lop lap lieu lap. so - Tr°»‌ng THCS An Hi»‡ .lop lap lieu lap. so - Tr°»‌ng THCS An Hi»‡p
lop lap lieu lap. so - Tr°»‌ng THCS An Hi»‡ .lop lap lieu lap. so - Tr°»‌ng THCS An Hi»‡p
lop lap lieu lap. so - Tr°»‌ng THCS An Hi»‡ .lop lap lieu lap. so - Tr°»‌ng THCS An Hi»‡p

lop lap lieu lap. so - Tr°»‌ng THCS An Hi»‡ .lop lap lieu lap. so - Tr°»‌ng THCS An Hi»‡p

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of lop lap lieu lap. so - Tr°»‌ng THCS An Hi»‡ .lop lap lieu lap. so -...

 • PHONG GD&DT CHAU THANH CONG HOA XA HQI CHU NGH1A V1T NAM TRU'N LICS AN HIEP Dc lp - Tir do - Hinh phc

  S AH An Hip, ngy 29 thng 7 nm 2016

  KEHOACH Thtrc hin thing 8 dn 5/9/ 2016

  I. CONG TAC TRQNG TAM:

  - On djnh ne^ nap, lao dng, sra chfra vo chucing trInh chInh thi'rc.

  - bn thnh ho^ so tuyn sinh 6 nm hoc 2016 - 2017.

  - Tip tiic vn dng hc sinh ra lop dn 20/8 bo co, bo co si s6 danh sch ra Rip.

  - Chun bj nOi dung hop ph1 huynh du nm lAn 1 trong thing 9/2016.

  - Hixng dAn cc loai h6 so s6 sch dAu nm. Thi tuyn sinh lap 6 Anh van thI diem, VNEN.

  - Thong k so^ lieu d6 tui c.p nht s, vn dng hoc sinh ra lap.

  - Thirc h9c chInh thi.c t ngy 22/8/2016.

  II. CONG TAC CJ THE:

  1. Cong tic to chtc Hnh chInh:

  - Xy dirng ke^ hoach phn cong ging day nm hoc 2016-2017 (Tr h6 san: Thu; Hon ,Ciic)

  - Hp hi dng phn cOng dAu nni ngy 03/8/2016 (thir 4)

  - Lam ho so' kim dnh dn 15/8/2016 (hi dng KB) (Tip hcrp ho so' - B phn,VP)

  - Xy dirng v pht hnh h6 so dAu nm truc 29/ 8/2016. (S dim, s CN, so DB...)

  - Hon thnh h o^ so tuyn sinh 6 truc 10 /8/ 2016.

  - Lp danh sch h9c sinh, phn 16ptheo quy dnh. Nhn giy bo vo lop.

  - Phn cong gio vin dirng lOp, gio vin ch nhim, t6 truOng chInh thc 05/9/2016

  - Thnh lp ban tuyn truyn php Jut: TPT + TO^ Trumg + To Sir - Dja - GDCD.

  - Chi dao tot vic thu phi dAu nm. (danh miie cu the^ trng loai).

  - To chc hp ban thuang trirc PHHS: 30/ 8/2016. C3 (HT - Ban ThirOng trirc)

  - Can b6 qun I hoc chInh trl he: Tir ngy 28 - 29/7/2016 ti TT bi thrOng chInh trl huyn Chu Thnh.

  - Gio vin h9c chInh trj he: tir ngy 12 - 13/8/2016 tai Hi trtrOng UBND huyn.

  2. Chuyn mn:

  - HQp phn cong gio vin nm hc mOi ngy 03/8/2016. (hi dng)

  - To chc kim tra mOn Anh van 6 thI dim - lOp VNEN ngy 12/8 tai trtthng.

  - Hp chuyn mon hithng dAn h6 so dAu nm. (Cc loai h6 so)

  - DOi phOng lam vic, xy dirng cc ke^ hoach, chuyn mOn, thuang trijc vic bO^ trI lOp hc sinh cu the, xp thai khOa biu...

  - Tp trung h6 so kim djnh nm hoc 2015-2016 trtthc 15/8/2016

  2.1. To mn:

  - Chi dao tot cho cAc t 0 vi&n On hi'ri 1, An i, izrr'r 1 -

 • - Thirc hin tot cc 1oti hO^ so, hO^ so du nm diing quy djnh.

  - Trin khai ke^ hoch du nm bi duOng hoc sinh, ke hoch BDTX 20 16-2017.

  - Trin khai thng tu s 0^ Oil BNVngy 19/01/2011 hisng dn th e^ thc trInh bay van bn (Cc to trtr'ng trin khai den to vien).

  2.2. Gio vin ch nhim:

  - Tip nhn hoc sinh theo lap, 6n djnh n np truac ngy 20/8. Hop ch nhim thng bo sau

  - Nam hoc sinh lop nm hc 2015- 2016, vn dng ra lap 2016-2017 dn ngy 30/ 8/2016 bn giao hoc sinh nm hoc mi cho gio vin ch nhim nm hoc mOi.

  - Lam ho^ so sO^ sch du nm; HQp phii huynh du nm.

  2.3. Gio vin:

  - Dang k BDTX 2016-2017; Vit thu hotch h9c tp v lam theo tm guong DD 11CM.

  - Tip nhn phn cong du nm theo mOn ging day d 19 tit/tuAn.

  - Tip nhn ho^ so sO^ sch du nm v lam ho^ so dung theo hung dan.

  - Vo chtroiig trInh chInh thtrc ngy 22/8/2016. (Tun 1) TInh thi gian ging d3y.

  3. Hnh chInh van phng:

  3.1. Van thtr:

  - Chun bj cc M so s6 sch, dn phm pht cho gio vin.

  - Lam ho so trirOng chun, kim djnh, h so diu l truOng hon thnh.

  - Hon thnh h6 so tuyn sinh lOp 6 truOc 10/8/ 2016 bo co PGD.

  - Thing k v bo co theo quy djnh khi c kip thri.

  3.2. Cong tic K ton:

  - Lam hp dng can tin; hop dng BHTN thu phi: 75.000d

  - Bo co tht ca cc 1oti qu, quyt ton qu III. Dr chi VPP cho gio vin.

  - Lam cc hop dng trrc dm, don v sinh,

  - Chun bj hso thu phi du nm i00.000d/HS di vOi cc khi 7,8,9; 125.000d/HS do- i vOi khi 6 (Bao gOm: Hi phi, ni.rOc ung, ph hiu, so lien 1c, din (bo trI may), thu muOn qut dn nh v6 sinh; Ring khOi 6 thu them 25.000d mua gh ngi SHDC) ; Thu hc phi: 1 80.000dl em. Dir chi phi theo danh milc.

  - Quyt ton v di chiu qu II / 2016

  3.3. Cong tic Ph cp gio diic THCS:

  - On djnh duy tri lam M so lOp Ph6 cap, 2 lOp theo quy djnh.

  - Ph6i hop don the, gio vin, vn dng hoc sinh ra lOp pho^ cp theo danh sch.

  - Diu tra d6 tui 2016 thong U.

  - To chiirc ging day theo chi tiu 30 hoc vin xt t& nghip cui nm 20 hoc vin thng 11.

  3.4. Cong tic Thtr vin - Thit bI:

  - XuAt kho sch cho gio vin muin, hoc sinh mun tnrOc 22/8.

  - Tir sap xp thit bj du nm.

  3.5. Cong tic Nhn vin, phic vi ii:

  - Sp xp 1i phng COng don - phOng PHT, Phng don, di, hi.

 • - Tc qun l' co s thiing trrc 24/24, kim tra co s cc phng, sa cha.

  - Tang cung cong tc dn dp v sinh, chm soc cay king.

  4. Hot dng don the.

  4.1. bat dng Cong don cor s&.

  - Thirc hin cng chInh quyn on djnh cong tc to chirc du nm.

  - My dirng cc ban hoat dng ca ban chip hnh Cong don Co s.

  - Phi hip th?c hin ban trang phiic hoc sinh. Bo co hcip dng can tin ve^ huyn.

  - Cng chInh quyn xy drng tiu chun thi dua (Nghj djnh 56), chun bj U hoach t6 chirc hi ngh CC-VC du nm.

  - My drng ke^ hoch phn cong tO^ chc ngy khai ging nm hc mcii ngy 5/9.

  4.2. Hot dng Don, Di:

  - Gio diic truyn thng theo chU dim, o^n djnh ne^ np sinh hot du nm.

  - On dinh to^ chc, lao dng v6 sinh du nm. - Trin khai ke^ hoach cc phong tro dAu nm.

  - My drng chucing trInh to chirc khai ging nm hc mdi.

  - To chtrc trO choi dan gian tnrOc ngy khai ging (Sang 28/8/2016 ch nht)

  - Phihop to^ nang khiu tp luyn hat ma din ngy khai ging nm hoc mi.

  4.3. Hi Khuyn h9c, hi Ch& thp do:

  - Thng k danh sch hoc sinh ngho. De^ nghj cp hoc bng.

  - Xt danh sch h9c sinh ngho ttng M dng phvc.

  - Thtng k cc di tircYng cn ngho, ngho v bo co.

  - Giri thx ngO Bc Si Tin hO^ trq dng phiic cho h9c sinh ngheo.

  4.4. Y t hc throng:

  - Sp xp lai phOng y t6 theo quy djnh.

  - Lp danh sch hoc sinh qun l sirc khOe du nm.

  - Thirc hin thu phi BHTN 75.000d - BHYT theo hixng dn (diric cp) Co Hng thu.

  * Hi hp, ngy nghi 1:

  - To chuc 3 tro choi din gian ngay chu nht 28/8/2016. (GVCN- To Nang Khieu D9i)

  - l-Ip chuyn mon hirng dn M so du nm vo lc C3 ngy 27/ 8/2016.

  - Sinh hot to^ chuyn mon thng 8 vo lc C3 ngy 27/8 (cc Ti chuyn mOn)

  - HQp hi dng trtrOng du nm giao chi tiu du nm hQc lc 14 giO' ngy 31/8.

  - Nghi l quc khnh 219 thir 6 (1& c CB-G V-NV-HS)

  - To chirc khai ging ngy 5/9 (thir 2 HS nghi ) dy bU tnxc 4/9 (Ml nht).

  - Ho p hi Ong sir phm thng 9/ 2016. (Bui chiu ngy 3/9 tile 2 gio).

  * Noi nhn: Hiu trirong j

  AU i!UuIlg, - O (

  Donth& GV; 0

  Ltru VT. 21,