Click here to load reader

Montaza i Demontaza Mjenjaca

  • View
    1.941

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Montaza i Demontaza Mjenjaca

Text of Montaza i Demontaza Mjenjaca

JU I SREDNJA KOLA

Dr.Husein Dani VELIKA KLADUA

MATURSKI RADTema: Montaa i demontaa mjenjaa RENO 5

Mentor: Fikret Sulji dipl.ing.ma.Velika Kladua, 21.05.2004 godine

Kandidat: Edis Muratovi

1

1. Uvod Mjenja stepena prijenosa (slika 1), diferencijal i pogonske osovine slue da se u zavisnosti od uslova vonje (ubrzanje, postizanje maksimalne brzine, savlaivanje uspona) izabere najpovoljniji odnos broja obrtaja motora i pogonskih tokova.

Slika 1. Sklop mjenjaa

Posto su mjenjac, diferencijal i pogonske osovine precizno uraeni i sa malim tolerancijama, sve radove na ovim sklopovima treba prepustiti ovlaenom servisu. Potrebno je redovno posle odreenog broja preenih kilometara menjati ulje u menjau i diferencijalu. RENO 5 moe imati etvorostepeni i peloslepeni mjenja stepena prenosa, sa etiri odnosno pet sinhronizovanih stepena prenosa pri hodu napred i jedan nesinhronizovani za hod unazad. Svi zupanici mjenjaa su sa kosim zubima osim zupanika za hod unazad koji je sa pravim zubima.

2

2. Demoniaa i montaa sklopa mjenjaa iz vozila Pri demontai sklopa mjenjaa stepena prenosa i diferencijala bez izgradnje motora iz vozila potrebno je izvriti siedee operacije: 1. Podii prednji dio vozila i postaviti ga na nosae. 2. Skinuti kleme sa polova akumulatora. 3. Odviti ep (3, slika 2) i ispustiti ulje iz mjenjaa.

Slika 2. Mjesto za isputanje ulja iz mjenjaa

4. Skinuti prednje tokove i odvojiti transmisiju vozila. 5. Ispod vozila je potrebno skinuti: zatitni lim spojnice i zatitni lim startera. 6. Odvojiti provodnike od prekidaa svjetla za hod unazad. 7. Odvojiti vezu poluge za biranje stepena prenosa od mjenjaa. 8. Izvui klinove A i B (slika 3) sa navrtkom i kontranavrtkom.

Slika 3. Klinovi za centriranje kuita spojnice

3

9. Otpustiti vijke motora i odviti navrtke vijaka zvona mjenjaa. 10. Skinuti preista vazduha i ekspanzroni sud. 11. Odvojiti provodnike ventilatora hladnjaka i pokazivaa temperature vode. 12. Odvojili savitljivo ue pokazivaa brzine (brzinomera). 13. Osloboditi vezu ueta i poluge za iskljuenje spojnice. 14. Odvojiti ianu pletenicu mase na karoseriji vozila. 15. Odvojiti i skinuti prirubnicu izduvne grane. 16. Odviti vijke startera i oboda kuita. 17. Pomou elinog uzeta zakaiti mjenja stepena prenosa za dizalicu. 18. Lagano spustiti motor i odvojiti mjenja od motora povlaei kuite (karter) mjenjaa. 19. Podii motor, a mjenja pomjeriti ujlevo i izvui ga iz vozila. Montaa sklopa mjenjaa stepena prijenosila vozila obavlja se obrnutim redosljedom od demontae. Vijke oboda mjenjaa pritegnuti momentom od 25 Nm. 3. Rastavljanje sklopa mjenjaa stepena prenosa Rasklapanje mjenjaa stepena prijenosa najbolje se obavlja na radnom stolu sa obrtnom ploom za koju se privrsti sklop mjenjaa. Ako nemamo ovakav radni sto za rastavljanje sklopa mjenjaa moe posluiti drvena platforma odgovarajuih dimenzija. Pri rasklapanju mjenjaa potrebno je izvriti sljedee operacije: 1. Odviti vijke za privrenje poklopca (kartera) mjenjaa (7, slika 4) i odvojiti ga od kuita mjenjaa (1). 2. Kod mjenjaa JB4 (sa 4 brzine) sa primarnog i sekundarnog vratila skinuti sigurnosni (segerov) prsten i njihove podloke. 3. Kod mjenjaa JB5 (sa 5 brzina) odviti navrtku zupanika pete brzine. 4. Postaviti drveni klin izmeu viIjuke pete brzine i pogonskog zupanika.

4

Slika 4. Kuite mjenjaa

5. Izvui osovinicu viljuke pomou specijalnog alata, a nakon toga izvui klin. 6. Postaviti alat B.Vi.1003 (slika 5) u lebove glavine pete brzine, a zatim izvui sklop klizee glavine (zupanika) i viljuke pete brzine.

Slika 5. Alat za skidanje klizee glavine i viljuke zupanika pete brzine

7. Demontirati sinhroni zupanik pete brzine i igliasti leaj sa prstenom sa primarnog vratila.

5

8. Pomou alata B.Vi.28-01 i B.Vi.1007 (slika 6) skinuti zupanik pete brzine sa sekundarnog vratila.

Slika 6. Alat za skidanje fiksnog zupanika petog stepena prijenosa

9. Odviti vijke za privrenje kuita mjenjaa od kuita spojnice. 10. Da ne bi dolo do propadanja u kuite kuglica za blokiranje prve, druge, tree i etvrte brzine pri njegovom pomjeranju postaviti dvije pomone osovine. 11. Povui komandnu polugu osovina viljuke i izvuci kuite prema gore sa osovinom viljuke pete brzine (kod mjenjaa JB5). 12. Pomou alata BVi.949 skinuti osovinicu viljuke tree i etvrte brzine. 13. Osovine prve i druge brzine kao i hoda unazad postavili u nulti poloaj. 14. Izvui osovinu tree i etvrte brzine sa viljukama i kuglicu za zabravljivanje. 15. Pomou alata B.Vi.949 skinuti osovinicu viljuke prve i druge brzine. 16. Izvui osovinu prve i druge brzine sa viljukom i kuglicu za meuzabravljivanje. 17. Iz kuita mjenjaa izvui redom primarno, sekundarno i vratilo hoda unazad. Sekundarno vratilo drati vertikalno sa zupanikom prve brzine nadole. 18. Izvui magnet iz kuita, oistiti ga i vratiti na mjesto.

6

4. Kontrola sklopa mjenjaa Prije nego to ponete bilo kakvu kontrolu potrebno je sve dijelove sklopa mjenjaa oprati, da bi uklonili tragove ulja za podmazivanje. Ako postoje naslage neistoe treba ih paljivo oistiti etkom ili drvenim strugaem, a kanale i otvore osloboditi taloga. Nakon pranja i ienja sve dijelove treba dobro osuiti. 5. Kuite sklopa mjenjaa i diferencijala Na kuitu sklopa mjenjaa, kuitu diferencijala i poklopcu mjenjaa ne smiju postojati naprsline. Dijelovi sa naprslinama se moraju obavezno zamjeniti pri montai sklopa mjenjaa. Naleue povrine kuita i poklopca preko zaptivaa moraju biti ravne i bez oteenja, a ukoliko se oteenje ne moe popraviti potrebno je zamjeniti te dijelove. Provjeriti stanje svih zaptivaa i vidjeti da li su oteeni ili istroeni. Bilo kakav znak oteenja ili istroenja zahtjeva obaveznu zamjenu zaptvaa. 6. Vratila i zupanici Izvriti kontrolu istroenosti zupanika na primarnom vratilu (19, slika 7) i (20, slika 8). Ako su zupanici istroeni ili okrnjeni vratilo se mora zamjeniti.

Slika 7. Elementi mjenjaa stepena prijenosa (JB5) sa pet brzina

7

Povrine sekundarnog vratila (1) ne smiju da budu oteene ili previe istroene. Uzduni ljebovi ne smiju biti oteeni i moraju omoguiti lako klizanje glavina. Pri vrlo malim oteenjima vratila u praksi je mogue, uz korienje specijalne opreme, ukloniti pomenuta oteenja. Meutim, ipak se u svakom sluaju preporuuje zamjena vratila. Zupanici ne smiju biti polomljeni i sa okrnjenim ili istroenim zubima. Dodir izmeu bokova zuba zupanika treba da postoji po celoj irini radne povrine. Povrine treba da budu glatke i bez tragova oteenja.

Slika 8. Elementi mjenjaa stepena prijenosa (JB4) sa etiri brzine

7. Leaj sklopa mjenjaa i diferencijala Leajevi treba da budu u dobrom stanju i bez prevelikog aksijalnog i radijalnog zazora (maksimalno 0,05 mm). Kontrola leajeva se moe izvriti bez posebne mjerne opreme, tako to u unutranji prsten leaja stavimo tri prsta jedne ruke, a spoljanji okreemo drugom rukom. Oteenje kuglice ili valjia osjea se kao otpor okretanju spoljanjeg prstena. Nedozvoljena hrapavost radne povrine prstena prouzrokuje um koji se javlja pri okretanju. Isto tako nije dozvoljena pojava plave boje na leajevima koja se javlja kao posljedica pregrijavanja leaja. Ako konstatujemo da je leaj oteen obavezno ga treba zamjeniti.

8

8. Elementi za biranje stepena prijenosa Viljuke za biranje stepena prenosa ne smiju biti vidljivo oteene, ipke za prebacivanje stepena prenosa moraju slobodno i bez otpora da klize po svojim voicama u kuitu mjenjaa stepena prenosa. Kuglice za fiksiranja ipke za biranje stepena prijenosa kao i valjii za osiguranje treba da slobodno klize u svojim ahurama. Ako nisu ispunjeni ovi uslovi javie se oteano biranje stepena prenosa. Na slici 9 i 10 prikazani su elementi za biranje stepena prijenosa mjenjaa JB4 iJB5.

Slika 9. Viljuke za biranje stepena prijenosa mjenjaa sa etiri brzine

Slika 10. Viljuke za biranje stepena prijenosa mjenjaa sa pet brzina

9

9. Sastavljanje menjaa stepena prenosa Pri sastavljanju sklopa mjenjaca stepena prenosa potrebno je izvriti sljedee operacije: 1. Na obrtni nosa ili drvenu platformu postaviti kuite mjenjaa. 2. Spojiti primarno, sekundarno i vratilo hoda unazad i sva tri vratila istovremeno uvui u kuite mjenjaa i diferencijala. 3. Veliki zupanik i sekundarno vratilo okretati dok kraj sekundarnog vratila ne ue u leaj. 4. Postaviti uskonik za bravljenje prve i druge brzine i hoda unazad. 5. Postaviti viljuku prve i druge brzine tako da kanda bude prema velikom zupaniku diferencijala, provui osovinicu prve i druge brzine preko viljuke i osigurati ih uskonikom. 6. Izvriti rastereenje vratila hoda unazad, spustiti osovinicu prve i druge brzine, pa provjeriti da li je uskonik za bravljenje hoda unazad prve i druge brzine u svom leitu i da li je vratilo hoda unazad zabravljeno. 7. Montirati viljuku tree i etvrte brzine i osovinu viljuke. 8. Pomou specijalnog alata B.Vi.949 postaviti osovinice viljuke. Prorez osovinica mora biti okrenut prema osi vratila, a osovinice se moraju mjenjati posle svake demontae viljuke. 9. Na mjenjau JB4 (etiri brzine) provjeriti ispravnost poloaja podloke na sekundarnom vratilu. 10. Na mjenjau JB5 (pet brzina) postaviti oprugu i kuglicu za bravljenje pete brzine u kuite, a nakon toga postaviti osovinu viljuke pete brzine. 11. Komandnu polugu brzina povui prema spolja centrirati vratila i osovine viljuki, a nakon toga postaviti kuite na svoje mjesto. 12. Skinuti pomone osovine postavljene pri demontai. 13. Da bi olakali prolaz primarnog i sekundarnog vratila u leajeve udarati po kuitu gumenim ekiem. 14. Pomou prirunog alata (kuke) podii stepen prenosa za hod unazad i postaviti kuglicu za bravljenje, oprugu i spoljnu ravu. 15. Zaviti dva vijka za fiksiranje kuita i zamjeniti navojni graninik pete brzine.

10

16. Postaviti sigurnosni (segerov) prsten pomou alata na primarno i sekundarno vratilo. 17. Postaviti podlok

Search related