Limfni Sistem Abdomena

Embed Size (px)

Text of Limfni Sistem Abdomena

Limfni sistem abdomena i njegov znaaj

Limfni sistem abdomena i njegov znaaj

Visceralni limfni nodusi abdomenaVisceralni limfne noduse abdomena ine: Nodi lymphoidei coeliaci,mesenterici superiores i mesenterici inferiores. Visceralni limfni nodusi su dobili imena po tome iz kojih organa dolaze limfni sudovi to jest po arteriji koja vaskularizuje te organe.

Nodi lymphoidei coealiaci se dele na: nodi lymphoidei gastrici dextri, nodi lymphoidei gastrici sinsitri, nodi lymphoidei gastroomentales dextri i dalje nodi lymphoidei sinistri, pylorici, pancreatici, splenici, pancreaticoduodenales, hepatici.

Nodi lymphoidei mesenterici superior se dele na: nodi lymphoidei juxtaintestinales centrales, ileocaecales, precaecales, tetrocaecales, appendiculares, colici dextri i medii.

Nodi lyphoidei mesenterici inferiories se dele na: nodi lymphoidei colici sinsttri, sigmoidei i rectales superior.

Nodi lymphoeidei coeliaciU nodi lymphoeidei coeliaci dolze limfni sudovi iz malih paraorganskih limfnih nodusa koji lee uz orgabe abdomena koje vaskularizuje truncus coeliacus.To su: eludac,deo duodenuma, jetra, slezina i pankreas.

Nodi lymphoeidei mesenterici superioresNodi lymphoeidi mesenterici superiores prikupljaju odvodne limfne sudove iz malih limfnih nodusa koje vaskularizuje arterija mesenterica superiror.To su : jejuncileum, cekum, ushodni kolon i desna polovina poprenog kolona.

Nodi lymphoeidei mesenterici inferioresNodi lymphoeidei mesenterici inferiores skupljaju limfu iz limfnih nodusa ,koji lee uz organe koje vaskulraziuje arterija mesenterica inferior.

Nodi lymphoidei lumbalesSlabinski limfni nodusi su parijetalni limfni nodusi i oni uz visceralne limfne noduse ine limfne noduse abdomena.Oni lee u retroperitonelnom prostoru abdomena,oko trbune aorte i donje uplje vene.Oni predstavljaju najveu grupu limfnih nodusa abdomena i kroz njih prolazi celokupna limfa podpreanog dela tela.Dele se na tri vee grupe : nodi lumbales sinistri, nodi lumbales dextri i nodi lymphoidei intermedii.

Nodi lymphoidei lumbalesNodi lumbales sinistri lee oko trbune aorte i prema odnosu sa aortom dele se na : nodi lymphoidei preaortici,nodi lymphoidei aoritic laterales i nodi lymphoidei retroaortici.Nodi lymphoidei dextri lee oko uplje vene i prema odnosu sa donjom upljom venom dele se na: nodi lymphoidei precavales,nodi lymphoidei cavales laterale i nodi lymphoidei retrocavales.Nodi lymphoidei intermedii lee izmeu trbune aorte i donje uplje vene.Nodi lymphoidei lumbalesU preaortine,prekavalne i intermedijarne lumbalne limfne noduse dolazi limfa iz svih interperitonealnih i sekundarno retroperiteonalnih organa abdomena.U lateroartinu i laterokavalnu grupu lumbalnih limfnih nodusa dolazi limfa iz svih interperitonealnih organa iz zadnjeg trubnog zida,i iz testisa odnosno ovarijuma.U retroartine i retrokavalne lumbalne limfne noduse dolazi manji broj limfnih sudova iz zadnjeg trbunog zida.Nodi lymphoidei lumabels predstavljaju treu barijeru u odbrani od infekcija organa abdomena.Sabirna limfna stabla abdomenaSabirna limfna stabla abdomena su truncus lumbalis dexter et sinister i trunci intestinales.Truncus lumbalis dexter et sinister nastaju spajanjem odvodnih sudova desne, odnosno leve laterokavalne i lateroaortine grupe slabinskih limfnih nodusa. Uz to truncus lumbalis sinister prima i odvodne sudove iz retroaortinih limfnih nodusa i zbog toga on je jaeg kalibra.Trunci intestnales nastaju spajanjem odvodnih sudova preaortinih, prekavalnih i intermedijarnih slabinskih limfnih nodusa.Ova tri sabirna limfna stabla spajaju se ispred tela prvog slabinskog prljena i grade ductus thoracicus.

Ductus thoracicusDuctus thoracicus je najvei limfni sud limfnog sistema.Kod odraslih najee je dugaak od 38 do 45 cm i ima prosean prenik od 5mm.Truncus lumablis dexter,truncus lumabalis sinister i trunci intestinales spajaju se ispred tela 1. slabinskog prljena i grade ductus thoracicus.Na svom poetku ductus thoracicus je esto proiren i to proirenje se zove cisterna chyli Pecqueti.Visina cisterne chyli Pecqueti obino iznosi 6-7 cm.

Ductus thoracicusDuctus thoracicus prolazi kroz aortin otvor na dijafragmi i penje se ushodno kroz mediastinum posterior et superior izmeu aorte thoracice i vene azygos.Kanal se produuje vertikalno i krivi se iza leve karotidne arterije i leve unutrasnje jugularne vene u nivou C7 da bi se ispraznio u otvor leve vene subclavie i leve jugularne vene, ispod klavikule i blizu ramena.Funkcija ductus-a thoracicus-a se uzrokuje uglavnom pomou disanja i pomou glatkih miia kanala .Na pripoju ductus thoracicusa i vene subclavie imaju dva ventila koja spreavaju da venska krv ue u ductus thoracicus.

Patologija ductusa thoracicusaPrvi znak maligniteta ,posebno u abdomenu je uvean Virchow limfni vor.Virchow n. se nalazi u levoj supraclavicular fossa i esto se u narodu naziva i sedite avola zato to je esto asociran sa pojavom maligniteta.Rak eludca,na primer,moe da ostane asimptomatian dok metastazira, dok je jedno od prvih vidljivih mesta gde tumor metastazira je upravo levi iznad klavikularni limfni vor.Kada se u ductus thoracicusu nae velika koliina limfe ona moe da se akumulira u pleuarnu duplju pa mora da se vri drenaa.SlezinaSlezina je najvei limfoidni organ oveijeg tela. Ona iako obavlja nekoliko izuzetno vanih funkcija nije neophodna za ivot i esto se hirurki odstranjuje ukoliko doe do povrede ili tumora na istoj.Ona uestvuje u regulaiciji celularnog i antigenskog sastava krvi.Slezina je organ sivo-plave boje i meke konzistencije. Veoma je trona i zato moe lako da prsne i dovede do smrotonosih krvarenja.Slezina lei u levom hipohondrijumu u prostoru koji se naziva slezinska loa.Slezinsku lou ograniavaju spreda-eludac, pozadi-levi bubreg, odozgo i spolja dijafragma a odozdo levi ugao kolona.Slezina nije povezana sa limfnim sudovima.

Slezina-anatomijaSlezina ima dve strane: unutranja i ravna strana i spoljanja i konveksna.Slezina ima de ivice: gornja i donja.Slezina ima dva pola:prednji i zadnji pol.

Duina slezine iznosi 12cm, irina 7cm a debljina oko 3.5cm. Teina iznosi oko 150 grama.Svojom konveksnom stranom slezina je prijubljena uz donju stranu leve kupole dijafragme. Preko nje ,slezina je u odnosu sa recessus costodiaphragmaticus plune maramice i sad bazom levog plunog krila.Prednjim delom svoje visceralne strane slezina je prislonjena uz zadnju stranu eluca,od koga je odvojena slezinski pagom burze omentalis. Zadnji deo visceralne strane slezine nalee na prednju stranu levog bubrega i leve nadbubrene lezde,od kojih je odvaja parijetalni peritoneum zadnjeg trbunog zida.

Znaaj limfnog sistema abdomenaLimfni sistem globalno je znaajan za organizam zato to doprema kiseonik i hranljive materije do svih delova tela kao i zbog toga to skuplja tetne materije iz istog i odstranjuje ih.Limfni sistem gradi telesne tenost limfa,limfni sudovi ,limfne lezde i organi.Limfne lezde proizvode limfocite i samim tim imaju veoma vanu ulogu u imunom sistemu organizma.One u abdomenu imaju zato veoma vanu ulogu u imunoj odbrani visceralnih organa kao i u ishrani i odstranjivanju tetnih materija.S obzirom da limfni sistem predstavlja transportni sistem tumori se mogu iriti kroz njega. To je posebno bitno zato to su medijastinalni limfni vorovi su u tesnoj vezi sa abdominalnim limfnim vorovima to olakava irenje tumorskih elija kroz limfu. Ovo je posebno bitno u sluajevima raka jednjaka i eludca. Taj proces se naziva metastaza.Limfni nodusi mogu da zarobe elije raka i tako spree irenje tumora, meutim ako ne uspeju u tome oni predstavljaju pogodno tle za raanje sekundarnog tumora.

HVALA NA PANJIFilip uakovi B4