29
1 Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 12/18) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj ______ 2019. godine, donosi ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE TUHELJ ZA 2019. GODINU Članak 1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu sastoje se od: I. OPĆI DIO Naziv Planirano (1) Povećanje/ smanjenje (2) Novi plan (3) Indeks (%) (4/3) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1. Prihodi 5.625.636,91 6.857.056,50 12.482.693,41 221,89 2. Rashodi poslovanja 4.123.270,00 10.550,00 4.133.820,00 100,26 3. Rashodi za nefinancijsku imovinu 1.881.000,00 6.746.055,53 8.627.055,53 458,64 UKUPNI RASHODI 6.004.270,00 6.756.605,53 12.760.875,53 212,53 RAZLIKA (višak/manjak) -378.633,09 100.450,97 -278.182,12 73,47 B. RAČUN FINANCIRANJA 4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 260.000,00 260.000,00 100,00 NETO FINANCIRANJE -260.000,00 -260.000,00 100,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 6. Vlastiti izvori (višak/manjak) 638.633,09 -100.450,97 538.182,12 84,27 D. UKUPNO PRORAČUN 7. Ukupni prihodi, primici i rasp. sred. iz pret. god. 6.264.270,00 13.020.875,53 207,86 8. Ukupni rashodi i izdaci 6.264.270,00 13.020.875,53 207,86 RAZLIKA (7-8) 0,00 0,00

ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

1

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (“Službeni glasnik Krapinsko –

zagorske županije” broj 12/18) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj ______ 2019. godine, donosi

ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE TUHELJ ZA 2019. GODINU

Članak 1.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu sastoje se od:

I. OPĆI DIO

Naziv Planirano (1)

Povećanje/ smanjenje

(2) Novi plan

(3)

Indeks (%)

(4/3)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi 5.625.636,91 6.857.056,50 12.482.693,41 221,89

2. Rashodi poslovanja 4.123.270,00 10.550,00 4.133.820,00 100,26

3. Rashodi za nefinancijsku imovinu 1.881.000,00 6.746.055,53 8.627.055,53 458,64

UKUPNI RASHODI 6.004.270,00 6.756.605,53 12.760.875,53 212,53

RAZLIKA (višak/manjak) -378.633,09 100.450,97 -278.182,12 73,47

B. RAČUN FINANCIRANJA

4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00

5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 260.000,00 260.000,00 100,00

NETO FINANCIRANJE -260.000,00 -260.000,00 100,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. Vlastiti izvori (višak/manjak) 638.633,09 -100.450,97 538.182,12 84,27

D. UKUPNO PRORAČUN

7. Ukupni prihodi, primici i rasp. sred. iz pret. god. 6.264.270,00 13.020.875,53 207,86

8. Ukupni rashodi i izdaci 6.264.270,00 13.020.875,53 207,86

RAZLIKA (7-8) 0,00 0,00

Page 2: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

2

Članak 2.

A – RAČUN PRIHODA I RASHODA

Sveukupno prihodi: 5.625.636,91 12.482.693,41 6.857.056,50 221,89

Vrsta prihoda Broj konta Pozicija Pove./smanje. Novi plan 2019. Indeks Izvor fin. Planirano 2019.

6 Prihodi poslovanja 5.625.636,91 6.857.056,50 12.482.693,41 221,89 1,11,4,42,43,5,521,56,566,6 61 Prihodi od poreza 3.465.100,00 -14.870,83 3.450.229,17 99,57 1,11,4

611 Porez i prirez na dohodak 2.512.900,00 -14.870,83 2.498.029,17 99,41 11

61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostal-

nih djelatnosti 2.512.900,00 -14.870,83 2.498.029,17 99,41 11

613 Porezi na imovinu 702.200,00 0,00 702.200,00 100,00 1

61314 Porez na kuće za odmor 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 1

61315 Porez na korištenje javnih površina 2.200,00 0,00 2.200,00 100,00 1

61341 Porez na promet nekretnina 450.000,00 0,00 450.000,00 100,00 1

614 Porezi na robu i usluge 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 1,4

61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 1

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg

proračuna 979.000,00 6.871.927,33 7.850.927,33 801,93 5,521,56,5

66

633 Pomoći iz proračuna 494.700,00 1.256.930,13 1.751.630,13 354,08 5,521

633111 Tekuće pom. iz dr. pror. - kompenzacijska mjera 0,00 265.871,80 265.871,80 100,00

633121 Tekuće pom. iz žup. pror. - Socijalna davanja 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00 5

633210 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Ruralni razvoj 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00 521

633211 Kap. pom. iz dr. pror. - Uređenje zgrade Općine i podruma 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 5

633213 Kap. pom. iz dr. pror. - Izrada projektne dokumentacije za uređenja centra Tuhlja

70.000,00 0,00 70.000,00 100,00 5

633214 Kap. pom. iz dr. pror. - Izmjene i dopune prostornog plana 14.700,00 0,00 14.700,00 100,00 5

633215 Kap. pom. iz dr. pror. - Dječji vrtić 0,00 991.058,33 991.058,33 100,00 521

633221 Kap. pom. iz žup. pror. - Izgradnja komunalne infrastrukture 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 5

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00 5

63414 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00 5

Page 3: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

3

Vrsta prihoda Broj konta Pozicija Pove./smanje. Novi plan 2019. Indeks Izvor fin. Planirano 2019.

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU 364.300,00 5.614.997,20 5.979.297,20 1.641,31 56,566

638210 Kap. pom. iz drž. pror. temeljem prijenosa sred. EU - Izmjene i dopu-

ne prostornog plana 83.300,00 0,00 83.300,00 100,00 566

638211 Kap. pom. iz drž. pror. temeljem prijenosa sred. EU - Dječji vrtić 1.000,00 5.614.997,20 5.615.997,20 561.599,

72

56

638212 Kap. pom. od izvanpror. korisnika temeljem prijenosa sred. EU - Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama

280.000,00 0,00 280.000,00 100,00 566

64 Prihodi od imovine 43.510,00 0,00 43.510,00 100,00 1,4,42

641 Prihodi od financijske imovine 100,00 0,00 100,00 100,00 1

64132 Kamate na depozite po viđenju 100,00 0,00 100,00 100,00 1

642 Prihodi od nefinancijske imovine 43.410,00 0,00 43.410,00 100,00 4,42

64219 Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale

koncesije 3.300,00 0,00 3.300,00 100,00 4

64231 Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineral-nih sirovina

40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 4

64236 Spomenička renta 110,00 0,00 110,00 100,00 42

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po

posebnim propisima i naknada 1.123.000,00 0,00 1.123.000,00 100,00 1,4,43,6

651 Upravne i administrativne pristojbe 452.000,00 0,00 452.000,00 100,00 1,4

65111 Državne upravne pristojbe 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 1

651291 Grobljanske naknade 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 1

651292 Grobljanske naknade - prihod od prodaje grobnih mjesta 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 1

65141 Boravišne pristojbe 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 4

65149 Naknada za prenamjenu namjere zemljišta 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 1

652 Prihodi po posebnim propisima 146.000,00 0,00 146.000,00 100,00 4,43,6

65229 Ostali prihodi vodnog gospodarstva 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 43

65241 Doprinosi za šume 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 4

652681 Ostali prihodi za posebne namjene - sufinanciranje uređenja cesta 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 6

652691 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 43

Page 4: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

4

Vrsta prihoda

Broj konta Pozicija Pove./smanje. Novi plan 2019. Indeks Izvor fin. Planirano 2019.

652693 Ostali nespomenuti prihodi - Naknada za zadr.nezakon.izgrađ.zgrada 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 43

652695 Ostali nespomenuti prihodi - naknada za telekomunikacijsku mrežu 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 4

653 Komunalni doprinosi i naknade 525.000,00 0,00 525.000,00 100,00 4

65311 Komunalni doprinosi 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00 4

65321 Komunalne naknade 480.000,00 0,00 480.000,00 100,00 4

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi

od donacija 11.026,91 0,00 11.026,91 100,00 4

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 11.026,91 0,00 11.026,91 100,00 4

66151 Prihodi od pruženih usluga 11.026,91 0,00 11.026,91 100,00 4

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00 4,43

681 Kazne i upravne mjere 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 4

68191 Ostale nespomenute kazne 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 4

683 Ostali prihodi 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 43

68311 Ostali prihodi 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 43

Page 5: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

5

6.004.270,00 Sveukupno rashodi: 12.760.875,53 6.756.605,53 212,53%

Novi plan/ planirano

Vrsta rashoda i izdataka Broj konta Pove./smanje. Novi plan 2019. Planirano 2019.

3 Rashodi poslovanja 4.123.270,00 10.550,00 4.133.820,00 100,26%

31 Rashodi za zaposlene 760.920,00 -5.300,00 755.620,00 99,30%

311 Plaće (Bruto) 628.000,00 0,00 628.000,00 100,00%

31111 Plaće za zaposlene JUO 498.000,00 0,00 498.000,00 100,00%

31112 Plaće za zaposlene - Javni radovi 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00%

312 Ostali rashodi za zaposlene 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00%

31221 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00%

313 Doprinosi na plaće 108.920,00 -5.300,00 103.620,00 95,13%

313211 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje - JUO 74.700,00 7.470,00 82.170,00 110,00%

313212 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje - Javni radovi 20.250,00 1.200,00 21.450,00 105,93%

313221 Doprinos za obv. zdrav. osig. zaštite zdravlja na radu - JUO 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00%

313222 Doprinos za obv. zdrav. osig. zaštite zdravlja na radu - Javni radovi 675,00 -675,00 0,00 0,00%

31331 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - JUO 8.500,00 -8.500,00 0,00 0,00%

31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - Javni radovi 2.295,00 -2.295,00 0,00 0,00%

32 Materijalni rashodi 1.684.250,00 27.850,00 1.712.100,00 101,65%

321 Naknade troškova zaposlenima 54.000,00 2.500,00 56.500,00 104,63%

32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00%

32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%

32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%

321211 Naknade za prijevoz na posao i s posla - Javni radovi 0,00 2.500,00 2.500,00 100,00%

32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00%

32132 Tečajevi i stručni ispiti 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00%

32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00%

Page 6: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

6

Novi plan/ planirano

Vrsta rashoda i izdataka Broj konta Pove./smanje. Novi plan 2019. Planirano 2019.

322 Rashodi za materijal i energiju 335.700,00 0,00 335.700,00 100,00%

32211 Uredski materijal 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%

32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00%

32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

32231 Električna energija 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00%

32232 Električna energija-javna rasvjeta 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00%

32233 Plin 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00%

32234 Motorni benzin i dizel gorivo 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00%

322341 Motorni benzin i dizel gorivo - komunalno vozilo 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00%

322342 Motorni benzin i dizel gorivo - kombi vozilo 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 32.400,00 0,00 32.400,00 100,00%

32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

32251 Sitni inventar 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

32252 Auto gume 1.800,00 0,00 1.800,00 100,00%

32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.500,00 0,00 4.500,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 1.063.000,00 10.350,00 1.073.350,00 100,97%

32311 Usluge telefona, telefaksa 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00%

32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00%

32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00%

32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%

32323 Usluge tekućeg i invest. održavanja nerazvrstanih cesta 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

323230 Zimsko održavanje cesta 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

323231 Sanacija klizišta 170.000,00 0,00 170.000,00 100,00%

32324 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%

32325 Usluge tekućeg i investicijskom održavanja prijevoznih sredstava 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%

32331 Elektronski mediji 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00%

Page 7: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

7

Novi plan/ planirano

Vrsta rashoda i izdataka Broj konta Pove./smanje. Novi plan 2019. Planirano 2019.

32332 Tisak 57.000,00 -3.000,00 54.000,00 94,74%

32341 Opskrba vodom 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

32342 Iznošenje i odvoz smeća 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%

32343 Iznošenje i odvoz smeća - eko renta 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00%

32344 Deratizacija i dezinsekcija 20.000,00 15.000,00 35.000,00 175,00%

323493 Ostale komunalne usluge - priključak za vodu 15.000,00 -12.350,00 2.650,00 17,67%

323494 Ostale komunalne usluge - priključak plina 15.000,00 -7.300,00 7.700,00 51,33%

323495 Uređenje odvodnih jaraka 70.000,00 15.000,00 85.000,00 121,43%

32362 Veterinarske usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

323621 Veterinarske usluge - sklonište pasa 31.500,00 0,00 31.500,00 100,00%

32372 Ugovori o djelu 37.500,00 0,00 37.500,00 100,00%

32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

32375 Geodetsko-katastarske usluge 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%

32379 Ostale intelektualne usluge 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

32381 Računalne usluge - održavanje web stranice 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00%

32382 Usluge razvoja software-a i ostale raćunalne usluge 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00%

32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 5.000,00 3.000,00 8.000,00 160,00%

32393 Uređenje prostora 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00%

32399 Ostale nespomenute usluge 58.000,00 0,00 58.000,00 100,00%

323991 Ostale nespomenute usluge - Porezna uprava 1% 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00%

32411 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - stručno osposobljavanje 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 231.550,00 0,00 231.550,00 100,00%

32911 Naknade za rad izvršnih tijela 128.500,00 0,00 128.500,00 100,00%

32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 6.700,00 0,00 6.700,00 100,00%

Page 8: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

8

Novi plan/ planirano

Vrsta rashoda i izdataka Broj konta Pove./smanje. Novi plan 2019. Planirano 2019.

32922 Premije osiguranja ostale imovine 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

32923 Premije osiguranja zaposlenih 1.700,00 0,00 1.700,00 100,00%

32931 Reprezentacija 10.600,00 0,00 10.600,00 100,00%

32932 Reprezentacija - Dan Općine 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00%

32941 Tuzemne članarine 5.050,00 0,00 5.050,00 100,00%

32991 Ostali nespomenuti rahodi poslovanja 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00%

32992 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - sredstva zaštite i spašavanja 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%

32993 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - suf. uređenja el. mreže 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

32994 Proračunska zaliha 28.000,00 0,00 28.000,00 100,00%

32995 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00%

34 Financijski rashodi 116.000,00 0,00 116.000,00 100,00%

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%

34222 Kamate za primljene kredite 40.000,00 -26.286,74 13.713,26 34,28%

342221 Kamate za primljene kredite - Raiffeisen leasing 0,00 9.000,00 9.000,00 100,00%

342222 Kamate za primljene kredite - HPB (Uređenje groblja-I. faza) 0,00 17.286,74 17.286,74 100,00%

343 Ostali financijski rashodi 76.000,00 0,00 76.000,00 100,00%

34311 Usluge banaka 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

34331 Zatezne kamate 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%

34341 Ost.nesp.finan.rash. - obveze za nasljeđenu imovinu 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00%

34342 Ost.nesp.finan.rash.- usluga porezne uprave 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00%

34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

35 Subvencije 98.500,00 0,00 98.500,00 100,00%

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 98.500,00 0,00 98.500,00 100,00%

35231 Subvencije poljoprivrednicima 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

35232 Subvencija Udruzi Strojni prsten-siementalac Hrvatskog zagorja 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

35233 Subvencije obrtnicima 28.500,00 0,00 28.500,00 100,00%

Page 9: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

9

Novi plan/ planirano

Vrsta rashoda i izdataka Broj konta Pove./smanje. Novi plan 2019. Planirano 2019.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 335.100,00 0,00 335.100,00 100,00%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 335.100,00 0,00 335.100,00 100,00%

363141 Tekuće pomoći žup. pror. - Zajednički programi KZŽ i Općine 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%

363151 Tekuće pomoći grad. pror. (Grad Klanjec) - komunalni redar 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00%

363152 Tekuće pomoći grad. pror. (Grad Zabok) - Javna vatrogasna postrojba 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00%

363153 Tekuće pomoći grad. pror. (Grad Pregrada) - Razvoj širokopojasnog interneta 16.600,00 0,00 16.600,00 100,00%

363191 Tekuće pom. izvanpr. korisnicima županijskih, gradskih i općinskih

pror. - Osnovna škola Lijepa naša 36.500,00 0,00 36.500,00 100,00%

363251 Kapitalne pomoći gradskim proračunima-Reciklažno dvorište u Klanjcu 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%

363252 Kapitalne pomoći gradskim proračunima - sanacija odlagališta otpada (Med-

vedov jarek) 85.000,00 0,00 85.000,00 100,00%

36328 Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna-

de 652.000,00 3.000,00 655.000,00 100,46%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 652.000,00 3.000,00 655.000,00 100,46%

37215 Novčane pomoći srednjoškolcima i studentima 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00%

37216 Ostale naknade iz proračuna u novcu - sufinanciranje školske kuhinje 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

37217 Ostale naknade iz proračuna u novcu -Crveni križ Klanjec 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00%

372191 Ostale naknade iz proračuna u novcu - ogrjev 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00%

37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

37222 Ostale nakn. iz proračuna u naravi 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

372221 Ostale nakn. iz proračuna u naravi - darovi za novorođene 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

37223 Stanovanje 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%

372231 Stanovanje-korisnici zajamčene minimalne naknade 0,00 3.000,00 3.000,00 100,00%

37224 Ostale nakaknade iz proračuna u naravi - školske knjige 75.000,00 0,00 75.000,00 100,00%

37225 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću 230.000,00 0,00 230.000,00 100,00%

Page 10: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

10

Novi plan/ planirano

Vrsta rashoda i izdataka Broj konta Pove./smanje. Novi plan 2019. Planirano 2019.

38 Ostali rashodi 476.500,00 -15.000,00 461.500,00 96,85%

381 Tekuće donacije 436.500,00 -15.000,00 421.500,00 96,56%

38111 Tekuće donacije udrugama - DVD Tuhelj 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00%

38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00%

38113 Tekuće donacije udrugama u kulturi 122.500,00 0,00 122.500,00 100,00%

38114 Tekuće donacije ostalim udrugama 33.000,00 25.000,00 58.000,00 175,76%

38115 Tekuće donacije sportskim društvima 60.000,00 -40.000,00 20.000,00 33,33%

38116 Tekuće donacije političkim strankama 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00%

381191 Ostale tekuće donacije - LAG Zagorje-Sutla 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

381192 Ostale tekuće donacije - TZP Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%

381193 Ostale tekuće donacije - Gradska knjižnica Klanjec 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00%

382 Kapitalne donacije 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%

38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.881.000,00 6.746.055,53 8.627.055,53 458,64%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

41112 Građevinsko zemljište 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.871.000,00 6.746.055,53 8.617.055,53 460,56%

421 Građevinski objekti 1.729.000,00 6.104.055,71 7.833.055,71 453,04%

42123 Dječji vrtić 151.000,00 5.971.055,71 6.122.055,71 4.054,34%

42124 Etažacija objekata u vlasništvu Općine 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00%

42125 Uređenje podruma i zgrade Općine 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%

42127 Seljački dom u Proseniku 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00%

42131 Ceste 490.000,00 0,00 490.000,00 100,00%

42132 Izrada projektne dokumentacije za nogostup Tuheljske Toplice - Tuhelj 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%

42133 Izrada projektne dokumentacije za uređenje centra Tuhlja 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

42134 Izrada projektne dokumentacije za uređenje Tuheljskih Toplica 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

Page 11: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

11

Novi plan/ planirano

Vrsta rashoda i izdataka Broj konta Pove./smanje. Novi plan 2019. Planirano 2019.

42135 Uređenje Tuheljskih Toplica 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%

42139 Izrada projektne dokumentacije za nogostup-Bočnička ulica, Tuheljske Toplice 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

42141 Vodovod 0,00 13.000,00 13.000,00 100,00%

42144 Javna rasvjeta 167.000,00 0,00 167.000,00 100,00%

42146 Uređenje groblja - Novo groblje 98.000,00 0,00 98.000,00 100,00%

42147 Uređenje groblja - Lenišće 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

42148 Uređenje groblja - Staro groblje 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

42149 Energetski i komunikacijski vodovi 0,00 120.000,00 120.000,00 100,00%

421491 Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama 420.000,00 0,00 420.000,00 100,00%

421492 Autobusna stajališta 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00%

421493 Nadstrešnica za komunalno vozilo 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00%

421494 Izrada projektne dokumentacije - šetnica uz potok Horvatska 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

422 Postrojenja i oprema 32.000,00 641.999,82 673.999,82 2.106,25%

42211 Računala i računalna oprema 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

42219 Uredska oprema i namještaj 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00%

42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00%

42229 Ostala komunikacijska oprema - razglas 10.000,00 7.000,00 17.000,00 170,00%

42259 Ostali instrumenti, uređaji i strojevi 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

42273 Oprema - projektor i platno 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00%

422731 Oprema - dječji vrtić 0,00 634.999,82 634.999,82 100,00%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

42421 Djela likovnih umjetnika - slika za vijećnicu 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

42621 Ulaganja u računalne programe 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00%

42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) 98.000,00 0,00 98.000,00 100,00%

Page 12: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

12

B – RAČUN FINANCIRANJA

Vrsta prihoda Broj konta Pove./smanje. Novi plan 2019. Indeks Planirano 2019.

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 260.000,00 0,00 260.000,00 100,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 260.000,00 0,00 260.000,00 100,00

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta-

lih financijskih institucija u javnom sektoru 108.000,00 0,00 108.000,00 100,00

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u

javnom sektoru 108.000,00 0,00 108.000,00 100,00

54222 Otplata glav. prim. kred. od k. ins. u j. s.-dugo. (Raiffeising leasing) 108.000,00 0,00 108.000,00 100,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta-

lih financijskih institucija izvan javnog sektora 152.000,00 0,00 152.000,00 100,00

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institu-

cija izvan javnog sektora 152.000,00 0,00 152.000,00 100,00

54432 Otplata glav. prim. kred. od tuzemnih kred. inst. izvan javnog sekto-

ra - dugoročnih (HPB) 152.000,00 0,00 152.000,00 100,0

0

Page 13: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

13

C – RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Sveukupno prihodi: 638.633,09 538.182,12 -100.450,97 84,27

Vrsta prihoda Broj konta Pove./smanje. Novi plan 2019. Indeks Planirano 2019.

922 Višak prihoda iz prethodnih godina 638.633,09 -100.450,97 538.182,12 84,27

Page 14: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

14

Analitički prikaz računa financiranja:

Šifra

konta Brojčana oznaka i naziv računa izdataka

(1)

Planirano

(2)

Povećanje/

smanjenje

(3) Novi plan

(4)

Indeks

(%) (4/2)

(5)

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 260.000,00 0,00 260.000,00 100,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 260.000,00 0,00 260.000,00 100,00

542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u

javnom sektoru 108.000,00 0,00 108.000,00 100,00

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - Raiffeisen

leasing - Komunalno vozilo sa prikolicom 108.000,00 0,00 108.000,00 100,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

izvan javnog sektora 152.000,00 0,00 152.000,00 100,00

5443 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

izvan javnog sektora - dugoročni (HPB) 152.000,00 0,00 152.000,00 100,00

Page 15: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

15

Rashodi i izdaci u posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu u iznosu od 13.020.875,53 kn raspoređuju se redom kako slijedi:

Ukupno rashodi/izdaci: 6.264.270,00 13.020.875,53 6.756.605,53 207,86

Pozicija Vrsta rashoda i izdataka Planirano 2019. Klas. Broj konta Pove./smanj.

Novi plan 2019. Index

Razdjel: 001 Predstavnička i izvršna tijela 6.264.270,00 13.020.875,53 6.756.605,53 207,86

Glava: 01 Predstavnička i izvršna tijela 181.500,00 181.500,00 0,00 100,00

Program: 1000 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK 181.500,00 181.500,00 0,00 100,00

Aktivnost: A000001 Sredstva za rad načelnika i zamjenice 128.500,00 128.500,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 128.500,00 0,00 128.500,00 100,00

32911 Naknade za rad izvršnih tijela 128.500,00 0111 0,00 128.500,00 100,00

Aktivnost: A000002 Reprezentacija i protokoli 12.000,00 12.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00

32931 Reprezentacija 10.000,00 0111 0,00 10.000,00 100,00

32995 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) 2.000,00 0111 0,00 2.000,00 100,00

Aktivnost: A000003 Potpora radu političkim strankama 13.000,00 13.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00

38116 Tekuće donacije političkim strankama 13.000,00 0111 0,00 13.000,00 100,00

Aktivnost: A000004 Sredstva za proračunsku zalihu 28.000,00 28.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 28.000,00 0,00 28.000,00 100,00

32994 Proračunska zaliha 28.000,00 03 0,00 28.000,00 100,00

Glava: 02 Jedinstveni upravni odjel 6.082.770,00 12.839.375,53 6.756.605,53 211,08

Program: 2000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.362.120,00 1.374.320,00 12.200,00 100,90

Aktivnost: A000001 Izvršna uprava i aktivnost odjela 955.120,00 967.320,00 12.200,00 101,28

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 801.900,00 11.470,00 813.370,00 101,43

31111 Plaće za zaposlene JUO 498.000,00 0111 0,00 498.000,00 100,00

31221 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 24.000,00 0111 0,00 24.000,00 100,00

313211 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje - JUO 74.700,00 0111 7.470,00 82.170,00 110,00

313221 Doprinos za obv. zdrav. osig. zaštite zdravlja na radu - JUO 2.500,00 0111 -2.500,00 0,00 0,00

31331 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - JUO 8.500,00 0111 -8.500,00 0,00 0,00

32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00 02 0,00 2.000,00 100,00

32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 3.000,00 0412 0,00 3.000,00 100,00

32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 40.000,00 0111 0,00 40.000,00 100,00

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Page 16: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

16

Pozicija Vrsta rashoda i izdataka Planirano 2019. Klas. Broj konta Pove./smanj.

Novi plan 2019. Index

32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 2.500,00 0111 0,00 2.500,00 100,00

32132 Tečajevi i stručni ispiti 2.500,00 0111 0,00 2.500,00 100,00

32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 4.000,00 0111 0,00 4.000,00 100,00

32211 Uredski materijal 15.000,00 0111 0,00 15.000,00 100,00

32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 2.000,00 0111 0,00 2.000,00 100,00

32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 10.000,00 0111 0,00 10.000,00 100,00

32233 Plin 13.000,00 0131 0,00 13.000,00 100,00

32234 Motorni benzin i dizel gorivo 4.000,00 0412 0,00 4.000,00 100,00

32251 Sitni inventar 5.000,00 0412 0,00 5.000,00 100,00

32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.500,00 0111 0,00 4.500,00 100,00

32311 Usluge telefona, telefaksa 16.000,00 0111 0,00 16.000,00 100,00

32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 35.000,00 0111 0,00 35.000,00 100,00

32341 Opskrba vodom 5.000,00 063 0,00 5.000,00 100,00

32411 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - stručno

osposobljavanje 0,00 0412 15.000,00 15.000,00 100,00

32923 Premije osiguranja zaposlenih 1.700,00 0111 0,00 1.700,00 100,00

32991 Ostali nespomenuti rahodi poslovanja 5.000,00 0111 0,00 5.000,00 100,00

363151 Tekuće pomoći grad. pror. (Grad Klanjec) - komunalni redar 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći 0,00 2.500,00 2.500,00 100,00

321211 Naknade za prijevoz na posao i s posla - Javni radovi 0,00 0111 2.500,00 2.500,00 100,00

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 153.220,00 -1.770,00 151.450,00 98,84

31112 Plaće za zaposlene - Javni radovi 130.000,00 0111 0,00 130.000,00 100,00

313212 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje - Javni radovi 20.250,00 0111 1.200,00 21.450,00 105,93

313222 Doprinos za obv. zdrav. osig. zaštite zdravlja na radu - Javni

radovi 675,00 0111 -675,00 0,00 0,00

31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - Javni

radovi 2.295,00 0111 -2.295,00 0,00 0,00

Aktivnost: A000002 Otplata kredita, financijski rashodi i ostali rashodi 373.000,00 373.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 113.000,00 0,00 113.000,00 100,00

323991 Ostale nespomenute usluge - Porezna uprava 1% 22.000,00 04 0,00 22.000,00 100,00

34222 Kamate za primljene kredite 40.000,00 04 -26.286,74 13.713,26 34,28

342221 Kamate za primljene kredite - Raiffeisen leasing 0,00 9.000,00 9.000,00 100,00

342222 Kamate za primljene kredite - HPB (Uređenje groblja-I. faza) 0,00 17.286,74 17.286,74 100,00

34311 Usluge banaka 20.000,00 0131 0,00 20.000,00 100,00

34331 Zatezne kamate 1.000,00 0131 0,00 1.000,00 100,00

34342 Ost.nesp.finan.rash.- usluga porezne uprave 25.000,00 0131 0,00 25.000,00 100,00

34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.000,00 0131 0,00 5.000,00 100,00

Page 17: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

17

Pozicija Vrsta rashoda i izdataka Planirano 2019. Klas. Broj konta Pove./smanj.

Novi plan 2019. Index

Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 260.000,00 0,00 260.000,00 100,00

54222 Otplata glav. prim. kred. od k. ins. u j. s.-dugo. (Raiffeising lea-

sing) 108.000,00 01 0,00 108.000,00 100,00

54432 Otplata glav. prim. kred. od tuzemnih kred. inst. izvan javnog

sektora - dugoročnih (HPB) 152.000,00 0112 0,00 152.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000001 Uredska i ostala oprema 32.000,00 32.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 32.000,00 0,00 32.000,00 100,00

32382 Usluge razvoja software-a i ostale raćunalne usluge 23.000,00 0131 0,00 23.000,00 100,00

42211 Računala i računalna oprema 5.000,00 04 0,00 5.000,00 100,00

42219 Uredska oprema i namještaj 2.000,00 04 0,00 2.000,00 100,00

42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 2.000,00 04 0,00 2.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000002 Ulaganja u računalne programe 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

42621 Ulaganja u računalne programe 2.000,00 04 0,00 2.000,00 100,00

Program: 3000 KOMUNALNI PROGRAM I INFRASTRUKTURA 2.182.700,00 2.191.050,00 8.350,00 100,38

Aktivnost: A000001 Održavanje i energija za javnu rasvjetu 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene 220.000,00 0,00 220.000,00 100,00

32232 Električna energija-javna rasvjeta 180.000,00 01 0,00 180.000,00 100,00

32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 40.000,00 01 0,00 40.000,00 100,00

Aktivnost: A000002 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevin-

skih objekata 10.000,00 0412 0,00 10.000,00 100,00

32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja

i opreme 10.000,00 0412 0,00 10.000,00 100,00

32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 10.000,00 01 0,00 10.000,00 100,00

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00

32323 Usluge tekućeg i invest. održavanja nerazvrstanih cesta 100.000,00 0131,04

51,0485 0,00 100.000,00 100,00

323230 Zimsko održavanje cesta 100.000,00 0485 0,00 100.000,00 100,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći 170.000,00 0,00 170.000,00 100,00

323231 Sanacija klizišta 170.000,00 0131,04

51 0,00 170.000,00 100,00

Aktivnost: A000003 Zaštita okoliša 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 220.000,00 0,00 220.000,00 100,00

32342 Iznošenje i odvoz smeća 30.000,00 05 0,00 30.000,00 100,00

32343 Iznošenje i odvoz smeća - eko renta 80.000,00 05 0,00 80.000,00 100,00

Page 18: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

18

Pozicija Vrsta rashoda i izdataka Planirano 2019. Klas. Broj konta Pove./smanj.

Novi plan 2019. Index

32393 Uređenje prostora 10.000,00 05 0,00 10.000,00 100,00

363251 Kapitalne pomoći gradskim proračunima-Reciklažno dvorište u

Klanjcu 15.000,00 05 0,00 15.000,00 100,00

363252 Kapitalne pomoći gradskim proračunima - sanacija odlagališta

otpada (Medvedov jarek) 85.000,00 05 0,00 85.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000001 Izgradnja novih cesta i nogostupa 490.000,00 490.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00

42131 Ceste 200.000,00 01,0485 0,00 200.000,00 100,00

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene 290.000,00 0,00 290.000,00 100,00

42131 Ceste 290.000,00 01,0485 0,00 290.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000002 Izrada projektne dokumentacije za nogostup "Tuheljske Toplice - Tuhelj" 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 56 Fondovi EU 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

42132 Izrada projektne dokumentacije za nogostup Tuheljske Topli-

ce - Tuhelj 1.000,00 01 0,00 1.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000003 Izrada projektne dokumentacije za uređenje centra Tuhlja 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

42133 Izrada projektne dokumentacije za uređenje centra Tuhlja 30.000,00 01 0,00 30.000,00 100,00

Izvor financiranja: 521 Proračun RH 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00

42133 Izrada projektne dokumentacije za uređenje centra Tuhlja 70.000,00 01 0,00 70.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000004 Izrada projektne dokumentacije za uređenje Tuheljskih Toplica 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

42134 Izrada projektne dokumentacije za uređenje Tuheljskih Toplica 20.000,00 01 0,00 20.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000005 Uređenje Tuheljskih Toplica 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

42135 Uređenje Tuheljskih Toplica 1.000,00 01 0,00 1.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000006 Javna rasvjeta 167.000,00 167.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene 167.000,00 0,00 167.000,00 100,00

42144 Javna rasvjeta 167.000,00 01 0,00 167.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000008 Uređenje groblja - Novo groblje 98.000,00 98.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 98.000,00 0,00 98.000,00 100,00

42146 Uređenje groblja - Novo groblje 98.000,00 01 0,00 98.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000009 Uređenje groblja - Lenišće 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

42147 Uređenje groblja - Lenišće 5.000,00 01 0,00 5.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000010 Vlastiti komunalni pogon 65.700,00 65.700,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 65.700,00 0,00 65.700,00 100,00

Page 19: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

19

Pozicija Vrsta rashoda i izdataka Planirano 2019. Klas. Broj konta Pove./smanj.

Novi plan 2019. Index

322341 Motorni benzin i dizel gorivo - komunalno vozilo 35.000,00 01 0,00 35.000,00 100,00

32324 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 25.000,00 01 0,00 25.000,00 100,00

32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 4.700,00 04 0,00 4.700,00 100,00

Kapitalni projekt: K000011 Autobusna stajališta 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

421492 Autobusna stajališta 25.000,00 01 0,00 25.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000012 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

36328 Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima držav-

nog proračuna 100.000,00 0510 0,00 100.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000013 Oprema za komunalni pogon i ostali uređaji i strojevi 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

32324 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

42259 Ostali instrumenti, uređaji i strojevi 5.000,00 05 0,00 5.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000014 Priključak vode i plina za hrvatske branitelje 30.000,00 10.350,00 -19.650,00 34,50

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 30.000,00 -19.650,00 10.350,00 34,50

323493 Ostale komunalne usluge - priključak za vodu 15.000,00 01 -12.350,00 2.650,00 17,67

323494 Ostale komunalne usluge - priključak plina 15.000,00 01 -7.300,00 7.700,00 51,33

Kapitalni projekt: K000018 Uređenje groblja - Staro groblje 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

42148 Uređenje groblja - Staro groblje 50.000,00 049 0,00 50.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000019 Lovački dom 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00

38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000020 Prometna signalizacija 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevin-

skih objekata 20.000,00 0485 0,00 20.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000021 Izrada projektne dokumentacije za nogostup u Bolničkoj ulici 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

42139 Izrada projektne dokumentacije za nogostup-Bočnička ulica,

Tuheljske Toplice 50.000,00 0485 0,00 50.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000022 Proširenje vodovodne mreže 0,00 13.000,00 13.000,00 100,00

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene 0,00 13.000,00 13.000,00 100,00

Page 20: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

20

Pozicija Vrsta rashoda i izdataka Planirano 2019. Klas. Broj konta Pove./smanj.

Novi plan 2019. Index

42141 Vodovod 0,00 063 13.000,00 13.000,00 100,00

Tekući projekt: T000001 Uređenje odvodnih jaraka 70.000,00 85.000,00 15.000,00 121,43

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 70.000,00 15.000,00 85.000,00 121,43

323495 Uređenje odvodnih jaraka 70.000,00 0421 15.000,00 85.000,00 121,43

Program: 4000 OBRAZOVANJE, KULTURA, ŠPORT I RELIGIJA 833.750,00 7.519.805,53 6.686.055,53 901,93

Aktivnost: A000001 Financiranje športa i rekreacije 60.000,00 20.000,00 -40.000,00 33,33

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 60.000,00 -40.000,00 20.000,00 33,33

38115 Tekuće donacije sportskim društvima 60.000,00 081 -40.000,00 20.000,00 33,33

Aktivnost: A000002 Financiranje kulture 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00

38113 Tekuće donacije udrugama u kulturi 120.000,00 082 0,00 120.000,00 100,00

Aktivnost: A000003 Religija 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 25.000,00 08 0,00 25.000,00 100,00

Aktivnost: A000004 Obrazovanje 245.000,00 245.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 240.000,00 0,00 240.000,00 100,00

32372 Ugovori o djelu 20.000,00 09 0,00 20.000,00 100,00

363191 Tekuće pom. izvanpr. korisnicima županijskih, gradskih i općin-skih pror. - Osnovna škola Lijepa naša

25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

37215 Novčane pomoći srednjoškolcima i studentima 120.000,00 09 0,00 120.000,00 100,00

37224 Ostale nakaknade iz proračuna u naravi - školske knjige 75.000,00 09 0,00 75.000,00 100,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

363191 Tekuće pom. izvanpr. korisnicima županijskih, gradskih i općin-

skih pror. - Osnovna škola Lijepa naša 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

Aktivnost: A000005 Općina Tuhelj prijatelj djece 2.750,00 2.750,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 2.750,00 0,00 2.750,00 100,00

32941 Tuzemne članarine 1.250,00 09 0,00 1.250,00 100,00

363191 Tekuće pom. izvanpr. korisnicima županijskih, gradskih i općin-

skih pror. - Osnovna škola Lijepa naša 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00

Aktivnost: A000006 Predškolski odgoj 230.000,00 230.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 230.000,00 0,00 230.000,00 100,00

37225 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću 230.000,00 0911 0,00 230.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000001 Dječji vrtić 151.000,00 6.877.055,53 6.726.055,53 4.554,34

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 150.000,00 120.000,00 270.000,00 180,00

42123 Dječji vrtić 150.000,00 01,09 0,00 150.000,00 100,00

42149 Energetski i komunikacijski vodovi 0,00 120.000,00 120.000,00 100,00

Page 21: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

21

Pozicija Vrsta rashoda i izdataka Planirano 2019. Klas. Broj konta Pove./smanj.

Novi plan 2019. Index

Izvor financiranja: 521 Proračun RH 0,00 991.058,33 991.058,33 100,00

42123 Dječji vrtić 0,00 01,09 895.808,36 895.808,36 100,00

422731 Oprema - dječji vrtić 0,00 0911 95.249,97 95.249,97 100,00

Izvor financiranja: 56 Fondovi EU 1.000,00 5.614.997,20 5.615.997,20 561.599,7

2 42123 Dječji vrtić 1.000,00 01,09 5.075.247,35 5.076.247,35

507.624,74

422731 Oprema - dječji vrtić 0,00 0911 539.749,85 539.749,85 100,00

Program: 5000 SOCIJALNI PROGRAM 227.000,00 230.000,00 3.000,00 101,32

Aktivnost: A000001 Socijalna zaštita 227.000,00 230.000,00 3.000,00 101,32

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 218.000,00 3.000,00 221.000,00 101,38

37216 Ostale naknade iz proračuna u novcu - sufinanciranje školske

kuhinje 10.000,00 1070 0,00 10.000,00 100,00

37217 Ostale naknade iz proračuna u novcu -Crveni križ Klanjec 20.000,00 1070 0,00 20.000,00 100,00

37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 60.000,00 1070 0,00 60.000,00 100,00

37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 100.000,00 0922 0,00 100.000,00 100,00

37222 Ostale nakn. iz proračuna u naravi 20.000,00 1070 0,00 20.000,00 100,00

372221 Ostale nakn. iz proračuna u naravi - darovi za novorođene 5.000,00 1070 0,00 5.000,00 100,00

37223 Stanovanje 3.000,00 01 0,00 3.000,00 100,00

372231 Stanovanje-korisnici zajamčene minimalne naknade 0,00 3.000,00 3.000,00 100,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00

372191 Ostale naknade iz proračuna u novcu - ogrjev 9.000,00 1070 0,00 9.000,00 100,00

Program: 6000 FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA STANOVNIKA OPĆINE 573.400,00 613.400,00 40.000,00 106,98

Aktivnost: A000001 Održivi razvoj ruralnih područja 13.000,00 13.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00

363141 Tekuće pomoći žup. pror. - Zajednički programi KZŽ i Općine 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

381191 Ostale tekuće donacije - LAG Zagorje-Sutla 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

Aktivnost: A000003 Ekonomski poslovi 201.800,00 241.800,00 40.000,00 119,82

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 201.800,00 40.000,00 241.800,00 119,82

32231 Električna energija 13.000,00 04 0,00 13.000,00 100,00

32332 Tisak 14.000,00 01 0,00 14.000,00 100,00

32344 Deratizacija i dezinsekcija 20.000,00 07 15.000,00 35.000,00 175,00

32362 Veterinarske usluge 20.000,00 03,0421 0,00 20.000,00 100,00

323621 Veterinarske usluge - sklonište pasa 31.500,00 03 0,00 31.500,00 100,00

32372 Ugovori o djelu 10.000,00 04 0,00 10.000,00 100,00

32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 10.000,00 04 0,00 10.000,00 100,00

32375 Geodetsko-katastarske usluge 15.000,00 04 0,00 15.000,00 100,00

Page 22: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

22

Pozicija Vrsta rashoda i izdataka Planirano 2019. Klas. Broj konta Pove./smanj.

Novi plan 2019. Index

32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00

32399 Ostale nespomenute usluge 15.000,00 04 0,00 15.000,00 100,00

32941 Tuzemne članarine 3.800,00 04 0,00 3.800,00 100,00

32993 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - suf. uređenja el. mreže 10.000,00 04 0,00 10.000,00 100,00

38114 Tekuće donacije ostalim udrugama 30.000,00 0810 25.000,00 55.000,00 183,33

381193 Ostale tekuće donacije - Gradska knjižnica Klanjec 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00

Aktivnost: A000004 Dani Općine 23.500,00 23.500,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 23.500,00 0,00 23.500,00 100,00

32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 3.500,00 04 0,00 3.500,00 100,00

32399 Ostale nespomenute usluge 6.000,00 0131 0,00 6.000,00 100,00

32932 Reprezentacija - Dan Općine 12.000,00 0473 0,00 12.000,00 100,00

32991 Ostali nespomenuti rahodi poslovanja 2.000,00 04 0,00 2.000,00 100,00

Aktivnost: A000005 Razvoj vatrogastva i civilne zaštite 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00

32992 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - sredstva zaštite i spa-šavanja

15.000,00 01 0,00 15.000,00 100,00

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene 205.000,00 0,00 205.000,00 100,00

363152 Tekuće pomoći grad. pror. (Grad Zabok) - Javna vatrogasna

postrojba 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00

38111 Tekuće donacije udrugama - DVD Tuhelj 150.000,00 0320 0,00 150.000,00 100,00

Aktivnost: A000006 Poticanje razvoja poduzetništva 28.500,00 28.500,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 28.500,00 0,00 28.500,00 100,00

35233 Subvencije obrtnicima 28.500,00 04 0,00 28.500,00 100,00

Aktivnost: A000007 Potpora poljoprivrednicima 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00

35231 Subvencije poljoprivrednicima 50.000,00 0421 0,00 50.000,00 100,00

35232 Subvencija Udruzi Strojni prsten-siementalac Hrvatskog zagorja 20.000,00 0421 0,00 20.000,00 100,00

Tekući projekt: T000001 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu 16.600,00 16.600,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 16.600,00 0,00 16.600,00 100,00

363153 Tekuće pomoći grad. pror. (Grad Pregrada) - Razvoj širokopojas-

nog interneta 16.600,00 0,00 16.600,00 100,00

Program: 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM 234.200,00 241.200,00 7.000,00 102,99

Aktivnost: A000001 Obveze za nasljeđenu imovinu 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

Page 23: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

23

Pozicija Vrsta rashoda i izdataka Planirano 2019. Klas. Broj konta Pove./smanj.

Novi plan 2019. Index

32379 Ostale intelektualne usluge 5.000,00 04 0,00 5.000,00 100,00

34341 Ost.nesp.finan.rash. - obveze za nasljeđenu imovinu 25.000,00 04 0,00 25.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000002 Etažacija objekata u vlasništvu Općine 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

42124 Etažacija objekata u vlasništvu Općine 25.000,00 01 0,00 25.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000003 Zgrada Općine 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

32922 Premije osiguranja ostale imovine 5.000,00 04 0,00 5.000,00 100,00

Izvor financiranja: 56 Fondovi EU 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

42125 Uređenje podruma i zgrade Općine 1.000,00 01 0,00 1.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000005 Obnova Seljačkog doma u Proseniku 55.000,00 55.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00

41112 Građevinsko zemljište 10.000,00 04 0,00 10.000,00 100,00

42127 Seljački dom u Proseniku 45.000,00 01 0,00 45.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000006 Kombi vozilo 17.800,00 17.800,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 17.800,00 0,00 17.800,00 100,00

322342 Motorni benzin i dizel gorivo - kombi vozilo 10.000,00 0485 0,00 10.000,00 100,00

32252 Auto gume 1.800,00 0485 0,00 1.800,00 100,00

32325 Usluge tekućeg i investicijskom održavanja prijevoznih sredstava 3.000,00 0485 0,00 3.000,00 100,00

32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 1.000,00 0451 0,00 1.000,00 100,00

32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000007 Uređenje vijećnice 20.400,00 20.400,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 20.400,00 0,00 20.400,00 100,00

32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevin-

skih objekata 2.400,00 04 0,00 2.400,00 100,00

42219 Uredska oprema i namještaj 2.000,00 04 0,00 2.000,00 100,00

42273 Oprema - projektor i platno 6.000,00 04 0,00 6.000,00 100,00

42421 Djela likovnih umjetnika - slika za vijećnicu 10.000,00 0820 0,00 10.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000008 Mrtvačnica na Novom groblju 10.000,00 17.000,00 7.000,00 170,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 10.000,00 7.000,00 17.000,00 170,00

42229 Ostala komunikacijska oprema - razglas 10.000,00 01 7.000,00 17.000,00 170,00

Kapitalni projekt: K000009 Izgradnja nadstrešnice za komunalno vozilo 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

421493 Nadstrešnica za komunalno vozilo 60.000,00 04 0,00 60.000,00 100,00

Tekući projekt: T000001 Zgrada DVD-a Tuhelj 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

Page 24: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

24

Pozicija Vrsta rashoda i izdataka Planirano 2019. Klas. Broj konta Pove./smanj.

Novi plan 2019. Index

32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

Program: 8000 TURIZAM 458.000,00 458.000,00 0,00 100,00

Aktivnost: A000001 Unapređenje razvoja turizma 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00

381192 Ostale tekuće donacije - TZP Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K000001 Turistička promidžba 443.000,00 443.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

421494 Izrada projektne dokumentacije - šetnica uz potok Horvatska 20.000,00 01 0,00 20.000,00 100,00

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene 153.000,00 0,00 153.000,00 100,00

32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 3.000,00 01 0,00 3.000,00 100,00

421491 Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama 150.000,00 01,0473 0,00 150.000,00 100,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći 270.000,00 0,00 270.000,00 100,00

421491 Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama 270.000,00 01,0473 0,00 270.000,00 100,00

Program: 9000 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA 98.000,00 98.000,00 0,00 100,00

Kapitalni projekt: K000001 Prostorno planska dokumentacija 98.000,00 98.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 521 Proračun RH 14.700,00 0,00 14.700,00 100,00

42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) 14.700,00 062 0,00 14.700,00 100,00

Izvor financiranja: 566 Proračun EU 83.300,00 0,00 83.300,00 100,00

42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) 83.300,00 062 0,00 83.300,00 100,00

Program: 9001 LOKALNI PROGRAM ZA MLADE 55.600,00 55.600,00 0,00 100,00

Aktivnost: A000001 Edukacije i radionice 8.100,00 8.100,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 8.100,00 0,00 8.100,00 100,00

32372 Ugovori o djelu 7.500,00 01 0,00 7.500,00 100,00

32931 Reprezentacija 600,00 01 0,00 600,00 100,00

Aktivnost: A000002 Fitness program 7.000,00 7.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

32399 Ostale nespomenute usluge 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

Aktivnost: A000003 Koncert za mlade 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

32399 Ostale nespomenute usluge 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

Aktivnost: A000004 Volonterske akcije 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00

Page 25: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

25

Pozicija Vrsta rashoda i izdataka Planirano 2019. Klas. Broj konta Pove./smanj.

Novi plan 2019. Index

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

38114 Tekuće donacije ostalim udrugama 3.000,00 01 0,00 3.000,00 100,00

Aktivnost: A000005 Večer mladih glazbenih talenata 2.500,00 2.500,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00

38113 Tekuće donacije udrugama u kulturi 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00

Kapitalni projekt: K000001 Obnova koševa na košarkaškom igralištu 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

363191 Tekuće pom. izvanpr. korisnicima županijskih, gradskih i općin-

skih pror. - Osnovna škola Lijepa naša 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

Program: 9002 PROGRAM INFORMIRANJA 58.000,00 58.000,00 0,00 100,00

Aktivnost: A000001 Internet stranica Općine Tuhelj i ostali mediji 33.000,00 33.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 33.000,00 0,00 33.000,00 100,00

32331 Elektronski mediji 8.000,00 01 0,00 8.000,00 100,00

32332 Tisak 18.000,00 0,00 18.000,00 100,00

32381 Računalne usluge - održavanje web stranice 7.000,00 0111 0,00 7.000,00 100,00

Aktivnost: A000002 Tuheljski list 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

32332 Tisak 25.000,00 01 -3.000,00 22.000,00 88,00

32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 0,00 3.000,00 3.000,00 100,00

Page 26: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

26

Članak 4.

III. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Aktivnost/

projekt Planirano Novi plan Poveća-

nje/Smanjenje Pokazatelj rezultata Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)

Naziv aktivnosti/ projekta

CILJ 1. UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA LOKALNIM RAZVOJEM

Program: P3000, KOMUNALNI PROGRAM I INFRASTRUKTURA

Mjera 1.1.: RAZVOJ KOMUNALNE I PROMETNE INFRASTRUKTURE

4/1 4,8/0 5,5/0 3,6/1 001/02 400.000,00 0,00 400.000,00 1.1.3. broj km saniranih cesta/br.

klizišta

A000002 Održavanje nerazvrsta-

nih cesta i ulica

155 200 250 0,91/0,13/0 001/02 490.000,00 0,00 490.000,00 1.1.4. broj km novo asfaltiranih cesta/izgrađenih makadamskih

cesta/nogostupa

K000001 Izgradnja novih cesta i

nogostupa

100 150 200 28 001/02 167.000,00 0,00 167.000,00 1.1.5. broj rasvjetnih tijela K000006 Javna rasvjeta

1 1 1 1 001/02 25.000,00 0,00 25.000,00 1.1.12. broj autobusnih stajališta K000011 Autobusna stajališta

1 1 0 0 001/02 0,00 0,00 0,00 1.1.11. uređenje i modernizacija

centra K000015 Uređenje centra Tuhlja

1 0 0 0 001/02 50.000,00 0,00 50.000,00 1.1.13. broj projekata K000021 Izrada projektne doku-mentacije za nogostup u Bolničkoj ulici

155 200 250 001/02 13.000,00 13.000,00 0,00 1.1.14. m nove vodovodne mreže K000022 Proširenje vodovodne

mreže

1.132.000,00 1.145.000,00 13.000,00 Ukupno za mjeru:

Mjera 1.2.: UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM

1 1 1 0 001/02 1.000,00 0,00 1.000,00 1.2.4. broj projekata K000002 Izrada projektne doku-mentacije za nogostup "Tuheljske Toplice - Tuhelj"

1 0 0 0 001/02 100.000,00 0,00 100.000,00 1.2.5. broj projekata K000003 Izrada projektne doku-mentacije za uređenje centra

Tuhlja

1 1 1 0 001/02 20.000,00 0,00 20.000,00 1.2.6. broj projekata K000004 Izrada projektne doku-mentacije za uređenje Tuheljskih Toplica

1 1 1 0 001/02 1.000,00 0,00 1.000,00 1.2.1. broj objekata K000005 Uređenje Tuheljskih

Toplica

122.000,00 122.000,00 0,00 Ukupno za mjeru:

Page 27: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

27

Aktivnost/ projekt

Planirano Novi plan Poveća-nje/Smanjenje

Pokazatelj rezultata Polazne vrijednosti 2018.

Ciljana vrijednost 2019.

Ciljana vrijednost 2020.

Ciljana vrijednost 2021.

Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)

Naziv aktivnosti/ projekta

Ukupno za program: 1.254.000,00 1.267.000,00 13.000,00

Program: P4000, OBRAZOVANJE, KULTURA, ŠPORT I RELIGIJA

Mjera 1.2.: UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM

1 1 0 0 001/02 6.877.055,53 6.726.055,53 151.000,00 1.2.7. broj objekata K000001 Dječji vrtić

151.000,00 6.877.055,53 6.726.055,53 Ukupno za mjeru:

Ukupno za program: 151.000,00 6.877.055,53 6.726.055,53

Program: P7000, UPRAVLJANJE IMOVINOM

Mjera 1.2.: UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM

1 0 0 0 001/02 25.000,00 0,00 25.000,00 1.2.2. broj objekata K000002 Etažacija objekata u

vlasništvu Općine

25.000,00 25.000,00 0,00 Ukupno za mjeru:

Ukupno za program: 25.000,00 25.000,00 0,00

Ukupno za cilj: 1.430.000,00 8.169.055,53 6.739.055,53

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Program: P3000, KOMUNALNI PROGRAM I INFRASTRUKTURA

Mjera 2.4.: OČUVANJE I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE

400 350 300 522,6 001/02 220.000,00 0,00 220.000,00 2.4.1. količina odveženog otpada

u tonama A000003 Zaštita okoliša

220.000,00 220.000,00 0,00 Ukupno za mjeru:

Ukupno za program: 220.000,00 220.000,00 0,00

Program: P4000, OBRAZOVANJE, KULTURA, ŠPORT I RELIGIJA

Mjera 2.1.: RAZVOJ ZAJEDNICE

8 9 9 8 001/02 20.000,00 -40.000,00 60.000,00 2.1.2. broj udruga A000001 Financiranje športa i rekreacije

9 10 10 9 001/02 120.000,00 0,00 120.000,00 2.1.4. broj udruga A000002 Financiranje kulture

47 47 50 45 001/02 2.750,00 0,00 2.750,00 2.1.3. broj korisnika A000005 Općina Tuhelj prijatelj

djece

18 19 9 18 001/02 230.000,00 0,00 230.000,00 2.1.5. broj korisnika A000006 Predškolski odgoj

412.750,00 372.750,00 -40.000,00 Ukupno za mjeru:

Mjera 2.2.: OBRAZOVANJE STANOVNIŠTVA

Page 28: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

28

Aktivnost/ projekt

Planirano Novi plan Poveća-nje/Smanjenje

Pokazatelj rezultata Polazne vrijednosti 2018.

Ciljana vrijednost 2019.

Ciljana vrijednost 2020.

Ciljana vrijednost 2021.

Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)

Naziv aktivnosti/ projekta

30/134 35/135 35/136 25/134 001/02 245.000,00 0,00 245.000,00 2.2.1. broj novčanih pomoći učenicima i studentima/broj

učenika (šk. knjige)

A000004 Obrazovanje

245.000,00 245.000,00 0,00 Ukupno za mjeru:

Ukupno za program: 657.750,00 617.750,00 -40.000,00

Program: P5000, SOCIJALNI PROGRAM

Mjera 2.3.: DRUŠTVENO SOCIJALNA ODGOVORNOST

140 137 135 144 001/02 230.000,00 3.000,00 227.000,00 2.3.1. broj zahtjeva A000001 Socijalna zaštita

227.000,00 230.000,00 3.000,00 Ukupno za mjeru:

Ukupno za program: 227.000,00 230.000,00 3.000,00

Ukupno za cilj: 1.104.750,00 1.067.750,00 -37.000,00

CILJ 3. UNAPREĐENJE RAZVOJA TURIZMA

Program: P8000, TURIZAM

Mjera 3.1.: TURISTIČKA PROMIDŽBA

1/1 0/1 0/0 0 001/02 443.000,00 0,00 443.000,00 3.1.1. broj projekata/broj objekata K000001 Turistička promidžba

443.000,00 443.000,00 0,00 Ukupno za mjeru:

Ukupno za program: 443.000,00 443.000,00 0,00

Ukupno za cilj: 443.000,00 443.000,00 0,00

Ukupno za sve: 2.977.750,00 9.679.805,53 6.702.055,53

Page 29: ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE …

29

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA:

URBROJ:

Tuhelj, _______ 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Romić