24
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o sudskom registru nalazi se u odredbi članka 118. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 41/2001 i 55/2001). II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI ZAKONOM I POSLJEDICE DONOŠENJA ZAKONA Zakon o sudskom registru (Narodne novine, br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 5/99 i 54/2005) stupio je na snagu 1. siječnja 1995. godine, istodobno sa stupanjem na snagu Zakona o trgovačkim društvima. Od stupanja na snagu pa do 1999. godine, Zakon o sudskom registru izmijenjen je i dopunjen pet puta – Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Narodne novine, broj 57/96), Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Narodne novine, broj 1/98), Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Narodne novine, broj 30/99), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Narodne novine, broj 45/99) te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Narodne novine, broj 54/2005). Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Narodne novine, broj 54/2005), koje su stupile na snagu 27. travnja 2005. godine, otklonjeni su nedostaci koji su se odnosili na 1. vrijeme potrebno za skupljanje isprava potrebnih za upis u sudski registar (Zakon je sadržavao odredbe koje su otežavale i usporavale upis subjekata u sudski registar), 2. nedovoljnu reguliranost pojedinih instituta, zbog čega su se javljali problemi u praksi (postupak likvidacije po službenoj dužnosti nije u potpunosti bio reguliran, nije postojala sankcija za predlagatelje koji nisu platili troškove sudske pristojbe i troškove objave upisa u Narodnim novinama, nije bila regulirana zabilježba spora, kao bitan element koji pridonosi ostvarivanju načela javnosti i povjerenja u javnu knjigu), 3. neusklađenosti s ostalim važećim propisima (Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 52/2000, 118/2003, Zakonom o zadrugama (Narodne novine, br. 36/95, 67/2001 i 12/2002), Zakonom o matičnom broju (Narodne novine, br. 9/92 i 66/2002) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/2003), Zakonom o bankama (Narodne novine, broj 84/2002), Zakonom o stečaju (Narodne novine, br. 44/96, 161/98, 29/99, 129/2000, 123/2003, 197/2003 i 187/2004)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o sudskom registru nalazi se u odredbi članka 118. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 41/2001 i 55/2001). II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI ZAKONOM

I POSLJEDICE DONOŠENJA ZAKONA

Zakon o sudskom registru (Narodne novine, br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 5/99 i 54/2005) stupio je na snagu 1. siječnja 1995. godine, istodobno sa stupanjem na snagu Zakona o trgovačkim društvima.

Od stupanja na snagu pa do 1999. godine, Zakon o sudskom registru izmijenjen je i

dopunjen pet puta – Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Narodne novine, broj 57/96), Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Narodne novine, broj 1/98), Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Narodne novine, broj 30/99), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Narodne novine, broj 45/99) te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Narodne novine, broj 54/2005).

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Narodne novine, broj

54/2005), koje su stupile na snagu 27. travnja 2005. godine, otklonjeni su nedostaci koji su se odnosili na

1. vrijeme potrebno za skupljanje isprava potrebnih za upis u sudski registar (Zakon je sadržavao odredbe koje su otežavale i usporavale upis subjekata u sudski registar), 2. nedovoljnu reguliranost pojedinih instituta, zbog čega su se javljali problemi u praksi (postupak likvidacije po službenoj dužnosti nije u potpunosti bio reguliran, nije postojala sankcija za predlagatelje koji nisu platili troškove sudske pristojbe i troškove objave upisa u Narodnim novinama, nije bila regulirana zabilježba spora, kao bitan element koji pridonosi ostvarivanju načela javnosti i povjerenja u javnu knjigu), 3. neusklađenosti s ostalim važećim propisima (Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 52/2000, 118/2003, Zakonom o zadrugama (Narodne novine, br. 36/95, 67/2001 i 12/2002), Zakonom o matičnom broju (Narodne novine, br. 9/92 i 66/2002) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/2003), Zakonom o bankama (Narodne novine, broj 84/2002), Zakonom o stečaju (Narodne novine, br. 44/96, 161/98, 29/99, 129/2000, 123/2003, 197/2003 i 187/2004)

Page 2: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

2

Na taj se način povećala efikasnost upisa u sudski registar, izjednačilo u pravima i

obvezama domaće i inozemne pravne i fizičke osobe, smanjili troškovi upisa, pojednostavio i ubrzao postupak upisa, te se omogućila provedba projekta HITRO.HR koji je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. prosinca 2004. godine, donijela s ciljem da se subjektima omogući što brže i jednostavnije započinjanje gospodarske i poduzetničke djelatnosti, a što uključuje smanjenje broja potrebnih odobrenja i sl., te njihovo prikupljanje na manjem broju mjesta. Osim navedenog, tim je izmjenama i dopunama stvorena osnova za daljnje usklađivanje domaćih propisa sa zakonodavstvom Europske unije.

Budući da postoji potreba za daljnjim usklađivanjem s pravnom stečevinom

Europske unije, a napose s odredbama izmijenjene Prve direktive, Direktivom 2003/58/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. godine, pristupilo se izradi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru koji bi uklonio i posljednju neusklađenost. Tako su u Prijedlog Zakona ugrađene odredbe koje se u osnovi odnose na izmjene i dopune kako slijedi.

1. Sukladno odredbama izmijenjene Prve Direktive, uz dosadašnje vođenje glavne

knjige podataka u elektronskom obliku, predviđeno je vođenje i objava isprava, koje se prema Zakonu prilažu uz prijavu za upis u sudski registar, u elektroničkom obliku. Time će se postići da će svatko, bez dokazivanja pravnog interesa, moći izvršiti uvid u isprave i podatke ne samo neposrednim uvidom u zbirku isprava, već i jednostavnim klikom na tipku računala. Na taj će način neposredno biti ostvareno načelo transparentnosti sudskog registra kao javne knjige.

2. Stvorena je zakonska podloga za komunikaciju registarskih sudova s javnim

bilježnicima elektronskim putem, na koji će način biti značajno ubrzan postupak upisa u sudski registar, a čime će se dodatno pridonijeti ostvarenju načela hitnosti upisa, što će na posredan način doprinijeti i sigurnosti gospodarsko-pravnog prometa.

3. Radi postizanja standarda Europske unije da sve isprave i podaci budu vođeni i

dostupni na jednom mjestu, uvedena je obveza dostave godišnjih financijskih izvješća u sudskom registru. Uvođenje ove obveze u predmetni Zakon nužno je kako bi se ostvarila načela transparentnosti upisa te zaštite povjerenja u potpunost upisa u sudski registar.

4. Sukladno navedenom uređen je i način postupanja u slučajevima kada subjekti

upisa propuste izvršiti obvezu predaje godišnjih financijskih izvješća tri godine uzastopce. 5. U Zakon je uvedena mogućnost upisa u sudski registar pravnih subjekata kao što

su europsko trgovačko društva (societas europaea, skraćeno SE) i europska ekonomska interesna grupacija (EEIG), a sve sukladno odredbama Uredbe Vijeća (EZ-a) broj 2157/2001 od 08. listopada 2002. godine o Statutu europskog trgovačkog društva (societas europaea, SE) te Uredba Vijeća (EEZ) br. 2137/85 od 25. srpnja 1985. o Europskoj ekonomskoj interesnoj grupaciji (EEIG). Napominje se da će se primjena ovih odredbi odgoditi do ulaska u EU, budući da iste nisu predviđene Zakonom o trgovačkim društvima. Naime, uredbe Vijeća se direktno primjenjuju na zakonodavstvo države članice i ne treba ih posebno unositi u domaće zakonodavstvo.

Page 3: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

3

Uvođenjem novog načina vođenja sudskog registra te samog postupka upisa postići će se veća sigurnost i transparentnost u gospodarsko-pravnom prometu, bolja zaštita autentičnosti isprava, onemogućavanja krivotvorenja istih te smanjivanje izdataka za uredski materijal i zaštita okoliša, budući da će postupno papir kao medij/nositelj podataka i isprava biti napušten.

III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provedbu ovog Zakona bit će potrebno iz Državnog proračuna osigurati oko 5.500.000,00 kuna za pokriće troškova nabave informatičke i uredske opreme te njihovo održavanje, nadogradnje programa baze sudskog registra, izrade programa zbirke isprava i nove web stranice sudskog registra, te obuke službenika. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA

Prilaže se tekst Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru.

V. TEKST ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU

Page 4: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

4

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru (Narodne novine, br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99 i 54/2005) članku 2. u stavku 3. iza riječi „rješenja“ riječ „doneseno“ zamjenjuje se riječju „donesena“. Iza stavka 12. dodaje se stavak 13. i glasi:

„(13) Objava u smislu ovog Zakona znači otkrivanje sadržaja isprava i podataka zainteresiranim osobama i tijelima, na papiru ili u elektroničkom obliku.“

Članak 2. U članku 3. mijenja se stavak 2. i glasi:

„(2) Glavna knjiga vodi se usporedo na papiru i u elektroničkom obliku.“ Stavak 3. briše se. Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

„(3) Glavne knjige se povezuju u jedinstvenu bazu podataka za Republiku Hrvatsku.“

Dosadašnji stavak 5., koji sada postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

„(4) Zbirka isprava vodi se na papiru ili u elektroničkom obliku. Zbirke isprava vođene u elektroničkom obliku povezuju se u jedinstvenu bazu podataka za Republiku Hrvatsku.“ Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. i glase:

„(5) Isprave i podaci koji se pohranjuju u zbirci isprava mogu biti objavljeni i na jednom od službenih jezika Europske unije.

(6) Isprave i podaci iz stavka 5. ovog članka moraju biti prevedeni od ovlaštenog

sudskog tumača. U slučaju nesuglasja u pogledu sadržaja isprava i podataka na hrvatskom jeziku i onih na stranom jeziku, mjerodavnom će se smatrati isprava sastavljena na hrvatskom jeziku.“ Dosadašnji stavci 6., 7. i 8., postaju stavci 7., 8. i 9.

Članak 3.

U članku 4. u stavku 2. iza riječi „javne“ dodaje se riječ „isprave i “, a riječ „kopija“ zamjenjuje se riječju „preslika“.

Page 5: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

5

Mijenja se stavak 4. i glasi:

„(4) Ostvarivanje prava na razgledanje podataka i izdavanje izvadaka iz glavne knjige koja se vodi i u elektroničkom obliku te razgledanje i izdavanje isprava i podataka pohranjenih na papiru ili u elektroničkom obliku u zbirci isprava, dužan je omogućiti svaki registar bez obzira u kojem je registru subjekt upisa upisan, a u zbirku isprava ako s njom raspolaže.“.

Članak 4.

U članku 5. dodaje se stavak 1. i glasi: „(1) Javni bilježnici mogu, u skladu sa svojim ovlaštenjima i odredbama ovog Zakona, komunicirati s registrom i elektroničkim putem. “. U dosadašnjem stavku 1., koji postaje stavak 2. riječ „kopije“ zamjenjuje se riječju „preslike“. Iza riječi „Zakona“ stavlja se točka, a riječi „ako raspolažu podacima iz registra“ brišu se.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. iza točke 6. dodaju se nove točke 7. i 8. i glase: „7. europsko društvo (Societas Europaea, skraćeno SE), 8. europska gospodarska interesna grupacija (skraćeno EEIG).“ Dosadašnje točke 7., 8., 9., 10. i 11. postaju točke 9., 10., 11., 12. i 13.

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. iza riječi „zahtjevom“, točka se zamjenjuje zarezom te dodaju riječi „koji se predaje sudu na papiru ili elektroničkim putem.“.

Članak 7.

U članku 16. stavak 5. briše se.

Članak 8.

U članku 17. stavku 1. iza riječi „knjizi“, stavlja se zarez te dodaju riječi „akata i isprava na papiru ili elektroničkim putem“. Riječi „telekomunikacijskom mrežom ili putem elektroničkog medija“ brišu se.

Članak 9.

U članku 24. u stavku 1. riječ „registru“, zamjenjuje se riječju „registar“.

Page 6: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

6

U stavku 2. točki 5., iza riječi „izdala“ briše se zarez i dodaju riječi „te način zastupanja,“. U točki 6.b) iza riječi „statuta“, stavlja se zarez i dodaje riječ „pravila“. Iza dosadašnje točke 7. dodaje se nova točka 8. i glasi:

„8. dan predavanja godišnjeg financijskog izvješća, uz navođenje obračunskog razdoblja poslovne godine za koju se predaje,“. Dosadašnja točka 8. postaje točka 9.

Članak 10.

U članku 31. stavku 2. točki 4. iza riječi „ulaganjem“ stavlja se zarez i dodaju riječi „a u oba slučaja s naznakom“.

Članak 11.

Iza članka 31. dodaju se naslov i članak 31.a i glase:

„Europsko društvo (Societas Europaea, SE)

Članak 31.a Osim podataka iz članka 24. i članka 31. ovog Zakona za europsko društvo (SE)

upisuju se i 1. u slučaju preseljenja sjedišta u Republiku Hrvatsku, dosadašnju tvrtku, dosadašnje

sjedište, registar u kojem se društvo vodilo i dosadašnji broj upisa u tom registru, 2. namjeravano preseljenje sjedišta u drugu državu članicu, 3. za članove uprave moguća funkcija predsjednika, zamjenika predsjednika ili direktora

društva.“. Članak 12.

U članku 36. stavku 1. točki 4. iza riječi „prezime“ briše se zarez i dodaju riječi „prokuriste čija je prokura ograničena na podružnicu, njegovo“.

Članak 13. U članku 39. u stavku 1. iza riječi „prijave“ dodaju se riječi „ili prijave zaprimljene elektroničkim putem od javnog bilježnika i osoba ovlaštenih posebnim propisima, ako zakonom nije drugačije propisano“. U stavku 3. iza riječi „nadzornog odbora,“ briše se riječ “te“, a iza riječi „uplatama“ točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi “te godišnje financijsko izvješće.“. Iza stavka 3., dodaju se novi stavci 4. i 5. i glase:

„(4) Godišnje financijsko izvješće predaje se u rokovima određenima posebnim propisima.

Page 7: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

7

(5) Danom upisa predanog godišnjeg financijskog izvješća registru, isti se smatra javnim podatkom i ne treba ga posebno objavljivati.“. Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 14.

U članku 40. stavku 7. riječ „toga“ zamjenjuje se riječju „ovoga“.

Članak 15.

U članku 41. stavku 1. točki 3. iza riječi „prijave“ dodaju se riječi „za upis“. U stavku 1. točki 4. iza riječi „članova uprave“ riječi „određenih za zastupanje“, zamjenjuju se riječima „i drugih osoba ovlaštenih za zastupanje“.

Članak 16.

U članku 43. ispred zadnjeg stavka oznaka „(3)“ mijenja se u oznaku „(4)“.

Članak 17.

U članku 49. stavku 4. iza riječi „prijavu za“ dodaje se riječ „upis“, a riječ „promjenu“, mijenja padež i glasi „promjene“.

Članak 18.

U članku 52. u stavku 2. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom te se dodaju riječi „na papiru ili elektroničkim putem.“.

Članak 19. U članku 59. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. i glasi:

„(3) Žalba se predaje u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu, u slučajevima kada se žalba dostavlja na odgovor, sukladno odredbama Zakona o parničnom postupku. Žalba se predaje na papiru ili na drugi način.“. Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 20.

U članku 64. stavku 5. iza riječi „i“ riječ „upisa“ mijenja padež i glasi „upis“.

Članak 21.

Članak 70. mijenja se i glasi:

„(1) Registar će brisati subjekt upisa na zahtjev tijela za porezne poslove po službenoj dužnosti, ako subjekt upisa nema imovine.

Page 8: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

8

(2) Registar će po službenoj dužnosti provesti postupak brisanja nad društvom ako

ono tri godine uzastopce ne postupi po zakonskoj obvezi predaje svojih godišnjih financijskih izvješća, niti ih dostavi sudu u roku od 6 mjeseci nakon što sud objavi pokretanje postupka brisanja, a društvo u tom roku ne učini vjerojatnim da ima imovinu.

(3) U slučaju da društvo učini vjerojatnim da ima imovinu, sud će obustaviti postupak brisanja.

(4) U slučaju da se nakon brisanja subjekta upisa utvrdi postojanje imovine, provest će se postupak likvidacije nad tom imovinom. U izvanparničnom postupku, sud će na prijedlog zainteresirane osobe imenovati likvidatora naknadno pronađene imovine.“.

Članak 22.

U članku 71. stavku 2. riječ „kasnije“ briše se.

Članak 23.

Naslov iznad članka 88. i članak 88. brišu se.

Članak 24. Članak 90. briše se.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 25.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa dužan je uskladiti Pravilnik iz članka 3.

Zakona o sudskom registru (Narodne novine, br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99 i 54/2005) u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 26.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Zakona preslike cjelovitih isprava i podataka, koji

su nastali nakon usklađivanja s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93), a koji se vode za pojedini subjekt upisa pod određenim MBS, mogu se sukladno zamolbi, odnosno prijedlogu osoba ovlaštenih za zastupanje, pretvoriti u elektronički oblik.

(2) Uvjeti i način za postupanje sukladno stavku 1. ovog članka propisat će se

Pravilnikom iz članka 25. ovog Zakona, a počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2009. godine.

Članak 27.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o sudskom registru.

Page 9: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

9

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama, osim odredaba članka 1. stavka 2., članka 2. stavaka 4. i 5., članka 3. stavka 2., članka 6., članka 8., članka 13. stavka 1. i stavka 3. u dijelu kojim je odredbi članka 39. Zakona o sudskom registru (Narodne novine, br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99 i 54/2005) dodan stavak 5., članka 18. i članka 26., koje stupaju na snagu 1. siječnja 2009. godine, i odredaba članaka 5. i 11. ovog Zakona, koje stupaju na snagu danom stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Page 10: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

10

OBRAZLOŽENJE

Članak 1. Usklađenje s Direktivom 2003/58/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja

2003. godine kojom se mijenja Direktiva Vijeća 68/151 EEC, a prema kojoj je propisano da u kontekstu modernizacije, trgovačkim društvima mora biti omogućeno da izaberu da li će pohranjivati obvezne akte i podatke na papiru ili u elektroničkom obliku. Slijedom navedenog u članku 1. Zakona iza stavka 12. dodan je stavak 13. kojim se definira pojam „objave“ u smislu ovog Zakona, kako bi se uklonile eventualne dvojbe o tome što sadržajno navedeni pojam obuhvaća.

Napominje se da je, zbog prilagodbe domaćem pravnom sustavu, primjena Direktive

proširena na sve subjekte upisa koji podliježu registarsko - pravnom režimu, što znači da će se odredbe ovog Zakona ravnopravno primjenjivati na sve subjekte upisa iz članka 6. Zakona o sudskom registru (Narodne novine, br. 1/95, 57/96, 45/99 i 54/2005), čime će biti dodatno doprinijeto transparentnosti sudskog registra.

Članak 2. U članku 3. izmijenjen je stavak 2. radi usklađivanja s odredbom članka 3. Direktive. Stavak 3. brisan je kao suvišan, budući da je terminološki netočan, a u praksi se

pokazao kao nepotreban, jer je zahvaljujući postojećem programu baze sudskog registra ispis podataka za glavnu knjigu moguće dobiti tzv. „izvadak iz sudskog registra na dan“, koji sadrži identične podatke onima iz „ispisa“. Mišljenje je radne skupine da je inzistiranje na ovakvom gomilanju papirnate dokumentacije nepotrebno i skupo, a samo po sebi ne doprinosi posebno zaštiti podataka, niti ugrožava prava subjekata upisa.

Izmijenjeni su i stavci koji se odnose na glavne knjige i zbirke isprava, na način da je

određeno da se i glavne knjige i zbirke isprava svih sudskih registara povezuju u jedinstvenu bazu podataka za Republiku Hrvatsku.

Radi usklađivanja s izmijenjenom Prvom smjernicom EU, dodani su novi stavci 5. i 6.

kojim se predviđa mogućnost da isprave i podaci koji se pohranjuju u zbirci isprava mogu biti objavljeni i na jednom od službenih jezika Europske unije. Uz implementaciju ovakve odredbe, bilo je potrebno izrijekom ugraditi presumpciju o autentičnosti podataka objavljenih na bilo kojem jeziku država članica Europske unije.

Isto tako izvršena je i prenumeracija, budući da je umetanjem odredbe novih stavaka

bilo nužno izvršiti i izmjene u oznakama ostalih, nepromijenjenih stavaka. Članak 3. S obzirom da je jedan od glavnih ciljeva donošenja ovog Zakona proširivanje

instrumenata kojim se oživotvoruju načela javnosti i transparentnosti, na način da se uvodi mogućnost objave isprava u elektroničkom obliku, bilo je potrebno uskladiti odredbu članka 4.

Page 11: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

11

Članak 4. Kako je jedno od osnovnih načela registarskog postupka načelo hitnosti u postupanju, a

u eri informatizacije, trebalo je stvoriti zakonsku osnovu za uspostavu komunikacije elektroničkim putem između registarskih sudova i javnih bilježnika. Naime razmjena isprava elektroničkim putem značajno bi ubrzala postupak jer bi izostale faze fizičke dostave prijave s odgovarajućim ispravama, a smanjila bi se i mogućnost zlouporabe isprava i prijevarnog postupanja, te pridonijelo sistematičnosti u pohrani isprava. Sličan način komuniciranja između javnih bilježnika i registarskog suda propisan je primjerice i odredbom članka 35.a stavka 2. Zakona o sudskom registru Republike Austrije, te se uspješno provodi u austrijskoj praksi registarskih sudova.

Članak 5. Dopunom odredbe članka 6. u Zakon je uvedena mogućnost upisa u sudski registar

novih pravnih oblika kao što su europsko trgovačko društvo (societas europae, skraćeno SE) i europska ekonomska interesna grupacija (EEIG), a sve sukladno odredbama Uredbe Vijeća (EZ-a) broj 2157/2001 od 08. listopada 2002. godine o Statutu europskog trgovačkog društva (societas europaea, SE) te Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2137/85 od 25.srpnja 1985. o Europskoj ekonomskoj interesnoj grupaciji (EEIG). Napominje se da će se primjena ovih odredbi odgoditi do ulaska u EU, budući da iste nisu predviđene Zakonom o trgovačkim društvima, materijalnim zakonom koji uređuje pravo trgovačkih društava. Kada postanemo članica Europske unije uredbe Vijeća će se direktno primjenjivati u našem zakonodavstvu pa ih neće trebati posebno unositi u zakone.

Članak 6. Zahvati u odredbi članka 9. stavka 1. bili su potrebni radi usklađivanja s izmjenama i

dopunama iz odredbe članka 2. Prijedloga te vrijedi obrazloženje kako je navedeno uz odredbu istog.

Članak 7. Odredbom članka 239. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

(Narodne novine, broj 117/2003), brisane su odredbe koje su se odnosile na zahtjev za zaštitu zakonitosti, zbog čega je potrebno brisati odredbu članka 16. stavka 5. Zakona o sudskom registru, budući da za njenu primjenu ne postoji temelj u procesnom zakonu.

Članak 8. Izmjene u članku 17. stavku 1. bile su potrebne radi terminološkog usklađivanja s

ostalim tekstom Zakona. Članak 9. Dopunom u članku 24. stavku 2. točki 5. ispravljen je ranije učinjen propust, na način

da je uz podatke osoba ovlaštenih za zastupanje dodan i podatak o „načinu zastupanja“, a koji podatak je nužan registarski podatak i koji se u praksi upisuje u sudski registar. Napominje se da odredbom članka 12. točke 6. i 7. Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (Narodne novine, br. 10/95, 101/96, 62/98, 123/2002 i 94/2005) ovaj uglavak postoji.

Page 12: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

12

Budući da dosadašnjim Zakonom nije bilo predviđeno upisivanje podataka koji se

odnose na datum usvajanja pravila zadruge kao temeljnog akta zadruge, izvršena dopuna u točki 6.b), kojom je takav propust ispravljen te se ovaj pojam eksplicitno uvodi kao registarski podatak za zadruge.

Sukladno imperativu Europske unije da se podaci i isprave vode i objavljuju na jednom mjestu u predmetnom je stavku bilo potrebno dodati novu točku 8. koja se odnosi na predavanje godišnjeg financijskog izvješća. Budući da se radi o ispravi koja se vodi kod drugog tijela; Registra godišnjih financijskih izvješća, a koji nije povezan sa sudskim registrom, takvo stanje ne udovoljava pravnim standardima Europske unije, i ne doprinosi ostvarivanju osnovnih načela registarskog postupka, a svakako ne doprinosi ni sigurnosti gospodarsko-pravnog prometa.

Članak 10. Dopuna u odredbi članka 31. stavka 2. točke 4. ispravak je ranijeg propusta da se na

odgovarajući način jezično korektno odredi što se upisuje u slučajevima uvjetnog povećanja temeljnog kapitala. Naime, u članku 31. stavku 2. točka 4. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudskom registru (Narodne novine, broj 54/2005) došlo je do redakcijske pogreške, budući da bi iza riječi „ulaganjem“ trebalo dodati zarez, te riječi „a u oba slučaja s naznakom“. Na takav zaključak navodi to što su riječi „ukupnog temeljnog kapitala nakon povećanja i poslovne godine u kojoj je to učinjeno,“ preuzete iz prijašnje odredbe članka 31. stavka 2. točke 4. Zakona o sudskom registru. Međutim, u prijašnjoj se odredbi navodilo da se radi o „naznaci ... ukupnog temeljnog kapitala nakon povećanja i poslovne godine u kojoj je to učinjeno“. Sadašnji tekst točke 4. navodi na zaključak da se riječ „ulaganjem“ odnosi na riječi „ukupnog temeljnog kapitala“, što nije logično, zbog čega je bilo potrebno izvršiti predmetnu dopunu.

Članak 11. Zbog same prirode europskog društva (SE), uvodi se novi članak 31.a) kojim se

propisuju podaci bitni za upis u sudski registar. Naime, kako se radi o subjektu koji ima poseban režim na cjelokupnom teritoriju Europske unije, te u skladu s tim i određene posebnosti, bilo je potrebno kao registarski podatak uvesti i takve posebnosti, koje ga razlikuju od domaćih subjekata.

Članak 12. Intervencija u članku 36. stavku 1. točki 4. bila je nužna radi ispravka propusta

zakonodavca da navede da se podaci koje Zakon traži, odnose na prokuristu čija je prokura ograničena na podružnicu. Naime, točkom 4. stavka 1. članka 36. Zakona o sudskom registru do sada se propisivalo koji se podaci upisuju u registar vezani uz prokurista kojeg je prokura ograničena na podružnicu. Ta je odredba izmijenjena kako bi se uskladila s odredbama Zakona o matičnom broju i Zakona o zaštiti osobnih podataka. Međutim, zbog redakcijske pogreške prilikom izrade Zakona o izmjenama i dopunama iz 2005. godine, više se ne vidi da je riječ o podacima koji se odnose na prokurista kojeg je prokura ograničena na podružnicu. Bez određivanja o čijim je podacima riječ odredba članka 36. stavka 1. točke 4. gubi smisao, stoga je izvršena odgovarajuća dopuna.

Page 13: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

13

Članak 13. Radi terminološkog usklađenja s ranijim odredbama u članku 39. u stavku 1. iza riječi

„prijave“ bilo je nužno dodati riječi koje omogućavaju ostvarivanje komunikacije registarskih sudova s javnim bilježnicima, koji će prijave s odgovarajućim ispravama moći slati i elektroničkim putem.

Isto tako u stavku 3. iza riječi: «prijave» dodaju se riječi: «ili prijave zaprimljene

elektroničkim putem od javnog bilježnika i osoba ovlaštenih posebnim propisima, ako zakonom nije drugačije propisano», kako bi se stvorila normativna podloga za budućnost kada će se razne baze javnih podataka i osoba koje njima upravljaju elektronički povezati i jer je trebalo predvidjeti mogućnost da se uvođenjem obveze prijave i dostave godišnjih financijskih izvješća za stranke ne stvaraju dodatna financijska opterećenja u vidu izrade prijave kod javnih bilježnika, a dodavanjem novih stavaka određeni su rokovi za njihovu predaju u skladu s posebnim propisima te je in favorem stranke, a u skladu s načelima transparentnosti i povjerenja u sudski registar, za upis predaje godišnjeg financijskog izvješća, utvrđena presumpcija o javnosti takvog podatka, odnosno isprave.

Članak 14. Izmjena u članku 40. stavku 7. bila je potrebna zbog redakcijske pogreške prilikom

izrade Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru iz 2005. godine. Naime, tekst odredbe tada dodanog stavka 7. članka 40. upućuje na pravilnik donesen na temelju Zakona o trgovačkim društvima. Kako Zakon o trgovačkim društvima ne predviđa donošenje pravilnika, očito je riječ o pravilniku iz članka 3. Zakona o sudskom registru koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 15. Dopuna u članku 41. stavku 1. točki 3. je kozmetičke naravi i ne treba je posebno

obrazlagati. Dopuna u stavku 1. točka 4. bila je potrebna iz razloga što je važećom odredbom

propisano da je uz prijavu za upis potrebno priložiti dokaz o određivanju članova uprave, prokuriste, likvidatora ili stečajnog upravitelja, s njihovim ovjerenim potpisima, s datumom rođenja, brojem i oznakom osobne identifikacijske isprave, dok to isto nije predviđeno za upis ostalih osoba ovlaštenih za zastupanje, primjerice ustanova (ravnatelji škola, bolnica i sl.), štedno-kreditnih zadruga (ravnatelji) i sl., a posebice stoga što je člankom 24. stavkom 2. točkom 5. Zakona o sudskom registru propisano da se u sudski registar upisuju osobe ovlaštene za zastupanje ne samo trgovačkih društava, već i ostalih pravnih subjekata.

Članak 16. U članku 43. ispred zadnjeg stavka ispravljena je očigledna pogreška u dosadašnjoj

numeraciji stavaka. Članak 17. Izmjene u članku 49. stavku 4. su terminološko gramatičke prirode i ne treba ih

posebno obrazlagati.

Page 14: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

14

Članak 18. Za dopune u članku 52. u stavku 2. vrijedi obrazloženje kao uz članak 2. i 5. ovog Prijedloga. Članak 19. U članku 59. dodan je novi stavak 3., kojim se izrijekom u izvanparnični postupak

uvodi odredba članka 359. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/2001 i 117/2003), koja je nužna radi zakonitog provođenja postupka povodom žalbe.

Članak 20. U članku 64. stavku 5. izvršena je izmjena gramatičke naravi. Članak 21. Obzirom da je u praksi uočen problem u provedbi odredbe dosadašnjeg članka 70.

Zakona prema kojoj je sankcija za obveznike dostave godišnjih financijskih izvješća, koji predmetnu obvezu nisu izvršili tri godine uzastopce, brisanje iz sudskog registra, a registarski sudovi nemaju mehanizama i ovlasti putem kojih bi provjeravali i uspoređivali poslovanje pojedinih subjekata upisa kroz više poslovnih godine, odredba članka 70. u cijelosti je izmijenjena.

Svrha izmjena je reguliranje postupanja registarskih sudova u specifičnim situacijama

kada postupak za brisanje subjekta upisa pokrene tijelo za porezne poslove, ako subjekt upisa nema imovine te u situacijama kada sud sam provodi postupak brisanja nad društvom ako ono tri godine uzastopce ne postupi po zakonskoj obvezi predaje svojih godišnjih financijskih izvješća, niti ih dostavi sudu u roku od šest mjeseci nakon što sud objavi pokretanje postupka brisanja, a društvo u tom roku ne učini vjerojatnim da ima imovinu. Posljednje rješenje neposredno je preuzeto iz odredbe članka 367. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 52/2000 i 118/2003) i ovakvim provedbenim rješenjem bit će moguće i faktično ostvarenje odredbe materijalnog zakona. Saznanje o takvim subjektima sudovi će imati zahvaljujući ovim Prijedlogom uvedene obveze dostave godišnjih financijskih izvješća, čija će dostava će biti praćena unutar informacijskog sustava sudskog registra. Isto tako predviđeno je i rješenje u situaciji kada se nakon brisanja subjekta upisa utvrdi postojanje imovine.

Članak 22. Izmjena u članku 71. stavku 2. kozmetičke je naravi, budući da je vezanje roka uz

kasniju objavu imalo smisla dok se upis, osim u Narodnim novinama, objavljivao i u jednom dnevnom listu.

Članak 23. Naslov iznad članka 88. i članak 88. brisani su kao nepotrebni, budući da je Zakonom o

trgovačkim društvima, te odredbom članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Narodne novine, broj 54/2005), brisana obveza objave upisa u još jednom od glasila.

Page 15: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

15

Članak 24. Odredba članka 90. brisana je kao nepotrebna. Članak 25. Odredbom članka određen je rok u okviru kojeg je ministar nadležan za poslove

pravosuđa dužan uskladiti provedbeni propis za primjenu ovog Zakona.

Članak 26. Odredbom je dana mogućnost subjektima upisa da posebnim zahtjevom mogu tražiti,

odnosno predložiti da sud pretvori u elektronički oblik isprave koje se za subjekte upisa vode pod određenim MBS, a koji postupak će biti uređen Pravilnikom.

Članak 27. S obzirom da je Zakon o sudskom registru mijenjan i dopunjavan nekoliko puta, ovom

se odredbom ovlašćuje Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o sudskom registru, a u cilju bolje preglednosti i lakšeg korištenja istim.

Članak 28. Odredbom ovog članka određeno je vrijeme stupanja na snagu ovog Zakona, uz

odgodu stupanja na snagu odredbi članaka koje se odnose na mogućnost dostave isprava elektroničkim putem te njihove pohrane i izdavanja u elektroničkom obliku, a kao datum stupanja na snagu odabran je 01. siječnja 2009. godine, u skladu s rokovima za dovršenje postupka informatizacije pravosuđa. Odgoda stupanja na snagu odredbi ovog Zakona koje se odnose na europsko društvo (SE) i europsku ekonomsku interesnu grupaciju (EEIG), potrebna je kako bi se izbjegla potreba da zbog uvođenja ovih instituta mijenjamo materijalni propis (Zakon o trgovačkim društvima). Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju Uredba Vijeća (EZ-a) broj 2157/2001 od 08. listopada 2002. godine o Statutu europskog trgovačkog društva (societas europaea, SE) te Uredba Vijeća (EEZ) br. 2137/85 od 25.srpnja 1985. o Europskoj ekonomskoj interesnoj grupaciji (EEIG), neposredno će se primjenjivati, pa bi posebna regulacija ovih instituta značila dvostruku regulaciju istog, a samim tim i povlačila obvezu da se materijalni propis ponovno mijenja. Na ovaj način nastoji se izbjeći pravna nesigurnost do koje bi dovele prereguliranost i učestala izmjena propisa, a smanjit će se i troškovi angažiranja administrativnih i tehničkih kapaciteta za izradu novih zakona. Osim navedenog, po donošenju ovog Zakona, bit će potrebno izraditi i novi program središnje baze sudskog registra pa ukoliko sada ne bismo predvidjeli u programu ove institute, izložili bismo se dodatnim troškovima ponovnog angažiranja informatičkih stručnjaka u vrijeme kad to postane aktualno-ulaskom u EU.

Page 16: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

16

TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE

MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU

Članak 2.

(1) Registar je javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan zakonom. (2) Glavna knjiga registra (u daljnjem tekstu: glavna knjiga) je dio registra koji sadrži podatke o subjektima upisa propisane zakonom. (3) Zbirka isprava registra (u daljnjem tekstu: zbirka isprava) je dio registra koji sadrži dokaze bitne za upis podataka o subjektima upisa u glavnu knjigu, druge dokaze dostavljene ili sastavljene u postupku upisa, te rješenja doneseno u postupku upisa u registar. (4) Registarski uložak je dio glavne knjige koji sadrži podatke o jednom subjektu upisa. (5) Subjekt upisa je osoba za čiji se upis po zakonu mora osnovati poseban registarski uložak i voditi zbirka isprava. (6) Podružnica subjekta upisa (u daljnjem tekstu: podružnica) je dio subjekta upisa za koju je zakonom propisan upis u registar. (7) Matični broj subjekta upisa u registru (u daljnjem tekstu: MBS) je identifikacijski broj koji se svakom subjektu upisa određuje kod upisa u registar, a jedinstven je, nepromjenjiv i neponovljiv. (8) Upis u registar (u daljnjem tekstu: upis) je svako unošenje jednog ili više podataka o subjektu upisa u glavnu knjigu. (9) Brisanje je onaj upis kojim subjekt upisa prestaje postojati ili kojim određeni podatak upisan u glavnoj knjizi prestaje važiti. (10) Sudionik u postupku za upis (u daljnjem tekstu sudionik) je osoba koja je pokrenula postupak, osoba o čijim se pravima ili pravnim interesima odlučuje u postupku, te zakonom ovlašteno tijelo. (11) Predlagatelj je sudionik koji je pokrenuo postupak upisa. (12) Izvadak iz registra (u daljnjem tekstu: izvadak) je ovjerena isprava koja se izdaje iz registra na propisan način, a sadrži upisane podatke o jednom subjektu upisa koji važe ili koju su važili u nekom trenutku ili u određenom vremenskom razdoblju.

Članak 3.

(1) Registar vode trgovački sudovi (u daljnjem tekstu: registarski sudovi). Registar se čuva trajno. (2) Glavna knjiga vodi se usporedo u pisanom obliku i na elektroničkom računalu (u daljnjem tekstu: računalo). (3) Glavna knjiga u pisanom obliku vodi se kao ispis podataka upisanih na računalu po odredbama ovoga Zakona. , (4) Glavna knjigu rađena na računalu povezuje se u jedinstvenu bazu podataka za Republiku Hrvatsku. (5) Zbirka isprava vodi se u pisanom obliku, a može se voditi i na računalu. (6) Svaki registarski sud odgovara za vjerodostojnost upisa koji je proveo. (7) Registarski sud dužan je voditi paricu glavne knjige koja se vodi na računalu. Ministar pravosuđa određuje način i mjesto čuvanja te parice koji predstavljaju državnu tajnu. (8) Ministar pravosuđa pravilnikom propisuje oblik registra, način vođenja i upisa u registar, sadržaj, oblik i način popunjavanja prijave za upis te osiguranje, uporabu i čuvanje sadržaja

Page 17: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

17

registarskih podataka. Ministar pravosuđa može donijeti naputak o vođenju registra, te o osiguranju, uporabi i čuvanju sadržaja registarskih podataka.

Članak 4.

(1) Registar je javan. (2) Svatko može bez dokazivanja pravnog interesa razgledati podatke upisane u glavnoj knjizi i javne podatke iz zbirke isprava, te zahtijevati da mu se izda izvadak ili ovjerena kopija, odnosno prijepis javnih podataka iz zbirke isprava. (3) Prijepis, preslika, izvadak ili potvrda moraju se izdati u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva. (4) i (5) brisani (4) Ostvarenje prava uvida u glavnu knjigu koja se vodi na računalu i izdavanje izvatka iz te knjige, dužan je omogućiti svaki registarski sud bez obzira u kojem je registarskom sudu subjekt upisa upisan u registar, a u zbirku isprava, ako s njom raspolaže.

Članak 5.

Javni bilježnici ovlašteni su izdavati izvatke, kopije i prijepise iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona, ako raspolažu podacima iz registra.

Članak 6.

(1) U registar se upisuju sljedeće vrste subjekata upisa: 1. javno trgovačko društvo, 2. komanditno društvo, 3. gospodarsko interesno udruženje, 4. dioničko društvo, 5. društvo s ograničenom odgovornošću, 6. trgovac pojedinac, 7. ustanova, 8. zajednica ustanova 9. zadruge, 10. savez zadruga, 11. druge osobe za koje je upis propisan zakonom. (2) Podružnice subjekata upisa upisuju se u registar kada je to propisano zakonom.

Članak 9.

(1) Postupak za upis u registar pokreće se pisanom prijavom s određenim zahtjevom. (2) Kada je zakonom propisana obveza podnošenja prijave, predlagatelj je dužan podnijeti prijavu u roku od 15 dana, ako zakonom nije drukčije propisano. (3) Kada je to zakonom propisano, sud pokreće postupak po službenoj dužnosti.

Članak 16.

(1) Protiv rješenja o upisu u registar može se izjaviti žalba u roku od osam dana. (2) Protiv zaključka nije dopuštena žalba. (3) U postupku upisa u registar nije dopušteno vraćanje u prijašnje stanje i nema mirovanja postupka.

Page 18: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

18

(4) Protiv pravomoćnog rješenja o upisu u registar nije dopuštena revizija, niti ponavljanje postupka. (5) Protiv pravomoćnog rješenja o upisu u registar, nadležni državni odvjetnik može podići zahtjev za zaštitu zakonitosti.

Članak 17.

(1) Državnim tijelima mora se osigurati dostupnost podataka upisanih u glavnoj knjizi telekomunikacijskom mrežom ili putem informatičkog medija. (2) Javnim bilježnicima, Hrvatskoj gospodarskoj komori i drugim osobama osigurat će se telekomunikacijskom mrežom ili putem informatičkog medija dostupnost podataka upisanih u glavnoj knjizi, uz naknadu a na njihov zahtjev. (3) Način i uvjete, te iznos naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske propisat će odlukom.

Članak 24.

(1) U registru upisuju se podaci propisani zakonom i promjene tih podataka. (2) Podaci koji se upisuju su: 1. MBS, 2. tvrtka, skraćena tvrtka i prijevod tvrtke, odnosno naziv, skraćeni naziv i prijevod naziva; 3. sjedište - mjesto i adresa (ulica i kućni broj), 4. predmet poslovanja - djelatnosti subjekta upisa, 5. osobe ovlaštene za zastupanje (direktori, članovi uprave, prokuristi, likvidatori, stečajni upravitelji i drugi), ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalištem, brojem i oznakom osobne identifikacijske isprave, a za strance i država koja ju je izdala, 6. pravni odnosi: a) pravno ustrojbeni oblik, b) datum usvajanja osnivačkog akta (društvenog ugovora, izjave o osnivanju ili drugog akta) na temelju kojeg se upisuje osnivanje, datum usvajanja statuta, te datum i kratki sadržaj izmjene i dopune tih akata, c) ako je subjekt upisa osnovan na određeno vrijeme, vrijeme njegovog trajanja, d) datum odluke o statusnoj promjeni te novi pravnoustrojbeni oblik, e) razlog za prestanak, te postupak likvidacije, f) nastavljanje, g) odluke stečajnog suda koje se upisuju po službenoj dužnosti, h) prestanak subjekta upisa. 7. ostali podaci koji se odnose na: a) datum i vrijeme upisa i registarski sud, broj rješenja, ime i prezime suca, te MBS pod kojim je upisan član koji odgovara za obveze subjekta upisa, b) datum pravomoćnosti rješenja o upisu, c) redni broj i datum izdavanja isprave na kojoj se temelji upis i broj pod kojima se ona vodi u zbirci isprava, d) i drugi propisani podaci, 8. zabilježbe. (3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka upisuju se u skladu s odredbama ovoga Zakona, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Page 19: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

19

Članak 31.

(1) Osim podataka iz članka 24. ovoga Zakona, za dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću upisuju se i sljedeći podaci: 1. visina temeljnog ili odobrenog kapitala dioničkog društva, ili ukupni iznos temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću, 2. ime i prezime članova uprave, predsjednika, zamjenika predsjednika i članova nadzornog odbora društva, te njihovo prebivalište s datumom rođenja, brojem i oznakom osobne identifikacijske isprave, a za stranca i države koja ju je izdala, 3. ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, a za stranca i države koja ju je izdala, odnosno tvrtka ili naziv i sjedište jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću, odnosno jedinog dioničara, s MBS-om, odnosno odgovarajućim podacima za stranu pravnu osobu, 4. naznaku da više nema samo jednog člana, kada društvo dobije više članova, 5. postojanje i vrsta poduzetničkog ugovora uz navođenje datuma kada je sklopljen, imena i prezimena, odnosno tvrtke ili naziva druge ugovorne strane, a kod ugovora o prijenosu dijela dobiti, sporazum o visini dobiti koja se prenosi, 6. priključenje, 7. presude kojima se pravomoćno oglašavaju ništavim odluke skupštine društva, s time da se upisuju tamo gdje je upisana i odluka koja je oglašena ništavom, uz zabilježbu kojom se označuje da je odluka ništava, 8. ništavost društva, 9. nastavak osnivanja dioničkog društva, 10. prijenos dionica manjinskih dioničara.. (2) Uz visinu temeljnog ili odobrenog kapitala dioničkog društva ili uz ukupni iznos temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću upisuju se i sva povećanja ili smanjenja temeljnog kapitala, a osobito: 1. odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima s naznakom iznosa za koji je povećan, 2. povećani temeljni kapital ulozima, 3. odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala s naznakom iznosa za koji se temeljni kapital uvjetno povećava, 4. broj dionica koje će se izdati na temelju uvjetnog povećanja temeljnog kapitala društva, s naznakom nominalnog iznosa, a kod dionica bez nominalnog iznosa broj dionica koje se stječu takvim ulaganjem ukupnoga temeljnog kapitala nakon povećanja i poslovne godine u kojoj je to učinjeno, 5. odluka o povećanju odobrenog temeljnog kapitala, provedeno povećanje i iznos nakon povećanja, 6. odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva s naznakom iznosa za koji je temeljni kapital povećan i godišnjeg financijskog izvješća na temelju kojeg se taj kapital povećava, 7. nakana smanjenja temeljnog kapitala s naznakom iznosa za koji se temeljni kapital želi smanjiti, 8. smanjenje temeljnog kapitala, iznos smanjenja i iznos temeljnog kapitala nakon smanjenja, 9. odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, iznos smanjenja i ukupni iznos kapitala nakon smanjenja s naznakom poslovne godine kada je kapital smanjen, 10. provedeno pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala,

Page 20: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

20

11. odluka o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem dionica, iznos temeljnog kapitala koji se odnosi na povučene dionice i temeljni kapital nakon smanjenja.

Članak 36.

(1) U poduložak registarskog uloška subjekta upisa u čijem je sastavu podružnica, upisuju se sljedeći podaci za tu podružnicu: 1. tvrtka ili naziv, sjedište i MBS osnivača, te tvrtka ili naziv, sjedište i podbroj MBS podružnice, 2. djelatnosti podružnice i predmet poslovanja osnivača, 3. ime i prezime, prebivalište osoba u podružnici ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača, datum rođenja, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, a za stranca i države koja ju je izdala, 4. ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, a za stranca i države koja ju je izdala, 5. brisanje podružnice. (2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, u registarskom sudu prema sjedištu podružnice vode se i podaci o visini temeljnog kapitala i iznosu uplaćenih uloga o osnivaču, ako je osnivač podružnice društvo kapitala, a ako je osnivač podružnice trgovac pojedinac ili društvo osoba i ime i prezime članova društva koji osobno odgovaraju za obveze društva ili trgovca pojedinca.

Članak 39.

(1) Postupak za upis u registar pokreće se podnošenjem javno ovjerene prijave sudu, ako zakonom nije drukčije propisano. (2) Prijava sadrži zahtjev za upis podataka ili zahtjev za upis promjene podataka upisanih u registar. (3) Prijava se ne mora javno ovjeriti ako se odnosi na promjenu poslovne adrese u sjedištu društva, ako se njome dostavljaju samo osobni podaci o predsjedniku i članovima nadzornog odbora, te podaci o naknadno uplaćenim temeljnim ulozima i uplatama. Takvu prijavu potpisuju osobe koje su po zakonu ovlaštene podnijeti prijavu za upis u sudski registar. (4) Prijava i prilozi podnose se u dovoljnom broju primjeraka za sud i sudionike.

Članak 40.

(1) Uz prijavu podnose se prilozi propisani zakonom. (2) Kada je zakonom propisano da je za upis u registar potrebna suglasnost, odobrenje, ovlast, potvrda ili neki drugi akt, uz prijavu za upis prilaže se i taj akt. (3) Kada je zakonom propisano donošenje statuta prilikom osnivanja subjekta upisa, statut se prilaže uz prijavu za upis u registar. Kada je posebnim zakonom propisana mogućnost donošenja statuta nakon upisa u registar, statut se prilaže u roku od 90 dana od dana podnošenja prijave za upis ili prilikom prvog zahtjeva za upis promjene, ako se upis promjene traži prije proteka roka od 90 dana od dana podnošenja prijave. (4) Prijavi za upis podjele subjekta upisa na dva ili više subjekta upisa, prilaže se odluka osnivača o podjeli. Odluka mora sadržavati tvrtku ili naziv i sjedište subjekta čijom podjelom nastaju dva ili više subjekta upisa, tvrtke ili nazive, sjedišta i djelatnosti subjekata koji nastaju podjelom, te druge podatke koje po zakonu mora sadržavati osnivački akt za svaki subjekt upisa koji nastaje podjelom.

Page 21: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

21

(5) Prijavi za upis pripajanja jednog subjekta upisa drugom, prilažu se ugovor o pripajanju i odluke o odobrenju pripajanja. (6) Prijavi za upis spajanja subjekta upisa prilažu se ugovor o spajanju, odluke o spajanju, te akt kojim se osniva novi subjekt upisa. (7) Prijavi za upis podjele društava kapitala prilažu se sve isprave propisane Zakonom o trgovačkim društvima i pravilnikom donesenim na temelju toga Zakona.

Članak 41.

(1) Kada za pojedine oblike subjekata upisa zakonom nije što drugo propisano, uz prijavu za upis prilažu se, ovisno o zahtjevu za upis, sljedeće isprave: 1. osnivački akt ili akt o udruživanju ili statusnoj promjeni ili promjeni određenih podataka (društveni ugovor, odluka skupštine i sl.), 2. popis članova društva ili komplementara ili osnivača subjekta upisa s imenom i prezimenom, prebivalištem, datumom rođenja, brojem i oznakom osobne identifikacijske isprave, a za stranca i države koja ju je izdala, odnosno tvrtkom ili nazivom, sjedištem i MBS-om, 3. dokaz o uplati sredstava za osnivanje, o predaji stvari ili prava s popisom, identifikacijskim opisom i procjenom, dokaz o vrijednosti imovine kod upisa preoblikovanja ili o povećanju, odnosno smanjenju kapitala ili uloga, a za nekretnine izvadak iz zemljišnih knjiga, koji ne može biti stariji od 8 dana od dana podnošenja prijave u sudski registar, 4. dokaz o određivanju članova uprave određenih za zastupanje s ovlastima u zastupanju ili dokaz o određivanju prokurista i njihovih ovlasti, ili o imenovanju likvidatora ili stečajnog upravitelja s njihovim ovjerenim potpisima, s datumom rođenja, brojem i oznakom osobne identifikacijske isprave, a za stranca i državu koja ju je izdala, 5. izvješća revizora o osnivanju i o reviziji osnivanja, ako je revizija obavljena ili izvješća revizora o povećanju ili smanjenju kapitala, 6. dokaz o brisanju članova ili subjekta upisa, 7. odluka skupštine, zahtjev zainteresirane osobe ili odluka nadležnog državnog tijela ili jedinice lokalne samouprave kod upisa zabilježbe i 8. izjave koje se daju po zakonu, a temelj su ili dokaz za upis. (2) Kada je to propisano, isprave iz stavka 1. ovoga članka i druge zakonom propisane isprave moraju biti sastavljene i ovjerene od javnog bilježnika. (3) Isprave se podnose u izvorniku ili ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj kopiji, ako zakonom nije drukčije propisano. (4) Isprave koje se podnose kao dokazi ne smiju biti starije od jedne godine. (5) Izvaci iz stranih sudskih registara i upisnika ne smiju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave u sudski registar.

Članak 43.

(1) Prije nego što donese rješenje o upisu, registarski sud ispituje je li udovoljeno pretpostavkama za osnovanost prijave i zahtjeva za upis. (2) Ako sud utvrdi da nije nadležan za postupanje po prijavi za upis, oglasit će se nenadležnim, i nakon pravomoćnosti rješenja, ustupiti prijavu s prilozima nadležnom registarskom sudu. (3) Prijava za upis osnovana je: 1. ako je podnesena od ovlaštene osobe, 2. ako je podnesena u obliku javno ovjerene isprave, osim ako zakonom nije drukčije propisano,

Page 22: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

22

3. ako je prijava s prilozima podnesena u potrebnom broju primjeraka, 4. ako su isprave priložene kao dokaz donesene u propisanom postupku, 5. ako ima propisani sadržaj, 6. ako su uz prijavu priložene propisane isprave u izvorniku, ovjerenome prijepisu ili u ovjerenoj preslici i nisu starije od godinu dana, 7. ako je u suglasnosti s odredbama akta kojima se određeni podaci ili promjene upisuju u registar i 8. ako sadrži zahtjev s podacima za koje je propisano da se upisuju u registar. (3) Zahtjev za upis je osnovan, ako registarski sud utvrdi da su ispunjene zakonom utvrđene pretpostavke za upis u registar.

Članak 49.

(1) Prije donošenja rješenja o upisu, registarski sud po službenoj dužnosti provjerava je li pod istom tvrtkom ili nazivom upisan ili uredno prijavljen za upis u registar neki drugi subjekt upisa. (2) Tvrtka ili naziv subjekta upisa mora se jasno razlikovati od tvrtke ili naziva drugog subjekta upisa na području istog registarskog suda. (3) Kada utvrdi da se tvrtka ili naziv subjekta upisa jasno ne razlikuje od tvrtke ili naziva drugog subjekta upisa koji je već upisan u registar ili koji je uredno podnio prijavu za upis, a ne radi se o slučaju iz članka 30. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, registarski sud će pozvati predlagatelja, da u određenom roku promijeni tvrtku ili naziv i podnese izmijenjenu prijavu s odgovarajućim ispravama Registarski sud odbit će zahtjev za upis u registar, ako predlagatelj ne postupi po zaključku suda. (4) Prilikom podnošenja prijave za upis promjene predmeta poslovanja - djelatnosti koja je u dosadašnjoj tvrtki ili nazivu, subjekt upisa treba istodobno podnijeti i prijavu za promjenu tvrtke ili naziva.

Članak 52.

(1) Podružnica se upisuje u poduložak registarskog uloška osnivača kod registarskog suda u kojem je upisan osnivač. (2) Registarski sud iz stavka 1. ovoga članka dužan je dostaviti primjerak prijave s prilozima i ovjereni primjerak rješenja o upisu iz registra osnivača, registarskom sudu nadležnom prema sjedištu podružnice.

Članak 59.

(1) Pravo na žalbu protiv rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes, a predlagatelj samo kada je zahtjev odbijen ili prijava odbačena. (2) Žalba se može podnijeti u roku od osam dana, ako ovim Zakonom nije određen drugi rok. (3) Osoba koja smatra da su joj rješenjem o upisu povrijeđena prava i interesi utemeljeni na zakonu, a nije joj dostavljen prijepis rješenja, žalbu može podnijeti u roku 15 dana od dana saznanja za upis, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objave upisa.

Članak 64.

(1) Kad subjekt upisa ne podnese sudu prijavu za upis razloga za prestanak koji je po zakonu dužan podnijeti ili to ne učini kada društvo prestaje iz razloga navedenih u članku 367. stavku

Page 23: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

23

1. točki 1. Zakona o trgovačkim društvima, registarski sud će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za upis tog razloga u registar. (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, registarski sud će pozvati društvo, odnosno subjekt upisa da podnese prijavu u roku od 15 dana od dana primitka zaključka. (3) Ako društvo, odnosno subjekt upisa ne postupi po prvom pozivu, registarski sud će ga ponovo pozvati da to učini uz upozorenje da će po proteku ostavljenog roka, koji ne može biti duži od 15 dana, po službenoj dužnosti upisati u sudski registar da je nastao razlog za prestanak društva i da će imenovati likvidatore. (4) Kada sud utvrdi da razlozi za prestanak društva odnosno subjekta upisa, postoje, donijet će rješenje o upisu nastanka razloga za prestanak društva odnosno subjekta upisa, imenovanju likvidatora i promjeni tvrtke ili naziva s naznakom »u likvidaciji«. Kada registarski sud utvrdi da nema osnova za upis razloga za prestanak društva, odnosno subjekta upisa, rješenjem će obustaviti postupak. (5) Pravomoćno rješenje o prestanku društva, odnosno subjekta upisa i upisa prestanka subjekta objavljuje se u »Narodnim novinama«. Po pravomoćnosti rješenja, registarski sud će upisati postojanje razloga za prestanak subjekta upisa.

Članak 70.

(1) Registarski sud može brisati subjekt upisa na zahtjev nadležnog tijela za porezne poslove ili po službenoj dužnosti, ako subjekt upisa nema imovine. (2) Registarski sud će po službenoj dužnosti brisati subjekt upisa, ako subjekt upisa tri godine uzastopce ne postupi po zakonskoj obvezi o objavi godišnjih financijskih izvješća s propisanom dokumentacijom. (3) Registarski sud postupit će u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka kada primi obavijest Financijske agencije da subjekt upisa kao obveznik nije predao financijska izvješća koja je po posebnom zakonu morao predati. (4) Registarski sud postupit će u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka i kada subjekt upisa ne dostavi financijska izvješća u roku od šest mjeseci nakon što je registarski sud priopćio nakanu brisanja, a subjekt upisa u tom roku ne učini vjerojatnim, da ima imovinu.

Članak 71.

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti ili na zahtjev ovlaštene osobe brisati upis:

1. ako je obavljen bez podnošenja propisane prijave ili isprave koja se po zakonu morala priložiti prijavi, te ako podnesena prijava ili isprava ne sadrži podatke čiji se upis prijavom traži,

2. u drugim slučajevima kada nije bio osnovan ili je kasnije postao neosnovan. (2) Osoba koja ima pravni interes može podnijeti registarskom sudu zahtjev za brisanje upisa iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od dana saznanja za upis, a najkasnije u roku od 60 dana od dana kasnije objave upisa u "Narodnim novinama" u kojem registarski sud objavljuje upise. (3) Registarski sud može pokrenuti postupak za brisanje obavljenog upisa, odnosno u roku od pet godina od dana upisa u slučajevima iz članka 45a. i 46. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća. iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od tri godine od dana upisa.

Page 24: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA …

24

Objava upisa

Članak 88.

Registarski sud mora u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, odrediti dnevni list u kojem će tijekom 1995. godine objavljivati upise u skladu s člankom 18. ovoga Zakona.

Članak 90.

Ministar pravosuđa će, uz prethodno mišljenje predsjednika trgovačkog suda i sudaca koji rade na registarskim predmetima, donijeti odluku od kada će se u pojedinom registarskom sudu voditi glavna knjiga samo na računalu.