Microsoft Powerpoint - 9-Razmnozavanje Biljaka

 • View
  115

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

iz8k

Text of Microsoft Powerpoint - 9-Razmnozavanje Biljaka

 • RAZMNORAZMNOAVANJE BILJAKAAVANJE BILJAKA

  Ostavljanje potomstva koje osigurava Ostavljanje potomstva koje osigurava

  odrodravanje vrsteavanje vrste

 • Razmnoavanje biljaka

  SpolnoSpolno

  gametegamete

  singamijasingamija spajanje spajanje gametagameta

  nove jedinke nove jedinke

  razlikujurazlikuju se se od roditelja i meusobnood roditelja i meusobno

  NespolnoNespolno

  Vegetativno Vegetativno iz raznih organa biljkeiz raznih organa biljke

  pomopomouu sporaspora

  izravno izrastaju u nove jedinkeizravno izrastaju u nove jedinke

  klonklon

  -- svi potomci jedne jedinkesvi potomci jedne jedinke-- svi su svi su nasljedno jednakinasljedno jednaki

 • u potpunosti nasljeuje maju potpunosti nasljeuje majinsku biljkuinsku biljku

  ne dobiva nova svojstvane dobiva nova svojstva

  sposobna sposobna ivjeti samo u sliivjeti samo u slinim uvjetima nim uvjetima u kojima jeu kojima je ivjela i majivjela i majinska biljkainska biljka

  Nespolno Nespolno raznmoraznmoavanjeavanje

  Nova biljka:Nova biljka:

 • Spolno Spolno raznmoraznmoavanjeavanje

  -- prevladava nad nespolnimprevladava nad nespolnim

  -- omoguomoguava stvaranje daleko veava stvaranje daleko veeg broja eg broja nasljedno razlinasljedno razliitihitih individuaindividua

  -- mogumogunost rasijavanja sjemena nost rasijavanja sjemena daleko vedaleko veaa

  osvajanje novih prostoraosvajanje novih prostora

  -- prenoprenoenje sjemena u razlienje sjemena u razliite uvjete ite uvjete dovodi do dovodi do stvaranja novih oblikastvaranja novih oblika

 • Spolno Spolno raznmoraznmoavanjeavanje

  spajanje spajanje gametagameta = = singamijasingamija

  izogamijaizogamija anizogamijaanizogamija oogamijaoogamija

 • IZOGAMIJAIZOGAMIJA

 • ANIZOGAMIJAANIZOGAMIJA

 • OOGAMIJAOOGAMIJA

 • Nespolno razmnoNespolno razmnoavanjeavanje

  pomopomou sporau spora

  vegetativno vegetativno -- prirodnoprirodno-- umjetnoumjetno

 • RAZMNORAZMNOAVANJE POMOAVANJE POMOU SPORAU SPORA

  SporeSpore rasplodne stanicerasplodne stanice

  na nositeljima na nositeljima egzosporeegzospore

  u u sporangijimasporangijima ((odvedenijeodvedenije vrste)vrste)

  - planospore (zoospore) - pokretne

  - aplanospore - nepokretne

 • Alge

 • zoospore

  konidije (B)

  Gljive

 • Mahovine

 • PapratnjaPapratnjaee

  - izosporne - heterosporne

  makrosporangiji makrosporangiji

 • Vegetativno razmnoVegetativno razmnoavanjeavanje-- zasniva se na sposobnosti regeneracijezasniva se na sposobnosti regeneracije

  jednostanijednostaninono

  viviestaniestanino no fragmentacijafragmentacija

  rasplodnim tjelerasplodnim tjelecima (rasplodni pupovi)cima (rasplodni pupovi)

  posebnim organimaposebnim organima

 • JEDNOSTANINO VEGETATIVNO RAZMNOVEGETATIVNO RAZMNOAVANJEAVANJE

  - dioba na dva dijela mitoza

  - ivotni ciklus = stanini ciklus

 • - shizotomija

  - sukcesivna viestrukturna dioba - pupanje

 • VIVIESTANIESTANINONO VEGETATIVNO RAZMNOVEGETATIVNO RAZMNOAVANJEAVANJE

  FRAGMANTACIJA FRAGMANTACIJA raspadanje na 2 ili viraspadanje na 2 ili vie dijelovae dijelova

 • Spirogyra, Oscillatoria.....

 • VEGETATIVNO RAZMNOVEGETATIVNO RAZMNOAVANJE AVANJE RASPLODNIM TJELERASPLODNIM TJELECIMACIMA

  RASPLODNI PUPOVI RASPLODNI PUPOVI malene biljmalene biljice s boice s bonim nim stabljistabljinimnim korijenjemkorijenjem razvijaju se na matirazvijaju se na matinoj biljcinoj biljci

  - kod nekih smeih i crvenih algi

  - kod mahovina Marchantia

  - kod papratnjaa i sjemenjaa vrlo rasprostranjeno

 • RASPLODNI PUPOVI RASPLODNI PUPOVI kod sjemenjakod sjemenjaaa

  Dentaria bulbifera Bryophyllum calycinum Poa bulbosa f. vivipara

  - bulbili

 • VEGETATIVNO RAZMNOVEGETATIVNO RAZMNOAVANJE AVANJE POSEBNIM ORGANIMAPOSEBNIM ORGANIMA

  gomolji gomolji (krumpir, georgine, orhideje....)(krumpir, georgine, orhideje....)

  podancipodanci (perunika, petrov kri(perunika, petrov kri, , umarica, trave....)umarica, trave....)

  lukovicelukovice (luk, ljiljan, (luk, ljiljan, asparagusasparagus, tulipan, narcisi...), tulipan, narcisi...)

  vrijevrijeee (jagode, dobri(jagode, dobriica, ivica, ica, ivica, petoprstapetoprsta.....).....)

 • VrijeVrijeee

  1 biljka oko 200 novih biljaka

  1 godina

 • Umjetni naUmjetni naini vegetativnog razmnoini vegetativnog razmnoavanjaavanja

  oponaoponaanje prirodnog anje prirodnog vegetativngvegetativng razmnorazmnoavanjaavanja

  ubrzava se stvaranje velikog broja individuaubrzava se stvaranje velikog broja individua

  * kod biljaka kod kojih je:* kod biljaka kod kojih je:-- potreban dug vremenski period nicanja iz sjemenapotreban dug vremenski period nicanja iz sjemena-- ne stvaraju sjeme ili je lone stvaraju sjeme ili je loe kvalitetee kvalitete

 • Umjetno vegetativno razmnoUmjetno vegetativno razmnoavanjeavanje

  dijeljenje grmovadijeljenje grmova

  pomopomou reznicau reznica

  pomopomou grebenicau grebenica

  cijepljenjecijepljenje

 • DIJELJENJE GRMOVADIJELJENJE GRMOVA

  najjednostavniji nanajjednostavniji nain vegetativnog razmnoin vegetativnog razmnoavanjaavanja

  za razmnoza razmnoavanje ukrasnog biljaavanje ukrasnog bilja

  * zeljastih trajnica * zeljastih trajnica karanfilikaranfili-- krizantemekrizanteme

 • RazmnoRazmnoavanje pomoavanje pomouu REZNICAREZNICA

  od stabljikeod stabljike

  iz listaiz lista

  iz korijenaiz korijena

  * vrlo brzo * vrlo brzo veliki broj novih individuaveliki broj novih individua

 • Reznice od stabljikeReznice od stabljike

  1 ili vi1 ili vie pupova e pupova

  u vlau vlanu zemlju ili pijesaknu zemlju ili pijesak

  ako na reznicama ima listovaako na reznicama ima listova brbre se razvija e se razvija adventivnoadventivno korijenjekorijenje

  * iz pericikla

  ili

  * iz stanica floema i kambija

 • zakorjenjivanjezakorjenjivanje momoe se pospjee se pospjeiti iti kemkem. spojevima. spojevima-- regulatorima rastenja regulatorima rastenja -- auksiniauksini

  -- kod nekih biljaka vrlo brzo kod nekih biljaka vrlo brzo nekoliko dana nekoliko dana topola (topola (PopulusPopulus))vrba (vrba (SalixSalix))puzavac (puzavac (TradescantiaTradescantia))

  -- kod nekih kod nekih nekoliko tjedana, nekoliko tjedana, ak i mjeseci ak i mjeseci koriste se preparati za brkoriste se preparati za bre e zakorijenjivanjezakorijenjivanje

  * za zakorijenjivanje reznica u vinogradu

  0,001 0,01 % otopina NAA 12 24 sata

 • - pri uzimanju reznica paziti na polarnost

  apikalni ili proksimalni dio

  bazalni ili distalni dio

 • Lisne rezniceLisne reznice

  mali broj vrsta mali broj vrsta sposobnost stvaranja novih individua iz reznica listasposobnost stvaranja novih individua iz reznica lista

  BegoniaBegoniaSantpauliaSantpauliaSanseveriaSanseveriaPeperomiaPeperomiaSedumSedumLiliumLiliumKalanchoaKalanchoa

 • - embrionalizacija

 • KorjenoveKorjenove reznicereznice

  mnoge kulturne i divlje vrstemnoge kulturne i divlje vrste

  vrlo lako razmnovrlo lako razmnoavaju se: avaju se: malinamalinakupinakupinaljivaljivatretrenjanjajabukajabukajorgovanjorgovan

  -- reznice reznice 5 5 15 cm 15 cm ukoso i pokrivaju slojem tla ukoso i pokrivaju slojem tla 22--6 cm6 cm

  -- imaju sposobnost razvijanja imaju sposobnost razvijanja adventivnihadventivnih pupova pupova u izdankeu izdanke

 • - paziti na polarnost

 • RazmnoRazmnoavanje pomoavanje pomou GREBENICAu GREBENICANadzemni izdanciNadzemni izdanci

  savijajusavijaju se i se i zagrnu zemljomzagrnu zemljom

  -- kad se kad se razvije korijenje i izdanci razvije korijenje i izdanci

  prekida se vezaprekida se veza sa matisa matinom biljkom nom biljkom

  -- nova jedinkanova jedinka raste daljeraste dalje

  Limun (Limun (CitrusCitrus))Fikus (Fikus (FicusFicus))

  Lijeska (Lijeska (CorylusCorylus))Ogrozd (Ogrozd (RibesRibes))Magnolija (Magnolija (MagnoliaMagnolia))

 • RazmnoRazmnoavanje CIJEPLJENJEMavanje CIJEPLJENJEM

  najvenajvee znae znaenje u voenje u voarskoj, vinogradarskoj i cvjearskoj, vinogradarskoj i cvjearskoj praksiarskoj praksi

  zasniva se na zasniva se na transplantacijitransplantaciji

  podloga (podloga (hipobionthipobiont))

  plemka (plemka (epibiontepibiont))

 • OKULIRANJEOKULIRANJE

 • POD KORUPOD KORU

 • SLJUBLJIVANJE (ABLACIJA)SLJUBLJIVANJE (ABLACIJA)

 • - treba paziti da

  kambijski prstenovi nalijeu jedan uz drugi

  plemka

  podloga

 • Prednosti Prednosti cjepljenjacjepljenja

  VoVone vrste ne vrste prije donose rodprije donose rod

  Ukrasne vrste Ukrasne vrste prije procvatuprije procvatu

  Otpornost prema bolestima i Otpornost prema bolestima i tetnicimatetnicima

  -- ameriamerike vrste loze ke vrste loze otporne na otporne na PhylloxeruPhylloxeru -- podlogepodloge

  OpraOpraivaivaii kod dvodomnih vrsta kod dvodomnih vrsta najmanje 2 jedinke u blizininajmanje 2 jedinke u blizini

  GyngkoGyngko bilobabiloba 1 gran1 granica muica muke biljke ke biljke nacijepljena na nacijepljena na ensku biljkuensku biljku dovoljnu kolidovoljnu koliinu inu peludapeluda za opraza opraivanjeivanje

 • Spolno i nespolno razmnoSpolno i nespolno razmnoavanjeavanje

  Bakterije, Bakterije, modrozelenemodrozelene alge, gljive alge, gljive (na ni(na niem stupnju organizacije)em stupnju organizacije)

  -- razmnorazmnoavaju s