of 2 /2
18 TRAFIK & VEJE • 2019 JANUAR MASTERPLAN - HVAD ER DET? Sådan fremtidssikrer vi infrastrukturen i hovedstadsregionen Hovedstadens kommuner og Region Hovedstaden er gået sammen om en masterplan for investeringer i infrastrukturen. Planen viser, hvad der er brug for her og nu, hvis borgere og virksomheder ikke skal sande til i trængsel. Af Kommunaldirektør Ole Jacob- sen, Frederikssunds Kommune Formand for KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for Trafik, Infrastruktur, Klima og Miljø [email protected] Investeringsplan på syv infrastrukturprojekter 29 kommuner i hovedstadsområdet og Re- gion Hovedstaden har fremlagt en investe- ringsplan på syv infrastrukturprojekter, der vil kunne lette en hel del af den stigende trængsel i hovedstadsområdet. Derudover peges der på yderligere tre projekter, som lokalt vil kunne bidrage til den regionale mobilitet. Således vil de 7 + 3 projekter kunne gøre hverdagen en hel del lettere for de mange borgere, der krydser gennem hovedstadsområdet til og fra arbejde, og som hver eneste dag oplever trængsel og ventetid. De 29 borgmestre og regionsrådsfor- manden er enige om, at det er nødvendigt, at der sker noget nu. For trafikprognoserne er dystre. En aktuel rapport fra Region Hovedstaden viser, at regionens borgere i 2015 tilsammen spildte 16,7 millioner timer på at sidde i kø. Det svarer til et samfunds- mæssigt tab på 3,1 mia. kr. Det er tabt omsætning, produktivitetstab og spildte vækstmuligheder for samfundet. Og det bliver kun værre for hoved- stadsborgerne. Samlet forventes der at bo næsten 2,2 mio. indbyggere i hoved- stadsområdet i 2025 mod knap 1,9 mio. i 2015. Selv med de allerede nu planlagte forbedringer i infrastrukturen så stiger an- tallet med 16,7 millioner spildte personti- mer til 33,4 mio. spildte timer – hvilket kan resultere i et samfundsmæssigt tab på 6,1 milliarder kr. Østlig Ringvej KØBENHAVN Infrastruktur i Hovedstaden Etablering af østlig ringvej En østlig ringvej vil aflaste trafikken i Indre København, sikre bedre adgang fra det nordlige Sjælland til Københavns Havn og Københavns Lufthavn og aflaste trængslen på vejene i resten af hovedstadsområdet Afgørende for aflastning af den gennemkørende trafik i København og øger tilgænge- ligheden til Københavns Havn og lufthavnen 56.000 køretøjer pr. døgn vil østlig ringvej kunne håndtere 4-6% i positiv forrentning 20.000 timer sparet om dagen for bilister i hovedstadsområdet Brugerbetaling og grundværdistigning kan bidrage til finansieringen. Restfinansiering er ca. 8 mia. kr. inkl. 50% korrektionstillæg Afgørende for udviklingen i hovedstadsregionen Knap 10 mio. rejser hvert år med Kyst- banen mellem Helsingør og Hellerup 64,5 % rettidighed i maj 2018 (kontraktmål 82,9 %) Kunde- tilfredshed Infrastruktur i Hovedstaden Forbedringer af Kystbanen Én af de mest benyttede togstrækninger i landet Der er store udfordringer med forsinkelser, signalsystemer, aflyste tog, trafik- information på stationerne og kundetilfredsheden Vil være til gavn for alle kommuner og regioner på Sjælland 11% flere S-togsrejsende med automatiserede S-tog. Mere grøn mobilitet og mindre trængsel på vejene. 4,1 mia. kr. er den samlede pris. Projektet vil give en indtægt på ca. 4,6 mia. kr. 9,6% vil automatiseringen give i positiv forrentning. Det er 5% mere, end staten kræver af trafikprojekter. Selvfinansierende Automatisering af S-tog vil give en markant bedre togbetjening og kan finansiere sig selv. Infrastruktur i Hovedstaden Automatisering af S-tog S-togene er rygraden i den kollektive trafik i hele hovedstads- regionen. Automati- sering kan effekti- visere S-togsdriften til gavn for borgerne, for væksten og den grønne mobilitet i hele Greater Copenhagen Sydmarken Gladsaxe Trafikplads TV Byen Mørkhøj Park Allé Tingbjerg Tingbjerg Kirke Bystævnet Husum Torv Husumvej / Føtex Veksøvej Brønshøj Torv Højenhald Hulgårds Plads Bellahøj Glasvej Nørrebro Station HILLERØDMOTORVEJEN Skaber en grøn kollektiv trafikforbindelse mellem metroen og letbanen i Ring 3 48.000 ekstra daglige passagerer langs Frederikssundsvej. Letbanen vil understøtte udviklingen i Tingbjerg-Husum 3 mia. kr. Er den samlede pris. inkl. 50 % korrektionstillæg 15 mio. Passagerer vil der være med letbanen hvert år 15 mio. kr. Indbringer letbanen i overskud årligt Infrastruktur i Hovedstaden Letbane fra Gladsaxe til Nørrebro En letbane giver plads til flere passagerer. Især højere rejse- hastighed og bedre regularitet betyder, at antallet af passagerer kan stige med ca. 50% langs Frederikssunds- vej sammenlignet med i dag. Metro sikrer ordentlig adgang til regionens hospitaler, ind- købsmuligheder og seværdig- heder uanset sociale, fysiske og økonomiske muligheder Mindsker trængsel på vejnettet og behovet for p-pladser 8 stationer / 41.200 daglige påstigere Fase 1: Ny Ellebjerg-Hvid- ovre Hospital / 5stationer / 18.000påstigere Fase 2: Hvidovre Hospital- Rødovre Centrum / 2statio- ner / 22.480påstigere Ny Ellebjerg – Bispebjerg Ny Ellebjerg – Hvidovre Hospital – Rødovre Centrum Infrastruktur i Hovedstaden Forlængelse af metro En metro er den mest effektive, klimavenlige og fremtidssik- rede kollektive transportløs- ning i hele ho- vedstaden Grønttorvet Rødovre St. Rødovre Centrum Vigerslev- centeret Hvidovrevej Hvidovre Hospital Nørrebro Bispebjerg Borups alle Godthåbsvej Zoologisk Have Valby Fasanvej Ny Ellebjerg København H Køge Nord Roskilde Høje Taastrup Glostrup Ny Ellebjerg Kalvebod Ørestad CPH Infrastruktur i Hovedstaden Ny togforbindelse fra Roskilde til Kastrup Lufthavn Øget fleksibilitet i den offentlige transport, redu- ceret trængsel på vejene og direkte forbindelse til Kastrup Lufthavn Forrentning mellem 1 og 14 % afhængig af løsning. Forrentningen forventes over 20 % hvis værdien af sparet rejsetid medregnes 20 min. hurtigere i lufthavnen Flere forbindel- ser og mindre sårbarhed Aflastning af Københavns Hovedbanegård Kan udbygges i etaper Infrastruktur i Hovedstaden Færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen Afgørende for udviklingen i hovedstadsregionen 5,6 % afkast giver færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen. Projektet er en af de mest rentable infrastrukturinvesteringer Øget trafikkapacitet, reduceret trængsel og bedre adgang til centrale trafik knudepunkter mellem Storkøbenhavn og Frederikssund 23.000 biler kører dagligt på strækningen 32.000 biler vil i 2030 køre på stræk- ningen. Det er samme antal biler, som dagligt krydser Storebæltsbroen 3,6 mia. kroner er den samlede pris Halsnæs Fredensborg Helsingør Gribskov Frederiksund Mod København Ny Favrholm Station Nyt Hospital Nordsjælland Hillerød Infrastruktur i Hovedstaden Opgradering af Hillerød Station Direkte tog til Nyt Hospital Nordsjælland Lokaltog binder Nordsjælland sammen. Det styrker arbejdskraften og uddannelsesmiljøet i området. Opgradering af Hillerød Station er afgørende for banebetjening af Nyt Hospital Nordsjælland Samlet pris 182 mio. kr. 4,3 mio. kr. årligt i samfundsøkonomisk gevinst alene for kollektive rejser til Nyt Hospital Nord- sjælland. 35.000 passagerer til hospitalet undgår årligt at stige om på Hillerød Station. 7 mio. årlige togrejsende gør Hille- rød Station til en af landets 10 største stationer. FARUM BIRKERØD Birkerød st. Farum st. HILLERØD Øger andelen af pendlere i kollektiv trafik fra Nord- sjælland 50 % forkortet rejse tid I tog fra Hillerød til København 1 mia. kr. Er den forventede pris 40 % kortere rejsetid I tog i forhold til bil Infrastruktur i Hovedstaden Forlængelse af Farum S-tog til Hillerød En robust kollektiv forbindelse fra Hillerød mod Køben- havn vil kunne flytte bilpendlere fra den trængselsramte Hillerødmotorvej KØBENHAVN KØGE ROSKILDE Infrastruktur i Hovedstaden Ring 5 Syd Første skridt er at igangsætte og gennemføre en forunder- søgelse af en Ring 5 Syd. Pris ca. 12 mio. kr. Afgørende for den fortsatte erhvervsudvikling og bosætning i Greater Copenhagen 35 % forventes trafikken på motor vejene og andre overordnede veje i hovedstadsområdet at stige op til frem til 2030 6,6 mia. kr. i anlægsudgifter for 1. etape af Ring 5 Syd til Frederiks sundsvej 8.580 årsværk giver anlægsinvesteringen i afledt beskæftigelses effekt +4 % forrentning, hvilket er en meget positiv samfunds økonomisk effekt

MASTERPLAN - HVAD ER DET? Sådan fremtidssikrer vi ...asp.vejtid.dk/Artikler/2019/01/9192.pdf · Denne situation er et resultat af flere års massiv underprioritering af de knap 2

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MASTERPLAN - HVAD ER DET? Sådan fremtidssikrer vi ...asp.vejtid.dk/Artikler/2019/01/9192.pdf ·...

Page 1: MASTERPLAN - HVAD ER DET? Sådan fremtidssikrer vi ...asp.vejtid.dk/Artikler/2019/01/9192.pdf · Denne situation er et resultat af flere års massiv underprioritering af de knap 2

18 TRAFIK & VEJE • 2019 JANUAR

MASTERPLAN - HVAD ER DET?

Sådan fremtidssikrer vi infrastrukturen i

hovedstadsregionen Hovedstadens kommuner og Region Hovedstaden er gået sammen om en masterplan for investeringer i infrastrukturen. Planen viser, hvad der er brug for her og nu, hvis borgere og virksomheder ikke skal sande til i trængsel.

Af Kommunaldirektør Ole Jacob-

sen, Frederikssunds Kommune

Formand for KKR Hovedstadens

embedsmandsudvalg for Trafik,

Infrastruktur, Klima og Miljø

[email protected]

Investeringsplan på syv infrastrukturprojekter29 kommuner i hovedstadsområdet og Re-

gion Hovedstaden har fremlagt en investe-

ringsplan på syv infrastrukturprojekter, der

vil kunne lette en hel del af den stigende

trængsel i hovedstadsområdet. Derudover

peges der på yderligere tre projekter, som

lokalt vil kunne bidrage til den regionale

mobilitet. Således vil de 7 + 3 projekter

kunne gøre hverdagen en hel del lettere

for de mange borgere, der krydser gennem

hovedstadsområdet til og fra arbejde, og

som hver eneste dag oplever trængsel og

ventetid.

De 29 borgmestre og regionsrådsfor-

manden er enige om, at det er nødvendigt,

at der sker noget nu. For trafikprognoserne

er dystre. En aktuel rapport fra Region

Hovedstaden viser, at regionens borgere i

2015 tilsammen spildte 16,7 millioner timer

på at sidde i kø. Det svarer til et samfunds-

mæssigt tab på 3,1 mia. kr. Det er tabt

omsætning, produktivitetstab og spildte

vækstmuligheder for samfundet.

Og det bliver kun værre for hoved-

stadsborgerne. Samlet forventes der at

bo næsten 2,2 mio. indbyggere i hoved-

stadsområdet i 2025 mod knap 1,9 mio. i

2015. Selv med de allerede nu planlagte

forbedringer i infrastrukturen så stiger an-

tallet med 16,7 millioner spildte personti-

mer til 33,4 mio. spildte timer – hvilket kan

resultere i et samfundsmæssigt tab på 6,1

milliarder kr.

Østlig Ringvej

KØBENHAVN

Infrastruktur i Hovedstaden

Etablering af østlig ringvej

En østlig ringvej vil aflaste trafikken i Indre København, sikre bedre adgang fra det nordlige Sjælland til Københavns Havn og Københavns Lufthavn og aflaste trængslen på vejene i resten af hovedstadsområdet

Afgørende for aflastning af den gennemkørende trafik i København og øger tilgænge-ligheden til Københavns Havn og lufthavnen

56.000køretøjer pr. døgn vil østlig ringvej kunne håndtere

4-6% i positiv forrentning

20.000 timer sparet om dagen for bilister i hovedstadsområdet

Brugerbetaling og grundværdistigning kan bidrage til finansieringen. Restfinansiering er ca. 8 mia. kr. inkl. 50% korrektionstillæg

Afgørende for udviklingen i hovedstadsregionen Knap 10

mio. rejser hvert år med Kyst-banen mellem Helsingør og Hellerup64,5 %

rettidighed i maj 2018 (kontraktmål 82,9 %)

Kunde­tilfredshed

Infrastruktur i HovedstadenForbedringer af Kystbanen

Én af de mest benyttede togstrækninger i landet

Der er store udfordringer med forsinkelser, signalsystemer, aflyste tog, trafik­information på stationerne og kundetilfredsheden

Vil være til gavn for alle

kommuner og regioner

på Sjælland

11% flere S-togsrejsende med

automatiserede S-tog. Mere

grøn mobilitet og mindre

trængsel på vejene.

4,1 mia. kr.

er den samlede pris.

Projektet vil give en indtægt

på ca. 4,6 mia. kr.

9,6% vil automatiseringen give i

positiv forrentning. Det er 5%

mere, end staten kræver af

trafikprojekter.

Selvfinansierende

Automatisering af S-tog vil give

en markant bedre togbetjening

og kan finansiere sig selv.

Infrastruktur i

Hovedstaden

Automatisering af S-togS-togene er rygraden

i den kollektive trafik

i hele hovedstads-

regionen. Automati-

sering kan effekti-

visere S-togs driften

til gavn for borgerne,

for væksten og den

grønne mobilitet

i hele Greater

Copenhagen

Sydmarken

Gladsaxe Trafikplads

TV Byen

Mørkhøj Park Allé

Tingbjerg

Tingbjerg Kirke

Bystævnet

Husum Torv

Husumvej / Føtex

Veksøvej

Brønshøj Torv

Højenhald Hulgårds Plads

Bellahøj

Glasvej

Nørrebro Station

HILLERØ

DM

OTO

RVEJEN

Skaber en grøn kollektiv

trafikforbindelse mellem

metroen og letbanen i Ring 3

48.000ekstra daglige passagerer langs

Frederikssundsvej. Letbanen

vil understøtte udviklingen i

Tingbjerg-Husum

3 mia. kr. Er den samlede pris. inkl. 50 % korrektionstillæg

15 mio. Passagerer vil der være

med letbanen hvert år

15 mio. kr.Indbringer letbanen i overskud årligt

Infrastruktur i Hovedstaden

Letbane fra Gladsaxe til Nørrebro

En letbane giver plads

til flere passagerer. Især højere rejse- hastighed og bedre regularitet betyder, at antallet af passagerer kan stige med ca. 50%

langs Frederikssunds-vej sammenlignet med i dag.

Metro sikrer ordentlig adgang

til regionens hospitaler, ind-

købsmuligheder og seværdig-

heder uanset sociale, fysiske

og økonomiske muligheder

Mindsker

trængsel på

vejnettet og

behovet for

p-pladser

8 stationer / 41.200 daglige

påstigere

Fase 1: Ny Ellebjerg-Hvid-

ovre Hospital / 5 stationer /

18.000 påstigere

Fase 2: Hvidovre Hospital-

Rødovre Centrum / 2 statio-

ner / 22.480 påstigere

Ny Ellebjerg –

Bispebjerg

Ny Ellebjerg – Hvidovre Hospital –

Rødovre Centrum

Infrastruktur i

Hovedstaden

Forlængelse af metro En metro er den

mest effektive,

klimavenlige

og fremtidssik-

rede kollektive

transportløs-

ning i hele ho-

vedstaden

Grønttorvet

Rødovre St.

Rødovre

Centrum

Vigerslev-

centeret

Hvidovrevej

Hvidovre

Hospital

Nørrebro

Bispebjerg

Borups alle

Godthåbsvej

Zoologisk Have

Valby

Fasanvej

Ny Ellebjerg

København H

Køge Nord

Roskilde

Høje Taastrup

Glostrup

Ny Ellebjerg

Kalve

bod

Ørestad

CPH

Infrastruktur i

Hovedstaden

Ny togforbindelse fra Roskilde

til Kastrup LufthavnØget fleksibilitet

i den offentlige

transport, redu-

ceret trængsel på

vejene og direkte

forbindelse til

Kastrup Lufthavn

Forrentning mellem 1 og 14 %

afhængig af løsning. Forrentningen

forventes over 20 % hvis værdien

af sparet rejsetid medregnes

20 min.

hurtigere i lufthavnen

Flere forbindel-

ser og mindre

sårbarhed

Aflastning af

Københavns

Hovedbanegård

Kan udbygges

i etaper

Infrastru

ktur i

Hovedstaden

Færdiggørelse af

Frederikssundmotorvejen

Afgørende for u

dviklingen i

hovedstadsregionen

5,6 % afkast

giver færdiggørelsen af

Frederikssundsmotorvejen.

Projektet er e

n af de m

est rentable

infrastru

kturinvesteringer

Øget trafikkapacite

t,

reduceret trængsel

og bedre adgang

til centra

le trafik

­

knudepunkter

mellem

Storkøbenhavn

og Frederikssund

23.000

biler k

ører daglig

t på

strækningen

32.000

biler vil i 2030 køre på stræ

ningen. Det e

r samme antal

biler, som dagligt k

rydser

Storebæltsbroen

3,6 mia.

kroner

er den samlede pris

Halsnæs

Fredensborg

Helsingør

Gribskov

Frederiksund

Mod KøbenhavnNy Favrholm Station

Nyt Hospital

NordsjællandHillerød

Infrastruktur i

Hovedstaden

Opgradering af Hillerød

Station

Direkte tog til Nyt

Hospital Nordsjælland

Lokaltog binder

Nordsjælland

sammen. Det styrker

arbejdskraften og

uddannelsesmiljøet i

området.

Opgradering af Hillerød

Station er afgørende for

banebetjening af Nyt Hospital

Nordsjælland

Samlet pris

182 mio. kr.

4,3 mio. kr.

årligt i s

amfundsøkonomisk

gevinst alene for kollektive

rejser til Nyt Hospital Nord-

sjælland.

35.000

passagerer til hospitalet

undgår årligt at stige om på

Hillerød Station.

7 mio.

årlige togrejsende gør Hille-

rød Station til en af landets 10

største stationer.

FARUM

BIRKERØD

Birkerø

d st.

Farum

st.

HILLERØD

Øger andele

n af pendle

re

i kolle

ktiv tr

afik fra N

ord-

sjælla

nd

50 %

fork

ortet r

ejse tid I t

og fra

Hillerø

d til K

øbenhavn

1 mia. k

r.

Er den fo

rvente

de pris

40 %

kortere

rejsetid

I tog i f

orhold

til b

il

Infrastru

ktur i

Hovedstaden

Forlængelse af F

arum

S-tog

til Hille

rød

En robust k

ollektiv

forb

indelse fra

Hillerø

d mod Køben-

havn vil kunne flytte

bilpendle

re fr

a den

trængselsra

mte

Hillerø

dmoto

rvej

KØBENHAVN

KØGE

ROSKILDE

Frederikssundsvej

Frederikssundmotorvejen

Vestmotorvejen

Sydmotorvejen

Holbækmotorvejen

Infrastru

ktur i

Hovedstaden

Ring 5 Syd

Første skridt e

r

at igangsætte

og gennemføre

en forunder-

søgelse af en

Ring 5 Syd. Pris

ca. 12 mio. kr.

Afgørende for d

en forts

atte

erhvervsudvikling og bosætning

i Greater C

openhagen

35 %forventes tra

fikken på motor­

vejene og andre overordnede

veje i hovedstadsområdet a

t

stige op til

frem til

2030

6,6 mia. kr.

i anlægsudgifte

r for 1.

etape

af Ring 5 Syd til

Frederiks­

sundsvej

8.580 årsværk

giver anlæ

gsinvesteringen

i afle

dt beskæftig

elses­

effekt

+4 %

forrentning, h

vilket e

r en

meget positiv

samfunds­

økonomisk effekt

Page 2: MASTERPLAN - HVAD ER DET? Sådan fremtidssikrer vi ...asp.vejtid.dk/Artikler/2019/01/9192.pdf · Denne situation er et resultat af flere års massiv underprioritering af de knap 2

TRAFIK & VEJE • 2019 JANUAR 19

Flere års massiv underprioriteringDenne situation er et resultat af flere års

massiv underprioritering af de knap 2 mil-

lioner borgere, der bor i hovedstadsområ-

det, når det gælder infrastruktur. Faktisk

viser tal, at Region Hovedstaden er den

region i Danmark, som siden 2009 har

fået klart den mindste andel af de samlede

statslige investeringer i vejprojekter.

Behov for et massivt løft i infrastrukturDerfor er der brug for et massivt

løft på i alt ca. 62 milliarder kr. i

infrastruktur i hovedstadsområ-

det frem mod 2035, hvis træng-

selsproblemerne ikke skal vokse

os over hovederne. Derudover vil

opgraderingen af infrastrukturen

kunne skabe flere langsigtede jobs

i anlægssektoren og dermed holde

på en specialiseret arbejdskraft.

7 prioriterede infrastrukturprojekterKommunerne og regionen i ho-

vedstadsområdet er enige om

følgende 7 prioriterede infrastruk-

turprojekter: █ Færdiggørelse af Hillerød- og

Frederikssundsmotorvejene

– de nuværende landeveje er

stærkt trafikerede og folk hol-

der i lange køer. Pris ca. 4,4

mia. kr. █ Forbedringer af Kystbanen. █ Ring 5 syd – motorvejsforbin-

delse fra Frederikssundsvej til

Køge – afgørende for at for-

bedre fremkommeligheden

omkring hovedstadsområdet.

Pris ca. 6,6 mia. kr. █ Automatisering af S-tog – gi-

ver markant bedre betjening

for passagerne med højere

frekvens, punktlighed og færre

aflyste afgange. Pris ca. 4,1

mia. kr. █ Letbane fra Gladsaxe til Nør-

rebro – skaber en grøn kol-

lektiv trafikforbindelse mellem

metroen og den kommende

letbane på Ring 3. Pris ca. 3

mia. kr. █ Østlige ringvej – vil aflaste tra-

fikken i indre København, sikre

bedre adgang fra det nordlige

Sjælland til Københavns Havn og Kø-

benhavns Lufthavn. Pris ca. 20 mia. kr. █ Direkte togforbindelse fra Roskilde til

Kastrup Lufthavn – vil aflaste Køben-

havns Hovedbanegård og skabe bedre

adgang fra det vestlige hovedstads-

område til Kastrup Lufthavn. Pris ca. 1

mia. kr.

3 yderligere projekterDerudover er kommuner og region i hoved-

stadsområdet enige om, at der brug for at

kigge nærmere på følgende 3 yderligere

projekter:

█ Ombygning af Hillerød station så pas-

sagerer fra hele Nordsjælland kan

komme direkte til det nye supersyge-

hus Hospital Nordsjælland. Pris ca. 182

millioner kr. █ Forlængelse af metroen – Fra Ny Elle-

bjerg til Hvidovre Hospital og videre til

Rødovre Centrum. Endvidere forlæn-

gelse fra Ny Ellebjerg til Bispebjerg. Pris

i alt ca. 21,8 milliarder kr. █ Forlænge S-banen fra Farum til Hille-

rød. Pris ca. 1 mia. kr.█