Click here to load reader

Mir Styczeń 2011

 • View
  223

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mir Styczeń 2011

Text of Mir Styczeń 2011

 • mir 1

  Z ycia Hieny ...

  CORK DUBLIN LIMERICK GALWAY BELFAST

  www.mir.info.plstr. 8-9

  czyli polskie rmy windykacyjne

  Dwie IrlandieJeden problem

  str. 4

  Nowa EmigracjaNiemcy zapraszaj ... ?

  str. 5

  Domowy BudetPeen oszczdnoci

  str. 18-19

  Sport po AngielskuCzyli jak u Hitchcocka

  str. 32-33

  Noworoczne postanowienia ...str. 14-15

 • mir 2

 • mir 3

  Wydawca:Mir Press Limited2 nd Floor Offi ce,4 Washington StreetCorktel. (021) 427 83 49083 319 15 36

  Redakcja:e-mail: [email protected]

  Redaktor naczelny:Dariusz Trela

  Reklama:e-mail: [email protected]

  Studio graficzne:e-mail: [email protected]

  Redakcja i skad Krzysztof Dobieswww.e-anga.eu

  www.mir.info.pl

  Drodzy Czytelnicy,

  Oddajemy Wam do rk kolejny numer MIRa, tym razem noworoczny.

  Przez ostatni rok, odkiedy istniejemy , spotkalimy si ze

  sowami uznania i wiemy, e doceniacie nasz prac.

  To dziki naszym Czytelnikom MIR tak naprawd powstaje.

  W tym numerze jeszcze wicej ciekawych artykuw.

  Piotr Sotwiski w artykule Polskie rmy windykacyjne rozwaa jak to moliwe,

  e w Polsce mona obej prawo zgodnie z prawem...

  ukasz lipko kontynuuje podsumowanie Irlandzkiej sceny politycznej na str 10-11,

  a w atykule Dwie Irlandie jeden problem rozwaa wzajemne relacje dwch

  czci Zielonej Wyspy. Artyku Wszdzie dobrze gdzie nas nie ma

  nawizuje do nowo otwartego dla Polakw rynku pracy w Niemczech,

  oraz moliwoci i wyzwa jakie si z tym wi.

  Na pytanie jak wytrwa w noworocznych postanowieniach radzi Anna Pawowska

  z pomoc coach i psycholog biznesu Izabeli Kielczyk.

  Tym razem obok staych sekcji, takich jak Bdzie si dziao, z ktrych dowiemy si

  dokd i kiedy warto si wybra, mamy te co dla fanw sportu. Nowy dzia SPORT rozpoczynamy podsumowaniem 2010 roku

  - penego afer i skandali w angielskiej lidze.Biznes powicilimy na analiz, jak wany

  dla kadej rmy jest wizerunek i dlaczego najlepiej jego tworzenie zleci

  profesjonalnej rmie.

  Zapraszamy do lektury!

  Redakcja

  OD

  RED

  AK

  CJI

  :

  W kilku sowach ...W

  NU

  MER

  ZE:

  [ W OBIE STRONY ] Dwie irlandie 4 Wszdzie dobrze ... 5 Z ycia Hieny 8-9 Irlandzkie Partie Polityczne 10-11

  [ PRZYBORNIK ] Noworoczne postanowienia 14-15 Kaleczenie jzyka czy nowa moda 16 Budet 2011 18-19

  [ ZDROWIE / MEDYCYNA ] Dlaczego Aborygeni ... 20-21

  [ BDZIE SI DZIAO ] Wydarzenia kulturalne 28-29

  [ BIZNES ] Image Twojej fi rmy 25-27

  [ KULTURA CAFE ] Recenzje ksiek, fi lmw i nie tylko 30-31

  [ OGOSZENIA ] Praca, szkolenia, wane telefony 34-35

  MIR Press LTD nie ponosi odpowiedzialnoci za tre ogosze, reklam i informacji. Redakcja nie zwraca materiaw nie zamwionych i zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstw. Nadesane materiay przechodz na wasno redakcji, co jednoczenie oznacza przeniesienie na redakcj Mir Press LTD praw autorskich z prawem do publikacji w kadym obszarze. Przedruk materiaw publikowanych w magazynie Mir Press LTD moliwy tylko za zgod redakcji.

  Zesp redakcyjny:Anita OlszewskaAnna GacekArkadiusz Gliniecki Anna BobkoPiotr Sotwiskiukasz lipko

  Przyjmijcie od nas najserdeczniejsze yczenia szczliwego nowego

  2011 roku. Mamy nadziej, bdzie dla Was pomylny i obfi ty w sukcesy na tle

  osobistym i zawodowym! Redakcja MIR

  [ SPORT ] Wydarzenia sportowe 32-33

 • mir 4

  Niniejszy artyku nie ma ambicji de nitywne-go rozstrzygnicia jakiegokolwiek sporu, czy udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o wzajemne relacje dwch czci Zielonej Wyspy. Jeeli przyczyni si on do jakiej dysku-sji, jego skromne zadanie bdzie spenione.

  Faktem jest, e jak banalnie by to nie zabrzmiao, relacje te nie nale do najatwiejszych.

  Artykuy 2 i 3 irlandz-kiej konstytucji, zaadaptowane w 1937 roku, nakaday na wszystkie kolejne rzdzy obo-wizek denia do odzyskania Irlandii Pnocnej, jako inte-gralnej czci terytorium Re-publiki. Dopiero w 1999 roku zmieniono ten zapis, przyzna-jc jedynie prawo, kademu, kto urodzi si na wyspie, do przynalenoci do irlandzkiej wsplnoty narodowej.

  Zacznijmy od tego, e Ir-landia Pnocna to nie jest jaki moralny i spoeczny negatyw Republiki Irlandii. Belfast to nie jest Phenian. To nie dzikie terytorium, ktre jaki rednio-wieczny skryba mgby opisa na mapie za pomoc hic sunt leones (tu s lwy), tu mieszkaj ludzie. Pnoc bya waciwie od zawsze o wiele bardziej cywili-zowana i uprzemysowiona. To w dokach Belfastu zwodowano Titanica.

  Pamitam, jak jeszcze par lat temu, kiedy Irlandia bya u szczytu ekonomicznego prosperity, a brytyjscy o cjele przyjedali do Dublina po ekonomiczne porady, Irlandia Pnocna bya uwa-ana za kul u nogi tego, co zostao z dumnego Imperium Brytyj-skiego.

  Anegdota gosia, e Londyn pozbyby si najchtniej wszyst-kiego, cznie ze Szkocj i Wali a pozostawi sobie tylko City, b-dce drugim po Nowym Jorku centrum midzynarodowej nan-sjery i biznesu. Syszaem gosy Irlandczykw podmiewajcych si z nieszczcia swoich kuzynw z Pnocy, niektrzy mwili nawet, e teraz o zjednoczeniu nie ma mowy, bo nikt nie yczy sobie zban-krutowanego syna marnotrawnego.

  Co bardziej wiatli (jeszcze zanim pado nie dla Traktatu Liz-boskiego) uwaali, e w zwizku z postpem integracji europej-skiej, kwestia Irlandii Pnocnej nie ma wikszego znaczenia, bo

  wczeniej, czy pniej i tak bdziemy wszyscy porusza si na po-ziomie euro-regionw, a pastwa narodowe strac na znaczeniu.

  Syszaem rwnie takie gosy, e dobrossiedzkie kontakty z pnoc wyspy s utrudnione, poniewa yjcy tam ludzie cierpi na swoist schizofreni. Nie wiedz waciwie kim s, a std brak im pewnoci siebie, tak potrzebnej w nawizywaniu kontaktw.

  Podziay w Irlandii Pnocnej s dzielnicowe w tym sensie, e dotycz ulic i dzielnic.

  Dzielnice katolickie nie lubi si z protestanckimi itd. Ci pierwsi uwaaj drugich za intruzw, drudzy boj si, e ktrego dnia obudz si w obcym kraju, a przecie ich przodkowie przybyli tu cae stulecia temu.

  Polacy mieszkajcy po tej i po tamtej stronie te niespe-cjalnie partycypuj we wzajem-nych kontaktach, zachowujc si. jak gdyby yli na dwch rnych planetach. Mamy szczeglny talent do postrze-gania rzeczywistoci w tym i rzeczywistoci historycznej w kategoriach czerni i bie-li. Zawsze dymy do prawdy absolutnej, zarazem stawiajac jej roszczenia, eby oddaa nam ona sprawiedliwo. Ci s li a tamci s dobrzy, Dobry An-gol to martwy Angol jak przeczytaem na jednym polo-nijnym forum.

  W jednym z moich ulu-bionych lmw Woody Allen opowiada histori emerytowa-nego maestwa brookliskich ydw, ktre musi stawi czoa

  mrocznemu sekretowi z przeszoci. Ona dowiaduje si, e on ponad 30 lat wczeniej zabi siekier swoj pierwsz on i jej dzieci, jak rwnie kochank. Jakby tego byo mao w celu ukrycia zwok, po prostu ich zjad. ona atakuje ma podczas drobno-mieszczaskiej kolacji, trzaskajc drog zastaw stoow, na co ten wzrusza ramionami i mwi: O co tyle haasu? Jedni grzebi, dru-dzy pal a ja zjadem.

  Mora z tej historii jest taki, e czasem trzeba spojrze na tra-giczn histori przez palce, po to eby mc jako razem i do przo-du.

  Wakowanie do znudzenia przyczyn i przebiegu irlandzkiej wojny o niepodlego oraz bdcej jej bezporedni konsekwencj wojny domowej na dusz met nie zmieni kondycji wspczesne-go Irlandczyka, czy to z Pnocy, czy std.

  DWIE IRLANDIE, jeden problem

  [ W O

  BIE

  STRO

  NY

  ]

  ukasz lipko

 • mir 5

  Kolejna brama otwarta. Po wielkiej emigracji na Wyspy, czeka nas praw-dopodobnie nastpna, tym razem nieco bliej, do Niemiec.

  Od 1 maja 2011 roku, Niemcy po sze-cioletnim okresie przejciowym, otwieraj rynek pracy dla najnowszych czonkw UE. Tajemnic poliszynela jest, i Polacy wyje-daj do pracy za zachodni granic od lat. Prawdopodobnie wielu z nas pluje sobie w brod, e nie przyoyo si do jzyka nie-mieckiego w szkole, a na maturze zdawao angielski. Angielski by wszdzie, piosenki wikszoci ulubionych wykonawcw, l-my w telewizji i w kinie. A niemiecki? Bez cile okrelonej kariery zawodowej, nie bardzo chciao si zgbia wszystkie ko-niugacje.

  Za czasw szkoy redniej obecnego pokolenia emigracyjnego, stosunki polsko- niemieckie wci nie byy odmalowywane jako przyjazne. Do Niemiec jedzio si na wystawki, na zakupy, odwiedzi rodzin, ktra baa si, e poprosimy j o przysug. Ale eby tam mieszka? I jeszcze ten twar-dy jzyk. I ciga zazdro o rozwj ekono-miczny, zarobki etc.

  W mediach pojawiao si zdjcie no-woczesnego rozwietlonego miasta, bo-daje Berlina zestawionego z zaniedba-n czci Warszawy, do tego podpis : I kto wygra drug wojn wiatow?

  Mamy do nich al. Jak zazdrosny, wczeniej le potraktowany ssiad.

  Teraz otwieraj nam drzwi. Kontrolo-wanie rzecz jasna. Wychodzi na to, e Pola-cy maj znw pracowa za kogo i dla ko-go. Szykuje si boom na Niemcy. Jednake, ju teraz w ogoszeniach pojawiajcych si na stronach lokalnych urzdw pracy, jest zastrzeenie, e warunkiem jest znajomo jzyka niemieckiego.

  Poszukiwani s przede wszystkim in-formatycy i osoby z wyksztaceniem tech-

  nicznym. To dla panw. Nasze panie mog liczy na zatrudnienie, jak zwykle w sekto-rze opieki.

  Dugo chroniony rynek pracy sta-je wreszcie otworem. Jakie bd skutki? Niemieccy pracodawcy ostrz zby gw-nie na modych emigrantw. Powsta pro-gram Transnational- Dual, zachcajcy mode osoby do osiedlenia si w Turyngii, ktra jest jednym z krajw zwizkowych w Republice Federalnej Niemiec, ze stolic w Erfurcie.

  Osoby w wieku od szesnastu do dwu-dziest