of 30 /30
MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJE

MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJE - rgf.rsrgf.rs/predmet/RO/V semestar/masine i uredjaji za eksploataciju nafte i... · -povećanjem pobudne struje, povećava se ems i kada ona postane veća

 • Author
  others

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJE - rgf.rsrgf.rs/predmet/RO/V semestar/masine i uredjaji za eksploataciju...

 • MAŠINEJEDNOSMERNE

  STRUJE

 • Uređaji za elektromehaničko pretvaranje energije:

  ELEKTRIČNI SISTEM MEHANIČKI SISTEM

  Električni motori

  Električni generatori

  Sprega između električnog i mehaničkog sistema - magnetna i električna polja

  Pretvaranje energije je reverzibilan proces

  ELEKTROMEHANIČKO PRETVARANJEENERGIJE

 • Elektromehaničko pretvaranje energije zasniva se na pojavama koje povezuju:

  ELEKTRIČNO POLJE - MAGNETNO POLJE

  MEHANIČKA SILA - KRETANJE

  1) Provodnici u magnetnom polju

  2) Feromagnetni materijali u magnetnom polju

  Na provodnik, kroz koji protiče električna struja, u magnetnom polju,deluje mehanička sila

  Između električnih provodnika, kroz koje protiče električna struja,međusobno deluje mehanička sila

  U provodniku, koji se kreće, u stranom magnetnom polju,indukuje se eletktromotorna sila

  Na feromagnetni materijal, u magnetnom polju,deluje mehanička sila koja teži da ga dovede u pravac delovanja polja

  Magnetno polje stvoreno delovanjem namotaja kroz koji protiče struja,kretanjem feromagnetnog materijala u tom polju,dolazi do indukovanja ems u namotaju

 • Na provodnik, kroz koji protiče električna struja,u magnetnom polju, deluje mehanička sila

  Između električnih provodnika, kroz koje protičeelektrična struja, međusobno deluje mehanička sila

  U provodniku, koji se kreće, u stranommagnetnom polju, indukuje se eletktromotorna sila

  ][ BlIF

 • Elektromotori:

  od dela vata - mikromotori

  do reda 50MW

  U REGULACIONIM MEHANIZMIMA

  ZA POGON PUMPI, VENTILATORA

  Generatori:

  snage veće od 1000 MW

  U TERMOELEKTRANAMA

 • ELEKTROMOTORNA SILA

  Nezavisno od uloge rotacione mašine, kao rezultat rotacije:

  indukuje se ems E

  na provodnike deluje elektromagnetna sila F (ako kroz njih protiče struja)

  FARADEJEV ZAKON ELEKTROMAGNETNE INDUKCIJE: u električnomprovodniku u magnetnom polju promenjivog fluksa, indukuje se:

  dt

  dΦe

  Promena fluksa: obrtni deo (ROTOR), nepokretni deo (STATOR)

  vdx

  dΦdt

  dx

  dx

  dΦe Izraz za indukovanu ems:

  v - relativna brzina kretanja provodnika u magnetnom polju

  Jedan od ova dva dela proizvodi osnovno magnetno polje - INDUKTOR

  U drugom delu indukuje se napon i nastaje struja - INDUKT

 • Navojak izolovane bakarne žice umagnetnom polju stalnog magneta

  cosmΦΦ

  t

  Magentni fluks:

  Ugao :

  Indukovana ems:

  Zatvaranjem konture: tIi sinm

  f 2Veza između frekvencije dobijene struje i ugaone brzine obrtanja navojka:

  Efektivna vrednost ems:

  ENE rez

  tΦΦ cosm

  tEdt

  tΦde sin)cos( mm

  m44.4 ΦfE

  N navojaka (namotaj):

 • MAGNETNO POLJE – OBRTNI MOMENT

  Princip nastanka obrtnog momenta mašina - delovanje dva magnetna polja

  Dva stalna magneta – nepokretan i pokretan

  Magnetni polovi stvoreni namotajima mašineOse magnetnih polova:

  - kod mašina za naizmeničnu struju - obrćuse konstantnom brzinom

  - kod mašina jss - nepokretne u prostoru

 • Moment kod obrtnih mašina može zavisiti od tri veličine: jačine magnetnog polja statora HS jačine magnetnog polja rotora HR ugla između osa ova dva magnetna polja θ

  Kod dvopolne mašine jss, zavisnost momenta M od ugla θ:

  M 0 max 0 max 0

  θ 0 90° 180° 270° 360°

  RS HHkM

  sinRSHHkM

  Moment deluje i na stator i na rotor

  Broj polova na induktu i induktoru nije isti ???

  dvopolni stator

  četvoropolni rotor

  sinmMM

 • Konstrukcija namotaja

  prve konstrukcije - namotaji oko prstenastog jezgra

  dvoslojni namotaji u žlebovima

 • REVERZIBILNOST ELEKTRIČNIH MAŠINA

  Motori i generatori se ne razlikuju :

  - po načinu stvaranja obrtnog magnetnog mementa (indukovane ems rotacije)

  - u konstrukcionom smislu

  - na osnovu smera pretvaranja energije (toka aktivne snage)

  Motori i generatori se razlikuju :

 • PREGLED ELEKTRIČNIH MAŠINA

  Mašine jss Sinhrone mašine Asinhrone mašine

  Pobudnastruja

  jednosmerna jednosmernanaizmenična

  (jednofazna ilitrofazna)

  Strujaindukta

  naizmenična(u induktu)

  naizmenična(jednofazna ili

  trofazna)

  naizmenična(jednofazna ili

  trofazna)

  Mašine jss - fluks se proizvodi konstantnom jednosmernom strujom- daju ili primaju struju preko komutatora (kolektora)

  Sinhrone mašine - rade sa konstantnim fluksom- daju monofaznu ili trofaznu naizmeničnu struju

  Asinhrone mašine - obrtno magnetno polje, rezultat fazno pomerenih namotaja- daju monofaznu ili trofaznu naizmeničnu struju

 • Prednosti jednosmerne struje

  osvetljenje, grejanje, motorni pogon

  elektroliza, punjenje akumulatora, ...

  Prvi električni generator - Gram 1870. godine

  Osnovni delovi:

  STATOR - induktor

  ROTOR - indukt

  2p istaknuta pola

  KOLEKTOR - komutator

  MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJE

 • PRINCIP RADA MAŠINE JSS

  • GENERATOR jss sa jednim parom polova:

  • U namotaju indukta indukuje se periodična ems

  • Na izlazu komutatora – pulsirajuća struja

  • Struja kroz navojak - prostoperiodična

  • Veći broj, međusobno pomerenih navojaka

  • Rezultujuća usmerena struja

 • Način rada komutatora:

  Položaj I: lamela 1 spojena je na "" četkicu komutatora, indukovana struja imasmer naznačen na slici, u "" četkicu ulazi struja

  Položaj II: ravan navojka normalna na osu magnetnih polova, indukovana strujajednaka je nuli

  Položaj III: u navojku a pojaviće se struja suprotnog smera, sa navojkom se obrćei komutator, lamela 1 komutatora dolazi pod "+" četkicu, u "" četkicuopet ulazi struja

 • • Magnetno polje ima smer od pola N kapolu S

  • U navojak se dovodi jednosmerna struja I, preko dve grafitne četkice kojeostvaruju pokretni kontakt sa komutatorom

  • Na navojak deluje Lorencova sila:

  i obrtni moment, na rastojanju r od centra rotora:

  • Kolektor menja smer struje svakih pola obrtaja kako bi se zadržao isti smerokretanja namotaja usled delovanja momenta

  )( BlIF

  )( FrM

  • Navojak provodnika dužine l u stalnommagnetnom polju jačine B

  • MOTOR jss sa jednim parom polova:

  Princip rada DC motora

 • OSNOVNI DELOVI MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJE

  Stator (induktor kod mašina jss) sastavljen je je od jarma u obliku šupljeg valjkaod masivnog gvožđa, na čijoj unutrašnjoj periferiji su pričvršćeni istaknutipolovi (2p) izrađeni od feromagnetnih limova

  Na polovima statora nalazi se koncentrisan pobudni namotaj, kroz koji sepropušta jednosmerna struja, koja stvara magnetni fluks statora

  Pobudni namotaj povezan je između polova na određeni način i izveden na dvapriključna kraja

 • Rotor (indukt kod mašina jss) cilindričnog je oblika, sastavljen od tankihferomagnetskih limova i ravnomerno ožljebljen po svom obimu

  Izrađen je od dinamo limova, debljine od 0,3 do 0,5mm, izolovanih lakom,hartijom ili slojem oksida, u cilju smanjenja vrtložnih struja i zagrevanja

  Paket limova rotora čvrsto je spojen sa osovinom mašine

  Namotaj indukta čine izolovani bakarni provodnici, koji su, kod savremenihmašina jednosmerne struje, postavljeni u žlebove rotora, u slojevima, paralelnoosi obrtanja

  Provodnici mogu biti kružnog preseka (žični) ili pravougaonog preseka (štapni)

 • Komutator (kolektor) sastavljen je od bakarnih segmenata (lamela), koji suizolovani međusobno i u odnosu na osovinu

  Na površinu komutatora naleže izvestan broj četkica, koje su mehaničkiučvršćene za stator, nepomične su i spojene sa dva priključna kraja na statoru

  Komutator je postavljen sa jedne strane rotora i obrće se zajedno sa njim

  Četkice su smeštene na simetrali između polova, u tzv. neutralnoj zoni

  Segmenti komutatora u električnoj su vezi sa namotajem indukta

 • Ems indukta

  U režimu rada GENERATORA: aaa IRUE U - napon na krajevima generatora

  Ra - ukupan otpor indukta(galvanske otpornosti svih namotaja u kolu

  indukta i prelazni otpor na četkicama)Ia - ukupna struja indukta

  U režimu rada MOTORA:aaa IREU

  ems u generatoru:

  - daje napon U na krajevima generatora

  - pokriva pad napona RaIa

  protv ems u motoru:

  - drži ravnotežu naponu napajanja U- suprotnog je smera od napona U

 • Reakcija indukta

  Poljepobude

  Reakcijaindukta

  Rezultujućepolje

  Indukt - magnetno polje

  Izobličenje krive polja dovodi do nepovoljnih pojava:

  smanjenje Φrez - do gubitka na ems pomeranje ose - promena smera struje kod

  komutacije u nepovoljnom naponskom stanju(varničenje)

  povećanje B – do povećanja gubitaka u Fe

 • Poboljšanja komutacije – pomoćna sredstva:

  POMERANJE ČETKICA POMOĆU POLUGE

  POMOĆNI MAGNETNI POLOVI

  KOMPENZACIONI I KOMPAUND NAMOTAJ

  poništenje poprečnog magnetnog polja

  sprečavanje varničenja komutatora

  poništenje uzdužnog magnetnog polja

  napušten način

  najbolje, ali najskuplje rešenje

  redno sa namotajem rotora(na simetrali između polov)

  u žlebove na polnim nastavcima statora(oko glavnih magnetnih polova)

 • Pobuđivanje mašina jss

  Nezavisnapobuda

  Otočna (paralelna)pobuda

  Namotaj Stara oznaka Nova oznaka

  Indukt A, B A1, A2

  Nezavisna pobuda I, K F1, F2

  Redno vezan pobudni namotaj E, F D1, D2

  Otočno vezan pobudni namotaj C, D E1, E2Pomoćni polovi G, H B1, B2Kompenzacija G, H C1, C2

  Redna (serijska)pobuda

  U upotrebi su sledeće oznake za krajeve pojedinih namotaja:

  Složena pobuda(aditivna ilidiferencijalna)

 • REDNI MOTOR JSS

  Zavisnost )( aIfn

  Mehanička karakteristika

  jako promenjiva brzina obrtanja

  ne sme se puštati u rad neopterećen

  veliki pokretni moment

  u električnoj vuči, za pogon dizalica,električnih lokomotiva, tramvaja, prenosnica, ...

  izdržljiviji u mehaničkom pogledu u odnosu na OM

 • OTOČNI MOTOR JSS

  Zavisnost )( aIfn

  Mehanička karakteristika

  praktično stalan broj obrtaja

  promena broja obrtaja u širokim granicama(promenom pobudnog namotaja može se menjatiu odnosu nmax : nnom= 4:1)

  sme se puštati u rad neopterećen

  manji pokretni moment u odnosu na RM

 • SLOŽENI MOTOR JSS

  1) Aditivni - redni pobudni namotaj pomaže otočnom

  2) Diferencijalni - struja u rednom pobudnomnamotaju teče suportno od struje u otočnom

  sa promenom opterećenja, n se menja više nego kod OM, a manje nego kod RM

  obrtni moment pri pokretanju je veći nego kod OM, a manji nego kod RM

  sa porastom opterećenja smanjuje se n (mašine radilice sa velikim zamajcem:prese, valjaoničke mašine, teške mašine alatljike, izvozne mašine u rudnicima)

  Složeni motor sa aditivnom pobudom:

 • 1. Pokretanje motora jss

  0n

  0aE

  aaa IREU

  nk IR

  UII

  aa

  waa RR

  UI

  Pokretački otpornik (anlaser):

  Pri puštanju motora u rad

  KARAKTERISTIČNI REŽIMI RADA

  Nedozvoljeno velika struja

  Označava se sa R i L na priključnoj pločici

  Pokretački i pobudni otpornik često se ugrađuju u jedan aparat (označava sesa L, R, M i mora se dimenzionisati da trajno izdrži struju opterećenja)

 • 2. Regulisanje broja obrtaja

  PROMENOM MAGNETNOG FLUKSA (POBUDNE STRUJE STATORA)

  pomoću otpornika u kolu pobude, ovaj način regulisanja je ekonomičan sve doodnosa broja obrtaja 4:1 i predstavlja glavnu osobinu motora sa OP i AP

  PROMENOM NAPONA NAPAJANJA U

  ranije su se koristile grupe motor-generator (Vard-Leonardova grupa)danas se koriste tiristorski konvertori sa automatskim podešavanjem napona

  PROMENOM OTPORA U KOLU INDUKTA Rasložen način regulacije,izrada otpornika skupa,gubici snage pri regulisanju brzine velikiretko se primenjuje u praksi

  ΦKIRU

  n aa

 • 3. Promena smera obrtanja motora jss

  Smer obrtanja motora jss zavisi od: - smera magnetnog polja

  - smera struje u namotaju rotora

  Promena smera obrtanja motora: - promenom smera pobudne struje ILI

  - promenom smera struje u namotaju rotora

  Šeme veza rednog motora za: desni (a) i levi (b) hod

 • 4. Kočenje motora jss

  1) Isključivanjem napajanja- motor se zaustavlja kao rezultat delovanja sile trenja

  2) Generatorsko kočenje

  - povećanjem pobudne struje, povećava se ems i kada ona postane veća odnapona na krajevima namotaja rotora U, struja kroz namotaje menja smer imotor postaje generator, a moment - kočni

  3) Kočenje kontravezom

  - promenom smera pobudne struje (i ovde obrtni moment menja smer)

  4) Elektrodinamičko kočenje

  - motor se isključi sa mreže, u kolo rotora dodaje se otpornik, a pobuda nemenja smer, kroz kolo teče struja u suprotnom smeru, moment menja smer ipostaje kočni