LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 .Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 .Pengenalan • OWA...

LATIHAN PENGGUNAAN ASASOUTLOOK WEB APP (OWA) 2013

Kandungan

Pengenalan E-mail Calendar(Kalendar) People(Kenalan) Tasks(Tugasan) Menukar KataLaluan

2

Pengenalan

OWAatau namapenuhnyaOutlookWebAppmembolehkan andamenyemake-mel1GovUCanda dalam talian pada bila-bila .OWAkelihatan seperti dan berkongsibeberapa ciri-ciri denganMicrosoftOutlook.Mereka berbeza keranaOutlookWebAppdiaksesmenggunakan pelayar internet,manakalaMicrosoftOutlookdipasangdandijalankan pada komputer.

OWAboleh diakses bila-bilamasadan dimana-manamenggunakan PC,komputer riba,peranti ataumudahalih selagi andamempunyai sambungan Internetdanpelayarinternetterkini

3

Layari email1GovUCmenggunakan alamat:https://webmail.1govuc.gov.my

Tips:Pengguna digalakkan menggunakanbrowserInternetExplorerv9.0ke atas atauGoogleChromever 40.0ke atas

4

LogMasuk

Page 5Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

Pengguna boleh melayari email1GovUCdialamathttps://webmail.1govuc.gov.my

Untuk logmasuk,pengguna perlumemasukkan:

1. UserID1GovUCCth:1govuc\ahmad.mampu

2.Katalaluan 1GovUC

3.Klik SignIn

AntaraMuka OWA2013

Mencipta e-mailbaru

SenaraiFolder

ViewPanePilihanMesej Pilihan(highlighted)

NavigationBar

Namapengguna

Settings

Mesej e-mail

Readingpane6

Peringatan

NavigationBar

7

Mail untukmenguruskane-mailCalendar untukmenguruskanKalendarPeople untukmenguruskankenalan danmembuatkumpulanTasks untukmenguruskan Todolist

E-MAIL

8

Membaca E-Mail

Mencipta e-mailbaru

SenaraiFolder

ViewPanePilihanMesej Pilihan(highlighted)

Mesej e-mail

Readingpane9

Paparan Folder

10

Mencipta danNavigasiantara folder

Favorites:menambahfolderyangkerap digunakandiNameFolder

Kaedah:Dragdan Dropfolder

Folders- Inbox

11

Folders- Drafts

12

Folders SentItems

13

Folders DeletedItems

14

PanelPaparan Pilihan

15Panelpaparan pilihan

PanelPaparan Pilihan

16

Mesej dipaparkan diPanelBacaan dihighlightkan

Barbluemenandakan e-mailyangmasih belumdibaca

Checkmarkmenandakan e-mailsedangdilihat

Klik Red X untukmemadame-mail

Flagmembolehkananda untukmenandakanmesejuntuk susulan

Paparan Pilihan:Contextmenu

17

Klik kanan pada e-mailpilihan akan memaparkancontextmenu

Antarapilihan yangdiberikan adalah: Delete Move Flagforfollowup

Paparan Pilihan:MessageStatusBar

Semua e-mail

E-mailtidak dibaca

E-mailyangditanda

Semua e-mailyangditujukankepada pengguna

18

Menghantar E-mail

19

1. Klik pada butangNewmail

2. Borange-mailakandipaparkan

Menghantar E-mail

20

3.Taipnama pengguna 4.Klik pada Searchcontactsanddirectory

5.Pilih nama &alamat e-mailpengguna yangdikehendaki

Cariannama /e-mailpengguna 1GovUC

Menghantar E-mail

21

6. Namapenggunayangdipilih akandipaparkan

7. Masukkan subjek e-mail

8. Masukkankandungan e-mail

9. Klik butang senduntuk menghantare-mail

Membalas E-mail

22

1. Pilih e-mailyangdikehendaki

2. Klik pada butang Reply,ReplyAllatau Forward

3. Klik pada untuk memaparkanContextMenudengan pilihantambahan

CalendarKalendar

23

Menguruskan Kalendar

Outlookmempunyai pandangankalendar berikut: Day WorkWeek Week Month

24

Calendar:Menjadual Mesyurat

25

1. Klik NewEvent

Masukkan maklumat yangdiperlukan:2. Event3. Location4. Attendees(Senarai

hadirin yangingindiundang ke acara)

5. Date&Time6. Reminder(optional)7. Repeat(optional)8. Maklumatlainberkaitan

acara9. Send

Calendar:Menjadual Mesyuarat

26

Mencari &menambah hadirin

1. Masukkan nama peserta

2. Klik Searchcontactsanddirectory

3. Pilih nama hadirin yangingin diundang

4. Tetapkan Tarikh danMasa untuk mesyuarat tersebut4

Penerima Undangan:Mengesahkan kedatangan

27

Penerima undangan,bolehmengesahkankehadiran dengan klik padaAccept,Tentativeatau Decline

PeopleKenalan Dikenali sebagai Contacts diOWA2010

28

Paparan People

Menambah Kenalan Baru

Direktori Kenalan Senarai Kenalan MaklumatKenalan

Kategori KenalanMengemaskiniKenalan

MenghapuskanKenalan

29

Menambah Kenalan

Untuk menambah kenalan,klik Klik contact

30

Menambah Kenalan

Lengkapkan maklumat yangberkenaan Klik butang + untukmenambahmaklumat Klik Save

31

Paparan Kenalan

32

Kenalan berjaya ditambah

Kenalan AddressBooks

33

AddressBookPeribadi

GlobalAddressBook(GAL)- Senarai semua pengguna1GovUC

1.Klik >> untuk memaparkandirektori kenalan

Menambah KumpulanKenalan

Untuk menambah kumpulankenalan,klik Klik group

34

Menambah KumpulanKenalan

Lengkapkan maklumat yangberkenaan Masukkan nama kumpulan Buat carian kenalan &tambah Klik Save

35

Paparan KumpulanKenalan

KumpulanKenalan Berjayaditambah 36

TasksTugasan

37

Paparan Tugasan

38

Klik NewTasksuntukmenambah tugasan

Kategori tugasanMenuBartugasan

Menambah Tugasan

39

1. Klik NewTask

2. Masukkan Subject

3. Tetapkan DueDate

4. Klik Showmoredetailsuntukmemasukkan tambahan

5. Masukkan perkara berkenaantugasan tersebut

Tugasan +E-mailyangditandakan

40

E-mailyangditandakan

Tugasan yangdiwujudkan

Menukar KataLaluan

41

Menukar KataLaluan

42

1.Klik pada Options

2.Klik ChangePassword

3.Masukkan katalaluan sekarang &baru4.Klik Save

43