PT2 - montaza (1)

 • View
  77

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PT2 - montaza (1)

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  1/107

  Sveuilite u ZagrebuFakultet strojarstva i brodogradnje

  TEHNOLOGIJA IITEHNOLOGIJA IIPROIZVODNE TEHNOLOGIJE IIPROIZVODNE TEHNOLOGIJE II

  MONTAAMONTAA

  Predavanja: Dr.sc. BOO VRANJE, redovni profesorFAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESveuilita u ZagrebuIvana Luia 1/III kat, soba A503

  HR 10000 Zagrebtelefon: 01/6168-380 ILI 6168-423email: [email protected]

  Vjebe: Dr.sc. ZORAN KUNICA, docent , Petar urkovi, dipl. ing.Ivana Luia 1/III kat, soba A507telefon: 01/6168-324 ILI 6168-423email: [email protected]

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  2/107

  LiteraturaLiteratura

  B. Vranje, B. Jerbi, Z. Kunica, 2.14 Montaa, Inenjerski prirunik,kolska knjiga, Zagreb. (u tisku)

  G. Boothroyd; P. Dewhurst; W. Knight, Product Design for Manufactureand Assembly, Marcel Dekker, Inc., New York, 2001.

  J. A. Speck, Mechanical Fastening, Joining, and Assembly, Marcel Dekker,Inc., New York, 1997.

  G. Boothroyd,Assembly Automation and Product Design, Marcel Dekker,Inc., New York, 1991.

  H. K. Rampersad, Integral and Simultaneous Design for RoboticAssembly, 1994.

  internet(proizvoai opreme i softvera, katalozi i cad modeli)

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  3/107

  Slika 1-1 Montaa u proizvodnom sustavu

  Proizvodni sustav dade sepodijeliti u razliite sustave nieg

  reda. Sustav montae je saostalim sustavima uproizvodnom sustavu povezantokom materijala i tokominformacija (Slika 1-1).

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  4/107

  OSNOVNI POJMOVIOSNOVNI POJMOVI

  Industrijski nainjeni tehniki proizvodi sastoje se esto iz vie ugradbenihelemenata, koji se izrauju u razliitim vremenima i na razliitim mjestima.

  Zadatak montae je, da se sustav ugradbenih elemenata nekog proizvoda sklopi usustav vee kompleksnosti odreene namjene u odreenom broju komada u jedinicivremena.

  Sustav ugradbenih elemenata nekog proizvoda sastoji se od:

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  5/107

  (POJEDINANIH) DIJELOVA I/ILI SKLOPOVA

  I/ILI BEZOBLINIH TVARI

  Dijelovi su geometrijski odreene tvorevine nastale obradom nekog materijala, izjednoga komada.

  Sklopovi su geometrijski odreene tvorevine sastavljene od najmanje dva ugradbenaelementa. Odnosi izmeu ugradbenih elemenata neke tvorevine ostvaruju sespojevima. Zavrni sklop jest proizvod.

  Bezobline tvari su plinovi, tekuine, prakovi i granulat.

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  6/107

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  7/107

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  8/107

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  9/107

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  10/107

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  11/107

  M

  M

  M

  DijeloviBezobline

  tvari

  Sklopovi

  Strojevi

  Postrojenje

  sloenost montanogobjekta

  M

  M

  M

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  12/107

  Montaa je neizbjena u sluajevima:a) ako se funkcija proizvoda ne moe ostvariti jednim ugradbenim elementom;

  b) da treba osigurati meusobnu pokretljivost ugradbenih elemenata;

  c) potrebe za ugradbenim elementima od razliitih materijala;

  d) jeftinije izradbe dva ugradbena elementa umjesto jednoga;

  e) osiguranja zamjenjivosti, transporta i demontae ugradbenih elemenata radi

  smanjivanja trokova ili odravanja proizvoda;

  f) posebnih zahtjeva na proizvod (naprimjer estetskih).

  Budui da je montaa zavrna aktivnost u proizvodnji, svi propusti, greke inedostaci prethodnih faza proizvodnje kumuliraju se u njoj.

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  13/107

  Stoga se automatizacija montae namee kao tehnoloki imperativ, i

  danas predstavlja podruje stratekih rezervi profita proizvoaa.

  Nesklad izmeu stupnjeva automatizacije u izradbi dijelova i montai,uzrokovao je znaajno poveanje vremenskog i trokovnog udjela montae urealizaciji proizvoda.

  Prosjean vremenski udio montae u ciklusu proizvodnje iznosi od 40 do 60 %,a trokovni i do 50 %.

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  motori za teka vozila elektroureaji

  trokovni

  vremenski

  Trokovni i vremenski udio montae u ukupnim trokovima proizvodnje

  Udio montae:

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  14/107

  ZATO JE MONTAA DUGO BILAZATO JE MONTAA DUGO BILAZAPOSTAVLJENA?ZAPOSTAVLJENA?

  Izradba dijelova obavlja se ekonomino opremom koja nadmauje ljudskesposobnosti, dok je u montai situacija obrnuta.

  Sve dok je postojao problem izrade dijelova, problem montae nije postojao.

  Ljudi su efikasni u montai, jer raspolau osjetilnim, motorikim i mentalnim

  sposobnostima, superiornijim od onih u strojeva.

  Ljudi instinktivno imaju sposobnost da stvari spajaju meusobno, pa se montaaesto nije smatrala "ozbiljnom" tehnologijom, te nije bilo potrebe da se definiraju"pravila" za montau, ijom bi se uporabom unaprijedila i poveala njezinaefikasnost.

  Montaa je djelatnost koja ljudima predstavlja zadovoljstvo. Ljudi se prilagoujuna montau od najranije dobi. Najuspjenije djeje igrake se temelje na prirodnojsklonosti ljudi ka montai (lego, puzzle,...). A prisnost uzrokuje potcjenjivanje.

  Montaa nije skupa. Potrebne investicije za runu montau su minimalne, a glavni

  trokovi su trokovi ljudskog rada. Dok su oni mali, nema motivacije zaunapreenjem efikasnosti montae.

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  15/107

  OSOBITOSTI MONTAEOSOBITOSTI MONTAE

  MONTAA IZRADBA DIJELOVA

  Vie ugradbenih elemenata uVie ugradbenih elemenata uprocesuprocesu

  Jedan izradak u procesu

  Ugradbeni elementi sloeneUgradbeni elementi sloenegeometrijegeometrije Pripremci jednostavne geometrije

  Razliite montane operacije naRazliite montane operacije navie ugradbenih elemenatavie ugradbenih elemenata

  Razliite izradbene operacije najednom izratku

  Masa i obujam objekta montaeMasa i obujam objekta montae

  rasturastu

  Masa i obujam izratka se smanjuju

  NNa istoma istom sese objektu izvodi vieobjektu izvodi vieputa (popravci)puta (popravci)

  Obrada se na izratku izvodi samojednom

  Mnogo rukovanja ugradbenimMnogo rukovanja ugradbenimelementomelementom

  Malo rukovanja izratkom

  Usporedba znaajki montae i izradbe dijelova

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  16/107

  STRUKTURA SUSTAVA MONTAESTRUKTURA SUSTAVA MONTAE

  Jezgra montae sastoji se od montanih operacija. Kao i kod izradbe dijelova i kodmontae su potrebne dodatne vanjske funkcije, koje tek u njihovoj cjelovitosti tvoremontani sustav.

  Montana radna mjesta moraju se snabdjeti s informacijama, materijalom, alatom inapravama.

  Opskrbu s hardverom preuzima sustav logistike pri emu se ovdje u pravilu nepravi razlika izmeu materijala, alata i naprava.

  Potrebne informacije (montani radni nalozi, sastavnice, upute za montau, ...) seizrauju u odjelu planiranja i voenja montae i preko informacijskog sustava

  raspodjeljuju na pojedine montane stanice. Tijek montae odgovara onome uizradbi dijelova.

  Preko povratnih podataka s montanih stanica mogu se prikupiti pogonski podaci ipodesiti uinak u montai to daje podlogu za daljnje planiranje kapaciteta.

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  17/107

  Sustav voenja montaeSustav logistike

  Planiranjemontae

  Upravljanjemontaom

  Podeavanjeuinka u montai

  Informacijskisustav montae

  Ulaz robe

  Skladite

  Pripremanje

  Transport

  Izlaz robe

  Montana operacija 1

  Montana operacija 2

  .....

  Montana operacija n

  Kontrola i ispitivanje

  Povratni podaci

  Sabirnica

  Struktura sustava montae

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  18/107

  Planiranje i upravljanje proizvodnjom

  Sustav voenja montae

  Kontrola

  Sklopljeni proizvod

  AlatiPomona

  sredstva

  Popuna

  Priprema

  Skladitestanice

  Transport

  Obiljeja:

  univerzalna fleksibilnamontana mjesta

  cjelovita montaa i kontrola

  on-line upravljanje i povratneinformacije o radnom nalogu

  integrirano upravljanjestanice sa odgovornou zarokove, trokove i kvalitetu

  dispozitivna sloboda unutardefiniranog planskog horizonta(za naloge, kadrove, materijal,pomona sredstva)

  Autonomna montana skupina

  Sklad

  iteza

  dijelove

  /sklopove

  Montano mjesto A

  Montano mjesto B

  Novi organizacijski koncepti naputaju ovako centraliziranu strukturu i prelaze naautonomne montane skupine prikazane na sljedeoj slici.

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  19/107

  Posebno obiljeje ove skupine je da posjeduje dva nezavisna montana mjesta.Tako se moe jedno montano mjesto pripremati dok se na drugome proizvodi. Stime se postie optimum fleksibilnosti unutar skupine.

  Osim toga se alati i esto koriteni pojedinani dijelovi i sklopovi nalaze u jednomdecentraliziranom skladitu tako da je skupina nezavisna u odnosu na odstupanjezaliha u centralnom skladitu.

 • 5/13/2018 PT2 - montaza (1)

  20/107

  Izvedba

  Za analizu montanog problema potrebne su informacije o proizvodu i planiranojkoliini montiranih proizvoda.

  Podaci o proizvodu

  CrteiStrukturne sastavniceVarijantePodloge za sastavljanje

  Norme

  Podaci o proizvodnji

  Planirani brojevi komada

  Graf prethodnosti montae

  Fino projektiranje

  Grubo projektiranje

  Montani problem

  broj komada

  vrijeme

  planskovrijeme

  bazni dio

  spojni dio

  montani postupak

  alat

  napomena

  planskovrijeme

  bazni dio

  spojni dio

  montani postupak