of 2 /2
0 IVAN BRABEC: DojlDovi iz Gradisea Hrvati iz Pandrofa Pri je nego sto smo mislili, ima- Ii smo pri liku da odemo u Gra- di see k prijatel jima. Trebalo je iz iei iz ov og kamenog mo , ra Beca., ddeei uvijek pr av ac prema ju- goistoku, jer n am je prvi cilj bio gl a vni grad GradiSea -. Zelezno. Kuee postaju sve manje i sve rjede, zamijenjuju ih tvormice, koje ka o da jedna drugu ddi za r uku . Bee nije sarno glavni grad s avezne republike, nego i najveCi i nd u stri jski centar hustrije. N e cerna preko Beckog N ovog Mj1 esta , koje nas s jeca na pogibiju Zrinskoga i Frankopana. BIize na m je malo ulijevo preko Wim- passinga. I ovaj sporedniji put je asfalt i ran. U ovo si jecanjsko pri- je podne prol az imo vise kroz na- selj a nikla oko tvornica, nego k r oz stara sela. Prelazimo preko rjecice L.:l!jte, sada gra,nice izmedu sav ezne zemlje Donje Austrije i savezne zemlje Gradisea. Na plo- Ci usput citamo Hornstein. To je nas V 0 r i s t a'TI, prvo hrvatsko selo na nasem putu. Znamo uci- telj a, ali n emamo vr emena da ga potrazimo, jer moramo na vrije- me stiei u Zelezno, do kojega ima jos desetak kilometal"a. Z e Ie z n 0 je valjda najmanji glavni grad na svijetu. Jedna du- za, ulica, nekoliko sokaka, zgrada Zemal j ske v la d e, dvorac kneza Este'rhaz yja, u kojem se od nevo- lje sm jestila zemaljska vlada - jer su u nj ezi.noj zgradi Rusi -, ucitelj sk a s kola i gimnazija, to je ugl avnom Zelezno. Gimnazi ja je jedna od najno' vijih i na.jmo- dernij ih sk ola u Austriji. Bijela je, sirokih prozora, prostorije se griju sa stropa, ima sve potrebne dvorane i kabinete, pa i radionice za grupe ucenika, kako trazi mo- derna pedagogija. Jedan Lande- schul - inspektor i Hofrat, te di- rektor gimnazije pokazali su nam i ohjal snili u sve s velikolffi s usretljivoseu. Jedno nam se nije svidjelo. la- ko ima r elativno dosta nase djece - u 8. razredu Cine gotovo polo- vicu - hrvatski se jezik ovdje ne uci. Mat erinski jezik ovih gimna- zijalaca je materinski u najuzem smislu. Oni znaju nas jezik onoli- ko, koliko su naucili od matere. Razumi je se, da smo iznijeIi, kako kod na s, u Jugoslaviji, djeca pri- padniIka manjima uce u sasV'im dru- gim priliikama. N a odlaJSku smo se srdacno pozdravili s ucenicima 8. r azr eda od kojih smo neke po- znavali od prije, jer su bOll'avili kod nas u J ugosla viji. Dirljiva je nji- hova ljubav , koju su izrazili pre- davsi nam uspomenu na Gradisee. U mjestu nas natpisi i spome- mCL sjeeaju velikih mUZlca ra Haydna i Liszta, koji su ov dje zivjeli pod ok riljem mecene kne- za Es t erha zyja. Danas u dvorcu ureduje zemaLjski poglavar dr. Lovre Kar all i clanovi nj e gove vlade. Hrvati nase ljeni iJSpod Zelezno- ga zovu se Pol jan ci. Sela su n abliz u, covjeku se cini, da bi se m ogla dov iki v ati . Dobro se cuva nas jezik, osim u dva tri, gdje su nasi i zmijesani s Nijemcima. Htje- Ii smo cuti nas govor i u takvim seli ma . Dirlj ivo je slusati djecicu, u koj oj j os uvijek ima mnogo· od on oga , s to su nj iho vi preci prij e 400 god ina, bjezeci od maca i og- nja, pren ijeli u ove krajeve. Pra- vi su cak avci. Kak o sarno razlikuju sugl a snike c i e. Gledajuei u po- cetnicu, malisan od sest godina tumaCi: ovo je vieliko c, ovo je malo c, ovo je vieliko C, ovo je malo e. Pritom razlikuje ta dva suglasnika tako jasno, da zavidi- mo i njemu i njegovu ucitelju, ...."': st o se time ne moraju muciti kao mnogi u n asim kraj ev i ma. Mali- s an i njegovi drug ov i pjevali su nam, o nako' djetinj'Ski boj azljivo i pi skUJtljiilvo, pjesmicu, m islim, k osu i him nu GradiS eanskih Hr- Yalt a. Vec o. djeca pokaza la su, da znaj u nesto i 0 Ju gosla viji, gdje su po neka i bila na lje tovanju. Zg odan je bio ra zgovor 0 tome. Kakva je obala u Jugosl ONi:ji? - upita o je u cit elj. - Lma cuda s:kal, in ( mnogo stije- n a) - odgov O'ril a je jed na uce- nic a. - Je Ii tamo pI'ije bilo. loze (sl ume )? - Bilo je, ali Sli je poSlikli od govara ucElIllica . - Zasto su je poojekli? - P rauha li su d ri vo za sife - odgova, ra sigurno ucenioa. SlaJ tko smo S6 smi.jaM posljednjo.j re cenici, u ko.joj SlU od pet I1i jeci dvije n jemaCke: » ipr auh a1i « (ad brauchen) z naci »trebali «, i »sife « ad Schiff) - »l ade «. Razumije se , da oV'aj dj e V'Oj' ck i ne tr eba zalffii j:e- riti, silo se u njemackoj sredini slu- z:i. njemackim I1ijeCima. Naproti.v, divit i se moramo , sto je sacuvala i t oliko naseg jezika. U skiolama u Gradiseu uportreb- lj a vaju hrvatska djec a na n asem jeziku sarno po cetnicu i Cit a nku, koja sl uzi za sv e nize ra zrede, a sve o stale knj i ge su njem ack e. Dijete treba , kazu u Gradiscu da Citati i pisati nau ci na ma ter in- skom jeziku, a ostalo na dr zav- nom , njem a ckom jeziku, koji ee t ako i nauciti. Zbo g to ga se u mnogim selima njegu je njemacki jezik, koji djec a do skole zna ju sl abo iIi ni kako, a zanemaruje se nas, koji inako svatk o zna , kazu. Med utim u novij e vr ije me mno- gi GradiSeani t akvim st an jem ni- su zadovo ljni. Oni misle, da u materinskom jeziku ni je dovoljno ono, sto dijete primi kod kuee, nego da to znanje treba prosiriti u r.koli. U »Tajedniiku «, novinama GradiSeanskih Hr vata, koji izlazi u Becu sv ak og petka., sve cesce se pojavljuju cI anci, u kojima se pJ.1igovara, da se premalo paznje obraca ovom prob lem'll. 84 Hrvatska matica iseljenika www.matis.hr

DojlDovi iz Gradiseavicu - hrvatski se jezik ovdje ne uci. Materinski jezik ovih gimna zijalaca je materinski u najuzem smislu. Oni znaju nas jezik onoli ko, koliko su naucili od matere

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DojlDovi iz Gradiseavicu - hrvatski se jezik ovdje ne uci. Materinski jezik ovih gimna zijalaca je...

 • 0

  IVAN BRABEC:

  DojlDovi iz Gradisea

  Hrvati iz Pandrofa

  Prije nego sto smo mislili, imaIi smo priliku da odemo u Gradisee k prijateljima. Trebalo je iziei iz ovog kamenog mo,ra Beca., ddeei uvijek pravac prema jugoistoku, jer n am je prvi cilj bio glavni grad GradiSea -. Zelezno. Kuee postaju sve manje i sve rjede, zamijenjuju ih tvormice, koje kao da jedna drugu ddi za r uku. Bee nije sarno glavni grad savezne republike, nego i najveCi industrijski centar hustrije.

  N e cerna preko Beckog N ovog Mj1esta, koje nas sjeca na pogibiju Zrinskoga i Frankopana. BIize nam je malo ulijevo preko Wimpassinga. I ovaj sporedniji put je asfaltiran. U ovo sijecanjsko prije podne prolazimo vise kroz naselj a nikla oko tvornica, nego k roz stara sela. Prelazimo preko rjecice L.:l!jte, sada gra,nice izmedu savezne zemlje Donje Austrije i savezne zemlje Gradisea. Na ploCi usput citamo Hornstein. To je nas V 0 r i s t a'TI, prvo hrvatsko selo na nasem putu. Znamo ucitelj a, ali nemamo vremena da ga potrazimo, jer moramo na vrijeme stiei u Zelezno, do kojega ima jos desetak kilometal"a.

  Z e Ie z n 0 je valjda najmanji glavni grad na svijetu. Jedna duza, ulica, nekoliko sokaka, zgrada Zemaljske vlade, dvorac kneza Este'rhazyja, u kojem se od nevolje smjestila zemaljska vlada jer su u nj ezi.noj zgradi Rusi -,

  ucitelj ska skola i gimnazija, to je uglavnom Zelezno. Gimnazija je jedna od najno'vijih i na.jmodernij ih skola u Austriji. Bijela je, sirokih prozora, prostorije se griju sa stropa, ima sve potrebne dvorane i kabinete, pa i radionice za grupe ucenika, kako trazi moderna pedagogija. Jedan Landeschul - inspektor i Hofrat, te direktor gimnazije pokazali su nam i ohjalsnili u sve s velikolffi susretljivoseu.

  Jedno nam se nije svidjelo. lako ima r elativno dosta nase djece - u 8. razredu Cine gotovo polovicu - hrvatski se jezik ovdje ne uci. Materinski jezik ovih gimnazijalaca je materinski u najuzem smislu. Oni znaju nas jezik onoliko, koliko su naucili od matere. Razumije se, da smo iznijeIi, kak o kod nas, u Jugoslaviji, djeca pripadniIka manjima uce u sasV'im drugim priliikama. N a odlaJSku smo se srdacno pozdravili s ucenicima 8. r azreda od kojih smo neke poznavali od prije, jer su bOll'avili kod nas u J ugoslaviji. Dirljiva je njihova ljubav, koju su izrazili predavsi nam uspomenu na Gradisee.

  U mjestu nas natpisi i spomemCL sjeeaju velikih mUZlcara Haydna i Liszta, koji su ovdje zivjeli pod ok riljem mecene kneza Esterhazyja. Danas u dvorcu ureduje zemaLjski poglavar dr. Lovre Karall i clanovi nj egove vlade.

  Hrvati naseljeni iJSpod Zeleznoga zovu se Pol jan ci. Sela su nablizu, covjeku se cini, da bi se m ogla dovikivati. Dobro se cuva nas jezik, osim u dva tri, gdje su nasi izmijesani s Nijemcima. HtjeIi smo cuti n as govor i u takvim selima. Dirlj ivo je slusati djecicu, u kojoj j os uvijek ima mnogo· od onoga, sto su nj ihovi preci prij e 400 godina, bjezeci od maca i ognja, prenijeli u ove krajeve. Pravi su cakavci. Kako sarno razlikuju suglasnike c i e. Gledajuei u pocetnicu, malisan od sest godina tumaCi: ovo je vieliko c, ovo je malo c, ovo je vieliko C, ovo je malo e. Pritom razlikuje ta dva suglasnika tako jasno, da zavidimo i njemu i njegovu ucitelju,

  ...."':

  sto se time ne moraju muciti kao m nogi u n asim kraj evima. Malisan i njegovi drugovi pjevali su nam, onako' djetinj'Ski boj azljivo i piskUJtljiilvo, pjesmicu, m islim, k osu i himnu GradiSeanskih HrYalt a.

  Veco. djeca pokazala su, da znaj u nesto i 0 J ugoslaviji, gdje su poneka i bila na lj etovanju. Zgodan je bio razgovor 0 tome.

  Kakva je obala u Ju gosl ONi:ji? - upitao je ucitelj. - Lma cuda s:kal,in (mnogo stijen a) - odgov O'rila je jed na ucenica . - Je Ii tamo pI'ije bilo. loze (slume)? - Bilo je, ali Sli je poSlikli odgovara ucElIllica. - Zasto su je poojekli? - P rauhali su drivo za sife odgova,ra sigurno ucenioa.

  SlaJtko smo S6 smi.jaM posljednjo.j recenici, u ko.joj SlU od pet I1ijeci dvije n jemaCke: »iprauha1i« (ad brauchen) znaci »trebali«, i »sife« ad Schiff) - »lade«. Razumije se, da oV'aj dj eV'Oj'cki ne t r eba zalffiij:eriti, silo se u njemackoj sredini sluz:i. njemackim I1ijeCima. Naproti.v, diviti se moramo, sto je sacuvala i toliko naseg jezika.

  U skiolama u Gradiseu uportreblj avaju hrvatska djeca na nasem jeziku sarno pocetnicu i Citanku, koja sluzi za sve nize razrede, a sve ostale knj ige su njemacke. Dijete t r eba, kazu u Gradiscu da Citati i pisati nauci na materinskom jeziku, a ostalo na drzavnom, njemackom jeziku, koji ee t ako i nauciti. Zbog toga se u mnogim selima njeguje njemacki jezik, koji djeca do skole znaju slabo iIi nikako, a zanemaruje se nas, koji inak o svatko zna, kazu.

  Medutim u novij e vrijem e mnogi Gr adiSeani takvim stanjem nisu zad ovoljni. Oni misle, da u materinskom jeziku nije dovoljno ono, sto dijete primi kod kuee, nego da to znanje treba prosiriti u r.koli. U »Tajedniiku«, novinama GradiSeanskih Hrvata, koji izlazi u Becu svakog petka., sve cesce se pojavljuju cIanci, u kojima se pJ.1igovara, da se premalo paznje obraca ovom problem'll.

  84

  Hrvatska matica iseljenika www.matis.hr

 • Prijate1ji u GradiScu lijepo su nas docekali, b ratski i siroko. 2ao nam je sto se nismo mogli odazvati svim pozivima i st o se kod drugih nismo mogli zadrzati duIje. Morali smo dalje, jer je vrijeme gonilo. Vrijeme je bi10 od!mjereno i suvise kratko za tolike prijate1je i za toliku Ij ub av. Danas nam se rum, da je sve to b10 san, i da nernamo putnica, u kojd:ma jce zaJbiljezen pre1a:zak preko granice, ne bismo vj'eravali, Ida je sve t'O bila, stvarJ1!Ost.

  U ovom dije1u Gradisca sela su nalik na srijemska . Zidane kuce naslaJUjadu je jedna na drugu, vecinom sa zabatom prem a ulici, tek pokoja je okrenula bok prem a cesti. Vidi se, da smo na rubu iste velike ravnice, ko ja se od ovih kr~,jeva prostir e do nase P osavine. Kako je lij epo! Sve se bije1i od sn ijega, koji poma10 sipi.

  C i n d r 0 f sa svojih 2500 stan ovnika istiee se ponesto. To je moderno 'selo i jedmo hrvaltsko naselj e u Gradiscu, koje ima vecu industriju. Zbog toga je tako n apredno. To zahvaljuj e velikoj tvornici secera, koju je 1852. osnovao P atzenhofer. Spominj em ga zato, sto smo n jegovu biografiju culi od ucenik a G1avn e skole (viSih. r azreda osmogodisn je skoIe) . Upravitelj Maite Slegl, k ojega pozn ajemo iz Jugoslavije, uveo je u svoju skolu nas knjizevni jezik . Slusajuei nj egove ucenik e, Cini10 nClm se, cia smo u Hrvatsko j.

  Koji jezik uCiti? - pitaj u se tamo nasi l judi. K ako su Gr adiscanei vecinom doseljeni iz nasih jugozapadnih kraj eva , upotreblj avaLi su u knj'Lgama, koje su za crkvene potrebe stampali u Sopr anu vee nekoliko stoljeea, cakavsko narjecje. Tako je osta10 do nasih dana, k ada i svj etovne kn jige: p r'iiPovijetke, kalendare, casopise izdaju na svom narj ecju. To je valjda jedini slucaj da jedna narodna manjina ima svoj posebni knjizevni jezik. Danas su vee svi obrazovani Hrvati u Gradiscu dosli do spoznaje da bi trebalo uves lJi hrvaJtskii -knJizevni j erik. Sarno to nije tako lako. Narod nije n a nj ega navikao pa mu je tezak. Djeei nij e lako pored nj emackoga u citi i hrvatski kn jizev ni jezik . Neki od vodeeih Ijudi misle, da prema cilju treb a iei spo

  rije, opreznije, a drliii idu prema njemu ravno i smjelo.

  U dl1ugd. skup spadaju oni, koji izdaju djecji list »M I ado s t« na knjizevnom jeziku. Zanimljivo je vidjeti, kako se to odrazava u praksi. Imali smo priliku da cujemo djevojaicu, koja je pdpovijedala neku pricicu iz »Mladosti«. NCllpetlO smo oeekivali, kako ce izgovarr-atJi knjizevni jeziJk. Medutim dQglodilo se nestJo nepredviden'O. Govorila je Cisto gradiscanski. Ona je prieu na knjizevnom jeziku uz uaiteljevu pomoe razumjela, a1i ju je prica1a svojim jezikom Eto praksa je nasla r jesenje zapletenoga cvora. Djeca nau ce razumijevati nas jezik, ali govore na sV'ome. To je za pocetak rnnogo, Djeca ee razumijevati nase kn jige, n ase emisij e, uopee n as. Na t im temeljim31 razVii jat ee se poznavanje i usvajanje n aseg jezika sv e vise.

  Ovakvo rjesenje olaksava rad i uciteljima, koji k njizevnim jezilkom vladajlU sa,rno p asivno. Svatko, tko bi od djece u nizim r azredima trazio vise, sarno bi ih odbijao!

  U sredinjem Gradiscu i medu P olj ancima eesee se euje, da H ac i, t . j . Hrvati u selima u visini Beca i prema Bratislavi ne cuvaju hrvatski jezik, da vise govore njemacki. U Pan d r 0 f u, najvecern selu na Hati i jednom od najveeih nasih naselj a u Austriji, razgovarali smo s djecom, i svi su

  besprijekorno znali nas jezik. N arocito nas »kurir«, k oji n am je pokazao, gdje stanuje njegov ucitelj. Ako je tocan r eceni prigovor, onda se moraju n aci i uzroci. Pandrof je na glavnoj komunikaciji za Bec, nj egovi stanovnici rade mnogo po n jem ackim m jestima, pa su primorani da se vise sillie tim je~ikom .

  U Pandrofu ZlVl umirovljeni direktor osnovne skole Ivan Vuk ovie, koji je vrlo zasluZan za sk upljanje n arodnih melodija, njihovo uglazblj ivan je i uopee za muzicki zivot ovoga kraj a.

  Standard nasw Ijudi u O!l1om dij elu Gr adisea, koj i smo posj etili , dosta je visok . Vidi se to po k u6auna, od je6i, blagu. Austrija spada u r azvijenije zemlj e i im a vee otprije jaku industriju. Standard n asih lj udi tamo je takav da mogu podupir a ti hrvatska kulturna nastoj anja. Oni to i cine, a m ogli bi i vise, kad bi se k ulturni zivot postavio na sire temelje. Na pro trebalo bi osnovati knjiznice s hrvatskim knj igama. Nase knjige cita ju se tamo rado. »Segrt Hlapie« prosao je u jednom selu za godinu dana kroz trideset ruku.

  Boravak u Gradiseu uvjerava covjeka, da je narodna svijest kod GradiScanskih Hrv ata jaka, da naS jezik medu nj ima zivi, da vole svoju n arodnost i da je zele ocuvati, ali ito, da nisu sasvim slozni , da ih ponegdje razjedinjuju polit icke i hene razmirice, ali cia su svi ipak dobri Hrvati!

  Grculiscanske Hrvatice II svojoj narodnoj lI osn ji

  85

  Hrvatska matica iseljenika www.matis.hr