Click here to load reader

LOGISTIKA PRIJEVOZA PUTNIKA - files.fpz. · PDF fileLogistika je znanost koja se prvotno poĉela primjenjivati u procesu produkcije roba, radi optimizacije proizvodnog procesa, smanjenja

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LOGISTIKA PRIJEVOZA PUTNIKA - files.fpz. · PDF fileLogistika je znanost koja se prvotno...

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

  Zagreb, 2012

  LOGISTIKA PRIJEVOZA PUTNIKA

  Davor Brĉić

  Marko Ševrović

 • Sveuĉilište u Zagrebu

  Fakultet prometnih znanosti

  Doc. dr. sc. Davor Brĉić

  Mr. sc. Marko Ševrović

  LOGISTIKA PRIJEVOZA PUTNIKA

  PRIRUĈNIK

  Zagreb, 2012.

 • Izdavaĉ

  Fakultet prometnih znanosti

  Sveuĉilišta u Zagrebu

  Za izdavaĉa

  Prof. dr. sc. Ernest Bazijanac

  Recenzenti

  prof. dr. sc. Kristijan Rogić

  Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

  prof. dr. sc. Mario Šafran

  Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

  Lektura

  Mirjana Zec, prof.

  Tehniĉka obrada i prilozi

  Mario Ćosić, dipl. ing. prom.

  Ivan Carin, dipl. ing. prom.

  Antonia Perković, mag. ing. traff.

  ISBN 978-953-243-050-9

 • SADRŢAJ

  PREDGOVOR .................................................................................................................... i

  POJMOVI .......................................................................................................................... ii

  1 LOGISTIĈKI ASPEKTI PRIJEVOZA PUTNIKA ............................................. 1

  1.1 LOGISTIKA USLUGA ........................................................................................... 1

  1.2 OSNOVNE AKTIVNOSTI LOGISTIKE USLUGA ....................................................... 2

  1.2.1 Vrijeme ĉekanja .................................................................................... 2

  1.2.2 Kapacitet usluge ................................................................................... 2

  1.2.3 Isporuka usluge ..................................................................................... 3

  1.3 PROIZVODNJA USLUGA PRIJEVOZA I NJEGOVA DISTRIBUCIJA ............................. 3

  1.3.1 Prijevoz i logistiĉki pristup proizvodnje usluga ................................... 3

  1.3.2 Karakteristike i odabir prijevoznih sredstava u distribuciji usluga ..... 4

  1.3.3 Strateško upravljanje logistikom prijevoza putnika ............................. 5

  1.4 EVOLUCIJA MOBILNOSTI U GRADOVIMA ............................................................ 7

  1.4.1 Globalna urbanizacija ........................................................................... 7

  1.4.2 Mobilnost u gradovima ......................................................................... 8

  1.5 PROMET I URBANI PROSTOR ............................................................................... 9

  1.5.1 Namjena površina ................................................................................. 9

  1.5.2 Urbana kretanja (dinamika) .................................................................. 9

  1.5.3 Prostor i prometna infrastruktura ........................................................ 10

  1.5.4 Urbana mobilnost ............................................................................... 11

  1.6 KRETANJE PUTNIKA ......................................................................................... 12

  1.6.1 Tipovi putovanja u urbanom prostoru ................................................ 12

  1.6.2 Svrha ili namjena putovanja ............................................................... 13

  1.6.3 Vremenska distribucija putovanja ...................................................... 13

  1.6.4 Odabir naĉina putovanja ..................................................................... 14

  1.6.5 Duljina putovanja ............................................................................... 16

  1.6.6 Prostorna distribucija putovanja ......................................................... 17

  1.7 PROBLEM PROMETA U GRADOVIMA ................................................................. 18

  1.7.1 Problem vršnih opterećenja ................................................................ 19

  1.7.2 Problem ruralnog prometa .................................................................. 19

  PITANJA IZ 1. POGLAVLJA ......................................................................................... 21

 • 2 PRISTUP PLANIRANJU PRIJEVOZA PUTNIKA .......................................... 22

  2.1 IZAZOVI JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA ............................................................. 22

  2.2 PROCES PLANIRANJA PRIJEVOZA PUTNIKA ....................................................... 23

  2.3 PRIKUPLJANJE PODATAKA O PROMETNOM SUSTAVU ........................................ 27

  2.4 UPOTREBA ZEMLJIŠTA I ORGANIZACIJA PROSTORA .......................................... 28

  2.5 PRIKUPLJANJE PODATAKA O PRIJEVOZU PUTNIKA ........................................... 30

  2.5.1 Istraţivanje prijevozne brzine i zastoja .............................................. 31

  2.5.2 Protok putnika .................................................................................... 32

  2.5.3 Brojanje ulazaka i izlazaka putnika .................................................... 33

  2.5.4 Ostale vrste istraţivanja ...................................................................... 33

  PITANJA IZ 2. POGLAVLJA ......................................................................................... 35

  3 ELEMENTI UPRAVLJANJA PRIJEVOZOM PUTNIKA .............................. 36

  3.1 VLASNIŠTVO, REGULACIJA I ORGANIZACIJA PUTNIĈKOG PRIJEVOZA ............... 36

  3.1.1 Vlasništvo i oblici sustava javnog prijevoza putnika ......................... 37

  3.1.2 Privatna poduzeća ............................................................................... 37

  3.1.3 Javne prijevozne kompanije ............................................................... 38

  3.1.4 Regionalna prijevozna kompanija ...................................................... 38

  3.2 INTEGRACIJA PRIJEVOZNIH USLUGA RAZLIĈITIH PRIJEVOZNIKA....................... 39

  3.2.1 Djelomiĉna funkcionalna integracija .................................................. 39

  3.2.2 Potpuna funkcionalna integracija: prijevozna federacija ................... 40

  3.3 REGULACIJA PRIJEVOZNIH USLUGA ................................................................. 40

  3.3.1 Svrha regulacije prijevoznih usluga i njezine kategorije .................... 40

  3.3.2 Neregulirane prijevozne usluge .......................................................... 41

  3.3.3 Razvojni oblici vlasništva, organizacije i menadţmenta u javnom

  gradskom prijevozu ............................................................................ 41

  3.3.4 Reevaluacija strukture tvrtki javnog prijevoza putnika ...................... 42

  3.3.5 Privatizacija i drugi oblici reorganizacije ........................................... 43

  PITANJA IZ 3. POGLAVLJA ......................................................................................... 44

  4 UPRAVLJANJE LOGISTIĈKIM FUNKCIJAMA PRIJEVOZA

  PUTNIKA ............................................................................................................... 45

  4.1 LOGISTIĈKO UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM I EKONOMSKIM RESURSIMA ............ 45

  4.1.1 Ponuda i potraţnja .............................................................................. 46

  4.1.2 Ĉinitelji koji utjeĉu na potraţnju ........................................................ 46

 • 4.1.3 Trošak prijevozne usluge .................................................................... 47

  4.1.4 Tarife i naplata .................................................................................... 47

  4.1.5 Vozne karte ......................................................................................... 48

  4.1.6 Prodaja voznih karata ......................................................................... 48

  4.2 UPRAVLJANJE PROMETNOM POTRAŢNJOM ....................................................... 49

  4.2.1 Primarno ekonomske strategije .......................................................... 50

  4.2.2 Primarno regulatorne strategije .......................................................... 51

  4.2.3 Kombinirane strategije ....................................................................... 51

  4.3 TIPOVI PRIJEVOZNIH USLUGA U PRIJEVOZU PUTNIKA ....................................... 52

  4.4 PRIJEVOZ PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU REPUBLIKE HRVATSKE ............... 53

  4.4.1 Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu ........................... 53

  4.4.2 Obavljanje javnoga linijskog prijevoza putnika u Republici

  Hrvatskoj ............................................................................................ 53

  4.4.3 Uvjeti za izdavanje dozvola ................................................................ 54

  4.4.4 Obveze nositelja dozvole .................................................................... 54

  4.4.5 UsklaĊivanje voznih redova ............................................................... 54

  4.4.6 Zajedniĉko obavljanje prijevoza ......................................................... 55

  4.5 LICENCIRANJE ZA CESTOVNI PRIJEVOZ PUTNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ ...... 55

  4.5.1 Vrste licencij

Search related