Boca s kisikom - 1 kom (dežurna ambulanta) 4.818,75 Oftalmoskop - 1 kom (oftalmološka Belišće) 1.400,00 Laser - 1 kom (fizikalna Valpovo) 20.000,00 Stomatološka stolica bez nastavaka - 1 kom (dentalna Bizovac) 85.500,00 Endometar - 4 kom (dentalna Bizovac, Valpovo i Belišće) 20.000,00 Sirona crveni kolječnik - 4 kom (dentalne Belišće) 32.625,00 Mediostym - 1 kom (fizikalna Valpovo) 12.200,00 Zubni digitalni rengen - 1 kom (nabavka i montaža, licenca) 75.000,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 39.289,06 Termokauter - elektronski kirurški nož - 1 kom (dentalna Belišće) 4.111,88 Set mikromotor za endodonciju - 2 kom (dentalne Belišće) 14.991,88 Vitatest aparat za ispitivanje vitalnosti pulpe - 2 kom (dentalna Belišće) 3.643,20 Guttamaster starter - 1 kom set pak (dentalna Belišće) 3.515,60 Mikromotor stolni set - 2 kom (dentalna Belišće) 3.737,50 Amalgam mixer - 1 kom (dentalna Belišće) 3.289,00 Turbina - 1 kom (dentalna Belišće) 6.000,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.800,00 Alu ljestve - 2 kom (amb. Bizovac i Belišće) 800,00 Hladnjak - 1 kom (dentalna Belišće) 1.000,00

423 Prijevozna sredstva 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 79.706,69 3 RASHODI POSLOVANJA 60.000,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 60.000,00 Održavanje programa i opreme 60.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 19.706,69 41 4123 - Licence 0,00 422 42211 - Računala i računalna oprema 19.706,69

Računala i rač.oprema (računalo - 3 kom, monitor - 3 kom, pisač - 2 kom) (DZ Valpovo) 19.706,69

426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 557.043,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 1.346.780,00

UKUPNO: DOM ZDRAVLJA VALPOVO 1.903.823,00

35

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OBŽ Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

1 2 3

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 454.378,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 102.767,00 Mat. i dijelovi za tekuće i inv. održavanje trans. sredstava 102.767,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 351.611,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 52.854,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 204.278,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 94.479,00 INVESTICIJSKO ULAGANJE

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.007.329,79 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.935.094,86

421 Građevinski objekti 0,00 422 Postrojenja i oprema 217.594,86

4221 Uredska oprema i namještaj 24.356,87 Multifunkcionalni uređaj za kopiranje i skeniranje - 1 kom (Odjel Osijek) 12.500,00 Garderobni ormari - 10 kom (Odjel Đakovo) 8.990,00 Klupe dvosjed - 2 kom (Odjel B. Manastir) 1.167,76 Kuhinjski blok - 1 kom (Odjel Našice) 1.699,11

4222 Komunikacijska oprema 2.698,16 Fax uređaji - 2 kom (Odjeli Đakovo i Našice) 2.698,16

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 7.197,00 Klima uređaji - 2 kom (Odjeli Valpovo i D. Miholjac) 3.600,00 Visokotlačni perač - 3 kom (Odjel Đakovo, B. Manastir, D. Miholjac) 3.597,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 135.805,27 Liječničke torbe - 10 kom (Odjeli ZZHM OBŽ) 12.000,00 Sterilizatori - 3 kom (Odjeli Đakovo, B. Manastir, D. Miholjac) 17.456,25 Stalak za infuziju - 6 kom (Odjeli ZZHM OBŽ) 2.857,50 Nosila - 5 kom (Odjel Osijek) 87.000,00 Laringoskop - 9 kom (Odjeli ZZHM OBŽ) 11.554,02 Uređaj za pakiranje (zavarivač) - 1 kom (Odjel Osijek) 4.937,50

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 18.787,56 Tlakomjeri - 34 kom (svi odjeli ZZHM OBŽ) 17.844,06 Stetoskopi - 6 kom (svi odjeli ZZHM OBŽ) 943,50

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 28.750,00 Automatski punjač klime - 1 kom (radionica Odjel Osijek) 16.875,00 Uređaj za dijagnostiku - 1 kom (radionica Odjel Osijek) 11.875,00

423 Prijevozna sredstva 1.717.500,00 4231 Vozila za sanitetski prijevoz - 6 kom (odjeli ZZHM OBŽ) 1.717.500,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 72.234,93 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 72.234,93

4511 Rekonstrukcija sustava za grijanje - zgrada ZZHM OBŽ, J. Huttlera 2, Osijek 11.010,00 4511 Izgradnja novog sanitarnog čvora - mehaničarska radionica Odjel Osijek 10.007,38

36

4511 Asfaltiranje parkirališta Glavna zgrada ZZHM OBŽ 29.696,06 4511 Izgradnja pomoćnog ulaza u Zgradu ZZHM OBŽ 11.779,00 4511 Nadstrešnice - Odjel Osijek i Odjel Đakovo 1.124,99 4511 Izgradnja prostorije za boravak medicinskih sestara i tehničara - Odjel Našice 8.617,50 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 283.557,21 3 RASHODI POSLOVANJA 273.452,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 273.452,00 Usluge tekućeg i invest. održavanja informatičke opreme 273.452,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.105,21 41 4123 - Licence 0,00 422 42211 - Računala i računalna oprema 10.105,21 Server Dell Power Edge - 1 kom (Centralna zgrada ZZHM OBŽ) 10.105,21 426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 727.830,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 2.017.435,00

UKUPNO: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OBŽ 2.745.265,00

POLIKLINIKA "SUVAG" Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

1 2 3 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

3 RASHODI POSLOVANJA 18.120,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.120,00 Ličenje logopedskih kabineta 6.000,00 Održavanje klima uređaja 4.000,00 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.120,00 INVESTICIJSKO ULAGANJE

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 263.400,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 263.400,00

421 Građevinski objekti 0,00 422 Postrojenja i oprema 263.400,00

4221 Uredska oprema i namještaj 50.000,00 Uredski stolovi (1 kom) i ormari (2 kom) (kabinet u Dardi) 10.000,00

Opremanje logopedskog kabineta u Donjem Miholjcu (stol - 2 kom, ormari - 6 kom, stolice za pacijente - 6 kom, uredske stolice - 1 kom...) 40.000,00

37

4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 10.000,00

Kompaktni čistač podova - 1 kom (Osijek) 10.000,00 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 138.100,00

Digidel - 1 kom (odjel logopedije Osijek) 50.000,00 Digitalni logopedski set - Beringher - 1 kom (odjel logopedije Osijek) 18.600,00 Otoskopska kamera -1 kom (ORL odjel Osijek) 69.500,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 65.300,00

Didaktička pomagala senzorni razvoj i poticanje -10 kom (odjel logopedije - Osijek, Našice, Đakovo, Darda, D. Miholjac) 50.300,00

ORL set - 1 komplet (Osijek) 15.000,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 423 Prijevozna sredstva 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 23.410,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 23.410,00

41 4123 - Licence 1.260,00 Licence -1 kom 1.260,00 422 42211 - Računala i računalna oprema 22.150,00

Računala i računalna oprema - 4 kompleta (odjel logopedije Donji Miholjac, ORL odjel Osijek, ambulanta Osijek, logopedija Osijek) 22.150,00

426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 18.120,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 286.810,00

UKUPNO: POLIKLINIKA "SUVAG" 304.930,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

1 2 3 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

3 RASHODI POSLOVANJA 90.600,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

38

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 90.600,00 Usluge tekućeg i invest. održavanja postrojenja i opreme 60.000,00 Usluge tekućeg i invest. održavanja prijevoznih sredstava 30.600,00 INVESTICIJSKO ULAGANJE

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.080.432,86 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 165.588,65

421 Građevinski objekti 0,00 422 Postrojenja i oprema 97.887,65

4221 Uredska oprema i namještaj 12.218,82 Stolica laboratorijska - 1 kom (Sl. za mikrobiologiju) 997,50 Uredski ormar - 1 kom (Sl. za epidemiologiju) 1.898,44 Zidna vješalica - 1 kom (Sl. za epidemiologiju) 366,25 Ormari s kliznim vratima - 2 kom (Sl. za školsku medicinu) 8.219,13 Pokretni ladičar - 1 kom (Sl. za javno zdravstvo) 737,50

4222 Komunikacijska oprema 394,58 Telefoni bežični - 2 kom (Centar mentalnog zdravlja) 394,58

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 23.538,34

Klima uređaji - 4 kom (Sl. za zdr. ekologiju, Sl. za mikrobiologiju - laboratorij PCR, zo - zajedničke službe) 22.892,70

Usisavač - 1 kom (zo - zajedničke službe) 645,64 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 45.059,76

Plamenik Fireboy - 1 kom (Sl. za mirkobiologiju) 5.384,25 Vakuum pumpa - 1 kom (Sl. za zdravstvenu ekologiju) 29.500,00 Tresilica Vortex - 1 kom (Sl. za mikrobiologiju) 2.090,75 Dispenzor - 1 kom (Sl. za mikrobiologiju) 1.643,76 Varijabilna automatska pipeta - 1 kom (Sl. za mikrobiologiju) 6.441,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 8.043,15 Prijenosni ph metar - 2 kom (Sl. za zdravstvenu ekologiju) 6.780,00 Datta loger - 1 kom (Sl. za mikrobiologiju) 1.263,15

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 8.633,00 Pumpa za vodu - 1 kom (Služba za DDD poslove) 1.432,00 Prskalica na kolicima - 1 kom (Služba za DDD poslove) 5.352,00 Hladnjak - 1 kom (Sl. za školsku medicinu) 1.849,00

423 Prijevozna sredstva 67.701,00 4231 Vozilo za rad na terenu - 1 kom (timovi Sl. za epidemiologiju) 67.701,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 914.844,21 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 914.844,21

4511 Dodatna ulaganja na građevinskom objektu, Drinska 8 (10. faza radova na dogradnji i adaptaciji objekta zdr.stanice) 914.844,21

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 154.658,14

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

39

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 154.658,14 41 4123 - Licence 81.285,48 Licenca - 1 kom (ravnateljstvo) 2.065,00 Paket SQL server licenci - 1 paket (ravnateljstvo) 79.220,48 422 42211 - Računala i računalna oprema 73.372,66 PC računalo - 1 kom (ravnateljstvo) 8.956,20 Dell poslužitelj Power Edge - 1 kom (zavod) 58.553,96 Laserski pisač - 1 kom (Sl. za javno zdravstvo) 5.862,50 426 4262 - Ulaganja u računalne programe 0,00 Ukupno:

3 UKUPNO: RASHODI POSLOVANJA 90.600,00 4 UKUPNO: RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 1.235.091,00

UKUPNO: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ 1.325.691,00 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Račun iz Rač. plana

Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) Plan 2013.

1 2 3 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 4.310.860,00

3 RASHODI POSLOVANJA 4.310.860,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 559.109,55 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.751.750,45 INVESTICIJSKO ULAGANJE 13.938.293,42

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 13.938.293,42 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.456.914,65

421 Građevinski objekti 0,00 422 Postrojenja i oprema 8.512.991,15

4221 Uredska oprema i namještaj 507.660,61 4222 Komunikacijska oprema 21.431,74 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 144.441,36 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 7.369.884,72 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 317.006,29 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 152.566,43 423 Prijevozna sredstva 1.843.201,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.843.201,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.722,50

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100.722,50 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.481.378,77

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.355.680,02 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.355.680,02 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 125.698,75

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 125.698,75 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00

40

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 2.326.417,58 3 RASHODI POSLOVANJA 1.036.639,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 36.670,40 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 999.968,60

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.289.778,58 41 4123 - Licence 92.245,70 422 42211 - Računala i računalna oprema 642.445,38 426 4262 - Ulaganja u računalne programe 555.087,50 Ukupno:

3 UKUPNO - RASHODI POSLOVANJA 5.347.499,00 4 UKUPNO - RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE 15.228.072,00

SVEUKUPNO: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 20.575.571,00