25
Sveučilište / Univerzitet »VITEZ« Vitez PC 96 Vitez Na osnovu člana 128. Statuta Sveučilišta / Univerziteta »Vitez« Vitez ,Senat Univerziteta na svojoj 46. sjednici, održanoj 12.07.2014 donio je ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI 1.Naučne oblasti na Sveučilištu / Univerzitetu »VITEZ« Vitez su: 1. Prirodne nauke 2. Inžinjering i tehnologija 3. Medicinske i zdravstvene nauke 4. Poljoprivredne nauke 5. Društvene nauke 6. Humanističke nauke 2. U okviru naučnih oblasti utvrdjenu se šire naučne oblasti unutar kojih se utvrdjuju uže naučno – nastavne oblasti 3. Sastavni dio ove odluke je klasifikacija naučnih oblasti sa spiskom predmeta koji pripadaju pojedinim užim naučno – nastavnim oblastima. 4. Izabrani profesor za odredjenu užu naučno – nastavnu oblast može držati predavanja na svim fakultetima koji su članice Sveučilište / Univerziteta »VITEZ« Vitez Predsjednik Senata Prof.dr Vinko Kandžija ____________________

ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

Sveučilište / Univerzitet »VITEZ« Vitez

PC 96 Vitez

Na osnovu člana 128. Statuta Sveučilišta / Univerziteta »Vitez« Vitez ,Senat Univerziteta na svojoj

46. sjednici, održanoj 12.07.2014 donio je

ODLUKU

O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

1.Naučne oblasti na Sveučilištu / Univerzitetu »VITEZ« Vitez su:

1. Prirodne nauke

2. Inžinjering i tehnologija

3. Medicinske i zdravstvene nauke

4. Poljoprivredne nauke

5. Društvene nauke

6. Humanističke nauke

2. U okviru naučnih oblasti utvrdjenu se šire naučne oblasti unutar kojih se utvrdjuju uže naučno –

nastavne oblasti

3. Sastavni dio ove odluke je klasifikacija naučnih oblasti sa spiskom predmeta koji pripadaju pojedinim

užim naučno – nastavnim oblastima.

4. Izabrani profesor za odredjenu užu naučno – nastavnu oblast može držati predavanja na svim

fakultetima koji su članice Sveučilište / Univerziteta »VITEZ« Vitez

Predsjednik Senata

Prof.dr Vinko Kandžija

____________________

Page 2: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

2

KLASIFIKACIJA NAUČNIH OBLASTI

Šifra Naziv

1. Prirodne nauke

1.01. Matematika

1.01.01 Biologija uža naučna oblast

1.01.01.079 Osnovi biologije sa ekologijom - predmet

1.02. Fizika - šira naučna oblast

1.02.01 Biofizika uža naučna oblast

1.02.01.036 Fizika

1.03. Geološke nauke - šira naučna oblast

1.03.01. Geologija uža naučna oblast

1.03.02 Meteorologija uža naučna oblast

1.03.03. Hidrologija uža naučna oblast

1.04 Hemija - šira naučna oblast

1.04.01 Neorganska hemija uža naučna oblast

1.04.01.082 Hemija - predmet

1.05. Biohemija i molekularna biologija - šira naučna oblast

1.06. Matematika - šira naučna oblast

1.06.01 Primijenjena matematika uža naučna oblast

1.06.01.005 Matematika za ekonomiste predmet

1.06.01.001 Matematika za informatičare predmet

1.06.01.055 Finansijska i aktuarska matematika predmet

2. Tehničke nauke - naučna oblast

Page 3: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

3

2.01 Arhitektura i urbanizam - šira naučna oblast

2.02. Brodogradnja – šira naučna oblast

2.03 Elektrotehnika - šira naučna oblast

2.04 Geodezija - šira naučna oblast

2.05 Gradjevinarstvo - šira naučna oblast

2.06. Grafička tehnologija - šira naučna oblast

2.07 Kemijsko inžinjerstvo - šira naučna oblast

2.08 Metalurgija - šira naučna oblast

2.09. Računarstvo – informatika - šira naučna oblast

2.09.01 Informacioni sistemi i programirenje uža naučna oblast

2.09.01.005 Projektovanje informacionih sistema - predmet

2.09.01.005 Strukture podataka i algoritmi - predmet

2.09.01.004 Principi programiranja- predmet

2.09.01.013 Viši programski jezici - predmet

2.09.01.012 Web programiranje i dizajn - predmet

2.09.01.M Dizajniranje korisničkog interfejsa - predmet

2.09.01.035 Interakcija čovjek - računar - predmet

2.09.02.M207 Integrisana sofwerska rješenja – predmet

2.09.01.MI08 Operacijska istraživanja - predmet

2.09.02 Softwerski inžinjering i vještačka inteligencija uža naučna oblast

2.09.02.026 Ekspertni sistemi - predmet

2.09.02.009 Baze podataka - predmet

2.09.02.007 Operativni sistemi - predmet

2.09.01.050 Objekto orjentirano programiranje - predmet

Page 4: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

4

2.09.02. 025 Softwerski inženjering - predmet

2.09.02.M204 Napredno Java programiranje - predmet

2.09.02.M205 Sofwerski uzori - predmet

2.09.02. 036 Kompjuterska grafika i dizajn - predmet

2.09.02M219 Napredne baze podataka - predmet

2.09.01.M209 Informacioni sistemi za upravljanje znanjem – predmet –

2.09.01.M210 Intiligentni informacioni sistemi – predmet –

2.09.01.M211 Data mining – predmet

2.09.02.037 DSS-Sistemi za podršku odlučivanju – predmet –

2.09.03 Informacione i komunikacione tehnologije uža naučna oblast

2.09.03.002 Informatika u zdravstvu i sofwerski program - predmet

2.09.03.011 Poslovna informatika – predmet

2.09.03.059 Uvod u informatiku - predmet

2.09.02.006 Poslovne aplikacije - predmet

2.09.03.011 Računarske mreže - predmet

2.09.03.003 Arhitektura računarskih sistema i mreža - predmet

2.09.03.051 Digitalni mediji - predmet

2.09.03.052 Osnove web tehnologija - predmet

2.09.03.054 Napredne računarske mreže - predmet

2.09.03.014 Zaštita podataka i računarskih sistema - predmet

2.09.03. 033 Multimedija - predmet

2.09.03.M206 Mobilno računarstvo - predmet

2.09.03.M208 Multimedijalno oglašavanje - predmet

2.09.03.M218 3-play-mreže - predmet

2.09.04 Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima uža naučna oblast

Page 5: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

5

2.09.04.002 Osnove teorije sistema i upravljanja – predmet

2.09.04.008 Digitalna ekonomija - predmet

2.09.04.010 Internet marketing - predmet

2.09.04.028 E-Government -. predmet

2.09.04.023 E-Learning - predmet

2.09.04.M210 Aplikacije E trgovine - predmet

2.09.02.M202 Upravljanje sofwerskim projektima – predmet –

2.09.02.M203 Prikupljanje softwerskih zahtjeva – predmet –

2.09.01.015 Menadžment poslovnih informacionih sistema - predmet

2.09.01.016 Menadžment obrazovnih informacionih sistema - predmet

2.09.01. 027 Upravljanje razvojem informacionih sistema –predmet

2.09.05 Pedagoška informatika uža naučna oblast

2.09.05.022 Pedagoška informatika - predmet

Medicinske nauke – naučna oblast

3.01. Bazne medicinske nauke – šira naučna oblast

3.01.01 Anatomija uža naučna oblast

3.01.01.003 Anatomija i histologija- predmet

3.01.02 Fiziologija uža naučna oblast

3.01.02.063 Fiziologija - predmet

3.01.02.005 Medicinska fiziologija - predmet

3.01.02.009 Patofiziologija i profesionalni traumatizam - predmet

3.01.03 Medicinska biohemija uža naučna oblast

3.01.07.012 Biohemija - predmet

3.01.04 Medicinska mikrobiologija uža naučna oblast

Page 6: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

6

3.01.08.078 Mikrobiologija sa parazitologijom - predmet

3.01.08.011 Mikrobiologija - predmet

3.01.08.067 Instrumentalne metode - predmet

3.01.05 Patologija uža naučna oblast

3.01.10.008 Patologija - predmet

3.01.06 Genetika uža naučna oblast

3.01.06.064 Genetika - predmet

3.01.06.027 Humana genetika - predmet

3.01.07 Farmakologija uža uža naučna oblast

3.01.07.007 Farmakologija - predmet

3.01.08. Toksikologija uža naučna oblast

3.01.08.080 Toksikologija - predmet

3.02. Kliničke medicinske nauke - šira naučna oblast

3.02.01 Fizikalna medicina i rehabilitacija uža naučna oblast

3.02.01.026 Osnovi fizikalne medicine sa rehabilitacijom - predmet

3.02.01.035 Uvod u fizioterapiju - predmet

3.02.01.033 Fizikalna terapija u gerijatriji - predmet

3.02.01.041 Fizikalna terapija u ortopediji - predmet

3.02.01.040 Fizikalna terapija u kirurgiji i traumatologiji - predmet

3.02.01.042 Fizikalna terapija u kardiologiji i pulmologiji -predmet

3.02.01.043 Fizikalna terapija u reumatologiji - predmet

3.02.01.045 Fizikalna terapija u pedijatriji - predmet

3.02.01.046 Fizikalna terapija u ginekologiji i akušerstvu - predmet

3.02.01.049 Fizikalna terapija u neurologiji - predmet

3.02.01.081 Protetika i ortotika - predmet

Page 7: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

7

3.02.01.044 Osnovi radne terapije - predmet

3.02.01.032 Medicinska masaža - predmet

3.02.01.047 Sportska medicina - predmet

3.02.01.037 Osnove kineziologije sa biomehanikom - predmet

3.02.01.038 Osnove kineziologije sa kineziometrijom - predmet

3.02.01.066 Balneologija - predmet

3.02.01.034 Fizioterapija kod poremećaja koštano mišićnog sistema-predmet

3.02.01.088 Sport osoba sa invaliditetom - predmet

3.02.01.106 Kineziterapijske tehnike - predmet

3.02.01.104 Dijagnostičke metode u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji - predmet

3.02.01.105 Farmakoterapija u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji - predmet

3.02.01.M018 Klinička praksa u fizioterapiji - predmet

3.02.01.M319 Prevencija i terapija verterbralnih poremećaja - predmet

3.02.01.M320 Protetika i ortotika u radnoj terapiji - predmet

3.02.02 Interna medicina uža naučna oblast

3.02.02.018 Interna medicina i njega internističkih bolesnika - predmet

3.02.03 Dermatologija i dermatovenerologija uža naučna oblast

3.02.03.017 Dermatovenerologija i njega dermatoloških bolesnika - predmet

3.02.04 Neurologija uža naučna oblast

3.02.04.027 Neurologija i njega neuroloških bolesnika - predmet

3.02.05 Psihijatrija uža naučna oblast

3.02.05.022 Psihijatrija i njega psihijatrijskih bolesnika - predmet

3.02.06 Radiologija uža naučna oblast

3.02.06.090 Radiološka zaštita - predmet

3.02.07 Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina uža naučna oblast

Page 8: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

8

3.02.07.024 Ginekologija, akušerstvo i zdravstvena njega žena - predmet

3.02.07.087 Ginekologija – predmet

3.02.07.088 Akušerstvo i zdravstvene njege žene – predmet

3.02.07.089 Normalan porod i komplikacije – predmet

3.02.07.090 Patologija trudnoće i ograničenog poroda – predmet

3.02.07.091 Postparalno doba - predmet

3.02.07.092 Visikorizična trudnoća – predmet

3.02.07.093 Primarna prenatalna skrb – predmet

3.02.07.094 Visokorizična neonatologija –predmet

3.02.07.095 Njega porodilje i novorođenčeta – predmet

3.02.07.096 Reproduktivna medicina - predmet

3.02.07.116 Neonatologija i zaštita zdravljadjeteta - predmet

3.02.07.115 Instrumentianje u ginekologiji i akušerstvu - predmet

3.02.08 Hirurgija uža naučna oblast

3.02.08.021 Hirurgija i njega hirurških bolesnika - predmet

3.02.08.103 Operacijsko okruženje i sestrinstvo - predmet

3.02.09. Oftamologija uža naučna oblast

3.02.09.029 Oftamologija - predmet

3.02.10 Otorinolaringologija uža naučna oblast

3.02.10.039 Otorinolaringologija sa osnovama maksilofacijalne kirurgije i stomatologije -

predmet

3.02.11 Urgentna medicina uža naučna oblast

3.02.11. 015 Intenzivna zdravstvena njega - predmet

3.02.11. 029 Zdravstvena njega u kriznim situacijama - predmet

3.02. 11.016 Urgentna medicina i reanimacija - predmet

Page 9: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

9

3.02.11.M311 Intenzivna terapija i njega bolesnika - predmet

3.02.11.M313 Reanimatologija i urgentna zdravstvena njega - predmet

3.02.12 Gerijatrija uža naučna oblast

3.02.12.023 Gerijatrija i njega starih lica - predmet

3.02.13 Pedijatrija uža naučna oblast

3.02.13.020 Pedijatrija i njega pedijatrijskih bolesnika - predmet

3.02.14 Sudska medicina uža naučna oblast

3.02.07.41 Osnovi sudske medicine - predmet

3.02.15 Klinička patologija uža naučna oblast

3.02.15.080 Transfuziologija - predmet

3.02.16 Infektologija uža naučna oblast

3.02.16.014 Infektologija i njega infektoloških bolesnika - predmet

3.03. Zdravstvena njega - šira naučna oblast

3.03.01 Zdravstvena njegai zdravsvene usluge uža naučna oblast

3.02.06. 015 Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu -. predmet

3.02.06. 025 Njega u porodičnoj medicini i patronažna njega - predmet

3.02.06.M305 Patronaža i dispanzerska njega - predmet

3.02.06.M309 Proces operacijske zdravstvene njege - predmet

3.02.06.102 Instrumentiranja u sestrinstvu - predmet

3.03.02 Javno zdravstvo i preventivna medicina uža naučna oblast

3.03.02. 001 Biostatistika i statističke metode u zdravstvu - predmet

3.03.02. 084 Organizacija zdravstvenih ustanova - predmet

3.03.02. 086 Zdravstveno osiguranje - predmet

3.03.02. 058 Planiranje,organizacija i kontrola u zdravstvu - predmet

3.03.02. 059 Ljudski resursi i rukovodjenje u zdravstvu - predmet

Page 10: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

10

3.03.02. 086 Kontrola poslovanja u zdravstvu - predmet

3.03.02. 062 Tranzicija zdravstva u BiH - predmet

3.03.02.065 Zdravstveno pravo i zdravstvena zaštita - predmet

3.03.02.006 Epidemiologija - predmet

3.03.02.M333 Epidemiologija bolničkih infekcija i kontrola krvnoprenosivih bolesti - predmet

3.03.02.050 Higijena i zdravstvena ekologija - predmet

3.03.02.M303 Zdravstveni sistem i zdravstvena politika-organizacija zdravstva - predmet

3.03.02.M314 Planiranje i analiza kvaliteta u zdravstvu - predmet

3.03.02.113 Interventna epidemiologija - predmet

3.03.02.M326 Zdravstveno pravo korisnika usluga u zdravstvu - predmet

3.03.02 115 Naučna metodologija istraživanja u zdravstvu - predmet

3.03.04 Socijalna medicina uža naučna oblast

3.03.04.082 Socijalna medicina - predmet

3.03.04.063 Socijalno pravo i socijalna zaštita - predmet

3.03.04.004 Medicinska etika - predmet

3.03.04.M304 Etika zdravstvene njege – predmet

4. Biotehničke nauke – naučna oblast

4.01. Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo - šira naučna oblast

4.01.01 Poljoprivreda uža naučna oblast

4.01.01.097 Ekonomika poljoprivrede - predmet

4.01.01.101 Poljoprivredna mehanizacija - predmet

4.01.01.098 Opća botanika i zoologija - predmet

4.01.01.105 Osnovi agrikulture - predmet

4.01.02. Šumarstvo uža naučna oblast

4.01.03 Ribarstvo uža naučna oblast

Page 11: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

11

4.01.04 Nauka o tlu uža naučna oblast

4.01.04.104 Osnovi pedologije i agrometeorologije- predmet

4.01.05 Hortikkultura uža naučna oblast

4.01.13 Vinogradarstvo uža naučna oblast

4.01.09 Povrtlarstvo uža naučna oblast

4.01.10 Ratarstvo uža naučna oblast

4.01.10.099 Biljna proizvodnja - predmet

4.01.11 Ruralni razvoj uža naučna oblast

4.01.11.108 Agrarna i ruralna politika - predmet

4.01.11.117 Ruralni razvoj i ruralna politika – predmet

4.01.14 Voćarstvo uža naučna oblast

4.01.15 Zaštita i zdravlje biljaka uža naučna oblast

4.01.16 Zemljište i voda uža naučna oblast

4.01.17 Agronomija uža naučna oblast

4.02. Nauka o životinjama i mljekarstvo šira naučna oblast

4.02.01 Proizvodnja hrane za životinje uža naučna oblast

4.02.02 Mljekarstvo uža naučna oblast

4.02.03 Genetika i oplemenjivanje životinja uža naučna oblast

4.02.04 Stočarstvo uža naučna oblast

4.02.04.100 Stočarska proizvodnja - predmet

4.03. Veterinarstvo - uža naučna oblast

4.04. Biotehnologija – šira naučna oblast

4.04.01 Otpadni materijali uža naučna oblast

4.04.01.077 Upravljanje otpadom - predmet

4.04.02. Prehrambena tehnologija užanaučna oblast

Page 12: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

12

4.04.02.107 Prerada poljoprivrednih proizvoda - predmet

4.04.02.072 Osnovi tehnologije čuvanja namirnica - predmet

4.04.02.071 Prehrambeni aditivi i kontaminenti - predmet

4.04.02.103 Osnovi prehrambene tehnologije - predmet

4.04.03. Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića uža naučna oblast

4.04.03.068 Tehnologija vode za piće - predmet

4.04.03.070 Mikrobiološka analiza namirnica i vode - predmet

4.04.03.075 Fizičko-kemijska analiza namirnica i vode - predmet

4.04.03.071 Upravljanje vodama - predmet

4.04.03.073 Sanitarno ekološko zakonodavstvo i nadzor - predmet

4.04.03.072 Sanitarni inžinjering voda za kupanje i rekreaciju - predmet

4.04.03.073 Osnove zaštite životne sredine - predmet

4.04.03.076 Ekološki inžinjering - predmet

4.04.03.089 Analiza, kontrola i zaštita zraka - predmet

4.04.03.087 Osnovni sanitarni problemi okoliša - predmet

4.04.03.083 Sanitarno-tehnički principi graditeljstva - predmet

4.04.03.106 Sigurnost hrane biljnog i životinjskog porijekla - predmet

4.04.03.112 Metodologija uzorkovanja u sanitarno higijenskom nadzoru – predmeti

4.04.03.114 Sigurnost hrane - predmet

4.04.03.M344 HACCP i drugi sistemi za procjenu rizika u proizvodnim procesima - predmet

4.04.03.111 Metode procjene zdravstveno ekološkog rizika - predmet

4.04.03.M332 Sanitarna hidrotehnika - predmet

4.04.04. Nutricionizam uža naučna oblast

4.04.04.019 Ishrana i dijetetika - predmet

4.04.05 Animalna biotehnologija uža naučna oblast

Page 13: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

13

4.04.05.028 Deratizacija,desinfekcija i dezinsekcija - predmet

5. Društvene nauke – naučna oblast

5.01. Ekonomija - šira naučna oblast

5.01.01 Ekonomija uža naučna oblast

5.01.01.001 Osnovi ekonomije - predmet

5.01.01.009 Ekonomika poduzeća - predmet

5.01.01.012 Makroekonomija - predmet

5.01.01.M04 Makroekonomske strategije - predmet

5.01.01.013 Mikroekonomija - predmet

5.01.01.M08 Mikroekonomska teorija-predmet

5.01.01.031 Ekonomija BiH - predmet

5.01.01.034 Ekonomika trgovinskih poduzeća - predmet

5.01.01.069 Politika cijena - predmet

5.01.01.070 Medjunarodna ekonomija - predmet

5.01.01.085 Ekonomija obrazovanja

5.01.01.M05 Ekonomski razvoj - predmet

5.01.01.111 Tržište poljoprivrednih proizvoda - predmet

5.01.01.112 Ekonomika poljoprivrednog gazdinstva - predmet

5.01.01.053 Ekonomika u računarstvu - predmet

5.01.01. 054 Ekonomija zdravstva - predmet

5.01.01.097 Ekonomika poslovanja zdravstvenih organizacija - predmet

5.01.01. 126 Mikrosistem EU - predmet

5.01.01.125 Makrosistem EU - predmet

5.01.01.022 Vanjskotrgovinsko poslovanje - predmet

5.01.01.M56 Upravljanje vanjskotrgovinskim poslovanjem - predmet

Page 14: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

14

5.01.02 Poduzetništvo uža naučna oblast

5.01.02.M07 Upravljanje proizvodnjom - predmet

5.01.02.021 Poslovni plan - predmet

5.01.02.003 Poduzetništvo - predmet

5.01.02.M09 Strategija razvoja poduzetništva - predmet

5.01.02.M21 Reinžinjering tvrtke - predmet

5.01.02.018 Poslovno odlučivanje - predmet

5.01.02.019 Organizacija - predmet

5.01.02.032 Obrazovanje i tržište rada - predmet

5.01.02.M01 Metodologija i tehnologija izrade naučnog rada - predmet

5.01.02. 060 Poduzetništvo u zdravstvu - predmet

5.01.02.M45 Upravljanje ugostiteljskim poduzećem - predmet

5.01.02.103 Kvantitativni aspekti ekonomije i biznisa-predmet

5.01.02.107 Strategija razvoja poduzetništva u zdravstvu - predmet

5.01.02.M310 Upravljanje zdravstvenim organizacijama - predmet

5.01.02.128 Upravljanje intelektualnim kapitalom

5.01.03 Finansije uža naučna oblast

5.01.03.020 Poslovne finansije - predmet

5.01.03.M17 Bankarski menadžment i finansijske usluge - predmet

5.01.03.M18 Finansijska tržišta i institucije - predmet

5.01.03.M15 Upravljačke financije - predmet

5.01.03.023 Berze i berzansko poslovanje - predmet

5.01.03.025 Bankarstvo - predmet

5.01.03.026 Osiguranje - predmet

5.01.03.M19 Strategija osiguranja - predmet

Page 15: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

15

5.01.03.027 Finansijski menadžment - predmet

5.01.03.M16 Finansijski menadžment II - predmet

5.01.03.028 Monetarne i javne finansije - predmet

5.01.03.M14 Javne finansije - predmet

5.01.03.M35 Medjunarodne financije - predmet

5.01.03.M36 Korporativne financije - predmet

5.01.03.061 Instrumenti tržišta kapitala - predmet

5.01.03.060 Upravljanje finansijskim rizicima - predmet

5.01.03.078 Marketing banke - predmet

5.01.03.087 Menadžment poslovne banke - predmet

5.01.03.M20 Analiza i upravljanje bankovnim rizicima - predmet

5.01.03.M13 Strategija ulaganja - predmet

5.01.03.M06 Finacije za strateško odlučivanje - predmet

5.01.03.115 Bankarstvo i krediti - predmet

5.01.03.115 Finansijski menadžment u zdravstvu - predmet

5.01.04 Javni sektor uža naučna oblast

5.01.04.032 Administrativno i kancelarijsko poslovanje - predmet

5.01.04.054 Marketing u javnom sektoru - predmet

5.01.04.055 Ekonomika javnih i društvenih djelatnosti - predmet

5.01.04.063 Upravljanje javnim dugom - predmet

5.01.04.064 E-government - predmet

5.01.04.065 Ekonomija okoliša - predmet

5.01.04.066 Ekonomska demografija - predmet

5.01.04.030 Budžetski menadžment - predmet

5.01.04.M26 Upravljanje uredskim poslovanjem - predmet

Page 16: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

16

5.01.04.M27 Javno-privatno partnerstvo

5.01.04.M24 Organizacija javnog sektora u BiH

5.01.04.M28 Organizacija uprave u BiH

5.01.04.116 Javna uprava i zakonodavstvo u poljoprivredi

5.01.05 Marketing uža naučna oblast

5.01.05.007 Osnove marketinga - predmet

5.01.05.014 Istraživanje marketinga - predmet

5.01.05.033 Medjunarodni marketing - predmet

5.01.05.035 Marketing menadžment - predmet

5.01.05.036 Marketing trgovinskih poduzeća - predmet

5.01.05.057 Marketing u malom biznisu - predmet

5.01.05.058 Strateško upravljanje markom - predmet

5.01.05.008 Prodaja i prodajni menadžment - predmet

5.01.05.M03 Suvremena prodaja - predmet

5.01.05.062 Upravljanje lancima snabdijevanja - predmet

5.01.05.067 Ponašanje potrošača – predmet

5.01.05.M34 Strategija ponašanja potrošača - predmet

5.01.05.068 Medjunarodna trgovina i WTO - predmet

5.01.05.015 Komuniciranje i odnosi s javnošću - predmet

5.01.05.082 Politički marketing - predmet

5.01.05.M11 Marketing neprofitnih organizacija - predmet

5.01.05.086 Marketing usluga - predmet

5.01.05. 055 Marketing u zdravstvu - predmet

5.01.05.050 Komunikacijske vještine - predmet

5.01.05.M33 Strateška nabava - predmet

Page 17: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

17

5.01.05.M38 Logistika - predmet

5.01.05.M39 Pregovaranje - predmet

5.01.05.M31 Odnosi s javnošću - predmet

5.01.05.M53 Vrednovanje marke - predmet

5.01.05.108 Marketing menadžment u zdravstvu - predmet

5.01.05.109 Ponašanje korisnika zdravsvenih usluga - predmet

5.01.05.110 Odnosi s javnošću i komuniciranje u zdravstvu - predmet

5.01.05.M05 Strateški menadžment i konkurentske prednosti - predmet

5.01.05.M57 Strateški marketing - predmet

5.01.06 Turizam i ugostiteljstvo uža naučna oblast

5.01.06.037 Osnove turizma - predmet

5.01.06.038 Turističke agencije - predmet

5.01.06.039 Poslovanje ugostiteljskog poduzeća - predmet

5.01.06.040 Turistička geografija - predmet

5.01.06.041 Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu - predmet

5.01.06.M44 Marketing menadžment u turizmu - predmet

5.01.06.049 Turizam i ekologija - predmet

5.01.06.050 Istraživanje turističkog tržišta - predmet

5.01.06.051 Strateški menadžment u turizmu - predmet

5.01.06.052 Tour operatori - predmet

5.01.06.071 Ljudski resursi u turizmu - predmet

5.01.06.072 Turizam i globalizacija - predmet

5.01.06.073 Komuniciranje u turizmu - predmet

5.01.06.M42 Turistička destinacija i turstička geografija - predmet

5.01.06.M40 Strategija razvoja turizma - predmet

Page 18: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

18

5.01.06.M43 Globalizacija, sloboda kretanja i turizam - predmet

5.01.06.M46 Strategija razvoja i upravljanja turističkom agencijom - predmet

5.01.06.M47 Turizam i tur operatori - predmet

5.01.07 Računovodstvo uža naučna oblast

5.01.07.016 Računovodstvo - predmet

5.01.07.042 Finansijsko računovodstvo - predmet

5.01.07.043 Menadžersko računovodstvo - predmet

5.01.07.044 Troškovno računovodstvo – predmet

5.01.07.046 Revizija poslovanja - predmet

5.01.07.053 Računovodstvo finansijskih institucija - predmet

5.01.07.074 Računovodstvo trgovačkih organizacija - predmet

5.01.07.075 Teorija i analiza bilance - predmet

5.01.07.076 Vrednovanje preduzeća - predmet

5.01.07.077 Menadžersko računovodstvo u turizmu - predmet

5.01.07.M37 Savremena revizija - predmet

5.01.07.045 Finansijsko izvještavanje - predmet

5.01.07.031 Planiranje poslovanja, prihoda i rashoda u obrazovanju - predmet

5.01.07.M55 Analiza bilansa stanja i bilansa uspjeha

5.01.07.M48 Upravljačko računovodstvo - predmet

5.01.07.M49 Računovodstvo neprofitnih organizacija - predmet

5.01.07.M50 Budžetsko računovodstvo - predmet

5.01.07.M51 Računovodstvo banke i osiguranja - predmet

Page 19: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

19

5.01.07.M52 Strateško računovodstvo - predmet

5.01.07.M54 Međunarodni standardi financijskog izvještavanja - predmet

5.01.07.M51 Strategija računovodstva troškova - predmet

5.01.07.M53 Vrednovanje marke - predmet

5.01.08. Menadžment uža naučna oblast

5.01.08.010 Menadžment - predmet

5.01.08.024 Menadžment malih i srednjih poduzeća - predmet

5.01.08.048 Menadžment trgovinskih poduzeća - predmet

5.01.08.056 Menadžerska ekonomija - predmet

5.01.08.059 Krizni menadžment - predmet

5.01.08.079 Risk menadžment - predmet

5.01.08.080 Menadžment odnosa s javnošću - predmet

5.01.08.083 Tranzicijski menadžment -predmet

5.01.08.084 Menadžment ljudskih resursa

5.01.08.098 Trgovinski marketing menadžment - predmet

5.01.08. 085 Menadžment u sanitarnom inžinjeringu - predmet

5.01.08. 052 Zdravstveni menadžment - predmet

5.01.08.M25 Planiranje i analiza kvaliteta - predmet

5.01.08.M29 Menadžment javnog sektora - predmet

5.01.08.M30 Menadžment državne i lokalne uprave - predmet

5.01.08.109 Agrarni menadžment – predmet

5.01.08.101 Strateški menadžment u zdravstvenoj njezi - predmet

5.01.08.M312 Menadžment ljudskih potencijala u zdravstvenoj njezi - predmet

5.01.09 Kvantitativna ekonomija uža naučna oblast

Page 20: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

20

5.01.09.085 Teorija odlučivanja i kvantitativne metode - predmet

5.01.02.004 Statistika u ekonomiji i menadžmentu predmet

5.02. Pravo – šira naučna oblast

5.02.01 Teorija i istorija prava, države i društva uža naučna oblast

5.02.01.P007 Istorija države i prava - predmet

5.02.01.P003 Institucije rimskog prava - predmet

5.02.01.P004 Sociologija prava - predmet

5.02.01.P002 Uvod u nauku o državi - predmet

5.02.01.P009 Metodologija pravnih nauka nometehnikom - predmet

5.02.01.044 Politički sistemi - predmet

5.02.01.M22 Veliki pravni sistemi - predmet

5.02.01.055 Istorija države i prava BiH-predmet

5.02.01.P010 Državno pravni razvitak BiH - predmet

5.02.01.P008 Uvod u pravo - predmet

5.02.02 Državno pravo uža naučna oblast

5.02.02.P016 Ustavno pravo - predmet

5.02.02.P032 Upravno materijalno pravo - predmet

5.02.02.P036 Upravno procesno pravo - predmet

5.02.02.047 Državni menadžment i pravna država

5.02.02.038 Javna preduzeća - predmet

5.02.02.P048 Nauka o upravi - predmet

5.02.02. Lokalna samouprava - predmet

5.02.02.016 Pravosudni sistem - predmet

5.02.02.061 Uporedni ustavni sistemi - predmet

Page 21: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

21

5.02.02.P024 Radno pravo – predmet

5.02.02.P029 Socijalno pravo- predmet

5.02.02P046 Ustavno sudstvo- predmet

5.02.02P049 Prekršajno pravo – predmet

5.02.02P050 Posebno upravno pravo- predmet

5.02.02P051 Službeničko pravo- predmet

5.02.02P058 Evropsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti

5.02.06.019 Medjunarodno javno pravo - predmet

5.02.03 Poslovno pravo i ekonomija naučna oblast

5.02.03. Finansije i finansijsko pravo - predmet

5.02.03.028 Bankarsko pravo - predmet

5.02.03. Pravo privrednih društava - predmet

5.02.03.024 Javno pravni režim privrednog poslovanja - predmet

5.02.03.026 Ugovori o prodaji gradjanskog i poslovnog prava - predmet

5.02.03. Pravo vrijednosnih papira - predmet

5.02.02. Osnove prava intelektualnog vlasništva

5.02.02. Ugovori poslovnog prava - predmet

5.02.02.041 Instrumenti pojačanja izvršenja ugovornih obaveza - predmet

5.02.02.044 Stečajno pravo - predmet

5.02.02.048 Ugovorno poslovno pravo - predmet

5.02.02.049 Pravo u turizmu i ugostiteljstvu - predmet

5.02.02.054 Pravo osiguranja - predmet

5.02.02.067 Mjenično i čekovno pravo - predmet

5.02.02.068 Medjunarodno, komunitarno i BH pravo intelektualnog vlasništva- predmet

5.02.02.069 Javna preduzeća

Page 22: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

22

5.02.02.070 Stečajno i pravo redovne likvidacije privrednih društava - predmet

5.02.02.072 Pravo vrijednosnih papira - predmet

5.02.02.073 Korporativno upravljanje - predmet

5.02.02.080 Notarsko pravo - predmet

5.02.02.081 Pravo konkurencije - predmet

5.02.02.082 Ekonomske osnove države i prava - predmet

5.02.06.060 Medjunarodno poslovno pravo - predmet

5.02.04 Gradjansko pravo uža naučna oblast

5.02.04.P023 Obligaciono pravo – opštio dio - predmet

5.02.04.P013 Uvod u gradjansko pravo - predmet

5.02.04.P028 Obligaciono pravo – posebni dio - predmet

5.02.04.P018 Stvarno pravo - predmet

5.02.04.P033 Gradjanski parnični postupak - predmet

5.02.07. Ljudska prava - predmet

5.02.04.P014 Porodično pravo - predmet

5.02.04.P019 Nasljedno pravo- predmet

5.02.04.P037 Građanski vanparnični i izvršni postupak - predmet

5.02.04.P069 Pravo konkurencije i pravo zaštite potrošača - predmet

5.02.04.023 Medjunarodno privatno pravo - predmet

5.02.05 Krivično pravo uža naučna oblast

5.02.05.039 Viktimologija - predmet

5.02.05.P063 Kriminalistika - predmet

5.02.05.P61 Kriminologija sa penologijom- predmet

5.02.05.P015 Krivično pravo- opšti dio - predmet

5.02.05.P030 Krivično pravo – posebni dio - predmet

Page 23: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

23

5.02.05.P025 Krivično procesno pravo – opšti dio

5.02.05.P049 Prekršajno pravo - predmet

5.02.05.P028 Krivično procesno pravo – posebni dio- predmet

5.02.05.P063 Maloljetničko krivično pravo - predmet

5.02.05.P065 Korupcija i njeno suzbijanje - predmet

5.02.05.079 Krivično pravna odgovornost pravnih lica - predmet

5.02.05.P031 Medunarodno krivično pravo - predmet

5.02.06 Medjunarodno pravo uža naučna oblast

5.02.06.063 Medjunarodno ekonomsko pravo-predmet

5.02.06.064 Medjunarodno pravosudje - predmet

5.02.06.065 Pravo medjunarodnih organizacija - predmet

5.02.06.076 Medjunarodno kazneno pravo - predmet

5.02.06.M32 Stalni medjunarodni kazneni sud - predmet

5.02.06.M23 Medjunarodne i BiH regulative i zaštita ljudskih prava - predmet

5.02.06.M33 Medjunarodno,komunitarno i BH pravo zaštite okoline - predmet

5.02.06.M41 Međunarodno idomaće pravo u turizmu - predmet

5.02.07 Evropsko pravo – Pravo EU uža naučna oblast

5.02.07.018 Osnove ustavnog i administrativnog prava EU - predmet

5.02.07.029 Poslovno pravo EU - predmet

5.02.07.056 Pravna istorija evropskih integracija - predmet

5.02.07.M30 Javno pravo EU-predmet

5.02.07.110 Evropske integracije i zajednička poljoprivredna politika - predmet

5.04. Informacijske nauke – šira naučna oblast

5.05. Sociologija-šira naučna oblast

5.05.01 Teorija i istorija sociologije uža naučna oblast

Page 24: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

24

5.05.01.053 Sociologija - predmet

5.05.01.002 Sociologija za ekonomiste - predmet

5.06. Psihologija – šira naučna oblast

5.06.01 Primjenjene psihološke nauke uža naučna oblast

5.06.01.017 Pedagoška psihologija - predmet

5.07. Pedagoške nauke - šira naučna oblast

5.07.01. Didaktika uža naučna oblast

5.07.01.M216 Savremeni didaktički sistemi - predmet

5.07.01.019 Didaktički sistemi - predmet

5.07.02 Metodika vaspitno –obrazovnog rada uža naučna oblast

5.07.02.020 Metodika vaspitno obrazovnog rada - predmet

5.07.02.M217 Moderna metodika vaspitno obrazovnog rada - predmet

5.07.03 Opšta pedagogija uža naučna oblast

5.07.03.018 Savremena pedagogija - predmet

5.07.03.021 Menadžment obrazovanja- predmet

5.07.03.024 Menadžment kvaliteta u obrazovanju- predmet

5.07.03.M215 Napredna pedagogija - predmet

5.08. Komunikološke nauke – šira naučna oblast

5.08.01 Kulturološke studije uža naučna oblast

5.08.01.051 Osobine naroda - predmet

5.08.02 Komunikologija uža naučna oblast

5.08.02.050 Komunikologija - predmet

5.09 Demografija – šira naučna oblast

6. HUMANISTIČKE NAUKE - naučna oblast

Page 25: ODLUKU O DOPUNAMA I IZMJENAMA NAUČNIH OBLASTI

25

6.01 Filozofija – šira naučna oblast

6.01.01 Istorija filozofije uža naučna oblast

6.01.01.304 Medicinska etika - predmet

6.02. Teologija – šira naučna oblast

6.03. Filologija (nauka o jeziku i književnosti) - šira naučna oblast

6.03.01 Teorija i istorija književnosti uža naučna oblast

6.03.01.014 Retorika - predmet

6.03.06 Slavistika uža naučna oblast

6.03.06.006 Ruski jezik i književnost - predmet

6.03.07 Anglistika uža naučna oblast

6.03.07.006 Engleski jezik - predmet

6.03.08 Germanistika uža naučna oblast

6.03.08.006 Njemački jezik - predmet

6.04 Nauka o umjetnosti – šira naučna oblast

6.05. Istorija – šira naučna oblast

6.06. Arheologija – šira naučna oblast

6.07 Etnologija i antropologija – šira naučna oblast