of 34 /34

Moral Pembentangan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Moral Pembentangan

Text of Moral Pembentangan

Page 1: Moral Pembentangan
Page 2: Moral Pembentangan

PENSYARAH : EN. AMIR HASSAN

PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN MORAL

PEMBENTAN

G R.PARANIR.PUNITA

Jenis-jenis Instrumen

Pentaksiran Tidak Formal

Page 3: Moral Pembentangan

Sebagai seorang Guru, aku memiliki

kekuatan yang sangat besar untuk membuat

hidup seseorang menderita atau

gembira.

Page 4: Moral Pembentangan

DEFINISI

PENILAIAN

Page 5: Moral Pembentangan

Satu proses sistematik

yang dijalankan

dengan tujuanmengumpulkan

maklumat untuk

membuat suatu taksiran.

Taksiran ini amat

berkaitandengan

keberkesanan proses

pengajaran dan

pembelajaran.

Page 6: Moral Pembentangan

JENIS PENILAIAN

Page 7: Moral Pembentangan

Penilaian Formal

Penilaian Tidak Formal

PENILAIAN

Page 8: Moral Pembentangan

PENILAIAN FORMAL

Page 9: Moral Pembentangan

Penila

ian

Form

atifPenilaian Sumatif

Penilaian Formal

Page 10: Moral Pembentangan

PENILAIAN

TIDAK FORMAL

Page 11: Moral Pembentangan

Pemerhatian

Senarai semak

dan skala pemering

katan

Rekod

Anekdot Hasil

kerja pelajar

Temu

bual

Page 12: Moral Pembentangan

PENILAIANTIDAK

FORMALPemerhatian

Page 13: Moral Pembentangan

01 Adalah satu

kaedah

penilaian

melalui

pemerhatian

yang

dijalankan

secara

bersistematik

dan tepat

untuk

mengumpul

maklumat

dan

merekodnya

dengan

tepat

tentang

murid yang

menjadi

sasaran

pemerhatian

ataupun

secara

keseluruhan

kelas.

Your text

02 Jika

melibatkan

individu

tertentu ia

adalah

bertujuan

untuk

mengenal

pasti punca,

sebab atau

permasalaha

n yang

dihadapi

sama ada

berkaitan

dengan

pembelajaran

cara

bersosialisasi

ataupun isu

moral yang

dihadapi.

03 Pemerhatian

akan dibuat

dalam bentuk

memerhati

tentang

tingkah laku ,

perbualan

atau

interaksi

sosial murid,

dan juga

hasilan kerja.

Pemerhatian

Page 14: Moral Pembentangan

Mengesan fenomena

tingkah

laku

Mengesan

pencapaian

Mengesan kemajuan

Mengesan

serta-merta

TUJUAN

Pemerhatian

Page 15: Moral Pembentangan

Pemerhatian proses dan hasil

kerja seperti

lukisan,buku skrap,

kraf tangan dan kerja kursus

Maklumat daripada

pemerhatian boleh

membantu pendidik

melengkapkan

gambaran mengenai keputusan penilaian

yang diperoleh melalui kaedah

lisan dan penulisan

Membolehkan pengajar

menilai sikap serta penguasaan sesuatu

kemahiran.

Instrumen penilaian

pemerhatian meliputi

senarai semak dan

skala kadar

/marking scheme

Perlaksanaan Pemerhatian

Pemerhatian

Page 16: Moral Pembentangan

Digunakan oleh guru

untuk mengikuti perkemban

gan individu/ku

mpulan dalam

sesuatu proses

pembelajaran

Dibuat oleh

pelajar (individu

/kumpulan) untuk

melihat tahap

pencapaian sendiri

atau rakan sebaya dalam

sesuatu pembelajar

an

Dilaksanakan oleh

pelajar untuk

menjalankan

sesuatu tugasan seperti projek

FungsiPemerhatian

Page 17: Moral Pembentangan

Penilaian melalui

pemerhatian

membolehkan

guru/pelajar

merancang tindakan susulan

yang sesuai dengan proses

pembelajaran

seterusnya seperti :-

Penilaian melalui

pemerhatian

membolehkan guru

membuat refleksi

terhadap keberkesan

an peranannya

sebagai penyampai maklumat,

pemudahcara, pendidik dan mentor.

FungsiPemerhatian

Menjalankan

aktiviti pemulihan/pe

ngukuhan Meningkatkan motivasi

murid

Mengatur aktiviti

pengayaan

Page 18: Moral Pembentangan

01 02

Mengetahui sejauh manakah minat murid terhadap pelajaran dan apakah yang mendorong @ menolak minat

tersebut 03 04

Pemerhatian yang terancang

membantu guru

Mengesan sama ada strategi

pengajaran guru memberi

kesan yang positif

Mengesan kemampuan atau tahap pemikiran

murid

Mengesan tahap penguasaan

bahasa murid

Pemerhatian

Page 19: Moral Pembentangan

06

07Menyimpan rekod yang sistematik

untuk rujukan dan perancangan

Pemerhatian yang terancang

membantu guru

Pemerhatian

Mendapatkan petunjuk untuk mengesan sikap murid terhadap

pelajaran , rakan sebaya dan

terhadap diri sendiri

Page 20: Moral Pembentangan

Contoh Senarai Semak Untuk Menilai

Kerjasama Kumpulan Yang Dibuat Melalui

Pemerhatian

Pemerhatian

Page 22: Moral Pembentangan

BERSATU KITA

TEGUH

BERCERAI KITA

ROBOH

Page 23: Moral Pembentangan

Temubual

Temu bual melibatkan interaksi bersemuka dengan murid-murid.

Satu instrument yang digunakan dalam kajian yang berbentuk tinjauan.

Page 24: Moral Pembentangan

Menghasilkan satu set item yang boleh digunakan secara optimum untuk menjawab persoalan kajian.

TUJUAN

Temubual

Page 25: Moral Pembentangan

Murid-murid diberikan peluang menyatakan perasaan mereka yang dapat menggambarkan sikap mereka

TUJUAN

Temubual

Page 26: Moral Pembentangan

Mendorong murid berfikir supaya dapat mewujudkan pelbagai situasi untuk merangsang murid berfikir secara kritis dan membuat pertimbangan moral.

TUJUAN

Temubual

Page 27: Moral Pembentangan

TEMU BUAL

BENTUK

Temubual

Temu bual berstruktur

Temu bual tidak struktur

Page 28: Moral Pembentangan

TemubualAktiviti perbualan dan

soal jawab di mana bentuk dan kandungan

soalan-soalan yang ingin ditanya adalah terhad pada sesuatu tajuk atau bidang yang tertentu sahaja.

Temu bual berstruktur

Berstruktur bermaksud soalan-soalan yang ditujukan telah dirancang secara rapi dan

teratur supaya respons yang spesifik diperolehi.

Page 29: Moral Pembentangan

Temubual Temu bual tidak berstruktur

Merupakan aktiviti perbualan dan soal jawab

yang mementingkan penerokaan idea atau

perasaan lebih daripada mendapat fakta-fakta

tertentu.

Soalan-soalan terbuka (‘open-ended questions’)

dikemukakandan pelbagai jawapan boleh diperolehi dari peserta atau

responden

Tidak berstruktur : memulakan dengan suatu ransangan umum, sasaran dikaji digalakkan memberi respons secara bebas, soalan-soalan lanjutan dirangka mengikut

keperluan semasa.

Page 30: Moral Pembentangan

.

1

23

45

KRITERIA TEMU BUAL

Jenis temu bual

Rancangan

temu bual

StailKandungan Susu

nan soala

n temu bual

Temubual

Page 31: Moral Pembentangan

CIRI-

CIRI

MudahJelas Susunan

temu bual

Tidak terlalu lama

Temubual

Tempoh yang

sesuai

Page 34: Moral Pembentangan