of 26 /26
MESEČNI IZVEŠTAJ Analiza javnog duga i duga opšte države April 2016. godine www.ujd.gov.rs Bloomberg Page <RSMF> <GO> Beograd, april 2016. godine Broj: 49

MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog...

Page 1: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

MESEČNI IZVEŠTAJAnaliza javnog duga i duga opšte države

April 2016. godine

www.ujd.gov.rs

Bloomberg Page <RSMF> <GO>

Beograd, april 2016. godine

Broj: 49

Page 2: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

UVODNA REĈ DIREKTORA

Zaduţivanje kroz emitovanje drţavnih hartija od vrednosti na domaćem trţištu kapitala bilo

je osnovni izvor finansiranja u 2015. godini. Mere fiskalne konsolidacije, sprovedene od

strane Vlade, dale su veliki doprinos stabilizaciji javnih finansija Republike Srbije u 2015.

godini, ĉime je znaĉajno smanjen budţetski deficit. Nastavljeno je smanjivanje troškova

zaduţivanja na domaćem finansijskom trţištu, po osnovu emitovanih dinarskih i evro

denominovanih drţavnih hartija od vrednosti, a obim trgovanja drţavnim hartijama od

vrednosti na sekundarnom trţištu je znaĉajno uvećan. Republika Srbija je u 2015. godini

ostvarila istorijski najveći obim operacija sa drţavnim hartijama od vrednosti na domaćem

finansijskom trţištu u iznosu od 492,3 mlrd dinara uz permanentno smanjenje troškova

finansiranja. U protekloj godini je nastavljena uspešna saradnja sa meĊunarodnim

finansijskim institucijama u cilju obezbeĊenja povoljnih dugoroĉnih izvora za finansiranje

investicionih projekata, budţetskih izdataka i obezbeĊivanje povoljnih zajmova sa drţavnom

garancijom za refinansiranje kratkoroĉnih kreditnih obaveza javnih preduzeća.

UVOD

Meseĉni izveštaj Uprave za javni dug je izveštaj, koji predstavlja

analizu stanja, strukture i dinamike javnog duga Republike Srbije, kao i

analzu rizika u procesu upravljanja javnim dugom, sa ciljem podizanja

nivoa transparentnosti i taĉne i pravovremene informisanosti

investitora, drţavnih institucija i drugih lica zainteresovanih za temu

javnog duga Republike Srbije.

Usled uspešne realizacije fiskalne strategije, budţetski deficit je u 2015. godini iznosio 71 milijardu dinara (3,0% BDP) na nivou centralne drţave.

Ostvarivanje ispod planiranog budţetskog deficita je omogućilo manji obim zaduţivanja drţave od prvobitno procenjenog. Kako se većina ukupno

prikupljenih sredstava u 2015. godini, obezbedila kroz trţišne instrumente, odnosno drţavne hartije od vrednosti na domaćem finansijskom trţištu,

moţemo zakljuĉiti da se uspešno nastavilo sa strategijom razvoja domaćeg finansijskog trţišta drţavnih hartija od vrednosti. U periodu septembar 2015 –

februar 2016. godine, nastavila se tendencija smanjivanja troškova zaduţivanja po osnovu svih tipova finansijskih instrumenata. U februaru 2016. godine

su trogodišnje dinarske drţavne obveznice prodate po stopi prinosa od 5,95%, što predstavlja istorijski minimum po ovom instrumentu. Stopa prinosa je

bila niţa za 64 bazna poena u odnosu na emisiju iz septembra 2015. godine. Dugogodišnjim razvojem roĉnosti krive prinosa stvoreni su uslovi za

emitovanje benĉmark obveznica, što je jedan od uslova ubrzanog razvoja sekundarnog trţišta hartija od vrednosti i ukljuĉivanje dinarskih hartija od

vrednosti u globalni indeks. U toku 2015. godine izvršene su dve emisije trogodišnjih i jedna emisija sedmogodišnjih „benĉmark“ dinarskih obveznica,

svaka po 50 milijardi dinara nominalne vrednosti.

Plan za 2016. godinu je da Republika Srbija po prvi put emituje trogodišnju dinarsku obveznicu u iznosu od 110 milijardi dinara nominalne vrednosti.

Planirano je da se ova nova „benĉmark“ obveznica nekoliko puta reotvori do kraja godine. Na primarnoj aukciji ove obveznice 18. februara 2016.

godine, planirano je da se proda 30 mlrd dinara. Traţnja je iznosila znatno više od planiranog obima realizacije (bid-to-cover racio iznosio je 1,39) ĉime

je potvrĊena u praksi strategija razvoja domaćeg trţišta drţavnih hartija od vrednosti. Emitovanjem ove, kao i prethodnih „benĉmark“ obveznica,

nastavljen je razvoj domaćeg finansijskog trţišta sa posebnom koncentracijom na porast prometa sekundarnog trgovanja. Istiĉemo da je Ministarstvo

finansija – Uprava za javni dug u saradnji sa Beogradskom berzom od novembra 2015. godine omogućila trgovanje drţavnim hartijama od vrednosti na

domaćem berzanskom trţištu. Imajući u vidu poziciju Republike Srbije u okviru meĊunarodnog trţišta kapitala, koja se godinama uspešno gradi, lokalno

trţište drţavnih hartija od vrednosti je postalo prepoznatljiv deo globalnog finansijskog trţišta. Uz obavezu odrţavanja stabilnosti i daljeg razvoja

domaćeg trţišta, Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug sa posebnom paţnjom prati dešavanja na svetskom finansijskom trţištu i prilagoĊava

politiku voĊenja operacija javnog duga, kako bi se ostvarili strateške ciljevi definisani Strategijom upravljanja javnim dugom.

Tokom 2016. godine plan je da se urade liability management operacije i definiše okvir za izdavanje tzv. retail obveznica namenjenih iskljuĉivo fiziĉkim

licima.

Meseĉni izveštaj Uprave za javni dug ima za cilj da svojim

informativnim sadrţajem doprinese unapreĊenju aktivnosti Republike

Srbije na polju javnog duga, u skladu sa meĊunarodno priznatim

standardima i dobrom poslovnom praksom, kao i da omogući

zainteresovanim licima da na lak i pravilan naĉin razumeju javni dugi,

kao oblast javnih finansija, odnosno aktivnosti i ciljeve Uprave za javni

dug.

Branko Drčelić

UPRAVA ZA JAVNI DUG - ORGANIZACIJA I NADLEŢNOSTI

TakoĊe, naglašava se da obaveza otplate dospelog javnog duga ne

prestaja ĉak i prilikom privremnene obustave. Pravni osnov za

osnivanje i funkcionisanje Uprave za javni dug daje Zakon o javnom

dugu, a takoĊe i Zakon o budţetskom sistemu, Zakon o budţetu i drugi

zakonski i podzakonski akti. Prema Zakonu o javnom dugu, Uprava za

javni dug se, u ime Republike Srbije, moţe zaduţivati na domaćem i

inostranom trţištu, y nacionalnoj i starnoj valuti, za potrebe finansiranja

budţetskog deficita, servisiranje postojećeg javnog duga, finansiranje

projekta od opšteg znaĉaja, kao i drugih obaveza predviĊenih Zakonom.

Sa druge strane, Zakon o budţetskom sistemu definiše opšta i posebna

fiskalna pravila, kojima se reguliše fiskalna disciplina.

Iz razloga povećane zaduţenosti većine evropskih zemalja, politika

javnog duga, kao grana ekonomske politike, postaje veome znaĉajna. U

skladu sa meĊunarodnom praksom i predlozima Svetske banke, 1.

oktobra 2009. godine je osnovana Uprava za javni dug kao organ

uprave u okviru Ministarstva finansija. Primarni cilj Uprave za javni

dug je minimiziranje troškova zaduţivanja uz prihvatljiv nivo rizika,

odnosno uspostavljanje njihovog optimalnog odnosa. Prema pravnim

propisima, kojima se reguliše sistem javnih finansija, servisiranje

javnog duga je apsolutna i bezuslovna obaveza i ima prioritet nad svim

ostalim budţetskim obavezama. izvršenja budţeta. Sve ovo ukazuje na

vaţnost postojanja i efikasnog funkcionisanja Uprave za javni dug, kao

nosioca politike javnog duga.

Direktor

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 2

Page 3: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

I

II

III

IV Podizanje nivoa transparentnosti i predvidivosti procesa zaduţivanja;

V Strategija upravljanja javnim dugom treba da bude podrţana i konzistentna sa opštim Vladinim srednjoroĉnim okvirom;

I

II

III

IV

V

Dug Republike koji nastaje po osnovu date garancije Republike, ili po osnovu neposrednog preuzimanja obaveza u svojstvu duţnika za isplatu

duga po osnovu date garancije, odnosno po osnovu kontragarancije koju daje Republika,

Dug jedinica lokalne samouprave, kao i pravnih lica ĉiji je osnivaĉ Republika, a za koje je Republika dala garanciju.

ZAKON O JAVNOM DUGU

Prema Zakonu o javnom dugu („Sl. Glasnik RS“, br. 61/2005, 107/2009, 78/2011 i 68/2015), kao pravnom osnovu zaduţivanja, Republika Srbija se

moţe zaduţivati u domaćoj i stranoj valuti. Republika se moţe zaduţivati za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, za servisiranje javnog duga

(refinansiranje) i za finansiranje investicionih projekata. Na osnovu toga, pored funkcije odrţavanja likvidnosti, zaduţivanje, odnosno javni dug uma i

razvojnu funkciju. Pored direktnog zaduţivanja, Republika Srbija moţe izdavati garancije u korist javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave.

Prema pomenutom zakonu, javni dug Republike Srbije jeste:

Dug Republike koji nastaje po osnovu ugovora koje zakljuĉi Republika,

Dug Republike po osnovu hartija od vrednosti,

Dug Republike po osnovu ugovora, odnosno sporazuma kojim su reprogramirane obaveze koje je Republika preuzela po ranije zakljuĉenim

ugovorima, kao i emitovanim hartijama po posebnim zakonima,

STRATEGIJSKE SMERNICE

Aktuelna srednjoroĉna strategija je razvijena u saradnji sa ekspertima Svetske banke, uz korišćenje MTDS modela (Medium Term Debt Strategy), koji je

našao praktiĉnu primenu u više desetina zemalja širom sveta. Dokumentom su definisane sledeće smernice:

Osiguranje finansiranja fiskalnog deficita Republike Srbije, u smislu kratkoroĉnog deficita (likvidnosti) i dugoroĉnog deficita, kao deo politike

odrţavanja stabilnosti sistema javnih finansija;

Definisanje prihvatljivog nivoa rizika, u skladu sa ciljanom strukturom javnog duga u smislu valutne strukture duga, strukture kamatnih stopa,

strukture roĉnosti i strukture duga prema instrumentima;

Podrška razvoju trţišta drţavnih hartija od vrednosti koje se emituju na domaćem i meĊunarodnom trţištu, kako bi se doprinelo smanjenju

troškova zaduţivanja na srednji i dug rok;

Na dan 30. april 2016. godine, uĉešće duga denominovanog u dinarima je iznosilo 21,2%. Uĉešće dinarskog duga je nisko, ali se povećava u poslednje

ĉetiri godine. UvoĊenjem dinarskih hartija od vrednosti duţe roĉnosti (petogodišnje i sedmogodišnje), smanjuje se rizik refinansiranja, koji je

karakteristiĉan kod dinarskih hartija od vrednosti, i utiĉe se na produţenje krive prinosa na domaćem trţištu. Cilj Strategije upravljanja javnim dugom je

da se najveći deo potreba za finansiranjem Republike Srbije vrši na domaćem trţištu, emisijama u dinarima, što je u skladu sa strategijom dinarizacije.

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 3

Page 4: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

-315,6 -32,5 -415,4

251,4

30.09.2015 248,1 -15,5 -1,1 -5,6 225,9

31.08.2015 -26,9 -13,9 -139,6

31.12.2015 318,1

34.641.629.753 0,8%

-12,5 225,9 -12,6

Spoljni dug

30.06.2015

24.259.530.682 27.505.447.767

23,2

-30,1 -155,9 -16,7 115,5

30.11.2015 125,6 -12,9 194,1

-14,1

30.04.2016 -199,3

1.607.515.690.680

BDP %EUR USD

Spoljni dug

-2,9 -12,9 35,3

31.01.2016 -6,6 -13,5 38,0 -6,6 11,2

31.10.2015 125,6 -12,9 192,2 -42,0 262,9

31.07.2015 50,7

-42,0 264,8

29.02.2016 65,1

RSD

Indirektne obaveze ukupno

Negarantovani dug lokalne vlasti (C)

UPOREDNA ANALIZA JAVNOG DUGA

Stanje i struktura javnog duga i duga opšte države na dan 30.04.2016. godine

1.740.957.963 1.973.897.555

611.895.199

Indirektne obaveze (B)

Unutrašnji dug 539.685.465

38,5%

Direktne obaveze ukupno 21.978.887.255 24.919.655.013 2.695.035.769.974 64,6%

213.475.046.710

14.863.897.869

5,1%

Direktne obaveze (A)

Unutrašnji dug 8.869.077.537 10.055.757.143 1.087.520.079.294 26,1%

66.175.853.922

Spoljni dug 13.109.809.717

-148,6

Negarantovani dug lokalne vlasti ukupno 405.552.861 1,2%

2.974.686.670.606 71,3%

459.815.698 49.728.607.877

-173,4

60,5

27.965.263.465 3.024.415.278.483 72,5%

-0,5 169,0 13,4

Indirektne obaveze

Javni dug ukupno (A+B)

-121,4

-14,1 28,5 3,3 -181,6

Meseĉna promena stanja

javnog dugaDirektne obaveze Indirektne obaveze

2.280.643.428 2.585.792.755 279.650.900.632 6,7%

1,6%

31.03.2016 -41,0 -26,2

Spoljni dug 123.039.180 139.501.781 15.086.978.124

Unutrašnji dug 282.513.681 320.313.916

Direktne obaveze

Dug opšte države ukupno (A+B+C) 24.665.083.543

0,4%

-9,0 -189,4

-16,3 -315,1

31.05.2015

DINAMIKA JAVNOG DUGA

DatumUnutrašnji dug

8.588 8.415 8.465 8.438 8.687 8.812 8.733 9.051 9.044 9.109 9.068 8.869

675 698 685 672 656 643 638 608 594 580 554 540

12.949 12.800 13.026 12.887 12.885 13.079 13.518 13.362 13.400 13.397 13.081 13.110

1.879 1.863 1.850 1.841 1.835 1.793 1.806 1.790 1.783 1.770 1.738 1.741

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

U m

ilio

nim

a E

UR

Stanje i struktura javnog duga

Spoljni dug - indirektne obaveze Spoljni dug - direktne obaveze

Unutrašnji dug - indirektne obaveze Unutrašnji dug - direktne obaveze

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 4

Page 5: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

STRUKTURA JAVNOG DUGA

*korišćen BDP

prema

metodologiji ESA

2010

97,7

68,3 61,7

52,6 50,2

35,9 29,9 28,3

32,8

41,8 45,4

56,2 59,6

70,4 76,0

71,3

0

20

40

60

80

100

120

U p

roce

nti

ma

Javni dug/BDP(u %)*

21,2%

41,3%

32,5%

0,6% 3,8%

0,6%

Valutna struktura javnog duga na dan 30.04.2016. godine

RSD EUR

USD CHF

SDR Ostale valute

77,9%

22,1%

Struktura kamatnih stopa

na dan 30.04.2016. godine

Fiksne kamatne stope Varijabilne kamatne stope

EURIBOR i

LIBOR na

EUR

66,5%

LIBOR na

USD

11,6%

LIBOR na

CHF

1,7%

Ostale

20,2%

Struktura varijabilnih kamatnih stopa

na dan 30.04.2016. godine

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 5

Page 6: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

9.401,25

10.000.000.000 5,00% 9.509,97 100,00%

20.05.14

23.09.15 30.09.16

94,51%

12.01.16 19.01.17 98,97%

5.612.370.000

Datum

dospeća

Vrednost emisije

4.336.040.000

9.897.040.000 4,09% 9.595,55

10.11.15 17.11.16 10.000.000.000 21.744.180.000 10.000.000.000 4,09% 9.595,55 100,00%

99,70%

Realizacija

9.970.020.000

10.000.000.000 13.347.040.000

10.000.000.000 17.090.020.000

4,89%

Cena

15.12.15 22.12.16 10.000.000.000 13.379.700.000 9.779.700.000 4,09% 9.595,55 97,80%

22.05.16 10.000.000.000 15.324.900.000

10.000.000.000

10.122,64

9.497.430.000 6,00% 4,95% 10.195,38 94,97%

8,00% 9,00% 43,36%02.10.1630.09.14

02.04.15

18.05.17

10.000.000.000

30.06.16

3,25% 9.838,35

10.000.000.000

8.643.700.00019.03.15 9.808,49

9.588.640.000

10.000.000.000

22.10.15 26.10.17

10.000.000.000 29.591.420.000

03.03.16 01.09.16 3.000.000.000

08.01.15

9.609.490.000 4,00%25.000.000.000 12.709.490.000 4,95% 9.823,23 38,44%

6,80% 9.854,96

10.12.15 14.12.17 10.000.000.000 13.687.360.000

2.983.760.000

02.09.15 04.09.17 10.000.000.000 13.551.470.000 9.451.470.000 6,00%

100,00%

18.12.16

Vrednost dostavljenih

ponuda

Nominalna vrednost

10.000.000.000 15.559.780.000

10.000.000.000 9.246.900.000

9.520,24 54,30%

18.492.190.000

Tromesečni državni zapisi

Realizacija

Pedesettronedeljni državni zapisi

13.10.15

02.06.15

100,00%

22.07.15 29.07.16 10.000.000.000 10.274.180.000 7.924.180.000

Datum

aukcije

10.000.000.000

59,84%

06.04.17

8,00% 9,09%

8,63% 9.888,62

6,18% 9.401,25

100,00%

16.12.14

12.06.16

23.03.17 79,44%

Dvogodišnje državne obveznice

7.943.700.000

8,00% 9,00%

5.984.200.000 5.784.200.000

17.108.790.000 10.000.000.000

10,00% 9,30%

5.429.800.000

Cena Realizacija

ANALIZA DRŢAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI EMITOVANIH NA DOMAĆEM FINANSIJSKOM TRŢIŠTU

Datum

aukcije

Datum

dospećaVrednost emisije

Vrednost dostavljenih

ponuda

Pregled emitovanih nedospelih državnih dinarskih hartija od vrednosti

2.916.520.000

Stopa

prinosa

04.02.16 05.05.16 3.000.000.000 2.152.500.000 652.500.000 2,75% 9.930,97

97,22%

10.000.000.000

Nominalna vrednostStopa

prinosaCena

6,39% 9.382,16 95,89%

20.10.16 10.000.000.000 7.779.800.000

Kuponska stopa

10.144,24

Šestomesečni državni zapisi

Datum

aukcije

Datum

aukcije

Datum

dospećaVrednost emisije

Vrednost dostavljenih

ponudaNominalna vrednost

03.12.15 02.06.16 3.000.000.000 8.065.430.000

Datum

dospećaVrednost emisije

Vrednost dostavljenih

ponudaNominalna vrednost

Stopa

prinosaCena Realizacija

10,00% 9,00% 10.175,91

9.824,09

9.773,96

8,00%

10.000.000.000 29,84%

12.01.17

7,20%14.05.15

15.000.000.000 18.019.900.000 11.172.960.000 6,00% 4,95% 10.195,38 74,49%

28.01.16 01.02.18

21,75%

02.02.16 09.02.17 10.000.000.000 8.441.990.000 6.341.990.000 4,09% 9.595,55 63,42%

10.000.000.000

3.247.110.000

09.06.16

2.893.900.000 2.893.900.000 3,25% 9.838,35 96,46%

10.03.16 01.02.18 15.390.510.000 11.281.120.000 8.681.120.000 4,00% 4,95% 9.880,08 56,41%

79,24%

9,29%

23.06.15

9.824,09

8,00%

8,00%

62,47%6,18%

Stopa

prinosa

6.246.900.000

10.06.14

15.03.16 23.03.17 10.000.000.000 3.273.180.000 1.673.180.000 4,01% 9.603,15 16,73%

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 6

Page 7: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

28.04.16 22.02.19 78.423.010.000 34.479.790.000 20.706.390.000 6,00% 5,37% 10.278,83 26,40%

24.01.12 26.01.17 3.000.000.000 4.908.160.000 2.703.660.000 10,00%

51,63%

29.772.320.000

25.11.14

10,00% 10,00% 10.000,00

Vrednost dostavljenih

ponuda

Nominalna vrednost Kuponska stopa Cena

10.075,009,70%

10,49%

3.282.720.000

04.02.14

100,00%

36,54%

17.12.14

57,82%

01.07.14

8.376,90

10,00%

Datum

aukcije

02.03.18

23.04.15

3.928.920.000

05.03.13

20.10.15

10,80%

52.194.750.000

23.07.13 10,00%

8.280,94

5.000.000.000 10,00%

18.342.110.000 13.987.400.000 8,00% 6,50% 10.623,35

3.128.920.000

3.000.000.000

26.02.15

5,95%110.000.000.000 41.601.050.000 31.576.990.000 6,00%

14,70% 8.375,83 90,12%

10,00%

06.11.12

9.742,98

4.950.380.000

15.000.000.000

1.167.170.000 10,69%

08.11.17 5.000.000.000 6.911.000.000

9.316,8411,89%

4.570.300.000 3.950.000.00025.06.14

520.000.000 520.000.000

100,00%

Petogodišnje državne obveznice

Datum

aukcije

Datum

dospeća

57,49%

100,00%

99,01%

25,31%

9.459,5506.02.19

25.07.18 5.000.000.000

06.02.19

10,50%

367.170.000

19.11.13

22.01.13

5.000.000.000

Kuponska stopa

9.834.180.000

07.03.20 3.000.000.000

10.000.000.000 8.199.420.000

11.09.21

10,00% 14,74%

5.000.000.000 10.293.570.000

10,00% 8,23%

10,00%

50.000.000.000

11,99%

10.100,51

22.10.20 20.000.000.000

30.05.18 5.000.000.000 2.115.580.000 1.265.580.000

100,00%

47,50%

11,80% 9.173,29

12,34%

100,00%

Datum

dospeća

10.000.000.000 10,00%

9.253,22

8.827.310.000

801.520.000 674.760.000

12,94% 8.964,42

19.08.14 9.702,83

11,48%

9.812,86

Датум

доспећа

Цена

39.137.760.000 39.137.760.000

10,00%

24.01.18

28.05.13

8.363,51

11,79%

10.04.13

10.000.000.000 12.725.610.000

78,28%

09.09.14

14.387.090.000

Desetogodišnje državne obveznice

10,75% 9.784,22

93,26%

8.943,50

13,00%

10,00%

Номинална вредност

4.988.910.000

Датум

аукције

10,00% 12,99%

Вредност достављених

понуда

05.02.22

3.462.780.000

14.05.14 20.03.21 5.249.580.000 18.341.430.000

8.672.800.000

18.03.14 20.03.21

10,00%

Kuponska stopa

9.325.970.000

10.011.090.00003.06.14 05.06.21

12,99%

10,00%

50.000.000.000

Вредност емисије

24.03.15 05.02.22 10.862.240.000 27.033.900.000 10.862.240.000

03.02.15

24.09.13

10,00%

10,00%

5.000.000.000

Стопа

приноса

Реализација

21.10.14 23.10.24

9.376,15

8.677,23

Stopa

prinosa

26.09.20

10,00% 11,80%

15.000.000.000

6.327.200.000 6.792.840.000

4.750.420.000

Cena

3.811.230.000

12.04.20 5.000.000.000 3.862.780.000

1.822.720.000

Nominalna vrednost

12,65% 8.815,13

8.981,24

Vrednost emisije Vrednost dostavljenih

ponuda

12,25%

15.000.000.000

10,00%

10,00%

6.327.200.000 10,00%

8.673,22

13,50%

Realizacija

69,26%

4.824.610.000 10,00% 11,80% 9.333,84 91,90%

05.06.21

66,74%

9.177,6211.09.21

10,00%

10,80%6.871.080.000

10,00%

21.08.19 9.134.180.000

17,33%

7,34%

60,89%

31,29%

31.05.17 3.000.000.000 15,01%

21.11.18 5.000.000.000

Sedmogodišnje državne obveznice

10,00%

9.030.160.000

17.12.13

10.454,26

27.04.18 38.893.240.000 38.339.980.000 23.486.110.00010.09.15 6,59% 11.169,65

29.05.12

10,00%

23.056.150.000 18.024.480.000 10,00%

100,00%

96,08%

22,21%

Realizacija

20.000.000.000 24.280.000.000

08.05.17

27.04.18

9.879,19

06.05.14 10.000.000.000

26.05.14

08.07.14

9.977,65

11.106.760.000

01.04.17 20.000.000.000

Vrednost emisije

27.11.13

10.243,85 100,00%

27.11.17 10.000.000.000 6.233.020.000 5.163.080.000 10,00% 9,70% 10.075,00

10,00% 10,09%

Stopa

prinosa

28.03.14

27.02.17 5.595.600.000 5.702.380.000 5.595.600.000 10,00% 10,00%

6.999.040.000 9.906,13

27.717.400.000 10.000.000.000

20.000.000.000

50.000.000.000

25.02.14 27.02.17 10.000.000.000 4.404.400.000 10,00%

28,71%

60,39%

10,50% 10.167,32

8.099.260.000 8.069.310.000

9.876,74 19,01%

8.053.150.000 5.258.150.000 10,00%

9.955,38

10,50%

3.680.710.000

44,04%

19.12.16 10.000.000.000 15.588.040.000 6.421.980.000 10,00% 10,18%

27.06.16

15.08.16 6.579.290.000

11,85%

10,38%

90,12%

79,92%

9.519,63 34,21%

48.041.750.000

100,00%

10.07.17

99,63%

Trogodišnje državne obveznice

15.10.13 17.10.16 10.000.000.000 17.019.690.000 10.000.000.000 10,00% 9.554,51

13.08.13

Vrednost emisije

12,00%10,00%

10,00%

10.000.000.000 2.405.740.000 1.900.740.000 10,00%

10.000.000.000

100,00%

10,50%

10.298,8925.11.13

3.420.710.000

27.06.16

15.08.16

12.887.300.000

25.06.13

Datum

dospeća

Nominalna vrednostDatum

aukcije

Kuponska stopa Stopa

prinosa

Vrednost dostavljenih

ponuda

Realizacija

69,94%

10.013,38

64,22%

Cena

22.02.1918.02.16

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 7

Page 8: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

16.01.17 50.000.000 € 104.089.000 € 49.584.000 € 1,19% 987,88 € 99,17%

21.01.16 25.01.19 150.000.000 € 115.121.000 € 115.121.000 € 2,00% 3,40% 960,70 €

24.11.15 01.12.16 50.000.000 € 36.323.000 €

85,70%

4,50%

29.05.14

100,00%

50.000.000 €

5,00%

22.04.15 69.615.000 €

50.000.000 € 44.712.000 €

Nominalna vrednostStopa

prinosa

18.02.15

974,09 €

23.09.14

4,00% 3,50%

20.02.17

22.06.16

Datum

aukcije

23.459.000 €

13.05.14

15.06.15

19.08.15

Datum

dospeća

Datum

aukcijeRealizacija

53,08%

75.000.000 €

44.121.000 € 4,00%

28.10.14

75.000.000 €

46.871.000 € 36.871.000 €

90.641.000 €

Vrednost emisijeVrednost dostavljenih

ponudaCena

06.01.16

Vrednost emisije

48.311.000 € 43.311.000 €

26.11.14

53,40%20.08.13

36,07%

995,98 € 87,56%

956,71 €

27.10.15

22.08.18

29.10.20

59.163.000 €

76,57%

22.08.18 23.300.000 € 20.144.000 € 19.154.000 €

4,50%

4,50%

82,95%

50.000.000 €

Vrednost dostavljenih

ponuda

Nominalna vrednost

23.11.17

Datum

aukcije

23.12.14

1.000,00 €

978,13 €

4,80%

24.04.18

946,99 €

11.09.16

24.04.19 25.690.000 €

26.700.000 €

21.056.000 €

Datum

aukcije

Datum

dospeća

18.04.18

22.04.14

5,00%

50.000.000 €

16.04.13

100.000.000 €

24.12.15

11.06.14

36.323.000 €

Datum

dospeća

Pregled emitovanih nedospelih državnih evro denominovanih hartija od vrednosti

Kuponska stopa

1,57% 984,08 € 72,65%

Realizacija

1,59%

4,50%

50.000.000 € 75.960.000 € 43.416.000 € 1,99% 979,90 € 86,83%

Stopa

prinosa

Cena

120.955.000 €

1.007,91 €

14.03.16 22.03.17 50.000.000 € 82.794.000 € 50.000.000 €

Vrednost dostavljenih

ponuda

Nominalna vrednost

1,58%

04.05.15 11.05.16

3,80% 77,58%

1.000,00 €

18.200.000 €

24.12.17 50.000.000 € 11.222.000 € 11.100.000 € 2,00% 1,79% 1.004,09 €

101.601.000 €

19.11.15

16.09.15

29.07.14

30.12.14 05.01.17

15.05.16

Dvogodišnje državne obveznice

4,00%

85.695.000 € 2,00% 2,00%

983,98 € 61,92%

50.000.000 € 48.068.000 €

50.000.000 €

100.000.000 €

983,88 €

26.08.16 50.000.000 € 30.962.000 € 30.962.000 €

100,00%

Pedesettronedeljni državni zapisi

13.06.16

3,85%

83,79%

962,43 € 69,21%

02.06.17 100.000.000 €

Vrednost emisije

146.334.000 €

20.056.000 €

14.10.14

75.000.000 €

991,80 €

50.000.000 €

1.013,19 €

21.05.15

18.09.17 50.000.000 €

22.07.14

50.000.000 €

25.09.17

19.02.14

100.000.000 € 1.000,00 € 91,86%

79,42%

Datum

dospeća

21.01.15

4,50%

4,80%

17.07.17

22.12.15

42.068.000 € 2,00%

18.06.13

978,13 €

37.680.000 € 37.680.000 € 5,00% 986,38 €09.09.13

1.008,48 €

1.009,50 €

26.541.000 €

63,19%

1.002,49 €

90,64%92.726.000 €

995,74 €

2,87%

3,45%

40,11%

4,50%

84,14%

50.000.000 € 3,00%

15.07.15

22,20%

50.000.000 €

40.745.000 €

75.000.000 €

62.349.000 €

50.000.000 €

102.666.000 €

24.07.17

Cena Realizacija

75,36%

64.191.000 € 63.191.000 €

24.07.17

46,33%

2,00% 2,22%

28.12.18 50.000.000 € 23.225.000 € 23.165.000 € 2,50% 3,50%

4,00%

20.06.16 50.000.000 €

4,00%

Trogodišnje državne obveznice

1.000,00 €

4,50% 67,75%

21.02.17

4,50% 4,72% 993,98 €

4,00% 4,80%

100,00%

50.000.000 €

28.162.000 €

967,75 €

4,00%

971,98 €

50.000.000 €

41.896.000 €

Vrednost emisije Vrednost dostavljenih

ponuda

100,00%

77.634.000 €

23.034.000 € 18.034.000 €

86,62%

4,50%

Nominalna vrednost Kuponska stopa Stopa

prinosa

76,75%

5,75%

77.534.000 €

99.984.000 €

988,63 € 90,71%

987,07 €

34.606.000 €

27.162.000 € 4,80%

50.000.000 € 5,25%

4,50%

Petogodišnje državne obveznice

4,50%

23.01.18

25.12.17

45.877.000 €

Cena

50.000.000 €

3,50% 3,90% 988,88 €

29.944.000 €

4,08%4,50%

4,05%

73,74%

5,00%

31.700.000 €

77,53%

2,50%

Realizacija

39.712.000 €

33.877.000 €

50.000.000 €

100,00%

50.000.000 € 70.741.000 €

100.000.000 € 85.805.000 €

100,00%

4,00% 4,26% 992,82 €100.000.000 €

4,47%

91.857.000 €

67.955.000 €

23.07.18 50.000.000 € 34.606.000 €

3,00% 4,00% 955,48 €

26.08.14

10.10.18 50.000.000 €

22.493.000 € 4,50%

21.07.15

965,60 €

24.12.13

29.01.14

02.07.14

31.12.13

50.000.000 €

24.04.19

4,00%

100,00%50.000.000 €

21,12%

4,80%

48,62%

4,50%

82.950.000 € 4,00%

5,25% 978,26 €

28.08.19 75.000.000 €

5,15% 82,21%

85.250.000 €

26.293.000 €

31.966.000 €

5,10%50.108.000 €

24.475.000 €

97,14%

24.310.000 €

990,31 €

968,45 €35.492.000 €

4,79%23.03.15 25.03.20

981,78 €

59,99%

31.01.19 48.568.000 €50.000.000 €

Kuponska stopa Stopa

prinosa

978,35 €

28.08.19

01.02.16 03.02.18 100.000.000 € 87.942.000 € 62.442.000 € 1,50% 1,75% 995,13 € 62,44%

4,00%

2,85% 983,70 €

31.07.16

31.07.16

25.05.17

4,00%

03.02.16 25.01.19 34.879.000 € 77.738.000 € 34.879.000 € 2,00% 3,25% 965,67 € 100,00%

40.872.000 €

10.10.18

15.837.000 €

35.975.000 €

4,50%

35.492.000 € 4,00%

4,92%

28.337.000 €

28.03.18 100.000.000 € 65.675.000 €

08.10.13

57.496.000 € 1,50% 1,40% 1.001,96 € 57,50%

1,05% 989,30 € 100,00%

22.03.16 24.03.21 75.000.000 € 129.070.000 € 75.000.000 € 2,50% 3,45% 957,05 € 100,00%

24.03.16

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 8

Page 9: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

45,72%16.02.26

4,40% 942,76 €

11.02.15 13.02.17 7.300.990.000

3,50%

10.000,00

100,00%

04.12.15 30.07.25 23.235.000 € 43.076.000 € 23.235.000 €

*Kuponska stopa (NBS ref. stopa +

fiksna margina)

10.000.000.000

73,01%

14.04.15

24.06.15

1,19%

26.06.17

Datum

dospeća

Nominalna vrednost Nominalna cena

Petnaestogodišnje državne obveznice

Datum

aukcije

Datum

dospeća

Dvogodišnje amortizacione obveznice sa varijabilnim kuponom

100,00%

9.300.000.000 10.000,00

1,45%

0,94% 100,00%

23.10.17 7.072.000.000 0,57%

16.04.17

100,00%

59,18%

100,00%

04.06.14

46.930.000 €

fiksna margina Realizacija

25.962.000 €

12.08.15 14.08.17 10.000.000.000 10.000,00

Vrednost emisije

125.000.000 €

Kuponska stopa

3,50%

37.641.000 €

Cena

970,22 €

33.340.000 €

Vrednost emisije

11.04.24

99,90%

70,72%

62.777.000 €

24.10.16

1,39%

100.000.000 € 77.770.000 €

962,31 €

26.06.16

5,50%

1.000,00 €

Realizacija

61.397.000 €

24.06.14

16.02.26 97.351.000 €

25.03.15

10.000,00

Cena

3.221.000.000

1,35%

1,35%

01.06.11

994,32 €

102.649.000 €

4.995.000.000

10.000.000.000

Vrednost dostavljenih

ponuda

10.000.000.000

97.351.000 €

10.000,00

26,00%10.000,00

10.000,00

100,00%

10.000,00

19.11.14 11.04.24

5,85%

14.02.11

Kuponska stopa

12.08.14

200.000.000 €

11.04.24 63.603.000 €

49,12%

Nominalna vrednost

37.641.000 €

5,00%

5,00%

28.07.15

10.000,00 1,39%

27.03.17

99,50%

21.10.15

2.600.000.000

26.11.16

Vrednost dostavljenih

ponuda

Nominalna vrednost

14.08.16

1,34%

5,85%

64,42%

93,00%

10.000,00 1,15%

22.10.14

46.930.000 €

5,85%

09.04.14

11.02.16 17.02.18 9.950.000.000

Realizacija

5,00%

25.962.000 €

5,50%

Stopa

prinosa

Desetogodišnje državne obveznice

30.07.15

5,50%

4,50%

24.11.14

920,87 € 76,77%

48,68%5,85%

Stopa

prinosa

Datum

aukcije

Datum

dospeća

45.868 €

10.000,00 0,45%

Datum

aukcije

1.017,29 €

13 29 13 13 21 13 13 18 13 13 11 7 13 6 5 0 0 0

0

0

0 25

13

10 25 13

10 120 59 42

15 11 9

13,0

28,6

13,0

38,0

34,1

22,4

38,0 31,2

22,5

133,0

69,3

48,5

28,4

17,4 13,2

78,4

34,5

20,7

0

20

40

60

80

100

120

140

Ob

im p

on

ud

e

Ob

im t

raţn

je

Rea

liza

cija

Ob

im p

on

ud

e

Ob

im t

raţn

je

Rea

liza

cija

Ob

im p

on

ud

e

Ob

im t

raţn

je

Rea

liza

cija

Ob

im p

onu

de

Ob

im t

raţn

je

Rea

liza

cija

Ob

im p

onu

de

Ob

im t

raţn

je

Rea

liza

cija

Ob

im p

onu

de

Ob

im t

raţn

je

Rea

liza

cija

Novembar Decembar Januar Februar Mart April

2015 2016

U m

lrd

RS

D

Dinamika domaćeg tržišta dinarskih hartija od vrednosti

Dugoroĉne hartije od vrednosti Kratkoroĉne hartije od vrednosti (roĉnosti do 53N) Ukupno

Struktura emitovanih državnih hartija od vrednosti po originalnoj ročnosti

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 9

Page 10: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

0,1% 0,6%

12,0%

28,6%

31,2%

11,7%

10,0%

3,9% 1,9%

Struktura emitovanih državnih hartija od vrednosti po originalnoj ročnosti

3М 6М 53N 2G 3G

5G 7G 10G 15G

2,75% 3,25%

4,01%

4,95% 5,37%

6,50%

10,75%

12,99%

2,5%

4,5%

6,5%

8,5%

10,5%

12,5%

14,5%

3M 6M 53N 2G 3G 5G 7G 10G

Pregled poslednjih izvršnih stopa dinarskih HoV

2,75%

3,25% 4,94%

7,22%

8,74%

10,60% 12,03%

12,99%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

3M 6M 53N 2G 3G 5G 7G 10G

Pregled prosečnih izvršnih stopa dinarskih HoV

21,8% 96,5%

16,7% 56,4%

26,4% 69,9%

100,0% 93,3%

99,5% 100,0%

57,5% 100,0% 100,0% 100,0%

45,7%

53N

2G

3G

5G

7G

10G

Amortizaciona VarK 2G

53N - EUR

2G - EUR

3G - EUR

5G - EUR

10G - EUR

15G - EUR

Procenat realizacije poslednje aukcije

21,8% 96,8%

76,9% 74,7%

65,7% 59,9%

69,2% 93,3%

84,2% 86,8%

76,8% 76,4%

71,7% 77,0%

47,2%

53N

2G

3G

5G

7G

10G

Amortizaciona VarK 2G

53N - EUR

2G - EUR

3G - EUR

5G - EUR

10G - EUR

15G - EUR

Prosečan procenat realizacije aukcija

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 10

Page 11: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

RSD

66%

EUR

34%

Valutna struktura emitovanih HoV na domaćem

tržištu

27,0

24,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

U m

esec

ima

Prosečno vreme dospeća emitovanih hartija od

vrednosti na dan

Portfolio ukupno Dinarske HoV

10,7

51,6 48,8 46,5

66,3 70,0

119,2

79,8

39,8

86,2

0

20

40

60

80

100

120

140

1M 1-3M 3-6M 6-9M 9-12M 12-18M 18-24M 24-36M 36-60M >60M

U m

lrd

RS

D

Rezidualna ročnost državnih HoV denominovanih u RSD

80

200

113

258

192

292

388 387

306

369

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1M 1-3M 3-6M 6-9M 9-12M 12-18M 18-24M 24-36M 36-60M >60M

U m

ilio

nim

a E

UR

Rezidualna ročnost državnih HoV denominovanih u EUR

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 11

Page 12: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd

*preliminarni podaci

50.000 20.000

4.375

8.750

20.000

20.000

32.870

20.000

EUR

EUR

23.347

18.571

192.227 153.781

ЈП Србијагас - Banca Intesa a.d. Beograd 30.000

EUR

RSD

3.865

EUR

ЈП Србијагас - Banca Intesa a.d. Beograd EUR

ЈП Србијагас - Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd

2.584.669

UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG (direktne obaveze) 8.869.078

ЈП Србијагас - Banca Intesa a.d. Beograd

20.000

15.565

ЈП Србијагас - Banca Intesa a.d. Beograd EUR

UNUTRAŠNJI DUG INDIREKTNE OBAVEZE (u hiljadama)

Opis zaduženja Valuta

23.500.000

RSD

Обавезе према Фонду за развој

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање - усклађивање пензија корисника војних пензија

остварених до 31.12.2007. године10.000.000

Преузимање обавеза здравствених установа RSD

Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 840 од 26. септембра 1995. године

Преузимање обавеза ЈП "Србијагас" Нови Сад према привредном друштву "НИС" ад Нови Сад

Програм о измени и допуни Програм мера за измиривање захтева регистрованих пољопривредних

газдинстава на основу права на подстицаје у пољопривреди у 2015. години

RSD

10.124.041

20.000

Грађани - Стара девизна штедња

EUR

НБС - Стара девизна штедња RSD 525.844

Komercijalna banka a.d. Beograd- Куповина зграде Амбасаде у Бриселу EUR

6.462.920 52.707

612.391.815

Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финасијском тржишту у еврима EUR

12.500 3.571

УКУПНО КРЕДИТИ ПОСЛОВНИХ БАНАКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 6.821

УКУПНО ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

7.751

21.537

4.994.253

EUR

EUR 4.200.000

120.000

45.000

10.000

20.000

20.000

00

RSD

21.683

7.083.143

RSD

Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 132 од 23. фебруара 2000. године RSD

572

8.441

56.000

EUR

Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финасијском тржишту у динарима

10.000

10.000 4.375

EUR 70.000 30.625

20.000 13.000

40.000

35.000 22.750

30.000

Запослени - Дуг по основу преузимања Републичког фонда за пензијко и инвалидско RSD

Обавеза Vоjvođanske banke a.d. Novi Sad према НБС RSD

ЈП Србијагас - Erste Bank a.d. Novi Sad

5.940

ЈП Србијагас - Banca Intesa a.d. Beograd USD

ЈП Србијагас - Vojvođanska banka a.d. Novi Sad

2.640.894

ЈП Србијагас - Komercijalna banka a.d. Beograd

ЈП Србијагас - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

4.819.199

Stanje duga

valuta EUR

УКУПНО КРЕДИТИ ПРЕМА ПОСЛОВНИМ БАНАКАМА 539.685

Зајам за привредни развој EUR

USD

ЈП Србијагас - Banca Intesa a.d. Beograd

473.878

123

3.212

26.000

2.584.669

957.472

EUR

ЈП Србијагас - Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd

ЈП Србијагас - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd EUR

EUR

EUR

ЈП Србијагас - Vojvođanska banka a.d. Novi Sad

ЈП Србијагас - Sberbank Srbija a.d. Beograd

ЈП Србијагас - Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd

ЈП Србијагас - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd EUR

3.250

20.000.000

Краткорочне хартије од вредности (државни записи) RSD

Ugovoreni iznos

ЈП Србијагас - OTP banka Srbija a.d. Novi Sad 10.000 4.375

10.000

13.000

15.565

ЈП Србијагас - OTP banka Srbija a.d. Novi Sad USD

ANALIZA UKUPNOG UNUTRAŠNJEG DUGA

40.000 26.000

48.000

29.250

15.565

7.631.629

1.228.127

393.855

УКУПНО КРЕДИТИ ПОСЛОВНИХ БАНАКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА 2.500

Банке - Стара девизна штедња EUR 98.816 10.879

Пољопривредници - Дуг по основу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање RSD

Opis zaduženja Valuta

EUR

USD

EUR

EUR

2.500

Komercijalna banka a.d. Beograd - куповина зграде за потребе Првог основног суда

Ugovoreni iznos

УКУПНО ДРЖАВНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ЕМИТОВАНЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

UNUTRAŠNJI DUG DIREKTNE OBAVEZE (u hiljadama)

Stanje duga

valuta EUR

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 12

Page 13: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

17.640

4.750

8.148

7.500

2.255

3.750

3.750

4.750

10.000

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

6.000

10.000

3.101

USD

1.000

35.280

9.231

9.231

4.750

EUR

EUR

10.000

Галеника АД Београд - AIK banka a.d. Niš

Општина Зубин Поток - Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - Изградња регионалног водовода

Фонд за развој - Железара Смедерево доо и Komercijalna banka a.d. Beograd

Фонд за развој - Железара Смедерево доо и Banca Intesa a.d. Beograd

АОФИ - Железара Смедерево доо и Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd

АОФИ - Железара Смедерево доо и Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd

EUR

EUR

EUR

Air SERBIA a.d. Beograd - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

20.000

EUR

Air SERBIA a.d. Beograd - Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd

Галеника АД Београд - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

Галеника АД Београд - Komercijalna banka a.d. Beograd

EUR

10.000

30.000

5.000

20.000

12.000

20.000

6.000

20.000

ЈАТ Техника ДОО - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

Галеника АД Београд -Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd EUR

2.192

24.903

1.875

4.750

1.000

EUR

EUR

USD

USD 40.000

30.000

Фонд за развој - Железара Смедерево доо и Komercijalna banka a.d. Beograd

ЈП Србијагас - AIK banka a.d. Niš

2.250

2.255

25.000

10.000

EUR

АОФИ - ЈП Југоимпорт СДПР - Гаранција за извозни пројекат USD

Галеника АД Београд - Komercijalna banka a.d. Beograd

АОФИ - ЈП Југоимпорт СДПР - Гаранција за извозни пројекат

2.500

18.000

UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG (indirektne obaveze)

Air SERBIA a.d. Beograd - Banca Intesa a.d. Beograd- EUR

2.500

4.511

1.128

1.128

6.250

Air SERBIA a.d. Beograd - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd EUR

Air SERBIA a.d. Beograd - Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd EUR 462

2.735

3.588

539.685

EUR

EUR

9.408.763UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG (direktne i indirektne obaveze)

EUR

Галеника АД Београд - AIK banka a.d. Niš

2.192

462

10.000

EURAir SERBIA a.d. Beograd - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

Air SERBIA a.d. Beograd - Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd

4.651

ЈП Србијагас - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

ЈП Србијагас - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

Oпштина Косовска Митровица - Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - Изградња регионалног водовода

Општина Звечан - Hypo Alpe-Adria-Banka a.d. Beograd - Изградња регионалног водовода

1.875

2.255

Dinamika unutrašnjeg javnog duga april 2015. - april 2016. godine

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 13

Page 14: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

0

100

200

300

400

500

600

700

800

8.000

8.200

8.400

8.600

8.800

9.000

9.200U

mil

ion

ima

EU

R

Dinamika unutrašnjeg javnog duga april 2015. - april 2016. godine

Direktne obaveze Indirektne obaveze

94,3%

5,7%

Struktura unutrašnjeg duga

Direktne obaveze Indirektne obaveze

54,7%

43,7%

1,6%

Valutna struktura unutrašnjeg duga

RSD EUR USD

38,8%

37,5%

38,0%

38,5%

39,0%

39,5%

Učešće unutrašnjeg javnog duga u ukupnom

javnom dugu

Drţavne

kratkoroĉne

hartije

1%

Drţavne

dugoroĉne

hartije

80%

Obveznice

stare devizne

štednje 10%

Krediti

poslovnih

banaka 6%

Ostale obaveze

3%

Unutrašnji dug po vrsti zaduženja

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 14

Page 15: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

Emitent: Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije

*Primarna emisija USD 1,0 mlrd 21.9.2011.; Reotvaranje 27.9.2012. USD 1,0 mlrd.

**Zahtevana stopa prinosa na reotvaranju emisije.

2,0%

-0,2%

112,382 4,919

-2,2%

10,3%

-1,1%

Razlika prinosa u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu

4,722 3,8%

4,811

Datum aukcije: 27. septembar 2012. godine 30.11.15 114,479

31.12.15

30.06.15

1,6%

31.05.15 115,216

30.04.16 113,467

0,2%

112,066

Kreditni rejting: BB- (S&P); BB- (Fitch)

Meseĉna

promena

cene

*Obim emisije: USD 2,0 mlrd

3,3%

4,726

-1,0%

**Zahtevana stopa prinosa: 6,625%

31.01.16

-1,4%4,654

-6,5%

Srednji

prinos do

dospeća%

Kupovna cena: 104,179

113,494Razlika u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu: 497,0 b.p. 4,547

-9,0%

31.07.15

4,400

31.03.16

Listing: Londonska berza

4,402

30.09.15 112,435

112,409

Razlika prinosa u odnosu na kamatni svop adekvatne ročnosti

0,1%

SPOLJNI DUG - EMITOVAN HARTIJE OD VREDNOSTI

Datum dospeća: 28. septembar 2021. godine

112,842

29.02.16 112,608

0,1%

4,758

Cena na

zatvaranju

Meseĉna

promena

prinosa

Cena i prinos do dospeća srpske evroobveznice 2021

Datum

Kupon: 7,25% sa polugodišnjom isplatom

113,002

0,4%

114,669

31.08.15

4,834 -0,5%

1,5%-0,5%

-0,2%

31.10.15

0,0%

-0,9%

4,419 1,3%

Evroobveznica Republike Srbije 2021 sa "Tap" emisijom

-2,5%

4,460

4,00

4,40

4,80

5,20

5,60

6,00

6,40

6,80

7,20

7,60

8,00

96 $

98 $

100 $

102 $

104 $

106 $

108 $

110 $

112 $

114 $

116 $

118 $

120 $

U p

roce

nti

ma

Kriva cena/prinos - Evroobveznica 2021 Republike Srbije

Cena na zatvaranju Srednji prinos do dospeća

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

U p

roce

nti

ma

Srednji prinos do dospeća

Kamatni swap na dolarske hartije od vrednosti - 5g

150 bps

180 bps

210 bps

240 bps

270 bps

300 bps

330 bps

360 bps

390 bps

420 bps

450 bps

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 15

Page 16: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

Obim emisije: USD 750 mln

Srednji

prinos do

dospeća%

103,923

0,1%

0,3%

7,7%

0,7% -12,8%2,973

-8,2%

103,718

-5,1%

1,5%

-1,7%

4,8%

3,019 -0,2%

-3,4%

3,561

30.09.15

0,1%

3,631 -0,3%

103,959

0,3%

31.05.15

31.12.15

3,176 -0,5%

Kreditni rejting: BB- (S&P); BB- (Fitch)

31.03.16 103,267

Datum aukcije: 17. novembar 2012. godine

-0,4%

30.04.16 2,917 0,2%

Cena na

zatvaranju

Listing: Londonska berza

Evroobveznica Republike Srbije 2017 Cena i prinos do dospeća srpske evroobveznice 2017

Datum

Datum dospeća: 21. novembar 2017. godine

Meseĉna

promena

prinosa

3,397

31.10.15

Zahtevana stopa prinosa: 5,45%

3,110 -0,1%

-0,2%

-5,2%29.02.16

30.11.15 104,233

0,1%

103,825 2,949

3,408

Emitent: Ministarstvo finansija Republike Srbije

Razlika prinosa u odnosu na kamatni svop adekvatne ročnosti Razlika prinosa u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu

2,0%

31.08.15

104,494

30.06.15 103,664

3,515

103,760

Meseĉna

promena

cene

Kupovna cena: 99,135 31.01.16

31.07.15 103,792

Razlika u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu: 482,5 b.p. 3,164103,770

Kupon: 5,25% sa polugodišnjom isplatom

-3,2%

103,509

2,70

3,00

3,30

3,60

3,90

4,20

4,50

4,80

5,10

5,40

5,70

6,00

6,30

95,0 $

96,0 $

97,0 $

98,0 $

99,0 $

100,0 $

101,0 $

102,0 $

103,0 $

104,0 $

105,0 $

106,0 $

107,0 $

108,0 $

U p

roce

nti

ma

Kriva cena/prinos - Evrobveznica 2017 Republike Srbije

Cena na zatvaranju Srednji prinos do dospeća

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

У п

ро

цен

ти

ма

Srednji prinos do dospeća

Kamatni swap na dolarske hartije od vrednosti - 1g

180 bps

200 bps

220 bps

240 bps

260 bps

280 bps

300 bps

320 bps

340 bps

360 bps

380 bps

400 bps

420 bps

440 bps

460 bps

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 16

Page 17: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

0,1%4,153

101,423

4,560

0,8%

9,8%

3,993

4,518101,432

103,268 4,026

2,0% -11,5%

Datum dospeća: 25. februar 2020. godine

Kupon: 4,875% sa polugodišnjom isplatom 30.04.16

Datum aukcije: 14. februar 2013. godine

-5,6%

-0,3%

30.06.15 101,302

-0,1%

Razlika u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu: 378,4 b.p.

31.07.15 101,341 4,545 0,0%

103,455

30.09.15

102,652

4,280

Cena na

zatvaranju

2,9%

Srednji

prinos do

dospeća%

Meseĉna

promena

cene

-0,2%

103,066

31.01.16 102,195

Listing: Londonska berza

3,6%

-1,0%

31.08.15

-0,4% 2,7%

4,513 0,0%

31.12.15

Obim emisije: USD 1,5 mlrd

Zahtevana stopa prinosa: 5,15% 29.02.16 102,205

-1,7%

31.10.15

31.03.16 101,710

Emitent: Ministarstvo finansija Republike Srbije

102,538

Evroobveznica Republike Srbije 2020 Cena i prinos do dospeća srpske evroobveznice 2020

-0,5%

4,267

Datum Meseĉna

promena

prinosa

0,0%

4,169

-0,3%

0,8%

Kreditni rejting: BB- (S&P); BB- (Fitch)

-0,6%

4,391

0,1%

30.11.15

4,146

-0,6%

Razlika prinosa u odnosu na kamatni svop adekvatne ročnosti Razlika prinosa u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu

31.05.15

Kupovna cena: 98,401

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

89,0 $

91,0 $

93,0 $

95,0 $

97,0 $

99,0 $

101,0 $

103,0 $

105,0 $

107,0 $

U p

roce

nti

ma

Kriva cena/prinos - Evroobveznica 2020 Republike Srbije

Cena na zatvaranju Srednji prinos do dospeća

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

U p

roce

nti

ma

Srednji prinos do dospeća

Kamatni swap na dolarske hartije od vrednosti - 4g

180 bps

200 bps

220 bps

240 bps

260 bps

280 bps

300 bps

320 bps

340 bps

360 bps

380 bps

400 bps

420 bps

440 bps

460 bps

480 bps

500 bps

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 17

Page 18: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

3,934 0,3%

104,736

31.12.15

-9,2%

104,993 3,993 -0,4%

-0,8%

Cena i prinos do dospeća srpske evroobveznice 2018

Srednji

prinos do

dospeća%

Meseĉna

promena

cene

-0,3%

-2,1%

Meseĉna

promena

prinosa

-0,4%

2,9%

105,528

106,295

Kreditni rejting: BB- (S&P); BB- (Fitch); B1(Moody's)

Datum dospeća: 3. decembar 2018. godine

Razlika u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu: 476,5 b.p.

Kupon: 5,875% sa polugodišnjom isplatom

31.07.15 4,096 -0,1% -0,6%

105,622 -2,1%

Razlika prinosa u odnosu na kamatni svop adekvatne ročnosti

0,1%

Razlika prinosa u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu

31.05.15

4,7%

-3,2%

31.08.15

Datum aukcije: 21. novembar 2013. godine

Kupovna cena: 98,937

4,120 -0,7%30.06.15

30.11.15

Evroobveznica Republike Srbije 2018

31.01.16

3,1%

0,8%

3,981

4,012

Listing: Londonska berza

30.04.16

105,076

106,354 3,675

3,909 0,1%

30.09.15

3,879

105,541

1,8%

3,660 -0,1%106,245

105,441

Datum Cena na

zatvaranju

105,480

105,112 4,135

Obim emisije: USD 1,0 mlrd 31.03.16

1,2% -11,1%

6,0%

31.10.15

29.02.16

-0,5%

Zahtevana stopa prinosa: 6,125%

3,613

Emitent: Ministarstvo finansija Republike Srbije

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

96,0 $

98,0 $

100,0 $

102,0 $

104,0 $

106,0 $

108,0 $

110,0 $

U p

roce

nti

ma

Kriva cena/prinos - Evroobveznica 2018 Republike Srbije

Cena na zatvaranju Srednji prinos do dospeća

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

U p

roce

nti

ma

Srednji prinos do dospeća

Kamatni swap na dolarske hartije od vrednosti - 2g

180 bps

200 bps

220 bps

240 bps

260 bps

280 bps

300 bps

320 bps

340 bps

360 bps

380 bps

400 bps

420 bps

440 bps

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 18

Page 19: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

972.000.190 6,75%

0,0%

0,1% -0,3%

0,5%

-0,5%

-4,0%

-0,4%

6,489

Datum aukcije

01.10.2004

31.10.2015

6,244 -0,1% 0,2%

0,0%

101,778

Razlika prinosa u odnosu na kamatni svop adekvatne ročnosti

1.080.000.000

Meseĉna promena prinosa

u %

102,386 6,394

6,446 0,3%

31.12.2015 102,227

31.03.2016

1,7%

101,748

103,411

Srednja cena i prinos do dospeća

103,295

Datum Meseĉna promena cena u %

29.02.2016 103,896

0,0%

0,1%

01.11.2024

-0,2%

-0,7%

31.08.2015

102,211 6,422

6,492

Kuponska stopa

6,161

Srednji prinos do dospeća%Cena na zatvaranju

6,230

0,0%

AMORTIZACIONA OBVEZNICA - LONDONSKI KLUB POVERILACA (USD)

6,414

31.07.2015

30.09.2015

-0,2%

1,1%

30.11.2015

30.04.2016

6,430

0,2%

0,3%

Razlika prinosa u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu

30.06.2015 102,007

-0,2% 0,5%

31.01.2016 102,187 6,417

31.05.2015 102,224

102,059

6,459

Datum dospeća Nominalna vrednost Diskontna vrednost

-0,4%

6,006,106,206,306,406,506,606,706,806,907,007,107,207,307,40

94,0 $

95,0 $

96,0 $

97,0 $

98,0 $

99,0 $

100,0 $

101,0 $

102,0 $

103,0 $

104,0 $

105,0 $

U p

roce

nti

ma

Kriva cena/prinos - Amortizacione obveznice Londonskog kluba 2024 Republike Srbije

Cena na zatvaranju Srednji prinos do dospeća

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

U p

roce

nti

ma

Srednji prinos do dospeća

Kamatni swap na dolarske hartije od vrednosti - 8g

375 bps

400 bps

425 bps

450 bps

475 bps

500 bps

525 bps

550 bps

575 bps

600 bps

625 bps

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 19

Page 20: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

14.015

19.804

45.000

50.000

250.000

265.000

314.000

7.000

7.711

1.780

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

907.264

32.000

275.200

70.800

70.100

89.500

IBRD - Додатно финансирање пројекта Енергетске ефикасности за Србију

477.430

570.669

8.949

23.332

5.347

EUR

EUR

EUR

EUR

34.900

7.306 5.449

4.345

421.988

EUR

EUR

EUR

EUR

11.230

33.923

10.155

196.270

88.300

36.200 1.922

EIB - Apex зајам за МСП 5 EUR

15.000

150.000 124.080

200.000

SDR

55.500

IBRD - Други пројекат здравства у Србији

IBRD - Програмски зајам за развој јавних финансија

ANALIZA UKUPNOG SPOLJNOG JAVNOG DUGA

290.898

73.529

17.185

Valuta Ugovoreni iznos

EBRD - Коридор X

SDR

SDR

IDA - Пројекат развоја школства

SDR

SDR

IDA - Пројекат здравства

145.300

38.000

IDA - Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији 36.459

IDA - Пројекат енергетске ефикасности у Србији

36.665

EUR

5.230

EIB - Apex Global 2

00

53.309

EIB - Apex Global 1

6.600

EIB - Kлинички центри/А

916.303

IDA - Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије

IDA - Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији

EUR

16.600

IDA - Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору

EIB - Унапређење објеката правосудних органа

EUR

SDR 14.095

18.195

EUR

104.440

УКУПНО ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ

50.000

150.000

50.000

250.000

16.265

EIB - Рехабилитација и безбедност путева

80.000

SDR

IDA - Кредит за структурно прилагођавање

IDA - Други кредит за прилагођавање приватног и финансијског сектора

IBRD - Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији

73.529

88.300

4.410

УКУПНО МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ

2.319

IBRD - Рехабилитација система за наводњавање и одводњавање

14.693

6.709

IDA - Регионални развој Бора SDR

44.872

60.400

17.916

8.345

6.600

176.296

29.100

70.100

23.727

4.857

Stanje duga

valuta EUR

IDA - Пројекат за катастар непокретности и упис права у Србији

30.100

34.900

70.800

8.461

24.203

224

IBRD - Коридор 10

12.784

68.100 50.788

58.700

IBRD - Други програмски зајам за развој јавних финансија

3.241

34.890

174.455

146.192

86.016

1.549

7.801

EIB - Коридор X (Е-80)

Opis zaduženja

EIB - Коридор X (Е-75)

EUR

USD

EUR

EUR

EIB - Apex зајам за МСП 4

IDA - Кредит за развој приватног и банкарског сектора SDR

IDA - Пројекат омогућавања финансирања извоза SDR

EIB - Apex зајам за МСП 3

35.756

1.842.261

IBRD - Пројекат хитне санације од поплава

IBRD - Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања

19.274 19.166

SDR

IDA - Пројекат техничке помоћи у приватизацији и реструктурирању банака и предузећа

SDR

EUR

EUR

EUR

IDA - Пројекат промоције запошљавања

SDR

EUR

SDR

IDA - Пројекат за финансирање структурног прилагођавања социјалног сектора

УКУПНО ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА

EIB - Обнова регионалних болница

EIB - Пројекат обнове школа

EIB - Општинска и регионална инфраструктура

SDR

SDR

IDA - Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију SDR

EUREIB - Истраживање и развој у јавном сектору

EIB - Пројекат модернизације школа EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

20.906

EBRD - Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја EUR

25.000

48.079

100.000

100.000 10.000

33.103

20.000 84

49.230

88.917

227.480

IDA - Пројекат за олакшавање трговине и саобраћаја у Југоисточној Европи SDR

IBRD - Пројекат здравства

IBRD - Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја

IBRD - Пројекат осигурања ризика у случају елементарних непогода

IBRD - Пројекат Регионални развој Бора

IBRD - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу

IBRD А

IBRD B

IBRD - Пројекат подршке Aгенцији за осигурање депозита

IDA - Други кредит за структурно прилагођавање

5.000

IBRD - Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора II

IBRD - Програмски развој приватног и финансијског сектора (PFDPL)

SPOLJNI DUG DIREKTNE OBAVEZE (u hiljadama)

6.224

IBRD - Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја

УКУПНО МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

IBRD - Први програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа

73.800 18.685

13.300

52.553

IBRD - Пројекат реформе пољопривреде у транзицији

SDR

144.062

7.977

41.391

31.802

51.074

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 20

Page 21: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

184.091

10.975

216.304

123.705

881.990

УКУПНО ЕВРООБВЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

CEB - Зајам за делимично финансирање изградње и опремања нове затворске установе у Панчеву EUR

5.376

9.004

18.000 2.000

Export - Import Bank of China - Пакет пројекат Костолац Б / II фаза USD

204.900

306.524

608.260 62.674

7.110

22.057

18.010

Export - Import Bank of China - Мост Земун-Борча

Влада Рускe Федерације

EUR

375.715

1.322.985

800.000

1.000.000

300.000

661.493

УКУПНО КРЕДИТИ ИНО - ПОСЛОВНИХ БАНАКА И ОСТАЛИХ КРЕДИТОРА

116.675

3.641

200.000

EUR

KFW - Рехабилитација локалног система грејања у Србији - фаза III

25.000

EUR 292.600

УКУПНО НЕМАЧКА РАЗВОЈНА БАНКА (KfW)

482.737

276.826

46.000 1.692

292.600

72.728

24.225

17.500EURKFW - Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији 2 - фаза II

USD

292.600

15.000 00

10.553

USD

1.763.980

200.000 101.429

Влада Рускe Федерације - Државни извозни кредит Влади Републике Србије USD

ММФ - средства алокације

USD

УКУПНО БАНКА ЗА РАЗВОЈ САВЕТА ЕВРОПЕ

217.400

Export - Import Bank of China - Репрограмиране обавезе

Остале стране владе - Репрограмиране обавезе- Кувајт USD

301.000

USD

1.500.000

Еврообвезнице 2018 USD

USD

Societe Generale Bank Paris - Финансирање буџетског дефицита и рефинансирање дуга РС према иностранству

Влада Републике Француске - NATIXIS EUR

Влада Емирата Aбу Даби (Уједињени Арапски Емирати )

93.759

KFW - Пројекат енергетске ефикасности у јавним објектима

Export - Import Bank of China - Пројекат изградње аутопута Е763 (Обреновац-Љиг)

Влада Републике Азербејџан - Изградња деоница аутопута Е-763

KFW - Рехабилитација локалног система грејања у Србији - фаза IV

1.000.000

Лондонски клуб 1.080.000

USD

39.392

USD 500.000 223.254

100.000

Еврообвезнице 2021 USD 2.000.000

Еврообвезнице 2020

USD

EUR

100.000EUR

2.619.698

EUR

3.836

1.320.981

482.737

KFW - Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III

881.990

1.597.807

UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne obaveze)

EUR 45.000

13.109.810

EU 55 - Макроекономска помоћ EUR

УКУПНО МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД

EUR

SDR

УКУПНО ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПАРИСКОМ И ЛОНДОНСКОМ КЛУБУ ПОВЕРИЛАЦА

KFW - Финансирање мера енергетске ефикасности, пољопривреде и прехрамбене индустрије

Париски клуб

EU 200 - Макроекономска помоћ

12.000

49.500 33.300

30.000 15.000

40.576

CEB - Клизишта II (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре)

70.000 7.650

9.600

101.212

EUR

УКУПНО ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЕУ

388.371

Либија - Нерегулисан дуг USD

EUR 35.000

CEB - Образовање за социјалну инклузију EUR 28.500

133.300

Export - Import Bank of China - Пакет пројекат Костолац Б USD 293.000 211.148

51.453

11.185

750.000Еврообвезнице 2017 USD

4.630.448

Влада Рускe Федерације

EUR 10.000

7.652

EUR 20.000

71.495

CEB - Избеглице (обезбеђење трајних стамбених јединица)

Влада Републике Италије - Развој малих и средњих предузећа

EUR

Export - Import Bank of China - Набавка скенера CNY

2.550.889

CEB - Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији

EUR

Влада Републике Италије - Развој приватног сектора путем кредитне линије

USD

EUR

CEB - Рехабилитација и превенција након поплава у Војводини

10.000

33.250

1.339

CEB - Клизишта I (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре) EUR

31.364

УКУПНО КРЕДИТИ СТРАНИХ ВЛАДА

EUR

KFW - Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији 1 - фаза II

CEB - Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 2

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 21

Page 22: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

37.000 16.016

60.000 44.000

7.230

150.000 92.917

15.000

15.427

25.272 19.252

95.000 58.413

ЈП Емисиона техника и везе - Прелазалак са аналогног на дигитални сигнал

150.000

ЈП ЕПС - Хитна реконструкција енергетског сектора

ЈП Србијагас - Рефинансирање зајмова, одржавање и побољшање мреже и изградња подземног складишта

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе доо

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3.257

10.364

АД Жeлезнице Србије - Возна средства-вишеделне електромоторне гарнитуре

EUR

59.864 15.155

76.000

EUR

SPOLJNI DUG INDIREKTNE OBAVEZE (u hiljadama)

1.254

55.012

00

2.590

59.834

369.097

831

ЈП ЕМС - Хитна реконструкција енергетског сектора

39.599 00

34.094

56.988

Opis zaduženja

ЈП Путеви Србије - Рехабилитација постојећих путева

ЈП ЕПС - Обавезе прeма JICA - Пројекат за изградњу постројења ТЕ "Никола Тесла"

ЈП ЕПС - Пројекат енергетске ефикасности РБ Колубара EUR

Град Београд - Мост на Сави A EUR

Град Београд - Мост на Сави Б EUR

EUR

EUR

Град Београд - Обнова београдског језгра

ФИАТ аутомобили Србија ДОО- Компакт аутомобили 1

EUR

АД Железнице Србије - Пројекат обнове железницa

EUR

CHF

ЈП ЕПС - Репрограм EIB кредита (ЕU 225) EUR

EUR

EUR

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. EUR

ЈП EMС - Реконструкција енергетског система EUR

ЈП ЕМС-Пројекат унапређења електромреже ЈП ЕМС EUR

ЈП Путеви Србије - Пројекат европских путева Б EUR

ЈП Путеви Србије - Обилазница око Београда

ЈП ЕПС - Хитна реконструкција енергетског сектора II

Valuta Ugovoreni iznos

JPY

АД Железнице Србије- Еурофима 2636

ЈП ЕМС - Програм енергетске заједнице југоисточне Европе - Пројекат за Србију

АД Железнице Србије- Еурофима 2771

2.483 497

28.252.000 4.253

14.851

ЈП ЕПС - Програм енергетске заједнице југоисточне Европе - Пројекат за Србију

SDR

20.000 18.185

8.183

УКУПНО МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

1.476 1.652

АД Железнице Србије- Еурофима 2666

SDR

39.098

36.000

АД Железнице Србије - Коридор 10

79.075

УКУПНО ЈАПАНСКА АГЕНЦИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 4.253

EUR

ЈП Путеви Србије -Обилазница око Београда Б

EUR

АД Железнице Србије - Санација коридора X

АД Железнице Србије - Возна средства

70.000

71.984

УКУПНО ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ

11.000

EUR

АД Железнице Србије - Пројекат обнове железницa II EUR

3.156

9.000Град Суботица - Реконструкција и модернизација градске мреже за отпадне воде

EUR 185.545

АД Железнице Србије - Репрограм EIB кредита (ЕU 225) EUR 35.769 7.154

4.594

44.759

65.000

УКУПНО ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЕУ

22.000

31.280

32.033

70.000

EUR

90.000

69.235

860.184

ЈП ЕПС - Уређаји за енергетски систем EUR

17.202

ЈП ЕПС - Ревитализација ХЕ Зворник EUR 70.000 10.514

ЈП ЕПС - Рехабилитација ХЕ Бајина Башта EUR 30.000

АД Аеродром "Никола Тесла" - Хитна санација саобраћаја

ЈП ЕПС - Мере еколошке заштите у термоелектранама на лигнит EUR

ЈП Путеви Србије - Рехабилитација моста Газела

11.799 13.199

CHF 9.000

ФИАТ аутомобили Србија ДОО- Компакт аутомобили 2

ЈП ЕПС - Пројекат за Колубару

ЈП Путеви Србије - Хитна санација саобраћаја

ЈП Путеви Србије - Рехабилитација путева и мостова Б2 EUR

ЈП Путеви Србије - Обилазница око Београда EUR

90.000

УКУПНО ЕУРОФИМА 65.466

CHF 43.000

80.000 63.500

40.000 21.000

13.000

50.000 34.375

80.000

15.000

УКУПНО НЕМАЧКА РАЗВОЈНА БАНКА (KfW) 45.810

37.109ЈП Путеви Србије - Репрограм EIB кредита (ЕU 225)

4.051

32.700

27.813

85.797

34.211

18.000 14.429

73.278

33.000

13.500

Град Нови Сад - Хитна обнова система водоснабдевања EUR

24.500 22.169

33.000 32.067

120.000 112.629

17.872

34.696

26.760

40.000

Град Суботица - Пројекат унапређења водних система

95.000

80.000

EUR

АД Железнице Србије - Пројекат рехабилитације и модернизација мреже пруга на Коридору Х

29.880 4.616

29.009

50.793

EUR

Stanje duga

valuta EUR

100.000

УКУПНО EВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА

ЈП Путеви Србије - Доградња коридора X

ЈП Путеви Србије - Аутопут Бг-НС и мост код Бешке

ЈП ЕПС - Набавка и уградња електронских паметних бројила

ЈП ЕПС - Пројекат за мале хидроелектране

EUR

100.000

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 22

Page 23: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

EUR

EUR

EUR

ЈП Србијагас - Обавезе прeма Deutsche Bank AG - London Branch

ЈП Србијагас - Обавезе прeма Amsterdam Trade Bank N.V.

ЈП Србијагас - Обавезе прeма Deutsche Bank AG - London Branch

ЈП Србијагас - Обавезе прeма Deutsche Bank AG - London Branch - Пројекат Јужни ток

55.000 50.744

USD

ЈП Југоимпорт СДПР - Обавезе према Министарству одбране Алжира

49.997 15.760

EUR

ЈП Србијагас - Обавезе прeма Credit Suisse Bank

ЈП Србијагас - Обавезе прeма NBG Bank Malta LTD

РТБ Бор ДОО- Обавезе према Export Development Canada- Финансирање куповине роба и услуга

РТБ Бор ДОО.- Обавезе према Export Development Canada- Финансирање куповине роба и услуга

Галеника АД Београд - Oбавезе према Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam EUR

UKUPNO SPOLJNI DUG (indirektne obaveze) 1.740.958

100.000 50.000

42.113

50.000

30.000 14.118

UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne i indirektne obaveze) 14.850.768

УКУПНО КРЕДИТИ СТРАНИХ ВЛАДА 50.065

10.000 6.000

USD 101.250

10.000 25.707

USD

82.391

20.588

20.000 8.235

286.473

EUR

EUR

УКУПНО КРЕДИТИ ИНО - ПОСЛОВНИХ БАНАКА И ОСТАЛИХ КРЕДИТОРА

KWD

EUR 30.000

АД Железнице Србије- Обавезе према Кувајтском фонду за арапски економски развој- Пројекат железничка станица Београд центар-фаза 1

13.125

34.305

20.000 15.565

ЈП ЕПС - Обавезе према Влади Републике Пољске - Обнова електропривреде Србије

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 23

Page 24: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

1.700

1.725

1.750

1.775

1.800

1.825

1.850

1.875

1.900

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

12.500

13.000

13.500

14.000

U m

ilio

nim

a E

UR

Dinamika spoljnog javnog duga

Direktne obaveze Indirektne obaveze

88,3%

11,7%

Struktura spoljnog javnog duga

Direktne obaveze Indirektne obaveze

39,8%

52,0%

1,0% 6,2% 0,9%

Valutna struktura spoljnog javnog duga

EUR USD CHF SDR Ostale valute

61,2%

57,0%

58,0%

59,0%

60,0%

61,0%

62,0%

63,0%

Učešće spoljnog javnog duga u ukupnom javnom

dugu

4

71

65

162

178

277

422

483

437

579

1.321

1.842

1.776

2.601

4.630

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Japanska agencija za meĊunarodnu saradnju

Banka za razvoj Saveta Evrope

Eurofima

Nemaĉka razvojna banka

Obaveze prema EU

Londonski klub

Evropska banka za obnovu i razvoj

MeĊunarodni monetarni fond

MeĊunarodna asocijacija za razvoj

Krediti poslovnih banaka

Pariski klub

MeĊunarodna banka za obnovu i razvoj

Evropska investiciona banka

Krediti stranih vlada

Evroobveznice RS

U milionima EUR

Pregled poverilaca spoljnog duga

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 24

Page 25: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

Stanje duga

Ukupno spoljni dug

Garantovani dug

Negarantovani dug

EUR

RSD

CHF

EIB

EBRD

Banka Intesa

UniKredit

AIK banka

Komercijalna banka

Hipo Alpe Adria

ERSTE banka

Fond za razvoj

Ostali

ANALIZA KREDITNOG ZADUŢENJA JEDINICA LOKALNE VLASTI

0

20

40

60

80

100

120

140

160

U m

lrd

RS

D

Dinamika zaduženja

Ukupno zaduţenje Ukupno povuĉena sredstvaUkupno otplaćena glavnica Stanje duga

EUR

81,7%

RSD

18,1% CHF

0,3%

Valutna struktura

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%Učešće u BDP%

Dug jedinica lokalne vlasti Od ĉega negarantovani dug

Fiksna

kamatna stopa

48,7%

Varijabilna

kamatna stopa

51,3%

Struktura kamatnih stopa

20

25

30

35

40

45

U m

lrd

RS

D

Odnos unutrašnjeg i spoljnog duga jedinica lokalne

vlasti

Ukupno unutrašnji dug Ukupno spoljni dug

0

10

20

30

40

50

60

U m

lrd

RS

D

Odnos garantovanog i negarantovanog duga jedinica

lokalne vlasti

Garantovani dug Negarantovani dug

31,2 31,0

16,4

8,0 6,4

2,6 3,0 1,7

5,5

1,4

17,5

29,0

15,9

8,6

5,0 3,2

1,5 1,5 1,5 0,9 0,9

12,1

0

5

10

15

20

25

30

35

U m

lrd

RS

D

Pregled po kreditorima

Iznos ukupno povuĉenih sredstava

Stanje duga po srednjem kursu na 30.04.2016. godine

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 25

Page 26: MESEČNI IZVEŠTAJ LAT/2016/Mesecni izvestaj Uprave... · Osiguranje finansiranja fiskalnog deficitaRepublike Srbije, u smislu kratkoroĉnog (likvidnosti) i dugoroĉnogdeficita, kao

Mesečni izveštaj - april 2016. godine

* Narodna banka Republike Srbije www.nbs.rs;

* Ministarstvo finansija Republike Srbije www.mfin.gov.rs;

* Narodna skupština Republike Srbije www.parlament.gov.rs;

* Vlada Republike Srbije www.srbija.gov.rs;

* Republiĉki zavod za statistiku www.stat.gov.rs;

* Beogradska Berza www.belex.rs;

* Ministarstvo finansija – Uprava za trezor www.trezor.gov.rs;

* Fiskalni savet Republike Srbije www.fiskalnisavet.rs;

LINKOVI

KONTAKTI

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug, Pop Lukina 7 - 9, Beograd

Telefon: +381 11 3202 461; mail: [email protected];

www.javnidug.gov.rs; www.publicdebt.gov.rs; Bloomberg page <RSMF> <GO>

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug; Pop Lukina 7-9, Beograd Strana 26