of 93 /93
tDt

Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Embed Size (px)

Text of Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Page 1: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

tDt

Page 2: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

lIAFrz IBN KlsrRl{afizIbn KesirMU'DZIZE MUIIAMMEDA, A, S.Naslov originala: "The Mlracies of the ProphetDar El-Manarah

Izdavaa:

ILUM, D.o.o, BUZIM

Za'tzd^p^ial

FAHRUDTN Sr)aMHoDZra

Prijevod sa engleskog:

ENEs LruBrtANKrö, PRoF.

Recenzija:

ADNAN HAFrzouö, pRoF.

Lektura:

MTRELA SERrovrö, !RoF.

Dizain naslovne strane:HARISTAöI

Korektsa i DTP:

Urednik:

FAHRUDTN STAMHoDZTa

Prodaja i distribuciial

email: [email protected]

cIP (aralosiacija utublikacijiNacionalna i univerziierska bibliotekaBosne i Hc.ce8ovino sarajovo

ibn KESIR, Ebu el ljida lsmailMutlzizelillhamneda, ä s. / tbn Kesir;

lprijclod sa engleskog rnes Ljubüankiil. , Buzhn :I lu rn ,2oo7. r32 er ;2 r cmPdjevod djcla: Tlre Miraclosoldre prophor

l. lbn-Kesir vidi ibn Kesir Ebucl Fida hnrail

MU'DZIZEMUIIAMMEDA, A. S.

BuZim, 2o07

Page 3: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Uvod

Sva hvala pripada Uzvisenom Allahu, selam i Alla-hov blagoslov na Poslanika, niegovu porodicu, njegoveashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Ova knjiga, "Mu'dzize Allahovog Poslanika, sallallähu'alejhi ve sellem" je sazetak poznate lbn-Kesirove histo-ri.iske knjige "El-Bidaje ve n-Nihaje': Mu'dzize AllahovogPoslanika, sallallä]ru 'alejhi ve sellem, zabilieZene suu poglavlju "Znalovi poslanstva'. Ova kniigaje duho\,rrahrana za öitaoca muslimana, a uz to je i veza izmedunjegova i Zivota nasega Poslanika, sallallähu 'alejhi vesellem. Ona po.iasnjava veliaanstveni aspekt karaktera,pomognut beskonaönom Bozijom mo6i, koju priznajeaitav univerzum. Iz ovl\ razloga, uoöavamo da se svestvoreno podredilo njemu, uz Allaho\,u volju i dopuste-nje, bez obzira koii put ili naöin ono odabralo. Drvedegaje slijedilo, kamenje se zahvaliivalo i veliöalo Uzvise-nog Allaia u njegovoj, sallallähu 'alejhi ve sellem, ruci,planine su komunicirale sa njim, ptice i z\i jeti su nz-govarale sa njim, dzini su mu se potöiniavali, Sejtani supadali kao pogodeni kada bi öuli njegovo ime. Mnogo-brojne su mu'dzize koje govore o njemu. Ove mu'dzizesu zbunjivale njegove savremenike, a njihov veliki utje-

Page 4: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MUHAMMEDA, A. s .

caj je evidentan u uiutkavanju onih koji su osporavaliniegovo poslanswo, dok su istovremeno bile utjchavjernicima.

Mu'dzize Poslanika, sallalahu 'alejhi ve sellcm, sutako brojne da ih je tedko sve pobr.ojati. prenosioci ha-disa ih prenose vjerodostojnim lancem prenosilaca, azatim ih islamski autoriteti biljeze. Sva djela koja historijski i biografski govore o Poslaniku, sallallähu ,alejhi vesellem, ili o njegovim ashabima, biljeze nekuod ovih veliöanstvenih mu'dziza_ Ove mu'dzize dokazuju pomodUzviienog Allaha Njegovom poslaniku, sallalläiu ,alejhive sellem, i garantuju mu pobjedu nad niegovim neprijateljima.

Biljezenje ovih mu'dziza je poöelo wlo rano, pod nazivom "Znakovi poslanstva". Iedan od p1wih koji je touöinio bio je lbn-Kutejbe (umro 267 h. g.) Slijedio ga jeImam Ebu,Da!1rd es-Sidzistani (umro 27S. h. g.), napi_savii djelo o dokazima poslanstva, kalo navodi imamIbn'Hadzer u svome djelu "Tehzibu t,tehzib,,.

Zivot Allahovog Poslanika, s. a. v s., ieveliöanstvena mu'däza

Nema sumnje da.ie i sam ZivotAllahovog poslanika, salIallähu 'alejhi ve sellem, veliöanstvena mudziza. ImamIbn-Tejmijje porvrduje ovu öinjenicu, pa kaze: "Biogra_

fijaAllahovog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, nje,gova svojstva i naöin ponasanja, njegov govor i djela injegov Serijat znakovi su njegova poslanstva.,' Ovo suistinske mu'dzize Poslanika, sallallähu ,aleihi ve sellem.

UvoD

A Sta bi se tek moglo redi o njegovim razumskim i osje-tilnim mu'dzjzama koje mu je UzviseniAllah darovao! Oovome öe, ako Bogda, biti detaljnije govora u ovoj knjizi.

Definicija mu'dZize

Ulema je definisala mu'dzizu kao dogadaj koji odstupaod uobiöajenog naöina ili zakona Zivota. Ovi dogadaji sedesavaju uz odobrenje Uzvisenog Allaia nekom od Nje-govih poslanika, kao dokaz nje8ova poslanstva i misije.

Normalno je da se mu'dziza dogada na naöin da prkosi ljudskoj moöi, a ujedno se deiava na onom poljugdie su l judi dosrigli odredeni nivo progresa i razvoja.

Mu'dZiza je znak poslanstva koji Uzviieni Allah ot-kr iva preko s\,oga posJanila. nakon <ro ga nevier nici za-nijeöu. To se dogada tako Sto oni üvide da su bespo-moöni da uöine istu swar Ova mu'dziza je svjedoöanstvo Uzvisenog Allaha da je poslanik, koji je dosao sanjom, prenio poruku, jer Uzviseni Allai ne pomaie la-Zljivce.

Vrste mu'dZiza

Ako pogledamo mu'dzize kojima je Uzviseni Allah po,magao svoje poslanike kroz historiju vidjet 6emo da suodgovarale prilikama u narodu i vremenu (toga poslanika). Ove mu'dzize su se manifestirale u vidu al<cije,djela, kao Sto je npr izlazak kamile iz stijene za vrijemeSaliha, sallallähu 'alejhi ve sellem, ili preftaranje StapaMusa'a, a. s., u zmiiu i Butanje zmijakoje su bileprodukt

Page 5: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s

magije maalioniöara, tako da od njih ne ostade nikalvogtraga.

Sa druge strane, mu'dZiza se moze pokazati i krozodreclene negativne oblike djelovanja, kao Stoje bilava-trau koju je bio baöen lbralfm, a. s., a koja ga nije przilakada su ganevjemici bacili u nju.

Mu'dziza se, takoder, moze manifestovati i kroz govo!kao sto su rijeöi öasnog Kur'ana, koje prkose retoriökimsposobnostima nevjeinika ved stol.ieeima.

Moralne mu,dtize

MudZiza Kudana

#fl*,}?l'rli j,i:dt?,ii,tj?.,1T#iix,"txälTi; jl]l,il

r"tn' ve selem, kojj sam seb€vetica nstueni ju mLr dr,rr: ";;;;;;:;ff -j:äff

,::iii;tii,ll iilllä,i,::il{r:: ji*1,," riäi, pi',*rda naprave *o".in""

"*l"lllonr.i drugi su izazvani

i!ö', -ä i#;):';ilii il#' l"-J.äl;,il L":

i;il: f,ri"Tü,,,ä ilä;''Til i il fl Ji:iH:ou"up,u*.n",io'"iii;;lliililLT::::j

"1" äl::::l;;:

.. i ,"::: njsu mo8li, zarim sa deser sura na jednu;;;,1Ä,i'_l il;"1i"":ff:'.J:ji:",, n".to .iieno

l*ä';'tr[äi{i,i*,'l.,:m�i*'#

Page 6: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu DZrzE MuHAMMED^, Ä. s .

Ova sura je objavljena u Meki. U suri Et-Ztr (pla,nina), koja je takoder objavliena u Meki, Uzviseni Allahje kazaot "Zat oni da govore ,Izmislia ga!' - Ne, negooni ne6e davieruiu; zato neka oni sastave govor sliöanKur'anu, ako istinu govore!,, (Et-Tür, 33.-34.), tj. alo ieistina daje Muhammed, sallalläiu 'alcjhi ve sellem, samsastavio Kur'an, pa imajte u vidu da je i oD liudsko biöekao i vi, ito znaöi da biste ivi trebali biti u staniu naDraviti isto-

ljzviöeniAllah ponavlja izazov neviernicima u suriAl-Betrai" {Krava) kojaje objavljena u Medini: ,,A ako sum-njate u ono 5to obiavliujemo robu Svome, naöinite viiednu suru sliönu obiavlienim niemu, a pozovite i bo-Zanstva va5a, osim Allaha, ako istinu govorite.,, (El-Bekare,23.)

UzviseniA]lah je, tal<oder, kazao: "Zar: oni da govore:'On ga izmiSlia!' Recit 'Pa saöinite vi deset Kur,anu slit-nih, izmiilienih sura, i koga god hoeete, od onih u koiepored Allahavieruiete, u pomo6 pozovite, ako je istinasto t\,'rdite!' A ako vam se ne odazolrr, onda znaite dase on obiavliuie samo s Allahovim znaniem i da nemaboga osim Niega - zato muslimani postanitet, (Hüd,13.-r4.)

Allah, neka je Slavljen On, takoder je rekao: ,,OvaiKulan niie izmi5lien, od Allaha je - on pot\,'rdu.ie is-rinitost prijasniih objava i obiainjava propise; u nieganema sumnie, od Gospodara svietova je! A oni govore:'On ga izmislia!' Reci: ,Pa, datte vi iednu suru kao jtoienjemu obiavliena, i koga god ho6ete, od onih u koiemimo Allaha vierujete, u pomod pozovite, ako istinugovorite.' Oni poriöu prije nego jto temeljito saznaiu

Sta imau niemu, ajoö im niie doslo ni tumaöenie nie-govo; tako su isto oni priie niih poricali, pa pogledaikako su nasilnici zavrsili!" (Jünus,3Z-39.)

UzviSeni Allah objasnjava da liudi nisu u stanju reaiapsolutno niita sliöno Kur'anu, niti deset sureta, pa öaknitijednu jedinu. Oni to nikada i nede biti u staniu, kaoSto Uzviseni Allah kaze: "Ali vi nisre to uöinili, niri 6eteikada to i mo6i uöiniti", tj. vi niste to uöinili u proalosti,niti 6ete biti u stanju uöiniti u buduönosti, sto znaöi danede moei reöinistasliöno njemu (Kur'anu), ni sada, nitiubuduöe.

Kada bi Kur'an bio napisan ljudskom rukorn, osobakoja bi ga napisala morala bi se bojati uputiti liudimatakav izazov te zbog toga biti izlozena patnjama i uvredama od njih, suprotno od njegovih prvobitnih namjera(a to je da stekte sla\,at i pogtovanje liudi). A svakom razumnom öovjeku je jasno da je Muhammed, sallallähu'alejhi ve sellem, najrazumnije Allaiovo stvorenje, naj-mudrije inajsavrsenije opaenito. Onnikadane bi uöiniotakav korak (da izmislja Kur'an), ukoliko ne bi bio pot-puno siguran daniko ne moze uraditi neStosliöno tome.Ovako je bilo od vremena Poslanika, sallalläiu 'ale.ihi vesellem, pado sada, niko nije, niti öe biti, u stanju smislitinesto poput Kur'ana, öak niti jednu suru. To je nemo,guee, jer je Kur'an Rijea Gospodara univeilzrJ�ma, Uzvr-Senog Allaha, Kojemu nista nije sliöno. Nista od onogasto je On sworio ne moze se porediti sa Njim i Njego-vim stvaranjem, Njegovim postojanjem, Njegovim oso-binama ili Njegovim djelima. Pa kako bi se rijeöi onoBakogaje On stvodo mogle porediti sa Niegovom rijeöju!?

MoRALNE MU'DZrzE

Page 7: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu DZrzE MUHAMMEDA, ^ . s . MoRALNE MU'DZrzE r3

Kurejieviökim nevjemicima Uzviseni Allai je rckao:"Kada im se dieöi NaSe kazuju, govore ,Veö smo öuli!Da ho6emo, i mi bismo tako nesto rekli; to su samo iz,misljotine naroda drevnih., ,, (El-EnfäI, 3r.)

Nema dokaza koji bi podupro niiho\,.u laz. Da su is-tinoljubivi, ne bi imali Sta da kazu, ali i oni sami znaiuda lazu, kao Sto znaju da laZu i kada kazu: ,,I govore: ,Tosu izmisliotine naroda drevnih; on trazi da mu se pte-pisutu i u.iutro i naveöe da mu ih öitaiu.,', (El-Furkän,5.)

Uzviaeni Allah im odgovara: ,,Reci: ,Obiavljuje ihOnaj kome su po^rate tatne nebesa i mlje; Onmnogo prasta i smilostan je,,,, (El-Furkän, 6.)

Ovo znaöi da samo Uzviseni Allah zna sve skivenetajne. To je zato sto je On Gospodar Dzenneta, Zemlje,zna sve sto se desilo (u proilosti) i ono öto ie biti (u bu_duinosti), öak i ono Sto se nikada nede desiti. On zna iono ita bi bilo da se desilol

Aspekti mu'dZiza Kudana

Uzviieni Allai otkriva i kazuje Svome robu i giasniku,nepismenom Poslaniku, sallallähu 'alejhi ve sellem, dogadaje izranijih objava, koje on ni.ie prije znao. UzviseniAllah mu kazuje dogadaje koji su se desili u proslosti,taöno onako kako su se desili u to vri.ieme. IJz to lJzvi-Seni Allai razdva.ia ono Sto se uistinu desilo od onogaSto je izmisljeno (da se desilo), a upmvo to mzdvaia-nje istine od neistine öini (Kur'an) drugaöijim od ranijeobjavljenih knjiga (koje su ljudi iskivili/.

UzviSeni Allai je kazao: "To su nepoznate viiesti koieti Mi obiavliemo; ni ti ni narod tvoi niste prije ovoganistaznali. Zato budi strpliiv, ishod 6e, zaista, u koristöestitih biti," (Hüd, 49.) I kaze: "I rako, eto, kazuiemoti neke viiesti o onima koji su bili i nestali, i obiavliu-iemo ti od Sebe Kur'an. Ko za niega ne bude mario, naSudniem danu 6e doista tesko breme ponijeti, vieöno6e u muci ostati, a ieziv tovar 6e im na Sudnjem danubiti." (Tähä, 99.-ror.)

Uzviseni AIai je jos kazao: "A tebi obiavliuiemoKniigu, samu istinu, da potvrdi kniige priie nie obiav-liene i da nad nlimabdi. I ti im sudi prema onome 5toAllah obiavliuie i ne povodi se za prohtjevima niiho-vim, i ne odstupaiod Istine koia li dolazi; svima vamasmo zakon i pravac propisali. A da ie Allah htio, On biias sliedbenicima iedne vjere uöinio, ali, On ho6e davas iskusa u onome 5to vam propisuie, zato se natje-öite ko ie viöe dobra uöiniti; Allahu öete se svi watiti,paCevas Ono onome u öemu ste se razilazili obaviies-titi." (El-Me'ide, 48.) "fi prije nie niiednu knjigu nisiöitao, a nisi ie ni desnom rukom svojom pisao; inaöe,posumniali bi oni 6to laii govore, A to su aieti iasni, usrcima su onih koiima ie raz um dat; a Naie aiete samonepravedni osporavalu - i govore: 'Zaito mu od Gos-podara niegova nisu neka öuda poslana?' Reci: 'Cuda

su iedino u Allaha, a ja samo iasno opominiem,' A zarim niie dosta to öto Mi rebi obiavliuiemo Kntigu koiaim se kazutq u nioi je, doista, blagodat i pouka na-rodu koii vieruie. Reci: 'Allah

ie dovoljan wiedok menii vama, On zna sve Stoje nanebesimai na Zemlii. Aoni

Page 8: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

r4 Mu'Dzlzt r MuHAMMEDA, A. s .

koii u kumire vteruju, a u Allaha ne vjeruiu, oni su iz_gublieni."' (El-Ankebüt, 4s.-52.)

Uzviseni Allah kazuje da je sämo ob.iavljivanie oveR:njige Muhammedu - nepismenom poslaniku, sallal_lahu 'alejhi ve sellem, Knjige öiji sadrzai rasvjetljuje Srase desilo u proslosti, Sta öe se desiti (u buduönosti), Stase uistinu desilo u tom vremenu, dovoljno da pot\,,rdi daon govori istinu.

Allah, neka je slavljen je kazao: ,,A kad im se kazuiuaieti Naii, koii su iasni, onda govore oni koii ne vjeruluda 6e pred Nas stati: ,Donesi ti kakav drugi Kur,an ili gaizmijenil' - Reci: ,Nezamislivo

ie da ga ja sarn od sebemijenjam, ja sliiedim samo ono öto mi se obiavljuje, iase boiim, - ako budem neposlusan svome Gospodaru-, patnie na Velikom danu., Reci: ,Da Allah niie htio,ia vam ga ne bih kazivao niti bi vas On s niim upoznao.Ta ia sam pdje poslanstva dugo metlu vana boravio,- zar ne shvadate?, pa ima li onda nepravednijeg odonoga koli o Allahu laä iznosi ili koii Ntegove dokazesmatra neistinitim?! Mnogobodci doista ne6e uspieti,,,(Jünus, tS.-u)

Allaiov Poslanik, sallallehu ,alejhi ve sellem, im ie ka,zao: "Ja ne mogu samonicijativno ni6ta müenjati, na tojedino pravo ima Uzviieni A[ah, Koji radi Sta hoae i öiiase volja ispunjava. .Jajedino prenosim poruku, a vi znateclavam govorim istinu, jersam odrastao mealu vama i viznatemoje porijeklo i moju öestitost. Nikadanikome odvas msam lagao, pa kako bih mogao lagati na UzvisenogAlJaha. Kojem pripada moi da svakome dä ono <ro mipripada, korist ili atetu. Niegovamoa je iznad svega i Onje Poznavalac svega."

Monrrnc uu'oztzr I 5

Ima li veaeg grijeha od iznosenja lazi na UzvisenogAllaha i twdnje daje rekao nesto sto On niie rekao, kakoUzviSeni Allah kaze: ',A da ie on o Nama koiekakveriteöi iznosio, Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili, aonda mu iilu kucavicu presiekli, i niko ga izmealu vasne bi mogao od roga odbraniri." (El-Häld(ah, cq. qz.)

Ovo znaöi da ie Uzviseni Allah kazniti, najtezom kaznom, svakoga onoga ko bude lagao na Njega. Niko odstanovnika Zemlje ne moze sp jeaiti Uzvisenog Allahau izvrienju ove kazne.

Uzviseni Allah je kazao: "Ko ie nepravedniji od onoga

koii laii o Allahu iznosi ili koii govori: ,Objavliuie mise'- a niSta mu se ne obiavliuie, ili koji kaze ,I iaöe re6i isto onako kao sto Allah obiavliuie., A da ti ievidieti neviernike u smrtnim mukama, kada melekibudu ispru-Zili ruke svoie prema niima: ,Spasite se akomozetel Od sada 6ete neizdriliivom kaznom biti kaz-nieni zato Sto ste na Allaha ono 5to niie istina iznosili isto ste se prema dokazima Niegovim oholo ponasali.,,(El-En'äm,93.1

JoS.ie kazao: "Reci: ,Koie wiedok najpouzdaniii?' -i odgovori: 'A]lah, On öe izmealu mene i vas wiedokbiti, A meni se ovai Kur,an objavluje i da niime vas ione do koiih on dopre opominiem. Zar Ä, zatsta, tw-dite da pored Altaha ima i drugih bogova?, Reci, ,ranetwdim,' Reci: 'Salno je On - Bog, i ia nemam nista stim sto vi smatrate diuge Njemu ravnim.,,, (El-En,aln,19.)

Ovo znaöi da je Allah svjedok svega Sto se deiava, aOn je naiveliaanstveniji svjedok. On posmatra i tebe imene, kako postupamo spram onoga sto je On obiavio.

Page 9: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

------r-r6 MoRÄLNE MU'DZrzE 17Mu'DZrzE MuHAMMEoA, A. s.

Ono Sto ove rijeöi öinijoS jaöim je öinienica da one u sebisadrze sveöanu zakletvu Poslanika, sallallähu 'alejhi vesellem, da ga .je Allah poslao svemu stvorcnome da ihupozori kroz rijeöi Kur'ana Ko god je öuo poruku, sma-tra se da je öuo i upozorenje, kako Uzviöeni Allah kaze:"Zar je onai koji ieli samo ovai svijet kao onai komeie iasno ko ie Gospodar niegov, na sto se nadovezujeKur'an kao wiedok Niegov, i jos priie niega lhiiga Mu-saova, putovoala i milost. To su oni koii vieruiu u ni. Aonima koji su se protiv niega urotili vatra 6e boravidtebiti. Zato ti nikako ne surnniai u nj, on ie zaista istinaod Gospodara tvoga, ali ve6ina ludi ne6e da vieruie,,,(Hüd, 1z)

Kur'an sadrzi istinite informaciie o UzviaenomAllahu, Njegovim melekima, Njegovom prijestoliu isvim Njegovim stowenjima. On ta_koder ukljuöujei znanje o nebesima i Zemlji i svemu sto je izmedunjih. Uz to tu su i svi veliki dogadaji koji su se desili,potwdeni decidnim dokazima, koji su dovoljni onimakoji posjeduju razum, kao Sro Uzviseni Allai kaze: ,,Miu ovom Ku/anu obiasniavano liudima svakoiakeprirnjere, ali veiina fudi nikako neöe da vieruie.,,(El-lsrä189.)

Uzviseni Allah, takoder, kaze: ,'To su primieri koieMi l.iudima navodimo, ali ih samo uöeni shva6aiu.,,(El-'Ankebüt, 43.) Te kaze: ,,Mi u ovom Kulanu na-vodimo liudima svakoiake primjere da bi pouku pri-mili, u Kur'anu na arapskom jeziku, u kome nemani-kakve protivrieönosti, da bi se Gospodara svoga pobo-ialil' lEz-Zume\ zz. za.)

Casni Kur'an nam takoder govori istinu o dogada-iima koji su se desili u proslosti, kao i onome sto je bilonapisano u ranijim objavama (krsaanima i jevrejima),bez obzira ito je Kur'an objavljen nepismenom öovjeku.Ovaj öovjek nije bio prisutan niti jednom dogaitaju kojise desio medu ranijim narodima, nitije öitao ijednu nji-hovuknjigu. A ipalq iznenadio je ljude sa onim sto mu jeobiavljeno o dogadajima koji su spomenuti u p jasnjimknjigama, tako da ljudi mogu uzetipouku iz kazivanja oranijim poslanicima i njihovim narodima, saznati kakosu patili medu njima, kako je Uzviseni Allah spasavaoviemike, a unistavao nevjernike. Ova kazivanja su bilaobjavljena Poslaniku, sallalläiu 'alejhi ve sellem, stilomsa kojim se niSta nije moglo porcditi. Kazivanja su ka-zana katko, ali i wlo rieöito i izvanrednim stilom. Jed-nom kazano kazivanje se detaljnije navodi ponovo nadrugome mjestu, sa izvanrednom jeziökom stukturom.Onaj koji öita ili slusa ove kur'anske sure, osjeöa kao data dedavanja gleda svojim oöima, kao da je säm prisutanusred dogadaja kako se odvijaju.

Uzviseni Allah je kazao: "Ti nisi ttio pored brda kadsmo Musaa pozvali, ali Mi smo te poslali kao milostGospodara tvoga daopominje5 liude koiima priie tebenije dodao niko ko bi ih opomenuo, dabi se opametili."(El-'Ankebüt, 46.)

Uzviseni Allai ie kaz ao: "To su nepoznate viiesti koieti obiavljuiemo. Ti nisi bio medu njima kada su perasvoia od trske pobacali da bi vidieli koii 6e se od njiho Merjemi brinuti, i ti nisi bio mealu ntima kad su seprepirali." (Äli'lmran, 44.)

Page 10: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

r9r8 Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s , MoRALNE MU'oZlzE

Allah, neka je slavljen On, tal<oder te kazao u suri/uJrf: "Eto to su neke nepoznate viiesti koie Mi tebiobtavliujemo, a ti nisi bio s niima kada su se oni od_luöili, i kada su onako lukavi bili, A ve6ina liudi, makoliko ti ielio, ne6e biti viernici. Ti od ovih ne tra;isnagradu za Ku/an, on je samo opomena svim svieto_vima-' (JSuf, to2.-ro4.) A na kmju sure kaze: ,,U kazi-vantu o njima je pouka za one koii su razurnom obda_reni, Kür'ar nije izmisliena besjeda, on priznaje da suistinite kniige priie njega obiavliene, i objajnjava sve,i putokazje i milost narodu koii vieruie.,, (Jüsuf, ru.l

Uistinu je Uzviseni Allah kazao: "Mnogoboici go-vore: 'Zaöto nam ne donese kakvo öudo od Cospodarasvoga?'Azar im nedolazi objainienieo onome gto imau dar,arajnlim listovima?,' (Tehä, 133.)

Uzviseni AIai je kazao: ,,Reci: ,sta mislite, ako ieKur'an od Allaha, a vi u ni ne6ete da vierujete _ koje onda u ve6oi zabludi od onoga koii ie u protft,aieöjudalekom od istine? Mi 6emo im pruZati dokaz€ NaSeu prostranstvima svemirskim, a i u niima samim, dokim ne bude sasvim iasno daie Kur,an istina A zar niiedovolino to sto ie Cospodar tvoj o svemu obaviiesten?"(BS-Süre, 52.-53.)

Uzviseni Allah je obedao da öe dokazati istinirostKur'ana i istinitost misije onoga koga je On poslao krozono Sto On je stvorio u prostranstvima svemira i to suznakovi koji dokazuju da je Kur,an istina. Ovi dokazi_dokazi stvaranja nalaze se i u njima samima, a oni kojinijeöu Kur'an, iako je on sam dovoljan dokaz protiv niih,znaju posigurno daje on objavljen od UzvisenogAllahaprelo Niegova aasnog poslanika, sallallärhu alejhi ve sel

lem. Uz to Uzviseni Allah, iznosi i druge dokazet "Azar

niie dovolino to 5to ie Cospodar tvoi o svemu obavi-iesten?", tj. znanje da je Uz,viieni Allah svjedok svemuovome ie dovoljno da potvrdi da ie Poslanik, sallallähu'aleihi ve sellem, istina, ier alko bi on iznosio lazi o UzviSenomAllaiu, bio bi kaznjen, kako smo rekli ranije.

Kur'an nas takoder obavjestava o dogadajima koji 6ese desiti u bududnosti, isto onako kao Sto nas obaviie-Stava o onima iz proslosti. Evo pr imiera:

"On zna da 6e mealu varna biti bolesnih, i onihkoii ie po sviietu putovati i Allahove blagodati tra-iiti, i onih koji öe se na Allaholu putu boriti." (El-Muzzemmil. 20.)

Ovo je bio jedan od prvih ajeta objavljenih u Meki. Sliaan primjer se navodi i v s|u:r El-Kamer (Mjesec), kojije takoaler objavljen u Meki o öemu nema razilaienjamedu uöenjacima

"Skup de sigurno poraien biti, a oni 6e se u biiegdati! Medutim, Smak sviieta im ie rok, a Smak sviietaieuzasniji i goröi." (El-Kamer 4s.-46.)

Poraz koji se ovdje spominje odnosi se na nevjernike,adesio se u BicinaBedru, kojase dogodila nakon objav-ljivanja ovoga ajeta.r

' Se'id bin DzLrbejr prenosida je Sa'd b in Ebi'Vekkasa da j€ kazao:"Kada su objavljene rijeai Uzvilenog Allahar 'skup 6e sigürnoporat€n biti, a oni 6€ s€ u biiegdati!', ja nisam znao koja 6e toskupina biti porazena. Ali, na dan Bedra sam üdio Poslanika,sallallahu 'alejhi ve sellem, kako je ustao i kazuie: Moj AllanulSva tastina i uobraäenosl Kurejsija ved ih je navela da zanegirajuTebe ispremnaje da prkosiTvome poslaniku. MojAUahulOöe-kujem pobjedu koju Si mi obeaao. Skruseno te molim, oAllahu,da ih porazis. (da porazis neprijatelje): Zatim je prouöio:'Skup

Page 11: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZtzE MuHAMMEDA, A, s ,

UzviSeni Allah je kazao u Kur'anu: ,,On ie poslao pos-

lanika Svoga s uputstvom i pravom vierom da bi ie iz-digao iznad ostalih viera, makar ne bilo po volii mno-goboöcima." (Et-Tevbe, 33.), rj. On je poslao svoga pos-lanika, sallalläiu 'alejhi ve sellem, sa konkretnim zna_n em r uputom na put poboznosti. prenosi se od Aliieibn Ebi-Taliba, r a., da je kazao: "To je Allahova Knjigau koioj su viiesri o onome Slo je bijo pri je vas. o onomesto se desava u vaiem wemenu i onome Sto ae se desitiu buduönosti."

Mu'diize njegova morala i karakternih crtaMedu mnogobrojnim mzumskim mudzizama koie iePoslanik, sajlallähu alejhi ve selJem. posjedovao iui niegovo neiskvareno ponasanje i perfektan moralnikredo, njegova hrabrost, snaga i izdrzljivost, njegovostrpljenje, opra5ranje, blagost, darezljivost, skromnost,l.iubazan odnos prema ashabima, davanje predtostidrugima nad samim sobom, njegova öestitost, isken iistinit govor, njegova poboznost i ibadet, plemenitost,plemiöko porijeklo i odgoj.

Imam lbn,Tejmijje je napisao u poglavlju o dokazimaposlanstva': "Biograflja Allahovog poslanika, sallallähu

MoRATN€ MU DZizE

'alejhi ve sellem, njegova svojstva i naöin ponasanja,njegov govor i djela i njegov Serijat, njegovummet, zna-nje njegovogummeta, njihova vjera i poboznost su zna-kovi njegova poslanstva. Ovo je jasno uoöljivo u studi-jama njegove biografije od dana roalenja pa do poöetkaObjave i od prve objave pa do dana njegove smrti. Tose iasno uoöava i u studijama njegova roda, porijekla isredine iz koje potjeöe."

Poslanikovo, s. a. v. s., öasno porijeklo

Muhammed, sallallätru 'alejhi ve sellem, jejedan od naj-öasnijih liudi po porijeklu. On je potomak lbrahima,sallallähu 'ale.ihi ve sellem, kojem je Uzviseni Allah daoda medu njegovim potomstvom bude jos poslanika iKnjiga, tako dasu sviposlanici, koji su dolli nakonlbra-hima, a.s., bili od njegovog potomstva. UzviSeni Allahmu ie dao dva sina: Ismaila i Ishaka i oba su spomenutau Tevratu. ,edna od dobrih vjesti u Tewatu.ie i ta da6e se medu Ismailovim potomcima pojaviti jedan Pos-lanik. Niko odpotomaka Ismailovih nije dobio poslans-tvo osim Muhammeda, sallallähu 'alejhi ve sellem. Ibra-him, sallallähu 'alejhi ve sellem, je uöio dovu da Allainekog od njegovih potomaka uöini Poslanikom.' Pored

rOva dovanavodi se u ajetu: "Cospodaru nas, posalji im posla-nika, i€dnog od njih, koii 6e im aiete Tvoi€ kazilati i Knjizi ih imudrosti uöiti i oais.i.i ih, ier Ti si, uistinu, silan i mudar!" (El-Bekare, 129.) Zbog ovoga je Poslanik, sallalAhu 'alejhi ve sellem,obiöavao reöi: Ja sam dova lbrahimova, ja sam zadnja radosnavijest kojaje data Isau. Prenosi se preko lbn'Asaldra od UbadeibnSamita, ikaohasen-hadiskodimamaSujut i ja

e€ cigurno poraren biti, a oni 6e 6e u bijeg dati!, Zatim je Sadkazao: Tek tada sam shvatio tumaöenje ovog aieta.' Ovo je jednaod mu'd;iza Poslanika, saltallähu ,atejhi ve sellem, kadaje govorio o budueim dogadajima koji suse desiliupravo onako kalo jeon ikazao. (Vidi detaljnije TeFjl imama EtKurubiia)' Ovo pogla!lie se nalazi na lraju niegove kniige. u kojem on odgovara razliöjtim sektama medu sljedb€nicima Knjige, tj. sek,tama medu kSaanima i ievreiima

Page 12: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s.

toga, Poslanik, sallallähu 'ale.ihi ve sellem, je iz plemenaKurcjs, koje je odabrano medu djecom lbraiima, a. s., iogranka Hasimovakoje je odabrano medu Kureiiiiama.

Vrijednost podruöja u kojem ie roiteni u kojem je odrastao

Poslanik, sallallähu 'ale.ihi ve sellem, je rcden u Meki,Majci svih gradova ( Um hu-l-Kura), mjesfi gdje jeIbtu-him, sallallähu 'alejhi ve sellem, sagradio Allahovu kuöu(Ka'ba u Meki) i gdie su ljudi pozvani da obave hadz.Ljudi dolaze Ka'bi radihadzajos odlbra]lima, a. s., Sto ienavedeno u kniigama o poslanicima, sa nail jepsim opi-sima

Poslanikova perfektna disciplina i odgojPoslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je odgajan na nai,ljepsi naöin. Poznat je kao posten i öestit, pravedan, pra_viöan, kao neko ko je uvijek izbjegavao bilo koie zlo (kaonpr. preljub) i ugnjetavanje. Bio je poznat po ovim svoi-sMma i p je poöetka poslanstva, kako mealu onima koiisu povjerovali u njega, tako i onima koji to nisu uöinili.Nista smmotno se ne zna o njemu, o nJetovom govoru,djelima ili ponasanju. Nije poznato da je ijednom sla_gao, nekoga ugnjetavao ili poöinio bilo kakav giijeh.

Njegova sawSena pojava i izgledPoslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je bio savrseno iprelijepo stvorcnje, sto je bilo kombinirano sa svim do_

MoRALNE MU DZIZE

brim osobinama i Sarmom koji su isticali njegovu per-

fekciiu.Bio je nepismen, odrastao je medu nepismenim lju-

dima, Bdie nilo. kao ni on, niie znao ono Sto su znalisljedbenici Knjiga, tj. Tewata i Indzila. Nikadanije öitao,niti slusao nesto öto su ljudi znali (od neke nauke) u tomvremenu. Nikada nije oglasio poslanstvo, sve do svojeöetrdesete godine, kada je dosao sa predhmim rijeöima(ti. sa Ku/anom) koje nisu bile poznate ljudima ni prije,ni poslije togawemena. Slijedili su ga slabi, a osporavaliprvaci njegova naroda, koji su ga proganjali i trudili sena sve moguce naöine da uniste i njega i one koji su ga

slijedili, kao 5to su nevjernici uvijek öinili saposlanicimai njihovim sljedbenicima.

Onikoji su ga slijedli, nisu to öinili iz ovosvjetskih po-

buda (loristi) i l i zbog straha od niega' ie! on nije imaobogatstvo koje bi im mogao dati, niti polozaj koji bi imamogao dodijeliti. Öak nije imao ni svoga maöa. Biloje njegovih neprijatelja koii su na sve moguöe naöinetorturisali njegove sljedbenike, ali bi oni to podnosili

strpljivo i tolenntno, nadajuei se nagradi od UzvisenogAllaha. Nikada se nisu odrekli svoje vjere' nakon öto suosjetili svu njenu ljepotu i bogatstvo u svojim srcima.

Iselienje u Medinu

IoS iz wemena lbrahima, sallallähu 'alejhi ve sellem,Arapi su dolazili u Meku da obave hadi svake godine.Zbog toga je Muhammed, sallallähu 'alejhi ve sellem, umiesecima hadza dolazio medu okupljena arapska ple-

mena, koja su doSla radi hadZa, kako bi im prenio Po-

Page 13: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu DZrzE M uHAMMEDA, A. s .

ruku, pozvao ih UzvisenomAllahu i u okdlje islama. Ra-dio je to strpliivo, i sa onima koji bi mu povjerovali, i saonima koji bi mu se usprotivili, kao i onima koii bi seokrenuli od njega. Radio je raj(o sve dok se niie susreosa stanovnicima Medine, koji su bili susjedi Zidovima ikoji su znali za njegov dolazak i njegov opis iz njihovihknjiga. Kada su se susrcli sa poslanikom, sallallähu,alej,hi ve scllem, znali su da je lo oaeuvani poslanil, sallal-lähu 'alejhi ve sellem, o kojem su Zidovi govorili. öuli suvee vijesti o njegovoj Poruci koja se Sirila öitavimpodru_öjem veö deset godina, koliko ie bilo proteklo od njenogpoöetka. Povjerovali su u niega, dali mu prisegu o vjer-nostiigaranciju sigurnosti ukoliko se on i njegovi ashabiisele u Medinu, te da öe se zajedno sa njim boriti na Allahovu putu (dzihad).

Stoga su se Muhammed, sallallähu ,alejhi ve sellem,i njegovi sliedbenici preselili u Medinu, gd.ie su muha_dziri i ensari.ie Zivjeli skupa. Niko od njih nije napustio islam ni zbog dunjaluökih zadovoljstava, niti zbogstraia, osim nekoliko ensarija koji su prividno primiliislam (tj. munafici), od kojih su se neki pokajali i postalibolji u svome dir?, (u svojojvjeri i uvjerenju). poslanik,sallallähu 'alejhi ve sellem, ie dozvolio da se ide u dzihad, nalon Sto mu je naredeno da se bori protiv nevjer_nika. Nastavio je svoj hod u Allaiovoj vjeri, na najljep_Sem putu, öasno, pravedno i ispuniava.iuai u potpunostisvako svoje obeöanje. Nije poznato da je ikada ikomenesto slagao, nekoga tlaöio ili nanio neku nepravdu. tsioje najöasniji, najpravedniji i naiprecizniji u ispuniava-nju obeöanja metlu ljudima. Uvijek ie bio ovakaY bezobzira na razliöite situacije i okolnosti kroz ko.ie je pro_

lazio, u ratu ili miru, u sigurnosti ili opasnosti, u bogat-stvu ili siromaitr,'u, bio iak ili slab. Bili su malobroini,ali im se broi uvedavao. Ostali su övrsti i kada su po-bjedivali neprijatelje i kada su gubili. Tokom svih ovihfaza, on je isao uvijekka jednom cilju, sve dok se njegovpoziv nije ukorijenio na öitavom Arapskom poluostn'tl,kojim je prije njega dominirao paganizam, odwatnosti,obozavanie Allahovih stvorenja, a nijekanje UzvisenogAllaha, prolijevanje kvi onih öiju je kw bilo zabranienoprolijevati, kidanje rodbinskih veza i, na koncu, niie sevjerovalo u Onaj svijet ili Sudnji dan. Kada su ljudi, kojisu radili sve ovo, prihvatili islam ipoöeli slijediti njegoveupute, postali su najobrazovaniji ljudi na zen ji, naj-pobozniji, najpravedniji i najbolji mealu ljudima, do temiere da su kr56ani, kada su vidieli muslimane koji sustigli u Siriju, rekli: "Ni Isusovi apostoli nisu bili bolji odovih ljudi (tj. muslimana)."

Efekti i impresije koje su ostavili na zemlji u pogledudobrih diela i znanosti, u poredenju sa impresijama kojesu ostavlli drngi za svakog razumnog öovieka je oöigle-dan. Ipak, iako sevjerakoiom je dosao Poslanik, sallallä-hu 'aleihi ve sellem, bila uövrstila i postala opeeprihva-öena, a on bio volien od strane svojih sljedbenikavise odvlastitog imetka i vlastitog Zivota, umro je a da iza sebenije ostavio niti jedan dirhem ili dinar, niti je niegovimnasljednicima bilo dozvoljeno da bilo Sta naslijede odonoga sto je ostalo iza njega. Bio je ustrajan, pokazu-jufi na audesan naiin znakove imu'dzize u svome po-zivaniu. Govorio ie ashabima o nepoznatoj proSlosti, oonome 5ta ee se desiti u buduönosti, pokazivao im je uöemu su u pra\,u, ali i u öemu gri.iese. Dozvolio im je

MoRAr-NEMU DZTzE

Page 14: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

r2726 Mu DZrzD MUSAMMEDA, A. s.

sve korisne stvad, ali i zabranio sve ono Sto im ie ste-tilo. Serijat je postepeno objavljen Poslaniku, sallallähu'alejhive sellem, poduöavaoje ljude onomeSto je njemuobjavlieno sve dokAllahova vjera nije kompletirana.

Serijat koji mu je objavljen apsolutno je kompletan.Nema nijednog dobrog i poboznog djela, a da nije pro-pisano, niti zla koje i zdrav razum prepoznaje, a da nijezabranieno. Nikada niie naredio nesto sto bi izazvalonegativnu reakciju da bi se moglo re6i: "Voljeli bismoda nam to ni.ie naredio", nitije nesto zabranio da se radiili njime koristi Sto bi moglo ponukati nekoga da kaie:"Volieli bismo da nam niie zabranio da to radimo". Ozakonio im je sve korisne stvari koje, nazalost, neke drugereligije brane. Zabranio je sve sto je loie koje, nazalost,neke druge religije dozvoljavaju. Nema niöega Sto jespomenuto vezano za UzvisenogAllaha, meleke ili Sudnji dan u ranijim objavama, Tewatu, Indzilu ili nekomodSuhufa, adaPoslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, nijegovorio o tome na najljepsi naöin, pa aal i ljepie od na-öina na koji je govoreno o tome u neko.i od spomenu-tihknjiga. Nema nijedne stvari koja u ranijim ob.iavamapodstiöe na poboznost i öinjenje dobrih djela, a da Pos-lanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, niie naredio dase öini,öak i u strozijojformi.

Ako bi mudar öoviek poredio ibadet, islamom propi-sane kazne i druge odredbe koje je Poslanik, sallallähu'alejhi ve sellem, odedio sa odredbama drugih narodai njihovih vjera, morao bi uvidjeti superiornost islama.Ako bi poredili znanie, din (vjelu i uvjerenje), ibader ipokornost UzviSenom Allaiu koje iskazuju muslimani,sa drugim narodima, jasno bi bilo da ie vise hrabrosti i

MoRALNE MU'DZrzE

snage u srcima muslimana. Ako bi njihovu darezljivost,poboznost i praitanje poredili sa drugima, jasno bi bilosvakome razumnom da su kod muslimana ove vriiednosti navisem nivou.

Muslimani su uöili ove vrline i prihvatili ih od Pos-lanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, koii im je naredioovakvo ponasanje. Oni nisu slijedili neku od ranijihobjava koje su dolazile da bi kompletirale onu ranije,kao Stoje doöao Isa, sallallähu 'alejhi ve sellem, da upot-puni Serijat objavljen u Tevratu. S druge strane, wlinesliedbenika Isusa i njihovo znanje sudjelomiöno uzeti izTevrata, dijelom od drugih poslanikai sliöno. U krs6ans-tl'u, takoder, djelomiöno su usvoiena uöenja frlozofa, paöak i odrealeni ateistiöki principi koii su kontradiktornivieri lsusovoi.

Sljedbenici Muhammeda, sallallähu 'alejhi ve sellem,nisu imali konkretne objave pdje njemu obiavljene Po-ruke. Öaknasuprot, veaina od njih nikada niie vjerovalau Musa a, a. s., lsa'a, a. s., Davuda, a. s., u Tevrat, Indzil iliSuhufe, sve do pojave Muhammeda, sallallähu 'alejhi vesellem, koii im je naredio da vjeruju i prihvate sve posla-nike i objave objavljene od Uzvisenog Allaha. Zabranroim je da prave razliku medu poslanicima, jer je UzviseniAllai kazao: " Recite: 'Mi vierutemo u Allaha i u ono ötose objavliuje nama, i u ono 5to i€ obiavlieno lbrahimu,i Ismailu, i lshaku, i takubu, i unucima, i u ono sto iedato Musau i lsau, i u ono öto ie dato vieroviesnicimaod Gospodara niihova; mi ne pravimo nikakve razlikemealu niima, i mi se samo Njemu pokoravamo. Pa, akobudu vierovali u ono u Sto vi vieruiete' na pravom suputu; a ako glave okrenu, oni su onda samo inadziie' i

Page 15: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

28 Mu'DZrzD MUHAMMEDA, A, s ,

Allah 6e te sigurno od niih zaitiriti, ier On sve öuie i svezna," (El-Bekare, 136.-13Z)

On, Uzviseni, je rekao i sljedede: ,,Poslanik vierujeu ono öto mu se obiavliule od Gospodara niegov4 iviernici - svaki vieruje u Allaha, i meleke Njegove, ikniige Niegove, i poslanike Njegove: 'Mi ne izdvatamoniiednog od poslanika Njegovih., I oni govore: ,öu-

iemo i pokoravamo sq oprosti nam, Gospodaru nal;tebi iemo se lTatiti. Allah nikoga ne optereduie prekomoguanosti niegovih: u niego!.u korist je dobro koieuöini, a na njegom Stetu zlo koie uradi. Gospodarunas, na kazni nas ako zaboravimo ili sto nehotice uöi-nimo! Gospodaru na.s, ne tovari na nas breme kao stosi ga tovario na one priie nas! Gospodatu nas, ne stav-liai narn u du-Unost ono sto ne moZemo podniieti, po-briSi griiehe nase i oprosti narn, i smilui se na nas. Tisi Gospodar nai pa nam pomozi protiv naroda koii nevieruje!"' (El-Bekaie, 285.-286.)

Njegov, sallallähu 'alejhi ve sellem, ummer sebi nijedozvolio da u svoju vjeru ubace bilo kakvu novotariju,pogotovo ne u ibadetu, niti bilo sta od onoga sto niieobjavljeno od Uzvisenog Allaha. Oni v.ieruju jedino uono sa öim .ie Muhammed, sallallähu 'aleihi ve sellem,dosao, u kazivanja koja im je njihov Poslanik, satlallä]ru'alejhi ve sellem, kazivao o ranijim poslanicima i niiho-vimnarodimadabiuzimalipoukeizniih. BezobziraStapripadnici ranijih objava govorili o njima, onivjerujuje-dino u ono Stoje u suglasnosti sa Kur'anom i sunnetom.Suzdrzavaju se da ptime ono za öta ne znaju da li je is-tina ili laz, pa öak ne6e ni da komentiraiu da li ie to is,tina ili ne. Ono za ita sigurno znaju da je laz, to odbi-

MoRALNE Mu'DZrzE

jaju i potvrduju da to definitivno nije istina. One, kojipokusavaju da nesto ubace u islam, poput indijske mu-drosti, perzijske ili gröke filozofije ili nesto drugo, mus-limani drze za inovatore u vjeri, pa öak i da u sebi imajuosobine nevjerstva. Ovakva je bila vjera ashaba Posla-nika, sallallähu 'alejhi ve sellem, i onih koji su dosli pos-lije njih, i ovakav je joi uvijek stav islamskih uöenjakai muslimana opeenito. Ko god ima suprotno stajalisteovome uvjerenju izlozen je sramoti i iskliuöe[ iz zajed,nice Ehli- sunneta ue- I-dZema'ata (matice islama). Istin-ski sljedbenici Muhammeda, sallalläiu 'alejhi ve sellem,su opisani rijeöima Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sel-lem: "Moji sljedbenici öe pobijediti u borbi za istinu ineöe biti naruSena njihova harmonija onima koji je os-poravaju ili ustanu protiv nje, sve do Sudnjega dana."'

Pojedini muslimani, koji generalno pdhvataju fun-damentalne principe islama i misiju Muhammeda, sal-hlehu 'alejhi ve sellem, osporavaju neke njegove dije-love. Ko godje na suprotnom stajaliStu ovim fundamen-talnim principima smatra se prezrcnim nevjernikom.Muslimani nisu kao krsöani koji su izmislili vjeru kojanije vjera Isusova niti nekog drugog poslanika. UzviseniAllah je slao sve svoje poslanike da poduöe ljude kods-nom znanju i da ih potaknu da öine dobradjela. Ko godslijedi poslanike u njihovim rijeöima i djelima, bit ae sre-ean i na ovom i na onom svi.ietu, a ko god ne öini tako,past öe u ponor novotarija. Kada je UzviseniAllah pos-lao svoga Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, sa upu-

'B i l jd iBuhar i

Page 16: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

IEF

Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s, MoRALNE MU'DZrzE

tom i vjerom u istinu, muslimani su primili tu uputu di-rektno od njega.

Njegov ummet je najbolji medu svimnarodima

Prema onome sto smo ve6 ranije iznijeli, moZemo za-kljuöiti da je ummer Muhammeda, sallallähu ,aleihi vesetlem, najbolj i medu svim narodima u tinieniu dobrihdjela, znanju i ibadetu. Dobro je poznaro da svakj vidperfekcije uöenika proizllazi iz uöitelja. Muhammed,sallallähu 'alejhi ve sellem, je bio najpedektnija osobauvieri i znanju.

Bit aemo jos uvjereniji u njegor,u, sallallähu ,alejhi vesellem, öestitost ako znamo da je kazao: ',Onaj ko.ii nijeöastan, ili nam.iemo laze, ili grijeji u svome govoru..Prva prerposravka (ri. namjerno laganje) znaöi da je onnotomi lazljivac, a druga (ti. öinienie greske) znati da ietaosobaneznalicaidaseuputilalosimputem. Muhammed, sallallähu 'alejhi ve sellem, ni.ie bio ni neznalica nilazljivac (ljudi su ga p rcz'rali El- Emin -�pouzdani), pa leUzviseni Atlah za niega, sallallähu .alejhi ve sellem, rekao u Ku/anu: ,,Tako mi zviiezde kad zalazi, va_i drueniie s Pravog puta skrenuo i niie zalulao! On ,," gouo"ipo hiru svome - to ie samo Obiava koia mu se obzna_njuje." (En-NedZm, r. 4.)

Kazao je i sljedeöe: "Kur'an ie, zaista, kazivanie Iz_

aslanika plemenilog, modnog, od Gospodara svemiracüenienog, kome se drugi potöinl'avaiu, tano poüz-danog! A drug va! nije ludt on gaje na obzorju ias_nom vidio i, kada ie u pitaniu Obiava, on niie Skrr;

i Kur'an niie prokletog Sejtana govor, pa kuda ondaidete?! Kulan je salno pouka wietovima." (Et-Tekvir,19.-27.)

Kazao je i sljedeöe: "I Kulan ie sigurno obtala Gos-podara svjetova; donosi ga povierljivi Dtibdli, na srcetvoie, daopominies najasnom arapskom jeziku." (85-Su'arä', r9z.-t9s.)

Kazao je i sljedeöe: "Ho6u li varn kazati kome dolazeSeitani? Oni dolaze svakom lascu, gresniku, oni pris-ludkuju, -ivedinom oni lazu." (Ei Su'arä', zzr. zz3.l

U gore navedenim ajetima, Allah, neka je Slavljen iHvaljen, otkriva da je iejtan nadahnuo one koji su mustiani i imaju njegova svojsrva kako bisproveo svoje na-kane. Sejtan uvijek ima za cilj zlo, koje ukljuöuje la8a-nje, öinjenje bluda i sl., a nikada nema za cilj uspostaruistine i pravde. Stoga se on uvijek udruzi sa onim kojinamjerno laze i grijeSi, pa tako i greske koje se öine uvje dolaze od Sejtana. Kadaje Ibn-Mes'ud bio upitan oneöemu vezano za vjeru, rekao je: "Odgovorajudi ti, iz-nosimti svojvlastiti stav Pa, ukoliko pogodim, to je bla-goslov od Allaha. A ako pogri.ieiim, to je od mene i sej-tana. Allah i Njegov Poslanik nisu odgovorni zbog toga."Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je bio zaitiöen oddosapravanja od strane sejtana, losih namjera i öinjenja

$esaka. S druge strane, svi osim Poslanika, sallallähu'alejhi ve sellem, mogu pogrijesiti, öemu je uzrok Sej-tansko djelovanje, mada ta greska moze biti oprcstena.Zato ie Uzviseni Allah rekao za Svoga Poslanika, sallallä-hu 'alejhi ve sellem: "Ku1anie, doista, govor obiavlianplemenitom Poslaniku, a niie govor nikakva piesnika- kako vi nikako ne vieruiete! I nisu riieöi nikakva

Page 17: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

w

Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s .

proroka - kako vi malo razmisliatel Objava ie on odCospodara wietoval" (El-Hä*ka, 4o.-6.)

Osjetilni dokaziposlanstva

Dokaz kroz raspoludenje Mieseca

Jedan od najveölh dokaza poslanstva je raspoluöivanjeMjeseca. Uzviseni Allah je kazao: "Bliri se eas i Mie-sec se raspolutio! A oni, uviiek kada vide öudo, okre6uglave i govore 'Caroliia neprestana!' Oni ne vieruiui povode se za prohtievima svoiim, a sve je ve6 odre-deno. I dolaze im viiesti koje tr€ba da ih odwate -mudrost sawsena -, ali opomene ne koriste.', (El-Kamer, 1. 5.1

Konsenzusom je prihvaöeno medu uöenjacima da seMjesec raspolutio u doba Poslanika, sallallähu 'alejhi vesellem. Njihovo misljenje je potkijepljeno hadisom.

Imam Buhad biljezi hadis kojega prenosi Enes ibnMalik'koji je kazao: "Stanovnici Meke su traZili od Pos-lanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da im pokaZe kakvu

' Enes ibn Malik ibn En Nadr, r. a., bio je, kako su ga nazvalj, slugaPoslanikov sallallähu 'alejhi ve sellem, i bio je ponosan na ovutitulu. Sluiioje Poslanika, sallallähu'alejhi ve seuem, deset go-dina. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je za njega uaio do\u

Page 18: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

3534 Mu'DZrzE MuHAMMED^, A, s .

mu'dzizu, pa im je on pokaz ao Mjesec koji se raspolu_tio u dvije polutke, tako dasujasno mogli vidjeti prostorizmedu njih."'

Imam Buhari biljezi hadis od Ibn Abbasa,, r. a.: ,,Mjesec se raspolutio u dva dijela u doba Muhammeda, sal_lallähu 'alejhi ve sellem."

Imam Buhari biljezi hadis kojeg prenosi Abdullah ibnMes'ud,3, r a.: "Za w\eme üvotauuhammeda, sallal-lähu 'alejhi ve sellem, Mjesec se raspolutio u dva dijela,pa je Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, kazao: ,Budisvjedok ovoga.' "a

Sve predaje koje prenose ashabi Poslanika, sallalläiu'alejhi ve sellem, su pojasnjenie onome sto je kazanou Kur'anu o istoj ovoj stvari. Nema sumnje da se ovamu'dziza desila za Zivota Poslanika, sallallahu 'alejhi vesellem.

Dovazaki5u

Imam Buhari biljezihadis od Enesa ibn Malikakojijere-kao: "Dosao je neki öovjekdo Poslanika, sallallä+ru 'alej

hi ve sellem, i rekao: 'AIIahov Poslaniael Usjevi su namunisteni, a putevi prckinuti, pa te molim uöini do\u zakisul' Allaiov PoslaniK sallallähu 'alejhi ve sellem, jeprouöio dovu Uzvisenom Allahu, pa je kisa padala odpetka do idueeg petka. Opet je dosao öovjek i rekao:'Allahov Poslaniöe! Kuöe su nam poplavljene, putevi supoplavljeni, propadoae usjevi pa zamoli Allaha da kiSaprestane.' Paje Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, re-kao: 'O Allahu, uöini da kiSa pada po brdima, breZuljcima, nizinama i plantazama.' I oblaci se udal.iiie odMedine kao kada se odjeöa skine."'

Imam Buhari biljeZi hadis od Enesa ibn Malika kojije rekao: "Za vrijeme Zivota Poslanika, sallallähu 'alej-

hi ve sellem, susa je pogodila Medinu i njenu okolicu.Dokje Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, u petak dr-Zao hutbu za vrijeme dZume namaza, usao je neki öo

OSIETILNI Do( zl PosLANsrvA

vihashaba", u dijelu: "Zahtjevi pagana da im Poslanik, sallallahu'alejhi ve sellem, pokaze mudziar."

I Biljezi ga imam Bubari u svom sdfttlrll u poglavlju: 'Dova zakiSu

da bude b lagoslovljen öitav svoj äivot i da ima dug ;ivor. Enes,r a., je imao voanjak iz aijih je piodova cijedio sok dva puta godianje. U tom voanjaku je imao i plantazu bosiljka od kojegje dobijao mirisljavi moSus. Rodilo mu se osamdesetero poto_maka. Zivio je t2o godina. Bio jezadnji ashab poslanika, salallanu'alejhj ve sellem, kojije umroje u Basri.

'Zabiljezeno kod imama Buharije u njegolu sahift, u poglavlju:''Vrline poslanika, sallallätIu .atejhi ve se em, i njegovih ashaba'lu dijelu: 'Zahtjevi pagana da im poslanik, sallaltahu .alejhi vesellem, pokaZe mudZizu.

'� Ibn-Abbas, radijallahu anhuma, je Abdulhn ibn Abbas ibn Abdulmuttalib, rodak Poslanika, salallähu .atejhi ve selem, koji gaje prozvao Terdiumanut Kur'an' tj. ',tumaö Kur.a na,'. Za njegaje Poslanik, sallallähu 'alejh i ve sellem, uöio do!u: ',O AIlahu, poduai ga mudrost i ." Um.oje uTaifu,6s.h.g., kada mu je bi to se-damdeser godina.

3 Abdullah ibn Mes'ud, r.a., je prihvatio istam vcoma rano, prer,hodila su mu samo peterica drugih. pryije uato Kur'an u Mekijavno i naglas. Poslanik, salaltähu ,alejhi ve sellem, gaje volioslusat idokje uöio- Umroje32. h.g. u Medini

a Bjljeti ga imam Buhari u svom Sa/itfta od rbn Mes,uda u po-glavlju: "Vrline poslanika, sallalähu .alejhi ve selem, i njego-

Page 19: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

36 Mu DZrzE MUHAMMEDA, A,s.

vjek u dzamiju i rekao: 'Allahov poslaniöe! Naaa imo-vina je unistena, a nasa su djeca gladna, pa te molimda uputii dovu Allahu da nam spusti kiSu kao blagos-lov.' Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je po-digao obje ruke prema nebu, a na nebu nije bilo nikal,vog traga oblaanosti. Talo mi AIlaIa, Allaiov poslanik,sallallähu 'alejhi ve sellem, nije ni spustio ruke, kada suse poöeli skupljati oblaci poputplanina. p je negoje si-Sao sa minbera, vidio sam kisne kapi kako se spustajuniz njego\.'u bradu. KiSa je padala ta.idan, sutradan, pr€-kosutra, sve do iduaeg petka, kada je isti onaj beduin ilineki drugi öovjek ustao (za vrijeme hutbe) i rekao: 'Alla,hov Poslaniöel Ku6e su nam poplavljene, a nasi usjevipotopl.ieni. Molim te, uputi dovu Allaiu za nas., Alla-hovPoslanik, sallallähu 'ale.ihi ve sellem, je podigao objeruke i rekao: 'O Allaiul Oko nas, a ne na nas!, Kuda godbi Poslanik, sallalläiu 'alejhi ve sellem, okenuo svojuruku, oblaci, koji su se bili nakupili oko cijele Medine,bi se razisli. Dolinom Kanae tekla je voda, ko.ia je os-talacijeli mjesec, kao nikada prije i svako, ko bi dosao sastrane, govorio je o tome."

Dova Uzvisenom Allahu za kiiu na Tebuku

Neki od ashaba su molili Omera ibn Hataba, r_ a., da impriöao tegobamai nevoljamakoje su ihzadesile naputuza Tebuk. On im je rekao: "Kada smo krcnuli, vri.iemeje bilo iznimno toplo. Kada smo stigli na Tebuk i ulogorili se tamo, bili smo straino Zedni, zbog velike wu-eine i manjka vode, tako da smo oborili glave. öovjekbi zaklao svoju devu, da bi mogao popiti vodu iz njene

osjETILNt DoKAzl PostaNsrv

grbe. Tada je rekao Ebu-Bekr, r. a.: 'Allahov Poslaniöe!Uöi dovu Allahu da nam spusti kisu.' dahov Poslanikga je upitao: 'Da li zaista Zelis to?' Ebu-Bekr mu je od-govodo: 'Da, Zelim!'Tada ie Allahov Poslanik, sallallähu'alejhi ve sellem, podigao ruke prema nebu i, priie negoih je spustio, stigao je odgovor od Uzvisenog Allaha uobliku oblaka iz kojih je obilato sipala voda. Uzeli smosvoju opremu i otisli da vidirno dokle pada kisa i othilida ne pada mimo nasega kampa."

Imam Vakidi' kaZe da su u Bici na Tebuku muslimaniimali dvanaest hiljada kamila i isti broj konja i skoro trideset hiljada boraca. Dodao je da su padavine nakonprouöene dove bile tako obilne da su se lokve prelijevalejedna u drugu uprkos tome sto je bilo izuzetno toplo

Niegova, s. a, v. s,, dova za Kureisiie

U puno prilika Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, jeuöio dovu za Kureiiiie, kojima je Uzviseni Allah odmahudovoliio. Naprimjet uöio je dovu za Kurejsije, kojesu uporno odbijale da prihvate obia!'u, najöeiöe grubo,uz sve moguöe oblike ugnietavania i tlaöenja Poslanika,sallallähu 'aleihi ve sellem, i ashaba. Allahov Poslanik,sallallähu 'aleihi ve sellem, ie uputio dovu UzvisenomAllahu i u njoj zamolio da ih prokune, pa su sedam go-dina bili moreni gladu, kao u vrijeme lusufa, a.s. Us-tvari, godinu dana je harala glad, a u preostalom peri-odu ih je pratilajaka susakojaje uniitila sve do te miereda su na kaju jeli kosti, lesine i pse. Tada je Ebu-Sufianispred KurcjSija zamolio Poslanika, sallallähu 'alejhi ve

' Poznati muslimanski historitar

Page 20: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

3938 Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s .

sellem, da uöi doi,u za njih i fijesi ih patnji, pa je Uzvi-Seni Allah usliSao njego!,u dovu.

Omer, r. a., moli za kiöu posredstvom Abbasa, r, a.,Poslanikovog, s, a. v. s., amidZe

Imam Buhari biljezi od Enesa ibn Malika, r a., da biOmer ibn Hattab, r a., kada ih je morila susa, zamolioAbbasa, r. a., da uöi kisnu do\,'u. Imao je obiöaj re6i: "OAllahu! Obiöavali smo zamoliti nasega poslanika, sallal-lahu 'alejhi ve sellem, da Ti uöi dovu radi kise, pa bi nasTi blagoslovio kisom. Sada molimo amidzu poslanika,sallallähu 'alejhi ve sellem, da Te moli za kiiu. OAllahu,blagoslovi nas kisom."'

Mu' däze vezane za ZefitJju

Nekolikoje mu'dZiza vezanih za Zemlju, koje se tiöu ma-terijalnih stvari i Zivotinja.

Siktianje vode izmedu prstaPoslanika, s. a,v s.

Imam Buhari biljezi od Enesa ibn Malika, i a., da je ka-zao: "Vidio sam Allahovog poslanika, sallallähu ,alejhive sellem, za wijeme ikindije-namaza dok su liudi, tra_Zili vodu za abdest, ali nisu mogli da je nadu. poslanik

I Zabiljdeno kod imama Buharjje u njego\u Sl,nirir u pogtavtju:"Uöenje kiSne dove"

naredi damu donesu neato malovode i bidonesenapo-suda savodom za abdest, pa on, sallallähu 'alejhi ve sel-lem, stavi ruku u posudu i naredi ljudima da se abdesteiz nie. Vidio sam kalo voda iiklja izmedu njegovih prstiju, pa su ljudi uzimati abdest dok nisu svi uzeli."'

lmam Buhari biljezi od Enesa ibn Malika, r a., da jekaz ao: "Na nekom od svojih putovanja sa ashabima Poslanik, sallalläiu 'aleihi ve sellem, je isao sve dok nije nas-tupliovri.ieme namaza. Ali, oni ne mogase naai vodu ko-

iom bi se abdestili. Ashabi su reldi: 'Allahov Poslaniöe!Ne mozemo naöi vode kako bismo se abdestili.' On je,sallallähu 'aleihi ve sellem, vidio na njihovim licima daim je Zao zbog toga. Iedan od njih je otiSao negdje i do-nio nebto malo vode unekojposudi. Poslanik, sallallähu'alejhi ve sellem, je to uzeo i abdestio se. Zatim je staviosvoje pßte u tu posudu i rekao: 'Uzmite abdestl' Svi suuzeli abdest, a bilo fü je sedamdeset ili negdje oko se-damdeset!"'�

Imam Buhari biljezi od Enesa ibn Malika, r a., da jekazao: "Jednog dana, u vdjeme nekog od namaza, ljudi,öije kuöe su bile blizu, otiili su da uzmu abdest, dok suih ostali öekali tu. U nekoj zemljanoj posudi su donijelinedto vode Poslaniku, sallalläiru'alejhi ve sellem, i onjehtio staviti ruku u nju, ali je posuda bila premala. Zbogtoga je skupio svoje prste prije nego Sto je stavio ruku

'Zabiljezeno kod imama Buharije u njegow Sdfttftu, u poglavliu:"Vrline Poslanika, sallaliähu 'alejhi ve seLlem, injegovih ashaba'1u dijelur "Dokazi poslanslva u islamu

'�Zabiljezeno kod imama Buharijeu njegow saftiftx, u poglavlju:"Vrline Poslanika, sallallähu alejhivesellem, i njegovihashaba ,u dijelu: 'Dokazi poslanswa u islamu

OsJDTILNI oo(Azt PosLANsrvA

Page 21: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MuHAMMED^, A, s . OSJETTLNI DoKAzI Post-aNsrvA

hu 'alejhi ve sellem, prstiju, kao iz izvora. Tom vodomsvi smo se napili i abdestili se. Pitao sam Dzabira: 'Ko-

liko vas je bilo?' odgovorio je: 'Da nas je bilo i stotinuhiljada, doteklo bi nam (vode), ali bilo nas je hiljadu ipet stotina.' "

Imam Buhari, takoder, biljezi od El Misvera i Mer-vana ibn Hakema, u dugom hadisu koji opisuje desa-vanja potpisivanja ugovora na Hudejbiji: "Poslanik, sal-lallähu 'alejhi ve sellem, je dosao u najudaljeniji pre-dio Hudejbije i sjahao kod malog udubljenja (tj malogwela) iz kojeg su ljudi uspijevali zagrabiti malo vode iza katko vrijeme iscrpili su svu vodu, na sta su se po-

Zalili Allahovom Poslaniku, sallalläiu 'alejhi ve sellem.Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je izvadiojednu strijelu iz tobolca i naredio da se pobode u tovrelo. Tako mi Allaha, poteklaie voda i tekla sve dok ljudinisu utolili zed i bili zadovoljni."'

Liudi prihvataju islam, nakon sto su vidjelimu'dzizu savodom

Imam Buhari biljezi od lmrana ibn Husajna da su bili saPoslanikom, sallalläiu 'alejhi ve sellem, na nekom putovanju. Putovali su cijelu no6ikadasu dosli blizu odre-diita, stali su da se odmorc. Izmorcni, spavali su övs'tim snom sve dok sunce nije visoko odskoöilo. Prvi kojise probudio bio je Ebu-Bek, r.a Obiöajje bio da nikone budiAllahovog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem,dok se on sam ne probudi. Probudio se i Omer, r a., pa je

' zabiljezeno kod Buharije, poglavlje: "Uvjeti " dio: 'Uslovi za dzihad'

u tu posudu, a potom su odatle svi prisutni ljudi uzeliabdest." Bilo je osamdeset ljudi, prema Enesovom kazi_vanju.'

Imam Buhad biljezi od Bera a ibn Aziba da.je kazao:"Bilo nas je hil.iadu i öetiri stotine na Hude.ibiji (prilikomsklapanja ugovora). Na Hudejbiji je bio manje vrelo (iz,vorl pa smo iscrpili svu vodu, do posljednje kapi. pos_lanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, ie sjeo na ivicu wela,zatrazio malo vode kojom je izaprao usta i tu vodu wa_tio nazad u \,aelo. Za katko vdjeme mogli smo izvlaöitivodu iz wela kojom smo svi mi ugasili Zeal, pa öak i na_pojiti sve nase Zivotinje.,',

Mu'dziza na Hudejbiii (prilikom sklapania ugovora)

Imam Buhari biljezi od Dzabira ibn Abdullaha, r. a., kojije kazao: "Ljudi su jako ozednili na dan Hudejbije (pri_likom,potpisivanja ugovora sa Kurejiijama). U m;lojposudi su donijeli malo vode pred poslanika, sallallähu'alejhi ve sellem, pa kada se on, sallallähu ,alejhi ve sel,lem. abdesrio, l judi su napravll i guzw oko niega. pitao,e: sta vam je, i la se deiava? OdgovoriJi su: Niko odnas nemavode kojom bi uzeo abdest, niti se napio, osimto malo vode koja je kod tebe.' Stavio je svoju ruku u po_sudu, paje poöela curiti voda izmedu njegovih, sallala-

t Zabi lFzeno kod imama Buhari ie u niegour rarrr . / , u pogtavl ju:vr l ine Poslani ld. 53 al tahu dtcjhi ve.el tem. i njegovih ashaba. l

u dijelu: 'Dokazi poslanswa u islamu,'' l i l jr i",^.": ,:g ,tn"-l Buha,iie u njesow sdhrr. u posravrru:v ' l ine Po' ldnika,sal ta ähu ate jhr ve,e enr . I n ipgovih ashabd. .

u dijelui "Dokazi poslans tva u islamu',

Page 22: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Ebu-Bek, r a., stao vise glave Poslanika, sallallähu'alejhi ve sellem, i poöeo govoritii "Allahu ekber" (Allah jenajveöi), podizuai glas sve dok se Allahov Poslanik, sal-lallahu 'alejhi ve sellem, nije probudio (te nakonito smoputovali dalje.iedno lrijeme) sjahao je i prcdvodio nasna sabah-namazu. Jedan od ljudi nam se nije prikljuöiou namazu. Nakon obavljenog namaza, Allaiov posla-nik, salallähu 'alejhi ve sellem, ga je upitao: "pa? Sta tesprijeöilo da sa nama klanjas?" Odgovorio je: "Dzunup

sam (neöistsam nakon polucije)." Allahov poslanik, sal-lallähu 'alejhi ve sellem, mu je naredio da uzme tejem-murnl öistom zenüom. Nakon toga, öoviek je klaniao.Allaiov Poslanik, salla[ehu 'alejhi ve sellem, je narediomeni i nekolicini drugih da idemo ispred njega, sallallä-hu'alejhi ve sellem. Strasno smo ozednjeli. Tokom putaprosli smo pored neke Zene koja je bila na nekoj jaha-lici, a noge je postavila izmedu dvile mjeiinevode. pitalismo je: "Gdie moZemo naei vode?" Odgovorila nam je:"Ohl Nema vodel Pitalismo: Koliko ie Lrdaljeno rvojeselo od najblizeg izvorista vode?" Odgovorila je: ,'Dan

i nod (hoda)!" Rekli smo: "Hajde sa nama AllahovomPoslaniku, sallalläIu 'alejhi ve sellem." pitala ie: "A koje Allahov Poslanik?" Doveli smo je do Allahovog pos-ianika, sallallähu 'alejhi ve sellem, iako joj to ni;e bilopo volji, pa je i njemu relda ono sto je nama rekla malo-prije i dodala da je majka siroöadi. poslanik, sallallahu'alejhi ve sellem, je naredio da se donesu i njene dviiemjesine sa vodom, pa je prinio otvor (miesine) svoiim

' Uzimanje abdesta pijeskom ili zemljom kada se ne moze

ustima. Kal(o smo bili Zedni, pili smo dok god nismo upotpunosti utalili Zed, a bilo nas je öetrdeset ljudi. Uz tosmo napunili i naöe mjesine za vodu i sve drugo (poputposuda) u sta smo mogli naliti vodu. AIi nismo napojilinaSe deve. Mjeiina (one Zene) je.ioi uvijek bila puna,kao dace puknuti od punoee. Poslanik, sallallehu 'alejhi

ve sellem, reöe: "Donesite ita imate od hrane!" Saku-pill smo neito datula i kuha onoj Zeni. Kada se vratilamedu svoje suseljane, rekla im je: "Srela sam iednog odnajboljih maalioniöara ili.ie zaista Poslanikkako oni ljuditwde." Uzviseni Ällah je uputio stano!.nike ovoga selapreko te zene. Prihvatilaje islam, kao i svi drugi iz sela r

Koliöina hrane se pove6avala u ruciPoslanika, s. a. v, s.

Koliüina mliieka se uve6ala

Imam Buhari biliezi od Ebu-Hurejre, r. a., da .ie kazao:"Tal@ mi Allaha, osim Kojeg niko ne zasluzuje obozava-nie, katkada sam imao obiöaj ledi potrbuike, ne bih lital@ zavarao glad. Iednoga dana sam stajao poredputa,kuda su imali obiöaj protaziti Allahov Poslanil, sallal-lähu 'alejhi ve sellem, i njegovi ashabi. Kada je naüaoEbu-Bek, upitao sam ga o nekoj suri iz Allahove Knjige.Pitao sam ga to samo radi toga ne bi li primjetio da samgladan i nahranio me, ali onje otiiao, ada nista nije plimijetio. Onda je naisao i Omer, pa sam upitao i njegao neko.i suri iz Allahove Knjige. I njega sam pitao ne bi

I Zabiljezeno kod Buharije, poglavlje: 'Vrline Poslanika, sallallä-bu älejhi ve sellem

Mu DZrzE MUH^MMEDA, A. s. OslETtlNI DoKAzI Post ANSTVA 43

Page 23: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

T

4544 Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s,

Ii primijetio da sam gladan i nahranio me, ali on je oti-sao a da nista ni.ie primijetio. Na kaju naiSao je Ebu-l-Kasim (Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem),nasmijesio se kada me vidio, jerje po mom licu znao Stame muöi. Rekao mi je: 'O Ebu-Hurcjrel' Odgovorio sam:'Odazivam ti se, Allahov Poslaniöe!' Rekao mi ie: 'sliiedime.' Krenuo je, a ia sam poiao za niim. USaoje u kufu,ja sam trazio dozvolu za ulazak, pa mi je dozvolio. Nasaoje bocu mlijeka i pirao: 'Orkuda ovo mliieko?, Ukuöanisu mu rckli: 'To ti je poklonio taj i taj, ili ta i ta fami.lija.,Zovnuo me: 'Ebu-Hurejre?' Odgovorio sam: 'Odazivamti se, Allaiov Poslaniöe!' Reöe mi: 'Idi i zovni sve od sta-novnike Sofer da mi dodu.' Onje rekao (rj. Ebu-Hurejre,r a.) Ovi ljudi od sranolnika Sofe su bili muslimani koiinisu imaji lamiliia. bez novca, niloga o kome bi ovisili.Kada bi donijeli neito kao sadaku do poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, on bi to slao niima, a da säm ni-Sta nije uzimao. Ako bi njemu, sallalläiu ,ateihi ve sel-lem, neko poslao nesto kao poklon, slao bi i to niima,ali bi izadrzao iedan dio za sebe. Ova zapovijest posla-nikova, sallallähu 'alejhi ve sellem, me malo zabrinula,pa sam sam sebi rekao: 'Kako 6e ova mala boca mli-jeka biti dovoljna za sve stano\,'nike Sofe?, Mislio samda ja imam najvise prava da popiiem to mlijeko i takopowatim snagu, a vidi sad! Poslanik, sallalläfiu ,aleihive sellem, je naredio da to mlijeko podijelim sa njima.

rMnogi ashabi Poslanika, sallatlähu .alejhi ve sellem, su napusrilisvoje kuöe radi Poslanika, sallalaiu .atejtri ve se em, da bi biliuznjegai uaili o islamu u Medini. Bilisujako siromasni i njihovookupljalistesu bilesofe, trijem ispred dzamije, gdjesu obiöavali

OsIETILNI Do(^zl posLANsrvA

lako sam se nadao da ie mljieko osratisamo meni, niu kom sluöaju nisam mogao a da se ne povinujem na-redbi Allaia i Njegova Poslanika, sallalläiu 'alejhi ve sel-lem. Stoga sam otiSao kod ovih ljudi i pozvao ih. Doilisu i zatrazili dozvolu od Allahovog Poslanika, sallallähu'alejhi ve sellem, da udu. Dozvolio im je, pa su oni uilii posjedali. Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je re-kao: 'O Ebu-Flurejrel' Odgovorio sam: 'Odazivam ti se,Allahov Poslaniöe!' On reöe: 'Uzmi

, a onda daj njimal'Uzeo sam bocu (mlijeka), dodao jejednom öovjeku kojije pio dok se ni.ie zasitio, a zatim mi je watio bocu. Daosam je drugom öovjeku koji je pio dok se nije zasitio, azatim mi \,aatio bocu. Ponudio sam je sljede6em, kojijepio dok se nije zasitio, pa mi Ie vratio bocu. Na kraju,kadaje cijela glupa pila dok se nije zasitila, dadoh bocuAllaiovom Poslaniku, sallallähu 'alejhi ve sellem, koji jeuzeo, pogledao me, a zatim mi se nasmijesio i rekao: 'O

Bbu-Hurejre!' Odgovorio sam: 'Odazivam ti se, AllahovPoslaniöe!' On, sallaleüu 'alejhi ve sellem, reöe: 'Ostali

smo ti i ja.' Rekao sam mu: 'Ti uvijek govoris istinu, Allahov Poslaniöe!' Reöe mi: 'Sjedi i pij.' Sjeo sam i pio. Onopet reöe: 'Pij', i ja sam pio. Nastavio mi je govoriti dapijem sve dok nisam rekao: 'Ne! Tako mi Allaha Koji teposlao sa istinom, nema vise mjesta (u mom stomaku).'On reöe: 'Dodai ie meni.' Kada sam mu dao bocu, za-hvalio se Allahu, izgovorio bismillu i popio ostatak rnli-ieka."'

I Zabiljezeno kod Buharije, poglavlje: Er-Reka iK

Page 24: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

46 Mu'DZrzE MUHAMMEDA, A. s.

Povod primania isla|ra Ibn-Mes,uda

Imam Ahmed biljeZi od Ibn-Mes'uda da ie kazao: "Biosam mladi pastir i öuvao sam ovce Ukbe ibn Ebu_Mu'ajta. Jednom je dosao Allahov poslaniK sallallähu'alejhi ve sellem, sa Ebu,Bekom i rekao: 'Mladiöu, imasli nrlijeka da se napijemo?' Odgovorio sam: ,Da, ali iasam samo zaduzen za öuvanje ovih ovaca (tj. ja vam nemogu dozvoliti da pijete njihovo mlijeko, jer one nisumoje vlasnistvo.)' Poslanik, sallallähu .alejhi ve sellem,reöe: 'ImaS li ijednu mladu ovcu koia se nikada do sadanije parila sa ovnovima?' Nasao sam jednu tak\,u i doveo je. Uzeo iu je i poöeo lupkari po njenom vimenu,od öega se ono napunilo mlijekom. poslanik, sallalläiu'alejhi ve sellem, je pomuzao ovcu u neku bocu, popiojedan dio i dao Ebu-Beku da pije. Nakon toga je rekaovimenu: 'Smanji se!', Sto je ono i uradilo. Na_kon ovosaprisao sam Poslanil<u. saJJallähu alejhive se em, i relaomu: 'Poduöi me ovoj wsti govora (ti. dovamakoje ie pos_lanik izgovorioj. Poslanik, sallalähu aleihi ve sellem.rcae: Mladicul Neka ri se Allah smiluje, Li; i mladia loiiie vei poduöen. tU predaji koju bil jezi imam Bejheki,lbn-Mes ud ie dodao: Od Allahovog poslanika sam nauöio sedamdeset poglavlja koje niko drugi nije nauaiood njega)."

Dogaalai sa Urnmi-Ma,bed (na putu za Medinu)

Kadaje Poslanik, sallallähu ,alejhi ve sellem, bio na putuza Medinu (tokom Hidzre), zaustavio se kod Satora Zenepo imenu Ummu,Ma'bed el-Huza,ijje. Bila je to lju,

bazna Zena koja je sjedila na ulazu u svoj Sator, sa po-dignutim ulaznim pokivaöem, ito je znaöilo da je do-brodosao svaki putnik koji naide. poslanik, sallallähu'alejhi ve sellem, i njegov drug, r a., su se Zeljeli okrijepitihranom i n ijekom, pa su je pitati da li ima isra od hraneda im dä. Ona im .ie odgovorila da je stado na ispasi, adaje koza koja.ie stajala u blizini ostala bez r..l.Iiuie, zbogsusne godine. Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, ju jezamolio dajoj dovede tu kozu. Stavio je ruke na njenovime, prouöio bismillu i do!'u. Na njenu radost, n iiekoje poöelo teöi. Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, jeprvo ponudio gospodaricu kuöe i onaje pila sve dok nijeutolila svo.iu Zed. On je, sallallähu 'atejhi ve sellem, os-tatak podijelio sa svojim drugom, r a., pa je pio dok senije zasitio. Prije negoje krenuo dalje, pomuzao je kozujos jednom, napunio posudu i dao je Zeni. Kadase nienmuz vratio sa mtÄavim kozama, teiko da je bilo imalomlijeka u njihovim vimenima. Zaprepastio se kada jevidio mlijeko u kuöi. Zena mu je rekla da je naiiao bla-goslovljeni öovjek. Detaljno mu je opisala njegov izgled inaöin njegova govora. Po ovome je Ebu-Ma'bed shvatiodaje to öovjek kojega su trazile Kurejsije, pa je trazio damu ga (joi jednom) detaljno opise... "t

Pripoviiest Ummi-Sureik

Imam Bejheki biljezi od Ebu-Hurejre, r.a., da je ka-zao: "Bila je jedna Zena iz plemena Devs koju su zvali

' Zabiljeteno kod Ibn-Hisama u njegovoj Siri" (biografiji posla-nika, sallallähu 'alejhi ve sellem.)

OSJETTLNT DoKAzt posLANsTva

Page 25: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

48 Mu'DZrzE MuHAMM€DA, A_ s.

Ummu-Surejkti koja je primila islam u ramazanu.,, Ebu-Hurejre spominjenjeno preseljenie u Medinu, ü druat\,,unekog iidova. Na putuje ozednila, alije on odbio da jojda vode dok ne prihvati iidovstvo. Zaspala je i sanialakalo joi neko daie vode, ra-ko da je, kada se probudila,osjeia.la da vise nije Zedna. Kada je dosla do poslanika,sallallähu 'alejhi ve sellem, ispriöala mu je ovaj dogadaj.On ju je zaprosio, medutim onaje smatrala da nije dos-tojna da bude Zena Poslanika, sallallähu 'aleihi ve sel_lem. Rekla mu ie:

"Ali udaj me za koga ti ho6e5.', Udaoju je za svoga roba Zejda ibn Harisa i odredio da ioi seda 30 sa a tmjera za koliöinuj jeöma. Rekao im ie:

;Je-

dite, ali nemojte ponovo m.iedti koliöinu jeöma.,, Onaje ima]a nesto masla u maloi posudi od ötavliene koze,koje je namjeravala dari poslaniku, salalahu ,aleihi vesellem, na poklon. Naredila je svoioj sluzavki da mu gaodnese. Kada je sluZavka doila u poslanikolrr, sallallähu'alejhi ve sellem, kuau svo je maslo presula u (neku nje_govu) posudu. Kada se watila ku6i (kod Ummi-Sureik)ostavila je nepokivenu posudu. Kada je Ummu-Surcikuila, primijeri la ie da je posuda puna i pirala je (sluskj-

OsJETtLNT ooKAzt posLANsrvA

nju): "Nisamli ti rekla da ovo odneses Allaiovom Posla-niku, sallallä]ru'aleihi ve sellem? Sluikinja ju je uqera-vala da je to uöinjla. Spomenuli su ovo Poslaniku, sallal-lähu'alejhive sellem, koji.ie naredio da se ta posuda nepokiva. Maslaie uvijek bilo sve dok Ummu-Surejknijepokdla posudu, akadasu, ipat, izvagalijeöamjoi uvijekgaje bilo go sa'a."

Drugi dogadai, o koiem govori Diabir, r. a-

Imam Muslim bil.iezi od Dzabira, r a., da je Poslaniku,sallallätru 'alejhi ve sellem, doiao neki öovjek i tmzio damu da nesto hrane. Dao mu je pola ,esta (mjera za koliöinu) jeöma. eovjek i njegova Zena su, zajedno sa svoiimgostima, jeli od njega, sve dok jednom nisu htjeli pro-vjeriti koliko je joS ostalo. Ispostavilo se da je preostalakoliöina jednaka dobivenoj koliöina (dakle pola veska).Otisao je Poslaniku, sallallähu 'alejhi ve sellem, i infor-misao ga o tome. On je, salallähu 'alejhi ve sellem, re-kao: "Da ga nisi mjerio, joS uvijek bi ga i'i:.ao za jelo, apreostali dio bi, joö uvijeK bio netalout (neokrnien)."r

Poslanik, s. a. v. s., kao gost kod Ebu-Talhe el-Ensarija

Imam Buhari biljezi od Enesa ibn Malika, r. a., da je ka,zao: "Bbu-Talha je rekao Ummisulejm: 'Osjeöam ne-mo6 u glasu Allahovog Poslanika, sallallähu 'alejhi vesellem, pa mislim da je to zbog gladi. ImaS li ista za

t onaje Ummu-Surejk Ed-Devsijje i jednaje od onih koji su ubinili hidzru. Za nju su rekti daie prihvarita istam u ramazanu, .eje traiila nekoga ko bije odveo do poslanika, sallatänu ,atejhi vesellem. Doilaje do nekogZidova kojijujepitao Stateti. Odsovo_ri la je: Tral im neloga Lo br rne odveo do postanita, sa al lahu'alejhi ve sellem." On se ponudio da je odvede, ali ie, u medu-wemenui umro. Pdje nego tto je uöinita hidtru u Medinu, bjlaje akti\na u pozivanju u 'stam u Mekj. Tajno je illa kurejsijskimZ€nama, pozivala ih da prihvate islam sve dok ta niena aktivnostnije otkivena. Zbog pritiska nanju jnjenu familiju, preselilaseo Medillu ( Usdu. I Gabe, 7 | 3sr)

1 BiljeZi Muslim u njego\,r Saiithr u poglavlju: "Vrline AllahovogPoslanika, sallallätu 'aleihi ve sellem.'

Page 26: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

E-

5O Mu'DZrz€ MuHAMMEDA, A, s. OsJETILNT ooKAzt posLANsrvA

'Neka ude deset ljudi.' Zakratko, svi su se najeli, abilo iesedamdeset ili osamdeset ljudi."t

Poslanik, s, a. v, s., kao gost kod DZabira ibn Abdullaha

Imam Buhari biljezi od DZabira ibnAbdullaha, r a., dajekazao: "Kopali smo rov (hendek) na dan (bitke poznatekao "Bitka na Hendeku", op. prev.) i dosli smo do velikei öv$te stijene. Otisli smo do Allahovog Poslanika, sal-lallähu 'alejhi ve sellem, i rekli mu: 'Ova stiiena ide krozrov.' Rekao je: 'Spustit öu se dolje.' Ustao je, vezao sti-jenu za svoj pojas, jer mi nismo jeli ved tri dana. Uzeoje asov u ruke i niime udario stijenu. Rasprsila se kaopijesak. Rekao sam: 'Allahov Poslaniöe! Dozvoli mi daodem do kuöe.' (Nakon Sto mi ie Allahov Poslanik, sal-lallähu 'alejhi ve sellem, doz!olio) rekao sam svojoj zeni:'Vidio sam Allaiovog Poslanika, sallalläiu 'alejhi ve sel-lem, u stanju koje mi tesko pada. lmas linesto (za njegadajede).' Odgovorilaje: 'Imam jeöma ijare.' ZaLlao samjare, a onaje sanüela jeöam. Stavili smo meso u zem-ljanu posudu da se skuha. Otisao sam po Allahovog Pos-lanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, kadaje tijesto postalomehko i uzawelo (a meso) u posudi na tronoscu iznadvatre bilo gotovo skuhano. Rekao sam: 'Imam priprem-ljeno nesto malo hrane, pa hajde, Allahov Poslaniöe, ti ijedan ili dva öovjeka (da jedete).' Allahov Poslanik, sal-lallähu 'alejhi ve sellem, upita: 'Koliko je to hrane?' Re-kao sam mu. On, sallallähu 'alejhi ve sellem, reöe: 'To

ieobilno i dobro. Reci svojoj Zeni da ne sklanja posudu sa

' Zabiljezeno kod Buharije, "Vrline Poslanika, sallallähu 'alejhi vesellem

jelo?' Odgovorilaje: 'Da.' Od jeömenog brasna je napra,vila kuh, uzela svoj veo i zamotala kruh u dio tosavelaistavila ga u moiu ruku, a drugi dio tvela) omorala olomene i poslala me Allahovom poslaniku, sallallähu ,alei_hi ve sellem. Ponio sam ga ipronasao Alla}lovog pos_lanika, sallallahu 'aJeihi ve selJem, u d2amiii gdjeje sje-dio sa nekim ljudima. Allahovposlanik, saltallähu,aleihive sellem, me pitao: Da li (e Ebu Talha poslao?, Rekaosam: 'Da.' Upitao je: 'Sa nekom hranom?, Rekao sam:'Da.' Allahov Poslanih sallallähu ,alejhi ve sellem, rcöepdsutnima: 'Ustanite!' IzaSao je u drustvu sa niima, a iasam otisao ispred njih do Ebu-Talhe da ga obavijetim oposjeti Ällahovog Poslanika, sallallähu ,ale.ihi ve sellem.Bbu-Talha je rekao: 'O Ummi-Sulejm! Allahov poslanik,sallalläiu 'alejhi ve sellem, dolazi sa nekim liudima. aminemamo hrane da ih nairanimo. Ona rece: 'lrllah i Nle-gov Poslanik zna.iu najbolje.' Ebu-Talha izade da DrimiAllahovog Poslanika. salallahu atejhi ve sellem. On,sallallähu 'alejhi ve sellem, ude sa Ebu-Talhom i reöe:'Ummu-Sulejm, donesi sve Sto imas., Ona donese kuh,a Allahov Poslanik, sallallähu ,aleihi ve sellem, naiedi daga usitne u komadiöe. Ummu-Sulejm nasu masla iz po,sude. Allahov Poslanik, sallallähu alejhi ve sellem, izgovori ono Sto je Allah hrio da on, sallaläiu ,aleihi vesellem, izgovori, a zarim reae: Neka ude deser l iudi tdapodijele hranu).' Deset ljudi je uslo, pa kadasu se naieli,izasli su van. On, sallalläiu ,atejhi ve sellem, opet reöe:'Neka

ude drugih deset. ' Oni su usli. pa kada su se nai-eli, izasli su van. On, sallallähu ,alejhi ve sellem, opetreöe: 'Neka ude drugih deset.' Oni su usli, pa kada su senajeli, izasli su van. On, sallallähu ,alejhi ve sellem, reöe:

Page 27: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

53Mu'DZrzE MTJHAMMEDA, A, s.

vatre i ne vadi kluh iz peöi sve dok ia ne dodem tamo.,On reöe (svim prisutnim ashabima): ,Ustaite., Ustali sui muhadzid i ensarije, Kada sam doiao Zeni, rekao sam:'Allah ti se smilovao! AIlaIov poslanik, sallalähu ,alei_hi ve sellem. dolazisa muhadzirima, ensariiama isvimakoii su se zatekü lamo. Ona upita: ' le l i re Allahov pos-lanik, salallähu 'alejhi ve sellem, pitao koliko imamohmne?' Odgovorih: 'Da.' Allaiov poslanik, sallallähu'alejhi ve sellem, reöe: 'Udite, ali nemojte praviti guz\,,u.'On, sallallähu 'alejhi ve sellem, poöe komadati kuh usitne komade i stavljati skuhano meso u njih. pokivaobi posudu u koioj je bilo meso, svaki put nakon Sto biuzeo komad iz nje. Davao je meso ashabima, nalon itobi ga uzeo iz posude. Odsiekao bi komad kruha i do-hvatio komadmesa za ashabe, sve dok se svi nisu najeli.Neito hmne je ostalo. Tada Allahov poslanik, salallähu'alejhi ve sellem, reöe mojoj Zeni: 'jedi i pokloni i onimakoje je pogodila glad.'"r

'Velimd' - svadbeni ruöak Zejnebe bint Dzahj

Imam Muslim biljezi od Enesa ibn Malika da ie kazao:"Allahov Postanik, sallallähu ,alejhi ve sellem, je ugovo_rio brak i otisao kod svojih supruga. Moja majka Ummu_Sulejm pripremila je nesto hrane od datula, braöna imasla i stavila to u zeml.janu posudu, pa reklai ,Enese,odnesi to Allahovom Poslaniku, sallalläIu ,atejhi ve sel_lem, i rcci: 'Allahov posladöe! Moja majka je pos-lala ovo, uz srdaöne öestitke, kao skroman Doklon od

OsIETILNI DoKAzI PosI-ANsrvA

nas.' Otisao sam sa ovim Allahovom Poslaniku, sallal-lähu'alejhive sellem, i rckao: 'Moja majka Salje srdaönepozdrave i kaze daje ovo skoman poklon od nas.' Onreöe: Spusti ro ovdje,' a zarim reee: ldi i pozovi u mojeime toga i toga i svakoga koga sretneS.' eak je imeno-vao neke osobe." On (Enes) ie rekao: "Pozvao sam i onekoje je imenovao i one koje sam sreo." Ja (jedan od pre-nosilaca) sam upitao: "Koliko osoba je bilo prisutno?"On (Enes) je odgovorioi "Bilo je oko tri stotine osoba."Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, mi je re-kao: 'Enese, donesi onu zeml.ianu posudu.' Oni (gosti)su ulazili, sve dok dvoriste i ku6a nisu bili u potpunostipuni. Allahov Poslanik, sa]la]lähu 'alejhi ve sellem, reöe:'Napravite hug od po deset (gostiju) i svako treba dajede od hrane koja mu je najbliza.' Poöeli su jesti i jelisu dok se nisu u potpunosti najeli. Grupa bi izasla van,nakon sto se najela, a druga bi usla, i tako dok svi nisujeli. Allahov Poslanik, sallallätru 'alejhi ve sellem, reöe:'Enese, podigni to (zenüanu posudu).' Podigao sam jei nisam bio siguran da li je u njoj bilo vise hrane kadasam je donio Allahovom Poslaniku, sallallähu 'alejhi vesellem, ili sada kada sam je podigao (nakon sto su svil judi.ieli iz nje)... "1

Kazivanie o Einiii u ku6i Ebu-Bekr4 r. a-

Imam Buhari biliezi od Abdurraimana ibn Ebi-Beka,r a., daje kazao: "Stanovnici Sofe su bili jako siromaSni.lednom ie Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem,kazao: 'Gdje ima hrane za dvojicu, moze je doteöi i za

'Zabiljezeno kod Buharije, "El Megazi" (vojne ekspedicije) ' BiljeziMuslimu njego\us/r,rti?r u poglavlju: "Nikah" (Bral)

Page 28: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

treöega, gdje je ima za öetvericu, moze je dotedi za pe_lericu i l i Sesrericu (i l i ie kazao nesro sliano). Ebu_B;lr,r a.,je doveo sasobom tro.iicu, a Allahov poslanik, sallal_lähu 'alejhi ve sellem, desetero. Ebu-Bek, r a., ie imaotri Clana famiJiie (ru sam bio ja, moj orac i moja majka)(drugi prenosilac se dvoumi da l i ie Abdurrahman ka-zao: "Moia Zena i sluga koji je sluzio i u naSoi i u Ebu_Bekovoj kuöi." ) Ebu- Bekr je veeerao kod Allahovoe pos-lanika, sallallähu alejhive sellem, te su zaiedno klaniatijaciiu-namaz. Opet je uaao kod Allahovog poslaniia,salialläiu 'alejhi ve sellem, i bio kod njega sve dok on,salallähu 'alejhi ve sellem, nije veöerao. Nakon Sto ieprosao iedan dio noii. wario se svojoj kuai. Zena gaie upirala: Sta te zadrLaJo, pa da ne budes sa svoiimgoslima?' On iu ie upirao: 'Jesi l i im posluzila veöeru?.Ona odgovori: 'Odbili su da veöeraiu dok se ti ne \,Ta_tis. Neko od ukuöana im je servirao obrok, ali su ga oniodbili.' Sal-rio sam se, jer je rekao: Tesko rebi:'r ftazioje od Uzvisenog A]laia da mi otpadnu uii, prekorava-ju6i me. Rekao je: 'Iedit' i dodao: ,Ja nikada ne6u iestitu hranu.' fako mi Uzvisenog AlJaha, lada bi qod uzelipregrsr hrane, bilo bi ie dole vise nego slo sÄo uzeli.Jeli smo dok god se svi nismo zasitili, a hrane ie ostalovise nego Sto je bilo (prue nego Sto demo poöeti jesti). IEbu-Bek je vidio daje vise hrare nego na poöetku. po,zvao je svoju Zenu: 'Sestto Benu_Firasa!, Odgovorila muie: Radosti mojih oaiju! Hrana se utrostniailal ' Ebu_Bekr, r a., je poöeojesti i rekao: ,To (Sto sam se zaldeo da

Mu'DZrzE MUHAMMEDA, a, s.

'Ovaj jz.az upuauje na to da je Ebu-Bekr, r.a., b'o ljur na svogasinaAbdurrahmana

OsIETtLNI DoKAzI PostaNsrvA

ne6u jesti) je bilo od Sejtana.' Uzeo.ie pregrSt te hrane,a preostali dio je poslao Allahovom Poslaniku, sallalähu'aleihi ve sellem. U to vdjeme vladao je ugovor izmealunas i nekih ljudi, pa kadaje istekao taj ugovor, podijelionas je u dvaneast grupa. Svaku grupu je predvodio jedan

öoviek. Samo Allah zna koliko je bilo ljudi pod komandom svakog od tih Ijudi. A sigurno je da je Allahov Poslanik, sallallä-tru 'aleihi ve sellem, poslao vodu sa svakomgrupom. I svi su jeli tu hranu (kojuje Ebu-Bek, r. a., pos-

lao Allahovom Poslaniku, sallallähu alejhive sellem.lr

l(azivanie o dugu Diabirova oca iumnoZavanju datula

Imam Buhad biliezi od Dzabira, r. a., da je kazao: "Moj

otac ie umro pod dugom. Zbog toga sam otisao kod Äl-

lahovog Poslanika, salla.llähu 'alejhi ve sellem, i kazao:'Moi otac je umro, a ima neotplaöenih dugova. Ja ne-

mamnistaosim njegova palmovika, ani njihovrod neöe

modi otplatiti taj dug dugi niz godina. Molim te, podi sa

rnnom da me ne bi kjeditori napali' Allahov Poslanik,

sallallähu 'aleihi ve sellem, je obisao oko jedne hrpe da-

tula, moleii Alla}|a. a zatim i oko druge. Slao je pored

nje i kazao: 'Izvagai ih!' " Platio je sve dugove, a dattia je

ostalo isto toliko koliko je platio za izmirenje dugova."2

r Bilje;i Buhari u knjizi:'ElMenakib' (vrLine i osobenosti Posla-

nika, sallallähu alel'hi ve seuem), BilieziBuhari u knjizi: "El,Menakb" (vrline i osobenosti Posla

nika, sallallahu 'alejhi ve sellem)

Page 29: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

5b Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s, OSJETILNI DoKAzI posl NsTvA

kaojednu niegovu granu i rekao: 'Sli.iedi me (tj. budi podmojom kontrolom), uz Allaiovu dozvolu', pa ga je onosli.iedilo kao sto kamila sli.iedi jahaöa koji je vodi za po-vodac u njenom nosu. Kada je dosao do drugog drveta,povukao je jednu njego\,u granu i rekao: 'Sliiedi me, uzAllahovu dozvolu', pa ga je ono slijedilo kao i prvo. Kadaje do3ao na polovinu udaljenosti izmedu ta dva drveta,sastavio je njihove dvije grane i rckao: 'Spojite se, uzAllahoru dozvolu', pa su se spojila." Dzabir kaze: "Boiao

sam se da Allaiov Poslanik, sallallähu 'aleihi ve sellem,ne bi zbog moje blizine otiaao jos dalje. Sjeo sam i raz-misljao, kada sam iznenada primüetio Allaiovog Posla-nika, sallallähu 'alejhi ve sellem, ispred mene, a drvedese razdvojilo i stoji. Vidio sam da Allaiov Poslanik, sal-lallähu 'alejhi ve sellem, zastade kratko vriieme, ma5u6iglavom desno i lijevo (tj. pokazujdi drveöu da idu, jednona desno, a drugo na lijevo). Zatim ie dosao do mene ikazao: 'Dzabire, jesi Ii vidio mjesto na kojem sam sta-jao?' Rekoh: 'Allahov Poslaniae, jesam.' On rcöe: 'Otidi

do ona dva drveta, odsijeci po jednu ganu sa svalogaod njih. Zatim otidi do mjesta gdje sam stajao i pobodijednu granu desno, a drugo lijevo.' Krenuo sam, na-sao jednu stijenu i od nje odlomio jedan kamen, a po-tom sam otiSao do svakog od ona dva dweta i otkinuopo jednu granu. Dovukao sam ih do mjesta na kojemje Allahov Poslanik, sallallahu 'ale.ihi ve sellem, stajao iudado jednu granu desno, a drugu lijevo. Zatim sam sewatio do Allahovog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sel-Iem, i rckao mu: 'Allahov Poslaniöe, uradio sam to, a1imolim te da mi objasni5 ko.ia je svrha toga?' On kaza:'Prosao sam pored dva mezara öiii stanad trpe muke.

57

Gostkoiiie popio mlijeko pomuzeno odsedam koza

Imam Muslim biljeZi od Ebu-Hureire, r a.: 'Allahov pos_lanik, sallallätru 'alejhi ve sellem, je pozvao sebi nekognemuslimana, a zalim je naredio da se pomuze kozaidonese mlijeko od nje (tom nemuslimanu). pomuzenaje i on ie popio r ijeko. pomuzena je i druga, paje popio i to, pa joi jedna, paje i to popio, sve tako dok nijepomuzeno i dok nije popio mlijeko dobiieno od sedamkoza. Narednog jutra je primio islam. Allahov posla_nik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je naredio da se pomuzekoza. Popio je mlijeko, pa je pomuzena druga koza, alirnji jeko od nje nije uspio popiti. Allaiov poslanik, saUal_lähu 'alejhi ve sellem, je kazao: 'Ono ito popije vjernikide u jedno crijevo, a ono jto popije nevjernik ide u se_dam criiey6."'r

Drvede slijedi naredbu poslanika, s. a- v s.Imam Muslim biljezi od Ubade ibn Samita da ie DZabi,t.a., kazao.. "Krenuli smo na ekspediciiu sa AllaiovimPoslanikom, sallalläiu 'alejhi ve sellem. ISli smo sve doknismo stigli do jedne prostrane poljane. Allahov posla-nik, sallaläiu 'alejhi ve sellem, je otisao daobavinuzdu.Slijedio sam ga sa posudom punom vode. On, sallalahu'alejhi ve sellem, je trazio nesto iza öega bi se mogao zak_loniti (radi privatnosti), ali nije nasao niöta osim dva dr,veta na kraju poljane. Otisao je do iednog drveta, por,u_

' r j . v jernr lu je po'rebno redam pura manje hrane j prca da bi sezasrro. zboS b€retera koir se na njega spu<rd top. prev.) Hadis jezaDl| tezen kod jmama Vu(l ima u knt i / i Et-FSribe rpiraj

Page 30: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

59Mu'DZrzE MUHAMMEDA, A, s. OsIETtLNI DoKAZI PostÄNsrvA

Zelio sarr' se zaloZiti za njih, da im olakiam muke, makartoliko koliko öe ove dvije grane biti svjeze.' " DZabir, r a.,dalje kazuje: "Vratili smo se do nasegvojniökog kampa,gdje mi je Allahov Poslanik, satlallähu 'aleihi ve sellem,rekao: 'Dzabire, pozovi ljude da uzmu abdest.' Rekoh:'Allahov Poslaniöe, nema ni kapi vode u nasem kampu.,Sa nama je, inaöe, bio i jedan öovjek koji je rashladivaovodu zaAllahovog Poslanika, sallalläiu 'alejhi ve sellem,u nekoj starojmjesini zavoduko.taje stajala objesena najednoj grani. Allahov Poslanik, sallallähu 'aleihi ve sel-lem, mi.ie naredio da odem do jednog od ensarija i pitam ga daimali imalo vode u tojmjeSini. Otisao sam donjega, bacivsi letimiöan pogled na mjesinu nako.iojsamprimijetio samo jednu kap na grliau, pa ako bih je poku-sao iz\,u6i, suhi dio mjeiine bi upio i ru kapljicu. Dosaosam Allaiovom Poslaniku, sallallärhu 'aleihi ve sellem. irekao: 'Nisam niita nasao, osim jedne kapi u grlidu temjeiine zavodu, paall<o bih je pokudao izvudi, moglabiiona nestati.' On, sallallähu 'alejhi ve sellem, mi je rckao:'Idi i donesi miro. Doniosammu je. Uzeo je i poaeo iz-govarati nesto Sto ja nisam mogao razumjeti, a zatim iuje pritisnuo rukom. Dao mi je i rckao: 'Di4birc, zataZida se donese kaca (ili veöa posuda).' Zatrazio sam i donesena.ie neka vojniöka posuda za vodu. Stavio sam jeispred Allalovog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem.On, sallallähu 'alejhi ve sellem, je stavio svoie ruke naposudu ispruZivsi prste, a zatim ih je stavio na dno po-sude i rekao: 'Dzabire, pridrzi (posudu za vodu), poliime vodom i reci: 'Bismillali (U ime Allaia).' polio samvodu i rckao: 'Bismillah,' Ugledao sam kako voda iikljaizmedu prstiju Allahovog Poslanika, sallalläiu 'aleihi ve

sellem. Posuda se napunila do vrha, pa je Allahov Posla-nik, sallallähu 'alejhi ve sellem, rekao: 'Dzabire, pozovisve kojima treba voda neka dodu da je uzmu."' DzabirkaZe: "Liudi su dolazili i uzimali vodu sve dok se nisunamirili. Pitao sam: 'Ima li jos neko kome je potrebnavoda?' Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, jepotom podigao ruke iz posude, a bila je jos puna. Ljudisu se poöeli Zaliti Allahovom Poslaniku, sallalläiu 'alej-

hi ve sellem, na glad, pa je kazao: 'Allah de vam priba-viti hranu.' Dosli smo do okeana öiji su se valovi valjali,pa smo nasli velikog kita izbaöenog na obalu. Upalilismo vatru, skuhali sebi hrane od kitova mesa toliko ko-liko nam ie srce Zelielo." Dzabir kaie: "la i jos petericadrugih smo usli u trup kita. Niko nas nije vidio dok ni-smo izasli vani. Uzeli smo jedno kitovo rebro i zategli gakao luk. Pozvali smo najviseg koji je bio medu vojskomi doveli najvedu kamilu koja je na sebi imala i ogrcmnosedlo, pa iu je on uzjahao. Mogao je lahko proei ispod{savinulo8 febra), a da se nije morao nisa8ibali. '

Znakkojiie Poslaniku, s.a,v,s,, pokazao Diibdl' a.s.

Imam Ahmed prenosi od Enesa ibn Malika, r a., da jekazao: "Dzibril

ie dosao Allalovom Poslaniku, sallalla-hu 'alejhi ve sellem, jedan dan, kada je on bio tuzan ikwav nakon ito su ga gaalale neke Mekelije. DzibrilSajepitao: 'Sta je sa tobom?' Odgovorio ie:

'Ovi ljudi su miuradili to i to.' DZibril mu reöe: 'Zelis li da ti pokazemjedan znak od Allaha?' Allahov Poslanik, sallalläIu 'alej-

I zabilj€zeno kod Muslima u Sdftthü, poglavlje "Ez-Zuhdu ve-rRekaikl dio: "Kazivanjeo Ebul Iasirx i duiihadis odDzabira"

Page 31: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

6o Mu DZrzE MUqAMMEDA, A. s.

hi ve sellem, mu reöe: 'Da.' Dzibril mu reöe: 'Pogledaj ujedno od onog drveöa na drugom kraju poljane.' Zatimmu reöe: 'Pozovi ga.' Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi

ve sellem, to uöini i drvo dode komöajuei i stade isprednjega. Dzibrilmureae: 'Naredi drvetu da se \,rati nazad.,Allahov Poslanik, sallalläiu 'aleihi ve sellem, mu naredi iono se vrati na svoje mjesto. Allahov Poslanik, sallallähu'ale.ihi ve sellem, reöe: 'Ovo mije bito dovolino."'1

Allahov Poslanik, s, a. v s., zove palmino stablokoie raspotlaje njegov glas

lmam Ahmed prenosi od Ibn-Abbasa, r. a., da ie kazao:"Covjek iz Benu Amira .je dosao Allahovom poslaniku,sallalläiu 'alejhi ve sellem, i rekao mu: 'Allahov posla-niöe, pokazi mi peöat izmedu tvojih ple6a, jer sam ja.ie-dan od najpoznatijih medicinara.' Allahov poslanik, sal-lalläiu 'alejhi ve sellem, mu reöe: 'Hoees I da ti Doka-zem znai(? Covjek reie: 'Da. Allahov poslanil, sallalä-hu 'alejhi ve sellem, pogleda u palmino stablo i reöe io-vjeku: 'Pozovi grozd datula (na palminom stablu) ,' öo-v.iek ga pozva i grczd datula doale poskakujuci u njegovim rukama. Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sel-lem, mu tada reöe: 'Idi nazad', i on se wati na svojemjesto. eovjek tada reöe: 'O Benu-Amirer, nikada u Zi-votu nisam bio blize nekom maalioniöaru koji je biovie-Stiji u svojoj magiji od togaöovjeka.'"3 U drugoj predaji,koju biljezi imam Bejheki, Ibn-Abbas ka'e: "öoviek reöe:

OsjETrLNr Do(Azr PosLANsrvA 6r

' Zabiljeieno kod imama Anmeda u njegovom Musnedu, 3/3rr' Benu-Amirjejedno od arapskih plemene (op. prev)3 Zabiljezeno kod imamaAimeda u njegovom Müsred!,1/223

'O Benu-Amirel Tako mi Allaia, nikada mu nefu protu-rijeöiti i smatratilaznim ono 5to onkaze." U predaji kojutakoder biliezi imam Bejheki, Ibn-Abbas kaZet "Grozd

datula je siSao dole na tlo sa palminog stabla i nastavioskalati dok nije doSao u ruke Allahovog Poslanika, sal-lallähu'aleihi ve sellem. Kada mu ie Allaiov Poslanik,sallalläiu 'alejhi ve sellem, naredio da se wati, grozd sevratio na svoje mjesto na stablu. eovjekje rekao: 'Svje-

doöim da si ti Allahov Poslanik; i prihvatio islam."'

Prolijevanje suza palminog panja ier mu jenedostaiao Allahov Poslanik, s. a. v s,

Imam Buha biljezi od Dzabira ibn Abdullaha, r. a., daje kazao: "Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem,je koristio panj od stabla palme (palmina stabla su ko-

Stena za stubove u dzamiii) dok bi drzao hutbu. Kadamu je napravljen minber, öuli smo panj kako plaöe kaosteona Zenka kamile sve dok Allahov Poslanik, sallallä-hu 'alejhi ve sellem, nije si6ao sa minbera i stavio rukuna njega (paje utihnuo)."2

Imam Buhari takoder biljezi od Dzabira ibn Abdul-laha, r a., da je kazao: "Allahov Poslanik, sallalläüu 'alej-

hi ve sellem, je koristio panj od stabla palme petkom.

'Zabiljezeno kod imama Bejhekija. lmam Ibn Kesir komentarisuai o\,u predaju, kaze: 'Mogüae je da je eovjek u prvi mahpomislio da je ovo magija, ali J'e onda shvatio da ipak nije, paje prihvatio isiam kada ga je Uzviseni Abn uputio ka lstini. AA-Lbn najbolje zna."

'� ZabiljeZeno kod imama Buharija u poglavlju: "El-D;umu'a (na-

Page 32: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

6362 Mu'DZrzE MTJHAMMEDA, a. s ,

Tada ie neko od ensariia rekao: 'Allahov Poslaniöe! Mo-Zemo li ti napraviti minber?' Odgovodo je: 'Ukoliko Ze-lite.' Napravili su mu minber i u petak se poöeo penjatina minber da bi odrzao hutbu. Panj od stabla palme jeplakao kao dijete! Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi vesellem, je sisao niz stepenice i zagrlio ga, dokje on i da-lje jecao kao dijete. Allahov Poslanik, sallalähu 'alejhi

ve sellem, je kazao: 'Plaöe zbog toga sto mu nedostajeda öuje poduöavanje o islamu koje sam davao u njego-voiblizini.""

Kamenje na dlanu Allahovog Poslanika,s. a. v s., veliöa UzviSenog Allaha

Imam Bejheki biljezi od Ebu-Zelra, r a., da ie kazao: "Vi,

dio sam Osmana iednog dana u jednoj situaciji, nakonko.ie ga vise nikada nisam spomenuo osim po dobru.Bio sam öovjekkojije uobiöavao slijediri AllaJrovog Pos-lanika, sallallahu 'aleihi ve sellem, kada bi se on osa-mio. Jednoga dana sam ga vidio da sjedi sam u svo-joj kuöi, pa sam uiao da bih posjedio sa njim. Zatimie uiao Ebu Bek, ra., poselamio ga i sjeo sa niegovedesne strane. USao je i Omer, r a., i sjeo sa desne straneEbu-Beka. Zatim je uSao Osman, r.a., i sjeo sa Ome-rove desne strane. Allalov Poslanik, sallallähu 'alejhi vesellem, je imao sedam il i dever lamenaiia u svojoj ruci.Drzao ihje na svome dlanu i oni poöese slaviti i veliöatiUzviSenog A.llaha, öal< smo öuli njihovo jecanje (kao je-

' Zabilje;eno kod imamaBuharijau njego\,u Sarrihr, Vdineposianika, sallallahu 'alejhi ve sellem, {injegovih ashaba)"

OstETtLNI DoKAzI Post-aNsrva

canje panja od palminog stabla). Kada ih je Allahov Pos-lanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, spustio, utisali su se.Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, ih je ponovo uzeo i stavio ih na dlan Ebu-Beka, pa su ponovopoöeli da veliöaju i slave UzvisenogAllaha, toliko da smoöak öuli njihovo.iecanje (kao itoje jecao i panj od palminog stabla). Kada ih je spustio, utisali su se. Opet ih jeuzeo Alla}Iov Poslanik, sallallähu 'aleihi ve sellem, i sta-vio ih na Omerov dlan, pa su poöeli da veliöaju i slaveUzviSenog Allaha, toliko dasmo öuli njihovplaö, kao stoje plal(ao i panjod palminog stabla, a kada ih je spustio,utiSali su se. Allahov Poslanik, sallallähu 'aleihi ve sel-lem, ih je stavio na Osmanov dlan, pa su poöeli opet daveliöaju i slave Uzvi5enog Allaia, toliko da smo öuli nji-hov plaö, kao sto je plakao i panj od palminog stabla, akada ih je spustio, utisali su se. Allahov Poslanik, sallal-läihlru 'alejhi ve sellem, je tada rekao: 'Ovo je hiLafet (rlas-lijede) poslanstva."'

Imam Buhari biljezi od Ibn Mes'uda, r. a., da je ka-zao: "euli smo kako hrana veliöa i slavi Uzvi5enog Allahakada bismo prijejela izgovorili bismillu."'

Kamenje pozdravlja Poslanika, s. a. v s.

Imam Muslim biliezi od Dzabira, r a., da je kazao Alla-hov Poslanik. sallalläiu 'aleihi ve sellem: "Znam kame-nje koje me pozdravljalo u Meki i pdje nego mi je poöelasilaziti Objava. Mogu ga prepoznati öal(i sada."

' Zabiljezeno kod imamaBuharijau njegovusl?niha, "Vrline Pos-lanika, sallallähu 'aleihi ve sellem, (i njegovih ashaba)"

Page 33: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

It64 Mu DZrzE MUBAMMEDA, A. s.

Allahov Poslanik, s, a. v, s., baca pra5inu ulice neprijatelja na Bedru i Huneinu

Imam Muslim biljeii od Seleme, r. a., da je kazao: ,,Bo_rili smo se zajedno saAllahovim poslanikom, sallallähu'alejhi ve sellem, na Hunelnu. Kada smo se sreli sa ne_prijateljem, ja sam se izdvojio i popeo ne brdasce. je,dan od neprijateljskih vojnikaje keruo prcmameni, pasam ga pogodio strijelom. Sagnuo se i sakrio od mene.Nisam mogao razumjeti sta to radi, ali sam vidio grupuljudi koja se (iznenada) pojavila sa drugog brdaöca. Oni iashabi Allahovog Poslanika, sallallähu ,aleihi ve sellem,su se po\,'ukli, kao i ja, pobijedeni. Imao sam dva ogr_taöa, iedan od njih je bio prebaöen oko moga struka (koji je je pokrivao donji dio moga ri.iela). Drugije bioprebaöenpreko mojih ramena. Ogrtaö oko strukase ola_bavio, pa sam ih oba pridrzavao. potisten sam prosaopored Allaiovog Poslanika, sallallähu ,alejhi ve sellem,ko.ii je jahao na svoioj bijeloj muli. Rekao je: ,,Alvin sine,izgledas mi potpuno utuöen." Kada su ga njegovi ashabiokuZili sa sviju strana, Allahov poslanik, sallaläiu,alei-hi ve sellem. je sisao sa svoie mule, zagrabio sa rla pregrst praiine, bacio je u pravcu neprijatelja i kazao: 'Daim se lica deformisu.' Nije bilo nijednog neprijateljskogvojnika da mu nije zapalo u oöi iz ovog pregrsta prasine.Stogasu se oni okenuli, bjeze6i, jerihjeAlah Uzviseni iSlavljeni porazio, aAllahov poslanik, sallaläiu ,aleihi vesellem, je razdijelio mtni plijen medu muslimanima.,'r

OsIETILNI DoKAZI posLANsrvA

U drugoj predaji kod imama Muslima E-Abbas je ka-zao (u dugom hadisu): "...Allahov Poslanik, sallallähu'alejhi ve sellem, kojijejahao na svojojmulije pogledaou njihove borce preko njenog ispruienog vrata i rckao:'Ovo je wijeme kada se bitka rasplamsava.' Zatim je za-grabio pijeska i bacio ga prcma nevjernicima. Zat:fx.. jerekao: 'Talo mi Muhammedova Gospodara, neviemicisu pobijedeni.' " EI-Abbas kaie: "Obilazio sam okolo ividio sam da se bitka odvija kao i ranije. Tako mi Allaha,odvijala se tako sve dok on nije bacio pijesal. Nasta-vio sam gledati sve doknisam uoöio da se njihove snagetrose i poöiniu se povlaöiti."r

O Bici na Bedru Kur'an govori u suri El-E &l (Ratniplijen): "Vi niih niste ubiiali nego Allah; i ri nisi bacio,kad si bacio, nego te Allah bacio, da bi vjernike liiepomkusniom iskusao, - Allah zaista sve öuje i sve zna. (E1-Enial, u)

O Bici na Hunejnu Ku/an kaze: "Allah vas je na mno-gim bojiötima pomogao, a i onog dana na Huneinukada vas ie mnostvo vaie zadjelo, ali varn ono nije niod kakve koristi bilo, nego valn ie zemlia, koliko godda ie bila prostran4 tiiesna postala, pa ste se u biiegdali. zatim ie Allah na Poslanika Svoga i na vjernikemilost Svoiu spustio, i voiske koie vi niste vidieli pos-lao i one koii nisu vierovali na muke stavio; i to ie bilakazna za neviernike. (Et-Tevbe,25. 26.)

' Zabiljezeno kodimamaMuslima u poglavlju o dzihadu' Zabiljezeno kod imamaMuslimau poglavlju o dZihadu

Page 34: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A, s.

Allahov Poslanik, s. a, v s., bi pokazao premaidolima i oni bi pali na Iica

Imam Buhari biljezi od Abdullaha, r.a., da ie kazao:''Kada je Allahov Poslanit, sallallähu aleihi ve sellem.uSao u Meku na dan njenog oslobodenja, oko Ka,be senalazilo 360 idola. Allahov poslanik, sallallähu ,aleihi vesellem, ih je poöeo udarati srapom koji ye imao u ru,kama, govoredi: 'Dosla je istina, a nestalo je laä; la',zaista, nestaie!,',r

Mu' düize vezane za Ziv otinje

Kazivanje o odbjegloj kamili

Imam Ahmed biljezi od Dzabira ibnAbdullaha da ie kazao: "Vratili smo se sa putovania sa Allaiovim poslani_kom, saltalaüu 'alejhi ve sellem. Dosli smo do vrta kojjie pripadao Benu,Nedidzaru. Kada smo poku(aji ufi,naisli smo na kamilu. Svakog onoga, ko bi pokuiao daude, kamila bi napala. Kada su to spomenuli Allaio_vom Poslaniku, sallallähu 'alejhi ve sellem, on ie uiao uwt i pozvao kamilu. Onaje dosla spustivji svoju njuöküprema tlu i kleknula ispred Allaiovog poslanika, sallal_lähu'alejhi ve sellem. Allahov poslanik, sallalähu ,aleihive sellem, reöe: 'Donesite mi povodac., Kada su mu gadoniieli, zaulario jLr je ivrario nienom vlasnilLr. poslanik, sallalahu 'alejhi ve sellem, se potom okrcnu okup_

I Zabiljezeno kod imama Buharija u poglavlju:pohodi)

'Megazi" (vojni

OSIETILNI DoKAzI posl-{NsrvA 67

ljenom svi.ietu i reöe: 'Ne postoji nistaito.ie stvoreno, iz-medu dunjaluka i ahireta, a da ne znako sami dame neprihvata za Allaiovog Poslanika, osim neposlu5nih ljudii dZina."'

Kazivanje o kamili koja ie gorko plakala iZalila se Allahovom Poslaniku, s, a. v. s.

Imam Ebu-Davud biljezi od Abdullaia ibn Diafera daje kazao: "Jednog sam dana jahao iza Allahovog Posla-nika, sallalläiu 'alejhi ve sellem, i rekao mi je nesto u po-vjerenju, ali da to nikome nikada ne spominjem. Kadabi Zelio da se odmori i osami, Allahov Poslanik, sallal-lähu 'alejhi ve sellem, bi otisao na neko uzvisenje ili uneki vijugavi palmovik. Jednog dana je otiSao u basöunekog ensarije u kojoj je bila kamila. Kada je ugledalaAllaiovog Poslanika, sallallähu 'aleihi ve sellem, poöelaje gorko plakati i suze su padale iz njenih oöiju. AllahovPoslanik, sallalläiu 'alejhi ve sellem, ju je pogladio pouhu i kamila je utihnula i prestala plakati. Allahov Pos-lanik, salalä+ru 'alejhi ve sellem, je upitao: 'Ko je vlasnikove kamile?' iedan mladiö od ensarija je prisao i rekao:'Moja je, Allaiov Poslaniöe.' Allahov Poslanik, sallallä-hu'alejhi ve sellem, mu je rekao: 'Zar se ne bojis Alahazbog nijeme Zivotinje (koja ne moze iskazati svoje sta-nje) koju tije dao u vlasniitvo? Kamila mi se poZalila dajoj ne dajei dovoljno hrane i da je tjerai da radi sve dokse ne premori.""

I Zabi!'ezeno kod imama Ebu-Da\,uda u u njegovom Sünenu !poglavlju o d;ihadu

Page 35: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

6968 Mu'DZrzE MuHAMMEDA, a. s.

Allahov Poslanik, s. a. v. s,, je obavijebten ozatrownom ovöiiem mesu

Imam Buhari biljezi od Ebu-Hurejre, r a., da ie kazao:"Kadaje zauzet Hajber Allaiov poslanik, salallahu 'alei-hi ve sellem, je obavijesten o zatrovanom ovöijem mesu.On, sallallähu 'alejhi ve sellem, je rekao: 'sakupite misve Zidove iz ovoga kraja.' (Kada su se sakupili) AllahovPoslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, im ie rekao: ,pitat

eu vas o neöemu, a vi 6ete mi iskreno odgovoriti?' Od-govorili su: 'Hoeemo, Ebul-Kasime., Allahov poslanik,sallallähu 'a.lejhi ve sellem, je upirao: 'Ko

ie vas otac?'Oni su odgovorili: 'NaS otacje taj i taj.,AIaIov poslaniksallallähu 'alejhi ve sellem, je rekao: 'slagali sre, vas otacje taj i taj.' Oni rekose: 'Nema dileme, ti si rekao istinui taöno onako kako je.' On opet upita: ,Ako vas upitamjos nesto, hocete li mi iskreno odgovoriri?' Oni odgo-vorüe: 'Hodemo, Bbu-l-Kasime. Ako ti slaiemo, ti eeito znati, kao sto si znao da smo ti slagali za naseg oca.,Allahov Poslanik, sallatlähu 'alejhi ve sellem, je upitao:'Ko su stano\,Tlici Dzehennema?, Oni odgovorise: 'Mieemo biti u Dzehennemu izvjesno vrijeme, a onoa cetenas vi (muslimani) zamijeniti u niemu., Allahov posla-nik, sallallähu 'alejhi ve sellem, im ie rekao: ,Vi öete unjemu patiti osramoeeni. Tako mi AIlaIa, mi vas nikadau niemu nedemo naslijediti!' Onda ih je upitao jos jed-nom: 'Ako vas pitam o neöemu, hodete li mi reei istinu?,Oni rekoöe: 'Da.' Upitao je: ,Jeste li stavili otrov u ovupeaenu ovcu?' Oni odgovorise: ,Da., Upitao je: ,Zaitoste to uradili?' Odgovoriöe: 'Htjeli smo da saznamo da

OSIETILNI ooKAzI PosI-ANsrvA

li si lazljivac, öime bismo te se riiesili, a ako si uistinuposlanik, otrov ti ne bi naskodio.""

Kazivanie o DZabirovoj kamili

Imam Buhari biljezi od Dzabira, r a., da je kazao: "Dok

sam jahao na sporoj i umomoj kamili, Allahov Poslanik,sallalläIu 'alejhi ve sellem, je prodao pored mene i uda-rio je, moledi Allaha da mi u njo.j bude bereket. Kamilaje postala mnogo bria, brza nego ikada prije. AllaiovPoslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je kazao: 'Prodaj

fin)eza jed t ukiju2 zlata.' Odgovorio sam: 'Ne.' On jeopet rekao: 'Prodaj mi je za jednu ukiju zlata.' Prodaosam je, ali sam je prema dogovoru jahao do kuöe. Kadasmo se vratili (u Medinu), odveo sam kamilu do Allaho-vog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, a on mi je daodogovorenu sumu. Vratio sam se ku6i, ali je on poslaopo mene (i kada sam dosao kod njega) kazao je: 'Neau

uzeti tuoju karnilu. Uzmi je kao poklon."'3

Allahov Poslanik, s. a.v s., ia5e sporogTalhinog konja, koii postaie jako brz

Imam Buhari biljezi od Enesa, r a., daje kazao: "Allahov

Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je bio najbol.ii i naj-hrabriji öovjek. Jedne noci su se Medinjani prestrasili,pa su otisli u pravcu buke (kojaje izazvala njihov strah).

' Zabiljeteno kod imama Buharije u pogtavlju "Medicina"'� Utid l'e mjera (prim.prev)3 Zabiljeieno kod imamaBuharije u poglavlju "Ugovori'

Page 36: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MUHAMMEDA, A. s.

Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, ih ie susreo,a bio je na powatku nakon Sto le saznao o öemu se radi.iahao je neosedlanog konja (inaöe jako sporog) koji jepripadao Ebu-Talhi, sa isukanim maöem duz (konjskog)vrata. Govorio je: 'Ne bojte se! Ne boite se!, Nastavioje: 'Uvje o sam se daje konj vrlo brz,, ili je rekao: ,Ovaikonj je wlo brz.""

Bereket Allahovog Poslanika, s. a. v. s,, dajesnagu magarcu HaIime es-Sadije

Kada je Halima uzela Allahovog poslanika, sallallähu'alejhi ve sellem, dok je bio beba, mdi dojenja, dosla jeu Meku na umornom i veoma sporom magarcu. No,kadaje odluöila da uzme Allaiovog poslanika, sallallähu'alejhi ve sellem, i wati se svome plemenu (Benu-Sa.dl,uzjahala je istog magarca noseci blagoslovljeno diiete,teprestize sve one sakojima je doila u Meku. Oni su biliiznenadeni brzinom njenog magarca. i Ile samo ro, nJegoy sallallähu 'alejhi ve sellem, berekersepoöeo pokazi_vati i na drugim njenim iivotinjama koje poöese davativise mlijeka u vrijeme kada su vimena svih drueih Zivolinja iz rog podrucia poöela presusjvati zbog nedostatkakise. Ljudi iz njenog plemena su pitali da li to napasastoku na nekom drugom, nepoznatom miestu koie oninisu koristili.

OsJETILNT DoKAzt pos|'ANslva

Vuk je wjedoöio da je Muhammed, s. a,v. s.,Allahov Poslanik

Imam Ahmed prenosi od Ebu-Se'ida el-Hudrija, r a., daje kazao: "Vukje napao ovcu i od!'ukao je, ali gaje pas-tir stigao i oteo je od njega. Vuk je sjeo i rekaot 'Zar tenije strah Allaha? Kako mi mozes oteti ono sto mi je Al-Iai dao kao sredstvo zaprcüvljavaüe?' Pastir je rekao:'Kakvo je ovo öudo? Vuk govori kao öovjek!?' Na to mureöe lnk 'Ho6eS li da ti kazem nesto Sto je uistinu iosöudnije? Muhammed, sallallähu 'alejhi ve sellem, u Me-dini govori ljudima o dogadajima iz prijainjih vremena.'Pastir dode sa svoiim ovcama do ulaza u Medinu, ostaviovce van Medine, a zatim ode do Allahovog Poslanika,salalä]ru 'alejhi ve sellem, i ispriöa mu za mka. Alla-hov Poslanik, sallalahu 'alejhi ve sellem, zatmzi od ne-koga da pozove l.iude i kaze im: 'Zajedniöki n.amazl' Za-tim Allahov Poslanik, sallallähu 'aleihi ve sellem, izade ireöe pastiru: 'Ispriöaj im (Sta se desilo sa \,ukom).' Pastirokupljenim ljudima ispriöaSta se desilo sa vukom. Alla-hov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, reöe: 'On je is-tinu rckao. Talo mi Onoga u Öijojje Rucimoja dusa, öas(Sudnji dan) nede nastupiti sve dok divue Zivotinje nebudu govorile ljudima, ljudi ne budu razgovarali sa w-hovima svojih biöeva i pertli i dok im ove stvari ne budugovorile sta su im Zene radile nakon Sto su oni otisli odnjih.' "r

I Zabiljdeno kod imama Buharije u poglavlju Dzihad' ) 7äbrlJezeno t od rmama Ahmeda u niegolu M|]rnpdx. 3/8J 8a

Page 37: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE Murr, \MMltDA, ^. s,

Hadis o gazeli koja je traZila zaStituAllahovog Poslanika, s. a. v. s.

Hafiz Lbu-Ne'irn el-Asbahani (Allahova milost bila nadDjim) prenosi od Umni,Selente (supruge AllahovogPoslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem) daje kazala: ,,led

nom dok je Allahov poslanik, sallailähu ,alejhi ve sellem,sjedio negdje u pustinji, zaauo se glas koji ga je dozi'vao: 'Allahov Poslaniöe! Allahov posianiaei' Allahov poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, se obazirao oko scbe,ali nije vidio nikoga. Glas ga je dozivao ponovo, pa jeAllahov Poslanik, sallallähu 'ale.ihi ve sellem, potraZioodakle glas dolazi i vidie gazelu koja je bila övrsto ve,zana. Iza gazele se nalazio beduin, koji je lezao i spavaona svom ogrtaau, pod suncem. Gazela je rekla Allaho,vom Poslaniku, sallallahu'alcjhi ve sellem: 'Ovaj me beduin uhvatio, a inam dvoje lanadi u onoj planini. Mo_ZcS li mc, molim te, odvezati da ih oden podojiti, pa öuse opet vratiti u ove veze_' ̂ llahov poslanik, sallallahu'alcjhi ve sellen, je upita: 'Da li bi sc zaisra vmtila?, Gazela reöe: 'Neka me Allah kazni najzesaom kaznon akone bih!' Allahov Poslanik, sallallähu ,alejhi vc sellem, jeodveza, ona ode i podoji svoju mladunaad ivrati se na-zad. Dokju je Allahov poslanik, sallallähu ,alejhi ve sel_lem, vczao, beduin se probudio i rekao: ,Allahov posla-niöe, drazi si nli i od oca i od majkel Uhvatio sam je raniie. Da li ti treba?' Allahov poslaDik, sallallähu ,alejhi vesellcm, reac: 'Da.' Beduin nlu rcae: 'Tvoja je.' AllahovPoslanik, sal lal iahu'alejhi ve scl lem, je odveza, a onase, vesela, raströa po pustinji, udarajuai logama po tlu I

rcae: 'Svjedoöim da nema drugog boga osinlr Allaha i dasi ti Allahov Poslanik!"'

Kazivanje o ptici

Imam Bejheki prcnosi od IbIr-Mesuda, r. a., daje njegovotac kazao: " Bili smo la putu sa Allahovim Poslanikom,sallallähu 'alejhi ve sellenr. Proilismo pored drveta nakojem su bile dva mala ptiöa u gnijezdu, pa smo ih uzeli.Maika ptiöa je dodla do Allahovog Poslanika, sallallAhu'alejhi ve sellem, masuöi svojim kilima. Allahov Posla-nik, sallallähu 'alejhi ve sellem, upita: 'Ko je razdlosrioovlr pticu uzevsi njene mlade?' Odgovorismo: 'Mi smo.'Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellcm, reae: 'Vra

tite joj ih.' Vratili smo malc ptice u njihovo gnijczdo, alise ona nije watila."

Mu'düize vezane za ashabe AllahovogPoslanika, s. a, v. s.

Kazivanje o dvojici ljudi kojima su niihoviötapovi osvjetljavali put

Imam Buhari bil jezi od Enesa, ra., da jc kazao: "led-

nom su dvoiica ashaba Allahovog Poslanika, sallallähu'alcjhi ve scllem, izasla iz njegove kuae, a bila je vcomamraana noe. Uzelisu dvaStapa koji su l iöil ina svjeti l iku,osvjetljavajuei put ispred niih. eak i kada su se razdvo

OslETlLNr DoxAZt posr ANsrv. \

Page 38: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

M u ' D Z r z E M u H A M M E D A , a . s . OsJETILNI DoKAzt Posr-ÄNsrva 75

jili, ova dva Stapa-svjetiljke su i dalje svijetlila dok nisudosli svoiim kueama."i

lmam Abdurrezal biljezi od Enesa, r. a., da je kaz ao:"Use;d ibn HudajP iAbbad ibn Bi5r3 su otiali do Allaho-vog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, da ga upitajuneito. Kada su, nakon nekog wemena, napustili kuöuAllahovog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, bilo sevet smrklo, a bilaje veoma mraöna no6. Svaki je imao poitap u rukama. Stap jednoga od njih im je osvjetljavaoput. ISli su skupa za tim wjetlom. Kada su se mzdvo-jili, Stap i onoga drugogaje poöeo osvjetljavati put, pajesvaki od njih nastavio i6i obasjan svjetlom svoga ötapa,sve doknisu stigli do svojih kuöa."

Covjek öiji je prst owjetljar.ao putispred njega

Imam Buhari biljezi u svojoj knjizi "Tarih' (Historija) odAmra el-Eslemijaa da je kazao: "Bili smo sa AllaiovimPoslanikom, salalähu'alejhi ve sellem, jedne veomamraöne noöi. Kadasmo se razdvojili, moji prsti su zasvi

'Zabiljezeno kod imama BuhaJije u njegovom sahii?r: (njiga ovrlinama Allahovog Poslanika i njegovih ashaba

' Iedan od ensarija koji je primio islam nakon prvog sastanka naAkabi. Borio se u Bici na Uhudu i bitkama nakon Uhudä. Umroje u Sa'banu 20. godine po hidzri- Omer, r a., je bio pored njegovatabutasve doknije ukopan u Beki'iu Medini

3 Taloderjedan od ensarija koji se borio u Bici na Bedru, a pogi'nuoje kao Sehid u Bici na Iemami

a on je bio vodiö Allahovog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem,na putu do Hudejbije

jetlili, tako dasu öak ljudikoji su bili sa mnom sakupljalisvoje jaha6e zivotinje prema tome svjetlu."

.tr[{;r'dZizavezanaza Temima ed-Darija koji je

udaliio vatru koja se poiavila u Harra'u

Imam Bejheki biljezi od Mu'avije ibn Harmala, r a., daie kazao: "Omer, ra., ie dosao kod Temima ed Darija,r. a.,t i rekao mu: 'Ustani i udalii ol''rr vatru.' Temim reöe:'Vodo pravovjernih, ko sam ja?' Omer, r. a., je insistiraoda ustane i on to na kaju i uöini. Posli su prema mjestugdjeje blla vatra, aja (lbn-Harmal) samih slijedio. Kadasu stigli do vatre, Temim ju je potiskivao svojim rukamasve dok nije zasla u planinu. Nakon toga Temim ode.Omer, r.a., reöe: 'Onaj koji nije vidio ovo nije isti kao ionaj kojijeste.' Ovo je ponovio triputa "

Enesovo kazivanje o Aldu ibn Hadremiju

Imam Bejheki biljezi od Bnesa da je kazao: "Omer ibnHattab, r a., je pdpremio vojsku koju je predvodio Alaibn Hadremi.2" Enes nastavlja: "Bio sam u toj vojsci.

' On je bio iz plemena Benu-Adi. Bio je ksöanin i prihvatio je

islam u devetoj godini po Hidzri- Cesto bi klanjao kasno noeu.Jedne noaiie ustao da klanja izadrzao se na uöenjujednog ajetaiz Kur'ana plaöuöisve do jutra- Taiajetje: "Misle li oni koji tinezla djela, da 6emo s njima postupiti iednako kao sa onima koiivi€ruiu i dobra djela öine, da 6€ im;hot i smrt biti isti? tGkotos€ rasuiluiü!" (El D:äsiie, 2r.) Nastanio se u Medioi, ali sekasnije preselio u Siriju, gdjeje zivio sve do ubistva Osmana, r a.

'� On je bio iz Hadramevta (na jugu Arabije) AllahovPoslan'k, sal'lallähu alejhi ve sellem, gaje imenolao upraviteljem Bahrejna-

Page 39: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s,

Kada smo stigli na mjesto ka kojem smo se zaputili, us-tanovili smo da su neprijateljski vojnici unistili sve iz-vorc vode. Bilo jejako wuie, pa smo i mi i nase Zivotiniestrasno ozednjeli. Bio je petal, pa kadaje sunce poöelozalaziti, N.l nas je okupio i klanjali smo dva rck'ata, apotom je podigao svo.ie ruke, moleei Allaha, a na nebunije bilo ni oblaöka. Spustio je ruke, a vjetar poöe dapuSe i oblaci se poöese sakupljati. Udarila je takva kiiada su putevi bili prekiveni vodom. pili smo sve dok ni-smo utolili svoju Zed, a napojili smo i svoje iivotinie za.iahanje. SusrcIi smo se sa neprijareljem ko.ii se prcbaciopreko malog zaljeva na moru najedan otok. Ala je staopored zaljeva i rekao: 'Allahu, Uzviieni, Najmilostiviji,Ti Koji sve uzdrzavas, NajdareZljiviji!', a zarim ie rekao:'Prealite u ime Allaha."' Enes nastavlja: "prosli smo, avoda je bila tako plitka, rako da se ni noge naiih Zivo-tinja nisu (u cielosti) skvasile. Nije proslo mnogo, a mismo uspjeli izvojevati pobjedu nad neprijateljem. Nekesmo ubili, druge uzeli kao ratne zaroblienike. poSli smonazad. Kada smo stigli do onoga zaljeva, AJa, je pono-vio Stoje rekao i prije, pasmo opetprosli, a da voda nijeskvasila noge nasih Zivotinja."

Enes nastavlja: "Nije prcSlo mnogo i on je umro. Is,kopali smo mu meza! opremili ga u eenne i ukopali.Neki öovjek je doöao i pitao: 'Ko je to?' Odgovorili smomu: 'Najbolji mealu ljudima, on je Ibn-Hadremi., öovjekreöe: 'Ova zenüa odbija mltva tijela, pa bi bilo bolie daga ukopate na nekoj drugoj lokaciji, milju ili dvije dalje.

OsJETI LNI DoKnzt post-ANsrvA 77

Poslanik, sallallaiu 'alejhi ve sellem, je umro dokje on jos bri,nuo o Bahrejnu. Ebu -Bek i Omer su ga zadrzatj na ovoj poziciji.Umrojeza vrijemeOmerova, r a., hilafeta.

Ta zemlia to ne6e mditi.' Rekli smo: 'Ne mozemo os-taviti naiega druga da ga jedu divlje Zivotinje', pa smoiskopali novi mezar. Kada smo dosli do mjesta gdje smoga ukopali, nas drug niie bio tamo, ali je njegov mezarblistao svjetlom koje se moglo vidjeti jalo daleko. Zarosmo watili nazad u mezar iskopani pijesaki otisli."

Vojska koja je hodala po vodi

Imam Bejheki biljezi odA'mesa, r a., da je kazao: "Stigli

smo do djeke Tigris (prilikom bitke za Meda'in). Perzi-janci su bili na suprotnoj obali rijeke. Jedan muslimanje rekao: 'U ime Allaha!' i na konju zagazio u rijeku. Konjpoöe tröati iznad vode. Osta]i dio vojskeje rekao: 'U imeAllaia!' i spustili se u vodu kao i on. Svi su traali ili ho-dali (zajedno sa konjima) iznad vode. Pezijanci su ihgledali i rekli: 'Ludihljudi! Ludihljudi!', azatim pobjegli.Muslimani su pretrazivali da nisu sta ostavili ili izgubili.Nasli su.,ednu öaiu koja je bila objesenana sedlo nekogratnika. Zatim su izmedu sebe poöeli dijeliti ratni plijenkojije neprijatelj ostavio iza sebe."r

I Ova mu'dziza se desila za vrijeme bi&e za Medain. Koman-dant vojske je bio Sa'd ibn Ebi-Vekkas kojije uöio dolu AllahuKoji auje i udovoliava. Sa'd je izabrao Asima ibn Amra za ko-mandanta iednoga odreda muslimana. Asim je pitao: "Ko aesa mnom da budemo prvi koji ae preei ovo more?" Sezdesetnajhrabrijih muslimana je kenulo da preelu preko, doksu Per'zijanci stajali u svojim rovovima na drugoj obali rijeke. tedarod muslimana je kenuo naprijed kada je vidio da su se ljudizabrinuli kalo preöi rijeku Tigris. Rekao im je "Zar ste se pre-paliod nekoiiko kapi vode?" i prouöio im ajet "Sve Sto ie Zivoumir€ ÄIahovom voliom u üasu suitenom. Dae€mo onome

Page 40: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

79Mu'DZrzE MUITAMMEDA, A, s.

Mu'dZize koie se odnose nalijeöenje bolesti

Allahov Poslanik, s. a. v, s., tijeöi dieöaka kojije bolovao od epilepsije (prouzrokovaneSejtanskim dodirom)

Imam Ahmed biljezi od Ia'la ibn Munea da ie kazao:"Dosla je neka 2ena Allahovom poslaniku, ;alaläiu'alejhi ve sellem, sasvojim sinomkoji je bolovao od epi_lepsije {koja ie bila prouzrokovana Sejranskjm dodiroml.Allahov Poslarik, sallalläiu 'alejhi ve sellem, mu ie re-kao: 'Izlazi van, Allalov neprijatelju! Ia sam Allaiov pos-lanik!' Od toga je djeöak ozdravio, pa je ra zena pok_lonila Allahovom Poslaaiku, sallallähu ,aleihi ve sellem.dvije ovce, neiro sira i masla. Allahov postanik, saltal-lähu 'alejhi ve sellem, je uzeo sir, maslo i jednu od onedvije ovce, a drugu joj je \,rario."t

OSIETILNI Dox zt posl-ANsrvA

Uöenje dove za Zenu koja je bolovala odepilepsije

Imam Buhari biljezi odAtaa ibn Ebi,Rebbaia da mu jeIbn-Abbas kazao: "HoCeS li da ti pokazem Zenu, koja eeu6i u Dzennet?" Rekoh: "HoCu." On reöe: "Ova crnagospoda je dosla Allahovom Poslaniku, sallalläüu 'aleihi

ve sellem, i rekla: 'Imam napade epilepsije, zbog öegamoje tijelo bude otkriveno. Molim re, obrati se Allaiuzbog mene.' Allaiov Poslanik, sallalläiu 'alejhi ve sel-lem, joj je rekao: 'Ako se moze! i Zelis stryjeti, uöi 6eSu Dzennet. A al<o Zelis, obratit 6u se Allahu i zamolitiGa da te izlijeöi.' Ona je rekla: 'Ostat öu strpljiva i josdodala: 'A1i ja se prilikom napada otkrijem, pate molimda zamolis A.llaha da se ne otkrivam.' Pa je on, sallallä]ru'ale.ihi ve sellem, uöio dovuAllahu za nju."'

Uöenje dove za muhadZire da se izlijeöe odmedinske groznice

Imam Buhari biljeii od AiSe (Allah bio zadovoljan sanjom) da je rckla: "Kada je Allahov Poslanik, sallalläIlu'alejhi ve sellem, stigao u Medinu, Ebu-Bekr i Bilal su serazboljeli. Kada se Ebu-Bekrova groznica pogorsala, on(Ebu-Bekr) je recitovao stihove:

'Suako stoji Ziumed' suojim narodom,a smrt mu ie bltzaod vezica na njegouoj obuei.'

koii t€li nagndu tra ovome sviietu, a dafemo i onome koii ietinagradu na onom svijetu i sigurno 6emo zah\dne nagraditi.,,(Ali'Imrän, r45.) Zatimsespustio premavodi, a ostati su loenulizanjim. ova grupa od Sezdeset ljudi se podüelila u dvije grupe:jednaje bila ona kojajejaiata konje, a druga kojapirr,aru to-bile. Kada su ih Perzijanci vidjeli kalo lebde iznad polrsine, reklisu: 'Ludih l judi t Ludih l judr: Sa d ibn Ebi-vek*a; je tomando_vao ljudimakojisu presli preko vode. Oni su otisli saminasvo-j i rn koni ima tao da su hodal i po r tu, razgovarajur i medusobno.' Zibiljezeno kod imama A}lmeda u njegow Mrsncdü, ahTl ' Za biljeieno kod imama Buharije u poglavlju "Strpljivost"

Page 41: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s .

A Bilal ie, kada se njegova groznica pogorjala, recito_vao:

'Volio bih da mogu stajati cijelu noCU dolini gdje bth bio okruäenIzhircm i dZelilomruolio bih da mogu piti uoduSa izuora Medaenna i uolio bihDa se Sama i Taf.l2Uka'u preda mnom.'

Na ovo je Allaiov Poslanik, sallalähu ,alejhi ve sellem,rekao: 'Moj Allahu! Prokuni Sejbu bin Rebi,u, Utbu ibnRebi'u i Umejju ibn Halefa koji su nas prognali iz nagegazaiö4a u zavLaj gdle vlada epidemija., Allahov posla_nik, sallalläiu 'alejhi ve sellem, je kazao: 'Moj Allahu!Omili nam Medinu kao dto nam je mila Meka, pa öak iviSe od toga. Moj Allahu! Blagoslovi ih u niihovim mje_rama .ta'r, i muddu (mjerc za koliöinu hrane). Daj danam podneblje Medine bude ugodno i p jatno. Udalji od nas groznicu i usmjeri je prema Dzuhfi.' ',3 Aiia(Allah bio zadovoljan sa njom) dodaje: ,,Kada smo stigliu Medinu, to je bilo najnezdravije m.iesto na dahovojzemlji. Dolinom Besan (medinska dolina) ie tekla vodaobojena neöistoöom."a

Uzviseni Allah je uslisao do\,,u Allahovog poslarika,salla ahu 'alejhi ve sellem, i Medina je postala zdravo

' Vrste mirisljivih rrava' Dvije planine3 Mjesto blizu Medine upravcu Mekea Zabiljezeno kod imamaBuharijeu poglavlju "Vrline Medine,,

mjesto, usljed bereketa zbog dolaska poslanika, sallallä-hu'alejhi ve sellem, i zbog njegovih dova.

Slijepac je izlijeöen dovom kojoj ga jepoduöio Allahov Poslanik, s. a. v s.

Imam Bejheki biljezi od Osmana bin Huneifa da ie ka-zao: "Cuo sam da ie Allahovom Poslaniku, sallallähu'alejhi ve sellem, dosao slijepac i pozalio mu se da jeizgubio vid. eovjek ie rekao Allahovom Poslaniku, sal,lallä+ru'alejhi ve sellem: 'Allahov Poslaniöet Nemamnikoga ko bi me vodio (jer ja sam slijep öovjek) i pos-talo mi je jako tesko hodati.' Ällahov Poslanik, salallä-hu 'alejhi ve sellem, reöe: 'ldi i uzmi abdest, klanjaj dvarek'ata i reci: 'MojA]lahu! Molim Te i obradam Ti se ugle-dom Tvoga poslanika Muhammeda, sallallehu 'alejhi vesellem, poslanika milosti. Muhammedel Obradam semome Gospodaru, tvojim ugledom i tvojom öasöu, dabi mi powatio vid. Moj Alahu! Molim Te za \jegovo za,laganje za mene."'

Osman kaze: "Tako mi Allaha! Nismo ni napustilisvoja mjesta, a nismo se tamo puno zadrzali, kada sepojavio taj öovjek i kao da nikada nije patio ni od kakvebolesti."

OsjETILNI DoKAzt posl-ANsrva

Page 42: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MuHAMMEDA, a. s ,

Dova Allahovog Poslanika, s. a. v, s.,bivala je usliSana

Imam Buhari biljeii daje Ebu-Hurcjre, r a., kazao: ,,Re-kao sam Allahovom Postaniku, sallallähu ,aleihi ve sel-lem: 'Öujem puno hadisa od tebe, ali ih zabomvliam.'Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, reöe: ,Ra-sid svoj ogtaö.' Uradio sam to, a on je pomjerao svoieruke kao da ih puni neaim {a zatim ih prazni u moj ogr-taö), pa je rekao: 'Uzmi i omota.i se ovim öarsafom., Ura-dio sam to i nakon toga nikada vise nista nisam zabora-vio."'

U drugoj predaji, on je rckao svojim ashabima: ,'Kogod miiri svoj ogrtaö pdje nego zavrsim svoj govor i sa-euva ga (moj govor) u svojim prsima, vise nikada ne6enista zaboraviti od onoga sto budem govo o.,, Ebu-Hureire kaze: Ra<irio sam svoj ogrtaa, a on je usmjeriosvoje kazivanje prema meni, pa sam to upamtio. Ta_komi Allaia, nakon ovoga nikada vise nisam niitazabom-vio od onoga Sto bih öuo od njega."

Njegova dova za Ibn-Abbasa, r. a.Imam Buhad biljezi od [bn-Abbasa, r a., da ie kazao:"Iednom je AJlahov PoslaniK sallallehu 'aleihi ve sellem.usao u kupatilo, a ja sam p premio vodu za njegov ab-dest. Pitao je: 'Ko je ovo pripremio?' Obavijesrili su ga o

I Zabiljezenokod imamaBuharije u poglavlju 'Znanje't Zabiljezeno kod imamaBuharijeu poglavlju 'Abdest"

OsIETILNI DoKAzI postÄNsrvA

tome, paje rekao: 'MojA]lahu! podaj (Ibn_Abbasu) r,H,- razumi.jevanje vlere."'rImam Bejheki u drugo.i preda.ii od Ibn,Abbasa dodaie

da jeAtlalov Poslanil, sallallähu alejhive sellem, sraviosvoje ruke na njegova (lbn-Abbasova) ranena i rekao:"Moj Allahu! Podaj mu flkh - razumi.ievanje vjere i po-duöi ga tumaöe[ju Kur'ana."

Uzviseni Allah je usliSao molbu Svoga poslanika, sal-lallähu 'alejhi ve sellem, za njegova roila-ka (Ibn-Abbasa,r. a.), kojijepostao alim uvjeri, pogotovo u tefsirskoj nauci (tumaöenju Ku/ana). Koristio se znaniem ashabakoje su oni dobili od Allahovog poslanika, sallallahu'alejhi ve sellem, prije nego se tbn-Abbasbio rodio, kao ionim Sto je uspio öuti od Allahovog poslanika, sallallähu'alejhi ve sellem, prije nego je poslanik, sallallähu ,atejhi

ve sellem, umto.

Njegova, s. a. v. s., dova za Enesa, r. a.

Imam Buhari biljezi od Katade da je kazao: ,,Ummu-

Sulejm je relCaÄllahovom Poslaniku, sallallähu'alejhi vesellem: 'Enes je tvoi sluga.' Allahov Poslanik, sallallähu'alejhi ve sellem, ie rekao: 'MoiAllalu! Podari mu dobrozdravlje i mnogobrojne nasljednikel Blagoslovi mu svesto mu budes dao."'

Imam Tirmizi bil.iezi od Ebu-Halde da je kazao: "Re-

kao sam Ebu-AlUu: "Da li je Enes öuo hadis od AllahovogPoslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem?" On mi je odgo,vorio: "Sluzio ga je deset godina, pa je Allahov poslanik,

83

Page 43: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

84 Mu DZrzE MUHAMMED^, a. s ,

sallallähu 'alejhi ve sellem, uöio dovu za njega. Enes jeimao voönjak u kojem je vo6e dozrijevalo dva puta go-disnje. Imao ie takoder i plantazu bosiljka u tom vo6-njaku kojije mirisao poput miska (mosusa)."

Zablljei.el]lo je daje Enes imao gotovo stotinu djeöakai djevojöica, a po nekima öak i viSe.

U drugoj predajije zabiljezeno daje Allaiov Poslanik,sallallähu 'alejhi ve sellem, rekao: "Moj Allahu! Podadmu dugZivot." Bnes je Zivio roo godina.

Allaiov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je uöioi do!,l. l za n,egovu majku Ummu-Suleim i nienog muZaEbu-Talhu, pa im.ie dato 9 sinova i svi su bili hafiziKur'ana.l

Dova da majka Ebu-Hurejre, r. a., krenepravim putem

lmam Musfim biljezi od Ebu-Hurejre, ra., da je kazao:"Pozivao sam svoju majku, kojaje bila politeist, da prihvati islam. Tal@ sam je pozvao jednog dana, pa mi jeona relda nesto o Allahovom Poslaniku, sallallähu 'alejhi

ve sellem, Sto mi je jalo teiko palo. Otiiao sam Allalovom Poslaniku, sallallähu 'alejhi ve sellem, plaöuöi i rc-kao mu: 'A.llahov Poslaniöe! Pozvao sam svoju majku daprihvati islam, ali ona ni.ie prihvatila moj poziv. Pozvaosamje i danas, ali je reklanesto öto mi se nimalo nijedo-palo. Molim te, zamoli Allaha da majku Ebu Hureire us-mjed na pravu stranu.' Allahov Poslanik, sallallä'tru 'alej-

hi ve sellem, zamoli: 'Moj Allahu! Usmjeri majku Ebu-

rZabilje;eno kod imama Buharije u Sdftihü, poglavlje o dtenazi'Zabiljezeno kod imama Muslima u poglavlju "Vrline ashaba"

OslETlLNr DoKAzt posLANsrvA 8 5

Hurejre da krene pravim putem!' Izaiao sam vani, pre-zadovoljan dovom Allahovog Poslanika, sallalläüu 'alej-

hi ve sellem. Kada sam doöao blizu kuönih lrata, bilasu zakljuöana. Majka je öula moje korake i relda: 'Ebu-

Hurejre! Saöekaj!' Öuo sam polijevanje vode. Okupalase, zaogrnula ogrtaö, nabrzinu prekrila svoju gla\,u ma-hramom, pa mi otvodla vrata. 'Ebu-Hurcjre', reöe, 'svje-

doöim da nema boga osim Allaha i da je MuhammedNjegovrob i Njegov poslanik.' On (Ebu-Hure.ire) kazuje:'Vratio sam se Allahovom Poslaniku, sallalläiu 'aleihi vesellem.liiuöi suze od radosti. Rekao sam: 'Allahov Posla-niöe, budi mdostan, Allah je usli5ao woju dovu i uputioje majku Ebu-Hurejre pravim putem.'Allahov Poslanik,sallallähu 'alejhi ve sellem, se zahvali Allahu, veliöajuöiGa i govoreöi sve najljepöe. Rekoh: 'Allahov PoslaniöelZamoli Allaha da usadi ljubav u srca pokornih robovaprema meni i mojoj majci i da uöini da nasa srca osjetenjihovu ljubav' Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi vesellem, kaza: 'Moj A.llahu! Uöini da zavole ove Tvoje ro-bove {ri. Ebu-Hureiru injegow maikut u svoiim srcimapokorni robovi i da njihova srca os.iete l.iubav koju osje-öaju pokorni rcbovi.' Ebu-Hurejre kaze: 'I ol,u dovu jeAllah uslisao u cjelosti, tako da su me voljeli svi oni kojisu me vidjeli ili öuli za mene."'

Dova za Sa'da ibn Ebi-Vekkasa, r. a.

Kada je Sa'd, r. a., bio bolestan Allaiov Poslanik, sallal-läiu 'alejhi ve sellem, je za niega prouöio dovu pa mu

Page 44: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

8 6 Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A- s .

je bilo bolje. Takoder, uöio je dor,u da, kada sod Saduputi dovu. ona bude uslisana. Ajlahov poslanik, sallal-lähu 'alejhi ve sellem, je kazao: ,,Moj Allahut Uöini danjegovo koplje, kada god ga baci, ne promasi i uslisi mudo\,u, kada Te god bude molio.,'t

Imam Buhari biljezi da je Sadova dova bila uslisanakada je bio namjesnik u Kufi u haku. Dzabir bin Semurekazuie o tome: "LjudiizKufesu se Zalili OmerunaSada,pa ga.ie on smjenio i postavio Ammara kao namiesnika.Onisu izniieli mnogo primjedbi na Sa.da, öaJ( da je, navodno, neispravno klanjao. Omer je poslao po njega irekao: 'Ebu-Ishakl Ovi ljudi twde da ti ne klanias is-pravno.' Ebu,lshak (Sa'd) reöe: ,Tako mi Allaha, klaniaosam sa njima isto onalo kako sam klaniao sa AllaiovimPoslanikom, sallatläiu 'alejhi ve sellem, i nista od tosanisam mijeniao. Duze sam Uaniao prva dva rek.ara i icije, a krafe zadnia dva. Omer rece: Ebu-lshakl To jeono Sto sam i ja mislio o tebi!, poslao je jednog ili viseljudi sa njim u Kufu da se raspitaju kod tamoinjeg sta_novnistva o niemu. Obisli su svaku dzamiju i u njoj seraspitali o njemu. Svi su li.iepo govorili o njemu, osim udzami.ii koja je pripadala plemenu Benu-Abs. Neki öo_vjek po imenu Usama bin Katade, sa prezimenom Ebu-Sa'de, ustade i reöe: 'posto si nas zakleo, sada 6u ti re6ida Sa'd nikada nije otisao savojskomida nikadaniie di-jelio ratni plijen podjednako i pravedno i da nikada niiesudio po pravdi. {Kada je öuo ovo) Sa'd reöe: MolimAllaha za tri stvari: Moj Allahul Alo ovaj Tvoi rob laze, iako se to dokaze, daj mu dug Zivot, poveaaj njegovo si

OsIETILNI Do(Azt post-aNsrvA

rcmaStvo i stavi ga na iskusenja.' (I ovako se i desilo).Kasnije, kada ga je neko upitao o njego.v'u stanju, odgo-vorio bi da je on star öovjek sa iskudenjima koja su re-zultat Sa'dove kletve. Abdulmelik, jedan od prenosilaca,kaze da ga je vidio kasni.ie i da su mu se obrve nadvilenad oöi od starosti i daje obiöavao zadirkivati i napadatimale curice na putu."'

Dova za Es-Sa iba, r. a.

Imamrm Buhari biljezi od as Sa iba bin Jezida da je kazaol"Moja tetka me odvela kod Allahovog Poslanika, sallal-Iähu'aleihive sellem. i rcklamu: 'Allaiov Poslaniöe! Sinmoje sestre je bolestan.' On ie stavio ruke na moju glaler,zamolio Allaha da me blagoslovi i uzeo abdest. Popiosam vodu kojom se abdestio, stao iza njega i gledao upeöat poslanstva izmedu niegovih pleda, (a bio .ie veli-öine) kao dugme na öatoru."'� Es-Sa ib je dozivio deve-deset i öetvrtu godinu, a tijelo mu je ostalo uspravno inikada se nije povilo. Kosa na mjestu gdje ju je Alla-hov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, dotakao nikadanije pobijelila, a moc niegovog rasudivania niie se smanjila sve do smrti, usljed dove koju je prouöio AllahovPoslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, zanjega.

Dova za Abdurrahmana ibn Avfa' r. a.

Kada je Aburahman ibn Ar4, r a., dosao u Medinu, Alla-hov Poslanik je zbratimio njega i Sa'da ibn Rebi'u, r a.

'Zabiljdeno kod imama Buharije u poglavlju 'Ezan"' zabiljezeno kod imama Buharije u poglavljü "Dova'' Zabiljezeno kod imamaBuharije, pogtavlje,Vrline ashaba'

Page 45: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s, OsJETILNI DoKAZI posLANsrvA

tako dajejednom kazao: "Kada bihpodigao kamen, na-öao bih srebro ili zlato ispod njega.,'

Dova za Ebu-Akila, r. a-

Imam Buhari biljeii od Ebu-Akila, ra-, da je kazao:'Njegov djed, Abdullah ibn Hisam, bi ga uzeo sa pijaceili poveo na pijacu (prenosilac se dvoumi). Obiöno bikupovao Zito. Kada bi ga Ibn-Zubejr i lbn-Omer sreli,rekli bi mu; 'Dozvoli da ti budemo partneri u trgovini,jerje Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, uöiodo\,'u da imai bereket u nioj.' On bi ih prihvatio za part-nere i nekadabi zaradio öitav devin tovar, koji bi potomposlao ku6i."'

UsliSana ie dova za Sirenje islama u Perziju,Siriju i Jemen

Ebu-Da\,nd Tajalisi biljeii odZejda ibn Sabita, r. a., da iekazao: "Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, jepogledao u pravcu temena i rckao: 'MojAllahu! Uöinida se njihova srca priklone nama (tj. da prihvate islam) .,Pogledao je u pravcu Siije i rekao: 'Moj Allaiu! Uöinida se njihova srca pdklone nama.' Pogledao ie u pravcuIraka i rekao: 'MojAllahul Uöini da se njihova srcaprik-lone nama. Moj Allahu! Blagoslovi ih u njihovim mje-rama sa'u i, muddu (ntjere za koliöinu hraae).' To se i de-silo, a stanovnici Jemena su prihvatili islam pdie stanov-

89

Enes, r. a., plemeniti ashab, kazuje Sta se desilo: ,,Sad ie

rekao Abdurrahmanu: Brate, ja sam naibogarij i medr_rensarijama, pa bih da podi.ielim bogatstvo medu nama.Imam dvije iene, izaberi koja ti se vise svida, ia 6u serazvesti od nje, pa kada ioi prcde iddet {perioä nalonrazvoda u kojem se Zena ne moze udati, op. prev), ti senjome ozeni.' Abduraiman mu reöe: 'Neka Allah dabereker tebi i tvojoj porodici i tvome imetku. Gdie iepijaca?' Pokazao mu je piiacu Kajnuka. Abdurrahmanje otisao tamo i vratio se sa zaradeninr.;ogurrom I mas_lom. Nastavio je i6i na pijacu, dok se jednog dana ni.iewatro sa tragom Zutog mirisa na sebi. Allahov poslanik,salallähu 'alejhi ve sellem, je upitao: 'Kakav

ie to mi-ris?' Odgovodo je: 'Oienio sam se., Allahov poslanik,sallallahu 'alejhi ve sellem, je upitao: ,Koliki si ioj vjen_öani dar dao?' Odgovorio je: ,Dao sam jojzlata koliko ieteska kospica datule'ili (je rekaoj ,Zlatnu datulinu ko_Spicu.' Allahov Poslanik, sallalahu ,aleihi ve sellem, mureae: 'Napravite svadbeni ruöal<, makar sa jednom pd_premljenom ovcom. '

U drugoj preda.ii se kaze da je Allahov poslanik, sallal_lähu'alejhive sellem, uöio dovu za njega kada gaje sreo:"Neka ti Allah podari Svo.i blagoslov Napmvite svadbeniruöak, makar sa jednom pripreml.ienom ovcom.,,2

Dova Allahovog poslanika, sallallähu ,aleihi ve sellem.ie uslisana, pa je njegova kupoprodaja bila obasuta be_reketom i uspjeina. Imao je iako puno sreee u trgovini,

t Zabi l jezeno kod imama Buhari te u poStavt ju Vl ine ensaria. ,' zaDl| tezeno kocl imamd Buha| l je u pogtavl ju Dovd t Zabiijezeno kod imama Buharije u poglavlju "Dova'

Page 46: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

T9O Mu'DzrzE MuHAMMEDA, A. s,

nika Sirije koji su obeeaü da 6e nastaviti pravim putem ipomagati islam sve do Sudnjega dana.',

Dove protivpoiedinih ljudi (tj. dabuduprokleti) takotler su uslisane

Imam Muslim biljezi od Asa bin Seleme bin Ekva koiiprenosi od svoga oca da je neko jeo u prisust!,u Alla-hovog Poslaaika, sallallähu 'alejhi ve sellem, lijevom ru-kom, pa mu je Poslanik, sallalllatlu ,aleihi ve sellem. re-kao: "redi desnom rukom:' Odgovorio ie: Ne mogu:"Allahov Poslanik, sallalläIu 'alejhi ve sellem, ie rekao:"Da Bog da i ne mogao." Samo ga je oholost navela da tone uöini, pa kasnije vije nije mogao podidi (desnu rukuJdo svojih usta."r

Imam Muslim takoder biljezi od lbn-Abbasa da ie re_kaor "lgrao

sam se sa nekom djecom, a Allahov poslaniL,sallallähu 'alejhi ve sellem,.ie proiao pored nas. Skloniosam se iza \,Tata. Allahov poslanik, sallallähu ,alejhi vesellem, mi je prisao, potapsao me po mojim mmenimai rekao: "Idi i zotrrri mi Mu'aviiu.', Vratio sam se i rekao:"Zatzetje jelom." Naredio mi je ponovo da odem i zov-nem Mu'aviju da dode do njega. Otiöao sam (i kada samse \,aatio), rekao sam mu da je jos uvijek zauzet ielom.(Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem) je rekao:"Da Bog da nikada ne natrpao stomak."2 Imam lbn_Kesir, komenta iuöi ovu predaiu, kaze da ie ova dova

I Zabiljdeno kod imamaMuslima u poglavlju , piea','Zabjljezeno kod imama Muslima u El-Bhr ves,silan ' {Dobro-

ainswo i Iijepi posrupci)

OsJETTLNT DoKAzr posLqNsrvA

prouzroöila kod Mu'avije takvo stanje da se u doba nje-göva hilafeta govorilo da jede i po sedam puta na dan,i to hranu pripremljenu sa mesom, a opet bi govorio:"Tako mi Allaha, ne mogu se nikako naiesti.',

Kletva je stigla nevjernike na dan Bedra

Imam Buhari biljezi od Ibn-Mes'uda, r. a., da je jedneprilike je Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem,klanjao pored Kabe. Tu je sjedila grupa Kurejiija. le-dan izmealu njih reöe: "Zar ne vidite ovoga öovjeka? Ovoradi samo da bismo ga mi vidjeli. Ko bi od vas htio daode i donese izmeta, kvi (u drugoj predaji "prljavi fe-tus kamile") i iznutdce (crijeva itd.) od zaklane deve odtoga i toga, pa da saöekamo da ode na sedzdu i da muto svalimo na pleaa?" Najnesrerniji medu njima (Ukbeibn Ebi Mu'ajt) je otiSao (i donio im), pakadajeAtlahovPoslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, otisao na sedzdu,bacili su mu to na ple6a. Allahov Poslanik, sallallähu'alejhi ve sellem, je ostao na sedzdi, a oni su se tolikosmijali da su popadali jedan preko drugoga. Neko odprolaznika je otisao po Fatimu, r. a,, (kderku AllahovogPoslanika, sallalläiu 'alejhi ve sellem) koja je u to !ri-jeme bila jos uvijek djevojöica. Dotröala je, a Poslanik,sallalläiu 'alejhi ve selem, je joS uvijek bio na sedzdi.Sklonila je to Sto su Kurejsije bacile na njega i proklelaih tt lice. Kada je Allahov PoslaniK salallähu 'alejhi vesellem, za\,Tiio namaz, rekao je: "Moj Allaiu! Osveti seovim Kurejsijamal" To ie rekao tri puta i dodao: "Osveti

se Amru ibn Hiiamu, Utbe bin Rebi'i, Sejbi ibn Rebli,Velidu ibn Utbe'u, Umejji ibn Haletu, Ukbi ibn Mua'jtu,

Page 47: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s.

Umad ibn Velidu." Abdullah ibn Mes'ud dodaje: "Tako

mi Allaha! Vidio sam ih sve mrtve na bojnom polju nadan Bedra. Do\,nöeni su i baöeni u Kalib (iedno \,Telo).Allahov Poslanik, salla.llehu 'alejhi ve sellem, .ie rekao:"Allahovo prckletstvo je stiglo one koji su u Katibu.,,r

Imam Muslim biljezi od AiSe (Alla}I bio zadovolian snjom) da su dva öovjeka posjetila Allahovog poslanika,sallalläiu 'alejhi ve sellem, i oba su priöala o stvarima okojima ja nista nisam znala. To mu je dosadilo, pa ih.ie poöeo proklinjati. Kada su otisli, rekla sam: "Alla-hov Poslaniöe, dobra su dostupna svima, ali ne i ovoidvojici." Upirao je: Zasro misljs da ie ralo? Reklasam: "Zato dto si ih prokleo." On reöe: "Zar ne znai dasam uvjetovao svoje rijeöikod Moga Gospodara rekavSi:'Moj Allahul Ia sam ljudsko biee, pa uöini da svakomonome muslimalu na koga zazovem kletlu i prcklet-swo to bude za njega öiaöenje i nagrada."' Ebu-Hurejre,r. a., prenosi u drugoj preda.ii da je Allahov poslanik, sal-lallähu'a.leihi ve sellem, kazao: "MojAlla}tu!

ta sam liud-sko bi6e, pa uöini da svakom muslimanu n akoga zazovem klet\,'u, ili prokletstvo, ili mu uöinim nazao to budeza njega öi56enje i milost."2

Imam Buhari biljezi od Ebu,Hurejre, r. a., koji kaze daje öuo da je Allahov Poslanik, salla llähu ,aleihi ve sellem.rekao: "Moj Allahul Al<o ikada nazao uöinim bilo kojemvjemiku, molim Te uöini da to bude uzrok da on budeblizu Tebe na Dan prozivljen;a."3

OSJETTLNI DoKAzI posl_aNsrvA

Öovjek koji je postao otpadnik i kojega jezemlia izbacila nakon ukopa

Imam Aimed biljezi od Enesa, r a., da je bio neki ks6a-nill kojije prihvatio islam i zapisivao ono Sto je objavlji-vano Allalovom Poslaniku, sallallähu 'alejhi ve sellem.Citao je suru El-Be,ta re i sJJu Ali Imran, a kada bi nekouöio ove dvije sure, mi bismo ga posebno poötova.li i is-kazivali poöasti. Medutim, kada bi mu Allahov posla-nik, sallallähu 'alejhi ve sellem, naredio: "piii: 'Allah jeOnaj koji najvise prasta, Najmilosriviji je.' ", on ga ne biposluiao nego bi napisao: "Allah sve zna i Naimudriiije." Kada bi mu Allaiov Poslanik, sallallähu 'a.leihi ve sellem, rekao: "Pisi to i to'l öovjek bi na to rekao: "lapisem

ono Sto ja Zelim." Allahov Poslalik, sallallähu 'aleihi vesellem, bi mu diktimo da napise: "Allah sve zna i Na'-mudiji je", ali, umjesto toga, öovjek bi napisao: "AIlaI

sve öuje i sve vidi." Na kaju ovaj öovjek postade otpad-nik od islama i pridruzi se nevjernicima. Reöe im: ,,Ja

sam .iedan od onih koji najviSe znaju o Muhammedu ija sam onaj koji je pisao Staje hrio." Kada ie urnro, A.lla-hov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je rekao: "Zem-

lja 6e izbaciti njegovo tijelo." Enes dodaie: "Ebu-Tatha

me obavijestio daje on otiSao u mjesto gdje.ie taj öovjekumro i uvjedo se daje zaista zemlja izbacila njegovo ti-jelo. Ebu-Talha je pitao tamoinje stano\,listvo: "Sta nijebilo u redu sa tim öovjekom?" Rekli su mu da je satrm-njivan nekoliko puta, ali bi ga zemlja izbacila svaki putkada bi ga oni ukopali.

93

' Zabiljeteno kod imamaBuharijeu pogtavlju Dova','� Obje predaje su zabiljeZene kod imama Muslima u poglavtju''El-Birru ve-s-Silan'3 Zabiljezeno kod imamaBuharije u poglavlju 'Dova'

Page 48: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A, s.

Allahovog Poslanika, s. a. v. s., supitali o gaib-stvarima, a njegovodgovor je bio u skladu sa onim Sto iebilo objavljeno i u ranijim Itujigamadatim prijaSnjim poslanicima

Odgovor o du5i, ljudima iz pedine iZulkarnejnu

Naton objave poslanstva Allahovom poslaniku, salallle_hu'alejhive sellem, Kurejsije su poslale Zidovima u Me_dinu nekoga da im postavi odrcdena pitanja o kojimabi potom mogli da pitaj u Allahovog poslanika, sallallähu'alejhi ve sellem, (öime su Zeljeli da Allaiovog poslanika,sallallähu 'alejhi ve sellem, stave u nezgodan polozaj),jerje Zidovima ve6 objavljena Knjiga _ Tewar. Zidovisu rekli Kurejsijama da ga pitaju o tri stvari: pruo: O Dri-rodi du3e, dr,rgo: ko su mladidi kojisu zivjeli u ranijemvremenu i niko ne zna Sta se desilo sa niimai heee: daga pitaju o öovjeku koji je putovao oko zemlie, talo daje sligao i na istok i na zapad. Kada su se Kureisiie wa_tile, posravili su Allahovom poslaniku, salalä]ru .aleihiv€ sellem, ova rri piranja. Uzviieni AJlah ie obiavio sljedeöi ajet: "piraju te o dusi. Reci: ,Sta je dusa _ samoG_ospod€rmoizna, arramajedatosamo maloznanja,,(El-Isrä', 85.)

Zatim je objavljena s wa Et- Kehf, koja je ! tanöine opi_sala kazivanja o mladifima koji su napusti l ivjeru svoganaroda (koji su bil i areisLij ipovjerovali u Allalra, Sve.

OsjETILNt DoKAzl posLANsryA

moinog, Dosto.inog svale hvale! Niko ne zasluzuie bitiobozavan osim Njegal Stoga su oni odluöili pobjeai odsvoganaroda, te su se sakili ujednupe6inu u kojoi pro-vedose spavajuöi 3o9 godina, nalon öega ih je UzviseniAllah probudio. Allah nam o ovome daje detalie u suriEI'Kehf.

U isto.i suri, Uzviseni Allah objavlju.ie i kazivanie o Zulkarnejnu: "l pitaiu te o Zulkarneinu. Reci: 'Kazaöuvam o njemu neke viiesti., ,, (El-Kehi 83.)

Ajeti koji sli.iede daju detalje o purovaniu koje je po_duzeo naistoki nazapad, te o njegovim dobrimdielimakojaje öinio.

Odgovori o predznacima Sudnjega dana inekim drugim pitanjima

lmam Buhad biljezi od Enesa, r. a.: "Kada je stigla vijestda je Allaiov Poslanik, salallähu ,aleihi ve sellem, sti_gao u Medinu, Abdullai ibn Selam (koji ie bio Zidov uto lTijeme) je otisao da ga pita o nekoliko stvari. Rekaoje: 'Namjeravam da te pitam o tri stvari na koie samoPoslanik moZe odgovoriri: Ko.ii je prvi preznak Sudnjegadana? Staae biti prva hrana kojuee stanolTrici DZennetajesti? Staje prcsudna srvar u tome da dijete liöiti na ocaili na majku?' Allahov Poslanik, sallatlähu ,ale.ihi ve sel-lem, odgovori: 'Dzibril me upravo infcrrmrsao o rome.Ibn-Selam reöe: 'On (tj. DZibril) je naivedi neprijateliZi-dova medu melekima.' Allahov Poslanik, sallalaüu ,atei,hi ve sellem, reae: 'Sro se riae prvog predznala Sud njegadana, to öe biti vatra koja ae rjerati ljude (da se okupe) isa istoka isa zapada. 5ro se tice prve hrane koju ie sta-

Page 49: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

96 Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s,

novnici Dzenrera jesti, to ee biti okugli ligament jerrekita. Sto se tiöe djeteta, ako öovjek ispusri (sjeme) prijeZene, dijete öe liöiti na oca, a ako Zena ispusti (sieme)prije öovjeka, dijete öe liöiti na majku., Na ovo Abdul_lah ibn Selam reöe: 'Svjedoöim da nema niko pravo bitioboZavan osim Allaha i da si ti Allaiov poslanik... , "r

Imam Muslim biljeii od Sevbana, r a., (oslobodenoerobaAlJahovog Poslanika, salallahu aleihi vesellem; dije rekao: "Dok sam stajao iza Allahovog poslanika, sal_lallähu 'alejhi ve sellem, jedan od Zidovskih rabina le do_sao i rekao: 'Neka

.ie mir na tebe, Muhammede., Gur_nuo sam ga straga ta-ko snazno da je gotovo pao. onme upita: 'Zalto si me gurnuo?, Rekoh: 'Zasto nisi rc_kao: A-llahov Poslaniöe?' Zidov reöe: ,Mr ga zovemo rme_nom koje mu je familija dala., Allahov poslaniK sallal-lähu 'alejhi ve sellem, reöe: 'Moje je ime Muhammed.Njega mi je dala moja familija.' Zidov reöe: ,Dosao samda te upitam neSto.'Allahov poslanib salala+ru ,ale

ihi vesellem, rece: Hoie l i l i isra koristit i ro Sto au odso;orit ina tvoia pitanja? Zidov rece: pazljivo cLr te sailusati.,Allahov Poslanik, sallalle+ru ,alejhi ve sellem, po!,uöe li_njjLt pomoöu Stapa koji ie drzao u svojim rulama i reae:'Pitaj (sto god Zelis).' Zidov upita: ,cd.ie öe ljudi biti naSudnjem danu kada fe se Zemlja prcokenuti u druguZemlju, a i nebo tu drugo nebo)? Allaiov poslanik, sal_lallähu 'alejhi ve sellem, odgovori: ,Bit öe u tami DoredSirat-dupriie. Zidov opet upita: ,Koii od l judi ie pMpre(i Sirar iupriju? Allahov poslanil, sallallähu ale.ihi ve sellem, odgovori: ,Sircmajni iz reda muhadzira.,

OslETrLNr DoKAzr post_ANsrvA

Zidov opet upita: 'Sta 6e oni prvo pojesti kada udu uDzennet?' Allahov poslanik, sallallähu .aleihi ve sellem,odBovor i: 'Okrugli l igament riblje dZigeric". ' Zidou op"rupita: 'A sta öe im biti hrana nakon ovoga?, Allahov pos_lanik, sallalla+ru 'alejhi ve sellem, odgovori: 'UskopljenibiK koji je hranjen u razliöitim dijelovima Dzenneta, bitöe zaklan za njih.' Zidov opet upita: A Sta 6e im biri zapiöe?' Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, od_govori: 'Bit öe napojenipidem sawelapod imenom Sel,sebil.' Zidov reöe: 'Dosao sam da te pitam o stvari kojuniko od ljudi na zemlji ne moze znati osim poslanika ilijedan do dva öovjeka koji su uz njega.' Allahov posla-nik, salallähu 'alejhi ve sellem, reöe: 'Da li 6e ti ista ko-dstiti ako ti kazem o tome?' Zidov reöe: 'pailiivo öu tesaslusati.' Zatim reöe: 'Dosao sam da te upitam o dje-tetu.'Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, reöe:'Ono sto muskarac ispusti je bijelo, a ono Sto Zena is-pusti je Zuto. Kada oni imaju spolni odnos i ako mu-ikaröevo sjeme nadvlada Zenino, formirat 6e se muskodijete, Allaiovom voljom. Ako, pak, nadvlada ieninosjeme nad muskaröevim siemenom, formirat 6e se Zen-sko dijete, Allahovom voljom.' Zidov reöe: 'Istinu si re-kao i ti si uistinu Poslanik.' Okjenuo se i otisao. AllahovPoslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, rcöe: 'pitao me ota](vim stvarima o kojima ja nista nisam znao sve dokme Allah niie poduöio.' "'

'Zabiljeteno kod imama Buharijeu poglavtju ',Vrline ensarija,,I Zabiljezeno kod imama Muslima u poglavlju "O menstruaciji,

Page 50: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

98 Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s. OsJETILNI DoKAzl posl-aNstvA

nje u moru, oskudica voaa (i Zitarica...), (veöina ih iespomenuta u suri El-A'räf, $o.-133.)

Djeöak Zidov koji je sluZio AllahovogPoslanika, s. a. v. s., ie povierovao u njegorumisiju, a niegov otac mu je proturieöio

Imam Bejheki biljezi od Enesa, r a.: "Dieöak Zidov kojije sluzio Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, se jed-noga dana razbolio, pa je Allalov poslanik, sallallähu'alejhi ve sellem, otisao da ga obiile. Kada je AllahovPoslanik, sallalläiu 'alejhi ve sellem, stigao tamo, zate-kao je djeöakova oca kako öita Tevrat kod njegove glave.Allahov Poslanik, sallallähu 'aleihi ve sellem, mu reöe: 'Ojevreju! Zaldinjem te Ala-trom Koji je objavio Tewat Mu-sau! Da li si nasao u Tevratu moj opis, osobine i moiulokaciju (iz kojeje potekla Objava)?' Otac odgovori: ,Ne,.

Djeöal tada odgovori: 'Tako mi Allaha, lesmo, AllahovPoslaniöe. Nasli smo u Tewatu tvoj opis, tvoje osobinei tvoju lokaciju. Svjedoöim da nema boga osim Allahai da si ti Njegov Poslanik.' Allahov Poslanik, sallallähu'alejhi ve sellem, reöe ashabima: 'Sklonite ovoga öovjeka(djeöalova oca) od njegove glave i brinite se o svomebratu."'

99

Kazivanje o Zidovu koji je prkosio AllahovomPoslaniku, s. a v, s.

Imam Ahmed bil.ieii od Safuana bin Assala da ie rekao:"Jedan medu zjdovima je rekao svome drugu da odu kodAllahovog Poslanika, salJallahu alejhi ve sellem, i pitajuga o sljedeaem ajetu: 'Mi smo Musau devet oöevidnihznamenia dali, pa upitai sinove Israilove kad je pre_cima niihovim doSao i kada mu je faraon rekaot ,Iamislim, o Musa, da si ti doista opöinjen., (El_Isräl ror.)

OtiSIi su i pitali Allahovog poslarik4 sallallähu ,atei_hi ve sellem, a on im je odgovorio: Ne oboZavaj nikojamimo Allaha, ne kradi, ne öini blud, ne ubij nikoga kogaje Allah zabranio da se ubije, osim kada to pravda zah_üieva, ne kor ist i se magijom, ne jedi kamaru, ne opruzinevina aovjeka kod vlasti da bi ga oni ubili, ne potuori(za blud) aesriru Zenu; ib je rekao {prenosilac niie sigu_ran): 'Ne bjezi sa bojnog polja., Zarim ie on, sallallä,hu 'alejhi ve sellem, dodao: A posebno za vas Zidove:Ne prcksite Subotu (radeai neki od ovosvietskih Dos_lova). Safvan dodaie: Oba su poliubila nlegove, salla.l_lähu 'alejhi ve sellem, ruke i i stopala i rekli: ,Sviedoöimoda si ri Poslanik. Allahov poslanik, sallallähu.aleihi vesellem, ih upita: 'Sta vas spreöava da me sliiedite?, Re_koSe: 'Davud, a. s., je molio da poslaaici budu iz njegoveloze, pa se bojimo, ukoliko prihvatimo islam, da öe nasZidovi ubiri."'

. einise da ie prenosilac hadisa izmije<ao deset zapovi_

Jeor (kore su spomenute u hadisu idevet znamenja koiise spominju u aietu, a to sLt: Musaov, a. s., slap, ruka kojabi pobijeljela, poplava, skakavci, uöi, Zabe, krv, potapa-

Page 51: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Ranije objave donoseradosne vijesti o

Poslaniku, s. a.v. s.

Jasno je naglaöeno i u Kur'anu i u sunnetu dasu raniji Al-lahovi poslanici, a. s., kazivali mdosne vijesti o Poslani-kovom, sallallähu 'alejhi ve sellem, dolasku i da su to nji-hovi sljedbenici znali. Ali, veöina sljedbenikaje to krila itaiila sve öinjenice o njemukoje su navedene u njihovimknjigama. Uzviseni Allah kaze u Kur'anu:

"Onima koii fe sliiediti Poslanika, vleroviesnika,koii ne6e znati ni da öita ni da piae, kojeg oni kod sebe,u Te!'ratu i Indülu, zapisana nalaze' koii 6e od niih tra-iiti da üne dobra diela, a od odvratnlh odlaa6ati ih,koii 6e im liiepa iela dozvoliti, a ru.äna im zabraniti,koii 6e ih tereta i tedko6a koie su oni imali osloboditi.Zato 6e oni koji budu u niega vierovali, koit ga budupodrtavali i pomagali i wiedo po niemu poslano sli-

iedili - posti6i ono 5to budu Zeljeli. Reci: 'O liudt' iasarn svima varna Allahov Poslanik, Niegova vlast ie nanebesima i na zemlii; nema drugog boga osim Niega,On Zivot i smrt daje, i zato vjeruite u Allaha i Poslanika

Page 52: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

t02 Mu DZrzE MUHAMMEDA, A, s RANUE oBlAvE DoNosE RADoSNE vrlEsrr o Posr-aNrKU ro3

Niegova, vjerovjesnika, koji ne zna da öita i pise, koiivjeruie u Allaha i riieöi Niegove; niega slijedire - dabiste na pravom putu bili!',' (El,A'räf, r57-1s8.)

"Zasto da pored Allaha rrazim drugog sudilu, kadvam On obiavljuie Kniigu potanko? A oni kojima smoMi dali ltujigu dobro znaiu da Kur,an obiavljuje cos-podar tvoj istinito, zato ti ne sumnjai nikako!" (El-En'äm, 1r4.)

"Oni kojima smo da.li Kjnigu znaju poslanika kaosto sinove svoje znaju, ali neki od njih doista wjesnoistinu prikrivaiu," (El-Bekare, 146.)

"Ako se oni budu prepirali s tobom, rcci: ,ra se samoAllahu pokoralam, a i oni koii me slijede.' I reci onimakoiima je data Knjiga i neukimai ,Primite islam!, Akopdme islam, onda su na pravom putu. A ako odbiiu,tvoie ie jedino da pozivai. - A Atlah dobro vidi roboveSvoie." (Äli'Imran, 20.)

"Ovo je obznana liudima i da niome budu opome-nuti i da znaiu da ie sarno On jedan Bog, i da razumomobdareni prime pouku!" (lbrähim, s2.)

"Reci: 'Ko je sviedok naipouzdaniii?' - i odgovori:'Allah, On 6e izmealu mene i vas wjedok biti. A menise ovaj Kur'an obiavliuie i da niime vas i one do kojihon dopre opominiem. Zar vi, zaista, tlTdite da poredA aha ima i &ugih bogo!"a?' Reci: ,Ja ne twdim., Reci:'Samo

ie On - Bog, i ja nemarn niSta s tim jto vi sma-trate druge Njemu ravnim.',, (El-En'am, t9.)

"Zar ie onai koii Zeli sano ovai sviier kao onaj kome

.ie iasno ko ie Gospodar njegov, na sto se nadovezuieKulan kao svjedok Niegov, i ios pdie njega Ihiiga Mu-saova, putovoala i milost. To su oni koii vieruiu u ni. A

onima koii su se protiv niega urotili vatra 6e boravidtebiti. Zato ti nikako ne sumniai u ni, on ie zaista istinaod Gospodar:a tvoga, ali veöina ljudi ne6e da vierute."(Hüd, rz)

"Da opominie onoga ko ima pameti, i da zasluzekaznu neviernici." (Jasin, 7o.)

Uzviseni Allai navodi u Kur'anu da je On poslaoSvoga poslardka, sallallähu 'alejhi ve sellem, nepisme-nim (arapskim paganima), narodima ranijih Objava,svim narodima, Arapima i neaiapima. Stoga, svi oni dokojihje doprla poruka Kur'ana smatraju se upozorcnimna nJega.

Imam Muslim biljezi od Ebu-Hurejre, r. a., da je Alla-hov Poslanik sallallähu 'aleihi ve sellem, kazao: "Tako

mi Onoga u Cijoj je Ruci Muhammedova duSa, pdpad-nici i Zidovske i ksöanske zajednice su iuli za mene,ali neöe da potwde ono sa öim sam poslan i umrijet 6etakvi, pa 6e zawiiti u Dzehennemu."r

Imam Buhari bil.iezi od Dzabira ibn Abdullaha, r. a.,da je Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, ka-zao: "Dato mi je pet stvari koje nisu date nikome pdjemene: Allah mi daje pobjedu putem straha (zastraSu-juei moje nepdjatelje) na üzdaljini od mjesec dana pu-tovanja; ci.iela Zemlja je uöinjena meni (i mojim sljed-benicima) mjestom za klanjanje i uöinio da se njomemoze uzeti tejemmum, tall<o da svako od mojih sljed-benika moze klanjati bilo gdje kada doale lrijeme na-maza; ratni plijen mije dozvoljen, a nikome nije dozvo-ljen prije mene; data mi je moguenost Sefa'ata (na Dan

I Biljeäi imam Muslim u poglavlju "Vjerovanje"

Page 53: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

t04 Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A, s.

prozivuenja); svaki poslanik je bio poslan samo svomenarodu, aja sam poslan cijelome öovieöanstvu."r

U drugoj prcdaji Allahov Poslanik, sallallähu ,aleihi vesellem, kaze: "Poslan sam crnim i crvenim 0judima).,,Prenosi se, takoder, da je rckao da je poslan Arapima inearapima. Takoder se prenosi daje poslan i ljudskoi idzinskoj vrsti, ali .ie znaöenje toga ustvari mnogo obu-hvatnije. Znaöenje hadisa Allahovog poslanika, sallallä-hu'ale.ihive sellem, jeste to daje radosna vi.iest o njemukazana i u ranijim Objavama koje je UzviSeni Allah pos-lao preko prijainjih poslanika. Poslanstvo prije Mulam-meda, sallallahu 'alejhi ve sellem, je okonöano sa Is-aom, sinom Merjeminim, koti.ie zadnji poslanik poslanBenu-Israilu. lsa, a. s., ih ie obaviiestio o dolasku Mu-hammeda, sallallähu 'aleihi ve sellem, kako se to navodiu Kur'anu: "A kada Isa, sin Meriemin, reöe: ,O sinoviIsrailovi, ia sam vam Allahov poslanik da v.rm potw-dim priie mene obiavljeni Tevrat i da vam donesem ra-dosnu vijest o poslaniku öiie je ime Ahmed, koii 6e pos-lije mene do6i.' I kad im ie on donio iasne dokaze, onirekoöe 'Ovo

ie prava wadibina!',, (Es Saff, 6.)Komentarisudi ovo, Allahov poslaaik, sallallähu ,alej-

hi ve sellem, nam kazuje da je on spomenut u raniiimObjavama, a sto je evidentno i iz kur'alskih ajeta i sun-neta Poslanika, sallallähu 'aleihi ve sellem.

RaNTIE oBIAVE DoNosE RADoSNE \,'llEsTI o PoSL\NIKU loq

Njegova da'va je Siroko rasprostranjena i toje jedna od mu'dZiza

Dakle, da'va Allahovog Poslanika, sallallähu 'a.lejhi vesellem (pozivanie i objasnjavanje islama) stigla je i naistok i na zapad Zenüe i to je nesto sto se nije desilonijednoj naciji prije njega, salla.llähu 'alejhi ve sellem.Da Muhammed, sallallähu 'alejhi ve sellem, nije AllahovPoslanik, sallallafiu 'alejhi ve sellem, Steta od njega bibila ve6a od bilo koga drugog i prijasnji poslanici bi upo-zorili na opasnost od njega, kao lto su svi oni upozodlisvoje sljedbenike na pobornike laznih vjerovanja. Nije-daJI od ranijih poslanika, ukljuöujuöi Nuha, a. s., koji jebio prvi Allahov poslanikkojije upozodo svoje sljedbe-nike na Dedzdzala, nije upozodo na Muhammeda, sal-lallähu 'alejhi ve sellem, niti je bilo koji od njih govorioo njemu bilo Sta drugo osim hvale, njegov dolazak spo-minjali kao radosnu vijest, naredivali svojim sljedbeni,cima da ga sliiede i upozoravali na (6tetnost) neposluhaprema njemu. Uzviseni Allah kaze u Ku/anu: "Allah teod svakog vieroviesnika kome je Kniigu obiavio i zna-nie dao - obavezu uzeo! 'Kad vam, posliie, doale pos-lanik koji 6e potvrditi da ie istina ono sto imate, ho6eteli mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagad? Da lipristaiete i prihvatate da se na to Meni ob^vetete?' -Oni su odgovorili: 'Pristaiemo!' -'Budite, onda, wje-docl - rekao bi On -, 'a i Ja 6e s vama wiedoöiti.' Aoni koii i poslile toga glave olcenu, oni su doista ne-vjernici," (Ali 'Imrän, 8L-82.)

' Zabiljdeno kod imama Buharije u pogtavtju ',Tejemmum,

Page 54: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DilzE MuHAMMEDA, A, s,

Neke od vijesti o Muhammedu,s. a, v. s., koje su spomenute u raniiimobiavama

Kazivanje o Ibrahimu, a. s,

U Knjizi Postanka, tokom kazivanja o lbrahimu, a_ s., na-vodi se da ga je Uzviieni Allah nadahnuo da, nakon Stogaje spasio od vatre, krene naput na Istok i Zapad, radisvoga sina. Kada ie rekao Sari za ovo, ona se ponadala daae taj sinbitinjen i Zeljelaje daHadzera i njen sin Ismail,a. s., odu Sto dalje. Ibrahim, a. s., ih.ie oboje odveo uAra-biju, u divljinu (planine) Pamas. Ibrahim, a. s., ie mis-lio da je poslanstvo namijenjeno (samo) njegolu sinuIshaku, ali ga je Uzviseni Allah obavijesrio da öe njego-vom sinu Ishaku, a. s., biti dato blagoslovljeno potoms-tvo, a]i i Ismailu, a. s., koji 6e biti blagoslovljen i od kogaae nastati veliöanstven narod. ledal od njegovih poto-maka bit 6e i Muhammed, sallallähu 'alejhi ve sellem,koji öe imati veliöanstven ummet.

"Jahue reöe Abramu: 'ldi iz zemlje suoje, iz zauiöaja idoma oiinskog, u kmjeue koje öu ti pokazati. Velik öunarod od tebe uöiniti, bblgoslouit öu te, ime Cu ti uzueli-öat, i sam öei biti blagoslou"' (postanak, r2:r-2) ". .. Rodtttei sina (o, HadZeru). Naljent mu ime JümaaL jer Jahueöujad tuoj." (Postatak, ßirr)

Kada je Ibrahim ostavio Hadzeru pored Kabe, ona iejako oZednjela i zabrinula se za svoga sina. Tadaje do-sao melek koji.ie izveo vrelo Zemzem i naredio ioi da

fiANTIE oBJAv€ DoNos€ MDosNE \,1]Esrt o post_aNrKu 1o7

auva svoga djeöaka, ier 6e divna osoba biti rcdena kaoiedan od njegovih potomaka.

Dobro je poznato da niko od Ismailovih, a. s., poto_maka, pa öak ni od Ademovih, a. s., potomaka, nije veli_aanstveniji, niti öasniji od Muhammeda, sallallähu,alej_hi ve sellem. Stoga je njegov, sallalläiu ,alejhi ve sellem,ummet clominantan i na istoönom i na zapadnom dijeluzemlje.

Kazivanje o Ismailu, a. s.

Tokom kazivanja o Ismailu, a. s., u Knjizi postanka, re-öeno je da ie predvodnik svih naroda biri Ismail i da öeZivieti sa svojom braöom. Ovo se ni sa kim nije ispu-nilo osim sa ummetom Muhammeda, sallallähu ,alejhive sellem.

Kazilanje o Musau, a. s.

U Ponovljenom zakonu .ie spomenuto da je Uzviseni Al-la}t objavio Musau, a. s-, da ka.Ze djeci Izraelovo.i (Zido-vima): "Na to mi reöe Jahve: 'pruDo su rekli. podignut öuim prcroka izmedu njihoue btuöe, kao ito si ti. Stauft eusroje rijeöi u njegoua usta, da im ka^e sue ito mu zapouje-.lim. A ne bude li tko posluiat mojih rtjeöi ito ih prorokbude gouorio u moje ime, mj te odgouarati pred.a mnom."(Ponovlieni zakon, t8:r7 18)

Takoder se kaZe: "Proroka, kao ito sam ja, iz tuoje src-dine, od tuoje braöe, podignut öe ti Jahue, Bog tuoj: njegaslüiajtel" (Ponovljeni zakon, r8:r5)

rtI

Page 55: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

r08 Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s.

U Ponovljenom zakonu

Vee smo naveli da je Musa, a. s., opominjao djecu lzra-elovu (Zidove) pred kaj iivota - nakon Sto su lutali poZemlji trideset i devet godina, podsjedajuai ih na Alla_hovu darezljivost i milost, koju im ie dao i onda im re-kao: "Zapamtite da ce uam Gospod poslati poslnnika, iz-medu uas samih, kao ixo uam je poslao i mene. On öeuam narediuati da öinite d.obro, a zabranjiuati da öinitelaie. Ozakonit te sue ito je dabro i zabraniti süe ito ielose. Ko Bod mu se usprotiui, bit öe osramotpn na ouom ikaZnjen na budutem suiietu"

Na kraju Ponovljenog zakona

U petoj (i uiedno posljednjoj) kniizi Tewata se kaze:"Dode Jahüe sa Stnaja, na Seiru se pokaza i s gorc parana

zasja. Zbog njih dode do kadeikih zborova, sa suogajugasue d.o Obronaka." (Knjiga ponovljenog zakona, 33:2)Ovo znaöi da 6e Allahov Sedjat doöi sa Sinaja, planine nakojoj je Musa, a. s., razgovarao sa UzviSenim Allaltom."Seir" simbolizuje brda u Ierusalemu gd.ie je Isa, a. s.,pozivao u vjeru. "Njegova svjetlost,,, tj. njegova porukaje konaöno finalizirana, dominantna ijasna, "s gore pa-rana' Paran je, bez ikakve rasprave, planina u Arabiji(ili najviSi dio Meke). Ovo je mjesto gdje je Muham_medu, sallallähu 'alejhi ve sellem, oglasena Njegova po-ruka. Uzviieni Allah spominje tri mjesta u nizu, shodnodogadajima ko.ii su se u niima desili. Spominie mjesto ukojem je poöela Musaova, a. s., Obiava, zatim Isaova i nakaju mjesto gdje je sa Muhammedom, sallalähu ,aleihi

RANIJE oBJAw DoNosE RADosNE vrlEsrr o posr-aNrKu ro9

ve sellem, kompletirana Poruka. Kada se Uzvi5eniAllahzaklinje sa ova tri mjesta, u Kur,anu, On ih spominie unizu koji se zavriava sa onim koji je na.ibolji od njih tri.U suri E -ftir? Uzviseni Allah kaze:

"Tako mi smokve i masline,,, (Et-Tin, r.l (öime seukazuje na jerusalem u kojem je bio Isa, a.s.). ZatimOn kaZe: "i Sinajske gore,,, (Et-T-ln, 2.) Sto je planinana kojoj je Uzviseni Allah razgovarao sa Svojim posla-nikom Musaom, a.s. I, na kaiu, On kaze: ',i $adaovog, bezbiednog, (Et-Tin, 3.), a to.ie grad u kojem jeMuhammedu, sallallahu 'alejhi ve sellem, oglasena nje-gova misija. (Ovo miSljenje mnogih mufessira (tumaaa)Kur'ana)

U Psalmima objavlienim Davudu, a, s.

U Psalmima (Zeburu) objavljenim Da\,'udu, a. s., nalazise opis ovog ummeta kao ummeta diihada i öistogobo-Zavanja (Uzvi5enogAllaha). Takoder, daju se i opisi kojise odnose na Poslanika, sallallähu 'aleihi ve sellem, kaozawsnu ciglu u izgraddi kupole, kao sto je kazano u ha-disu kojega biljezi imam Buhari i imam Muslim od Ebu-Hurejre, r. a., da je Allahov Poslarih sa.llatlähu 'aleihi vesellem, kazao: "Primjer mene i poslanike koji su dola-zili prije mene je kao primjer öovjeka koji sagradi lijepui kasnu ku6u, izuzev mjesta jedne cigle na uglu. Ljudidolaze i dive se ljepoti kuöe, ali kaiu: 'Da je samo .ios ita cigla na svome mjestu.' Pa, ja sam ta cigla, i ja samzadnii poslanik."'

I Zabiljezeno kod imama Buharije u poglavlju "O lrlinama AIa-hova poslanika, sallalläbu 'alejhi ve sellem"

Page 56: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A, s. tü{NIJE oBrAvE DoNosE FADoSNE vUEsrI o posLANtKu ru

lju od bilo koje zajednice koja se ikada uspostavila. prc-lijevat 6e svoju krv na Allaiovom putu, a poslanica is,lama ae biti övrsto urezana u niihovim srcima. Oni supoboznjaci noeu, a smioni lavovi danju.

"Nadmedite se da u Gospodara svoga zasluZiteoprost i Dzennet, prostran koliko su nebo i Z,emliaprostrani, i priprenrlien za one koii u Allaha i posla-nike Njegove vieruju. To ie Allahova blagodat koiu 6edati onome kome On ho6e; a u Allaha ie blagodat ve-lika- ' (El-Hadrd, 2r.l

U drugom poglavlju Poslanice Isaiji, onkaZet "On teizuojetati pobjedu nad suim d,rugim narod.ima i pobije-dit öe politeiste Lt Arabiji."

Opis Muhammeda, s. a. v. s., uPoslanicama Ilijasu (Elijasu)

Kazano je u Poslanicama Ilijasu, a. s., (Elijasu) da je onotisao naput sa grupom svojih drugova i, kada su stigli uArabiju, Ilijas, a. s., im reöe: "Pogledaite ove (stanorrriketuabije), oni su vlasnici vasih veliöanswenih twdava."Drugovi ga upitase: "Allahov poslaniöe! Koga oni obo-Zavaju?" On im odgovori: "Oni veliöaju Allaha na whusvakoga brda."

Opis Muhammeda, s. a. v s., uPoslanicama Ezekiielu

Kazano je u Poslanicama Ezekijelu: "Moj odabrani rob,spustit öu hlt moju Objauu. Moja te prauda prcüladati

Isto znaöenje ima i kur'anski ajet ,,Muhammed nijeroditelj niiednom od vasih ljudi, nego je Allahov posla-nik i posljednii vieroviesnik - a Allah sve dobro zna-,,(El-AizAb, 4o.l

Opis Muhammeda, s, a. v. s., u psalmima

Navodi se u Psalmima da ae se poruka Muhammeda,salla Ahu 'alejhi ve sellem, rasiriti i biti prisutna od morado mora i da öe mu dolaziti kraljevi svih zemalia dobro_voljno, noseii mu darove. KaZe se takoder da ie on, sal_lallähu 'alejhi ve sellem, pomagari potrebnima, podupirati slabe, da ie se sva-kodne\,no upudivatidove za nlegai da 6e biti spominjan zauvi.iek. Svi ovi opisi se odnosena Muhammeda, sallalläiu ,atejhi ve sellem.

U Poslanicama Isaiji

U Poslanici Isai.ii nalazi se dug govor u kojem se prigo_vara Djeci Izraelovoj (Zidovima) i kaie im se da ee imUzviöeni Allah poslati nepismena poslanika, koii ne6ebiti grubog srca ili osornog ponasanja i toji nei; dizarisvoj glas po pijacama. UzviseniAllah, govorcei o niemu,navodi da 6e ga obdariti lijepim ponasaniem, dosto_janstvom, poboinoööu, mudrosöu, iskrcnoi6u, pnved_nosiu, isünom imoguinosiu da i druge usmleri napravi put. lslam ae biti njegova vjera, a Kur'an fe bit injegova Knjiga. Njegovo ime öe bitiAhmed, preko njegaee A aI saöuvati ljudski rod od toga da ih vode zalutali,sakupit 6e ih nakon sto su se bili razisli, uiedinit 6e srca{vjernikär, izgradit ie njegov ummet {zajednicu), naibo_

Page 57: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

MU.DäzE MUHAMMEDA, A. S. fiANtE oBjavE DoNosE RADoSNE vrjEsTr o posl-ANtKU 113

Postoji mnogo detalja u Starom i Novom zavjetu kojise odnose na olu tematiku. Za svaki od niih bi trebalaknjiga, koja bi sadrzavala obirnnu studiju o poslanst!,uMuiammeda, sallallähu 'alejhi ve sellem.

medü naroclima. Njega sam izabrao za Sebe i poslat Cuga narodima da im sudi po istini.,'

U Knfizi Proroci

U Knjizi Proroci je kazano: ,'Jedan od poslanika je pro_lazio pored Medine, pa su ga plemena Benu_Kureizai Benu Nadir (zidovska plemenal primila kao svogaBosra. Kada ih je vidio, zaplalao ie, pa su ga upitali: ,Siate rasplakalo, Allahov poslaniöe?, On im odgovori: ,Allahöe poslati poslanika sa one strane planine (El_Hira, najedno.i od medinskih strana). On öe (ovai poslanik, koiiie biri poslan) uniStit i vase domove i uzeü vase Zene kaoroblje.'Zidovi su htjeli ubiti togaposlanika, paje on po-bjegao."

Poslanikov, s. a. v s., opis u BibliiiU Ivano\,u Evandelju, Isus kaze: ,,la 6u moliti Oca, i datae vam drugog Branitelja (paraklit) koii ee ostati s vamazauvijek." (Ivan, 14:16) I: ,,Kada dode Branitelj (parauit),kojega öu ja poslati od Oca, Duh istine koi i izlazi od Oca.svjedoait fe za me. (lvan, t5:26). pa_raklit ' upucuiena Poslanika, sallallähu alejhi ve se em, Sfo potwtluiei ono Sto je kazano u Kur'anu: "a kada Isa, sin fvferie-min, reöe: 'O sinovi fsrailovi, ia sam vam ÄJlahov pos_lanik da vam potwdim prire mene objavljeni Tewat ida varn donesem radosnu viiest o poslaniku öijeieimeAJmed, kori 6e posliie mene dodi.' I kad im ie on doniojasne dokaze, oni rekose: 'Ovo

ie prava wadzbina!,,,(Es'Saff,6.)

Page 58: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Poslanikova, s. a. v. s.,kazivanjao dogadaiima

koji se deSavaiu u towrJeme

Kazivanje o uniötenom pergamentu nakojem su bili ispisane odredbe bolkotaKadasu Kurejiije odhraile da bojkotuju poslanikor,u, sal_lallähu 'alejhi ve sellem, familiju (Benu-Fla6im i BenuAbdulmuttalib), a Sto ie bio odgovor na njegovo, sallal,lähu 'alejhi ve sellem, javno obznanjivanje Objave i po_zivanie u islam u Meki, objesili su pergament sa odredbama bojkota (kojije saddavao sve taöke njihovog spo_razuma) na strop Kabe. Odluöili su da sa njima ne6eposlovati, da za njih neöe udavati svoje kaeri, niti se Zeniti njihovim kderima, da nikome od njih neöe pruzirizastitu, sve dok ne izruie Muhammeda, sallallähu ,alej,

hi ve sellcm, da ga ubiju. Svi pripadnici Benu-HaSimai Benu Abdulmutaliba, kako muslimani tako i rlemusli-mani, povukli su se u dolinu na periferiti Meke nakon

Page 59: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Poslanikova, s. a. v. s.,kazivanjao dogadaiima

koji se deSavaju u towrleme

Kazivan.ie o uniStenom pergamentu nakojem su bili ispisane odredbe bojkotaKadasu KurejSije odluöile dabojkotuju poslanikovu, saI-lallähu 'alejhi ve sellem, familiju (Benu-Haöim i BenuAbdulmuttalib), a ito ie bio odgovor na niegovo, sallal,läiu 'alejhi ve sellem, javno obznanjivanje Objave i po_zivanje u islam u Meki, objesili su pergament sa odredbama bojkota (koii je sadrzavao sve taöke njihovog spo_razuma) na strop Kabe. Odluöili su da sa njima ne6eposlovati, da za njih neöe udavati svoje keeri, niti se Zeniti njihovim k6erima, da nikome od njih neöe pruzitizastitu, sve dok ne izruae Muhammeda, sallallähu ,alei_hi ve sellcm, da ga ubiiu. Svi pripadnici Benu-Hasimai Benu Abdulmutaliba, kako muslimani tako i nemusli-nani, povukli su se u dolinu na periferiii Meke nakon

Page 60: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

rr6 Mu'DZrzE M utTAMMEDA, A. s . K^zlvANJA o SADASNJTM DocaDAtrMA rr7

sto su odbili da udovolje niihovom zahtjelu. Ali, UzviSeni Allah je poslao mrava koji je pojeo pergament, os-tavljajuei samo mjesta na kojima je bilo ispisano Alla-hovo ime. Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, ie rekaosvome amidzi, Ebu-Talibu, daode do Kurejiija i ka-Ze im:"Moj brati6 mi je rekao da je Allah poslao mrava koii jepojeo va5 pergament. Poieo ga je u cjelosri, osim dije-lovana kojima je ispisano Ällahovo ime. Donesite ga, paako ne bude istina ono öto je kazao, izruöit 6u vam ga."Kada su otisli da vide Sta se desilo, vidjeli su da je svepojedeno od mrava, kao lto ie Allaiov Poslanik, sallal-lä}Iu 'alejhi ve sellem, i rekao svome amidzi, te odluku obojkotu bi po!!öena. Nakon ovoga su se i Benu Hasimi Benu-Abdulmuttalib vratili u Meku i nastavili da Zivenormalnim Zivotom.

Kazivanje o hidZri u Medinu i onome 5to sedesilo nakon toga

Imam Buhari biljezi od Ebu-Musaa da .ie kazao: "Alla,

hov Poslanik, sallalläIu 'alejhi ve sellem, je kazao: 'U

snu sam vidio moju hidzru iz Meke u mjesto gdje se nalaze plantaZe palmi. Mislio sam da .ie to u lemami iliHadzeru, ali je to bila Medina, ti. lesrib. U istom samsnu vidio kako masem maöem i kako se s.ieöivo slomi_To je simboliziralo poraz koji su muslimani pretp.ieli naUhudu. Mahnuo sam maöem ponovo, a on postade öi-tav kao i prije i to je simboliziralo pobjedu koju jeAllahdao muslimanima i njihovo ponovno okupljanje. Vidiosam krave u mom snu i, tako miAllaha, to je bio blagos-lov aone su simbolizirale vjernike na danUhuda. Abla-

goslov je bio dobro koje je Allah spustio na nas i nagradaza istinsko vjerovanje, koje nam je Allah dao nakon Be-dra.""

Kazivanje o ubistvu Umeije bin Halefa

Imam Buhari biliezi od Abdullaha ibn Mes'uda, r. a., daie kazao: "Sa'd ibn Mu'az je dosao u Meku sa namjeromda obavi umru. Odsjeo je u ku6i Umejje bin Halefa Ebu-Safvana, jerje i Umejje odsjedao u u Sa'dovoj kudi kadabi prolazio koz Medinu na putu za Siriju. Umejje je re-kao Sa'du: 'HoöeS li saöekati do polovine dana kada seljudi razialu svojim ku6ama, da onda odei i obavii ta-vaf oko Kabe?' Dok ie Sa'd obilazio oko Kabe dode Ebu-Dzehl i upita: 'Ko je ovaj 3to obavlia tavafl' Sa'd odgo-vori: 'Ia sam Sa'd.' Ebu-Dzehl upita: 'Obavljas tavaf siguran uprkos tome 5to si pruzio utoöi5te Muhammedu injegovim drugovima?'Sa'd reöe: 'Da.'Poöese se svadati.Umejje reöe Sa'du: 'Nemoj vikati na Ebu-l-Hakema, (ti.Ebu-Dzehla), jer je on poglavar u ovoj dolini (Meke).'Sa'd tada reöe (Bbu-DZel u): 'Talo mi Allaha, al<o mesprijeöiö da obavim tavaf, ja öu omesti woju trgovinusa Sidjom.' Umejje je nastavio govoriti Sa'du: 'Ne po-dizi svoj glas' i nastavio ga je smirivati. Sa'd je pos-tao bijesan i reöe (Umejii): BjeTi od mene, öuo samMuiarnmeda kako govori da ee te ubiti.'Umejje upita:'Hoöe li me ubiti?' Sa'd reöe: 'Da.' Umejje reöe: 'Tako

mi Allaha! Kada Muhammed neöto kaze, on nikada neslaze.'Umejje je otisao svojoj zenii rekaojoj: 'Znaa li 3ta

1 Zabi!'eteno kod imama Buharije u poglavlju "O \rlinamaAlla-hovogPoslanika, sallala}lu 'aleihi ve sellem"

Page 61: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

n8 Mu DZrz€ MUHAMMEDA, A. s,

mi je rekao moj brat iz tesdba (tj. Medine?)' Ona upita:'Sta je rekao?' On odgovori: 'Twdi da je öuo Muham-meda da ie rekao da öe me ubiti.' Ona reöe: 'Tako miAllaha! Muhammed nikada ne govori laZ.' Kada su ne-vjernici poöeli sa pripremama za bitku na Bedru i nago-vijestili rat protiv muslimana, njegova mu je Zena rekla:'Jesi li upamtio sta ri je tvo.i brat iz Jesdba rekao?' Umejjeodluöi da ne ide, ali mu je Ebu-DZehI rekao: 'Ti si iz ple-menite mekanske kotline, pa bi nam se trebao pridruzitina dan ili dva.' Otisao je sa niima, pa gaje Allah ubio."l

Kazivanje o nevjernicima koji su poginulina dan Bedra

Imam Muslim biljezi od Enesa, t a., da ie kazao: "Dan

prije bitke, Alahov Poslanit sallallähu 'alejhi ve sellem,nam je pokazao mjesta pogibije nevjernika uöesnika uBici na Bedru i rekao: 'Ovo öe sutra biti mjesto pogi-bije toga i toga, Allahovom voljom.' Omer, r.a., je rekao: 'Tako mi Onoga Koji ga je poslao sa Istinom, nikood niih nije poginuo na drugom mjeslu osim na onomekoje je Allaiov Poslanik, sallallärtru 'alejhi ve sellem, po-kazao. Zatim su pobacani u jedan od izvora, jedan zadrugim. Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, .ieprisao izvoru i rekao: 'O ti i ti, sine toga i toga, o ti i ti,sine ovoga i ovoga, jesi li (napokon) shvatio da je istinaono sto su vam Allah i Njegov Poslanik obeöali? Ja samnasao da je istina sve ono 5to mi ie Allah obeöao.' Omer

' Zabiljeieno kod imama Buharije u poglavlju O wlinamaA a-hovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem"

KAzrvaNta o SADASNITM DoGADAJTMA r19

je rekao: 'Allaiov Poslaniöe, kako moiei razgovarati samrtvim tijelima kada u njima nema duse?' On, sallalä-hu'alejhi ve sellem, odgovori: 'Ti ne öujei nistabolje odniih ono sto govorim, ali oni ne mo8u odgovodti.'"'

Kazivanje o osvajanju Perziie i Sirije (Sama)

U bici EI-Ahzab (S^leznici) , ashabi su kopali rcvove, pasu naisli na sti.ienu koja se isprijeöila. Allahov Poslanik,sallallähu 'alejhi ve sellem, uze lopatu i udari je. Stijenase istog trena sasu u gomilu pijeska. Dok je udarao stiienu, Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je iz-govarao: U ime Alaha, AIah ie Naivecil Kljuievi Sama(Stuija) su moji. Tako mi Allaha, vidim njegove palaöeu ovom momentu." Kod üugog udarca on, sallallähu'alejhi ve sellem, reöe: "Allah je Najve6i! Pezija je moja!Tako miAllaha, vidim u ovom momentu vidim bijelu pa-laöu Meda'ina." On i tre6i put udari stijenu i reöe: "Allah

je Najveei! Dati su mi kljuöevi Jemena. Tako mi Allaha,odavde vidim kapije Sanae!"'�

Kazivanje o padu kraljevstva Kisre (u Perziji)i Cezara (u Rimu)

Imam Buhari bitieii od Ebu-Hureire, r. a., da je kazao:"Allaiov Poslanik, sa.llallähu 'alejhi ve sellem, je rekao:'KadaKisra nestane, poslije njega nede biti nijednog Ki-src. Kada Cezar nestane, ne6e biti vise nijednog Cezara

t Zabiljezeno kod imama Muslima u poglavlju "Dtennet i njegovopis"

'� Pogledaj Stnr (Zvotopis) od Ibn-Hisama

Page 62: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MuHAMMEDA, a. s .

nakon njega. Tako mi Onoga u eijoj je Ruci Muhamme,dov Zivot, vi öete trositi blaga oba ova kaljevstva na Alla_hovom putu."'r

Ovi dogadaji su se zbili tokom hilafeta troiice halifa:Ebu-Bekra, Omera i Osmana. Oba lraljevstva su muslimani osvojili, te su blaga ijednogi drugogpotroöena naAllaiovom putu.

Rijeöi upudene Adijju bin Harimu Et-Ta,i,koje su se kasniie i ostvarile

Imam Buhari biljezi odAdijja bin Hatima er-Ta,iia da iekazaot Dok sam bio Lr gradu Ajlaiovog poslanii.a, sj-lallähu 'alejhi ve sellem, doale mu neki öovjek i poza]i sena siromastvo i bijedu. Dode mu i drugi i pozali se dagaje razbojnik opljaökao na putu. Allahov poslanik, sal_lalläiu 'alejhi ve selem, reöe: ,Adijl

Jesi li ikada bio umjestu Hira?' Rekoh: 'Nisam, ali sam öuo o niemu.' Onreöe: Alo pozivis. vidjer ies lalo Zena u Havdi ouruieiz Hiraa u Melu da biobavila hadz, ne bojeöi se;iko;aosim Allaha.' Pomislio sam: ,Sta 6e biti sa pliaöka5imaiz plemena Tai. koji cine zlo po tiravoj zenrJji? posla-nik, sallallähu 'alejhi ve sellem, dalje reöe: ,Ako poZivi5,Kisrine riznice ie bit i orvorene ti uzete kao pLijent.. Upi-tah: 'MisliS na Kisru sina Hurmuzova?' On odgovori: NaKisru sina Hurmuzova. Alo pozivis, vidiet e;S kalo ieöovjek sa punim rukama zlata i srebra izlaziti da traziosobu kojoj bi ga mogao dati. A svaki od vas, kada sretne

I Zabiljezeno kod imama Buharije u poglavlju O lalinama Alia_hovog Poslanika, salaltetu ,aleihi veselem

KAzrvANtA o SADASNItM DoGADAJTMA

Allaha, sresti öe Ga bez potrebe za posrednikom koji biposredovao izmedu Allaia injega. Allai te mu reöi: Ni-sam Ii uam poslao Poslantka da vas poduöi?, On öe re6i:'Iesi'. Allah öe reei: 'Nisam Ii ti dao zdrautje i potomkei bio milostiu prema tebi?' On (.e rc(.ii ,Jesi.' Zarim öese okenuti i pogledati desno i neee vidjeti nista osimDzehennema, pa 6e se okenuti i pogledati lijevo i ne6evidjeti nista osim Dzehennema.',' Adijjdalje kaje: ,,euo

sam Poslanika, sallalläiu 'alejhi ve sellem, da kaZe: ,Sa,

öuvajte se od Dzehennema makar sa polovinom datule(date u dobrotvorne svrhe), a al(o ne budes imao ni po-lovinu datule, imai barem lijepu i ugodnu jeö.,,' Adij,kasnije, joS dodaje: "Vidio sam Zenu u Havdi kako pu-tuje iz Hiraa da bi obavila tavafoko Kabe, ne bo.ieei se ni-koga osim Allaia. ja sam bio jedan od onih koji su osvo-jiliblago Kisre sinaHurmuzova. Ako pozivite, vidjeteerei ono stojePoslanik, Ebu-Kasim, sallallähu 'aleihi ve sel-lem, kazao: 'lzaöi 6e öovjek sa punim rukam a zIata. . ,' "1

Utieha Habbabu

Imam Buhari biljezi od Habbaba ibn el-Eretta, r. a., daje kazao: "Zatili smo se Allalovom Poslaniku, sallallällu'alejhi ve sellem, (na nevjemiöke progone kojima smoizlozeni) dok je on sjedio u hladu Kabe na svojoj burdi(ogrtaö). Pitali smo ga: 'Hoees I zatraiiti pomoa za nas?'On reöe: 'Medu narodima pri.ie vas öovjek vjemik bi biostavljen u jamu, ko.iu bi iskopali za njega, zatim bi sta-vili pilu (testeruJ na njego\,n glal'u i razrezali ie na dva

' Zabiljezeno kod imama Buharija u poglavlju "O wlinama AIa-hovog Poslanika, sallallaiu 'alejhi ve sellem"

Page 63: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s.

dijela, ali ta tortura ga ne bi natierala da napusti svojuvjeru. Njegovo ti.ielo bi grebali Zeljeznom öetkom, do temjere da bi mu skinuli meso sa kostüu i iivaca, ali ni toga ne bi prislilo da napusri svoju vjeru. Tako mi Allaia,ova vjera (ti. islam) öe ojaöati tako da se putnik od Sana,e(uJemenu) do Hadrame\,.ta (najuguArabije) neöe boiatinikoga osimAllaha, ili vuka za svoje stado, ali vi poiuru_iete."'

Kazivanje o borbama i zavisti mealupripadnicima ummeta radi dunialuökihbogatstava

Imam Buhari bilezi od Ukbe ibn Amira, r a., daje kazao:"Allahov Poslanik sallallähu 'alejhi ve sellem, je izasaosa namjerom da kiania dzenazu Sehidima na Uhudu.Popeo se na minber i rekao: 'la 6u biti vaj Dredvodnikivai svjedok. Cledam u plemeniti izvor koji öe mi biridati, nema dileme, meni Ce biri dati kljuöevi svih bogat_stava svijeta. Tako mi Allaha, ne bojim se da 6ete ikogaili ista oboiavati mimo Allaha, ali se boiim da eeE za-vidjetijedni drugima i boriti se medusobno radi dunialuökog bogatswa.' "2

KAZTVANJA o SAD^5NJrM DoGADAITMA

Saopdtavanje Sabitu, r, a., radosne viiesti da6e biti stanorryrik DZenneta

Imam Buhari, r. a., biljezi od Enesa ibn Malika, r a., daje kazao: "Allahov Poslanik, sallalläiu ,aleihi ve sellem.ie pimijetio da nema Sabira ibn Kajsa. Neki öovjekreae:'Allahov Poslaniöe! Donijet 6u ti vijest o njemu., Oti-sao je do njega (Sabita) i nasao ga kako sjedi u svojojkuei, oborene glave (tuinog). On ga upita: ,Sta;el, Sabitodgovori: 'LoSa situaciia: öovjek podize svoj glas iznadglasa Allahovog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, itime poniStava svoja dobra djela, pa öe biti medu sta-novnicima Dzehennema.' eovjek se wati do AllahovogPoslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, i reöe mu Sta ie re-kao Sabit. (Drugi prenosilac, Musa bin Enes, kaZe: ,'öo-vjekje opet otisao do Sabira sa radosnom viiesri.,,) Alla-hov Poslanik, sallatlätru 'atejhi ve sellem, mu je rekao:"ldi i reci Sabitu: 'Ti nisi od stanovnika Dzehennema,nego od stanovnika Dzenneta.""

Sabit, r. a., je poginuo kao Sehid u Bici naJemami.

Kazivanje Abdullahu ibn Selamu da je meilustanovnicima Dzenneta

Imam Buhari biljeii od Sa'da ibn Ebi-Vekkasa, r. a., da jekazao: "Nikada nisam öuo da je A.llahov Poslanik, sa al-lähu 'alejhi ve sellem, govodo nekom stanouriku Zemlie(darue, zivom aovjetuj da ie sranohik Dzennera osim

tZabiljeZeno kod imama Bünarije u poglavlju 'O \,rtinama Alla-hovog Poslanika, sallalläbu 'alejhi ve sellem "

' Zabiljezeno kod imama Buharije u poglavlju "O lrlinama Alla_hovog Poslanika, sallallä}lu.alejhi ve seltem',

'�Zabiljeieno kod imama Buharije u poglavlju 'O i..rlinama Alla-hovog Poslanika, sallalahu ,alejhi ve se em,

Page 64: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

rMu'DirzE MUHAMMEDA, A.s

Abdullaiu ibn Selamu. Sljedeei ajet je obiavlien, a on(Abdullah) je bio povod objave: 'Reci: 'Kaiite vi menista 6e s vama biti ako je Ku/an od Allaha, a vi u ni ne-6ete da vieruiete, i ako je iedan od sinova Israilovih po-svjedoöio da ie i on od Atlaha, pa on povjerovao, a vi seuzoholili.' Allah, zaista, ne6e ukazati na pravi put na-rodu koii sebi nepravdu fini., ,' (El Ahkaf, ro.)'

'Zabiljezeno kod imama Buharije u poglavlju'O wtinamaensarija

Kazivanje o dogadajimakoji 6e se desiti u

bududnosti

Ono 5to ie Poslanik, s. a.v s., rekaoo Omeru, r. a.

Imam Buhari biljezi od Ebu Hurejre, r. a., da ie AllalovPoslanik, sallallähu 'aleihi ve sellem, kazao: "Medu na-rodima prije vas bilo je ljudi koji su bili nadahnuti (alinisu biliposlanici). A ako ima takvih medu mojim sljed-benicima. to ie Omer"t

Puno dogadaja koji su se odvijali tokom Zivota Omera,r a., ukazuju na to daje on bio nadahnut. Jedaa od njihje i sluöaj sa ratnim zarobljenicima iz Bitke na Bedrukada je Kur'an potvrdio Omerovo, r a., misljenje, a onje bio stava da se ne treba uzeti otkup, nego datrebapo,ubijati sve nevjerniöke lidere. Allahov Poslanik, sallallä-hu 'alejhi ve sellem, je bio naklonjeniji miSljenju Ebu-Beka, r- a., pa su oba (i Poslanik, sallalläiu 'aleihi ve sel-

'Zabjljezeno kod imama Buharije u poglavlju "O ,"rlinamaashaba"

Page 65: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

126 Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s,

lem, i Bbu-Bekr, r.a) zaplakali kada je objavljen ajetda im Allai oprasta iz Svoje Milosti potvrdujudi da sutrebali prihvatiti Omerovo, r.a., miiljenje. Imam Mus_lim biljeii ovaj slüaaj preko Enesa, r. a., u dugom hadisukoji govori o Bici na Bedru: "...Allahov postanik, salla.l_lähu'alejhive sellem, je pitao Ebu-Bekai Omera: ,Sta vimislite o ovim zarobljenicima?' Ebu-Bek, r. a., ie rekao:'Oni su naia rodbina. Mislim da ih trebas pustiti nakonato dobijemo otkupninu za njih. To bi mogao biti izvornaSe snage u borbi protiv nevjernika. Osim toga, mo_gu6e.ie da ih Allah uputi da prime islam., Onda AllahovPoslanik, sallallehu 'atejhi ve sellem, upita: 'Sta ti mislis,Ibnu l-Haftabe?' On reöe: 'Allahov poslaniöe, nisam is_tog misljenja kao Ebu-Bek, nego sam mislienja da bi ihtrebao predati nama u ruke, pa da im odrubimo glave.Predaj Aldla Ali j i da mu on odrubi glam, a meni piedajtoga i toga moga rodaka da bih mu .ia mogao odrubitigla{r. Oni su vode nevjernika i veterani medu niima.,Allahov Poslanik, saUallahu 'aleihi ve sellem, j e prihvatiomisljenje Ebu-Beka, a nije prihvatio ono Sto sam ia rc_kao," kaze Ome! r. a. "Narcdnog dana, kada sam dosaokod Allahovog Poslanika, sallallähu ,ale.jhi ve sellem, na-sao sam niega, sallalläiu 'alejhi ve sellem, i Ebu-Bekrakako liju suze. Upitao sam: 'Allahov poslaniöe, zasto tii tvoj drug toliko plaöete? Reci mi razlog! I ja eu ph_kati, a ako ne mognem, barem öu nastojati da plaöem izsolidamosti sa vama.' Allahov poslanih sallallähu ,alei-hi ve sellem, reöe: 'Plaöem zbog toga Sto se desilo tvo-jim drugovima zbog uzimanja otkupnine (od zarcblje,nika). Pokazana mi je patnja kojoj su biti izloZeni. Tome slomilo kao ovo drvo (pokazao je drvo blizu njega).

KAZIVANJA o BUDUöIM DoGADA]IMA r27

Potom je Allah objavio ajete: ,Niiednom vierovjesnikunije dopusteno da drä suznie dok ne izvoiuje pobjeduna Zemlji; vi Zelite prolaz na dobra ovog svijeta, a Allahieli onaj svitet. -A ah ie silan i mudai. Da niie Ia-nite Allahove odredbe, snaila bi vas patnia velika zbogonoga Sto ste üzeli. Sada iedite ono sto 6te zapliienili,kao dopusteno i liiepo, i bojte se A.llaha- - Allah za-ista prasta i milostiv ie.' (El-Enfäl, 67-69.) Alah im iedozvolio uzimanje ratnog plijena."

Kazivanie koja 6e Poslanikova, s. a. v. s.,supruga urffijeti prva nakon niega

Imam Buiari biljezi odAiöe, r a., da su neke suprugeAl-lahovog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, upitale:"Koja öe izmedu nas biti prva koja ee te slijediti (tj. kojaee prva umdjeti nakon tebe)." On odgovori: "Ona kojaima najduzu ruku." Stoga su one Stapom poöele mje-riti svoje ruke. Sevdina ruka je bila najduza. (Kada jeZejneba bint DZaiS umrla prva medu njima za wijemehilafeta Omera, r. a.), shvatile smo da je "najduza ruka'simbol za davanje milostinje, paje ona bila prva koja jeslijedila Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem,jer.ie najviSe voljela dijeliti milostinju." (Sevdaje umrlakasnije, takoderzawi;eme hilafeta Omera" r. a.)'

' Zabiljezeno kod imama Muslima u poglavlju "Zekat"

Page 66: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Kazivanje o wlinama Uvejsa El-Karanija

Imam Muslim biljezi od Usejda ibn Dzabira, r. a., daje delegacija iz Kufe stigla do Omera, medu kojima .iebio öovjek koji je liöio Uvejsu. Omer, L a., upira: "lmali medu vama neko iz Karana?" Taj öovjekje dojao, aOmer, r a., reöe: "Zaista je Allaiov poslanik, sallallähu'alejhi ve sellem, rckao: 'Do6i 6e vam aoviek iz ]emenakoga 6e zvati Uveis. Iza njega, kada bude napustao je-men, neee ostati niko osim njegove majke, imat ee biielibiljeg (od lepre), jer se stalno obradao Allahu, Sto 6e bitilijek za bolest, osim mjesta veliöine dinara ili dirhema.Ko se od vas susrctne sa njim, neka ga zamoli da za vasmoliAllaia za oprost."

U drugoj preda.ii koiu navodi imam Muslim, Omer,r.a., kaZe: "euo sam Allahovog poslanika, sallalläiu'alejhi ve sellem, da kaze: 'Dostojan nasljednik meduvama je onaj sa imenom Uvejs. Imat öe maiku (koja Zivisa njim) i imat öe (malehan) biljegodlepre. Zamolire gada za vas prouöi dor,u (gllaiu) da vam On podari Svoioprcst."r

Ovaj öovjek je Zivio u vremenu halife Omera, r.a.Taöno je odgovarao opisu kojim ga .ie opisao AllahovPoslanik, sallalläiu 'alejhi ve sellem, svojim ashabima.Mnogi prenosioci opisuju bijeli biljeg koji je imao na tijelu i da je bio neizmjerno ljubazan prema svojoj majci.Omer, r a., ga je sreo i pitao ga o niegovoj bolesti, te gazamolio da prouöi dor,u Allahu i za njega zatrazi oprost.

KÄzrvANJA o BUDUitM DocAoaj tMA 129

Allahov Poslanik, s. a. v. s., je obaviiestioUmmi-Vereku, r. a., da 6e umrijeti kao SehidImam Ebu-Da\,.ud biljezi hadis koji prenosi UmmiVereke bint Nufejl, da je, kada je Allahov poslanik sal-hllaüu 'alejhi ve sellem, kenuo u Bitku na Bedru, rekla:"Allaiov Poslaniöe! Daj mi dozvolu da idem sa tobomu bitku. Mogu se brinuti za bolesne i previ.iati ranjene.Mozda mi Allah da Sehadet (da umrem boredi se na Nie-goln putu)." Allahov Poslanik, sallallä-hu ,aleihi ve sel-lem, joj odgovori: "Osrani kod ku6e, ier Allai 6e ti datiSehadet (tj. umrijet 6ei na Allahovom putu öak ako i os-tanes kod kuöe)." Ljudi suje poöeli zvati "öehid'l Uöilaje Kur'an i molila Allahovog Poslanika, sallallähu ,alejhi

ve sellem, dajojdadozvolu dadovede nekogako ee uöitiezankod njenekuae. Namjeravala ie nareditidase oslo-bode djevojka i mladiö (koji su bili nleni robovi) nakonnjene sm i. Njih dvoje su ustali jedne noei i ugusili jenjenim ogftaöem od sameta. Ujutro je Ome! r. a., pitaoljude da li iko iöta zna o ovo dvoje robova i, ako zna, damu ih dovedu. Dovedeni su i razapeti (za kaznu zbogonoga Sto su uradili). Oni su bili prvi koji su razapeti uMedini."

Allahov Poslanik, s. a. v. s., ie obavijestioEbu-Zerra, r. a., da 6e umrijeti u pustinji

ImamAimed bil.iezi od Ummizerr da je rckla: "Kada ie

Ebu-Zerr bio na samrti, sjela sam pored njega plaöuai.On mi reöe: 'Zasto plaöes?' Rekla sam: 'Kako ne bihplakala kada ti je reöeno da 6ea umrijeti u pustinji, gdje

_T-

IMu DZrzE MUHAMMEDA, A, s_

' Zabiljeteno kod imama Mustima u poglavlju ',Vrline ashaba',

Page 67: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

13O Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A, s .

nema nikoga da te ukopa, a ja nemam nikakva ogrtaöakoji bi ti mogao posluziri kao 6efin.' On joj se nasmijesioi rekao: 'Smiri se i ne plaöi. Cuo sam Allahovog posla-nika, sallallähu 'alejhi ve sellem, doksamjednom sjediosa njim mealu mnogobrojnim ashabima da kaze: 'Jedan

od vas 6e umrijeti u pustinji, a grupa vjernika de biti sanjim.' Svi ovi koji su sjedili samnomnatom sijelu su veöpomrli, ili u nekom naselju ili medu nekom skupinom.Niko niie ostao osim mene i ja sam taj koji öe umrijeti upustinji. Talo miAllaia, on, sallallähu 'alejhi ve sellem,nikada nije slagao kao nija."'

Dobro je poznato daje Ebu-ZeIr umro u pustinii zva-noj Rebeza, 23. godine po Hidzri, za vrijeme Osmanova,r.a., hilafeta. Abdullah ibn Mes'ud, ra., je bio u grupivjernika koji su pdsustvovali njegovoj dzenazi i predvodio .ie namaz.

Kazivanje o rupi u zidu Ie'dZudZa i M e,dürtdi,aImam Buhari biljeii od Zejneb bint DZahS, r. a., suprugeAllaiovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da ierekla: "Allaiov Poslanik, sallatlähu 'alejhi ve sellem, jeusao kod mene uplasen, govore6i: 'Niko nema pravada bude oboZavan osim Allaha! Tesko Arapima od zlokoje se priblizilo! Danas se otvodla ovolika rupa u ziduIe'dZudia i Me'dZtidZa,' pokazujuei i oblikujudi krug sasvoja dva prsta." Zejneba kaZe.. "Rekla sam: 'AllahovPoslaniöe! Hoöemo li biti unisteni i ako medu nama imapoboZnih ljudi?' On odgovori: 'Da, ako zlo nadvlada.,,'r

I Zabiljezeno kod imama Buharije u poglavlju "O vrlinama AIa-hovog Poslanika, sallalbnu alejhive selem"

K{zrv^NfA o suDUölM DocADAjTMA

Kazivanie o onima koji 6e uöi u Cipar prekomora

Imam Buhari biljezi od Enesa ibn Malika, r a., da ie rekao: Allaiov Poslanil, satlallä}u alejhi ve sellem, ie po-sjeöivao Ummi Haram bint Melhan, koja bi mu ptipre_mila neito zajelo. Ummu-Haram je bilasupruga Ubadebin Samita. Allaiov Poslanik, sallallähu ,aleihi ve sel-lem, ju.ie posjetio, a ona ga je doöekala sa jelom i po-aela öeSljati kosu. Nalon toga, Allahov poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, .ie zaspao. Probudio se nasmijesen.Ummu-Haram je pitala: 'Koji je razlog tvog osmijeha,Allahov Poslaniöe?' On reöe: 'Neki od mojih sljedbenikaiu snu) koji su mi pokazani kao borci na Allahovom putu(na ladi ili brodu) usred mora izazvali su moj osmieh.Bili su poput kalieva na tronovima., Ummu-Haramreae: 'Allaiov Poslaniöel Zamoli Atlaia da i ia budemsa njima!' Allahov Poslanik, sallallähu ,alejhi ve sellem,je prouöio do!,u za niu, zaspao opet i opet se probu-dio nasmijeien. Joi jednom Ummu-Hamm upita: 'State nasmiiesilo, Allahov Poslaniöe?' On odgovori: ,Neki

od mojih sljedbenika koji su mi pokazani kao borci naAllaiovom putu," ponavljaju6l isti san. Ummu-Haramreae: 'Allaiov Poslaniöe! ZamoliAllaha da i ia budem sanjima!' On odgovori: 'Ti si sa onima prvima.' I desilose da je plovila na moru za vriieme hilafeta Mu'avi.ie binEbi-Suqana. Nakon iskrcavanja, pala je sa svoje jahaceZivotinie i umrla."t

13I

'Zabiljczeno kod imamaBuharije u poglavlju "D;ihad'

Page 68: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

-

132 Mu DZizE MUHAMMEDA, A. s,

Kazivanje o borbi protiv Turaka ubududnosti

Imam Buhari biljeii od Ebu-Hurejrc, r. a., da je kazao:"Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je rekao:'Ki.iametski dan neae nastupiti sve dokse ne budete bo,rili sa ljudimaöija je obu6a napravljena od kose i doksene budete borili sa Turcima, koji öe imati male oöi, cr-vena lica i pljosnate noseve: njihova lica öe biti poputmvnih Stitova. Saznat eete da su najbolji ljudi oni kojiviae od svega mrze da preuzmu odgovornost vladanja,sve dok ne budu izabrani da vladaju. A ljudi su razliöi-tih naravi. Najbol.ii u predislamskom dobu su najbolji iu islamu. Dodi ee wiieme kada bi svaki od vas vise volioda mene vidi nego da mu se porodica i imovina udvos-truöi.""

Objadnjenje sna Abdullaha ibn Selama, r. a,

Imam Buhad biljezi od Kajsa ibn Ubade da je kazao:"Dok sam sjedio u medinskoj dzamiji, usao je öovjek(Abdullah ibn Selam) sa veselim, sveöanim izrazom lica.Ljudi su rckli: 'On je jedan od stanovnika Dzenneta.'l(aniao je dva katka rek'ata i otisao. Pratio sam ga i re,kao mu: 'Kada si usao u dzamiju, ljudi su rekli: 'Onje je-dan od stanovnika Dzenneta.' On rcöe: 'Tako miAllaha,ne treba govoriti ono Sto se ne zna. (Reei 6u ti zasto). Uwijeme Allahovog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem,

'Zabilje:eno kod imama Buharije u poglavlju "O ulinama Alla-hovogPoslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem" i kod imamaMus-lima u poglavlju "Predznaci Sudnjegdana"

KAzrvANrA o BUDUcTM DocADAfTMA 133

sanjao sam san koji sam mu ispriöao. Vidio sam da sambio u nekoj baiai.' Opisao njenu veliöinu i ljepotu i do,dao: 'U njenom centru je bio Zeljezni stub öiji je donjidio bio poboden u zemlju, a gornji u nebo. Na gomjemdijelu se nalazilo nesto poput zaobliene drike. Reöenomi je da se popnem. Rekoh: 'Ne mogu.' Tada do menedode sluga, uhvati za moju odje6u pozadi i ja se poöehpenjati dok ne stigoh do wha (stuba). Tada sam uzeo dr-iku i reöeno mi je da ie prihvatim öwsto, a kada sam seprobudio trag drike je bio na mojoj ruci. Sve sarn to is-priöao Allahovom Poslaniku, sallallähu 'alejhi ve sellem,koji mi je rekao: 'BaSöa je islam, stub je srub islama, adrska je najveöa drika povjerenja. Ti deö ostati musli-man sve do svoje smrtl"' Prenosilac dodaie: "Tajöovjek

ie bio Abdullah ibn Selam."'

Kaz ivanje o ubistvu Husejna ibn Alija, r. a.

Imarn Bejheki biljezi od Ummil-Fadl bint Haris, da jeusla u kuöu Allahovog Poslanika, sallallähu 'ale.ihi ve sel-lem, i rekla: "Allaiov Poslaniöe! Saniala sam loi san si-noe." On ju je upitao: "Sta si sanjala?" Odgovodla je:"Sanjala sam kao daje dio tvoga tijela otkinut i stavljenu moje kilo." Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sel-lem, .ioj odgovori: "Sanjala si dobar san. Ovo je Fatima(niegova k6erka). Allalovom voljom, ona öe roditi dje,öaka, i on ee biti stavljen u tvoje kilo." Kasnije je Fa-tima rodila Husejna i stavljen je u moje kilo, bas kakoje Allahov Poslanik, sallalläiu 'alejhi ve sellem, rekao. la

1 Zabiljeieno kod imama Buharije u poglavlju 'O wlinama ensa-rija

Page 69: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

-

1 3 4 Mu'DZrzE MuHAMMEDA, ^ . s . KAzrvANt^ o BUDUörM DocaDAlrMA r35

sam stavila djeöaka, Husejna, u krilo Allahovog Posla-nika, sallallähu 'alejhi ve sellem, i pogledala u njegovolice, pa primijetih da su mu se oöi napunile suzama.Rekla sam: "Allaiov Poslaniöe, drazi si mi i od oca i odmajke! Sta nije u redu?" On reöe: "Doiao mi.ie Dzibril iobavijestio me da 6e neko iz moga ummeta ubiti ovogamoga sina." Zatim rckoh: "Ovoga?" Allaiov Poslanik,sallallähu 'alejhi ve sellem, reöe: "Da. I on (Diib l) mi.ie donio zemlje sa mjesta gdje öe biti ukopan. Bila.ie cr-vena.-

Kazivanie o poiavi laZliivaca koji 6e twdirida su poslanici

Imam Buhari biljezi od Ebu Hurejre, r. a., da je kazao:"Allaiov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je kazao:"Küametski dan neöe nastupiti sve dok se ne pojavi tri-deset lazljivaca. Svi oni ee twditi da su Allahovi posla-nici."r

U drugo; predaji, koju biljezi imam Bejheki, AllahovPoslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, kaze: "Kijamerski

dan neöe nastupiti sve dok se ne po.iavi oko trideset la-Zljivaca, od kojih su Musejlema (lazljivacl, El-Ansi (kojiie se pojaviti u Jemenu) i Muhrar (koji je bio vladar uKufijednu godinu i tvrdio daje primio obja!u i vijesti onevialenom i o buduönostil."

Imam Muslim biljezi od Ebu-Nufe.ila koji prenosi daje Esma bint EbiBek rekla HadZdi.adZn ibn Jusufu:

'ZabiljeZeno kod imama Buharije u poglavlju 'O vrlinama Alla-hovog Poslan ika, sallallähu 'alejhi ve sellenl "

"... Uistinu, Allaiov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, nam je rekao da 6e se u Sekifu roditi veliki lazlji-vac i ubica. Lazljivca smo vei vidjeli (Muhtara), a Sto setiöe ubice, ne vidim ko bi to drugi mogao biti osim tebe(HadidZadte)." HadZdZadZ na to ustade i umrije, a dajoj nije uspio nista odgovoriti.'

Omerovo, r. a., nadahnuöe

Imam Bejheki biljeii od Ebu-Azbeha, r. a., da je kazao:"DoSaoje nekiöovjekOmeru ibnul-Hattabu i rekao muda stanovnici Iraka bacaju kamenöite na njihova namjesnika. Omer izade ljutit i klanja namaz u dzematu.Bio je toliko ljut da se zaboravio u namazu, pa su ljudigovorili: 'Subhanallah, Subhanallah!' Kada smo zaw5ilisa n,unazom, upitao je: 'Ko je od vas iz Sidje?' Ustaoje jedan öovjek, a zatim jos jedan, zatim sam ustao jakao teei i öeftTti. Omer tada reöe: 'MojAllaiu! Oni sume zbunili, pa i ti njih zbuni. Posalji im öim p je mladoga öovjeka iz plemena Sekifkoji 6e im suditina dzahi-lijjetski naöin, koji neöe prihvatati njihova dobra djela,a ne6e im opraitati losa."'2 (Prenosilac ovoga sluöajamisli daje nrladi öovjek kojegaje Omer, r. a., spomenuoHadtdZadZ.)

' Zabiljezeno kod imama Muslima u poglavlju 'Vrline ashaba''ova predaja reflektuje nadahnuae omera, r.a., i jednu od nje-

govih neuobiöajenih moguenosti. Albnov Poslanik, sallalhhu'alejhi ve sellem, je kazao daje onjedan od onjh koji su nadah-nuti, kao sto smo spomenuli ranije.

Page 70: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

136 Mu'DZrzE MUHAMMEDA, A, s .

Predskazanie Allahovog Poslanika, s. a, v. s,,vezano za hilafet Omera bin Abdulaziza(petog pravednog halife)

Imam Buhari biljezi od Huzejfe ibn Jemana da je kazao(u dugom hadisu): "L.iudi su pitali Allaiovog poslanika,sallalläiu 'alejhi ve sellem, o dobru, ali ja sam radi.ie pi-tao o zlu bojeci se da me ne zadesi ili da ga ne uradim.lednom sam rekao: 'Allahov Poslaniöe! Bili smo u nez-nanju i u zlu, pa nas je Allai poöastio da samo sada udobru (tj. u islamu); hode li biti loiih !'remena nakonovoga dobroga?' Odgovorio je: 'Da., pitao sam: ,Hoöe liopet biti dobro vrijeme nakon toga loiega?' Odgovorioje: 'Ho6e, ali de biti skrivenog zla.' pitao sam: ,Kakvo öeto zlo biti?' On, sallallahu 'alejhi ve sellem, reöe: 'Bit 6eneki Uudi ko.ii öe vodiri druge prema principima mimomoje tradicije (sunneta) i usvajajuai drugeputeve mimomoga puta. Ti öeS vidjeti njihovo djelovanie i ne6ei imodobravati nesto od toga Sto budu radili.,'r

tU preostalom dijelu hadisa se kaie: "On je rekao (Huzejte):'Hoae ii biti losa !.remena nakon ovih dobrih?' On reöer 'Hofe,bitaeneki ljudikoji6e pozivati druge Da vrala Dzehennema i kogod prihvati njihov poziv bit 6e strovaljen u njega (preko njih).'Rekao sami Allahov poslaniöe, opisi nam te ljude. On reöe: 'Onjee pripadali nama i govorit öe naö jezik. Upirao sam: Sra minaredujes da uainim ako bi se ovi dogadajidogoditiu mom Zi.votu? On reöe: Pridruzi se grupi muslimana i njihovom vodi.P'tao sam: A ako ne bude nijedne grupe (muslimanal , niti vode(Sta onda da radim)?' On rete: 'DrZise podaljeod svih ovih sekti,makar se drzao za korijenje drveaa sve dok ne sretnet Ajtata utom stanju. Zabiljezeno kod imama Buharije u poglavlju ,O!.rlinama Al lahovog poslanika, sallallähu ,atejhi ve seltem

Imam Bejheki i drugi su misljenja da su ova druga"dobra vremena", ona koja 6e doöi nakon prvog loiegperioda, vriieme hilafeta Omera ibnAbdulaziza.

Kazivanje o smrti svakoga na Zemlji nakonjednog stolieöa od odredene noöi

Imam Buhad biljezi odAbdullaia ibn Omera, r. a., dajekazao: "Jednom prilikom nam je Allahov Poslanik, sallalläiu 'alejhi ve sellem, klanjao jaciju-namaz, abil,o jeto u zadniim danima njegova Zivota, paje, nakon Sto jezausio sa namazom i predao selam, rekao: 'Da li uoöa-vate (vaznostJ ove no6i? Niko ko se noaas nalazi na povrsini Zemlje neöe biti medu zivimanakon sto proteknestotinu godina raöunajudi od ove nodi.' "'

Imam Muslim takoder biljeii od Abdullaha ibnOmera, r.a., da ie kazao: "Allahov Poslanik, sallallähu'alejhi ve sellem, nas je predvodio u namazu u vec po-odmaldom dijelu noöi, pa kada.ie zal'r5io namaz preda-juöi selam, ustao je i rekao: 'Vidite li ovu vasu noö? Nakraju (pe oda) od stotinu godina, nakon ove nodi, nikoneee biti medu Zivima na powsini Zenüe (od okuplie-nih ashaba)."' lbn-Omer kaZe: "Ljudi nisu razumjelirijeöi Alla-hovog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem,koje je rekao vezaflo za ovih stotinu godina. AllaiovPoslanik, sallallähu 'aleihi ve sellem, ie ustvari mislio daniko od onih koji su zivi na Zemlji (od njegovih ashaba)

KAzrvANtA o BUDUörM DocADAtTMA

' Tabi l jezeno kod imama Buhari jc u poglavl ju Tnanjc

Page 71: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Tr38 Mu'DZrzE MuHAMMED^, A.s,

nede biti medu Zivima (nakon öto protekne stotinu go-dina) i to öe biti kajove generacije."r

Predskazanje o poiavi imama Malikau Medini

Imam Tirmizi biljezi od Ebu-Hurejre, r. a., da je kazao:"Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je rekao:'Ljudi koriste svoje kamile radi dalekih putovanja dabi sakupili znanje. Medutim, neöe doöi do nekoga kobi imao viSe znanja od imama Medine (tj. Malika binEnesa)."' (ImamMalik je umro 179. godine po hidzri)

Rangiranje Poslanikovih, s. a. v. s.,sljedbenika

Imam Buhari biljezi od Imran bin Husaina da ie kazaoda je Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, re-kao: "Najbolii od mojih sljedbenika su ovi ko.ii Zive umoje vrijeme (tj. moji savremenici), a onda oni koji eeZivjeti iza njih, a onda oni iza njih." Imran dodaje: ',Ni-

sam upamtio da li je spomenuo dvije ili tri generacijenakon njegove genetaci.ie." Poslanik, sallallähu ,alejhi vesellem, nastavlja: "Poslije vas de doöi ljudi koji 6e svie,doöiti i onda kada se to od njih ne bude trazilo i bit 6eprevrtljivi i nepouzdani, obeöavat ae, a nikada ne6e is-

KAzrvANtA o sUDUörM DoGADAITMA

punjavati svoja obedanja i medu njimaöe se po.iaviti go-jaznost (zbog toga sto pretieruju u hrani i piöu).,,1

U drugoj predaji, koju biljezi imam Buharija, Abdullai, r a., kaZe da .ie Ällaiov Poslanik, sallalläüu ,alejhi

ve sellem, rekao: "Najbolja generacija je ova koja Zivi umoje doba, azatimonakojaöe ih nasli jediti, azatimonakoja öe naslijediti niih. potom öe do6i ljudi koji ae svje,doöiti prije davanja prisege i datiprisegu prije svjedoöe-nia." (Ibrahim, drugi prenosilac kaze: "Oni su nas tjeralida budemo svjedoci i dajemo obecanja dok smojos bilidjeca").'�

Vatra koja öe se pojaviti u HidZazu

Imam Buhari biljezi od Ebu-Hurejre, r. a., koji kaze dajeAllahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, rekao: "Ki,jametski dan nede nastupiti sve dokse ne pojavi vatra izHidiaza od öije ae svjetlosti biti osvijetl.ieni vratovi ka-mila u Basri."3 Imam Ebu-Same kaze da se ova vatrapojavila 5. dzumade-l-ahira 654. godine po hidzri.a Ovavatra se pojavila u Medini i gotela jedan mjesec, taöno

'Zablljei:eno kod imama Buharije u poglavlju "O wlinamaashaba Allahovog Poslanika, sallallähu 'alej'hi ve sellem"

'�zabitjezeno kod imama Buharije u poglavlju "o !.rlinamaashaba Allahovog Poslanika, sallallaiu 'alejhi ve sellem"

3 Zabiljezeno kod imama Buharije i imama Muslima u poglavlju' 'osmutnj i

a Imam Zehebi navodi u svojoj knjizi Islamske drzave" daje ovavatra, kojije spomenuo AUahovPoslanik, sallalahu 'alejhi ve sel-lem, jedan od malih predznaka Kijametskog dana. rako je bitaogromna, sa izuzetno jakim svijetlom, ova vaka nije bila pretje-rano Euea. Stanovnici Medine su mislili da je ro bio potetak Ki-

I Trbi l iezeno kod irnama Musl im0 u pogtrvl ju Vrt inp ashabd

Page 72: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

T_r40

onako kako ju je Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi vesellem, opisao, i ljudi su vidjeli vratove deva u Basri odnjene svjetlosti. Drugi izvori kazu da je gorjela vise odmjesec dana i da se pojavila na istoönoj strani Medine,ka dolini Saza, pored planine Uhud. Takoder se navodidasu ljudi öuli buku pet danaprije njenog pojavljivanja,u ponedjeljak, na poöetku mjeseca. Buka se öula i da-nju i nodu, sve dokse vatranije pojavila u petak, kadajeogroman plamen Siknuo iz zemlje, u dolini Saza, koji jetopio sti.iene, ostavljajuöi jarak kao livano olo\,Tro korito,kojije nakon togaostajao sliöan crnom ugljenu.

Kazivanje o ljudima koii u rukama nosebiöeve poput kravljih repova

Imam Muslim biljezi od Ebu-Hurejre, r. a., da je kazao:"Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je rekao:'Bit öe dvijevrste ljudi u Dzehennemukoje ja nisam (ra-nije) vidio: ljudi koji u svojim rukama drze biöeve poputkravljih repova kojima udaraju ljude i Zene koje su obu-öene, ali kao da su goie, koje 6e biti sklone zlu i uzro-kovati da i niihovi müZevi budu skloni zlu (ili one neöehodati na uobiöajen naöin, nego 6e se Sepuriti i prelazitisa jedne na drugu stranu); njihove glave öe biti poputdevinih grba, ukivl.ienih u jednu stranu. Oni neee udiu Dzennet i neöe osjetiti njegov miris iako öe se njegovmiris osjeöatina toj i toj udaljenosti.'"'

jametskog dana, pa su poöeliupuöivati dove UzvisenomAlanu

I zabiljezeno kod imama Muslimau poglavlju "o odijevanju

K, lz tvANtA o BuDUctM DocADAJtMA

Kazivanje o povedanju bogatstva unjegovom, s, a. v s., ummetu

Imam Ahmcd ibn Hanbel biliezi od Damda bin Ebu-Hinda, r.a., da je rekao: "Dosao sam u Medinu i otisaoda vidim Allahovog Poslanika, sallallahu ,alejhi ve sel-lem. Dok je bio u namazu, doSao je neki öoviek i re-kao mu (nal<on ato je on zavrsio sa namazom): ,AllahovPoslaniöel Iedemo datule (cijelo \,aijeme), zbog öega naspeöe u trbuhu, aodplatnene odjeöe (koja je napravljenaod vlakana koja su izvuöena od palminog drveca i kojaje jako lose kvalitete) peöe nas po tijelu.' Allahov posla-nik, sallallähu 'alejhi ve sellem, se zahvalio UzviSenomAllahu i rekao: 'Bilo je dana kada moj drug i ja (tj. Ebu,Bekr) nismo imali ni5ta drugo zajelo osim crnih datula.Tako je bilo dok nismo dosli kod nase braöe, ensarija,koji su podijelili njihovu hranu sa nama, a to su tako-der bile datule. Kunem se Allaiom, osim Kojega nikonema pravo da bude obozavan, ako te mogu naluanitikuhom i datulama, dat öu ti to. Doöe öe vrijeme kadaees ti ili oni iza tebe, u kojem ae ljudi, koji tada budu Zivjeli, nositi odjeeu poput zastora na Kabi (tj. wlo skupu)i bit 6e im sluzena ukusna jela, jedna za drugim.' AshabiupitaSe: 'Allallov Poslaniöe, hoöemo li biti bolii u tomwemenu, nego sada?' On, sallallähu 'aleihi ve sellem,odgovori: 'Ne, bolji ste sada, kada ste svi braöa. Kadadotlu tavremena, ubiiat dete se medusobno."'

Mu'DZrzE MUHAMMEDA, A. s.

Page 73: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

r42 Mu'DZrzE MUHAMMEDA, A. s.

Kazivanje o onome koji 6e do6i iz njegovog,s, a,v. s,, ummeta da obnovi vjeru

Iman Ebu Da\,ud biljezi od Ebu Hurejre, r. a., koji kazeda jeAllaiov Poslanik, sallalläiu 'alejhi ve sellem, kazao:"Allah 6e poslati ovome narodu (ummetu) na kraju sva-kih stotinu godifla nekogako öe ponovo ozivjeti vieru."'

Imam Buhari taloder biljezi od Mu'avije koji kaze:"Öuo sam Allahovog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sel-lem, da kaze: 'Grupa medu mojim sljedbenicima 6e os-tati u pokornosti Allahu (slijedeci ispravan put) i neöeim modi nauditi oni koji ih budu nastojali omesti, nitioni koji im se budu suprotstavljali itako sve dokne dodeAllahova zapovijed (Zadnji dan), a oni i dalie na pra-vome putu."2

I zabiljereno kod Ebu-Da\.'uda u poglavlju "o bitkama'�zabiljezeno kod imama Buharije u poglavlju O ulinäma Alla

hovogPoslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem

UporedivanjemutdtizaMuhammeda, s. a.v s., sa

rnu'dZizama raniiihposlanika

Mu'dZize Muhammeda, s. a. v. s., sunadmasile mn'dZize ranijih poslanika

Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, ie biopotpomognut sa mu'dZizama koje su bile sliönemu'dzizama koje su date nekim od prijasniih posla-nika. Neke od ovih mu'dziza su bile öak i superiornijeod mu'dziza ranijih poslanika, a neke nisu bile datenikome prije njega, sallallähu 'alejhi ve sellem.

ledna od ovih mu'd'iza je, bez surnnje, Kur'an, ko-jeganijedna laz ne moze doseöi niti sprijeda, niti straga.Ob.iavljen je od Najmudrijeg, Onoga Koji zasluiuje svehvale i zahvale, Svemoinog Allaha. To je mu'dziza kojaöe trajno ostati, sa jasnim dokazima koje niko ne moZezanemariti. Uzviseni Allai izaziva dzine i liude da na,

Page 74: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s ,

prave nesto sliöno Kur'anu, barem deset sum, ili makarjednu kra6u suru, pa to nisu mogli uöiniti.

Imam Buhäri biljezi od Ebu Hurejre, r. a., da je Alla-hov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, kazao: ,'Sva-kom poslaniku su date mu'dzize da bi ljudi povjerovali,ali ono Sto je meni daro ie bozanska inspiEcija koju mije Allai objavio. Sroga se nadam da ie moji sljedbe-nici brojno nadmasiti pristalice svih drugih poslanikana Dan ozivljenja."r

Mu'dZize koje su date iskljuöivoMuhammedu, s. a, v. s.

Ranijesmo naveli hadis kojibiljeze imam Buhari i imamMuslim od Dzabira ibn Abdullaia, r a., da je AllahovPoslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, kazao: ,,Dato mije pet stvari koje nisu date nikome prije mene: Allaltmi daje pobiedu putem srraha tzastrdsuiuii moje neprijatelje) na razdaljini od mjesec danaputovania; ciielaZemlja je uöinjena meni (i mojim sljedbenicima) miestom za klanjanje i uöinio da se njome moze uzeti tejem_mum, talo da sval@ od mojih sljedbenikamoze klanjatibilo gdje kada dode trijeme namaza; ratni plijen mi iedozvolien, a nikome niie dozvoljen prije menet data mije moguönost Sefa'ata (na Dan prozivljenja); svaki pos-lanik je bio poslan samo svome narodu, a ja sam poslancijelome öovieöanst\,u.",

rzabiljezeno kod imama Buharije u poglavlju "VrijednostiKur'ana'

' ZabiljeZeno kod imama Buharije u poglavlju O tejemmumu"

UPoREDTvANIE MU'DZrzA

Mnogi uöenjaci kaZu da se medu mu'dZize ranijihposlanika ubraja i pojava Muhammeda, sallallähu 'alej-

hi ve sellem, zbog toga sto su svi oni najavili njego.vupojavu i naredili svojim pristalicama da ga slijede, kakoUzviseni Allah kaze: "Allah je od svakog vjeroviesnikakome ie lGiigu obiavio i znanie dao - ob avezn utzeoi'Kad vam, posliie, dode poslanik koii 6e potwditi da ieistina ono 5to imate, ho6ete li mu sigurno povierovatii sigurno ga pomagati? Da li pristaiete i prihvatate da6e na to Meni obavezete?' - Oni su odgovorili: 'Prista-

iemo!' - 'Budite, ond4 sviedoci' - rekao bi On -, ,a

i la 6u s vama sviedoöiti.' A oni koii i posliie toga glaveokrenu, oni su doista nevjernici." (Ali'lmran, 81.-€2.)

Ebu-Nu'aimova komparacijamu'dZiza Muhammeda, s. a. v. s., imu'd-Ziza raniiih poslanika

Komparaciia mu'dZiza Muhammeda,s. a. v s., i mu'dZiza Nuha, a. s.

Proklinianje nepriiatelja ie usliSano

Naveli smo ranije da je njegova dova, upuaena u vezipojedinih ljudi Kurejöa ko.ii su mu na leda stavili izmet,krv i iznutrice (crijeva itd.) zaklane kamile dokje bio nasedzdi pored Kabe, bila uslisana i da su svi oni pobijenina dan Bedra.

Page 75: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

.F

)46 Mu'DZrzE MuHAMMEDA, A. s ,

Proklinianie Utbe ibn Ebi-Leheba

Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je prokleoUtbu ibn Ebi-Leheba i zamolio Uzviienog Allaia da nanjega po5alje neku zvijer. Njegova, sallallähu 'alejhi vesellem, dova.ie uslisana i Utbu je pojeo lav na putu zaSiriju. Utba je bio toliko ubijeden da 6e ga kletva kojujeAllahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, zazvao nanjega, sustiii daje, kadaje ugledao lava, rekao: ,'Tako miAllaha, to me Muhammed ubi dok je jos bio u Meki.,,

Allahov poslanik Nuh, a. s., je prokleo svoinarod kadasu oni nasravil i da se rugaju i ismijavaju njegovom po-zivu i kada su izabrali da ne vjeruiu u sve ono Sto muje Allal objavljivao i nakon sto je proveo 95o godina sanjima. Uöio je do\.u protiv njih: ,,Cospodaru moi, neostavi na Zemlii niiednog nevjernika.,, (Nüh, 26.)

UzviseniAllah je usli5ao njego\,n dovu i njegov narodie izumro, izuzev njih nekoliko, koji su vierovalisa niim,i Zivotinja koje je uzeo sa sobom na laalu. Ovo je jednaod vrijednosti kojima je odlikovan Nuh, a. s., a koiom ieodli lovan j Muhammed, sallallälru aleihi ve sellem, zaSta postoje dokazi u mnogobrojnim predajama.

Imam Ibn-Kesir, komentariSuöi ono Sto ie EbuNu'ajm naveo, kaze: "Mi vjerujemo da ie Muhammed,sallailähu 'alejhi ve sellem, odlikovan istom takvom vri-jednosöu kada su ga Kurejiije utjerivale u laz, kada.iepatio sa svojim ashabima i kadaje bio izloZen svim mo_guöim torturama. Uzvi5eni Allal mu je poslao Melekaplanina, kojem je naredeno (od UzvisenogAllaha) da sepovinuje svakoj naredbi Allahovog poslanika, sallallAhu'alejhi ve sellem, pa i da unisti sve nevjcrnike, sve one

koji ga u la' utjeruju i sve one koji se budu izrugivalinjegovom pozivu. Medutim, Allahov Poslanik, sallallä-hu 'alejhi ve sellem, je izabrao da bude strpljiv sa njima,da uöi dovu za njih da budu upuceni na pravi put, Sto jebolje." Ovaj dokazje naveden ovdje:

Slanie Meleka planina Allahovom Poslaniku, s. a. v. s.

Imaln Buhari biljezi odAiSe, r a., da je pitala AltalovogPoslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem: "Da li ti je ikadadosao gori trenutak od dana Bitke na Uhudu?" AllaiovPoslanik, sallalläiu 'ale.ihi ve sellem, odgovori: "SvaSta

sam dozivio od tvoga naroda", rcöe on, "ali najteze stosam dozivio od njih bilo je ono na dan Akabe kada samse obratio lbn Abdi-Ialilu ibn Abdi Kulalu, pa nije od-govorio na ono Sto sam trazio. OtiSao sam veoma po-tisten i nastavio sam hoditi ne mogavsi se opustiti, svedok nisam dosao u Karni Se'alib. Podigao sam glalu iugledao oblakkako mi pravihlad. Pogledao sam (ga bo-lje), a ono u njemu Dzibril, koji me pozva i reae: 'Allah jeöuo ono sto tije rekao tvoj narod i (vidio) kako su te odbili. On ti je poslao Meleka planina (koji je zad]uier, zabrda/planine) da mu naredis sta god hoöeS u pogledunjih.' Potom me pozva Melek planina, nazva mi selam,a zatim reöe: 'Muhammede, naredi ita Zelis. Ako hoöes,ja öu nad njima poklopiti dvije planine.' 'Ne', rekao jeVjerovjesnik,sal lal lähu'alejhivesellem,' jase nadamda6e Allah dati da od njih poteknu oni koji 0e samo Allahuibadet öiniti i ne6e Mu nista pripisivati kao druga."''

t47UPoREDTvANtE MU'DZlzA

' ZabiljeZeno kod imama Buharije u poglavlju "Poöetak srvaranja"

Page 76: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

-r

r49r48 Mu'DZlzE MUH^MMEDA, a. s.

Imam Ebu-Nu'ajm poredi dovu Nuha, a. s., u ajetu: ,,Ion ie Gospodara svoga zamolio: ,Ja sam pobiiealen, Tise osvetit' I Mi smo kapiie nebeske pootvarali vodi kojaie neprestano lila, i uöinili da iz zemlie izvori prowu, ivode su se sastaiale kako ie odreileno bilo.,, (El Kamerro. 12.)

Ovi ajeti se navode uz poslanikove, sallalähu ,aleihive sellem, hadise vezano za kijnu doru, koju smo citi_rali ranije u ovoj knjizi. Takoder smo spomenuli da ieOmer, r. a., uöio kiSnu do\,'u, moledi El Abbasa, amidzuAllahovog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, da uöidoru za njih, sve dokkisa nije poöela da pada.

Imam Ebu-Nu'ajm zatim kaze: "Nuh, a. s., je ostao sasvojim narodom 95o godina. Na kaju ovoga perioda iebroj ljudi i Zena, onih koii su vjerovali u niego!,u porukui koji su se ukcali sa njim na ladu, bio manii od stotine. S druge strane, na( poslanik, sallallähu .aleihi vesellem. je sa nama ostao nesto preko dvadeset godinapozivajuei Uude, nakon öega se njegova poruka rasirilai na istok i na zapad. Imperatori i tirani poput Cezatau Rimu ili Kisre u Perziji su se bojali da ne izgube vlastusljed Sirenja poruke islama.' Negus (vladarAbesinije) ikalj Jemena su pr ihvaril i islam, ali slobodnom voliom.bez straia i prisile. Ljudi su pohitali u islam u sküpi_nama, kako to Uzvi<eni Allai kaze: 'Kada Allahova oo-mo6 i pobieda dodu, i vidis liude kako u skupinama uAllaholt vieru ulaze, ti veliöai cospodara svoga hva_

' Perzijaje osvojena u prvorn stotjeau islamskog poziva od straneashabä Alanovog poslanika, sallatahu ,alejhi ve sellem

UPoREDIVANJE MU'DZIzA

le6i Ca i moli ca da ti oprosti, On .ie uviiek pokaianieprimao."' (En-Nasr, r.-3.)

Imam Ibn-Kesir, komentirajuöi ove aiete, kaze: ,'Nesto prije smrti Allahovog poslanika, sallallähu ,aleihi vesellem, Ällah mu je darovao pobjedu nad cijelom Medi-nom, Hajberom, Mekom, vedim dijelom Jemena i Ha-drame\.ta. Ostavio je iza sebe stotinu hiljada ashaba iliöal i vise. Primiöuöi se kra.iu svoga Zivota, pisao je svimvladarima na Zemlji pozivajuai ih UzviSenom Allahu.Neki od njih su mu odgovorili pozitimo, a neki su zboglainog ponosa odbili njegov poziv, te su postali gubit-nici, poput Kisre, koji je bio previse arogantan da pri-hvati islam, pa je Allai unisrio njegovo kmljevswo kojesu osvoiili ashabi Allalovog Poslanika, sallallähu 'alei-

hi ve sellem. Pobozne hatife Ebu-Bekr, Omer. Osmani Alija su, na istoku i zapadu, osvojili mnoga mjesta nazemlji, od istoönog do zapadnog mora, bas kako Alla-hov Poslanik, sallallähu 'aleihi ve sellem, kaze: 'Uzvijeni

Allah mi je pokorio Zemlju u tolikoj mjeri da sam vidioistoönu i zapadnu stranu (tj. njene rubovel. \4ast mogaummeta 6e dopirati toliko daleko koliko je zemlje pokorio za mene. Dvije riznice, cruena i biiela, su mi daro-vane.. .'r Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, ie,takoaler, kazao: 'Kada Kisra nestane, poslije njega neiebiti nijednog Kisre. Kada Cezar nestane, neöe biti visenijednog Cezara nakon njega. Tako mi Onoga u öiyioj'e

' Zabiljeteno kod Ebu-Da'"uda od Sevbana, r.a., u poglavlju 'ts

ku.enja'

Page 77: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

-!-

150

ruci Muhammedov Zivot, vi aete trositi blaga oba kra,Uevstva naAilahovom putu.' "'

Osim toga, upravo kao Sto je Nuhovo, a.s., prokli-njanje pogodilo sve ljude na Zemlji koji su Ziv.ieli u rodoba i kada su svi, osim njih nekolicine koji su vierovali,stladali u potopu, isto talo su blagoslov poruke Allaho-vog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, i njegova dovanadjaöali. Sve vise i vise ljudi je prihvatalo islam, viero-valo u UzvisenogAllaha, adokazi protiv nevjernika su seuövricivali. Uistinu, Allah Svemoini kazcl

'ä tebe smo samo kao milost wietovima poslali.,,(El-Enbijäl ro7)

Ebu Nu'ajm kaze: "Ako je Uzviseni Allah Nuha, a. s.,nazvao jednim Svojim imenom kada kaze: ,O, potomcionih koje smo sa Nuhom nosili! On ie, doista, bio robza|*aki $ekürä)J (El Isrä', 3.), Muhammeda, sallallä-hu 'alejhi ve sellem, je nazvao sa Svoja dva imena, pakaze: 'Dodao vam ie Poslanik, jedan od vas, teöko mu ieöto 6ete na muke udadti, jedva öeka da pravim putempoalete, a prema viernicima ie blag (Ae,tf) i milostiv(Rah.rn): " (Et--levbe, !2A.)

Ebu-Nu'ajm dodaje da, kada Uzviseni Allah pozivabilo kojega od Svojih poslanika, dozivaih niihovim ime,nom, pa kaze: "O Nuhu!, O lbrahimel, O Musa!, ... Ali,kada poziva Muhammeda, sallalläiu 'aleihi ve sellem,On kaZe: "O Poslaniöel, O Vjerovjesniöe!, O, ti umotani!,..., öime jasno ukazuje na njegovu, sallallähu ,aleihi vesellem, öast.

Mu'DZrzE MUHAMMEDA, ^ . s .

' Zabiliezeno kod imama Buharije u pogtavlju ,'Vrline AltahovogPoslanika, sallallähu alejtri ve sellem

UPoREDIvaNJE MU'DZrzA

Takoder, kada su nevjernici prigovarali i twdili da sunjihovi poslanici bili ludi i budalasri, svaki od poslanikaje odgovarao samo za sebe. Nuh, a. s., kaze: ,,O narodemo.i," - govorio ie on - " nisam ia ni u kakvoi zabludi,nego $am poslanik Gospodara svjetoval' (El-A'räf, 61.)

Hud, a. s., tal(oder kaZe: "O narode moi", - govorio ieon - "nisam ja neznalica, nego sarn Cospodara svie-tova poslanik." (El-A'räl 6Zl

Kada je faiaon rekao Musau, a. s.: "Ja mislim , o Musa,da si ri doista opöinien," (El-Isräl ror.) Musa, a. s., muodgovara: "Ti znas da ovo niie dao niko drugi negoGospodai nebesa i Zemlie, kao oöigledna znarnenia, iiamislim da 6eS ti, o faraone, sigurno nastradati." (El-Isrä'. ro2.)

U sluöaju Muhammeda, sallallähu 'alejhi ve sellem,Uzviseni Allah odgovara umjesto svoga Poslanika, sal-lallähu'alejhi ve sellem, pa kada oni kazu: "Oni govore:'Ej, ti kome se Kur'an obiavliuje, ti si, uistinu lud! Za-sto narn meleke ne dovedes, ako ie istina Sto govoris!' "(El-HidZr 6. z) Uzviseni Allah odgovara: "Mi melekeöaliemo sarno s Istinom, i tada im se ne bi dalo rre-menadaöekaiu." (El-Hidzr, 8.)

Uzviseni Allah takoder kaze:"I govore 'To su izmiöliotine naroda drevnih; on

trati da mu se prepisuiu i uiutro i naveöe da mu ih öi-taiu'. Recir 'Obiavliu.ie ih Onal kome su poznate tainenebesa i Zemliq On mnogo prasta i smilostan je."' {El-Furkän, s. 6.)

"Zar oni da govore 'On je piesnik, saöeka6emo davidimo dta 6e mu sutleno biti.' 'Pa öekaite'- reci ti -'i ia 6u zaiedno savama öekatil'" (Et Tür 3o.-3r.)

15r

Page 78: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

UPoREDTvANJE MU DZrzaMu'DzIzE MUHAMMEoA, a.sr52

Uzvi6eni Allah takoder kaze u vezi Svo8a Poslanika,

sallallähu'ale jhi ve sellem:"A nije govor nikakva p.iesnika - kako vi nikako ne

vierujete! I nisu rijeöi nikakva proroka - kako vi malo

razmisliate! obtavaie on od Gospodara svjetova!" (El-

Häkka,4r. 43.)"Gotovo da te neviernici pogledima svoiim obore

kad Kur'an sluöaiu, govoredi! 'on ie, uistinu, luda!' A

Kur'aniesviietu ciielom opomena!" (El Kalem, 51.-52 )Allai Hvaljeni takoder kaze:"Nun. Tako Mi kalema i onoga dto oni pi5u, ti nisi'

miloö6u Gospodara svoga, lud; ti öeS sigurno nagladuneprekidnu dobiti, ier ti si, zaista nailiepöe 6udi." (El-

Kalem, r.-4.)"Mi dobro znamo da oni govorei 'Pouöava ga iedan

öoviek!' lezik onoga zbog koga oni krivo govore je ieziktutlina, a ovaj Kur'an ie na iasnom arapskom iezikui'(En-Nahl, ro3.)

Komparacija mu'dZiza Muhammeda,s. a. v. s., i mu'dziza Huda, a' s.

Ebu Nu aim laze da je Uzviseni Allah unistio narodI{uda, a. s., vjetrom, Saljuei ga kao kaznu zbog njihovognevjerovanja. Sa druge strane, Allahovom Poslaniku'sallallähu 'alejhi ve sellem, je data pobjeda putem vje-travbici Et-Ahzab (Saveznici), kao sto Allah kaze:

"O vjernici sietite se Allahove milosti prema vamakada su dovasvoiske doöle, pasmo Mi protivniihvie-tar poslali, a i vojske koie vi niste vidieli - a Allah do-bro vidi Stavi radite." (Bl-Ahzäb, 9.)

Allahov Poslanik,\allallahu alejhivesellem potvrdu-

iuii ro, kaze: Dala mi je pobicda sa fs-sabaom (isloani

vietar, koiim je neprijatelj prestravljen], a narod Ad je

uniSten sa Ed-Deburom (zapadni vjetar) "'

Komparaciia mu'dZiza Muhammeda'

s, a.v. s., i mu'dziza Saliha' a' s'

Ebu-Nu'ajm navodi da, ako neko kaze dajeAllah dao ka-

milu poslaniLu Sa[hu a s ' koia ic izaila iz sli iene kao

mu dZizLr idao ioj vodu da piic u odredenom danu a

nieeou narod je pio aruEog dana mozemo re'i da ie Al-

lahäaoVuhamm"du sallallähu aleihivesellem ne6Lo

sliöno ili öak i vise. Kamila Saliha, a s ' nije razgovaraß

"u nilrn, .titi i".uj"aoöila da je on Allahov poslanik' dok

L. ,ä dru*",,run" ko. i la sv jedocila da ie Mu hammed'

saLtalaf:Li atelni ve sellem Allahov Poslanil zalila mu

." ,tu ,ti"rrog utorr-tlka koji je nije propisno hranio i koii

iu ie zeiio za]aati o tomc smo govorili ranije u poglavlju

o ioiavi nlegove sallallähu aleihi ve sellem Poruke' da

ßa je sti iena pozdravliala, kao i drvece'

Komparacil a mu'd-Ziza Muhammeda'

s, a,v. s., i mu'dziza Ibrahima, a' s'

Imam Zemelkani (Allai mu se smilovao) kaze: "Kao sto

se ueasila vat.a kada je u nju ubaöen Ibrahim' a s ' i nije

' Zabiijezeno kod imamaAllahu radikise)"

Buharije u poglavlju Ellstiska' lDova

Page 79: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

r54 Mu'DZrzE M uI IAMMED^, ^ . s . UpoREDrvANlE MU'DZlzA r55

ga sprzila, isto talo se prenosi da se vatra u Perziji uga-sila kadajeAllahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem,roden, tj. öetrdeset godina prije Objave. Vatra lbrahima,a. s., se ugasila kada je on dircktno stupio u kontakt sanjom, dok se vatra u Perziji ugasila iako je bila daleko odPoslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, i prcstorno i we-menski.

Ebu-Nu'a.im kaze: "Ako neko kaze: 'lbrahimu je datoiskljuaivo pravo da bude Halilullah (blizak A.llahov prijatelj) pored toga sto mu je daro poslanstvo', odgovaramo da.ie Allah uzeo Muhammeda, sallalläiu 'alejhi vesellem, kao ialila (neko ko se najvise voli od svih ljudi iko je najblizi, ito je stepen iznad stepena obiönog pri.ia-teljstva i ljubavi) i najvi5e ga volio. Imam Muslim biljeziod lbn-Mes'uda, r. a., koji kaze da je Allahov poslanik,sallallähu 'alejhi ve sellem, kazao: "Kada bih uzeo nekoga za halila, osim moga Gospodara, definiti\,ro bi tobio Ebu Bek, ali on je moj brat i moj drug. A Atlah UzviSeni i Slavljenije uzeovasegabrata i druga (misle6i ovimna sebe, sallallähu 'alejhi ve sellem) za halila."'

Imam Muslim biljezi od Ubejja ibn Ka'ba, r a., da ieAllahovPoslanik, sallallätlu 'alejhi ve sellem, kazao u du-gom hadisu: ". . . naretleno mi ponovo, po tredi put, dauöim na sedam dijalekata i (bilo mi je reöeno): ?majprauo traZiti od Mene za suaki od odgovora koje sam tidao ita aelii.' Rekao sam: 'Moj Allahu! Oprosti momeummetu, oprosti mome ummetu, a tre6u (molbu) od-lazem za Dan kada öe se sva stvorenja okenuti meni,

ukljuöuju6i öak i lbraiima (radi öefa'ata)."'t Ovaj hadis nas uvjerava daAllahov Poslanik, sallallähu 'aleihi vesellem, ima visi status, jer öe se svi okenuti njemu naSudnjem danu. To takoder ukazuje na to daje PoslanikIbrahim, a. s., najvi5eg stepena nakon Allaiovog Posla-nika, sallallähu 'alejhi ve sellem, posto on nikoga dru-goga nije spomenuo u hadisu osim njega.

Ibrahimove, a. s., vizije i vizije AllahovogPoslanika, s. a. v, s.

Kur'an kaze: "I Mi pokazasmo Ibtahimu carstvo ne-besa i Zemlie da bi ölTsto vierovao." (El,En'äm, 75.)

Uzviseni Allah je takoder kazao u vezi Muhammeda,sallallähu 'alejhi ve sellem: "Hvalien nekaje Onai koiiie u iednom öasu noöi preveo Svoga roba iz Hrarna öas-nog u Hram daleki, Eiiu smo okolinu blagoslovili kakobismo mu neka znarnenia NaSa pokazali. - On, uisi-tinu, sve öujei sve vidi." (El-Isräl r.)

U mnogim hadisima se navode detalji vezani za svevizue koje je Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, imao zavrijeme Nodnog putovanja (Isra i Mi'radZ),koje öemo, ako Bog da, spomenuti kasnije.

Poretlenie strpljenja Muhammeda, s. a.v. s.,i strpljenja Ja'kuba, a. s.

Imam lbn-Hamid pravi poredenje izmedu iskuöeniaIa'kuba, a.s., zbog gubitka sina Jusutä, a.s., njegove

' Zabiljezeno kod imama Muslima u poglavlju "Vrtineashaba',' Zabilje;eno kod imama Müslilna u poglavlju Namaz putnika

Page 80: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

r5b Mu'ozrzE MuEAMMED^, A. s,

strpljivosti i konstantnog trazenja pomoai od Allaha pu-tem dove i iskusenja Allahovog poslanika, sallallähu'alejhi ve sellem, koja se ogledaju u gubljenju sina Ibmhima, njegove strpljivosti i prihvatanja Allahove volje iodluke sa zadovoljstvom kada je rekao: "Oai liju suze,a qrce ie Zajosno, ali neiemo niata reai osim onoga saöim je zadovoljan nas Gospodar O lbrahime, zaista smotuzni zbog rastanle s tobom!,,t

Imam Ibn-Kesir dodaje: ,,fa kaZem: i viSe od toga.Tri köerke Allahovog poslanika, sallallähu ,alejhi ve sellem, Rukajja, Ummu Kulsum i Zejneba umiru za wi_jeme njegova Zivota, kao i niegov amidza Hamza (AIla-hov Lav) koji je ubijen i iskasapljen (nakon ubistva) nadan Uhuda. Ali on je sve ove nesreöe doöekao strpljivo isa zadovoljstvom (jer su od Allaia).,,

Znamenia koja su data Musau, a. s.Najveliöanstvenija znamenja koja su data Musau, a. s.,jesu devet znamenja koja su spomenüta u suri fl_Isrd,i"Mi smo Musau devet oöevidnih znamenja dali. . . ,, (El_Isräl ro1.) Kao sto smo naveli ranije, ova znamenJa su:Stap koji se pretvarao u zmiju, ruka koja bi, kada bi jestavio u dzep i izvadio, sijala kao mjeseöina, dova kojuJe uputio Uzvisenom Allahu protiv svog naroda i kojamu je uslisana, pa ih je pogodila Allaiova kazna: po_plava, skakavci, usi, Zabe, krv, suöa, nedostatak voa; (iZitarical, (ve6ina niihje spomenuta u su El-A14 r3o.133.). Znamenja koja su data Musau, a. s., bila su joi

UPoFEorvANlE MU'DZtzA

i razdvajanje mora na dva dijela öime je spasen Benu_Israil, spustanje "mane,, (wste jela, nesto poput slatkeivakaae gume) i selve rvfstapticer. tatoder, tada ieMus_.a, a.s., lraTio vodu za svoi natod. na_redeno mu jedauda u stijenu svojim Stapom, paje poteklo 12 izvom.Tu su i druga znamenja kao Stoje kazivanje o kravi, koieJe navedeno u suri El- Bekare (Krava).

Poredenje izmeilu Stapa Musaa, a. s., itesbiha kamena u rukarna AllahovogPoslanika, s. a. v. s., i blagoslovljenih ljudiiz njegovog ummeta

Vezano za Stap Musaa, a. s., imamZemelkani kaie: "Kao5to se Stap Musaov pretvaJao u Zi\,u zmiju, kamen (koiije cvrsra materi ja) je vel iöao Allaha {lesbilr) u ruci AJlahovog Poslanika, sallallähu ,alejhi ve sellem.,, Navelismo l?nije hadis kojega biljezi imam Beiheki od EbuZetn, La., a u kojem je kazano da je kamelje veliöaloAllaha u rukama Allaiovog poslanika, sallallähu ,aleihive sellem: "Drzao ih je na svome dlanu kada su poaelislaviti i veliöati Uzvisenog Allaha, öak smo öuli njihovojecanje (kao jecanje panja od palminog stabla). Kada ihje Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, spustio,ul isal i su se. Allahov Poslanik, sal lal läiu alejhi re sel_lem, ih je ponovo uzeo i stavio ih na dlan Ebu_Bekra, Dasu oni poöeli da veliaaju i slave Uzvisenog Auaha, taksmo öuli njihovo jecanje (kaojecanje panjaodpalminogstabla). Kada ih je spustio, utisali su se. Allahov posla-nik, salallähu 'aleihi ve sellem, ih.ie ponovo ih je uzeo

157

' Zabiljdeno kod imama Buharjje u poglavlju Dzenaze,,

Page 81: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

t5ö Mu DZrz€ MuHAMMEDA, A, s .

i stavio ih na Omerov dlan, pa su oni poaeli da veliöajui slave Uzvi3enog Allaha, öak smo öuli njihov plaö po-put plaöa panja od palminog stabla, a kada ih je spus-tio, utiiali su se. Allahov poslanik, sallallähu ,alejhi vesellem, ih je stavio na Osmanov dlan, pa su oni poöelida veliöaju i slave UzvisenogAllaha, öalI< smo öuli njihovplaö poput plaöa panja od palminog stabla, a kada ih jespustio, utisali su se. Allahov poslanik, sallallähu ,alejhive sellem, je tada rekao: 'Ovo je hilafet (nasli.iede) pos,lanstva.' "

Övrsti predmeti razgovaraju sa njimNaveli smo ranije u podnaslor.u: "M\t'dZize vezane zaZemlju" mnogo hadisa koji pruzaju detalie o ovaLvimsluöajevima, kao 3ro je hadis kojega biljezi imam Buhariod Ibn Mes'uda, r. a., koji kaie da su auli da hrana veliöaUzvisenog Allaha. Takoder je stijenje selamilo Allaho_vog Poslanika, sallalläiu 'alejhi ve sellem, kako ie zabil jeTeno kod imama Muslima od Dzabira. r. a.. koii kazedaje Allaiov Poslanik, sallallähu ,aleihi ve sellem, kazao:"Znam kamen ko.ii me pozdravl.iao u Meki i prije negomi je poaela silaziti Objava. Mogu ga prepoznati öak isada." Taloaler smo naveli hadis o drvetu koje bi doilokada bi ga Allahov Poslanik, sallallähu ,aleihi ve sellem.pozvao i hadis o dva drveta koja su se spojila kada imje Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, naredio,kal@ biljezi imam Muslim od Dzabira, r. a., u dusom ha-disu: ...Allahov loslanil,sallallahu aleihi vesellem, 1eotiiao do jednog drvera, povukao iednu njegoVu granui rekao: 'Slijedi me (tj. budi pod mojom kontrolom), uz

UPoREDtvANlr MU DZIZA

Allaio\,u dozvolul pa ga je ono slijedilo kao Sro kamilaslijedi jahaöa koji je vodi za povodac u Dlenom nosu.Kada ie do(ao do drugoga drveta, powlao je jednu nje-govu granu i rekao: 'Slijedi me, uz Allaho\,.rl dozvolul iono ga je sliiedilo kao i prvo. Kada je doaao na polovinuudaljenosti izmedu ta dva dffeta, rekao je: ,spojite seuz Allahovu dozvolu', pa sü se spojila. . . " (navedeio upoglavl.iu "Hrana se umnozavala u niegovoj ruci,,)

Allaiov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je po-zvao grozd datula (na palminom drvetu), koii ie do_Sao slalucuai, lako ie zabil jezio imam Beileki od Ibn-Abbasa, r. a., koji kaze: "Grozd datula je sisao na tlo sapalminog stabla i nastavio skakati sve dok nije dosaou mke Allahovog Poslanika, sallallähu ,alejhi ve sellem.Kada mu.ie Allahov Poslanik, sallallähu ,aleihi ve sellem.naredio da se vmti, grozd se vratio na svoie miesto nastablu. eovjekje rekao: 'sviedoöim da si tiAllahov poslanik', i prihvatio islaln."

Naveli smo i hadis kojega biljezi imam Buhari od DZabira, r a., kalo ie panj plakao zbogtogajto mu ie nedostajao Allahov Poslanik, satlallähu 'aleihi ve sellem.

Porerlenje izmetlu razgovora Musaa, a. s., iNoCnog putovanja Allahovog Poslanika,s, a.v s., i viilenje njegova Gospodara

Imam Muslimbiljezi od Ebu-Zerra koji ka.Ze: "pitao samAllaiovog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem: ,Dali sividio svoga Gospodara?' (tokom Isra' i Mi'radza). Od-

159

Page 82: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

rtio Mu'DZrzE MuHAMM€DA, A. s .

govodo je: 'On je Svjetlo, kako sam Gamogao vidieti?"'tTakotler kada je Musa, a. s., tazgovarao sa Svo.iim Gos-podarom na Sinaju, pitao je da Ga vidi, ali mu to nijedozvoljeno.2 Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sel-lem, .ie razgovarao sa Uzvisenim Allaiom u noöi Isra'a ividio je svjetlo, kako je to zabil.iezeno u hadisu imamaMuslima.

Imam Ibn,Hamid taloder biljezi ovaj dogadaj i do-daje: "Uzviseni Allah je rekao Musau, a.s.: "I Ja samutinio da te svako voli i da rastes pod okom Motim."(Tä+rä,3s.)

A Muhammedu, sallalläiu 'alejhi ve sellem, ie rekao:"Reci: 'Ako Allaha volite, mene sliiedite, i vas 6e Allahvolieti i grijehe vam oprostiri!, - a Allah praita i sami-lostan ie," (AIi 'Imrän,

3L)Uzviseni Allai nam je kazao i o bijeloj, bljestavoj ruci

Musaa, a. s., kojom ga je pomogao u borbi protiv fara-ona: "Uvuci svoiu ruku u nledra svoj4 poiavice se bi-iel4 a bez mane, i priberi se tako od straha! To sudva dokaza od Gospodara tvoga faraonu i glavejinamaniegovim; oni su, zaista, nar:od raskalaseni.,, (EI-Kasas,32.)

UPoREDtvANJE MU'DZrzA

Uzviöeni Allah je dao Allahovom poslaniku, sallaläiu'alejhi ve sellem, puno veliöanstvenih znamenia. od ko-jih su: rascjeplj ivanie Mjeseca, kako.ie zabil jezeno i uKur'anu i u sunnetu. Imam Ibn-Hamid kaZe, komenti_rajuöi sjaj Musaove, a. s., ruke da su ashabi opisali liceAllahorog Poslanika, sallallähu aJejhi veselJ"., tuaubiosjetio zadovoljstvo radineöega, dasiiakao pun miesec.Imam Buha biljezi od Ka'ba bin Malika koii kaie u du_gom hadisu: ". . . Kada god biAllahov poslanik, sallallähu'alejhi ve sellem, bio sretan, njegovo lice se siialo kao daje dio Mieseca."r

Naveli smo kod spominjanja vrlina ashaba kazivanieo dvo.iici ashaba, Usejdu bin Hudajru, ra., i Abbadubin Büru, koji su otisli od ku6e Muhammeda, sallalähu'alejhi ve sellem, u veoma mmönoj noöi i svaki od niihje imao itap u ruci. Stap.iednoga od njih je osvjetljavaoput ispred njih, a kada su se razdvojili i itap drugoga jepoöeo svijetliti. izabiliezeno kod imamaAbdurrezzala).Takoder smo naveli pod istim podnaslovom kazivanle oashabu öiji su prsti osvjetljavali put ispred njega (kakobiljezi imam Buhari u svojoj kniizi,,Et-Tadh, (Historiia).

Poredenje mu'dZizaAllahovog Poslanika,s. a. v, s., sa mu'dZizama Idrisa, a. s.Imam Ebu-Nu'ajm, kao i mnogi mufesiri (tumaaiKur'ana), smatraju da je Idris, a. s., bio jedan od posla-nika koji su poslani Benu lsrailu. Genealozi smatraiuda

I Zabilje;eno kod imama Buhariie u poglavlju '\,Hine AlahovogPoslanika, sallallähu'alejhi ve seilem"

'Zabiljezeno kod nnama Muslima u poglavlju 'Vjerovanje'Ovajdogadajie spomenut u Kur'anu, kako uzviseniA ah kaze:

"I kad Nam Musa dode u odredeno wijeme, i kada mu cospo-dar njegov progovori, on reöer 'cospodan moi, ükati mi se daTe tidiml' -'Ne mozes Me vidjeti - re6e -, 'ati pogledai u onobrdo, pa ako ono os.ane na svom mjestu, vidi€fes Me!' I kad seGospodar njegovonom brdu otkri, On ga sa zen iom sravni, aMusa ee onesviies6€n stro!äli. öim s€ osvii€sti, ret€r 'H!€Ii€nneka si! Ikjem Ti se, ja sam viernik pni!,,' (El-A,räl ra3.)

Page 83: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

162 Mu'DZrzE MUHAMMEDA, a. s .

je doiao prije Nuha, a. s., u liniji koja ga veze za Adema,a. s., i oni misle da se na to odnosi ajet "I Mi smo ganavisoko miesto digli." (Merjem, s7)

Ipalq nasem Poslaniku, sallalläIu 'alejhi ve sellem, jedat mnogo visi status nego ovaj, kako on saln navodi, i onjemu se s poitovanjem govori i na ovome i na drugomsvijetu. UzviSeni Allah kaze: "l spomen na tebe visokouzdigti!" (El Inöirah, 4.). Dobro je poznaro da se nje-govo ime spominje kod svaloga ezana, petputasvalogadana, na istoönom i zapadnom dijelu Zemlje, kada mu-ezzi\ kaZet "Svjedoöim daje samo Allah Bog i da je MuhammedNiegovpos lan ik . takodacesen jegoro imcza-uvijek spominjati u ezanu skupa sa Allahovim imenom.

Viii status Allaiovog Poslanika, sallallähu 'alejhi vesellern, uodnosunadruge poslanike öe se manifestovatii na Sudnjem danu, kada mu je Uzviseni Allah obeöaoMekAmu-l-mahmüd (Mjesto Zaivale i Veliöanja). ImamBuhari biljeziod Enesa, r. a.: "Allahov Poslanik, sallalla-hu 'alejhi ve sellem, je kazao: 'Vjernici öe dugo öekati naDan prozivuenja, da poöne obraöun djela, pa öe se zabrinuti. Stoga öe reii: 'Zamolimo nekoga da se zalo'iza nas kod Gospodara da nas skloni sa ovoga mjesta.'Otiöi öe Ademu, a. s., i redi 6e mu: 'Ti si Adem, ti si otacljudi. Allah te stvorio Svojom vlastitom Rukom, bota-vio si u Njegorar Dzennetu, naredio je Svojim melekimada ti uöine sedzdu i nauöio te imenima svih stvari. HoöeS li se zaloZiti za nas kod Gospodara, da nas skloni saovoga mjesta?' Adem ee reöi: 'Ia nisam podesan za to.'Zatim öe spomenuti svoju gresku koju je poöinio, ti. ie-denje ploda sa drveta sa kojega mu je bilo zabranienodajede. Ioi öe rcöi: 'ldite do Nuha, prvog poslanika ko,

UPoREDTvANJE MU'DZrzA

jega je Allah poslao ljudima na Zemlji.' Ljudi 6e oti6ido Nuha koji öe reöi: '.la nisam podesan za to., Zatimae spomenuti svoju greaku kojuje poainio, tj. pitanje ilimolbaAllahu, a da nije znao da to ne treba pitati ili mo-liti. Reöi ae: 'ldire lbrahimu, Halilü r Rahmanu., Oti.,�ae do Ibrahima koji 6e reöi: 'Ja nisam pode sa1 za to.' Za-tim ae spomenuti tri rijeöi koje je rekao, a u kojima jebilo neistine, pa öe im reöi: 'Idite Musau kojem je Allaidao Tevrat, koji je sa Njim direktno razgovarao i ko.ii Muse priblizio radi razgovora.' Oti6i öe kod Musaa koji aere6i: 'Janisampodesan za to.'Zatim 6e spomenuti svojugresku koju je poöinio, tj. ubistvo aovjeka, pa 6e im reöi:'Idite Isau, Allahovom robu i Njego!.u namjesniku, dusikoja je kreirana Njegovom voljom i Njegovom Rijeöju.,Otiöi öe Isau koji 6e redi: 'ia nisam podesan za to. Bo-lje je da odete Muhammedu, robu Allaiovom kojemu suoprosteni svi grijesi kojeje poöinio ikoje bi mogao poöi-niti (u buducnosti).' Doöi öe do mene i ja öu pitati mogaGospodara daudem kodNjega, pa ae mi biti dozvoljeno.Kada Gavidim, past öu nasedzdu, aOn öe me ostavitinasedzdi koliko to On bude htio, a zatim öe mi reti: 'Mu

hammede! Podigni glauu i gouori, bit öei saslu:an. Zauzimaj se, zauzimanje öe ti biti prihuaöeno. TraZi ita ho-tei, bit te tidato.'Podiöi 6u glavu, zaivaliti se mom cos-podaru najl.iepsim rijeöima zahvale kojima 6e me Onpoduöiti. Allahmi neie dozvoliti da se zauzimarnzapo-jedine (vrste ljudi). Druge 6u uzeti i uvesti u Dzennet."'Katade kaze: "Cuo sam Enesa da kaze da je Atlaiov pos-lanik, sallallähu 'ale.ihi ve sellem, kazao: 'Izaöieu iizvestiih iz DZehennema, a potom ih uvesti u Dzennet. Zatimau se vratiti i pitati moga Gospodara da udem kod Njega,

t63

Page 84: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DtzE MuHAMMEDA, A. s ,

pa ie mi biti dozvoljeno. Kada Ga vidim, past 6u nasedzdu, a On öe me ostaviti na sedzdikoliko to On budehtio, a zatim ie mi reer: 'Muhammede! podigni glauu igouori, bit tei sasluian. Zauzimaj se, zauzimanje öe tibiti prihuateno. TraZi ita hoöei, bit te ti d,ato., podili (uglalu, zahvaliti se mome Gospodaru najl.iep jim ri.ieöimazahvale kojima öe me On poduöiti. Allah mi neöe do-zvoliti da se zauzimam za pojedine (vlste ljudi). Druge6u uz€ti i uvesti u Dzennet., ,, Katade dodaie: "öuo samEnesa da kaZe da .je Allahov poslanik, salallAhu ,aleihive sellem. kazao: "lzaii cu i izvesti ih iz Dzehennema, apotom ih uvesti u Dzennet. Zatim 6u se vratiti po tre6iput i pitati moga cospodara da udem kod Njega, pa öemi biti dozvoljeno. Kada Ga vidim, past öu na sedzdu, aOnde me ostaviti nasedzdikoliko to On bude htio, a za_tim 6e mi reöi: 'Muhammede! podigni glauu i gouori, bittei sasluian. Zauzimaj se, zauz,imanje öe ti biti prihu.t-ceno. TraZi ita hotei, bit ce ti dato., podiei 6u glalu, zahvalit i se mome Cospodaru nail jepsim ri jetimä zaivalekojima öe me On poduöiti. Allah mi neae dozvoliti dase zauzimam za pojedine (vrste ljudi). Druge 6u uzeti iuvesti u Dzennet." Katade dodaje: "öuo sam Enesa dakaze da je AIlaIov Poslanik, sallallähu .aleihi ve sellem.kaTao: Izaii iu i izvesti ih iz D2ehennema, a zarim ihuvesti u Dzennet. Niko neee ostati u Dzehennemu osimonih koje öe Kur'an zatvoriti (tj. onih za koje je odluöenoda vjeöno ostanu u njemul."' Zatim je prenosuac pro_uöio ajet: ".. , Gospodar tvoi 6e ti na onom sviietu hvaledostoino miesto darovati." (El-Isrä,, 79.). prenosilac do_daje: "Ovo je 'mjesto hvale dostojno' koje je Allai obe_

eao Svome Poslaniku." (tj. mjesto Sefa'adzije, zagovor_nika).t

Kao Sto smo ranije naveli, svim ranijim poslanicimasu data predskazanja o poslanikovom, salallähu ,aleihi ve sellem, dolasku. Allahov poslanik, sallallähu ,alej_hi ve sellem, je predvodio sve poslanike u zajedniökomnamazu tokom nodi Isra a (noönog putovanja) o kojojeemo detaljnije govoriti kasnije. Njegova vjera, islam,ostat öe sve do Sudnjega dana i nijedna druga viera jeneae modi dokinuti, niti.ie zami.ieniti.

Poredenje mu'dZiza Allahovog poslanika,s. a. v. s., sa murdzizama Daurda, a. s,Uzviseni Allai kaze:

"fi otrpi ono 5to oni govore i sieti se roba Naieg Da-mda, öwstog u vieri, koii se uvijek Allahu obra6ao,Mi smo brda potöinili da zajedno s njim hva.le Allahapriie nego sto Sunce zaate i posliie poöto grane, a i pticeokupliene - svi su oni zbog njegova hvalienja hvaluponavliali." (Säd, 17-19.)

"Mi $mo Davudu Naöu milost ulazali -,O brd4 po-navliajte zaj€dno s niim hva.lu, i vi ptice!' - i uöinili damu mekano gvoZile bude, ,Pravi iiroke pancire i öes-tito ih pleti!' - i öinire dobro, ier ta vidim sta raditevi." (Sebe', ro.-u.)

Allah Svemoönije uöinio daptice i planine hvale i za-hvaljuju Alalu sa njim. On nikada nije nista ieo osimonogaSto je zamdio vlastitim rukama. NaS poslanik, sal-

UPoREDTV NtE MU'DZrzA r65

'Zabiljdeno kod imama Buharijeu poglavlju "Tevhid'

Page 85: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

T

Mu'DZrzE MuH^MMEDA, A. s .

lallähu 'alejhi ve sellem, je uöio Kur,an veoma li.iepimBlasom. Dzubejr ibn Mut'am kaze da jc ̂ llahov poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, uaio suru lit-ft, na ak-SaJn namazu i da u svom Zivotu nije öuo ljepsi glas.

Kako su ptice iövrste planine izgovarale tesbih sa pos-lanikom Da\''udom, a. s., tako su ashabi öuli da tesbihaini kamenie na dlanu Allahovog poslanika, sallallahu'alejhive sellem, kako smo rekli ranije. Imam Buhari bi-ljezi od Ibn Mes'uda, r a., da je öuo tesbih koji je öinilahrana u rukama Allaiovog poslanika, sallallähu ,aleihive sellem, tj. dok ju je jeo. Takoder smo ranije govorilio peaenoj ovci koja je bila otrovana, a koja ga je obavi-jestila da.ie otrovana (u poglavl.iu o mu,dzizama koje seodnose na Zivotinje). Nema diskusije da je tesbih malog,öwstogkamenja, koje u sebinema rupa, mnogo öudnijeod toga da to öine planine, ko.ie imaju mnogo rupa i pe_aina i iz kojih odjekuju.iaki zvukovi.

Znamo da je Poslanik Davud, a. s., jeo ono Sto je za_radio svojim sposwenim rukama, Sto je, inaöe, bila ipraksa Allaiovog Poslanika, sallallähu ,alejhi ve sellem.Cuvaoje ovce za ljude iz Meke, pa.ie imao obiöaj re6i dasu svi poslanici bili pastiri. ISao jc, takodet u Siriju raditrgovine Hatidze, r. a.

Uzviseni Allah kaze o Davudu, a. s.: ,,... i dali mu vie-roviesniötvo i sposobnost da rasuduie.,, (Säd, 20.) Spo_sobnost za rasudivanje koja je data Allahovom posla_niku, sallallahu 'alejhi ve sellem, bila je savrsenija odsposobnosti koja.ie data ranijim poslanicima. poredtoga, njegov Serijat je savrseniji od ijednog ranijeg Se_rijata, a ujedno je i posljednji. Imam Buhari biljezi odEbu Hurejre, r a., da je Allahov poslanik, sallallahu,alej

hi ve sellem, kazao: "Poslan sam sa jezgrovitim govo-rom, koji ima najsira znaöenja i potpomognut sam sastrahom (da me se neprijatelj plasi). Dok sam spavao,doneseni su kljuöevi (svih) zemaljskih znica i stavljeniu mo je ruke."'

Poredenje mu'dZiza Allahovog Poslanika,s. a. v s., sa mu'dZizama Sulejmana, a. s.

Uzvi5eni Allah kaZe u Kur'anu:"I Mi smo dali da mu sluze: vietai - koii ie prema

zapovijedi niegovoi blago puhao onarno kuda je onhtio - i Seitani, sve graditelii i gnjurci, i drugi u buka-giie okovani. 'Ovo ie NaI dar, pa ti oslobodi ili zadrZi,ne6e5 zbog toga odgovarati!' On ie, doist4 blizak Narnai öeka ga krasno prebivaliste." (Sad,36.-40.)

"A Sulejmanu vietar taki poslusnim uöinismo - pozapovijedi niegovoj ie puhao prema zemlii koju smoblagoslovili; a Mi sve dobro znamo; i Sejtane neke dazbog niega rone, a radili su i poslove druge, i nad njimsmo Mi bdteli." (El-Enbijäl 8r. 82.)

"A Suleimanu - vietar, uiutro ie prevaljivao rasto-ianie od mjesec dana, a naveöe rastojanie od mjesecdana; i uöinili smo da mu iz izvora rastoplien bakarteöe i da dzinnovi, voliom ntegova Gospodara, predniim rade; a kad bi neki od niih otkazao posluönostnaredeniu Nasem, uöinili bismo da ognienu patniuosieti. Oni su mu izradivali sto god ie htio; hrarnove ispomenike, i zdjele kao öatrnie, i kotlove nepokretne.

UpoREDrvANjE MU'DZrzA '\67

I Zabiljezeno kod imama Büharije u poglavlju "Dtihad'

Page 86: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

Mu'DZrzE MUHAMMEDA, A. s,

'Tfudite se i budite zahvalni, o öeliadi Davudova!' - Amalo je zahvalnih metlu robovima Moiim." (Sebe', r2.-13.)

Istina je da je Allah Svemodni podredio Sulejmanu,a. s., vjetar, ali Kur'an spominje u suri El-AhzAb (Sa,'tez-nici) daje UzviseniAllah poldonio Svome Poslaniku, sal-lallähu 'alejhi ve sellem, pobiedu nad njegovim nepr iia-teljima putem vjetra, koji.ie poslao protivniih. UzviseniAllah kaZe u Kur'anu: "O viernici, sietite se Allahovemilosti prema vama kada su do va$ voiske do$le, pasmo Mi protiv niih vietar poslali, a i voiske koie vi nistevidieli - aAllah dobro vidi sra vi radire." (Et-Ahzäb, 9.)

Imarn Muslim biljezi od lbn-Abbasa, r. a., da je Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, kazao: "Data

mi je pobjeda sa Es-Sabaom (istoöni vjetar, kojim jeprestravljen neprijatelj), a narod Ad je unisten sa Ed-Deburom (zapadni vjetar)." Imam Buhad biljezi odDZabira bin Abdullaha, r. a., daje Allahov Poslanik, sal-lallähu'aleihi ve sellem, kazao (u duZem hadisu): "Dato

mi je pet stvari koje nisu date nikom prije mene: Allahmi daje pobjeduputem straia (zasüasujuci moje nepri-jalelje) na razdalj ini od mjesec dana putovanja.. . "

Druga mu'dziza koja je data Sulejmanu, a.s., jestevlast nad Sejtanima i dzinima da rade ono 5to im on na-redi, kal@ je navedeno u prethodnim ajetima. UzviseniAllah.le poslao meleke da se bore sa Allahovim Poslani-kom, sallallähu 'alejhi ve sellem, u mnogim prilikama,kao sto ie na dan Uhuda, dan Bedra, El-Aizaba i na danHunejna. Imam Buhari biljezi od Ebu-Hurejre, r.a., daje Allaiov Poslanik, sallallähu 'aleihi ve sellem, kazao:"jedan od snaznih metlu dzinima mi ie dosao iznenada

UPoREorvaNJE MU'DZrza

juöer da mi pokvad namaz. Allah je dao da ga savladami uhvatim. Imao sam namjeru da ga svezem zajedan oddZamijskih stubova kako biste ga mogli vidjeti, a ondasam se sietio dove moga brata Sulejmana: 'Gospodaru

moji - rekao ie - 'oprosti mi i darui mi vlast kakvu

niko, osim mene, ne6e imati! Ti uistinu, bogato daru-

iedl' (Sad, 3s.), pa sam ga pustio, prokletenog."rAllah je poslao grupu dzina da slusaju Ku/an, kako

stoji u suri El-,Ahk4, jer su oni, ustvad, vjerovali u nje-govu, sallallähu 'alejhi ve sellem, Poruku. Odmah suse lTatili medu svoj narod da ga opomenu i pozo!'u daprihvati islam, jer je Allahov Poslanik poslan i liudimai dzinima. UzviSeni Allah kaie: "Kada ti poslasmo ne-koliko diinnova da Kur'an sluSaiu, kada dodoSe da gaEuju, oni rekose 'Pst!' A kad se zavrsi, üati5e se na-rodu svome da opominiu." (Bl-Ahkäl 29.)

Poretlenje mu'dZizaAllahovog Poslanika's. a, v. s., sa mu'dZizama Isaa, a. s.

Kur'an nam govori u mnogim surama o mu'dzizamakoje je Uzviseni Allai darovao Isau, a. s , ukljuöujuöi isliedeöi ajet: "... i poslati kao poslanika sinovima Isra-ilovim: 'Donosim vam dokaz od Gospodara valeS: na-pravi6u vam od ilovaöe neöto poput ptice i pühnudu uniu, I bi6e, voljom Allahovom, Prava ptlca, I iscieliöusliiepa od rotlenia, t 8ubalra, i ozivliava6u lnrtve, vo-liom Allahovom, i kaziva6u vam Sta iedete i 5ta u do-

169

r Zabiljezeno kod imama Buharije u pogLavlju "Vjerovjesnici"

Page 87: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

MU,DZIZE MUHAMMEDA, A. s , UPoREDTvAN)E MU DZTz^

movima gomilate; to 6e, uistinu, biti dokaz za vas, akopraviviernici budete." (Äli'lmran, 49.)

Naveli smo ranije u ovojknjizi mnoge predajekoie ka-zuju da je Allahovog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sel-lem, pozdravualo övrsto stijenje, kako je panj od stablapalme plakao kada ie Allahov Poslanik, sallallähu 'alef-

hi ve sellem, poöeo koristiti minber umjesto njega. Takoder smo naveli hadis o otrovanoi ovci, koia ie obavi-jestila Allahovog Poslanika, sallallähu 'aleihi ve sellem,da su je Zidovi zatrovali sa namjerom da ga ubiju. Akoje ozivljavanje umrle osobe (Allaiovom voliom) velikoznamenje, onda je davanje Zivota övrstoj stijeni jos veIiöanstveniji. Na dan Uhuda, kako biliezi Ibn HiSam(koji je napisao biografiju Allaiovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem), Katade, r. a-, (jedan od ashaba) jebio pogoden u oko koje je, nakon udarca, palo na niegov obraz. Allahov Poslanik, sallallähu 'aleihi ve sellem,gaje uzeo u ruku i vratio na njegovo mjesto. Allahovomvoljom oko je ozdravilo i Katade je mogao da na njegagleda kao i ranije.

Kazivanje o slijepom öovjeku koji je ponovodobio svoj vid nakon dove AllahovogPoslanika, s. a. v. s.

Imam Bejheki biljezi od Osmana ibn Huneifa da ie ka-zao: "Doiao je Allaiovom Poslaniku, salallatlu 'alejhi

v,e sellem, slijep öovjek i Zalio mu se da je izgubio vid.Covjek je rekao Poslaniku, sallallähu 'aleihi ve sellem:'Allahov Poslaniöe! Nemam nikoga ko bi me vodio (po-

17r

sto sam slijep aovjek), pa mije postalojako resko dabilokuda idem.' Allahov Poslanik, sallaläiu ,alejhi ve sellem, mu je rekao: 'Idi i uzmi abdest, klanjaj dva rek,atai reci: 'MojAllahul Molim Te i obraöam ti se dostojans-tvom Tvoga poslanika Muhammeda, poslanika milosti.Muhammede! Obmöam se mome Gospodaru, tvojimdostojanstuom i tvojom öasöu da mi vrati moj vid. MojAllahul Molim za njegov Sefa'at za mene!"' Osman kaze:"Talo mi Allaha, nismo se pomakli sa svojih mjesta, anismo tamo dugo ostali, a öovjek se veöwatio metlu naskao da nikada nije bolovao ni odjedne bolesti."

Page 88: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

No6no putovanie(Isrd i Mi'radZ)

No6no putovanje predstavlja öudesno putovanje AIla,hovog Poslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, iz Meke uMesdzidu I Aksa u Jerusalemu i njegovo uzdizanie nanebo. Uzviseni Allah kaze u Kur'anu: ,,Hvaljen neka ieOnai koii le u iednom öasu no6i preveo Svoga roba izHrarna öasnog u Hram daleki, öiiu smo okolinu bla-goslovili kako bismo mu neka znamenja NaSa poka-zali. - On, uistinu, sve öuie i sve vidi.,, (El-Isrä', t.)

Imam Buhari biljezi od Enesa ibn Malika, r a., koiiprenosi od Malika ibn Sa'sa'a, r. a., da je Allahov posla-nik, sallallähu 'alejhi ve sellem, opisujuci svoje Noönoputovanje, kazao: "Dok sam lezao u Hatimu," ili ie mo-Zda rekao: "u Hidzru, iznenada mi dode neko nepoznat irasjeöe i raspori me odavde dovde", pokazuju6i na svo.iaprsa, "i izvadi mi srce. Zatim je donesena jedna zlatnaposuda puna imana u kojoi je oprano moje srce, napunjeno (vjerovanjem) i ponovovrateno (na svoje miestol.Potom mi je dovedena bijela Zivotinja manja od mazge,a veia od magarca." Dzarud (koji je sjedio pored njega)upita: "Da li.ie to bio Burak, o Ebu-Hamza?" Enes od-

Page 89: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

176 Mu'DZrzE MUHAMMEDI, a. s.

'Sta te rasplakalo?' Musa odgovori: 'Plaöem jer 6e sljed-benici djeaakakojije poslan poslije mene uöi uDzennetu vedem broju nego moji sljedbenici', odgovori on. I on(Dzibril) se nastavi penjati sa mnom do sedmoga neba.Kada zatrazi da se otvori, bi reöeno: 'Ko ie to?' 'Dzibril',

odgovod on. A ko je s tobom?', bi upitan. 'Muhammed',

odgovori on. 'Da li je Muhammed ved poslan?', bi upi-tan. 'Da', odgovori on. Tada bi kazano: 'Neka je dobrodosao! Di!'na li dolaska!' I bi otvoreno. Kada sam uöao(iznad sedmog neba), ugledao sam Ibraiimal (Dzibril)reöe: 'Ovo je tvoj (pra)otac Ibrahim. Nazovi mu selam!'Ja sam mu nazvao selam na koji mi je on odgovorio irekao: 'Dobro dosao, dobri sine i dobri vieroviesniael'Zatim mije pokazan Sidretu-l-Munteha (Lotosovo drvona krajnjim granicama). Tamo su bile öetiri rijeke, dviieskrivene i dvije vidljive, pa sam upitao: 'Kakve su ovodvi.ie vrste rijeka, o Dzibrile?' 'Dvije skivene su dvijedzenetske djeke, a dvije vidljive su Nil i Eufrat', odgo-vori on. Potom mi bi pokazan El-Beitu-Ma'mur (Ku6aZivota/ibadeta). Onda mi donesose posudu napunjenuvinom. drugu napunienu n i jekom i rreau napunjenumedom. la uzeh mlijeko, na sra (Dzibril) reöe: 'Ovo jevjera islam u kojoj ste ti i tvoj ummet.' Zatim mi je propi-san namaz, i to pedeset namaza na dan. Medutim, kadasamsewatio iprosaoporcd Musaa, onme upitao: 'Statije zapovijedeno?' 'Zapovijedeno mi je pedeset namazasvakog danal odgovorio sam. (Musa) reöe: 'Tvoi um-metneöe moöi izdrzati pedeset namazanadan. Tako miAllaia, ja sam ved imao iskustvo sa ljudima prije tebe ipokuSao sam najbolje Sto sam mogao sa Izraelidanima.Zato, vrati se Gospodaru svome i zamoli olal<iicu za svot

No6No purovANIE (lsRA r Mr'saDZ)

ummet.' I ja se vmtih, pa mi On olalsa za deset. Medu-tim, kada sam se lTatio Musau, on reöe kao i raniie. I iase ponovo watih, pa mi On olalsa za deser. potom sevratih Musau, paon reöe kao i ranije. Ijase watih, pamiOn olaksa za deset. Zatim se vratih Musau, aonrcöe kaoi ranije. Potom se watih, pa mi On olaksa za deset, taloda mi osta narealeno deset namaza svaki dan. Zatim sewatih Musau, a on ponovi isti saviet. Tada se watih i bimi zapoiedeno pet namaza svakog dana. Kada se wa-tih Musau, a on upita: 'Sta ti je zapovijedeno?' ,Zapo-

vijedeno mi je pet namaza svakog dana', odgovorih. Onreöe: 'Zaista, tvoj ummet nede moai izvrsavati pet na-maza svakog dana. la sam imao iskustvo saljudima prijetebe i poku3ao sam najbol.ie ito sam mogao salzraeliöa-nima. Stoga, vrati se Gospodatu svome i zamoli olak-Sicu za svoj ummet.' 'Trazio sam od Gospodara svogasve dok se nisam zastidio i zato sam zadovoljan i poko-mvam se Allaiovoj naredbi', rekoh. Kada sam odlazio,glasnik povika: 'Smanjio sam obavezu i olaksao Mojimrobovima."'r

Hadis o Isra u i Mi'radzu prenosi viie od 20 ashaba Al-lalovog Poslanika, sallallehu 'alejhi ve sellem, i zabilje-Zen ie u svim hadiskim zbirkama.

Namaz Allahovog Poslanika, s. a. v. s., uMesdZidul-Äksa' prije uzdizanja na nebo

Imam Muslim biljezi od Enesa ibn Malika, r. a., koii kazeda je Allaiov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, kazao:

'Zabilje;eno kod imama Buharije u poglavlju "Vrline ashaba"

Page 90: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

a-Mu'DZrzE MUHAMMEDA, A. s .

"Stavlien sam na Butala, a to ie Zivotinja bijela i duga,veaa od magarca, a manja od mule, öiji se korak pru-Zao dokle je dostizao njegov pogled. IaSuei stigao samu Bejtu-l-Makdis (El-Aksa) u Jerusalemu. Vezao sam sana miestu ko;e korisre poslanici. USao sam u dzamiiu iklanjao dva rekata. l lasaosam vajt, a Dzibri l mije do-nio posudu vina i posudu n ijeka. Izabrao sam mliieko,pa mi .ie Dzibril rekao: 'Izabtao si ftru (ono Sto .ie pri-rodno).""

Ibn-Hiiam biljezi u svojoj Siri iBiografiji AlahovogPoslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem) da ie Allaiov pos-lanik, sallatlähu 'ale.ihi ve sellem, narednog jutra, nakonSto se vmtio u Meku, rekao Kurejsijama o ovom doga,daju. Vedina njih je rekla: "Tako mi Allaha, ovo ie öistaglupost. Karavani treba mjesec da ode do Siri.ie i jos ie-dan da se otuda wati, a da je Muiammed mogao otiii iwatiti se za jednu noö!?" Neki su pitali Ebu-Belca, r a.:"Sta mislis o svome prijarelju, Ebu-Bekre? On t\,rdi daje otüao do El-Aksaa prosle noai, klanjao u njoj i watiose u Meku." On je odgovorio da oni laZu na AllaiovogPoslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, ali su oni tvdili dagovore istinu i da on (Allahov poslaaik, sallallähu ,alej-hi ve sellem) govoi da je bio u toj dzamiji i da ljudimapriöa o tome. Ebu BekI je rekao: "Tako mi A.llaha, akoon tako govori, onda je to istina. I jta tu imai öudno?Tako miAllaha, on mi kazuje da mu sa neba na zer iudolazi Objava od Allaha u jednom öasu dana ili no6i ija mu to vjerujem, a to je öudnije od onoga öemu se viöuditel" Zatim je orisao Allahovom poslaniku, sallallähu

NoeNo PUTov^NIE (lsRA' r Mr'RADZ) r79

'alejhi ve sellem, i doznao da su ove priöe istinite. Ebu_Bekr je rekao: "Allaiov poslaniöe, da li si ti kazivao lju_dima dasi bio u Mesdzidul-Aksau prosle noei?,'AllahovPoslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, mu odgovori potwdno, paEbu-Bekr reöe: "Allalov poslaniöe, opiöi mi ga(Mesdzidul-Aksa) posto sarn ja bio tamo." Allahov pos_lanik kaZe: "Podignur mi je (Mesdzidu l-Alsa) talo dasam ga mogao vidjeti." On, sallalläiu ,aleihi ve sellem.ga je opisivao, a Ebu-Bekr govo o: ,,Ovo je istina, svie,doöim da si ti Allahov Poslanik", sve dok nije zavrbio saopisivanjem. Allahov Poslanik, sallallahu ,aleihi ve sel_lem, na kaju reöe: "A ti si, Ebu-Beke, Bs-siddik (Istino-ljubivi)." Od tadaje p rczvall Es-Sidd,ik.

Nema öudesnije mu'dzize od Noenog putovania Alla_hovog Poslanika, sallalläIu 'alejhi ve sellem, posmatrajuöi sve aspekta ovoga putovania koie se desilo tokomjedne nodi. Cinienica da je Allahov poslanik, salla]lA,hu 'alejhi ve sellem, uznesen do sedmog neba je samopo sebi mu'dziza. IoS öudesnijim ga öini to Sto je sreo idruge poslanike, koji su slari prije njega i koji su pomrli,ali su razgovarali sa njim kao da su veö znali da öe on,sallalläiu 'alejhi ve sellem, biti poslan nakon njih. Is-lamska ulema naglasava da je to bilo zajednu no6, dajenamaz (kojije na.ivazniji dnevni obred kod muslimana)narealen muslimanima, tj. bio je nareden direktno odUzviienog Allaha Njegovom Poslaniku, sallallähu 'alei-hi ve sellem, a ne preko DZibrila. Ovo ukazuie na izu-zetnu wijednost namaza u islamu. Jedan od saweme-nih biografa Sire Allahovog Poslanika, sallala+ru ,aleihive sellem, komentirajuii daje Allahov Poslanik, sallallä,hu 'alejhi ve sellem, vidio Nil i Euftar u Dzennetu. kaze:

I Zabiljezeno kod imama Muslimau pogtavlju Vjerovanje'

Page 91: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

T

r8o Mu DZrzE MUHAMMEDA, A. s .

"AllahovPoslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem,.ie rekao daje vidio dvije znane rijeke, Nil i Eufrat, i dvije neznane.Dvije pozrate rijeke, Nil i Eufrat, simboliziraju da ee seislam udomaöiti u plodnimdolinama tih dviju rijeka i daee stanovnici njihovih tokova biti nosioci islama i pre,nositi ga s generacije na generaciju. pod ovim se nijemislilo da ove dvije ri.ieke izviru u Dzennetu."r

Na kraju, molimo Uzvisenog Allaha da Svojom mi-loiöu obaspe imama lbn-Kesira, autora ove knjige, kojije ulozio ogroman trud da sakupi veöinu onoga Sto jenapisano o mu'dzizama Allahovog poslanika, salallähu'alejhi ve sellem, (iz razliöitih autentiönih izvoraJ. Mo-limo Uzvisenog Allaha da prihvati naa ponizan i skroman trud u izdavaniu ove knjige, te da nas uputi napravi put kako bismo se mogli p druziti naiem poslaniku, sallallähu 'alejhi ve sellem, ako Bog da, u DZen-netu. AminI

' Safi ur-Rahman, ElMubarekfuri, ,,Er-Rahiqul Mahtum. (Zape,öaeeni dzenn€rski napirak), (Riyad, SaudiArabia, Dar-us SelamPublications, ßt ed. u16.H r996.), 149.-r5o.

SadrZai

Uvod 5Zivol Al lal lo\og Poslanika. s. a. v. s.. je

veliöanstvena mu'dziza 6Definici ja mu'dZizeVrste mu'dziza

77

Moralne mu'diize

Osietilni dokazi poslanstva 33D o k a z k o z r a s p o l u ö e n j e M j e s e c a . . . . . . . . 3 3D o v a z a k i s u . . . . . . 3 5M r r ' d t i z e v e z a \ e z a z e n ü u . . . . . . . . . . . . 3 8M\ t ' dZ l zeveza \ezaüvo t i n je . . . . . . . . . . . 66Mtt'dZize vezane za ashabe Allahovog

P o s l a n i k a , s . a . v s . . . . . . . 7 gMu'dzize koje se odnose na lijeöenje bolesti . . 78Dova Allahovog Poslanika, s. a.v. s., bivala

j e u s l i ö a n a . . . . . . . . . . . 8 2Allahovog Poslanika, s. a.v s., su pitali o gajb-

stvarima, a njegov odgovorje bio u skladusa onim Sto je bilo ob.iavljeno i u ranijimKnjigama darim pr i ja<njim poslan icimd 9 4

Page 92: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

r82

Raniie obiave donose radosne viiesti o poslanikuNeke odvijestio Muhammedu, s. a. v. s., koie su

spomenuteuranij imobjavama . . . . .

Kazivanja o sadadnjim dogadaiima

Kazivalia o budu6im dogatlajima

Uporealivanie mu'd;izaEbu-Nu'ajmova komparacija mu,dziza Mu

hammeda, s. a.v s., i mu'dziza rani.iihposlanika

Nodno putovanje (Isra i Mi,radz)

Mu'DZrzE MufiAMMEDA, A. s,

10r

ro6

u5

r25

r43

145

r73

Page 93: Mudzize Muhammeda salallahu alejhi wa sallam, Hafiz Ibn Kesir

NoöNo PUTovANtE (Isfi^' I Mr'RADZ)174 N4u'ozrzE M uHAMMEDA, A. s .

govori potvrdno. Poslanik, sallallätu 'alejhi ve sellem, ierekao: "Njegov korak se pruzao dokle je dostizao nje-gov pogled. Bijai stavljen na nju. I Diibril krenu samnom dok ne stigosmo do nainizega (najblizega) neba,gdie je zatftZlo da (nam) se owori. ,Ko je to?l bio ieupitan. 'Dzibrill odgovori on. 'A ko ie s tobom?, 'Muhammedl reöe on. 'Da li je Muhammed veö poslan?i biupitan. 'Da', odgovori. Tada bi kazano: 'Neka

ie dobrodosaol Divna lidolasla:' I bi nam orvoreno. Kada samusao na prvo nebo, ugledao sam tu Adema. ,Ovo je tvoj(pra)otac Adem. Nazovi mu selaml', rekao je (Dzibril) i.ia sajn mu nazvao selam, na koji je on odgovodo i re_kao: 'Dobro dosao, dobri sine i dobri vjeroviesniöe!, I(DZibril) se nastavi penjati sa mnom dok ne stigosmodo drugoga neba. Kada zarrazi da se owori, bi reaeno:'Ko je to?' 'Diibril', odgovori on. ,A ko je s tobom?,, biupitan. 'Muharnmed', odgovori. ,Da li je Muiammedveö poslan?', bi upitan. 'Dal odgovori on. Tada bi kazano: 'Neka je dobro do5aol Divna li dolaska!, I bi namotvoreno. Kada sam uiao na drugo nebo, ugledao samIahjaa i Isaa, a oni su tetidi (po majci). (Dzibril) reöe:'Ovo su Jahja i Isa, nazovi im selam!' i ia sarrl rm nazvaoselam, na koji oni uzuatise i rckose: ,Dobro dosao, do-bri brate i dobri vjerovjesniöe!' I on se nastavi penjatisa mnom clo treöega neba. Kada zatrazi da se otvori, bireöeno: 'Ko je to?' 'Dzibril', odgovori on. 'A ko ie s tobom?l bi upitan. 'Muhammed; odgovori on. ,Da li ieMuhammed poslan?l biupitan. Da, odgovorion. Tadabi kazano: 'Neka je dobro doöao! Divna li dolaska!' I biotvoreno. Kada sam usao na treöe nebo, ugledao samlusufa! tDzibri lJ reae: OvojeJusuf. Nazovi mu selaml

175

Ja sam mu nazvao selam, na koji je on uzwatio i rekao:'Dobro do5ao, dobri brate i dobri vjerovjesniöe!, I on senastavi penjati sa mnom do öetvrtoga neba. Kada.ie za-trazio da se otvori, bi reaeno: 'Ko je to?' ,Dzibril,, od-govori on. A ko je s tobom?', bi upitan. ,Muhammed',

odgovo on. 'Da li je Muhammed vee poslan?l bi pi-tan. 'Dal odgovori on. Tada bi kazano: 'Neka

ie dobrodoiaol Divna li dolaska!' I bi otvoreno. Kada sam usaona öetwto nebo, ugledao samldrisal (Dzibril) reöe: ,Ovoje Idris. Nazovi mu selam!' Nazvao sam selam na kojije on uzwatio i rekao: 'Dobro dosao, dobri brate i do-bri vjerovjesniöel' I on se nastavi penjati sa mnom dopetoga neba. Kada zatrazi da se otvori, bi reöeno: 'Koje to?' 'Dzibrill odgovori on. 'A ko je s robom?', bi upi-tan. 'Muhammed', odgovori on. 'Da li je Muhammedveö poslan?', bi upitan. 'Da', odgovori on. Tada bi ka-zano: 'Nekaje dobro doSao! Divna li dolaska!' I bi otvo-reno. Kada sam usao na peto nebo, ugledao sam Ha-runa! (Dzibril) reöe: 'Ovo je Harun. Nazovi mu selam!'ia sam mu nazvao selam na koji je on uzvmtio i rekao:'Dobro dosao, dobri brate i dobri vjerovjesniöe!' I on senastavi penjati sa mnom do Sestog neba. Kad.a zatratida se otvori, bi reöeno: 'Ko je to?' 'Dzibril', odgovori on.'A ko je s tobom?', bi upitan. 'Muhammed', odgovori on.'Da li je Muhammed ve6 poslan?', bi upitan. 'Da', odgo-vori on. Tada bi kazano: 'Neka ie dobro doiao! Divna lidolaska!' I bi otvoreno. Kada sam usao na Sesto nebo,ugledao sam Musaa! (Dzibril) reae: 'Ovo

ie Musa. Na-zovi mu selam!' Ja sam mu nazvao selam na koji ie onuzwatio i rekao: 'Dobro dosao, dobri brate i dobri vierovjesniae!' Kada ga napustih, on zaplaka, pa bi upitan: