Menad¥¾ment turisti¤†ke destinacije ¢  Turisti¤†ka destinacija ¢â‚¬â€œpojam,definicija Poti¤†e od latinske

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Menad¥¾ment turisti¤†ke destinacije ¢  Turisti¤†ka...

 • Menadžment turističke destinacije destinacije

  dr. M. Ivanović

 • Turistička destinacija – pojam,definicija

  Potiče od latinske reči destinatio –određenje, odredište, krajnji cilj (odmora, boravka van mesta stanovanja).stanovanja).

  Uža ili šira prostorna celina u kojoj se vrši turistički promet.

 • Tipovi turističkih destinacija Veliki gradovi;

  Tradicionalni turistički centri – primorske, jezerske, planinske;

  Namenski izgrađene turističke destinacije – tematski parkovi;parkovi;

  Ruralne destinacije – seoska domaćinstva, promocija zdravog života i hrane;

  Prirodno-ekološke destinacije- parkovi prirode;

  Pomorske destinacije- turistička kretanja brodom (kruzeri), krstarenja morima i okeanima.

 • Veliki gradovi – city break

 • Tradicionalni turistički centri

 • Namenski izgrađene turističke destinacije – tematski parkovi

 • Ruralne destinacije-izvorni način života

 • Prirodno-ekološke destinacije – zaštićeni parkovi prirode

 • Pomorske destinacije - kruzeri

 • Elementi turističke destinacije

  IZVORNI ELEMENTI

  Proizvodni -geografski položaj, klima, reljef, voda, živi svet.

  IZVEDENI

  Opremljenost destinacije:

  Opšti – jezik, mentalitet, gostoljubivost, istorija, kultura, običaji, folklor, privreda.

  Opšta infrastruktura – saobraćajnice, komunalna opremljenost, komunikacije.

  Turistički kapaciteti, specijalni infrastrukturni elementi (žičare itd), organizacione aktivnosti, zabavni i sportsko-rekreativni sadržaji...

 • Odlike elemenata

  Fiksnost – objektivna datost prostora, socijalno-kulturno, ekonomsko, tehnološko, političko okruženje – menadžment nema mnogo uticaja.

  Varijabilnost – resursi nastali primenom ljudskog rada – mogu se prilagoditi, transformisati iz potencijalne u upotrebnu i tržišnu vrednost (prirodni i kulturno-istorijski spomenici).

 • Kompleksnost turističke destinacije

  Kombinacija različitih fiksnih i varijabilnih elemenata.

  Izrazita međuzavisnost svih elemenata, uključujući i turiste.

  Sistem usmeren na interakciju turista, zaposlenih i lokalnog stanovništva.

 • Adekvatno upravljanje

  Destinacija: složen, širok i otvoren sistem.

  Adekvatno upravljanje : integracija svih elemenata i Adekvatno upravljanje : integracija svih elemenata i interakcija svih učesnika.

  Zahtev: sistemski pristup u upravljanju, tretiranje destinacije kao fleksibilan i otvoren sistem sa interaktivnim odnosom prema okruženju.

 • Turistička valorizacija

  Kvalitativno i kvantitativno vrednovanje raspoloživih potencijala na konkretnom prostoru.

  Ocena upotrebne i tržišne vrednosti resursa.

  Objektivnost i naučna utemeljenost – preduslovi dugoročnog efikasnog održivog razvoja turizma.

 • Kriterijumi valorizacije

  INTERNI

  Stepen prethodne iskorišćenosti resursa (infrastruktura, urbanizacija, (infrastruktura, urbanizacija, izgrađenost objekata.

  Inherentne karakteristike turističkih resursa (atraktivni atributi na kojima se zasniva vrednost i njihova funkcija).

 • Eksterni kriterijumi

  Pristupačnost resursa

  Blizina važnijih emitivnihBlizina važnijih emitivnih centara.

  Specifičnost resursa

  Značaj resursa

 • Razvojni kapacitet turističke destinacije

  Sposobnost ekosistema da se samoodržava i da pospešuje što veći razvoj ljudskih aktivnosti, bez negativnih efekata.negativnih efekata.

  Primena standarda održivog razvoja.

  Maksimalan broj posetilaca bez degradacije.

 • Uticaj turizma na životnu sredinu

  Savremeni razvoj turizma - višestruki uticaj na životnu sredinu.

  Stepen očuvanosti i atraktivnosti životne sredine -Stepen očuvanosti i atraktivnosti životne sredine - bazična osnova razvoja turizma;

  Smanjivanje negativnih posledica – doprinos razvoju.

 • Faktori uticaja na životnu sredinu

  Vrsta, stepen atraktivnosti i način korišćenja turističkih resursa u zadovoljavanju potreba turista;

  Broj posetilaca, učestalost putovanja i dužina boravka;Broj posetilaca, učestalost putovanja i dužina boravka;

  Vrsta saobraćaja; ponašanje turista prema resursima;

  Stepen razvoja lokalne zajednice i nivo svesti lokalne uprave o povezanosti i međuzavisnosti kvaliteta životne sredine i ekonomske održivosti razvoja turizma.

 • Efekti uticaja turizma

  Efekti koje turizam ostvaruje na životnu sredinu destinacija mogu biti :

  Pozitivni

  Negativni

 • Pozitivni efekti Valorizacija prirodnih i kulturno istorijskih dobara;

  Razvijanje preduzetništva u okviru malog i srednjeg biznisa;

  Povećanje zaposlenosti;

  Kvalitetniji razvoj lokalne infrastrukture;Kvalitetniji razvoj lokalne infrastrukture;

  Poboljšanje socijalnog položaja lokalnog stanovništva;

  Snaženje lokalne ekonomije;

  Podizanje svesti domaćih stanovnika o potrebi revitalizacije narušenih turističkih vrednosti i o unapređenju životne sredine;

  Uticaj turista na lokalno stanovništvo.

 • Negativni efekti

  Zagađivanje površinskih i podzemnih voda;

  Zagađivanje i degradacija zemljišta;

  Zagađivanje vazduha;

  Povećana buka;

  Ugrožavanje biološke raznovrsnosti;

  Narušavanje izvornih pejzaža.

 • Zahtevi strategijskog menadžmenta destinacije

  Uvažavanje stvarnih troškova revitalizacije narušenih delova životne sredine;

  Revitalizacija narušenog i vraćanje u prvobitno stanje;

  Tretiranje kvaliteta životne sredine ;

  Uvažavanje turista, naročito onih sa visokim nivoom svesti o značaju kvaliteta životne sredine.

 • Noseći faktori razvoja turističke destinacije

  Lokalno stanovništvo -(bazični izvor snage );

  Snabdeva či (privrednici) ;

  Turisti čki posetioci ;

  Javni sektor – ravnomerniji regionalni razvoj, zapošljavanje što većeg broja lokalnog stanovništva;

  Ostali faktori – neprofitne organizacije posvećene razvoju turizma, relevantne asocijacije iz oblasti turizma ...

 • Dinamika razvoja destinacija

  Preturistička faza;

  Putnička faza;Putnička faza;

  Faza masovnog turizma;

  Faza upravljanja turizmom.

 • Životni ciklus destinacije

  Faza istraživanja - evidentiranje i vrednovanje resursa;

  Faza angažovanja – izgradnja receptivnih i drugih objekata;

  Faza razvoja – povećan turistički promet, veći ekonomski efekti;

  Faza konsolidacije – prvi znaci postepenog smanjivanja dinamike rasta, usporeniji tempo gradnje tur. i drugih objekata, poboljšanje kvaliteta;

 • Faza stagnacije – ostvarenost maksimalnog razvojnog dometa, smanjena tržišna propusnost i snažnija konkurentnost novih destinacija, održavanje postojećeg stanja;

  Faza propadanja – ispoljavanje negativnih efekata prethodne faze, smanjenje interesovanja tražnje za destinacijom, obima prometa, traži se alternativa za minimum rentabilnosti.

 • Faza podmlađivanja

  Reafirmacija destinacija.

  Menadžerske mere:

  Revitalizacija i rekonstrukcija postojećih kapaciteta;Revitalizacija i rekonstrukcija postojećih kapaciteta;

  Izgradnja novih;

  Proširivanje ponude kvalitetnijim sadržajima;

  Veće aktiviranje neadekvatno valorizovanih resursa;

  Aktivna zaštita svih elemenata destinacije;

  Uvođenje savremenih metoda promocije i propagande i novih kanala distribucije.

 • Turistički proizvod

  Zbir pogodnosti, usluga i dobara u funkciji zadovoljenja potreba turista.

  Ogledalo rada i uspešnosti menadžmenta.

  Struktura i kvalitet turističkog proizvoda uz cenu - ključni faktor konkurentnosti.

  Bitno obeležje – složenost.

 • Turistički proizvod je sveukupno iskustvo sveukupno iskustvo koje zadovoljava očekivanja turista.

  (Middleton)

 • Aspekti posmatranja turističkog proizvoda

  Parcijalni i integrisani proizvod.

  Elementi integrisanog proizvoda :

  Atraktivnosti – izvorni faktori turizma;

  Uslovi za boravak i usluge;

  Pristupačnost destinacije.

 • Kreiranje proizvoda

   Turistički proizvod: Nisu samo objekti i predmeti iz prošlosti atraktivnosti, već i način interpretacije.

   Na kreiranje utiče niz faktora, od opipljivih elemenata ponude, prirodnih ili antropogenih do komunikativnih i receptivnih...

 • Od resursa do atrakcije

   Turistički resurs: izvor posebnih osećanja.

   Svaki resurs treba da pruži doživljaj, da se „oseti suština“ i da se uživa u njoj.

   Prirodne resurse,kulturno- istorijske vrednosti treba oplemeniti antropogenim elementima.

 • Kreiranje proizvoda - bitni elementi

  Pri kreiranju tur. proizvoda uzeti u obzir sledeće elemente:

  izgled mesta,okolnih predela, živopisnost i izvornost, moguć