Lo mejor de la Leche Condensada Nº 34

Embed Size (px)

Text of Lo mejor de la Leche Condensada Nº 34

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  1/24

  Nm~.

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  2/24

  . .iJll fA . r Ii,I W~I 'V ~J"L Jj;~

  .2 Carta"editorial. >~- ....' :. - r ~.-3 T [ I ? , ~Y o v:.~-t;:~~~~;~!i.o:" 4 - N a . p c d e , u r 1 1 (hl~iresil,5 YCJ'ema.

  . ~~.. ~::... ',I -.

  5 JIP~:st~t~e:~.~P y-'yoyh~i1,6 TiJ~ 'u1sl~lcad~''-l1lara~j~c - w o : n yQg~l,.Irt.. ~ . .S Er:nhanad.~'ioo ~Og- 'h :u id ) 'con?zarzamor:a' t ' ! : ' , _ . . I:. '. "~ . P .~ l-:1 qu e~~;g~am'b8naio 'n " O Q ~ U J i 110 .. d e ~ Y o g ! h u i r toon clfuelll 'pass

  . ) .,;.:.." .. ~. -e ....l:1 ,Pa ty " .d9 ,qUQJSCI Obll YOShurt y frut.a ftesca1:2 iB.avaresef:e ' ~n~ : - Q P )'OSh~t14 P a n q 1 l l l e de yoghu!rt.de tresa1 S Geiitina'dP-o YDghlllrtiy ' iCQO'()1 . 6 Gefat.inaarcoifis d l e ' : y o . . g l i J u , r l ... ... -::- .!O..

  B~Q,~~.;~~,hoe.olatfl Y : y~gh.Uft~'a~~,'~~-,fjrrQ~ co n hOj~l.d!te!~ae~~I.i:1".o .g ihur t _~qn._n' l - 'ez.~q4:~~U;; ' f i ;O'g i~yf t

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  3/24

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  4/24

  ~ ~ o r : ~ ~ ~ . I d' : (P'" ~~r~ ,"eVrta:rg!llmQs:'.I fii.Omehto. e .... - 1 1" " " . . c on e lg ua ,..e sp '0 IV 0ir6 1lIa 'p oc oa P {I(O y .

  @ (uando e l a b n r e $ ge~.atih~s ( ; ' . f 1 i \ ' e l e ~ . ; ," ' ,M t , ; ," " . .. .l a se~ l Jnda m p a d i e [email protected]~fi l1ar p r o

  I f J ? p : e Jr . : . q l ! . l e t l l ~iU"~lu ie .,.;:! " '~(; !, , !.A'I.' " ."-;,n'::ii

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  5/24

  1 J ' t , ~.r 1')1 a:~r-v.~ .s:

  i D i S e if i, f; Q ' l l !I a y 1,Ie:nile'ptl5tres bello~' I i ori~ln:i!le5-.

  R Q V ' i l l IC ing ;Jl~O'~n--past:~i!!.. y.9~ l i l~~(l~"i~jetn f a n t i i l t ; l s..en ~,q~t(

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  6/24

  R l n : : l f : l . l a pgf'~ne!l(;~b d~ cl1FIOIJltocl,dlo

  lletllpc de ~ C 1 r C l c r 6 I J , ~5mlrllto~

  Ingredlent-es:'~ l.a1a de lechs de O::KO3 cu ch a radas de m G lcerra2 yem as .d e h u ev o1 i a 1 a de lc ch a condensade

  V 2 taza d i e , yoghur t de c o co1 c o p ita de ro n',4 d~ taza daaq ua

  60 , gallefus,tipo Mar~?I F ru ta de tu ':J rfife reF :l[ i~ (I

  rn e rrn e la d a, p rirr l ~pmr(lr

  ouo- -

  Maoo ra de p rep arar=r Mez ei'a la m itad de'la I I f ! C , h d E c oc o, la mairena y las , A rm a e l paste l cokxando unacapa de- g l C l H e t a sY e r h a s . p re v i a m e n t e . r e m o j a d a s e n e i j a r a b e y u n a c a p al COC ' i r l C l ' a ft lE ! go lento y 5 f r 1 ,~ eja r d e move t p ara . vitar e r e -m a o R~pite la ooeraclon haste terrninar todosq~>f~se ~eg l l:e : in C orp orq 'la ~ ec he , : o R l d e n s a 1 Ia. rngred~entes

  .) 'Cuando empiere g . hervlt r e t l r a del f u e q o e' : i n t e g r a el fi R~frige.ra po r 4 h o r a s , desmolda con ruidado V dy , c g n l J r t sift d e j a r 'd erlOv~r, a tu g usto .

  . . : : 1 Aparte , pre pare u n jerabe mezdando Ia.otra nitad d e~ e { h e . ' d e ' c o c : , o r e J ro n y e l - a g u a : '

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  7/24

  M ane ra C le preparar:Io r m . a una r u e ' n t e (;')11 la h a n n a , c o i o t a a l centro b l s a i l , e l a iu c a r y l a m a n t e c u n a .;1 M~zda I I O S ing.redicn!-es nasta l o g r a r puoto de arena, l nc o rp o ra p o rr) rl poco e l, agu a, lal la h a s t a Jbtel1er tin

  r n [ : l s , a terse.1 E .~ ,t ie l1donayuda de l rodillo y fo rra e l me le e, P i(a la bese (o n un tene,dor y r e f r l g e r a durante 2 , 1"]t'l"d).t Hernea ~I 350 "C hastd q ue est~ dorada5 P a r . a e l r e l l e n o , d i s l J o e l v e la malce na e n la m t a d del jll'go de n .aran ja 'I c.oli! lC;~ ,a , fuegro lento sin deJar de mov

  p a r a e v i t a . r q u e Sf p e g u e ,b Incorporzi e l res1 :ode l jug ,o. I:~ l e c h e . mndPrJs.ada y ' 1 2 1man tequiHa , r et ka d e l fue go ' cu and o adq uie ra u na

  ccnsistenda e s p e . H : l y cramosa.' l . A . n a d e 'e l y o g h u r t y l a g r e 'n e t~ m l previamen~e hidra.tMa e n e ' l a q u a y dlsuelta ell Udnu Mada ,S iJo9'jaen fr ia r. !n : lle l'la la base r h O ! la tarta c o n es ts pnwarac io li1 y f'efrig~ta b a s t a 'q u e cuaje .I} B tu niz a con la mermelada de narenja, '(:H;!(J)!t! toEl suprernes d e n ere nje y . figutittl,5 de pcsta,

  ) ,

  6

  Ingredientes:Pa!ra r a pastade la tarta:1 if 4 tazas de had na

  1 /4 db! e uc haradlta q~ sa l112 c uc harad ita de ..~! l Ic1r112 taza de r nan te qu illa silo 'inl3 c .u :h a r2d a !i d {> agu . :Lf r : i aPara el 'raUl-no:

  Z o u c h a r a d a s . de m a l c e n a400 mi ce juqc d e n erar]a n atu ral1 lata d e - I e d l , co rdensada .2 c u c h a r a d a s d e mantequ'il la1 1i8S0 de yognu r t de narllnja cnatural .6 I~m in as de gJen~tina

  5 0 m I , d e "g u a p a r a hid ratar

  Para deeorar. M ~rn~ l;u i;t c l p . t'lamr:ja dild(O n u n P-O(I~ de agu a S u o rernas de naranja" rigmas de 'nasa h o r n e e d a s1 IT lo lde para Pd)r de 2:0 em dd.arnetro1 mdiilo

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  8/24

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  9/24

  ,Ii

  Ingredlentes:Pa rt \l, eM r e lhmQ ;,200 rn l de yoghurt de

  zarzamora21 3 dle t a z a de l e d l l : : . '

  cordensada20 0 gr de q uem c rsrna

  ~

  fJranerade preparar:1 B a te e l q u e s o , e l yo,ghurt " la le c h e cordensada h a s to btenel u ra pasta h o m a g e ' n e a , reserve.1xtience la p as ta d e' hoja ldrc 500rc u na m esaenherinads y c orte .c trc ulc s de -I t am erio q ue dcsces1 P . e lle n 3 (o n l a r nezc l a de q u e s o , baniza l a s , o r i l l a s

  ( O n u n p o c o d e h u e v o , d o b l a a . I a m i t a d y s e lla ,4 .- Ac.omodfJ las empan acas e n I a cha-ola y barniza co

  h ue vo batid o.5 H o r n e - a alOe G C duran te 2 5 m t n u to s , 'etira d e l

  ' h o ' r r i o y s i N e .

  500 g r ile I ' ; J 6 t ' ; ; J de h o ] a l i d r e1 huevo ba~id (I p ar a

  bamlzar" H a r ln z , la n e c e s a r t a

  rodil loe n a r o I i a l ' e n g r a s ad a

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  10/24

  g r de ' rnen tequ i l l a1 0 0 t . l l de 1 ( :c h c c o n dy C - ' n " i l . : J s

  1 eucharaca de I/)in31 0 g r de harina100 g r : : : I ~ r na icena2 cu chaaditas de p

  hcrnear1.00 ml de yoghurt nat200 'W d ' [lUI [ ) , : ; 1 , de'g~a

  4 (. rlaras A z u lC 8 r g l . f . BSS para

  P a n q u e e ua l1abanacon y o g h u r tanera depreparar:, A c r e m , a la man tequ rHa c o n 1 2 1 1 l e c h e condensada Y s ind s j a r d e b a t l r a g r e g a la s y e m a s , H I v a in l l l a , I a h a n n a .l a m e i c e n a y e l polvc p a r a h o rn e a r ,. An f e , ~a~ I v oghu J t y .apu lpa d e, g uan abarilil e n formaenvolvente,

  . B ate las-de-as a pun to d ie turron ' e incorporalas'stI3Vem~nta a rn sz da.Vada a l m o ' l d e p r e v i a m e n t e ellgras.adny e nharlnado, H ornea a 1B O " C durante< 6 0 m nuros ,: . ,Deja e o n f r i a ~ dssrnolda y dp.m ra ro n ,Ulkal a i ; ; l S

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  11/24

  Ingredientes:250 m l d e l e c h e : f r e s c a p a r a hidratar35 grde grenetina'125 ml de lecheevap.orada200 ml d e l e c b e condensadal50 m II d~ Iech ,~ frescslD O m I de ,ng~liJ!1100 g r d e c i~ u e,~ a il'S'::; s lnhuasn1 0 0 gr d e e r e m a

  10

  M ane ra d 8' P fe parar:~ lH i d r ;l it ;. a l a g r e n e 1 i l 1 . 3 ! e n 1 0 2 1 le c r c , reserve.2 H le rvc la le th e eva:pm[loa, Ii i co l " ldenSi1dD y I J l e che fres(lncorpora I :a,grenei i t1 la h~dra tadar retire y dejG!t ib ier,

  : 3 L i C U [ 1 , l a s druelas p es -e e l s c e n i tl y 'O g h u r t y le c r e m a , a g r e g . alasledes y deja en':r~al. '4. V l H : : i a :I a rnezda a l m old e p re via me ute en!Jra~ado con

  mclr l lequW.a y re:fr i ly~ra haste q ue c ua]e .~ u e smold a y decora atqusto ,

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  12/24

  P . i l l 1 1 litSl: ~ prl'lji5 0 g r d e g a U e ta IM a r ia50 g r d e r n a n te q u W t ! '

  2 : c u e h a rs d a s d e e q u aPir. p i r . e lt @ t l o :

  '1 5 'g r d e g re n e ti n a25 m~ d:eron1 S O g r ' , o e q u e / 5 0 crema1 5 ' 0 m I d @ ~ ' o g ~ U IT d e t r u15 -0 m l d e I~ ch e c o n d ' e n s2 5 1 1 1 1de ; 3 ~Ud50 gr de c cema..Iu tas a IgUS1D.. fllfH lo .. e l n ec ese rio'. M o ld c nam po y

  M a ne ra c Je pre pa ra r:r j l '~ 'ra ' a bai'~bl p a y ; mlude la s galletas e im:.orpfJra la

  I n a r r t c q u H a:y e l ag ua para f o r m a l ' I UUg f _ l i = \ s t C l C! . lb r~ co n jig e l m or~ e y res~ryd,, P a r e l -e lte l leoo. hidrs ta le U~l:nelina e n e t r e n ydisuel\J~.e ibsno M t J rf a .i l i c u a el l]u~;. '!) rrema, e ' yogl lLl t ' t , la j e c h e

  (01 r d e n s a o a , 'e r a g t i J A ' Y la d~nClcon f a g r e n e t i n z .

  iIV a C I < I 1 6 mezda sobre I~base de p a y II r e f r i g e r a haq ~ e t u e je ,'I l J e c c . r a ' [ o r I a I n . J t a f : d e ~ u p r e l e r e n d a y b a m i Z B I e cun p D C O de br ll lo

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  13/24

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  14/24

  In g rm~ i: en tes :P a r a e l b i k u it , d E '( a M ~5 daras1 25 g rd .eazu car

  5 y e m a < ~ 2 cuchaaeas de cate solublH1 t U : ' h . 3 l 1 " a c a ce vainilla

  12.5 gr d e h arin e_ . M a n t e c a y ~ .arn a p a r a e lmolds

  P ard e releno .: 3 cu e 1 1 1 : radds d e .o g r e n e t ina' I t taza de (I:gllg

  S f 0 1 1 1 1de (lem a para batir fda'1 lata de l :e tht: : conccns.1da3 cu charadas.de cafc so l ub l e

  ~i dE taza de rb n1 vasite ,d ~ y o gl lJ rt n at ura l"i m:}~de d e 2 a " e m de d h i m e t r Q1 . 2 i i T I para m ou sse d e 1 2 ern d @,diametmII A c e l t e

  Tip: :E : i m o ! 1 d E p . a r 2 1 8 1 i : : i s ( lJ it . J e b e s s r m a s .p e q u e f i l c q u e e J d e l m o u s s e . p a r a q u es e I lea e l postre c o m o e n la l o t o . .

  Mtaj;ie'fa flia pre;parar:'(I H id r d t~ lo a greniet ina e n e e l a g u a . y ' C i i m e l v e e n baM a r i . a . ,./ Ba te la c rema con la !Ie d-liec on de ns .:d [email protected] incorpoTorma el lvo lvente e l vo ~h l]rt y e:1 c afe disuelt6 ermt A f i a d e la c g re n e tin a h i 'd r a ta c la y b i l1 e 5U8\ 'em

  il Colma u n a c a 'J a de pan d ! @ t1 I tr o 'd e j l a n \ . .v . a d a und ~rmousse, P on la , otra r a p~ c u b Fe c o n e . 1 restomOIJi!)~E",

  tJ Ref r i~er21 d J ran te 2 ho ras, dle ~'r l1o I d l e : co n m i e R addecors t i l gus t ) .

  ! P a i r: a ~ ~ b i s c u J t : , ~ r g r a s . . a y 'E 1 n h a r im r , ! I ~m o l d e , r s s e r v a} , 8at~ las d a r a s a p .L .m t o d e t u non .a g reg~ e l a z u U I , rp o c o - a poco ~ c o n t i n u a b a ' t l e n d o h s s t a o bte ner u nr 1 e r e n g u e f r m e ,

  3 I I1 {rNpo ra la svemas , e l C a T e " la vainilla y la herina.enf orm a e nv o~ vf > n tE ! '_

  4 \tada la mszda a l m o l d e - , h ornea a 200 0 : : > ( has ta q u se l p a n p ' s [ e f i ' ! 1 ! n ~ , d l? s .m C ll d a, d @ j: 3 B - r f r f q f y c o rt . ': i r : o n .! :C2iPdS_i P 3rae i m ou sse , E II1 ,g ras< 'le l a ro can ace ite '{ una

  s\lrvill'ela, rlserV(l.

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  15/24

  3'00 g r de " lia ri ll equ i l, laIClla de lec he c m f u f e : m a d1 0 y e m a sv ss to d e ] I'I og ~~u rre f r e1 c u c herada de lJa~nllia

  4'0'0 91 dl~ :tt:Hi~!d'100 91 '"d e ' l ' f I a i C l 6 1 n a10 da-as

  II r resel ls pa: ra de 'co rer,2 mo ldes de 23 : x 1 2 em

  IEn9 ' ras,a' l E ! ru ihar ina l cs rno ldes reserve,1Acr~rna m a ll l te q uW a ~ l a ledie e c n d e n s e d a hasta ! 1 8 I i 1 . q I u e . a r ,ag'fega pow a poco las yemas, la v a i n i l l a y elY ! Q h m t .1 Inco rpo rd l; e fo rmq_ envc lven t e la herine, b. rnaiccnc " i L:;. d < l F " W I S previornente batidas E l punto I d e tU : ITOfl i .il Vacia a l ~ ! O f d e r hornee a 1&O( dUr.3 f [email protected] 30 rnirnno s, eja , e n r r i a r , des rnolda, c o rt a en rebanadas II dec ora em

  f i l ' e - s a s .

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  16/24

  y~

  I d'" tlrlgm-len .cs:4 cu ch are das d e g r~ iIlIe tin a

  d e - t a z a d e - aq u a( a t a ,j~ e ch e - ' c o n d e n s a d av a s i t o d e y o g h u r t nature lt ' ! ,Z H S d e c e c a r a H a d om i d ' ('[~rlla p a r a b a t i r ' ~ r rt a z a ~ d e 'f re sa ; s p ar a d e c o r a rt a z a d ie - c o w r ~ I : l a d o y t e s t a d op a r a d e ro r a r

  3/,t~'11: 25002 -1

  l' m o l d e de r o s e s d e 2 2 e m ded i a m e t w

  M~nef61 ~ J r G ' 1W'0parar;1 lJ it lta u n PO CQ dear.: :ei te El I1 ,e i interior d e l m o l d s , r eSE I NaJ ,) . H l d ra t a l a o r . e n @ t t ~ n a e n e l a g u Z l , Y .diruelve e n haf~ M 2 i ri f l,J L iw ~ e l y oq h urt, ~ aI(!'(h ~ c o nd en sa da , c l (O(W Y 1 C 1 ' 9 f cnc t in~hid " atada.

  .: 1 Bat! i ( ' l tr~rn . ; . I I pu nto de rieve e incorpora 10 licuadoen b menvolvente,

  5 Vada 211molde y refr igerCi durante . 2 noras J ha, ~r a 4U t~ lti.G:ljeJ,d t ' , : , m o l l l J ! y d e c m ~ (1 ')11 I n ~ S ( ; l ~ : ~ LO W t os t ado .

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  17/24

  16Ingredientes~

  6 c uc halc lt.i~f~d e g re n et in ,a1 t az a t .le a gu i;!Il~ro~~h:ch I i : :lata .~f! ie ch~ ccndenssdevaslto deyoq hu r t d.elar z e I n am

  1 vas.i1 :ode yoghu rt de keSil1 vesitc de yogh'. !'r ~.d e . m a n g , e . '1 v asitc d e yoghul"t r . le. -durar:6 C c h )r~ sv egc tak e ~il~.qus t o

  I 9 " L t t i - . . - - .. :. . . . .... . . '.' '. -'. :'.' c,. i I . ' . ' ' . . ' - t . . . . '" - . ," ' .. - '. '. ' ". . .J . / ' " lUI nons

  Ma ne rs. d e preparar:IlJnta ac e- ite er el m clde c oo . ayu da d e u n a s erv llle ta y reserve.1 h id E lta 1 0 1~~renetina'etl! I : . g u a y dis.uelve e llb an o M a r fa .j Hierl fe la s I c i h e s , i n c o r p o r a ~!Ig r e - n E t i n a t~idratat l ( : l y c 1 i j v i d e I~ me zc ae n 4 p()n :i.o rre s.4 hgre98 a { a d a !' p o r c :i o n un vas it o de yoghu rt y color \le;JI~i.a'1{I'I gust j ,5 ~ 'ada: U1 p a c e dE Q r fla t il1 a d e uno de l o s Sa ibore :s y refrige-a h i ; 1 s ~ aq ue c ue]e,t~grega g ela tin a d e otro s a b o r y ~efr ig,eralLievamerm:!.'7 Replte l a o p e r a c i O r l h a s t a t e r r n in a r la s 4 d ife re n te '$ [email protected]:8, B f ' ! f r f . g e ra b a s ta q u e C U 3 t e p o - c o m p l e t e , d e s - m a i d a y d e c o r a l!y g u s t o .

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  18/24

  M.anera, de prep arar:I E n g r a s a yell ha r i n a e l m o l d ie , reserva,Ac.rema la mantequilla y 1 2 1 l eche condensada h a s t e blanquaei, agrega p o c o a poco l a s yemas y e lyoghu t .

  . lnc oro ora en fo rm a elw o lv ente l a h a r i i n ~ , la c o c o a la nu ez, la mak ena, Ia v ainil la y las dares prev ia-mente batldas a pun te de iLlrron.Vacia l a rn szd a (II mnkip. y h o r n e a a 180 O( dljirante 40 mnutos (I h asta q ue notes qus 8 .1 pastel estaf irme.

  - . D eja e nfrl at d esmo ld a y dllL~ de ser' l i ir icdMl! lalc c on YQgh ll..rt,

  18

  ~ sca de yoghur

  Ingredientes:300 g r de r nan t eq u t lla1 la ta de ledis ~of ldensada10 yemas

  1 \ i . : l~f~Ode yoQt~.Ul r tnatura40 0 gr de harina1 00 gr de c oc oa100. g ir d e rn ak en a1n o g r d en ue z m c - H d a1 cu che rada de vainll la10 clams

  1 vasito ~.eyoghur t MtUfalp a r a - d e c o r a r1 mo'de de rosca de 22 emd e d ta rn e tr o

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  19/24

  Ing redl antes:501) g r de pasta de hojaldre

  . , H a ' r ln a , la mw~sa r i a2 tazas ce agua2 . r a j a s de c a n e ! . ; ! :1 lleotad e le c h e c o n d s n s a d a1 ta za d e ,i~mr.Q Zcmojado3 c u c h a r a d a s d e g r e 'M t 'i n a~(2taza de aq ua para hldratar1 vaslto d e yoghu r t naturall' cucharada de vah ll lalh taza de pinones1 tala d e a I r n en d r c s f i l e te ad a s2 c u c h a r a d a s de a~ uc ar . ~lass1 t a z O I i h o n d o d e metal d i e 2 , ~ 1

  em d @ diamatre1 re d illo

  Manera da prepararI E x th ;m 'd e 1 2 1pas tade he ja ld re c o n ; , : I y u : d a del r od i l l o ,c e le c a e l h lZOI l b oc a a b e ]c } . f6ttalo r deja r e p o s a r pa r~dia hora.

  2 . H o r n e a a l S O fi t d u r : a l 1 t ' e 4 0 mlnutos, d e i a e n f r i a r ydesmo.da c on c uid ado para .eV ita t que sa romps.

  ) . A ;J a rt e , h ie rv e e l a q u a c o n la c a n e la y I . C Je c h ec o n d s n s a d a , a g re g 'a - .e ~ arro zy deia nic er.

  4 Agregc la g rfltlN i na p re via rn e n te hidretede erie!. .aguaydi .suel~ta;e'nbaria M a r L a .

  5 I I l ( : o r p o r a ~ I y o g l h u rt.la v @ i ill i [1 1 2 1: .o ~ p i f io n e s y :1almendras

  6 Co lo r a . @ I n D j .a l d r e dsntro de l tazon y vada la - !de anoz .

  ., R efrig e ra nasta que w aje . co je ca en un platonespolvo re e (On azucar uless,

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  20/24

  . s te l d e y o g h u r tn 1 U t Z ' . . . . . ;" ' . . . . . ,:. "" "" . ' . ~. w : " ', ' ~ " - . '_ - ~ "

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  21/24

  25 0 g : r d e h a n n a20 0 g r d e a zu ca r1 cucherada de co lvo parahornear1 lata de leche condensade'I v as i t o d e ' y o g h u r tj. h u e ' l O s1 e u c h a r a d ita d v a :i n i l l a1 50 g 'f d e n u Z picada ell t r ows

  p e q ' l J e - n Q S5 1 1 0 ml o e c re na d ulc e p a r a b a t l r.. Du razn os.e n alrn ilJ af E m C tJ I O O S ,

  6 1 gusto1 mollie de 1"2en de di~metro

  r In mrpl'lta 1 03 , a r r nC 1 , ~ I azl ica[~r e lpo~vo p a r a horneat !a l e c h e (00-d en sad a ~ e l y og hu rt.

  2 Ag'rega e l h u ev o previementeb a 1 i d o COil la v a : r n m a y mezdah a ' s t a d e s h a c e r p e r fe c te m e h t e l o sgn.HllO:S..

  r V a . c j( J , 'a r n e z d a : - a u r i m o id e p revlamen te eng r2sado c o n manteca v @ g : e ta l y h e r n e a a 1 0 0 U( J u r ; ; ) n t e 40 m~r4 De - j a . enfr iar. desmolda y parte 2 1 1 panen tres c apas.'1 S9bre la pr imera tspa to l,o ca u npo co de. c rema batda du razfJo s yespolvorea un poco de nuez.(~ :Cn loCa'~ G s eg u nda c apa, re pire la opsradon y porn ~~c.: tmaja u l t~ rn~apa,"l~bre run e~ resto de la c reme bat id a y decoracon m i t a d e s d e nuez,

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  22/24

  M ane r.a [email protected] IP"reipJ9rar:~ Fara 191m0~5 '. :\ :; e, h idratd IIa gre netina eon e~ .":lgua ~

  c : i s u e lv e n bafio M a r i~ 1 ..2 M e zda e! l\fognurt eo n slaaicar hasta q ue

  d e ' S a p a r E ' ; il ) li : d i 1 ~ : o . 5 ! g m m O : i l .3 lncorpera [Ia ~irl;ll1~ti 1 ' 1 < 1 n iar

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  23/24

  I c olo ca .lo s d ur a Z n 0 5 s o b r e IJ n I r a p o seco pa F a - retlrare ~_ e : x i : e s o d e a ~ l m l b a r ; r e se r v e . .1B a t e ,I!amantequllla y l a marqarlna con el ~Z ' uCd rh a s t a b l a n q u e a r , - .'~ In ca rp ora p rim ero fa y ema de nuevo, despues 1 t) .le checondensada e l ycqhurt V lo s tro zo s d e d urazn o,

  4 A g r < e g '1 3 I a hanna e ll f o r m a e n v o l v e . m e @ j ' n t e g r . a c c nuns. raspa, d le ja recosar la p a s t a durante 20 m in ute sen G I l con g iG l iad:or.

  2 du re zn os e n a lm iba r co re n tro zo s p ec ue fio sS O '9 r d e . ' m a n t e c u i l l a8 0 flt" de margar na50 gr d e azucar

  yemaVi l a t a d e f e e n e - condensada40 ml d e y o gh u rt natura l150 gr de hennacharola

  C o'tado - de q alle tas

  . , E x t i " e ,t I i e a u n g r o s o r d e , 4 m m Y ' t o r t a ~ 1 S g a I I e ta sel rnold e de: la fi,gu ra q ue d esee s,

  n C olo ca so hre U l n a diarola y hornsa a ' . s . o g c porrnnutes 0 hasta q ue s e doren l i g e r a m e n t e .

 • 5/9/2018 Lo mejor de la Leche Condensada N 34

  24/24

  Har lns

  I _1 7 ; ' ; ' t a - i aU s t a a . ~1 f 2 t a z a' , i l i 0 t~la" -3 ft t a z e- : t a z et tszss

  M e l rl r3 0 ,~r'4 ~ , o r6 0 ; g r10 :~ r1 0 0 ' , g r. I 1 ~ 5 gr2 5 Q 'gr

  I 'mper~'1 . o n z a

  1 .1 /2 ~ i 1 ~ ' 7 a s ,~ ," " ,, : f ' " ,0 I lZaS.~. . -'J~ o n z . a s '3 - / 4 , 6 n z ~ sA , o n t a s ' ~ !4 'G I[ b r a : ,a -onzas" . s . . , ~ . . ..

  1 1 ~ t n 7 i 31 / 3 ' t a z a1 / 2 " t~r~'1 : ./ ~ H i :z : e

  fJ/4 taz~" tate

  '50 g r 1 3 /4. ,Ol l l l ( , ) 'S' u P g r 2 o n z a s' , 1 . 0 0 g r ' 31/4 Olll(j~'1 3 5 gr 4 , V i o n z a s1 : 5 . 0 g r ' ,5 o n l a s " ,2 0 0 e r 6 . 1 / 2 o n z a s .

  1 /4 t ' az ' ; Jl/ S t s z at ~ ( !n : t eqL l il lc ;' 2/3 tazs3 / 4 " t a z . a' " " f a z a '

  ,6 0 gr 'i s g rl~'O; d r ,1(.0, g rzo ~ r -

  . 2 onzas.2 ' 1 1 2 o n z a s

  , 1 c u c h ( fm d ' a1 c u c h a r a o it a '1 t a z al o n z a1 f lo n z a1 l n o f l 31 galon

  5t il6 " 1 ' 1 2

  onzas", - : : " .o n z a s

  Or lZ8S

  ' 2 ' t a z E l s ;"1 1 1 2 t a z a ~ '3 - tams,4 ; t a z e s "

  2B~m l17~ilnl5 a O ' I n l! d o m7 i O m i1 , l i ' ~ Y G

  1 5 , m l:5 ml

  250 m r1 8 Q r30 ml4~4r3 .75 film

  1 _:~ f~ ~ h l m3 ' g r 120 g.;' ~5 g t 2 6 . 0 g1< :gtr !5 ~

  1 gr 1 00