of 55 /55
Materinski jezik STANDARDI UČENIČKIH POSTIGNUĆA ZA MATERINSKI JEZIK Dokument je usvojen na 13. sjednici Odbora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje održanoj 23. veljače 2021. godine.

Materinski jezik - APOSO

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Materinski jezik - APOSO

STANDARDI UENIKIH POSTIGNUA ZA MATERINSKI JEZIK
Dokument je usvojen na 13. sjednici Odbora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje odranoj 23. veljae 2021. godine.
2
KRAJ 3. RAZREDA
Ishodi uenja:
1. Pozorno ita ili sluša tekst u cilju razumijevanja i donošenja loginih zakljuaka; citira konkretne tekstove pri pisanju ili govoru u svrhu potkrijepljenja zakljuaka donesenih na temelju teksta.
2. Prepoznaje i objašnjava kljune ideje teksta i njihove razrade; saima kljune ideje na temelju detalja koji je potkrijepljuju.
3. Analizira likove, dogaaje i ideje te njihove meuodnose u tekstu.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a ita krae tekstove te na poticajna pitanja pronalazi osnovne podatke ili informacije.
1.a Odgovara na detaljna pitanja o proitanom ili odslušanom tekstu.
1.a Postavlja pitanja (tko, što, gdje, kada, kako...) o odslušanom tekstu uz prepriavanje.
2.a Prepriava prie iz razliitih kultura uz poticajna pitanja.
2.a Objašnjava ponuenu poruku teksta.
2.a Izvodi glavnu poruku teksta.
2.b Ilustrira vane detalje prie.
2.b Prepoznaje reenice s porukom u kojima je oita kljuna ideja.
2.b Prepriava proitanu priu pratei tijek dogaaja te navodei niz detalja iz prie.
2.c Pronalazi odgovarajue podatke (opis, osjeaji i nain njihova prikazivanja u tekstu).
2.c Odreuje temu teksta. 2.c Izraava vlastiti doivljaj o proitanome argumentirajui ga navodima iz teksta.
3.a Pronalazi u tekstu jednostavne informacije o likovima i imenuje ih.
3.a Odreuje glavne i sporedne likove.
3.a Analizira postupke i osjeaje likova u prii.
3.b Imenuje mjesto i vrijeme radnje.
3.b Prepriava dogaaje iz prie.
3.b Utvruje kako postupci likova doprinose razvoju radnje.
3
Ishodi uenja:
1. Tumai razliita znaenja rijei i izraza, tehnikih, osnovnih i prenesenih znaenja iz teksta i utvruje kako izbor rijei utjee na znaenje teksta.
2. Analizira strukturu tekstova ukljuujui i kako se odreene reenice, odlomci i vei dijelovi teksta (npr. ulomak, poglavlje, scena ili kitica) odnose jedni prema drugima i prema cjelini.
3. Utvruje kako toka gledišta ili namjera utjeu na oblikovanje sadraja i naina pisanja teksta.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Pronalazi znaenje manje poznatih rijei i izraza u tekstu.
1.a Objašnjava osnovna i prenesena znaenja rijei i izraza iz teksta.
1.b Sklapa reenice od poznatih rijei.
1.b Bira odgovarajue rijei i upotrebljava ih u oblikovanju reenica.
1.b Ispituje znaenje rijei u reenici prema kontekstu.
1.c Upotrebljava nove rijei pri oblikovanju ili dopunjavanju reenica.
2.a Oznaava dijelove pjesme. 2.a Odreuje kiticu i stih pjesme razlikujui ih.
2.a Definira dijelove pjesme i navodi primjere – stih i kitica.
2.b Izdvaja rijei koje se rimuju u pjesmi.
2.b Izdvaja kiticu u kojoj se pojavljuju traeni opis ili odreeni osjeaj.
2.b Usporeuje razlike u pjesnikim slikama i iskazano raspoloenje u njima.
2.c Razlikuje basne od ostalih vrsta tekstova (uoavajui likove ivotinja).
2.c Prepoznaje poetak, središnji dio i završetak prie – basne.
2.c Povezuje informacije iz razliitih dijelova prie – basne.
2.d Oznaava dijelove teksta razlikujui uvod, razradu i kraj.
2.d Rasporeuje cjeline prema redoslijedu dogaaja.
2.d Slui se pojmovima ulomka, poglavlja, pri pisanju i govoru opisujui tijek radnje.
3.a Navodi (nabraja) postupke likova.
3.a Izraava doivljaj teksta uz vlastiti stav o proitanome.
3.a Usporeuje postupke likova iz teksta s vlastitim postupcima.
3.b Preoblikuje proitani tekst (stvara novi završetak, mijenja postupke likova, uvodi nove likove).
4
Ishodi uenja:
1. Utvruje ili razjašnjava znaenje nepoznatih i višeznanih rijei i izraza.
2. Razumije preneseno znaenje rijei, veza izmeu rijei i nijanse u znaenjima rijei.
3. Usvaja i pravilno koristi nove rijei i izraze; obogauje rjenik.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Ustanovljuje u sadraju nepoznate, manje poznate i višeznane rijei i izraze i pita za pojašnjenje.
1.a Tumai znaenje nepoznatih, manje poznatih i višeznanih rijei i izraza u sadraju.
1.a Koristi u jeziku manje poznate i višeznane rijei i izraze koji su ranije razjašnjeni.
1.b Odreuje znaenje manje poznatih rijei u sadraju prilagoenome za uzrast, objašnjava ih uz pomo uitelja.
1.b Pojašnjava manje poznate rijei upotrijebljene u skladu s komunikacijskom situacijom.
1.b Upotrebljava kontekst reenice i komunikacije za pojašnjenje manje poznatih i višeznanih rijei i izraza.
1.c Povezuje znaenja rijei nastalih dodavanjem afiksa poznatoj rijei.
1.c Objašnjava znaenje novih rijei i izraza nastalih dodavanjem afiksa poznatoj rijei (npr. ugodno – neugodno; pravilno – nepravilno).
1.d Izvodi nove rijei od drugih rijei pravei nova znaenja, npr. imenice od glagola i obrnuto.
1.d Koristi tiskane i elektronike rjenike kako bi utvrdio ili pojasnio znaenje rijei.
1.e Objašnjava znaenje nove rijei na osnovi druge poznate rijei s istim korijenom (npr. prijatelj, druenje, prijateljstvo...).
1.e Primjenjuje korijenski morfem kako bi iskazao više rijei istog korijenskog morfema.
1.f Prepoznaje prototipne i este umanjenice i uveanice.
1.f Prepoznaje prototipne imenice, glagole koji imaju konkretno znaenje povezano s neposrednom stvarnošu.
1.f Usvaja lingvistike pojmove imenica, glagol, na prototipnim rijeima – funkcionalno upotrebljava sve vrste rijei prema vlastitome jezinom razvoju.
2.a Imenuje suprotna znaenja rijei (npr. siromašan – bogat, lijep – ruan).
2.a Razlikuje osnovno i preneseno znaenje rijei.
2.a Objašnjava preneseno znaenje rijei (npr.dug jezik).
2.b Uspostavlja odnos izmeu rijei u svakodnevnom ivotu i njihovu uporabu u reenici (na primjer „pucati od smijeha“).
2.b Usporeuje odnose meu rijeima i nijanse u znaenju rijei (umorio sam se – „pao sam s nogu“).
5
2.c Opisuje osnovne emocije (ljubav, ljutnja, tuga, srdba).
2.c Razlikuje nijanse znaenja meu srodnim rijeima koje opisuju emocije (npr. ljutnja, bijes, srdba).
3.a Pravilno izgovara nove rijei i izraze.
3.a Upotrebljava nove rijei za izraavanje.
3.a Koristi nove izraze i tako obogauje rjenik.
3.b Provjerava nove izraze i njihovo znaenje.
4. komponenta: Integracija znanja i ideja
Ishodi uenja:
1. Integrira i procjenjuje sadraj predstavljen u razliitim medijima i formatima, izmeu ostalog vizualno, audiovizualno, brojano, kao i rijeima.
2. Prikazuje i ocjenjuje konkretne tvrdnje u tekstu koristei valjana obrazloenja i relevantne dokaze.
3. Analizira dva ili više tekstova koji obrauju slinu temu ili predmet zanimanja s ciljem prikupljanja znanja te usporeuje razliite pristupe autora.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a ita tekst s ilustracijama kako bi povezao sliku i dio prie.
1.a Tumai znaenje ilustracije unutar teksta.
1.a Stvara priu po slikama na zadanu temu.
2. NIJE PRIMJENJIVO 2. NIJE PRIMJENJIVO 2. NIJE PRIMJENJIVO
3.a Prepoznaje iskustvo likova u razliitim bajkama.
3.a Usporeuje likove iz razliitih pria – bajki.
3.a Usporeuje kljune detalje iz dva razliita teksta na istu temu.
5. komponenta: Opseg i razina sloenosti teksta Ishod uenja: 1. Nepristrano i struno ita i razumije sloene knjievne i informativne tekstove.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Postavlja pitanja o proitanom tekstu.
1.b Iskazuje jedan ili više podataka o proitanom knjievnom tekstu.
1.b Odgovara na pitanja iz teksta.
1.b Definira kljune ideje i pojmove.
6
1. komponenta: Kljune ideje i detalji
Ishodi uenja:
1. ita tekst u cilju utvrivanja navoda teksta, donošenja loginih zakljuaka i citira konkretne tekstualne dokaze potkrijepljujui zakljuke donesene na temelju teksta.
2. Odreuje kljune ideje i teme teksta te analizira njihovu razradu saimajui vane detalje i ideje koji to potkrijepljuju
3. Analizira kako i zašto se pojedinci, dogaaji i ideje razvijaju i ulaze u interakciju kroz tekst.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Postavlja pitanja o vanim detaljima i likovima u tekstu.
1.a Pronalazi odgovore na pitanja u tekstu.
2.a Ilustrira temu teksta. 2.a Odreuje temu i ideju teksta.
2.a Objašnjava temu i ideju teksta.
2.b Pronalazi informacije u tekstu.
2.b Prepriava tekst poštujui slijed dogaaja.
2.c Pronalazi (traene) podatke u tekstu prema uputi ili pitanjima.
2.c Pronalazi (i usmeno) iskazuje traene podatke u tekstu.
3.a Uz poticajna pitanja opisuje najvanije dogaaje i likove iz teksta.
3.a Prepriava dogaaje iz teksta uoavajui povezanost (pao sam – udario sam se).
3.a Usporeuje odnose izmeu niza dogaaja koristei jezik koji se odnosi na vrijeme, slijed, uzrok i posljedicu.
2. komponenta: Vještina i struktura
Ishodi uenja:
1. Tumai i objašnjava nain uporabe rijei i ustaljenih izraza u tekstu i odreuje struna, osnovna i prenesena znaenja te analizira kako izbor rijei doprinosi znaenju.
2. Analizira strukturu tekstova i meuodnos reenica, ulomaka i veih dijelova teksta (npr. odlomak, poglavlje).
3. Procjenjuje nain oblikovanja sadraja i stila teksta s vlastite toke gledišta.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Odreuje znaenje rijei u tekstu.
1.a Razlikuje sinonime i antonime (drag – mio, veseo – radostan; ugodno – neugodno, pravilno – nepravilno).
2.a Oznaava elemente strukture teksta (uvod, razrada, zakljuak).
2.a Usporeuje elemente strukture teksta (uvod, razrada, zakljuak).
2.a Prosuuje vanost veze elemenata strukture teksta u stvaranju cjeline.
3.a Izraava vlastiti stav i stil u vezi s tekstom.
3.a Korigira vlastiti stav i stil u vezi s tekstom.
3.a Usporeuje svoj stav sa stavom autora teksta.
7
Ishodi uenja:
1. Utvruje i razjašnjava znaenje nepoznatih, manje poznatih i višeznanih rijei i izraza uporabom podataka iz teksta, uporabom konteksta, analizom sadrajnih dijelova rijei i uporabom opega i specijaliziranoga referentnog materijala prema potrebi.
2. Iskazuje razumijevanje prenesenoga znaenja rijei, vezu izmeu rijei i nijansi u znaenjima rijei.
3. Usvaja i pravilno koristi niz rijei i izraza odreenog podruja dostatnih za itanje, pisanje i slušanje za nastavak obrazovanja i ivotne uloge, pokazujui neovisnost u proširenju rjenika kada pronae nepoznatu rije vanu za razumijevanje ili izraavanje.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Pretpostavlja znaenje nepoznate rijei na temelju sline rijei (ljubav – ljubiti, stolac – stolar, kamen – kamenolom).
1.a Prepoznaje nove rijei iz konteksta reenice.
1.a Utvruje znaenje nove rijei nastale dodavanjem afiksa poznatoj rijei (ugodno – neugodno).
1.b Pronalazi znaenja nepoznatih rijei u rjeniku.
1.b Utvruje znaenje nove rijei na temelju istog korijena rijei.
1.c Upotrebljava nove rijei pri oblikovanju ili dopunjavanju reenica.
1.c Nove rijei pravilno koristi u oblikovanju sintagmi i reenica.
2.a Primjenjuje nove pojmove u govoru, reenici.
2.a Objašnjava odnos meu rijeima i nijanse u znaenju (lijep – ljepši).
2.a Razvrstava rijei prema standardnima i nestandardnima (standardni jezik).
2.b Povezuje znaenje novih pojmova s osobnim iskustvom.
2.b Daje primjere suprotnih znaenja rijei.
2.b Razvrstava rijei koje oznaavaju iste ili sline osjeaje (veselje, radost, srea).
3.a Koristi nove rijei koje je usvojio kao dio aktivnog rjenika.
3.a Koristi nove rijei i izraze koje oznaavaju prostorne odnose (tamo, iznad, pored).
3.a Koristi nove rijei i izraze koji oznauju vremenske odnose (prije, nakon, za mjesec dana).
8
Ishodi uenja:
1. Integrira i ocjenjuje sadraje predstavljene u razliitim medijima i formatima, izmeu ostalog vizualno, brojano i rijeima.
2. Prikazuje i ocjenjuje argument i konkretne tvrdnje u tekstu koristei valjana obrazloenja i elevantne dokaze
3. Analizira kako dva ili više tekstova obrauju sline teme ili predmete zanimanja u cilju prikupljanja znanja ili usporedbe pristupa autora.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Upotrebljava ilustraciju u cilju potpunijeg razumijevanja teksta.
1.a Stvara ilustraciju istiui pouke iz teksta.
1.b Usporeuje isti tekst predstavljen putem razliitih medija i formata (film, kazalište, strip).
2.a Prepoznaje logine veze u tekstu.
2.a Usporeuje logine veze u tekstu izraavajui mišljenje.
2.a Argumentira vlastite doivljaje i zakljuuje o uoenim vrijednostima teksta (na temelju usporedbi, uzroka, posljedica).
3.a Prepoznaje detalje iz dva slina teksta.
3.a Raspravlja o detaljima i razlikama izmeu dva slina teksta.
3.a Usporeuje vane detalje i postupke likova iz dva slina teksta.
5. komponenta: Opseg i razina sloenosti teksta
Ishod uenja:
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Povezuje sadraje iz informativnih tekstova.
1.a Tumai osnovne razlike knjievnih i informativnih tekstova (fikcija – fakcija).
9
(PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE – 3. RAZRED (9 GODINA))
1. komponenta: Pojam velikih tiskanih slova
Ishod uenja:
1. Pokazuje razumijevanje organizacije i osnovnih odlika velikih tiskanih slova.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Prati rijei slijeva nadesno.
1.a Prepoznaje grafeme koji su isti u latininom i irilinom pismu.
1.a Objašnjava da promjena redoslijeda slova ili slogova u rijeima mijenja znaenje rijei (dopunjavanje, anagrami, rebusi i sl).
1.b Pravilno imenuje i povezuje latinina i irilina slova.
1.c Imenuje mala i velika pisana slova latinice.
1.d Pravilno povezuje pisana slova latinice.
1.e Zapisuje rijei, reenice i krae tekstove (kontrolni diktat).
2. komponenta: Fonološka osviještenost
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Pravilno povezuje slova (pisana latinina i tiskana irilina i latinina) i slogove u strukturu rijei.
1.a Rješava zadatke postavljene u leksiko-semantikim vjebama (anagrami, sastavljanje rijei od slogova, vjebe dopunjavanja).
1.a Daje primjer rijei kod kojih promjena odreenog glasa/slova mijenja znaenje (kruh – krug).
1.b Razlikuje poloaj glasa/slova u rijeima (na poetku, u sredini i na kraju rijei.
1.b Prepoznaje slova (grafeme) u latininom i irilinom pismu koji se isto pišu, a odnose na razliite glasove ( H – H, C – C...)
1.c Razlikuje azbuku i abecedu.
1.d Objašnjava kako jedan glas (fonem) ima dva slova – veliko i malo.
10
Ishod uenja:
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Višeslone rijei rastavlja na slogove.
1.a Imenuje fonine rijei tj. rijei koje se slino izgovaraju.
3.b Stvara rime na dani poticaj (vjebe slogovanja, igre „slovo na slovo“ i sl).
3.c Teno i izraajno ita rijei, reenice i tekstove u kojima dominiraju afrikate (glasovi , , d, ).
4. komponenta: Teno itanje
Uenik:
1.a Prilogaava sposobnost itanja intonaciji, tempu i naglasku.
1.a Naglašava znaaj interpunkcijskih znakova prilikom itanja.
4. OBLAST: PISANJE
Ishodi uenja:
1. Analizira poznate (obraene) teme i tekstove, piše argumente u korist navedenih tvrdnji koristei valjana objašnjenja i relevantne argumente.
2. Piše informativne tekstove uz objašnjenja kako bi se razmotrile i prenijele sloene informacije i ideje jasno i precizno uinkovitim odabirom, organizacijom i analizom sadraja.
3. Piše pripovjedne tekstove kako bi razvio stvarna ili zamišljena iskustva ili dogaaje koristei odgovarajuu tehniku, dobar izbor detalja i dobro strukturiran redoslijed dogaaja.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Povezuje informacije o obraenoj temi iz zadanog teksta (npr. tema, ideja, glavni likovi, vrijeme radnje).
1.a Pisano izraava mišljenje o poznatoj temi iz obraenog teksta.
1.a Piše o obraenoj temi pratei tijek radnje.
1.b Koristi ustaljene izraze (zato, zato što...) kako bi povezao mišljenje i argumente.
1.b Izdvaja dokaze koji argumentiraju mišljenje.
11
2.a Piše kratke informativne tekstove uz jasno prenošenje vanih informacija.
2.a Usporeuje jednostavnije informativne tekstove zapisujui zakljuke.
2.b Ilustrira (crteom izraava) danu temu.
2.b Ilustrira danu temu praenu detaljima.
2.b Sastavlja jednostavne grafikone radi boljeg razumijevanja teme.
2.c Piše veznike (npr. i, još, ali) da povee dijelove informacija.
2.c Razvija temu uz pomo injenica i detalja.
3.a Prepriava (u pisanom obliku) jedan ili dva dogaaja.
3.a Piše o stvarnim ili izmišljenim doivljajima slijedei tijek dogaaja.
3.a Piše o stvarnim ili izmišljenim doivljajima opisujui likove i vane detalje.
3.b Izraava (u pisanome obliku) svoje dojmove o onome što se dogodilo u tekstu.
3.b Zapisuje svoje dojmove o tijeku prie, likovima, temi i ideji.
3.b Organizira osobne dojmove o proitanom tekstu koristei odgovarajuu tehniku, dobar odabir detalja i dobro strukturiran redoslijed dogaaja.
2. komponenta: Pisanje i distribucija pisanih radova
Ishodi uenja:
1. Piše jasne i smislene radove u kojima su sadraj, organizacija i stil primjereni zadatku, svrsi i publici.
2. Usavršava svoj pisani rad planiranjem, revizijom, redigiranjem ili pokušajem novog pristupa. 3. Koristi suvremenu tehnologiju kako bi napisao i objavio radove te ostvario interakciju i suradnju
s drugima.
Uenik:
1.a Piše rad jednostavne strukture na zadani niz rijei (uz pomo detaljnih pitanja).
1.a Piše jednostavan rad prema predlošku.
1.a Piše rad u kojem su sadraj i organizacija stila primjereni zadatku, svrsi i publici.
2.a Dodaje detalje pisanom radu.
2.a Provjerava ve napisani rad uz pomo kontrolnoga popisa za redigiranje.
2.a Revidira napisani rad i po potrebi ga mijenja (mijenja tijek radnje, karakter likova i sl.).
3.a Piše kratke poruke koristei suvremenu tehnologiju (kompjuter, mobilni telefon).
3.a Piše vlastite reenice kako bi ostvario interakciju i suradnju s drugima koristei suvremenu tehnologiju (kompjuter, mobilni telefon).
12
3.b Piše i uz pomo odraslih objavluje radove ostvarujui interakciju s drugima uz pomo suvremenih tehnologija.
3. komponenta: Gramatika i pravopis
Ishodi uenja:
1. Pokazuje vladanje pravilima standardne gramatike i njihovom primjenom pri pisanju. 2. Pokazuje vladanje pravopisnim pravilima i interpunkcijom.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Razlikuje glas i slovo.
1.b Rasporeuje slogove u smislene rijei u jednostavnim primjerima.
1.b Dijeli jednostavnije rijei na slogove.
1.b Povezuje više nasumce danih slogova u smislene rijei.
1.c Nabraja samoglasnike i suglasnike.
1.c Prepoznaje naziv dijela rijei – slog, kad je napisana u formi ku-a.
1.c Razlikuje samoglasnike i suglasnike i poznaje da su samoglasnici nosioci sloga.
1.d Prepoznaje rijei koje imenuju stvari/predmete.
1.d Sastavlja smislenu rije od tri ispremetana sloga.
1.d Povezuje više nasumce danih slogova u smislene rijei.
1.e Izvodi djelomice prema danom predmetu imenicu koja oznaava zanimanje.
1.e Razlikuje rijei koje odreuju radnju, stanje i zbivanje u reenici.
1.e Procjenjuje koje rijei ne pripadaju danom nizu rijei.
1.f Prepoznaje u nizu rijei onu koja ne oznaava radnju.
1.f Pravilno piše u iskazu esto upotrebljvane rijei.
1.f Pravilno piše po diktatu
(razvija svijest veze pisanja i govorenja).
1.g Povezuje imenice s glagolom u jednostavnom primjeru da se dobije smisleno znaenje.
1.g Navodi koje rijei oznaavaju predmete i moe navesti zanimanje osobe koja pravi odreeni predmet.
1.g Rastavlja na slogove višeslonu rije i prenosi je u sljedei red na razliite naine.
1.h Preoblikuje nijenu reenicu u jesnu.
1.h Koristi apstraktne imenice kako bi izrazio emocije, stanja i zbivanja (ljubav, ljutnja.)
1.h Prepoznaje ulogu glasa “r” kao samoglasnika u danim rijeima.
1.i Prepoznaje upitnu reenicu meu ponuenima.
1.i Sastavlja upitnu reenicu od danih rijei.
1.i Koristi glagolska vremena (prošlo, sadašnje i budue vrijeme), este priloge i prijedloge.
1.j Stvara jednostavne, proširene i sloene reenice.
1. j Odabire toan odgovor koji se odnosi na broj slogova u višeslonoj rijei.
13
1.k Preoblikuje jesnu reenicu u nijenu, odnosno- izjavnu ili upitnu.
2.a Poinje reenicu velikim poetnim slovom i završava odgovarajuim interpunkcijskim znakom.
2.a Primjenjuje veliko poetno slovo za imena ljudi, gradova, rijeka, planina, naselja, ustanova.
2.a Upotrebljava zarez i dvotoje pri nabrajanju.
2.b Upotrebljava afrikate d, , , u rijeima u kojima se to trai.
2.b Ispravlja pogrešnu uporabu afrikata d, , , u oitim primjerima (kua – kua; kue – kue i sl.).
2.c Koristi odgovarajuu ijekavsku zamjenu glasa jat u uobiajenim rijeima.
2.c Primjenjuje je/ije u nizu primjera.
2.d Prepoznaje esticu ne u nijenim reenicama.
2.d Piše pravilno negaciju ne uz glagole i esticu li u upitnim reenicama.
2.e Upotrebljava pravilno toku, zarez, usklinik, upitnik.
2.e itko piše rijei i reenice rukopisnim slovima vodei rauna o pisanju velikog slova (irilica i latinica).
2.f Prepoznaje vrstu reenice ako ima upitnik na kraju.
2.f Upotrebljava pravilan interpunkcijski znak pri preoblikovanju reenice u upitnu.
2.g Prepoznaje u reenici nepravilno napisanu vlastitu imenicu izraavajui poznavanje pravila o pisanju velikog slova za ime grada i rijeke (s jednom rijei u imenu).
2.h Primjenjuje pravilo za pisanje velikog slova u imenima jezera.
2.i Prepoznaje reenicu s ispavno napisanim nazivom mora.
14
Ishodi uenja:
1. Provodi kratke, ali i znaajnije istraivake projekte zasnovane na zadanim pitanjima, pokazujui razumijevanje predmeta istraivanja.
2. Prikuplja relevantne informacije iz više tiskanih i digitalnih izvora, procjenjuje valjanost i preciznost svakog izvora i integrira informacije, u isto vrijeme izbjegavajui plagiranje.
3. Pronalazi dokaze u knjievnim ili informativnim tekstovima u svrhu podrške analize, razmišljanja
i istraivanja.
Uenik:
1.a Skicira tijek istraivanja (glavne i sporedne likove, temu knjige).
1.a Piše plan kratkog istraivanja u skladu s predmetom istraivanja (uz detaljne upute).
2.a Poznaje definiciju informacije.
2.a Pronalazi informacije o konkretnoj temi u tiskanim i digitalnim izvorima.
2.a Piše kratke bilješke iz više tiskanih i digitalnih izvora.
2.b Prikuplja informacije iz tiskanih i digitalnih izvora i svrstava ih u ponuene kategorije.
5. komponenta: Poznavanje jezika
Ishod uenja:
1. Pokazuje razumijevanje kako jezik funkcionira u razliitim kontekstima i zna odabrati odgovarajui izbor forme, rjenika i stila pri pisanju.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Bira rijei ili fraze u iskazu prilagoene kontekstu.
1.a Razlikuje govorni i standardni jezik u danim primjerima.
1.a Bira/izdvaja formu, rjenik i stil koji funkcionalno odgovara kontekstu i doprinosi efektu.
6. komponenta: Opseg pisanja
Ishod uenja:
1. Piše jednostavne i krae ili sloene i opsenije pisane radove za koje je potrebno vrijeme za istraivanje, razmišljanje i reviziju u razliite namjene.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Ilustrira estitku i pozivnicu.
1.a Piše jednostavne pisane radove (pisma, estitke pozivnice) poštujui upute i pravila za pisanje.
1.a Oblikuje pisani rad (pisma, estitke, pozivnice, letke) kako bi izrazio misli i osjeaje.
15
1. komponenta: Razumijevanje i suradnja
Ishodi uenja:
1. Priprema se i sudjeluje uinkovito u nizu razgovora i suradnji s razliitim sugovornicima, nadogradnji ideja drugih i izraavanju vlastitih ideja jasno i uvjerljivo.
2. Integrira i ocjenjuje informacije predstavljene u razliitim medijima i formatima, ukljuujui vizualno, kvantitativno i usmeno.
3. Procjenjuje govornikovo gledište, argumentaciju i uporabu dokaza i retorike.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Razgovara uz uvaavanje sugovornika uz jasno izraavanje vlastitih ideja.
1.a Raspravlja o vlastitim i tuim idejama.
1.a Iznosi svoj stav uz uvaavanje ideja razliitih sugovornika.
1.b Prouava traeni materijal kao pripremu za raspravu.
1.b Postavlja pitanja kako bi provjerio razumijevanje.
1.c Slijedi dogovorena pravila dijaloga.
1.c Intervjuira (uz poticaj uitelja) razliite sugovornike o temama i tekstovima.
1.d Povezuje komentare drugih. 1.d Istrauje ideje o kojima se raspravlja.
1.e Izraava i brani argumentima vlastiti stav.
2.a Odgovara na pitanja o kljunim detaljima.
2.a Odreuje glavne ideje i detalje o tekstu.
2.a Izdvaja informacije predstavljene u razliitim medijima i formatima.
3.a Dopunjuje pojedinostima dane informacije govornika.
3.a Postavlja pitanja kako bi dobio potrebne informacije.
3.a Odgovara na pitanja kako bi pokazao razumijevanje gledišta govornika.
16
Ishodi uenja:
1. Predstavlja informacije, nalaze i dokaze kako bi slušatelji bili u mogunosti slijediti tijek obrazlaganja, a organizacija, razvoj i stil primjereni su zadatku, svrsi i publici.
2. Koristi digitalne medije i vizualno izlaganje podataka kako bi strateški prikazao informacije i ojaao razumijevanje prezentacija.
3. Prilagoava govor razliitim kontekstima i komunikacijskim zadacima.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Govori jasno, odgovarajuim ritmom.
1.a Opisuje poznato (ljude, stvari, mjesta) te uz poticaj navodi dodatne pojedinosti.
1.a Izvještava o temi, pria priu ili prepriava iskustvo navodei vane injenice i detalje.
2.a Vizualnim sredstvima i crteima prikazuje informacije i podatke.
2.a Pravi audiosnimke pria ili itanja pjesama.
2.a Sastavlja prezentaciju koristei se audio i videoalatima.
3.a Prilagoava govor prema zadanoj ili slobodnoj temi.
3.a Razgovara izraavajui potrebe, misli osjeaje.
3.a Formulira injenice, uzrono-posljedine veze, pojašnjavajui pojedinosti s obzirom na funkciju i kontekst pitanja.
3.b U razliitim komunikativnim situacijama otvara i potie dijalog.
3.b Prilagoava nain govora (tempo, boja glasa, visina) osjeajima i mislima.
17
1. OBLAST: ITANJE – KNJIEVNOST
Ishodi uenja:
1. Pozorno ita ili sluša tekst u cilju razumijevanja i donošenja loginih zakljuaka; citira konkretne tekstove pri pisanju ili govoru u svrhu potkrijepljenja zakljuaka donesenih na temelju teksta.
2. Prepoznaje i objašnjava kljune ideje teksta i njihove razrade; saima kljune ideje na temelju detalja koji je potkrijepljuju.
3. Analizira likove, dogaaje i ideje te njihove meuodnose u tekstu.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Citira osobite tekstualne dokaze kako bi objasnio temu teksta.
1.a Obrazlae znaenje teksta u cjelini potkrijepljujui donesene zakljuke citatima.
2.a Odreuje temu i kljunu ideju knjievnog teksta (pjesma, pria, drama) na temelju pojedinosti u tekstu.
2.a Izdvaja kljune (potporne) pojedinosti i ideje u svrhu analize razvoja teme i ideje teksta.
2.a Prosuuje kako likovi u prii ili drami odgovaraju na izazove.
3.a Izdvaja osnovna obiljeja likova.
3.a Usporeuje povezanost obiljeja lika i dogaaja u prii oslanjajui se na pojedinosti.
3.a Preispituje meuodnose strukturnih dijelova teksta i uloge pojedinih likova u njima.
3.b Usporeuje dva ili više lika ili dogaaja u prii.
3.b Analizira razvoj likova i dogaaja (kako i zašto komuniciraju tijekom radnje.
3.b Procjenjuje meusobno djelovanje likova u tekstu.
2. komponenta: Vještina i struktura
Ishodi uenja:
1. Tumai razliita znaenja rijei i izraza, tehnikih, osnovnih i prenesenih znaenja iz teksta i utvruje kako izbor rijei utjee na znaenje teksta.
2. Analizira strukturu tekstova ukljuujui i kako se odreene reenice, odlomci i vei dijelovi teksta (npr. ulomak, poglavlje, scena ili kitica) odnose jedni prema drugima i prema cjelini.
3. Utvruje kako toka gledišta ili namjera utjeu na oblikovanje sadraja i naina pisanja teksta.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Tumai znaenje rijei i izraza na temelju konteksta (onako kako se koriste u tekstu).
1.a Odreuje osnovno i preneseno znaenje rijei i izraza (figurativni jezik, metafora, slinost meu rijeima).
1.a Prosuuje utjecaj izbora rijei na znaenje teksta – analizira kako odabir rijei oblikuje znaenje ili ton teksta.
18
2.a Prepoznaje strukturu teksta (pjesme, prie, drame).
2.a Analizira meusobne odnose strukturnih dijelova teksta (kitica, ulomak, in) i njihov utjecaj na tekst kao cjelinu.
2.a Procjenjuje doprinos sveukupne strukture djela razvoju teme, zapleta, sukoba (u dramskom tekstu).
2.b Otkriva meusobne odnose reenica, stihova, ulomaka ili veih dijelova teksta (poglavlje u romanu) unutar teksta kao cjeline.
2.b Objašnjava ulogu pojedinih dijelova teksta u cjelokupnoj strukturi djela.
3.a Navodi toku gledišta pripovjedaa ili govornika (pripovijedanje u 1. ili 3. licu).
3.a Stavlja u odnos toku gledišta i nain opisivanja dogaaja.
3.a Procjenjuje utjecaj gledišta na nain oblikovanja sadraja teksta i stila pisanja.
3.b Opisuje kako gledište pripovjedaa ili govornika utjee na dogaaje u prii.
3.b Prepoznaje i objašnjava kako autorsko podrijetlo i kultura utjeu na njegovu perspektivu (autobiografski elementi u tekstu).
3. komponenta: Usvajanje i korištenje rjenika
Ishodi uenja:
1. Utvruje ili razjašnjava znaenje nepoznatih i višeznanih rijei i izraza.
2. Razumije preneseno znaenje rijei, veza izmeu rijei i nijanse u znaenjima rijei.
3. Usvaja i pravilno koristi nove rijei i izraze; obogauje rjenik.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Pretpostavlja znaenje nepoznatih i višeznanih rijei primjenom konteksta.
1.a Pojašnjava znaenje rijei i izraza na temelju poloaja ili uloge rijei u reenici.
1.b. Upotrebljava kontekst (definiciju, primjer iz teksta) kao trag otkrivanja znaenja rijei.
1.b Razlikuje znaenja višeznanih rijei upotrijebljenih u razliitim kontekstima.
1.c Prepoznaje dijelove rijei uz pomo zadanih primjera pri tumaenju njihova znaenja (pošta+poštar = ovjek koji nosi poštu; ruda+rudar = ovjek koji kopa rudu).
1.c Primjenjuje uobiajene afikse i korijene pri prepoznavanju znaenja rijei sa slinim korijenom i afiksima.
1.c Utvruje znaenje nepoznatih rijei na temelju afiksa i korijena.
19
1.d Pronalazi znaenja rijei u rjeniku na kraju udbenika.
1.d Koristi referentne materijale (rjenici, tiskani i digitalni izvori) kako bi odredio ili pojasnio precizno znaenje nepoznatih rijei i izraza.
1.d Usporeuje razliite podatke o znaenju rijei pronaene u više izvora.
1.e Pretpostavlja znaenja rijei povezujui ih s poznatim predodbama.
1.e Provjerava pretpostavljena znaenja rijei i izraza sa znaenjima u samom kontekstu ili rjeniku.
1.e Komentira stvarna znaenja rijei iz rjenika s pretpostavljenima do kojih dolazi na temelju konteksta.
2.a Prepoznaje stilske figure u lirskoj pjesmi (pridjev u ulozi epiteta).
2.a Pronalazi stilske figure (epitet, onomatopeja, personifikacija).
2.a Objašnjava znaenja poredbe i metafore u kontekstu (tvrd kao kamen – imati kameno srce).
2.b Pronalazi rijei koje su u meusobnom odnosu s ciljem boljeg razumijevanja znaenja (Zemlja – planeta, zemlja – drava, zemlja – tlo)
2.b Razvrstava idiome, izreke, poslovice, primjere figurativnog jezika po zadanim uputama kako bi ih bolje razumio.
2.b Objašnjava znaenje uobiajenih idioma, izreka, poslovica i primjera figurativnog jezika.
2.c Pronalazi primjere za rijei slinog znaenja meu zadanim rijeima.
2.c Pokazuje razumijevanje rijei povezujui ih s rijeima slinog, ali ne istog znaenja.
2.c Prosuuje znaenja rijei slinog znaenja koje se razlikuju u nijansama (kua – dom).
3.a Imenuje nove rijei i izraze odreene oblasti u nauenom obliku.
3.a Pravilno primjenjuje usvojene rijei i izraze osobite za odreenu kategoriju.
3.a Eksperimentira s novousvojenim rijeima u samostalnom izraavanju.
4. komponenta: Integracija znanja i ideja
Ishodi uenja:
1. Integrira i procjenjuje sadraj predstavljen u razliitim medijima i formatima, izmeu ostalog vizualno, audiovizualno, brojano, kao i rijeima.
2. Prikazuje i ocjenjuje konkretne tvrdnje u tekstu koristei valjana obrazloenja i relevantne dokaze.
3. Analizira dva ili više tekstova koji obrauju slinu temu ili predmet zanimanja s ciljem prikupljanja znanja te usporeuje razliite pristupe autora.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Povezuje iste ili sline sadraje predstavljene u razliitim medijima (npr. ekranizirana knjievna djela).
1.a Objašnjava razliku neposrednog doivljaja itanja prie i gledanja filma.
1.a Predstavlja temu uz pomo razliitih medija (roman za djecu – djeji film) i formatima (ista tema obraena u poeziji i prozi).
20
1.b Predstavlja poznati sadraj u drugaijem formatu ili mediju (adaptacija prie u strip).
1.b Analizira kako vizualni i multimedijski elementi pridonose znaenju, tonu i vrijednosti djela.
1.b Integrira i procjenjuje sadraje predstavljene u razliitim formatima i medijima.
2.a Prepoznaje tvrdnju u tekstu.
2.a Navodi svoj stav o konkretnim tvrdnjama u tekstu.
2.a Usporeuje tvrdnje u tekstu na osnovi relevantnih dokaza.
3.a Prepoznaje razliite knjievne oblike i anrove.
3.a Analizira tekst i odreuje temu ili predmet zanimanja.
3.a Utvruje teme u razliitim tekstovima usporeujui pristupe autora.
5. komponenta: Opseg i razina sloenosti teksta
Ishod uenja:
1. Nepristrano i struno ita i razumije sloene knjievne i informativne tekstove.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Izdvaja osobine knjievnog teksta.
1.a Analizira sloeni knjievni tekst i izvodi zakljuke.
2. OBLAST: ITANJE – INFORMATIVNI TEKSTOVI
1. komponenta: Kljune ideje i detalji
Ishodi uenja:
1. ita tekst u cilju utvrivanja navoda teksta, donošenja loginih zakljuaka i citira konkretne tekstualne dokaze potkrijepljujui zakljuke donesene na temelju teksta.
2. Odreuje kljune ideje i teme teksta te analizira njihovu razradu saimajui vane detalje i ideje koje to potkrijepljuju.
3. Analizira kako i zašto se pojedinci, dogaaji i ideje razvijaju i ulaze u interakciju kroz tekst.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Analizira navode i potkrijepljuje ih citatima iz teksta.
1.a Izvodi zakljuke na osnovi citata vezanih za tekst, uz valjanu argumentaciju.
2.a Prepoznaje temu i ideju teksta.
2.a Analizira tekst uoavajui vane detalje kojima obrazlae temu i ideju teksta.
2.a Procjenjuje povezanost uoenih detalja s kljunom idejom i temom teksta te izvodi zakljuak.
3.a Prepoznaje osnovne odrednice teksta (likovi, mjesto radnje, vrijeme radnje, redoslijed radnje).
3.a Analizira redoslijed radnje pratei argumentaciju.
3.a Procjenjuje iznošenje argumenata prema redoslijedu radnje.
21
Ishodi uenja:
1. Tumai i objašnjava nain uporabe rijei i ustaljenih izraza u tekstu i odreuje struna, osnovna i prenesena znaenja te analizira kako izbor rijei doprinosi znaenju.
2. Analizira strukturu tekstova i meuodnos reenica, odlomaka i veih dijelova teksta (npr. ulomak, poglavlje).
3. Procjenjuje nain oblikovanja sadraja i stila teksta s vlastite toke gledišta.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Upotrebljava ustaljene izraze; rijei osnovnog i prenesenog znaenja rijei u tekstu.
1.a Prosuuje izbor rijei u kontekstu znaenja istih u tekstu.
2.a Oznaava ulomak i odlomak, poglavlje teksta.
2.a Upotrebljava strukturu (reenica, ulomak, odlomak, poglavlje) u samostalnome stvaranju teksta.
2.a Utvruje vezu izmeu reenica, ulomaka i odlomaka u strukturi teksta.
3.a Prepoznaje vrstu teksta prema tematici.
3.a Prepoznaje svrhu teksta. 3.a Precizira mišljenje autora analizirajui navodima iz teksta.
3. komponenta: Usvaja i koristi rjenik
Ishodi uenja:
1. Utvruje i razjašnjava znaenje nepoznatih, manje poznatih i višeznanih rijei i izraza uporabom podataka iz teksta, uporabom konteksta, analizom sadrajnih dijelova rijei i uporabom opega i specijaliziranoga referentnog materijala prema potrebi.
2. Iskazuje razumijevanje prenesenog znaenja rijei, veza izmeu rijei i nijansi u znaenjima rijei.
3. Usvaja i pravilno koristi niz rijei i izraza iz odreene oblasti dovolnih za itanje, pisanje i slušanje za nastavak obrazovanja i ivotne uloge, pokazujui neovisnost u proširivanju rjenika kad naie na nepoznatu rije koja je vana za razumijevanje ili izraavanje.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Imenuje manje poznate, nepoznate i višeznane rijei u tekstu.
1.a Pronalazi znaenja nepoznatih, manje poznatih i višeznanih rijei i izraza korištenjem podataka iz teksta.
1.a Utvruje znaenje nepoznatih, manje poznatih i višeznanih rijei i izraza u rjeniku usporeujui znaenje s kontekstom protumaenim u tekstu.
1.b Prepoznaje manje poznatu rije u okviru konteksta koji je objašnjava.
1.b Stavlja u odnos rije u okviru izraza i izvodi znaenje.
1.b Povezuje kontekst s konkretnim primjerima iz ivota.
1.c Prepoznaje vrste rijei (promjenjive, nepromjenjive, polupromjenjive).
1.c Razlikuje rijei prema znaenju (npr. slatko, sladiti, zaslaen).
1.c Povezuje sva nova znaenja rijei u kontekstu tvorbe rijei.
22
1.d Usporeuje tekstove napisane na oba pisma i pronalazi rijei prema zahtjevu.
1.d Razlikuje tekstove pisane irilicom, latinicom, glagoljicom i arabicom.
1.d Organizira tekst i utvruje etimologiju rijei.
1.e Pronalazi manje poznatu rije ili izraze u tekstu.
1.e Precizira znaenje manje rijei ili izraze koristei rjenik.
1.e Usporeuje manje poznate rijei ili izraze definirajui njihova znaenja.
2.a Prepoznaje preneseno znaenje rijei koje se esto javlaju u svakodnevnoj komunikaciji.
2.a Upotreblava prenesena znaenja rijei koje se esto javlaju u svakodnevnoj komunikaciji i knjievnim tekstovima.
2.a Iznosi prenesena znaenja nepoznatih rijei na osnovi konteksta i porijekla.
2.b Prepoznaje stilske figure u tekstu.
2.b Izdvaja stilske figure prema smjernicama nastavnika.
2.b Objašnjava znaenje stilskih figura u tekstu.
2.c Navodi razliku u znaenju priblino slinih rijei.
2.c Usporeuje rijei slinog znaenja uz prepoznavanje veze.
2.c Razvija fond rijei usvajajui precizna znaenja rijei (ekonomizira, štedi, škrtari, cicijaši).
3.a Daje primjere strunih rijei i izraza u kontekstu nastavka svog obrazovanja i ivotne uloge.
3.a Preispituje znaenja strunih rijei i izraza proširujui vlastiti rjenik.
3.a Iznosi znaenja strunih rijei i izraza iz razliitih izvora u kontekstu nastavka svog obrazovanja i ivotne uloge.
1. komponenta: Integracija znanja i ideja
Ishodi uenja:
1. Integrira i ocjenjuje sadraje predstavlene u razliitim medijima i formatima, izmeu ostalog vizualno, brojano i rijeima.
2. Prikazuje i ocjenjuje argument i konkretne tvrdnje u tekstu koristei argumentirana objašnjenja i relevantne dokaze.
3. Analizira kako dva ili više tekstova obrauju sline teme ili predmete zanimanja s cilem prikupljanja znanja ili usporeivanja pristupa autora.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Saima informacije iz teksta na osnovi danog zadatka.
1.a Organizira informacije iz dva ili više kraih tekstova na osnovi danog zadatka.
1.a Saima informacije iz sloenijih tekstova.
2.a Izdvaja argumente iz teksta.
2.a Stavlja u odnos argumente i konkretne tvrdnje iz teksta.
2.a Kritizira pronaene argumente i tvrdnje iz teksta izdvajajui one koje su relevantne.
23
3.a Usporeuje naizgled sline tekstove razliitih autora, nijansirajui oite razlike.
3.a Izraava vlastiti stav izmeu dva slina teksta usporeujui pristupe autora.
1. komponenta: Opseg i razina sloenosti teksta
Ishod uenja:
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Analizira informativne tekstove po sloenosti.
1.a Prosuuje argumentima informativne tekstove.
3. OBLAST: VJEŠTINE ITANJA
Ishod uenja:
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
2. komponenta: Fonološka osviještenost
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Pravilno ita rijei u okviru vee cjeline.
1.a Provjerava znaenje pravilno izgovorenih rijei ili naglašenih cjelina.
3. komponenta: Prepoznavanje i foninost rijei
Ishod uenja:
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Koristi rijei iz iste porodice rijei.
1.a Usvaja rijei iz istih porodica rijei eksperimentirajui s njima.
24
Uenik:
1.a ita s razumijevanjem razliite dijelove teksta.
1.a Ima razvijen osjeaj za znaenje teksta te usklauje tempo i dinamiku itanja.
1.a Razvija zasebnu dikciju tijekom itanja teksta kako bi izdvojio dijalog, monolog, pripovijedanje.
4. OBLAST: PISANJE
Ishodi uenja:
1. Analizira poznate (obraene) teme i tekstove, piše argumente u korist navedenih tvrdnji koristei valjana objašnjenja i relevantne argumente.
2. Piše informativne tekstove uz objašnjenja kako bi se razmotrile i prenijele sloene informacije i ideje jasno i precizno uinkovitim odabirom, organizacijom i analizom sadraja.
3. Piše pripovjedne tekstove kako bi razvio stvarna ili zamišljena iskustva ili dogaaje koristei odgovarajuu tehniku, dobar izbor detalja i dobro strukturiran redoslijed dogaaja.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Piše odgovore na pitanja. 1.a Objašnjava svoj stav o tekstu u pisanom obliku.
1.a Potkrijepljuje tvrdnje valjanim argumentima u analizi.
1.b Prepoznaje i biljei temu teksta.
1.b Prepisuje reenice ili stihove iz pjesme kao dokaz prepoznavanja teme.
1.b Ispisuje tematske cjeline i tijek radnje, logino ih razvrstavajui.
1.c Piše odgovore na postavljena pitanja u vezi s tekstom izdvajajui navedene tvrdnje.
1.c Upotrebljava injenice iz teksta kako bi potkrijepio tvrdnje.
1.c Rašlanjuje detalje u svrhu razumijevanja teksta.
1.d Povezuje pojmove iz teksta s vlastitom slikom.
1.d Uspostavlja vezu pojma i slike koristei odgovarajue rijei, izraze i reenice.
1.d Objašnjava odnose pojmova i slika (povezanost motiva s izraavanjem osjeaja).
1.e Navodi zakljuak o tekstu u formi reenice.
1.e Analizira pouku prie argumentirajui je tvrdnjama.
1.e Piše zakljuak u obliku kraeg ulomka.
2.a Prepoznaje razliku izmeu informativnog i knjievnog teksta.
2.a Piše informativni tekst koristei se analizom sadraja pri organizaciji teksta.
2.a Organizira informacije kako bi jasno prenio sadraj i ideju.
25
2.b Piše informativne tekstove organizirajui informacije, percepcije i pojmove.
2.b Piše informativne tekstove razvrstavajui informacije u ulomke (oblikovanje teksta – naslovi, podnaslovi) i grafike (tablice i grafikoni).
2.c Prikuplja definicije i konkretne detalje za pisanje informativnog teksta.
2.c Piše informativni tekst na osnovi prikupljenih informacija, definicija i primjera vezanih za temu.
2.c Razvija temu obrazlaui navedene injenice, definicije, primjere i citate.
2.d Povezuje informacije koristei se odgovarajuim rijeima istih kategorija uz zadane smjernice.
2.d Koristi odgovarajue rijei da bi povezao glavne pojmove i slike u tekstu.
2.d Odabire rijei, izraze i reenice kojima pojašnjava odnose unutar i izmeu informacija.
2.e Prepoznaje rijei osobite za odreenu oblast jezinog izraavanja (opisivanja – pridjev, pripovijedanja – glagol).
2.e Koristi precizan rjenik osobit za odreenu oblast jezinog izraavanja da bi informirao o temi.
2.e Objašnjava temu koristei jasne reenice i precizan rjenik odreene oblasti.
2.f Razlikuje glavna obiljeja knjievnog i informativnog teksta.
2.f Otkriva razlike izmeu knjievnog i informativnog teksta na osnovi stila i tona kojim su pisani.
2.f Usklauje stil i ton pisanja rada sa zadanom temom.
2.g Koristi informacije i objašnjenja iz teksta kako bi napisao zakljuak.
2.f Zapisuje zakljuak u obliku krae izjave.
2.f Potkrijepljuje zakljuak objašnjenjima, u obliku ulomka.
3.a Piše o stvarnim iskustvima i dogaajima koristei zadanu narativnu tehniku (pripovijedanje, opisivanje, dijalog).
3.a Piše o stvarnim iskustvima i dogaajima dobro strukturirajuu tijek dogaaja (npr.glavni dio vei od uvodnog i zakljunog).
3.a Sastavlja pripovjedni tekst o zamišljenim iskustvima i dogaajima opisujui i vane detalje.
3.b Dopisuje dijelove pripovjednog teksta zadane strukture koji nedostaju (npr. završetak prie na osnovi konteksta).
3.b Piše o stvarnim doivljajima na osnovi plana prie.
3.b Sastavlja pripovjedni tekst o stvarnim ili izmišljenim dogaajima dobro strukturiranog tijeka dogaanja (npr.glavni dio vei od uvodnog i zakljunog).
26
Ishodi uenja:
1. Piše jasne i smislene radove u kojima su sadraj, organizacija i stil primjereni zadatku, svrsi i publici.
2. Usavršava svoj pisani rad planiranjem, revizijom, redigiranjem ili pokušajem novog pristupa. 3. Koristi suvremenu tehnologiju kako bi napisao i objavio radove te ostvario interakciju i suradnju
s drugima.
Uenik:
1.a Piše jasne i koherentne radove jednostavne strukture u skladu s temom.
1.a Sastavlja prema predlošku sastavke jasnog i smislenog sadraja i organizacije.
1.a Usklauje sadraj, organizaciju i stil pisanja sastavka sa zadatkom, svrhom i publikom.
2.a Piše rad u skladu s temom, svrhom i namjenom zadatka.
2.a Prilagoava i mijenja pisani rad prema planu.
2.a Usavršava rad na osnovi analize i revizije primjenjujui po potrebi novi pristup.
3.a Piše kratke tekstove koristei Word i tipkovnicu kompjutera.
3.a Ureuje pisane radove koristei Word i tipkovnicu kompjutera.
3.a Objavljuje radove eksperimentirajui sa suvremenom tehnologijom (školski asopis, školska internet stranica, društvene mree).
3. komponenta: Gramatika i pravopis
Ishodi uenja:
1. Pokazuje vladanje pravilima standardne gramatike i njihovom primjenom pri pisanju. 2. Pokazuje vladanje pravopisnim pravilima i interpunkcijom.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Odreuje pade podvuenog broja – instrumental.
1.a Odreuje lokativ dane zamjenice.
1.b Izabire toan odgovor koji se odnosi na vrstu rijei podvuenih u danim reenicama – glagoli.
1.b Izabire odgovor koji se odnosi na prepoznavanje imenskog predikata.
1.b Razlikuje due i krae oblike pomonih glagola u reenici.
1.c Prepoznaje pravilnu uporabu prijedloga „s/sa” u instrumentalu.
1.c Izabire odgovor koji se odnosi na slaganje pridjeva uz imenicu.
1.c Odreuje subjekt u reenici u sloenijem primjeru.
27
1.d Definira komparaciju i razlikuje vrste rijei na koje se komparacija odnosi.
1.d Razvrstava pridjeve na opisne i gradivne prepoznajui komparaciju opisnih pridjeva.
1.d Koristi komparaciju pridjeva i navodi pozitiv za dani superlativ te u potpunosti odreuje komparativ danih pridjeva koji imaju nastavak „ši” kao i „iji”.
1.e Prepoznaje nepromjenjivu vrstu rijei.
1.e Prepoznaje sve imenice u danim stihovima.
1.e Usporeuje azbuku i abecedu te navodi traena slova jednog i drugog pisma.
1.f Nabraja osobne zamjenice u reenici.
1.f Izabire odgovor koji se odnosi na prepoznavanje jednostavne rijei.
1.g Prepoznaje izvedenicu meu ponuenim primjerima rijei.
1.h Izabire odgovor koji se odnosi na prepoznavanje izvedene rijei.
2.a Upotrebljava interpunkcijski znak na kraju reenice – usklinik, toka.
2.a Upotrebljava veliko slovo u sloenim imenima gradova i drava.
2.a Pravilno piše posvojni pridjev od vlastite imenice – geografski pojam.
2.b Upotrebljava veliko slovo u imenima naroda, gradova i drava – standardni primjeri.
2.b Pravilno piše posvojni pridjev od vlastite imenice – ime osobe.
2.b Razmatra uporabu velikog slova i prepoznaje pravilnu uporabu meu danim nazivima drave, jezera, sela i pripadnika kontinenata.
2.c Prepoznaje odgovor u kojem je pogrešno napisana estica ne.
2.c Primjenjuje pravilo o pisanju estice ne uz glagole, imenice i pridjeve.
2.c Objašnjava kada dolazi do odstupanja od pravila pisanja estice ne.
2.d Preoblikuje jednostavnu izjavnu reenicu u upitnu pokazujui poznavanje pravilnog pisanja estice li.
2.e Upotrebljava navodnike u jednostavnoj reenici.
2.e Upotrebljava zarez i navodnike u zadanoj sloenoj reenici.
2.e Piše reenice u jesnom/nijenom obliku, izjavne, upitne i uskline, primjenjujui pravilo upravnog govora.
2.f Piše „ije” ili „je” u standardnim primjerima.
2.g Zapisuje znamenkama redni broj dan slovima i obratno.
28
2.h Navodi rijei od kojih su nastale dane umanjenice (pui – pu).
4. komponenta: Istraivanje u cilju izgradnje i prezentacije znanja
Ishodi uenja:
1. Provodi kratke, ali i znaajnije istraivake projekte zasnovane na zadanim pitanjima, pokazujui razumijevanje predmeta istraivanja.
2. Prikuplja relevantne informacije iz više tiskanih i digitalnih izvora, procjenjuje valjanost i preciznost svakog izvora i integrira informacije, u isto vrijeme izbjegavajui plagiranje.
3. Pronalazi dokaze u knjievnim ili informativnim tekstovima u svrhu podrške analize, razmišljanja i istraivanja.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Provodi kratke istraivake projekte koristei se informacijama iz više izvora.
1.a Sintetizira informacije iz više izvora radi proširivanja znanja o predmetu istraivanja pri provoenju kratkog, ali i znaajnijeg istraivakog projekta.
2.a Piše rad koristei se relevantnim informacijama, prikupljenim iz više izvora, koje navodi kao izvor podataka.
2.a Saima relevantne informacije koje je prikupio iz više tiskanih i digitalnih izvora, koristei se parafraziranjem, podatcima i zakljucima drugih.
2.a Integrira relevantne informacije iz više tiskanih i digitalnih izvora u svoj rad bez plagiranja, navodei bibliografske podatke.
3.a Izdvaja vane informacije i dokaze iz knjievnih i informativnih tekstova.
3.a Usporeuje vane informacije koje postaju dokazi u cilju istraivanja.
3.a Pronalazi informativne i knjievne tekstove za ilustraciju istraivake teme.
5. komponenta: Poznavanje jezika
Ishod uenja:
1. Pokazuje razumijevanje kako jezik funkcionira u razliitim kontekstima i zna odabrati odgovarajui izbor forme, rjenika i stila pri pisanju.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Upotrebljava znanje jezika koje posjeduje birajui rjenik i stil pri pisanju.
1.a Odabire iskaze i formu izraavanja u odnosu na razliite kontekste.
1.a Koristi bogatstvo jezika, prilagoavajui formu i stil kontekstu, da bi sastavak uinio zanimljivim.
1.b Planira tijek opisivanja i pripovijedanja poštujui pravopisnu normu.
1.b Izraava vlastiti stav pri pisanju tekstova kronološkim redom.
1.b Izraava vlastiti stav pri pisanju tekstova retrospektivnim redom.
29
Ishod uenja:
1. Piše jednostavne i krae ili sloene i opsenije pisane radove za koje je potrebno vrijeme za istraivanje, razmišljanje i reviziju u razliite namjene.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Piše krae pisane radove u razliite namjene, kao što su pisanje pisma i izrada plakata.
1.a Piše sloenije pisane radove u svrhu izvještavanja i komuniciranja pismom, plakatom.
1.a Revidira svoje i tue opsenije pisane radove usporeujui uporabu stila s namjenom rada.
5. OBLAST: USMENO IZRAAVANJE I SLUŠANJE
1. komponenta: Razumijevanje i suradnja
Ishodi uenja:
1. Priprema se i sudjeluje uinkovito u nizu razgovora i suradnji s razliitim sugovornicima, nadogradnji ideja drugih i izraavanju vlastitih ideja jasno i uvjerljivo.
2. Integrira i ocjenjuje informacije predstavljene u razliitim medijima i formatima, ukljuujui vizualno, kvantitativno i usmeno.
3. Procjenjuje govornikovo gledište, argumentaciju i uporabu dokaza i retorike.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Imenuje ideju obavljenog razgovora.
1.a Stavlja u odnos sadraj razgovora i tekst o kojem se govorilo, te o istom iskazuje svoj stav.
1.a Razgovara o tekstu te nadograuje ideje drugih uz jasno izraavanje vlastitih ideja.
1.b ita tekst i izdvaja dokaze. 1.b Stavlja u odnos dokaze i raspravlja o temi koju treba raspraviti.
1.b Procjenjuje ideje rasprave pozivajui se na dokaze.
1.c Prepoznaje elemente rasprave.
1.c Procjenjuje tijek rasprave u skladu s ciljem iste.
1.d Sastavlja pitanja na osnovi proitanog teksta.
1.d Objašnjava odgovore na pitanja uz navoenje detalja.
1.d Prosuuje doprinose li objašnjenja odgovora rasvjetljavanju pitanja koje se razmatra.
1.e Navodi kljune ideje nakon rasprave.
1.e Prepoznaje razliita gledišta temeljena na kljunim idejama.
1.e Kritizira razliita gledišta kroz razmišljanje i parafraziranje.
2.a Prepoznaje razliite vrste medija i njihove osobine.
2.a Analizira informacije u tekstu koje objašnjavaju temu.
2.a Prosuuje kako ideja predstavljena u razliitim medijima objašnjavu temu koja se prouava.
3.a Prepoznaje govornikov stav slušajui njegov govor.
3.a Stavlja u odnos dokaz – tvrdnju u prilog stavu govornika.
3.a Rekonstruira stav govornika na osnovi tvrdnji koje jesu i koje nisu potkrijepljene dokazima.
30
Ishodi uenja:
1. Predstavlja informacije, nalaze i dokaze kako bi slušatelji bili u mogunosti slijediti tijek obrazlaganja, a organizacija, razvoj i stil primjereni su zadatku, svrsi i publici.
2. Koristi digitalne medije i vizualno izlaganje podataka kako bi strateški prikazao informacije i ojaao razumijevanje prezentacija.
3. Prilagoava govor razliitim kontekstima i komunikacijskim zadatcima.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Predstavljajui sadraj jasno navodi tvrdnje koristei primjerene opise, injenice i detalje.
1.a Objašnjava iznesene tvrdnje, opise, injenice i detalje u prilog naglašavanju teme ili ideje sadraja.
2.a Nabraja osnovne vrste medija.
2.a Izdvaja podatke iz teksta kojima eli predoiti informaciju pomou prezentacije.
2.a Razvrstava podatke pomou grafikona te iste plasira pomou vizualnih efekata, slike i zvuka u cilju pojašnjenja informacija koje su tema prezentacije.
3.a Prepriava tekst ili dio teksta prema zadatku.
3.a Pokazuje izlaganje rezultata rada u grupi prema danim zadatcima.
3.a Ocjenjuje proitani tekst i izlae svoje mišljenje stavljajui naglasak na standardni jezik (primjena u tekstu).
31
KRAJ DEVETOGODIŠNJEGA ODGOJA I OBRAZOVANJA
1. OBLAST: ITANJE – KNJIEVNOST
Ishodi uenja:
1. Pozorno ita ili sluša tekst u cilju razumijevanja i donošenja loginih zakljuaka; citira konkretne tekstove pri pisanju ili govoru u svrhu potkrijepljenja zakljuaka donesenih na temelju teksta.
2. Prepoznaje i objašnjava kljune ideje teksta i njihove razrade; saima kljune ideje na temelju detalja koji je potkrijepljuju.
3. Analizira likove, dogaaje i ideje te njihove meuodnose u tekstu.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Odgovara na jednostavna pitanja u vezi s tekstom pronalazei eksplicitno iskazane informacije (Tko? Što? Gdje? Kada?)
1.a Obrazlae dogaaje i likove navodei dijelove teksta koji podupiru analizu onoga što tekst izriito govori.
1.a Citira dijelove teksta u svrhu donošenja loginih zakljuaka.
2.a Odabire odgovor koji se odnosi na temu ili poentu navedenog odlomka.
2.a Analizira razvoj teme i ideje saimajui kljune potporne pojedinosti.
2.a Razlikuje ulogu pojedinog lika u razvoju teme i ideje djela.
3.a Objašnjava osobine odreenog lika (psihološka karakterizacija – osobnost i osjeaji lika).
3.a Analizira kako dijalog ili sukob meu likovima pokree radnju drame ili novele.
3.a Otkriva stavove likova potkrijepljen motivima koji doprinose zapletu ili raspletu radnje.
2. komponenta: Vještina i struktura
Ishodi uenja:
1. Tumai razliita znaenja rijei i izraza, tehnikih, osnovnih i prenesenih znaenja iz teksta i utvrivanje kako izbor rijei utjee na znaenje teksta.
2. Analizira strukturu tekstova ukljuujui i kako se odreene reenice, ulomci i vei dijelovi teksta (npr. odlomak, poglavlje, scena ili kitica) odnose jedni prema drugima i prema cjelini.
3. Utvruje kako toka gledišta ili namjera utjeu na oblikovanje sadraja i naina pisanja teksta.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Odreuje znaenje rijei i izraza u obliku u kojem su upotrijebljeni u tekstu i njihov utjecaj na znaenje tog teksta.
1.a Analizira utjecaj izbora rijei na znaenje, ton i raspoloenje u knjievnom djelu (humor, ironija, satira ostvarena metaforama i alegorijama).
1.a Objašnjava utjecaj stilskih figura na preneseno znaenje u knjievnom djelu.
32
2.a Izdvaja komponente strukture teksta (broj stihova u kitici, broj kitica u pjesmi, poglavlja u romanu, scena, inova i prizora u drami).
2.a Analizira ulogu pojedinih dijelova teksta u cjelokupnoj strukturi dovodei ih u meusobnu vezu.
2.a Usporeuje strukturu dvaju ili više tekstova (redoslijed dogaaja – retrospekcija, usporedni zapleti) te postizanje razliitih efekata poput napetosti, tajnovitosti i slino.
3.a Utvruje toku gledišta (pisac – pripovjeda – lirski subjekt) i njezin utjecaj na nain oblikovanja teksta.
3.a Povezuje toku gledišta sa sadrajem i nainom pisanja teksta.
3.a Istrauje razliite knjievne anrove autora iz drugih drava ili naroda kako bi razumio prirodu anra i razliite kulturne identitete.
3. komponenta: Usvajanje i korištenje rjenika
Ishodi uenja:
1. Utvruje ili razjašnjava znaenje nepoznatih i višeznanih rijei i izraza. 2. Razumije preneseno znaenje rijei, veza izmeu rijei i nijanse u znaenjima rijei. 3. Usvaja i pravilno koristi nove rijei i izraze; obogauje rjenik.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Navodi poznate primjere frazema i argonizama te njihovu ulogu u jeziku.
1.a Upotrebljava kontekst (npr. cjelokupno znaenje reenice ili ulomka kao trag odreivanju znaenja frazema ili argonizma).
1.a Prosuuje ulogu frazema i argonizama te njihov utjecaj na znaenje teksta.
1.b Prepoznaje zajedniki korijen u rijeima razliitih vrsta na ponuenim primjerima (zidar – zidati – ozidano).
7.b Otkriva bitne dijelove rijei (korijen i uobiajene afikse – prefiks i sufiks).
7.b Stvara nove rijei uz pomo zadanih afiksa i pravilno ih koristi u govoru i pisanju.
1.c Izraava znaenje rijei sluei se rjenikom.
1.c Otkriva znaenje rijei sluei se tiskanim i elektronikim materijalima.
1.c Pronalazi precizna znaenja, izgovora i etimologije rijei u specijaliziranim referentnim materijalima.
1.d Navodi pretpostavljena znaenja rijei i izraza.
1.d Komentira pretpostavljena znaenja rijei i izraza objašnjavajui pretpostavke.
1.d Provjerava pretpostavljena znaenja rijei u rjeniku usporeujui ih s rijeima iz konteksta.
2.a Imenuje stilske figure na zadanim primjerima iz teksta (alegorija i simbol).
2.a Pronalazi stilske figure u tekstu.
2.a Prosuuje utjecaj stilske figure na preneseno znaenje knjievnog djela.
2.b Prepoznaje sline rijei da bi bolje prepoznao nijanse znaenja.
2.b Pronalazi veze izmeu slinih rijei i njihovih znaenja.
2.b Tumai sline rijei prema nijansama u znaenju.
33
3.a Navodi nove rijei i izraze odreenog podruja.
3.a Stavlja u odnos nove rijei i izraze pokazujui poznavanje tvorbenih naina.
3.a Stvara nove rijei i izraze uz poticaj mašte ime obogauje svoj rjenik.
4. komponenta: Integracija znanja i ideja
Ishodi uenja:
1. Integrira i procjenjuje sadraj predstavljen u razliitim medijima i formatima, izmeu ostalog vizualno, audiovizualno, brojano, kao i rijeima.
2. Prikazuje i ocjenjuje konkretne tvrdnje u tekstu koristei valjana obrazloenja i relevantne dokaze.
3. Analizira dva ili više tekstova koji obrauju slinu temu ili predmet zanimanja s ciljem prikupljanja znanja te usporeuje razliite pristupe autora.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Definira sinopsis, scenarij i knjigu snimanja.
1.a Analizira nain na koji je ista tema obraena u dva razliita medija ili formata.
1.a Procjenjuje u kojoj mjeri film ili drama ostaju vjerni ili odstupaju od knjievnog teksta (ulomak iz knjievnog djela i scenarij).
1.b Nabraja konkretne primjere razliitih medija i formata koji obrauju istu temu.
1.b Usporeuje doivljaj itanja prie s gledanjem filma pronalazei slinosti i razlike izmeu knjievnog ostvarenja i filmske adaptacije.
1.b Iznosi kritiki osvrt gledanja filma u odnosu na proitanu knjigu.
2.a Navodi svoj stav o konkretnim tvrdnjama u tekstu.
2.a Usporeuje tvrdnje u tekstu na osnovi relevantnih dokaza.
2.a Kritizira konkretne tvrdnje u tekstu koristei valjana objašnjenja i relevantne dokaze.
3.a Prepoznaje razliite knjievne oblike i anrove.
3.a Usporeuje naine na koji su sline teme obraene u razliitim knjievnim oblicima i anrovima.
3.a Analizira razliite pristupe autora u obradi tema (nadahnue) u razliitim knjievnim oblicima i anrovima.
5. komponenta: Opseg i razina sloenosti teksta
Ishod uenja:
1. Nepristrano i struno ita i razumije sloene knjievne i informativne tekstove.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Stavlja u odnos fabulativnu i tematsko-idejnu okosnicu knjievnog djela.
1.a Povezuje okosnicu knjievnog djela sa stvarnim ivotom.
34
1. komponenta: Kljune ideje i detalji
Ishodi uenja:
1. ita tekst u cilju utvrivanja navoda teksta, donošenja loginih zakljuaka i citira konkretne tekstualne dokaze potkrijepljujui zakljuke donesene na temelju teksta.
2. Odreuje kljune ideje i teme teksta te analizira njihovu razradu saimajui vane detalje i ideje koje to potkrijepljuju.
3. Analizira kako i zašto se pojedinci, dogaaji i ideje razvijaju i ulaze u interakciju kroz tekst.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Izvodi zakljuak o konkretnim detaljima i idejama na osnovi proitanog teksta.
1.a Citira konkretne tekstualne dokaze u svrhu argumentacije izvedenog zakljuka.
1.a Skuplja tekstualne dokaze u svrhu argumentacije izvedenog zakljuka.
2.a Tumai temu proitanog teksta.
2.a Analizira osnovne kompozicijske dijelove teksta u svrhu objektivnog prepriavanja.
2.a Osmišljava objektivan saetak teksta u odnosu na uoenu ideju.
3.a Navodi argumente koji prate radnju teksta.
3.a Rašlanjuje radnju i utvruje uzrono-posljedine veze uz valjanu argumentaciju.
3.a Predstavlja radnju uz zakljuke o uzrono- posljedinim vezama izmeu pojedinaca i dogaaja u kontekstu ideje.
2. komponenta: Vještina i struktura
Ishodi uenja:
1. Tumai i objašnjava nain uporabe rijei i ustaljenih izraza u tekstu i odreuje struna, osnovna i prenesena znaenja te analizira kako izbor rijei doprinosi znaenju.
2. Analizira strukturu tekstova i meuodnos reenica, ulomaka i veih dijelova teksta (npr. odlomak, poglavlje).
3. Procjenjuje nain oblikovanja sadraja i stila teksta s vlastite toke gledišta.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Zamjenjuje rijei i izraze iz zaviajnog govora izrazima standardnog jezika.
1.a Stavlja u odnos osnovno i preneseno znaenje rijei.
1.a Utvruje primjenu strunoga nazivlja u razumijevanju teksta.
2.a Rašlanjuje odlomke i poglavlja u strukturi teksta.
2.a Izdvaja ideju argumentirajui istu navodima iz manjih cjelina strukture teksta.
2.a Utvruje ulogu svih elemenata strukture teksta u razvoju ideje ili tvrdnje autora.
3.a Imenuje glavne odlike teksta koji pripada knjievnoj vrsti.
3.a Analizira stil teksta i njegovu funkciju.
3.a Stavlja u odnos gledišta autora kroz kompozicijske dijelove knjievnog teksta.
35
Ishodi uenja:
1. Utvruje i razjašnjava znaenje nepoznatih, manje poznatih i višeznanih rijei i izraza uporabom podataka iz teksta, uporabom konteksta, analizom sadrajnih dijelova rijei i uporabom opega i specijaliziranoga referentnog materijala prema potrebi.
2. Iskazuje razumijevanje prenesenog znaenja rijei, veza izmeu rijei i nijansi u znaenjima rijei. 3. Usvaja i pravilno koristi niz rijei i izraza iz odreene oblasti dovolnih za itanje, pisanje i
slušanje za nastavak obrazovanja i ivotne uloge, pokazujui neovisnost u proširivanju rjenika kad naie na nepoznatu rije koja je vana za razumijevanje ili izraavanje.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Pronalazi znaenje nepoznatih, manje poznatih i višeznanih rijei i izraza u rjeniku.
1.a Analizira znaenja nepoznatih, manje poznatih i višeznanih rijei i izraza u tekstu.
1.a Procjenjuje znaenja nepoznatih, manje poznatih i višeznanih rijei i izraza korištenjem podataka iz teksta.
1.b Navodi reenice, izraze ili ulomke koji pojašnjavaju znaenje rijei.
1.b Usporeuje reenice u okviru konteksta ili ulomka koji pojašnjavaju znaenje rijei.
1.b Procjenjuje znaenje istih rijei u razliitim kontekstima.
1.c Prepoznaje zadane rijei prema tvorbenom modelu.
1.c Stavlja u odnos leksiko znaenje rijei i novotvorenu rije pri tvorbi novih modela.
1.c Objašnjava utjecaj glasovne promjene na znaenje novotvorene rijei.
1.d Prepoznaje rijei prema etimologiji.
1.d Objašnjava porijeklo rijei na osnovi izgovora i na osnovi podataka iz elektronikih izvora.
1.d Usporeuje etimološko porijeklo rijei na osnovi razliitih izvora (tiskani i elektroniki izvori).
1.e Navodi znaenje rijei u kontekstu cjeline.
1.e Potvruje prethodno navedeno znaenje rijei ili izraza koristei rjenik.
1.e Argumentira tumaenje izraza u okviru kojeg se nalazi manje poznata rije, usporeujui ga sa znaenjem rijei u rjeniku.
2.a Navodi primjere prenesenog znaenja rijei prisutnih u svakodnevnoj komunikaciji.
2.a Stavla u odnos znaenja rijei koje se esto javlaju u svakodnevnoj komunikaciji i knjievnim tekstovima.
2.a Objašnjava prenesena znaenja rijei i izraza na osnovi razlika i nijansi u znaenju.
2.b Prepoznaje stilske figure u tekstu.
2.b Procjenjuje ulogu stilskih figura u tekstu.
2.b Formulira vanost stilskih figura u kontekstu prirode teksta.
2.c Razvrstava rijei razliitog i slinog znaenja.
2.c Analizira znaenje rijei koristei se rjenikom.
2.c Precizira znaenje slinih rijei koje pripadaju istoj porodici rijei, koristei se rjenikom.
2.d Navodi primjer rijei slinog znaenja.
2.d Usporeuje sline rijei po znaenju.
2.d Smišlja nove rijei slinog znaenja.
36
3.a Navodi primjere uporabe odreenih rijei i izraza osobitih za odreena podruja.
3.a Usporeuje primjere niza rijei i izraza osobitih za odreena podruja.
3.a Stavlja u kontekst rijei i izraze u cilju razumijevanja odreenog podruja kroz razliite medije.
4. komponenta: Integracija znanja i ideja
Ishodi uenja:
1. Integrira i ocjenjuje sadraje predstavlene u razliitim medijima i formatima, izmeu ostalog vizualno, brojano i rijeima.
2. Prikazuje i ocjenjuje argument i konkretne tvrdnje u tekstu koristei argumentirana objašnjenja i relevantne dokaze
3. Analizira kako dva ili više tekstova obrauju sline teme ili predmete zanimanja s cilem prikupljanja znanja ili usporeivanja pristupa autora.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Pronalazi sline i razliite informacije o istoj temi u razliitim medijima.
1.a Kombinira detale informacija koje su saopene u istoj temi u razliitim medijima.
1.a Povezuje smisao obrade iste teme u više razliitih medija.
2.a Izdvaja informacije za koje pretpostavla da su valjane i relevantne.
2.a Provjerava valjana obrazloenja iz teksta, usporeujui ih pomou razliitih izvora.
2.a Utvruje ulogu argumentiranih objašnjenja i relevantnih dokaza u odnosu na tekst.
3.a Nabraja prve pisane dokumente i izvore od povijesne i knjievne vanosti za BiH.
3.a Stavla u odnos informacije do kojih je došao itajui tekstove sline tematike i vanosti za BiH.
3.a Predstavlja uz pomo kompjuterskih alata analizu informacija do kojih je došao vrjednujui povijesnu i knjievnu vanost za BiH.
5. komponenta: Opseg i razina sloenosti teksta
Ishod uenja:
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
2.a Analizira znaenje proitanog teksta i proširuje spoznaje itanjem novih tekstova.
2.a Sintetizira sadraj proitanog teksta stvarajui vizualne prikaze i grafike organizatore.
37
Ishod uenja:
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
2. komponenta: Fonološka osviještenost
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Prepoznaje rijei iz drugih jezika prema fonetskim principima pravopisa materinskoga jezika.
1.a Usporeuje rijei iz drugih jezika prema fonetskim principima pravopisa materinskoga jezika.
1.a Pronalazi izvorno znaenje posuenice raspravljajui o njenom znaenju u materinskom jeziku.
3. komponenta: Prepoznavanje i foninost rijei
Ishod uenja:
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Klasificira izvedenice, sloenice i polusloenice u danom tekstu.
1.a Stvara nove rijei primjenjujui pravila tvorbe rijei (izvedenice, sloenice, polusloenice).
4. komponenta: Teno itanje
Uenik:
1.a ita tekst i saima bitne podatke u razliite vrste bilješki.
1.a Objašnjava znaenje proitanoga teksta.
1.a Argumentira znaenje teksta uz dokaze.
38
Ishodi uenja:
1. Analizira poznate (obraene) teme i tekstove, piše argumente u korist navedenih tvrdnji koristei valjana objašnjenja i relevantne argumente.
2. Piše informativne tekstove uz objašnjenja kako bi se razmotrile i prenijele sloene informacije i ideje jasno i precizno uinkovitim odabirom, organizacijom i analizom sadraja.
3. Piše pripovjedne tekstove kako bi razvio stvarna ili zamišljena iskustva ili dogaaje koristei odgovarajuu tehniku, dobar izbor detalja i dobro strukturiran redoslijed dogaaja.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Piše argumente o obraenoj temi i tekstovima navodei ih u svom radu.
1.a Piše analizu poznate teme ili teksta potkrijepljujui tvrdnje argumentima.
1.a Piše osvrt ili prikaz kritiki vrjednujui tekst uz argumentirano promišljanje i prosuivanje.
1.b Piše argumente koje potkrijepljuje tvrdnjama.
1.b Procjenjuje razliku izmeu suprotstavljenih tvrdnji.
1.b Otkriva jasne odnose meu tvrdnjama i protutvrdnjama organizirajui ih prema razlozima i dokazima.
1.c Podrava tvrdnje loginim obrazloenjima.
1.c Potkrijepljuje pisanim dokazima vlastito mišljenje i gledište.
1.c Povezuje tvrdnje, dokaze i obrazloenja pokazujui razumijevanje teme ili teksta.
1.d Povezuje glavne dijelove koristei rijei, izraze i reenice kojima postie koheziju.
1.d Pojašnjava odnose izmeu tvrdnji i argumenata, tvrdnji i protutvrdnji koristei odgovarajue rijei, izraze i reenice.
1.d Stvara smisleno povezane tekstove u kojima povezuje razloge i dokaze svojih tvrdnji.
1.e Prepoznaje formalni stil pisanja.
1.e Koristi objektivan ton u pisanju administrativno- poslovnih tekstova.
1.e Usporeuje norme i pravila formalnog stila s normama i pravilima ostalih funkcionalnih stilova.
2.a Piše informativni tekst u skladu s temom.
2.a Razvrstava relevantne informacije kako bi precizno i jasno prenio ideju teksta (npr. biografskog lanka).
2.a Stvara informativni tekst u kojem, uz dobar odabir informacija i dobru organizaciju, uspješno prenosi temu i ideju.
2.b Piše informativni tekst uspostavljenog okvira pisanja u skladu s temom.
2.b Organizira pojmove, predstave i informacije prema kategorijama u ulomke ili odlomke kao pomo pri razumijevanju.
2.b Dizajnira informativni tekst ukljuujui oblikovanje (naslovi, podnaslovi), grafike (grafikoni, tablice) i multimedijalne sadraje.
39
2.c Pronalazi relevantne definicije i podatke kako bi razvio temu.
2.c Prikazuje u kratkim crtama dobro odabrane injenice, konkretne detalje, citate i primjere korisne za razvoj teme.
2.c Prosuuje primjerenost prikupljenih injenica, definicija, konkretnih detalja i drugih informacija znanju publike o temi.
2.d Koristi odgovarajue rijei kako bi povezao glavne dijelove teksta.
2.d Upotrebljava raznolike rijei kako bi pojasnio odnose izmeu pojmova i predstava.
2.d Odreuje vrijednost rijei kojima stvara jedinstvo i pojašnjava odnose izmeu sloenih pojmova i slika.
2.e Pronalazi precizne rijei iz odreene oblasti kako bi informirao o zadanoj temi.
2.e Primjenjuje precizan jezik i rjenik osobit za odreenu oblast (struna terminologija) kako bi objasnio temu.
2.e Tvori informativni tekst o sloenoj temi pomou jasnih reenica i rjenika odreene oblasti.
2.f Prepoznaje stil i ton pisanja informativnog teksta.
2.f Pokazuje razumijevanje objektivnog pisanja informativnog teksta.
2.f Odabire stil i ton pisanja u skladu sa svrhom i publikom.
2.g Daje zakljunu izjavu koja proizlazi iz navedenih informacija.
2.g Piše zakljuak u obliku kratke izjave koji sadri objašnjenja predoenih informacija.
2.g Formulira zakljuak u obliku ulomka s potkrijepljenim objašnjenjima.
3.a Na osnovi proivljenog iskustva, piše putopis ili reportau.
3.a Koristi odgovarajuu tehniku poštujui organizaciju zadanog anra u pisanju obavijesnih izlagakih i raspravlakih tehnika.
3.a Piše razliite vrste zadanog anra u skladu s planom i temom izraavajui kritiki osvrt.
2. komponenta: Pisanje i distribucija pisanih radova
Ishodi uenja:
1. Piše jasne i smislene radove u kojima su sadraj, organizacija i stil primjereni zadatku, svrsi i publici.
2. Usavršava svoj pisani rad planiranjem, revizijom, redigiranjem ili pokušajem novog pristupa. 3. Koristi suvremenu tehnologiju kako bi napisao i objavio radove te ostvario interakciju i suradnju
s drugima.
Uenik:
1.a Piše pisani rad iji sadraj, organizaciju i stil usklauje s temom, svrhom, publikom i namjenom.
1.a Koristi lekseme administrativnog stila.
1.a Tvori pisani rad uz vidljivu stilogenost i ureenost strukture.
1.b Primjenjuje razliite funkcionalne stilove u vlastitim tekstovima.
40
2.a Prilagoava pisani rad uz dokaze, argumente i tvrdnje, a sve u kontekstu interpretacije poznatih tema ili tesktova.
2.a Tumai pisani rad uz dokaze, argumente i tvrdnje, a sve u kontekstu interpretacije poznatih tema ili tesktova.
2.a Otkriva primjenu novog pristupa pisanja teksta, uzimajui u obzir prethodno utvrene veze i odnose izmeu tvrdnje, protutvrdnje, argumenta i dokaza.
3.a Piše jasan i smislen rad u kojem su sadraj, organizacija i stil u skladu sa zadatkom i svrhom.
3.a Objavljuje pojedinane ili zajednike pisane radove na internetu u skladu sa zahtjevima i normama nastavnika.
3.a Usporeuje više napisanih radova po zadanom kriteriju koristei suvremene tehnologije.
3. komponenta: Gramatika i pravopis
Ishodi uenja:
1. Pokazuje vladanje pravilima standardne gramatike i njihovom primjenom pri pisanju. 2. Pokazuje vladanje pravopisnim pravilima i interpunkcijom.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Prepoznaje posebne tipove reenica – nepotpune i bezline reenice.
1.a Grafiki prikazuje odnose jednostavnih reenica u danoj sloenoj reenici.
1.b Prepoznaje sve vrste rijei. 1.b Klasificira gramatike kategorije promjenjivih rijei.
1.b Izvodi razliite podvrste promjenjivih i nepromjenjivih rijei u tekstu.
1.c Prepoznaje podjelu suglasnika po zvunosti i mjestu tvorbe.
1.c Odreuje glasovnu promjenu.
1.d Prepoznaje tvorbu rijei i prepoznaje sloenu rije.
1.d Prepoznaje rijei prema tvorbi i tvorbenom modelu odreujui tvorbenu osnovu i tvorbene nastavke (prefiks i sufiks).
1.d Koristi u pisanju razliite vrste tvorbenih modela.
1.e Pravilno upotrebljava glagolske oblike.
1.e Prepoznaje glavna znaenja i funkcije glagolskih oblika.
1.e Objašnjava nazivlje koje se odnosi na funkciju i znaenja glagolskih oblika.
1.f Prepoznaje naglašeni slog u rijei.
1.f Razlikuje odabrane rijei s dugim i kratkim naglaskom.
1.f Primjenjuje naglasnu normu u pisanom tekstu.
41
1.g Odreuje osnovne funkcije rijei u reenici (predikat, subjekt, blii objekt i prilone oznake vremena, mjesta i naina).
1.g Odreuje imenski predikat, gramatiki subjekt, atribut.
1.g Izdvaja sloeni predikat, dalji objekt, prilone oznake uzroka, posljedice, koliine i nesroni atribut.
1.j Prepoznaje sintagme u reenici.
1.j Opisuje znaenje pojma sintagme i u danim primjerima odreuje njezin upravni/glavni lan (dio).
1.j Izdvaja podvrste sintaktikih jedinica iz teksta (prilona, glagolska, pridjevska).
2.a Primjenjuje pravopisnu normu u jednostavnim primjerima.
2.a Primjenjuje pravopisnu normu u veini sluajeva.
2.a Dosljedno primjenjuje pravopisnu normu.
2.b Pravilno upotrebljava veliko slovo u pisanju naziva povijesnih dogaaja i pokreta te imena nebeskih tijela, stanovnika i naziva naselja i graevina i posvojnih pridjeva.
2.a Primjenjuje pravila o uporabi velikog slova u pisanju višelanih naziva poduzea, institucija, organizacija i slino.
2.c Piše rijei u kojima su pravilno upotrijebljene afrikate (kua – kua; ep – dep).
2.d Prepoznaje pravilno napisanu reenicu u upravnom govoru.
2.d Primjenjuje pravila o uporabi pravopisnih i interpunkcijskih znakova: zareza (izmeu reenica u inverziji, pri nabrajanju), navodnika (u upravnom govoru), crtice izmeu brojki u znaenju prijedloga do) i spojnice (u pisanju polusloenica).
2.d Pravilno piše upravni govor na sva tri naina.
2.e Pravilno piše esticu ne uz glagole pridjeve, zamjenice, priloge.
2.e Primjenjuje pravilo o uporabi pravopisnog interpunkcijskog znaka zareza (npr. vokativ u sredini reenice izdvojen zarezima).
2.f Pravilno piše glavne brojeve.
2.f Piše redne brojeve i dio cijelog broja (npr. 2/45).
2.f Pravilno piše deklinaciju brojeva (jedan, dva, tri, etiri), kao i višelanih brojeva (npr. sto dvadeset dva).
42
2.g Pravilno piše kratice malim slovima.
2.g Prepoznaje pravila o pisanju posvojnih pridjeva (na -ski, - ki, -ški, -ov, -in, -ev).
2.g Koristi u pisanju kratice stranih organizacija, institucija, izdavakih kua i ostalih sloenih naziva (verbalizirane kratice NIN, BIGZ, OSCE).
2.h Dosljedno piše rijei s pravilnom zamjenom glasa jat.
4. Komponenta: Istraivanje u cilju izgradnje i prezentacije znanja
Ishodi uenja:
1. Provodi kratke, ali i znaajnije istraivake projekte zasnovane na zadanim pitanjima, pokazujui razumijevanje predmeta istraivanja.
2. Prikuplja relevantne informacije iz više tiskanih i digitalnih izvora, procjenjuje valjanost i preciznost svakog izvora i integrira informacije, u isto vrijeme izbjegavajui plagiranje.
3. Pronalazi dokaze u knjievnim ili informativnim tekstovima u svrhu podrške analize, razmišljanja i istraivanja.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Opisuje odreeni projekt uz informacije do kojih je došao iz više izvora.
1.a Raspravlja o odreenome projektu koristei argumente.
1.a Argumentirano povezuje odreeni projekt u cjelinu.
2.a Izdvaja dijelove informacija za koje smatra da su vani.
2.a Usporeuje relevantne informacije iz tiskanih i digitalnih izvora.
2.a Procjenjuje vjerodostojnost informacije uoavajui plagiranje.
3.a Klasificira vane informacije iz knjievnog teksta.
3.a Oblikuje zakljuke procjenjujui informacije i dokaze u knjievnom i informativnom tekstu.
3.a Ocjenjuje na osnovi provjerenih i relevantnih izvora.
3.b Prepoznaje cjeline za potrebe analize jednostavnog knjievnog i informativnog teksta.
3.b Usporeuje elemente cjeline knjievnog i informativnog teksta za potrebe analize.
3.b Tvori knjievni i informativni tekst za potrebe analize.
43
Ishod uenja:
1. Pokazuje razumijevanje kako jezik funkcionira u razliitim kontekstima i zna odabrati odgovarajui izbor forme, rjenika i stila pri pisanju.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.b Sastavlja razliite vrste tekstova u odgovarajuem funkcionalnom stilu.
1.b Tvori razne vrste tekstova prema planu i odreenoj temi izraavajui mišljenje uz argumentaciju.
1.c Sastavlja jednostavan tekst s jasno uoljivim cjelinama.
1.c Sastavlja vijest, izvještaj i referat.
1.c Sastavlja argumentiran tekst s jasnim cjelinama.
6. komponenta: Opseg pisanja
Ishod uenja:
1. Piše jednostavne i krae ili sloene i opsenije pisane radove za koje je potrebno vrijeme za istraivanje, razmišljanje i reviziju u razliite namjene.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Pribavlja materijal za istraivanje koji je u vezi s odreenom temom i vrstom teksta.
1.a Sastavlja istraivaki rad iz predloene oblasti koristei više izvora.
1.a Sintetizira razliite izvore u okviru cjeline istraivakog rada iz predloene oblasti.
5. OBLAST: USMENO IZRAAVANJE I SLUŠANJE
1. komponenta: Razumijevanje i suradnja
Ishodi uenja:
1. Priprema se i sudjeluje uinkovito u nizu razgovora i suradnji s razliitim sugovornicima, nadogradnji ideja drugih i izraavanju vlastitih ideja jasno i uvjerljivo.
2. Integrira i ocjenjuje informacije predstavljene u razliitim medijima i formatima, ukljuujui vizualno, kvantitativno i usmeno.
3. Procjenjuje govornikovo stajalište, argumentaciju i korištenje dokaza i retorike.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Jasno izraava vlastitu ideju o proitanom tekstu.
1.a Iznosi svoje dokaze izraavajui misli i stavove u prilog ideji teksta.
1.a Rekonstruira dokaze drugih u svrhu nadogradnje vlastitih ideja na danu temu ili tekst.
1.b Navodi dokaze o temi teksta ili pitanju u svrhu razmjene ideja.
1.b Primjenjuje kompoziciju rasprave na osnovi dokaza u svrhu razmjene ideja.
1.b Procjenjuje subjektivno i objektivno u raspravi pozivajui se na dokaze i temeljei na uoenim idejama.
44
1.c Sudjeluje u raspravi. 1.c Prepoznaje stavove drugih i iznosi svoj stav tijekom rasprave.
1.c Utvruje stavove po danom pitanju i raspravljanjem dovodi do konsenzusa.
1.d Navodi smisleno pitanje u vezi s temom.
1.d Usporeuje razliita mišljenja i razvija raspravu na osnovi koje izvodi zakljuke.
1.d Pojašnjava, potvruje ili osporava ideje i zakljuke rasprave uz kritiku.
1.e Nabraja dokaze na osnovi kojih formulira vlastito mišljenje.
1.e Opravdava vlastiti stav na osnovi argumenata i dokaza.
1.e Rekonstruira gledišta te vrši korekciju stava na osnovi argumenata i dokaza.
2.a Prepoznaje izvor informacija koji je predstavljen u razliitim medijima.
2.a Analizira informacije predstavljene razliitim formatima (vizualno, brojano, usmeno).
2.a Procjenjuje izvor informacija u razliitim medijima i formatima ocjenjujui vjerodostojnost i preciznost.
3.a Iskazuje stavove o izlaganju sugovornika.
3.a Primjenjuje raspravljanje stavljajui u odnos dokaz i objašnjenje pri iznošenju svog stava o salušanom govoru.
3.a Kritizira neargumentirane stavove u svrhu pobijanja lanih objašnjenja.
2. komponenta: Prezentacija znanja i ideja
Ishodi uenja:
1. Predstavlja informacije, nalaze i dokaze kako bi slušatelji bili u mogunosti slijediti tijek obrazlaganja, a organizacija, razvoj i stil primjereni su zadatku, svrsi i publici.
2. Koristi digitalne medije i vizualno izlaganje podataka kako bi strateški prikazao informacije i ojaao razumijevanje prezentacija.
3. Prilagoava govor razliitim kontekstima i komunikacijskim zadacima.
OSNOVNA RAZINA SREDNJA RAZINA NAPREDNA RAZINA
Uenik:
1.a Povezuje tvrdnje, nalaze i dokaze stavljajui ih u smislenu cjelinu.
1.a Izlae informacije loginim slijedom povezujui tvrdnje i dokaze u svrhu izvoenja jasnog zakljuka.
1.a Prosuuje primjerenost dokaza i tvrdnji zadatku i uzrastu za koji je namijenjen.
2.a Navodi dokaze u svrhu pojašnjavanja informacija iz digitalnih medija.
2.a Poboljšava razumijevanje dokaza uporabom digitalnih medija.
2.a Eksperimentira s digitalnim alatima u svrhu pronalaenja dokaza zbog razumijevanja prezentacije teksta.
3.a Izdvaja temu teksta jasno i sustavno sudjelujui u raspravi o djelu.
3.a Raspravlja o tekstovima razliitih sadraja izraavajui vlastito i tue mišljenje.
3.a Raspravlja o tekstovima razliitih sadraja izraavajui vlastite i tue stavove.
45
KRAJ SREDNJOŠKOLSKOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA
1. OBLAST: ITANJE – KNJIEVNOST
Ishodi uenja:
1. Pozorno ita ili sluša tekst u cilju razumijevanja i donošenj