Laporan Karya Tulis Kunjungan Ilmiah

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Laporan Karya Tulis Kunjungan Ilmiah

  1/14

  BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU

  (BBPBAP) JEPARA

  Oleh :

  Devita Kharsen (BA!"#)

  A$anah N%r Isnaini (BA!"!&)

  'ii ar*ianti (BA!"&+)

  An*hiani Saras Ati Ri,a*i (BA!")

   N%r Bas-.r. (BA!"/&)

  S%0iart. (BA!"/#)

  KEMEN1ERIAN RISE1 1EKNOLOGI DAN PENDIDIKAN 1INGGI

  UNI2ERSI1AS JENDERAL SOEDIRMAN

  'AKUL1AS BIOLOGI

  PROGRAM S1UDI DIII PENGELOLAAN SUMBERDAYA

  PERIKANAN

  PUR3OKER1O

  &!"4&!#

 • 8/18/2019 Laporan Karya Tulis Kunjungan Ilmiah

  2/14

  KATA PENGANTAR 

    P%5i *an s,%-%r -a$i %6a7-an -e7a*a Allah S31 ,an0 telah $eli$7ah-an

  rah$at serta hi*a,ah8N,a9 sehin00a 7en,%s%nan La7.ran K%n5%n0an Il$iah *i

  Balai Besar Pen0e$an0an B%*i*a,a Air Pa,a% (BBPBAP) ini *a7at

  terselesai-an *en0an ai- tan7a -en*ala; A*a7%n 7en,%s%nan La7.ran K%n5%n0an

  Il$iah ini er*asar-an *ata8*ata ,an0 *i7er.leh sela$a $ela-%-an K%n5%n0an

  Il$iah9 %-%

 • 8/18/2019 Laporan Karya Tulis Kunjungan Ilmiah

  3/14

  BAB I

  PENDAHULUAN

  1.1 Latar Belakang

  Latar ela-an0 *ia*a-an,a -%n5%n0an il$iah ini a0ar 7en%lis $en0enal

  *%nia -er5a; Selain it% 7en%lis *a7at $en0etah%i leih 5a%h tentan0 6ara -er5a ,an0

   era*a *ite$7at -%n5%n0an il$iah9 -e*isi7linan *ala$ lin0-%n0an -er5a9 tata

  terti -er5a9 7eralatan< 7eralatan 6an00ih ,an0 $en*%-%n0 7r.ses -er5a serta

   7en0el.laan se6ara lan0s%n0 *ala$ li0-%7 *%nia -er5a;

  Pen%lis 5%0a *ihara7-an ti*a- han,a $en0an00a7 -%n5%n0an il$iah

  sea0ai sarana re-reasi9 $elain-an -%n5%n0an il$iah ini *ihara7-an *a7at er0%na

  sea0ai sarana ela5ar *an $ena$ah 7en0etah%an *ala$ $en0etah%i *%nia -er5a

  ,an0 ses%n00%hn,a;

  K%n5%n0an il$iah *i7ilih %nt%- $ena$ah 7en0ala$an 7en%lis tentan0

  *%nia -er5a; Pen%lis *it%nt%t %nt%- a-ti $en00ali in.r$asi tentan0 -%n5%n0an

  il$aiah %nt%- $e$7er.leh 7en0etah%an tentan0 *%nia 7eri-anan; K%n5%n0an

  il$iah *ila-%-an %nt%- $e$eri-an 0a$aran -e7a*a 7en%lis tentan0 in*%stri*an 7r.ses 7r.*%-si *i i*an0 isnis *an $ana0e$en; Pen%lis har%s

  $e$an*in0-an 7r.ses 7r.*%-si *i*%nia -er5a *en0an il$% ,an0 *i7er.leh *i

   7er-%liahan; Pen%lis *i=a5i-an $e$%at la7.ran atas in.r$asi ,an0 *i7er.leh

  sela$a -%n5%n0an il$iah tentan0 alai ,an0 ersan0-%tan;

  1.2 Tujuan

  A*a eera7a t%5%an *ia*a-ann,a -%n5%n0an il$iah a0i 7en%lis sea0ai eri-%t :

  !;  Me$7erl%as 7en0atah%an 7en%lis $en0enai lin0-%n0an *%nia -er5a;

  &;  Men*.r.n0 7en%lis a0ar $e$7%n,ai $inat e-er5a *i 7er%sahaan;

  /;  Me$eri in.r$asi tentan0 6ara -er5a *an tena0a -er5a *i 7er%sahaan;

  +;  Men*.r.n0 7en%lis a0ar $e$7%n,ai rasa -e*isi7linan *an tan00%n0 5a=a;

  ";  Me$ant% 7en%lis $ela-sana-an 7r.0ra$ *i-lat;

 • 8/18/2019 Laporan Karya Tulis Kunjungan Ilmiah

  4/14

  BAB IIPEMBAHASAN

  2.1 Sejarah Bala Be!ar Penge"#angan Bu$$a%a Ar Pa%au &e'ara

  Rentan0 se5arah Balai Besar Pen0e$an0an B%*i*a,a Air Pa,a% Je7ara

  *a7at *i-ata-an *i$%lai 7a*a tah%n !?@!9 *ia=ali *en0an er*irin,a le$a0a

  Resear6h enter U*an0 (RU) ,an0 se6ara hierar-hi era*a *i a=ah Ba*an

  Penelitian *an Pen0e$an0an Peri-anan9 De7arte$en Pertanian; Sasaran

  %ta$an,a a*alah $eneliti si-l%s hi*%7 %*an0 =in*% ( Penaeus

  monodon) *ari 7r.ses -e$atan0an tel%r (0.na*)9 7er-e$an0an larva hin00a

  *e=asa se6ara ter-en*ali %nt%- selan5%tn,a *i%*i*a,a-an *i ta$a-;

  Pa*a tah%n !?@ er*asar-an SK Menteri Pertanian RI N.; :

  /#4K7ts4Or04"4!?@ tentan0 s%s%nan .r0anisasi *an tata la-sana alai9 telah

  *iat%r *an *iteta7-an le$a0a ,an0 se$%la erna$a Resear6h enter U*an0

  $en5a*i Balai B%*i*a,a Air Pa,a% (BBAP); BBAP Je7ara ini $er%7a-an Unit

  Pela-sana 1e-nis (UP1) ,an0 era*a *ia=ah Dire-t.rat Jen*eral Peri-anan9

  De7arte$en Pertanian; Seirin0 *en0an 7er-e$an0an -e$a5%an te-n.l.0i

  a-%a-%lt%r9 *i$ana -.$.*itas ,an0 *i-e$an0-an ti*a- han,a teratas 7a*a

  %*an0 =in*% sa5a9 teta7i 5%0a -.$.*itas i-an ersiri79 e-in.*er$ata *an $.l%s-a

  air;

  Pa*a 7eri.*e ini BBAP Je7ara telah erhasil $en.reh-an 7restasi

  0e$ilan0 ,an0 $en5a*i 7en*.r.n0 a0i 7er-e$an0an in*%stri %*an0 se6ara

  nasi.nal; Keerhasilan ,an0 *iraih a*alah *en0an *itera7-ann,a te-ni- 

   7e$atan0an 0.na* in*%- %*an0 *en0an 6ara alasi $ata9 sehin00a hal terse%t

  *a7at $en0atasi -es%litan 7en,e*iaan in*%- $atan0 tel%r ,an0 7a*a $asa it%$er%7a-an $asalah ,an0 seri%s; Den0an -eerhasilan 7ene$%an te-ni- alasi

  $ata terse%t telah er7en0ar%h 7.siti terha*a7 7en0e$an0an %saha

   7e$enihan (hat6her,);

  Selan5%tn,a9 selain -eerhasilan *ala$ hal te-ni- alasi $ata9 7a*a

   7eri.*e !?@?8!? BBAP Je7ara 5%0a telah erhasil $ela-%-an 7en0-a5ian

  te-n.l.0i 7e$enihan %*an0 s-ala r%$ah tan00a (a6-,ar* hat6her,); Dala$

  =a-t% ,an0 sin0-at %saha a6-,ar* hat6her, ini telah er-e$an0 *an

 • 8/18/2019 Laporan Karya Tulis Kunjungan Ilmiah

  5/14

  $enin0-at-an 7en*a7atan $as,ara-at 7esisir C nela,an se-itar Je7ara; Se5a- 

  tah%n !??/ %saha ini $%lai er-e$an0 -e *aerah8*aerah lain *i In*.nesia;

  Pa*a era $asa -e7e$i$7inan Presi*en K; A*%lrah$an 3ahi*9 telah

  *ient%- De7arte$en E-s7l.rasi La%t *an Peri-anan ,an0 $er%7a-an 6i-al a-al

  Ke$enterian Kela%tan *an Peri-anan; in00a a-hirn,a er*asar-an SK Menteri

  Kela%tan *an Peri-anan N.;: 4MEN4&!9 BBAP Je7ara $en0ala$i

   7er%ahan na$a C stat%s (esel.nisasi) $en5a*i Balai Besar Pen0e$an0an

  B%*i*a,a Air Pa,a% (BBPBAP)9 7enin0-atan stat%s *ari esel.n III $en5a*i esel.n

  II; Ke*%*%-an BBPBAP Je7ara $er%7a-an Unit Pela-sana 1e-nis ,an0 se6ara

  a*$inistrati *an te-nis ertan00%n0 5a=a 7a*a Dire-t.rat Jen*eral Peri-anan

  B%*i*a,a9 Ke$enterian Kela%tan C Peri-anan;

  2.2 (! $an M!

  Balai Besar Pen0e$an0an B%*i*a,a Air Pa,a% (BBPBAP)9 $e$ili-i visi

  *an $isi sea0ai eri-%t :

  a; 2isi :

  Pen0hasil te-n.l.0i %*i*a,a air 7a,a% ,an0 in.vati9 a*a7ti %nt%- $e=%5%*-an

   7enin0-atan 7r.*%-si ,an0 er*a,a sain09 ra$ah lin0-%n0an *an er-elan5%tan

   ; Misi :

  Menin0-at-an -ere-a,asaan *an la,anan 7ri$a *ala$ 7enera7an siste$

   %*i*a,a air 7a,a% ,an0 ee-ti9 eisien *an $en0%nt%n0-an ;

 • 8/18/2019 Laporan Karya Tulis Kunjungan Ilmiah

  6/14

  2.) Tuga! $an *ung! Bala

  BBPBAP $e$7%n,ai t%0as $ela-sana-an 7en0e$an0an *an 7enera7an

  te-ni- 7erenihan9 7e$%*i*a,aan9 7en0el.laan -esehatan i-an *an 7elestarian

  lin0-%n0an %*i*a,a+ *iantaran,a sea0ai eri-%t :

  !; I*entii-asi *an 7er%$%san 7r.0ra$ 7en0e$an0an te-ni- 

   %*i*a,a air 7a,a%;

  &; Pen0a=asan 7erenihan9 7e$%*i*a,aan i-an9 serta 7en0en*alian

  ha$a *an 7en,a-it i-an;

  /; Pen0%5ian stan*ar* 7erenihan9 7e$%*i*a,aan i-an9 alat9 $esin9

  *an te-ni- 7erenihan;

  +; Pela-sanaan 7r.*%-si9 7en0el.laan in*%- 5enis9 in*%- *asar %r%san

  tata %saha *an r%$ah tan00a;

 • 8/18/2019 Laporan Karya Tulis Kunjungan Ilmiah

  7/14

  "; Pen0e$an0an te-ni- *an 7en0%5ian stan*ar* 7en0en*alian

  lin0-%n0an9 s%$er*a,a in*%- *an enih9 siste$ in.r$asi *an

   7%li-asi 7e$%*i*a,aan;

  #; Pen0el.laan siste$ 5arin0an la.rat.ri%$ 7en0%5i9 7en0a=asan

   7erenihan *an 7e$%*i*a,aan i-an;

  @; 1e$7at 7en*i*i-an 6al.n tena0a -er5a ahli $a*,a9 sar5ana9

  $a0ister *an *.6t.r *ala$ il$% 7erairan;

  ; P%sat in.r$asi il$% *an te-n.l.0i 7eri-anan %*i*a,a;

  ?; P%sat 7en,e*iaan tena0a ahli %nt%- s%7ervise te-nis %saha

   %*i*a,a;

  !; P%sat 5asa la,anan analisis la.rat.ri%$;

  2., Sarana $an 'ra!arana #ala

  Balai $e$ili-i sarana *an 7rasarana ,an0 er0%na %nt%- $en*%-%n0 sel%r%h

  -e0iatan BBPBAP Je7ara; Sarana *an 7rasarana ,an0 telah *i$ili-i .leh

  BBPBAP %nt%- $en*%-%n0 sel%r%h -e0iatan *ialai sa$7ai *en0an tah%n &

  $eli7%ti;

  at6her,

  Dala$ $ela-sana-an -e0iatan 7erenihan (i-an *an %*an0) ,an0 $eli7%ti

  -e0iatan 7e$eliharaan in*%- *an larva9 7en,e*iaan 7a-an (hi*%7 *an %atan)

  serta -esehatan i-an *an lin0-%n0an9 sarana *an 7rasarana ,an0 terse*ia er%7a

   a-9 hat6her, in*..r $a%7%n .%t*..r serta saranan 7rasarana lainn,a sea0ai

   eri-%t :

  -ut$r Hat/her% u$ang

  • Ba- 7en0en*a7an air la%t : & Unit

  • Ba- san* ilter air la%t : & Unit

  • Ba- stirilisasi air la%t : & Unit

 • 8/18/2019 Laporan Karya Tulis Kunjungan Ilmiah

  8/14

  • Ba- t.=er air la%t : ! Unit

  • Ba- tan*.n air la%t : & Unit

  • Ba- tan*.n air ta=ar : & Unit

  • Ba- $ini hat6her, : # Unit

  • Ba- larva %*an0 : # Unit

  • Ba- arte$ia *e=asa : ! Unit

  • Ba- %lat in*%- %*an0 : / Unit

  • Ba- -.ta- in*%- %*an0 : ? Unit

  • Ba- -e6il 7e$i5ahan in*%- %*an0 : " Unit

  • Ba- Besar Pe$i5ahan In*%- U*an0 : & Unit

  In$r NSB0

  • Ba- a$ili (larva %*an0) : ! Unit

  • Ba- esar in*%- %*an0 : + Unit

  • Ba- -e6il in*%- %*an0 : ? Unit

  • Ba- t.=er air la%t : & Unit

  • Ba- 7ena$7%n0an -.ta- : + Unit

  • Ba- 7ena$7%n0an %lat : ! Unit

  • Ba- %lat in*%- -era7% : / Unit

  Pe"#enhan EE

  • Ba- in*%- %*an0 : " Unit

  • Ba- in*%- -era7%4-a-a7 : !+ Unit

  Ba- 7lan-t.n in*..r : Unit

  • Ba- -e7itin0 ra5%n0an : # Unit

  • Ba- larva i-an : & Unit

  • Ba- 7lan-t.n .%t*..r : @ Unit

  • Ba- in*%- -era7% : + Unit

  • Ba- in*%- aal.n : ! Unit

  • Ba- larva aal.n : ! Unit

  Ba- 7e$enihan i-an4-e7itin0 : !& Unit

 • 8/18/2019 Laporan Karya Tulis Kunjungan Ilmiah

  9/14

  • Ba- t.=er : ! Unit

  • Ba- 7ena$7%n0an %lat : # Unit

  • Ba- in*%- i-an : # Unit

  • Ba- 7ena$7%n0an -.ta- : + Unit

  • San* ilter : & Unit

  • Ba- li$ah : & Unit

  • La.rat.ri%$ 7a-an %atan :!Unit

  Sarana 'enunjang la# #a!ah

  • Ba- ier -.ta- -e6il : + B%ah

  • Ba- ier %lat : /# B%ah

  • Ba- 7ena$7%n0an 7a-an %atan : ! Unit

  • Ba- et.n l%ar 7a-an %atan : " Unit

  • Ba- et.n *ala$ 7a-an %atan : & Unit

  La#ratru" 'akan ala"

  • Ba- %lat -e6il : " B%ah

  • Ba- %lat se*an0 : / B%ah

  • Ba- %lat esar : !/ B%ah

  • Ba- -.ta- : " B%ah

  • A-%ari%$ : # B%ah

  La#ratru" ha"a $an 'en%akt

  • Ba- %lat se*an0 : " B%ah

  • Ba- ier .val : & B%ah

  • A-%ari%$ -e6il : !+ B%ah

  • A-%ari%$ se*an0 : #& B%ah

  • A-%ari%$ esar : !/ B%ah

 • 8/18/2019 Laporan Karya Tulis Kunjungan Ilmiah

  10/14

  La#ratru" *!ka k"a lngkungan

  • Ba- ier -.ta- esar : / B%ah

  • Ba- ier -.ta- -e6il : & B%ah

  • Ba- et.n l%ar 7a-an %atan : & Unit

  Ta"#ak 

  Ke0iatan 7enera7an te-n.l.0i %*i*a,a47e$esaran i-an9 %*an0 *an

  -.$.*itas lain terse*ia 7eta-an ta$a- *en0an rin6ian sea0ai eri-%t :

  • 1an*.n : 9! a

  • ta$a- 7r.*%-si : &"9!+ a

  • sal%ran : !9#+ a

  •  5alan : "9"" a

  •  7e$atan04tal%* : ?9+? a

  • ta$a- n.n 7r.*%-ti : ?9& a se*an0-an sarana 7en%n5an0 .7erasi.nal

  ta$a- er%7a

  •  7.$7a air : // %nit

  • -in6ir 0an*a : +# %nit

  • -in6ir 0an*a : /# %nit

  •  7.$7a *iesel : & %nit

  La#ratru"

  Beera7a %nit la.rat.ri%$ telah *i.7erasi.nal-an 0%na $en%n5an0

   7en6a7aian 7r.*%-si *an 7enera7an te-ni- %*i*a,a er=a=asan lin0-%n0an;

  La.rat.ri%$ terse%t $eli7%ti:

 • 8/18/2019 Laporan Karya Tulis Kunjungan Ilmiah

  11/14

  • La.rat.ri%$ 7a-an : & %nit

  • La.rat.ri%$ -esehatan i-an *an lin0-%n0an : & %nit

  &arnganL!trk 

  Listri- a*alah sarana vital *an $er%7a-an salah sat% 7en*%-%n0 %ta$a

  -e0iatan alai se6ara %$%$; Listri- *i7erl%-an se6ara ter%s $ener%s sela$a &+

   5a$; Pe$an0-it tena0a listri- ,an0 *i0%na-an erasal *ari 5arin0an PLN *en0an

  *a,a ter7asan0 seesar !+@ K2A *an !?@ K2A *en0an 7an5an0 5arin0an " $9

  # %ah Genset $asin08$asin0 *en0an *a,a !" K2A (& %ah)9 K2A (!

   %ah4r%sa- rin0an)9 &" K2A (! %ah)9 !&" K2A (! %ah) ,an0 *i0%na-an %nt%- 

  $enan00%lan0i se=a-t%8=a-t% aliran listri- PLN $en0ala$i 0an00%an47a*a$;

  &arngan Ar Taar $an Ar Laut

  Air ta=ar *an air la%t $er%7a-an -e%t%han %ta$a *ala$ -e0iatan

   7erenihan *an 7e$esaran; BBPBAP Je7ara $e$ili-i 5arin0an air ta=ar *ala$

  -.$7le- 7erenihan9 7er-ant.ran *an r%$ah tan00a se7an5an0 !; $ *en0an

  tan*.n air *an 7.$7a; Jarin0an air la%t *i0%na-an %nt%- $ens%7lai -e%t%han *i

   7erenihan serta la.rat.ri%$ se7an5an0 &;" $ ,an0 *ilen0-a7i *en0an tan*.n9

  t.=er serta 5arin0an aerasi;

 • 8/18/2019 Laporan Karya Tulis Kunjungan Ilmiah

  12/14

  BAB III

  PENUTUP

  ).1 Ke!"'ulan

  Ber*asar-an 7a*a hasil 7e$ahasan 7en%lis $en,i$7%l-an ah=a Balai

  Besar Pen0e$an0an B%*i*a,a Air Pa,a% (BBPBAP) ,an0 terleta- *i *aerah

  Je7ara ini telah $en0ala$i eera7a -ali 7er%ahan na$a; Balai Besar 

  Pen0e$an0an B%*i*a,a Air Pa,a% 7a*a a=al er*irin,a $er%7a-an le$a0a

  Resear6h enter U*an0 (RU) -e$%*ian er0anti na$a $en5a*i Balai B%*i*a,a

  Air Pa,a% (BBAP)9 hin00a ,an0 tera-hir $en5a*i Balai Besar Pen0e$an0an

  B%*i*a,a Air Pa,a% (BBPBAP); Selain it%9 7a*a a=al er*irin,a BBPBAP

  $e$ili-i sasaran %ta$a ,ait% $eneliti si-l%s hi*%7 %*an0 =in*% ( Penaeus

  monodon) *ari 7r.ses -e$atan0an tel%r (0.na*)9 7er-e$an0an larva hin00a

  *e=asa se6ara ter-en*ali %nt%- selan5%tn,a *i%*i*a,a-an *i ta$a-; Seirin0

  *en0an 7er-e$an0an -e$a5%an te-n.l.0i a-%a-%lt%r9 *i$ana -.$.*itas ,an0

  *i-e$an0-an ti*a- han,a teratas 7a*a %*an0 =in*% sa5a9 teta7i 5%0a -.$.*itas

  i-an ersiri79 e-in.*er$ata *an $.l%s-a air;

 • 8/18/2019 Laporan Karya Tulis Kunjungan Ilmiah

  13/14

  La$7iran

 • 8/18/2019 Laporan Karya Tulis Kunjungan Ilmiah

  14/14