64

Kung Fu - Arta Pumnului

Embed Size (px)

Citation preview

EDITlIRA. jrJl£(~llQEfl®@-1991....

Copc:rta

Adriana Popescu.~

Liviu Tilic(lArta PumouJui

Copyright © 1990-Editura FLAlviENGO

SPORT?. ARTA? "\

'"Gong (K~"g)Fu nu este un joc.£.ste,o '8rUdemare indeminarecare,fo'os;t~'ln mod gril~it de

cMreo.pers()ana neantrenstalpoate/imorfala",

PETER TANG

PotJ;ivit unol' a:firm.a.tii.reii».da.cultul'islInu!.sauartele marliale.au' fost in afara '"legH pc Vll"cmeadi~tatU:'Cii eomuniste. Ma.l"tjra.jul. ce diii::eu~-ge din totm&imulte ~iolllenii lUlU' praebcieare aT Ii ~:n/ut , intf'~utulapropi&t. tt.n ca,racter prohibitiv . este 0.• 'h ••. , 'J" e "9" ..~" '1 "te mea 'specu ~u:va .loartCna ~~oQa " II. ~apt •d.omeniilemen~i(jljlatemai $US, de~i :on au a~'ut uncadrulegpJ, sau. t'ond.urile neees~re , au fost:, tCOltu~i

prezente :io y~atanoastra: . fHnd' chiaJ' sprijinit'c parlin!., Voh.l.mui' def?!ta va introduce ~natnlosfera (Iura a~lo[' mardifi~ile' practici ~i antrenamcnte.Luptatorld~e Gong Futrebuie sa. "iriteleaga , deiabuninceput ,inC'ompatibiHtatea posturii de, agresor .en ~eeastaade"'arat~. ,l.lrta, ~ EL fin trehuie sa b.ca ri;iu altorapentru pr9priile-iav.ultaje. considera~ia ~i respcll:\tuldeosebit fa~a de l'adn~i,pr()f~sor;i ;trebuiescimbinateen Qcrolite •." copiil()t'~d a ~lor ,slaM bl general . Gatade l'upta in situalHlc. de infclfiOl\itate .•.singurele 1n careCodulMoral a,l Gong Fu ii permite si. ripostcze ­fl.uldamcntal pI'(~gatit l'~cntrup'~)sturade autoaparare ,elevsau ma,cstnt ; aba sa.UlJut.~rnie, este, preferabil sase situc1)c nmnai de J.,a.J;'tea dt'cptatii .(~i'ci~tunci dnd

,

,It:villt~ iJlr1"a(~lo'"va fi gl"e'~ de contraearat si iufinltmai gJ"CU - de neutralizat. Toemai d.e Deeca.abordarea'H.'.CStOJ" anU'enamcnte, estc bine sa se faea subl'ndr'un"larea un or inslruclori.

ExcrcitiHe indi'\'iduale pot tta rezull.ate Coane bune.da •.. numai in cazul oanu~nilor if1.t·uitivi. si a carormOliva~ie plliil.;i(~ain.,iala (:ste menlinuta in spirilula'\'enismentelor dale nlai sus.

Majoril1uca cxerdtiilo.· au in ,:ederc 0 rC:l.istcntadeosebita a organismuiui. .

Paradoxal - "ARTA t·UMNULUI" - ItU cste 0 carte aviolcn~ci.ca n;u oferl c,'cntua!ilor "brllau~i". Inclode~iguf'(~de a~ll)i.«nbori adv('I"sarii. ci ilustn:an\. in pdmulrind. antrerUinlC.~nte prin (~are p.'opriul organisul po::.nerCCt'I)~ionn cele loa; puternice lovituri. fadi ea aec';{casa fie cauzatOare de IC7.iuni.

Rczuhatdc finale sint dtmUlc de "CARTEARECORDlJRILOR". Cine '\'a a'\'ea t.enacitatea sa pr-actice.isi va cali enorm organismul. iar pentru cei neinitiatiperCorman,clc ':or p!tr'ea uluitoare. ' ,

R(~Vl;nind fa llliTcbarilc ptl C,3H'. ni Ie-anl propu~; <140<la ~nccput: [ Ceeste Kung Fu? 1Sport? A!"i:a'? en chinezv-al' raspuude ~irnpl\l: "lJn trlOtl dc ·viata" .

.?

u"a0iCeoctt

CVPRlNS

PARTEA a I-a : ABILITATEATARUSUL1J1 IN POZITIA·CALARETULUI DIN SHAOLIN •..••.••• pag.l

PARTEA II II-a: ANTRENAMENTULTARUS\JLUIDINSHAOLIN DE SUO ••••.•.••••••••.• P-2.'

11.1.T,,"usw ell pietre.· •••••••••.•••••.••••••••.••••. paR'?IL2. TAru~ul triunghi .•••••••••••••• _ •••••••••••• _pag.S11.3. ·Tli,1"Uf11I Met Ilua ••••••••••••..•••.•••••••.•• pag.8n.4. Tl.ru~ Pisica-Tigru. ~••••.••.•••.•..•••.••••• pa.g.9PARTE A anI-a: METODEDE INTARIRE A REZISTENTEI

CORPULUI LA LOVITURI .•••••• , ••.. j)$.g.n 'IfI.I. Metoda Sllnd Uni"it ••••••• ~• '.•••••••••.••••• _p~g.a111.2. Corp· de diQIJUUIl ••••••• ,••••••••••••••••••••• p<llg.lS

111.3.C4ma,a de flli!i- •••••••••••••••••••••••••••••. pag-.26. m.3.1; Lovitwi brat tn bral- ••••••••••.•••••.••... j}lIg.26IILJ.2. Lovitun gambA tntamblL •••••••••••.•••.••. flag.:!8111.3.3.Ciocnirea ~erilor •••••••••••••••• '•••.••.. pag.29

,111.3.4. Cioenirea .pieptului•••• '•• ~ •••••••••••••••••• pag.29IIl.J.5. Ext!rciti1 pentru a suporta lovituri de picior in c(\ast<--pi<~.J()III.3.6. Exerdtil.~ntru a suporta, lovitUli"i in pi"pt ~j Ilbdom •.•n ' 1".]1III.3-1. Exerd,iipentru a suporta lovituri tn spate ...••••. p!1g.31111.3.8. Lo ••itwi de ?idor In gambA. ~i coapsL ••••••••••. pa.g.3311l.J.9. Exenarea peMru a suporta lovituri in parte a antet'i~'RrA

a coapselor •••••••••••••••. ' •••••••.••••.. p3g.34III.J.IO.Exercitit pentru stJporta. lovituri fa c,ap••••••••.. ,pll.g.14111.3.11.Exercitii pentru a3iuporta lovlturi \0 coate ~j genuncbi p.J;;In.J.ll. PQlma nisip dte ffe-r ••••••••••••••••.•••.. fUl.g31

PARTEA II IV-a: METODE DE EXERSARE A ABILITATII PALMELORIV.I. PAl ••'-1A N1SJP DE FIER ••••••.•••••••••.••••• ,plig.3<1IV.2. lrrllNA FRUNZA DE !3A"~fBUS •••••••••••••••••.. p,,~.44IV.3. Mtml ca.re rupe ~o1.r·amid:J, .•.•••••••••••••••• , ••• p••g.45PARTEA a V-a : METODA DE; EXERSARF A ABILITATU Df'GETELORV.I. Flot:lrt in degete. ••.••••••••••••••.•••••.•••.•••• ~.g.46V.2, Apucarea ulciorului ••••••.•.••••••••••••••••••..• ,pll.g.41VS. Degetul lan('e. Q.urie •••••••••••••••••• ; ••••••••••• pag.4?''\'.4. InserVIii. mlinii. , ••••••••••••••••.•.••••••••••.•.. pag.48PAR"rEA a VI-a: METODA DE EXERSARE A ABILITATII BRATELORVI.l. Rostogolirea lemnului pe brale •••••••••••••••.•..•. p:ag.50VI.2. Braful de fier .•. ' • '.' •••••.•..•••••.. '......•••. pag.SO

II

1\

II

I"

I

_-__ ~- __ ......l

-.. ' .....'. 'PARTEA ~tNttI'

Abilitatea. .. taru$'ului"'in p~n.ifia.eat~.'lCetu!u.idin.....'.' ' ... Sllaoiin, , .'

(~aoliri l\'la.Bu Zhuang Go~g)de Zou Qingfeng

~Stit1dtii.rusne$te una dinLr.e metodele de baza din 'rVushu.Exist! [oarte multe pozitii. dar efecte!i3S1nt aproape identice, Laateurmlirind reglarea funer-iilor orga.nisrimbi, imbuniitiitirea. condit-ieifince. mlirirea bapRdt~~ii dE.' rczistf:mj:!'t In. imboln11viri ~~i,prin

aceasta,ajungind Ia mentilwrea san::lt~tiii: ~iecare.in funct;ie d(~soo-'''iPlll nrmil.r; t l5."ltrenamenl. de

j'j r,"\'" .-1" t;~·'i f=;"'~ 1-,r~h t t :""lo 1 i"~).' ~ 'dv!"d,,,, .z'~<"'. !"V" C ,,- e,sE, 0.~~- IposturIt potrrvtta.

~'~r::::> II A.ici va. voni prezenta.. :\ IantremUneUtl.ll ..tt.".i. l'U$t!lH.'iin·MAB. V,I ~ ~jYJtri\'ii in special adolescenliilor ;;i\¥ .~~) ~adul~iilorcl! unfizlc puter11ie.~\4 V \ ~. Trlw;ml ln pozitia dlH1.re~uluiI r:J 'cl ~i.~t1ini.t In fi~i?are.~Go;aHt ~e tip~l"""_.-~"""",,,,,,,,=.,,,, .••.,J Shaohn, In, Dluna. ca a1e

C<1.racteristicile de dezvoltare a stabilitatii po:z.itiilor, a soIiditrtJ:ii §iputerii tttacurilor, darmni ales constit~lie u:rH~l din exercitiile debaza pentru amp1.ificarea puterii picioarelor. In $haolin exista 0

'.,~v. . t.• c~ .... ,- oJ - '.I> -A'"v, "'l"I'llC1l{LL'care Sp1.11W : me n-lt practlc;u, Sit steil. mal .mtll taruJ.In exersarea taru.~Hll.i.i in " poziria' caH1.retului ", 1a iIiceput pute~i

tine picioa·re1e llj:or deptlnrtt0. Jnpozitie ma.illlaltK. Dupa "lrltiirirea. fo.qei in picioare, exerslc1ti " antrenamentuI Jani~·alu.i In pozi~iacala.re~ul11ieu pa.tru orizontale".

l.po:s:tura ; in pozitia " clUareiului en patru Ol.·lzontale ", soexecuta gherHl.lirea.,plni:\. ce coapseb ajung)a orizontam, paralele ellsoint ." i

ARTA PUMNULUI

Talpile pe aceea~i linie.dep~.rtate,la 0 distanli aproximativ egala eutrei lungimi de talp~. genunchii indoiti incr-o pozitie semighemuitrL,coapsele orizontale, vrrfurile piciorelor u~or 'rasucite spre interior~degetelepreseazll in sol, centrul degreutate trebuie sa. cad[ 1nmijlocul dist..~nlei dintre ta.lpile picioarelor.Genunchii se desfac inafara,pentru ea proiee~ia lor sa fie perpendiculara pe vi'rfUli Capu1drept, gitulvertical pieptul 'ln~unti'u (adieaeste cawt tlatum!. ilUbombat ), zona lonibara dreapta. bazinul impins inainw, umeriica.zu~i. Bra~ele eu caatele indoite sint trase in fa~a pieptului, enpalmele oblic in ;os, degetele l1lijlocii unul spre c.ela.lalt, celelaltedegete u~or desflicute. m1i11ilesint fa aeela~i nivel ell llmerii.

Ochii privesc virfurile degetelor mijlocii.2. Metode de relaxuf'e a lnu!}chilor : inainte de a lncepe

exersarea. nu numai ca trehuie sa va relaxa!i la maximummusculatura Intregului corp, dar spiritui trebuie sa fie interioritat.La incepiitori, apare fo~rte .u)ior oboseala ~i, de aceea. spiritul ~imu~chii intra intr-o stare de tensivne deiavorabillL Puteti folosiimetoda de relaxare pe poqiuni de Ia cre~tetul capu1ui spre git.urneri,brale. mlini. apoi piept,t.alje,~oIduri, coapse, gambe ~i,1n final,iabele' picioarelor, ajungind 1a starea cea mai.: minunatlt de·antrenarnent - relaxat. cufundat, stabiI $i ferm. In acela~i timp,trebuie ca .spiritul sli fie concentrat sa nuprimeasca nici-·oinfluen~a din lumea exterioant. 0 stare buna de spirit va. face enrezultatele sa fie remarcabile. De aceea. -relaxarea este lucrulpregatitor pentru a sta ~am$~i de asemenea este chaiR acesteimetade.

3. Gindirea ~i rcspiratia : in timpul exersarii, ginduriletrebuie s1 fie concentrate pe Da.ntian ...:CtlJlpul piluiei longeviUtfii(Dantian-ul indica regiunea de In. intersecria liniiIor din puncteleHuiyin - Perineu si Qihai :..i\b.rea de Energie. situata la doua degete ­sub ombilic). La inceput, gindire?- ~i respinqia pot fi rnenJ;inuteintr-o stare de lini~te interioara., in stare de veghe, realizind Iini§teaprofundel. vidul mental. spiriwl de pazel in hl.terior. Respit'a~ia este

AR T.t\ PUMNULUI 3--naturaHl. la inceput.apoi,dupa () pcrioada. detimp,se trece In.respira\ia. abd()minal~ . Acest tip de respirarie este foarteavantajoasa pentru cre~terea volumului pulmonar.

Odam ajun~ aid I puteti trece In· exersarea gindirii princonducerea. Qi-ului (a aerulul, a energici vitale,.1t suflului vital).

Gnd inspira,i, imagina~i-vfi dI. aeml din· nas trece pini'\. inparten. subombilicaHi a abdomenului ( adica 'in DRtltian ), iar dupa. (Iscurta 6prire este expirat natural ~i este condus inapoi spre nasafara.. f1). timpul. efectulirii respiratiilor. trebuie sa: fi~i aten~i sarespjn},~i lent ~i fin, profund ~iprelung,continuu 5i uniform.

4-. PostUl-a ~i timpul : pute~iexersain odce loe lini$tit cuaer proa.spat, nepoiuat Timpul de practica, eel mai bine este sa· fiestabilit diminea~a .~upasculare ~i saara., toainte de eu1care. Lainceputul exersam p05tU1';apoate .fi pu\in mai inaltK, pute~i exersatrei minute .apoi sa,. va odihni~i pu~in. r~cindu-va I in ac~ln.;;i· timp;masajulintre~uluicorp ~imi~cl1ri pentru a va relaxli.. Dupa ~\.Ceea,pe masura ce aprofundafi metoda, puteri cobor! progresiv posturamlirind ;;iintervahll de timp al~ederii In' pozitie. Toate acesteadepind de condi~ia fizictt ~i de felul cum se simte fiecare.

5. Puncte de rCJinut : Prima data., trebuie . Sri. sl1l.plnij.ipozi~ia corecta ~i sa va relaxafi intreaga musculatura. !nainte de IIlncepe sa st~qi ~an.l,S',nutrebuie slt va mi9caJ.i ;;i vl.'i Incalzifi prelltare, nu citiJ:i iiare sau ca,r~i. nu,ilt 1ll1braca~i prea gros. centum §inasturii ,care va string, trebuie desf5.cuti. mergefi Ia toaleta ~iuTina~i. Da.ca a~i luat masa, eel mai bine este s~ a~teptafi 0 ora ~ijumiitaL6, a.poi exersafi. 1n timpul Gxersarii, capul trebuie Impins in:5U5(pllClctul B:iihui), guru. Inchisu.. dinfii in contact, limba pe cerul:?;urii. biirbia trasa lnauntru, talia ~i spatele relax ate, tIar in poziriccorect5.; Iesele pu trebliie scoaseino.poi, ci trebuie Impinse 'inainte,bustul trebuiesa fie vertical, umerii nu trebuie ridica~i, l'egiunea~;enita.1a (punctul Huiyill) ridicata (adieU. trebuie jncorda~i mu~chijrididitori ana.li, sfincLerii amdi ~i mu~chiul cre11lasterian, care l'idicau~()r testiculele sau ovarele 1a femei), spiritul. c.oncentrat. da,r elt

II

;1

mai' natural. Pe" mlhmra 'aprofundaxii. coa.p~le:'Vo( ajunge laorizontaM.. La lncep2Hori. din c:auia ter~ion'lirii ~u~chilor piciore1ot,apar trenmraturi.in aooS1:mom"'n.t~rehuie sa.:oprtti. s~ yli odihnitiputin; apoisapemcepet!, .oar totul cumasl:Jr:\:~;~unctele'de re~inutpentru postur:i smt; cmd cre~tetule impins in' SUS,' atunei .capul edrept. cindup:lerii 'sipt orizontaJi, atunci ®rpul J!ste;:;lrept. dndeoapsele slntorizn~tale,a:tullci forta 'aste maximn, iar dud inima(mintea) estelini~tita~respira1ra estenorll1alli.' .' ' ..

6. '1tez\llt:a;tele': exers.md abilitatea ~ul}ului- 'tnpozitiacallre~lui, se -antren~ a-tit.interiorul clt ~i exterionilintreguluicorp. Nu.Jl.uma,i:·c'lt ,sedezyoltl\. putereapicioarelor~mlir~~efoi-la dea efectuasarituri fdete1ita}~i puten~a.de agli~area degetelor de sol,cultiva abilita,tea (Gong Fl.l) trenului i'nferior,cum sint numitepicioarele InWl;lshu, d:a:r,l!l acela~i 'ti:mp,fortificli'bra~ele, spatele §izona lombarYl., ~oldurile ~i fiecare inch{!ietu:rli,m~'e~te puterea §iagilitateam~~hilo1'; _ . _ -

,Din caUZll Cenrne! '"spiritul c\>ncentraf'. 1ht(m~ia paze~teDantitw ..ul", s~ mtare~w capacitatea decontr<>1asu.PfJi. scoarJ;eieerebraJe,:fadnd e.tice!alnl sli sa odih-neascM. .. _ . '

De aceea, fmlfte multi suferinzi de boli _ale -sistemului nervos,gI'eu ..iQ:~"i~deoatt:.u. ~jlttorul luecicarnent(;l19f, a;iJ.-?t:t~ill\l'tavanta;j9im_eq.se.de~p.euNna ~x~islii'ii fdtu§ului.;ce car~'p.juus-la<Un timp depractidi -mai mare, dvpa ,exersafe, l~i shut o()rpul·u~or., caput1i~pede,·se simt bille. cHspu$i, toate aoestea_iiin<linl1i~ii .ale'lmbut,lfttatirii fmib.~mOl·sistemului nervos c.entrallnacea~tli· metoditse inibhm ·reS'pir~(tacubon~tiin1ja,. lucr,li de mare:ajutor pentitilntlirireafun~iilor organelor .interne. De acesa, exersarea lliru~uluiin Mabu; nunumai ca este 0 foarte buna metodlide ant(enl.lre aintregului.corp.ci,maiales,o metodaeficace irimen;.inerea ~:antttafii.~ vindecare;t unor alectiuni. . , ,.' - .

Folosireaunei posturi mai lnalte.llH\:i u~oare. are·{!fe,';;te benefice,in vindecarea unorboli cronic..e, ea; bolide inima, hi?ertensiune.neura~tenie, traheita cronicli, boli de stomac .~i intestin-e. hepatitii.cronicll, ,reumatisr~e ~Lahe boliale.iricheietudlorapiinne ea, -

urmare a expunerilor 10. umiditaw si racoare.

7. Seleetie·: metoda: tntdi\ionaHi de €:\:(~n~are ;<\ abiHUi.~ii~itru~ului sa imparte III doua: postum fixu. ;,i r'\"~fnr:'raslJcit(l\.

.Postura fixa include pOSW1·(t ';1' mli,li;e pe $olduri. elk

palmele verticale in lateral. cu pUOIIllii in lat:eral. eM {rwituri decoate, cu palmde impill.<.:€ !lwinrc, Clt palmele s ':'re c.;ec ell palmeleimpreunate in .fat;a P~(~:f'tulu.i :;;1 altele. Ace::' (!&1 nu numan ell.antreneaza ioqa. picio:"reJQr,dri.l' ~iprivirea. ~ua(l;'s( ';.tuplitudinea derasucire a trunchiului. (i)facttcantul se pO:;'m fdosi "~~ uste.nilepentm a face amrenamenmO ...

De exemplu : munile \1110 b-d.f':\ mCl:dh~7\ C~j h•.a~d'e Jrltinse,disucesc un ciomag, apuea d~ gum UHm ukit.:;{iru care s-n iatrodm;apa sat! nisip), ridicti "lacttte de piMl'ii" (:;.n fel de piRtri\. C1.\ miner).5i altele., Pentru a progresa ~ mai mult in Gong Fu ~i pentt"U R ajunge ~ao mai mare profunzime, uflii stau pe. riiru:'i je l8WH (fr.1ru;; $(lptestele. t<1nl$ Hoare depnl:t) ~; exerSCitZrr. ai~i; },tm pe umeri saci ennisip, imbmcli. vesta Cat nisip. sauimpirlg pl1id d·~ l..liatra ell capuLAii;ii pun separat pe pUinni. pe brate, fli0 cre~ktui (~:!pului, pe lime!'!5i ;;enunchi, ce~ti pline cu apa, iar in tilUp ce exer&, •.tza rla,~~ po,.ilianu e ferma, imedial: apil se \'arstl.. 10 fclul aCt'SL,! eii~~ pot pune b.Incerc<i.re stabilitatea in ,lcest Gong Fu. In, exersarea gindirii. m.aislut uni.i citre scot In evidfmta. p'f17;iu,<'t (:1'; ';I;nouk (coi~centranm.) l\

inimii piciovrelor (puncteleYongquan) $1 a inimi! palill/.~lor(punctde LtI.cgong-) mu a. puncteior Huiyill1. l\lingmen ~i Baihu~.Oricutn, mewdelo ;;int atit ~<:.' i tl'm€'r()~se, h·;:;it rm vi Ie putemprezentape tonte aid ..

8. {1'a;:ntru ioebcicre . c·;ers<\.l'ea i·~nl,ului in P07.l!l,

jcaH\;re~ului, fnee panedio mewtJde. de llHucmuuent ale fO~'r"iisHttice (izometric0) cti 111greuieri. D(~'.l(;eea mUSGUlaH.tra pici~"u'f\L'r~i inchcieturiI0 sim (oarte soHcitare !ji ~ nt'CeS;\.f c~dnaintf~ ~id~f1}ii.

exersam,sa. va mi~cati pu~in picioarele. talia ~i ~oldm"iJ~ tn specialadolescenfii ,dupa exersare, trebuie neapil.1'at sK facll. n~te mi~diripentru relaxare. tn acestea fiind incluse : mas.'tjulmu~chilor;mi~carea incheieturilor. $i scuturarea sau balansar(:!i\ picioarelor.Toate a6esteaau .ca seop inIrtturaren t£msion11riimu8Dulaturii ~i 11

incheieturilor. 11ldepartarea. oboselii, pentru a eviuL knfelul acesta,deformarea genunchilor san intinderile muscular(>~De:;:i copacul stU.fix. nemi!icat, totu~i .el tra.ie~te,. Acum peste doua milenii. "Tratatul . de ;Vtedicina Interna. ­IntreM.rt elementare", en unnarea revelatiei illOduse de acesti'enomen al Naturii, s-a scris urmatoarea licaUl: "Ridicn.t h1tl'e eel'~i Pllmint. stApinind energiileYIN~ YANG. resp;:ra energin. vitalrtesentiaHt stlt. drept eu spiritul de veghe. eu t·(,ti mUl1chii en l.lfiulsingur". "Stai dreptcu spiritul de veghe", est(~ vhiar metoda ,~stind\3.ruf intr-o forml primitiv~.

, ..~'..:...

.'

(,

;.,

z

..- ..,- PARTEAA -11- A

~trenamentol T~ru,uhti din Shaolin de Sud" " "..

'--' . " ,- ': ," ,,> -.'" - ~~~ -.: - '," "

.'. "oaciL. n':ai practica.t"boxul, mai tntii exerseaZll f(1rUfw.""."A exerSa,tehnici de box fttdl. pa~i Cermi ca ~(1rupi, este 1a fel

ca 0 ca:sii flrl piJoni" . '.. " ,',"', '.. ·c· ..

" ': Sl1dai cu pumnuleste u~or.sa te deplasezi.este3ificil" .•OJ.,. Maiintii fii atentcum raei' pasul dupll aceea. fii at~nt cum

lov~ti cu mma... ",

" .. - ,

.Aici'\/:,t>rfi·.prezentate unele metode tradilionll-le deexersare af<'1rlL$U1ui din~co~la, de. oox Shaoijnde Sud, ..

.1).1.T~r~uleupietre, .. '60xul Shaolin acorda cea mai mare importan~l'i~7respira.~iei§i

Calului V-ertical (este vorba de a st~ in Mabu "7,:Pa:suICalului).'Controhd respir~ieieste necesar pentru arntllri enetgia ~i.

prin aceasta,se,.mlre~e implicit ~i forfa ; ~ederea in Mabu este'''leces.ar~~ntn~ i~t.iirirea~Lpentruere~t~rea puterii trenuluitnferlor.· .·>.....':,.c" ..... '. ' ,-

. Pra'Oticai1iiide' Arre' 1'\'lartiale acordl-eea mai mare imPortan¢ ..•fermiUltiipoZiJiei datoratll soliditt\.fii ~renului inferior ;;i de aceea~e~ere~ in Mabu·.este extrem de import<'\.ntlt r(f.('u~ul ell pietre seincep&'~riri a s.ta.in Mabu, dimineafa ~i seara, cite<>datil.,cu coapseleoriz9J.ltale, capul drE!pt,coloana vertekrala -verticall1, miinile puse pegenullchi sau stfin~. in pumni ~i ridicate la orizontal~ pentru aforma "Marele Cal.patru orizont.ale"., " ' .

. 'La inceput sta.~iun minut. apoi)n'fie<.-are zi sta~i mai m,ult ,culOsec. fa~ll de ziua preceden.ta pina eEl annrgeFi sn.,sm~i 5 min clhd

•••AR TA PUMNU.tt01IIl'\W- 1.11 __

n.2. Ttiru..:ull.dunghi .I J ' J: ,

va aparea a~a-zisa "a do~a' c~l'ldllieh<'respirati~"-r~Piratia d~vi~eagitata, inima bate mai puternic,se produce transpiraliaputerriic'ri,in piept se si111te bsenza~ie de sufocare.Acull1,trebuiel'leapU:l'at sa't)ersevera~i eu atenJiie,pina ee depti;>iJi,Gu aproxilharieun minut.,?iinlediat ve"isim~iicum respirariase lini~te»~e, ~nima iucepesa batK ,.mai u;>or.. , ". ' " " "I." d , .,."" '.'

Astf el cre~tei'i ."prt>&Tesiv ,.plna' cepute~ii stao' juni'iitate 'de orl'tfadi 11fiagjtat~i fara. a transpir'L AcumplJtEhi mtrerupe aCestexerci~ill.Batefidoi tKru~iin pa~lllnt,·~taiifn,Ma.b~l,p~n~.ce ajl;~ngeJiIn acela~itimp ea peso1.apbitnb~pe1i,·§i ptl1ieyi':'dl. pietre ptf,coapsrl;e biue Cll 'piatrele sa aibam'echi pentl'll afiaptlCli~edu~,lli;na ~ridicate. Buca~iile de piatra sa a-iba, laigcGPuL tgueci Jin (15J(g), 11:).."

fiecar'e trei luniadliug8.Ji' 10 Jin(5Kg;), plna.ce p:uteti.iSt.t\.ojut-nfttMede oril eu f:>ietre ,de 200 Jin, dhdpute~ispune dl.a.ti!obfj,rmt.omareabilitate. Acum Ioqa picioarelor este foarte mare, iar dfidsta\i lntr-o pozirie,slntefi ca un" pilon de Ole!".

Desenati pe sol trei patrate cu latumdea;pioxirnati,,/30 GIn.(eam cttlaba,picioruIUi} Ia ,0 d~stantl1,tOMeele,dedoi oht(66tm)~fu~: .' ,

Efectull~i .lot felul.,de 'pa~i 'ca, Shuang Gongbu'(Pasdllblu'arc);Mabu' (PasulCalului), XU fiL) (Pasul Gol) schimbitride pozil~e itdeplasM.ri In tdunghi. ' .

II.3.T~ru~aJ Mei Hua(floaredepi'lin)~" , , .

. ,Dupa ce lnva~tqi bine ~<'irll~nl tr/unghi; puwffi prcigresa 13.l'vlei

Hua Zhuang. " . ,

9

Bate~dn pamrnt 5 mru~;ide lemn,fixlndu-:-i binesa nu Se mi~te ,c:tpetele ie~ite din. pamlntsa ficde 1-2 chi (33-66 cm.),diametrul de2 cun (6,6 cm),capetele plateinvelite cu. fieI', pentru a fi mairezistente; 4 ~aru$ii a~ezati 'in forma de patlit 10. distanta de 2 clliIntre ei,ial' celde-a} cincilea in centru.

i\1ai tntti,sta~ipe ~i1ru~iin Mabu ,Shuang Gong Bu; Xu Bu. Lalnceput cu inima. piciorului. apoi ell crtldiele. iar 1n·final cu virf urile.in tOtallOO,zile.Dupa aceea. efectmqi sarituri :-;i diferite deplasarischimbll1d pozi~ia ·picioareJor .;..~tc()asta metoda mare9te soliditateapicioan3~or. de a.semenea, poate antn::na ill~eala corpului ~i atlliinilor .. motivpentru care, este .un Jibengong (ant.renamem debazil) (oarte impo~·tant dia boxul.~ha()ljn .

U.4.Taru~ulPisica -'figru. , '" ,"

'Alegefi.unloc'cucopaci , eu diametI'ul de aproximativ 20 em..celmai bine este sa fie apropiari 1.l11ul decebtlalt; sta~i in pozi~je,'inlocul dintre copaci, piciQrul dt;.ept(stlllg) face uopas ~i sare. sting'll!(dreptul). pli~e~tepe tulpina unui copac, apoi 5e urcl1.~i drepmi(sti'ngul). Corput lipit 4e trunchiulcopacului (en. 0 pisica 111 timp cese urcii intr-uncopac). lmediat, pieiorul drept (sting) impinge 1ncopac, corpul se .l11toarce spre stfnga(dreapta) 180 grade. pk;iorulstlng (drep~)se .punepes?I; <tpoi drepwl(stfngul) 1nt1'--o amimitapozitie. Contii1ua~i rtli~carile pe un alt capac, dacll. .1n aeet loc flU (;,dedt un copac, lntoarce~i--vii ~iJace}iacelea.;>i mii'ciiri.

Urcarealll copactrebuie sa !'i!',;:apida, iute (en. 0 p.isi(:a ageraJ­pi~copa.c trebuiesKva opriti, purin. Impingerea. In copac trebuie salie flicutacll 0 pl,ltel'e mare. Dupa desprinc1~re3de cOp'ae,'corpul,robn;o sa aibllo <.bp1u.srrre {lrin aer. stabiHi ~i fennlt. tn generaliJ'ebuie s~t aterizrtt,l pe sol,camIn 11'ei metri de copac. aterizarea sarie neapi'l.rat .fiE' un picior, lJnuat scur t de cela.la.l~,:fi1.r~.zgomot. u~or.;ao co~Ofanf1.,Gal'l.'~a ateri'l.ft1: pe sol; dup~ luareil poziriei ,1:rebuie srI

'1 . ' (l~ I Q' . '. 1 ~ f' I •.• ,va g ~ennHp l SCU1UOC!Jn(. .i"Ui. plCtOre._e sa 118 ca.,ale uum tlgru

I

ARTA?UMNULCI

ghemuircu 0 putet--e deosebiHt '..Tet.r:UfUl Pisicli- T igy '-lmprumut3 puterea ~:i stabilitatea.

. tjg~ului ; agilitatea 5i u;;urinfa pisicii ...L:ersat nlul~ timp, f.'Oa.te fa;Ge s'll creu;sca ·ror~a Iritlschilor

membrelor inferioare ~i. &e asemenea,are avantajasupra agiEtalii ~)lllQbiljtil.(~italiei, a fntreguluicorp ....•

Pe baza exers:1,rii asiduee. abilita.tea 'fdru~ui r»ate !ice corpul ~j.pa:;:ii sa fie bine antnmaJi ell a \"antaje pentnJ c(mdi~ia fizica ~lpentrusttl,pinirf;>.a ~i aprofundarea mi:?car:i!or ,din V\i'ushu. Dad\. eSt's

exersat bille, tilrufuJ. ave~i condi)ia necesadC.tll.pl·nirii tehnicilor ~itacticii, puti~d lncepe 11}\'~ilarea de: T~oln (seturi complete demi~cru~i)pi'nli., Ia stabilirea anurnitor arD'n ~j a exereiJiil01< ellpanener. Din toa\e timpurih. fifJcll.r~ ~co,<~n.de lupte aacordat 0foane mare impoftanla. rUltrenamentulni rdm';Hlui. "AbilitateaUirusului" c..1.metoda este consideraHi 1:emelia celorzeeemii' dl"~ .

forme.~!n renumitul· winj::lu S-h:wlindin. Songsh~n CMuntii '-Song)provincia Henao. iG~ Sal'a Ce!or I,) \116,de Budha" jJe pardos~ala sint48 de- adlncituri earn de 20 em.. ~cest€a siot chiar unneie depa~iale c.itlugarilor. lupUitori care exersau antrenatl1entul taru~Hlui:. '.

eu dt d!dir~a est:emai fna'1tli. ell adt trebuie yfi funda~ia sa fie"mai adind1.; dacli: baza ~aru~ului este l'nfiptrt. superiiGiaI. oiei pummnu pot fi profunzi. Daca exersali bo~xul ~ pori-viJi eu aezinteresantrenameIitul laru~ului. 'lQseamn:r-- cann' cUl1oa~teJi teoria' carespune dl: in practiea boxului trebui~~st'i ~xer'sari Kung (abilititti).Aproape toate $colile de bqx au zicala: "Dactt.~~~li Kung(Gong)plott In batrille~e terennl rtl.mlnegol". Aceast-a este 0 zicala renumita,a:paru~ din expel'reo!a 1Jlu1tis€?'Cular~ a practican!i1or 4e Artelvlartiale.

J

11· ARTA PUMNULUI

PARTEA A - HI .: A

Mdode de ~riu(rire a re~istcnrci eorpulai la lovilUd

I1ll. Metoda "Stind Hn.i~tit"

'Pozitia'; stati :Ctl piciorele hlcnH>i§H]:e' natural. stlugul 'i'nafadi( in special zona lombari't) vertical, ca'pld tl.rept,lirnba pe cerulgurii.ochiiu~or lnchi~i (dupK propria. exp<3r:1enra.,tmte\:i apdnde unbefi~oc parfumatJn fatil la RpfOX. 1m. ~i-iputeJ:i privi mpatulapriils,iar, dupa mai mult t.i:np~OGhii vor devel~ii str~i1ucitorj. VOl'uvea spidr) ..Umeriisl:ntrchxaJ!. piepml cazut na.tural. pu~in tr{lSInauntru, miiniie supru.pUSG in fa-1ft abdomonului. stinga deasupm,{'lrfurile dcgetclor m:ini (b:'pt<, apa<;fi In. hnr. d;~getC'lot :niinii stin;:degetele m~tri au vi'duri1e ;0 contact.

Rcspinl~ia : dupa. luarea poziriei corect{~. respira,ti mai intii

~ 0_' ~ ~-- ~--~--~ ------------------------

ARTA PUMNULUI 12

profund de trai ori, punltldatcentul pee}:piratJE~Jcare trebuie Sa Jiecompleta, respiraj:iiIe stnt prelullgi, uniforme~i -c,ontinue. DJ!pa aceeall1cep respiraJiile abdominaJe, adica., fn t~tl1PJJl'itis[.linlJ;jei,bombafipartea de jos a abdomel1ului, iar,dnd expirll_j)i,trageri-o j'ni1u:fJtru.Dupa ce ali InviHat bine acest tipderespiralie, treceli Ia exersarearespira~iei inverse, adica.odata eu expira~ia,g.(>mbariaJJdomenul ~iodata eu inspira~ia trageFiabdomemll. P~'il1a,surli ceaprofundaJipractica, prelungiti eu masura'2e'xpir~:~ijJe I ia,v';IYi final trebuie SEt

reu~iti ca adt inspinitia.;dt, ~iJ',~xr'd~fi,fiasa. "se rea.lizeze in '.egaJamasura(temporalii).Energia. inMi"na ajungesa fie abundentrl., fnDantian. adica ~niiuntru abdomenultti. Ia trei em; sub ombilic (l cun oc ,

3,33 em).. ' ',', lnspirind pe nas ~i"expirtrid pe gurtt, dupit multo timp de practica,

energiava umple tntreg corpul~i vii ya Iaee sa nu va temej:i delovituri, energia va treee in, membre~ji ve}i ridica'grelltaTi deparca.ar Ii u~oara ea {ulgul ..

Gtndirca : In timpul expin1:~iei, imaginafi-va eii .energiareziduala (dioxid de carbon ~i altegaze n,ocive), este, elimina trt 111

alara corpuIui,odata. eu expiralia, iar dndinspiraj.i,imaginati-vrl. crtenergia, sunul din atm,osferaeste absorbitpe '.nas si intra j)lufl 1'n

Dantian. Vii. pute~i imagina cit din Baihui intra ~iajnnge in Dantian.Exers1nd tn felul aeesta trei luni;vaaparepercepfiaenergiei

vitale. La unii poate apa.tea chiar1:n dotiazile.,AsteptatLsa obtinetisenzaria, care indien. prezenra energiei in Dantian,osenzllJie de

caldur~, apoi veli deveni plinide entuziasm ~iveri cul~ivall,::eastr~senzafle mereu. I'n Ielul acesJa,se VOl' deslllnda de la sme. Ivhcul ~lMarele Zhou Tian (eel' "rotunc!), respirafiile v.or devenii fine;cil aleudui prune, corptil se' vailmple tie energie yital11 si nu vn:,VOl' sperialoviturile ..

AR TA PUMNULUI 13

Incbeiere : Desfaee~i miinile lent ~i pune~i-le pe genunehi.pronun~a}i mental cuvintele " trebuie sli inchei antrenamentul " dedteva ori. apoi ridica}i u~or mlinile. aplecati capulJ:nainte.Inclim.',~i-vaIn ia~a. -pentru a intoarce energia vitala -'1n Dantian.Face}:!astfel de trei ori ~i eu aeeasta ant1'8namentul s-a tncheiat.

Tilnpul <teexersare:in fiecare seara,in jurul orei 23 ~i dimineara,ln jurul orei 5.

Seara staj.i ell fa~a spre sud. dimineap.' spre rasarit. De fiecare data.,intervalul detimp acordat practicii nu trebuie sa fie mai mic de 0jumatate de orK. iax, duplt ce aprofundari. puteri mtl.ri intervalulprogresiv. -Exerslnd aceasU'1.- metoda. simpHt va. puteri -tntaricapacitatea corpului'de a rezista la lovituri.dar uumai dacit veripersevera in acea::,.:apractica,peste 0 jumatate de an. se VOl' vedearezultatele.

_ Aeeasta metoda. mai poatefi folositoare in prelungirea vie~ii.dezvoltarea inteligenfei ;;i de asemenea pot aparea unele capacitnJiparanorIllale. existente-latent in creierul. - omenese.

U~or de Inva.~at~i exersat. poate fi accesibilll. attt tinerilor cit ;;ibatrinilor,barbari ~i femei. - -

JIN GANG TI NEI GONG

----- -- ~ --~--

'\

\

li\\

.IIU.Abilitatea hiterioara '..:"Corp <ie Diamant". ,..

'Metoda de lo"i~ebl to~ac~ ~i ahdO!~en(Universitateade InginerieT ehnologica diil Shanghai)... ,

. de Wang Bin

. Autorul. tntimpul ..celor ,:zece .ani de haos CRevolutiaCulturala" dezastruoasa).a CUllOscut un. p1'ofeso1' de Ia care aoblinut valorosul Antrenament intern. "Corp de Diamant". Dupa cumse spune. aceastlt metodlt este transillisadingeneratie in gene1'aTiede fa: maesti-uLfonclatorDamo (Bodhidhama.ra). Maestrul mell, in

copilarie, aveao (01)stitu!ie fizica.<deficitara; Ia 16 ani a lDceput sa. se antreneze, iardupa7-,8Juni constitu~iaj sC'a iortificat, a-a maicontract.:'tt nici-o boaHi, ia:r dliptl ..:citiva ani tt obtiriut rezultatet.:emarcabilein don:~eniul'''Qigong dui·... ,' ...

. La lnstituiul de Dreptdin Shanghai, cmd lnergea Ia cursuri,raspunzmd numeroaselor ,cerinte ale colegilor,.a demonstrat peste10 probe,printre care:"Spa.rgerea pietrei stlnd pe ollie", "Rasucircabarei de o~el'in jlirul gitului", "Rasllcirea fierului pe. braf," tndo.irea.piroanelor de otel cumina"· etc. , cretnel senza~ie in i'ntrea.ga :jeon HL

etnd renumilii mae~trii de "Qi gong dur" din Guifang - disrrictulGuangdong,au dat reprezentatii in Shanghai, I-au iinritat ~i pe ei s~.raca. odemonstra~ie pe aceea;.>iscenn.. Dupa eliberore, a mHt etaiat ;,;;dte posibilitari din acest clomeniu, Acum, 1a.74 de anial's un cOlVsanatos ....

Respeettnd dorinta sa, ii tin secret nnmele.Re.cel1t,atito1'ul adat peste valoroasa publica!.i.;OJ "MetoJe e!emental'e de 10vi1'e" ­AntrenamcntuI fortei illterioat·c pentni tnt<lrirea corpuIlli - artieolmre j"':a trezit interes, ~i solicitlfld permisiurien. ma.estnwii, dore;;tesa prezims l'ezuhatul st:udiilor sale, materializat in Antrel1Wnentl1 Iinterior "Corp de Diamanf'. huH aiei pentru dumneRvoastra!

Vi-1 preZ811t:1.mintegml in paginile ca.re urmeaza.: .

.o..c. • ~ __ ._ -- ~-~'-'----- -'~- ~- ~- - -.-----. ~-_.

ARTA rIjM~~ULlJl

Mcl.uda de antu;na.,ncnt cle la 0 zi Ja 2J de zile

16

In fiecan:: dirni1l!~a.~a. face}i~lxf~rcjtji de resp;ra~ie profunda elllnghi~jrr~a aorului intr-un JoepJ{)a~p;h 5i pur. Dllpa. terminareae>:crci~iilor . dt; f(~spira~ie.jIiHm.rCJ.;~j-vl1 in ..cr:.m(~1iL aSljzal,i-vape un scaUll. ill(;hide~i (>chjj ~i staJiconCtmtrat.l 1'1&.1I Rt!~;pjrati rilmic, iar eu 0 palmfi.

:lpn.sati pc abdomen dmtsllpra omhilic:ului, la 0 dist:illJa de 0

jUIJl~t~1.~ de ell/I (figura. I). fJ~ timp Ct.! faceli masaj. milHl s.e r()te~te:~,(:ndlCl.t sprr~ drcapta.s(~ ullpm~;e III SU$. se JIll.oarCf! spre stUlga. apol111lOS, fI:vf!llind 13. jJoJ.i\ia ,j'l plecam. dupif ce acxecl.Itat 0 rotimcOJnvleta., in ~;(~n~;ulaCfjlor de cea~;(!lnic. La 'inct:lput, estebine sa.hl(;f;~i mirG:lfi:a. ltmt )i uj'()J'. rr~gl}h\.t. llU dczordonat, menJ,in/lHIll(:;(~.lali dirt:qie. Duptt W 1Il1n:l dre-.lpt:"l a. obosit, 0 pULe}i schimha cuiitinga. E Jrll.lj biJH: sil. schimb:q,i wiiniJe, pentru anu ajunge IaI.:Atl!JlU:lf(~.1n r:llIpul tnllsajului, g:lIdirt:a este conccotrat:1. pc loculmasal, siJllJind en'!ff;ia dill CHlllnll l1hdomcuului ~i unMnd' rotjreapalmei, aslrC) illdl spiriwl, e~;(m,a \'ltal[1 ~i enerl;ill sa se string! 1nmod nnlUraJ sub palm:l., iar Pi} JllrlSlua ce progn~sa!j este 'leCl~sar sll.(~X(~clJtll~imi~f~'tlrr:il. mai rapid. In cele 21 de zite de inceput, masa~i(;Il.m ]0 miuuw. J)UIJii. tr~flllinaJI:a JlIas ••jllJui cJ:rn\i1.ni~idin!ji Ot} 36 deori. Apoi ill~hi~i~i saliva (;u foq.:I :;;i conduce}i-o ell gindul 10J)iHlli;u}. iar dUjJ:1 ce n:spir:l,t/ dr: 5 ori. lllai inghiJil"o odar:! . Dup~co :;iUllili saliva, illtl'lnd III Danr/;U1, c{)lItinlla~j rotirea. paJnwi, inS(~llsu)aedo!' de u:asofllic. Dllp;), fi(!c.ue t.f(!i rot/,i. llIarili progresivra~a. ill LOtal de 7 ori, Ljillita finaJii fjind in stJs:aproapc de:.lavjeoUi, iar In j()s.ap,.oap(~ Iii! olflbilic. Dnpli Cf~tenlijna~i de masilt)ntn~a&a j}()J'~jUJl(~, fiidlld mi;;cnn!a de 36 ori. sta~i Iini~tit un timp<CUrl ~i rt~spiraJi de 20 d(! orl ~iell ucen.sla antrenamenllll nosl.ru

-----------------.-----.---

AR TA PUr"INULUI 17

dE! dimineata s.,.aterminat.La aotrenamentul de seara, nu trebuiesli Caceti inghitirea

:.terului $i clan~anirea dio~ilor. 10 rest, metoda de antrenament esteidentic:i..

, Metoda de antrenamcnt de la 21 la 30 de zile

Exersind pin! la cell. de-a 21- a zi,acumulind gradat mai multi energie.efectul a;;teptat este sa sim~i~i "Mareade Energie" - Qihai din ce in ce mai$pa~ios . ~i s~ sim~iti locnl masatdince in ce mai putemic. Acntn, in aCarade masttj, .trebuie sa Cace~i ~iantrenamentulde lovire.

Pentru aceasta metodij.,luati unPi,. 2 Ikg. deCasole, stringe~i-o 1ntr-o bucam

de material (negru sau kaki rezistent.dar totoaata catifelat) in forma. de minge. apuCa~i-o sU'ins ~i lovi~ifoarte u~ori.,or~iunea masata., Ill. inceput de 200 de ori(figura 2).rlli~iaI,cu c1t sint mai U))ORreloviturile, eu atit mai bine, evitiud sa.cauz.ati durere, lucrucare impiedid1. progresul in antt~enament. Fitiloarte atenti! Pe Ihlga. antrenamentul de 10vi1'e, restulmetodei deantrenament . este Ill. fel ell mn.i lnaiute. Desta~urareaantri:mamentului de seara. se face In ac.ela~i mod.

" "l\:fetoda de .antrenament de la 30 la 45 tte zileS5: .. ~..

:::A,~~:ngii.~dlac~.a de~a 30:a ,zi;eJec.tul ~~tePr:at este ca loculma.~;~t.t.lOvlt, U()I~sU1dQl-uI) sa. f~'(!-ere~l~?~Ja inat dur.Latel ca 18:.md ,/if ant.0.l'lOar3.. put~t'ea energlel, ,sohdl{lcmdu-se, {or~adema,~J

~i~'f~~ife pqhtc fi amplificata prcg-l~si\;, diLl' fa.raexce~ ... .

Metoda de antl'cnamcnt de la 4-5in 65 zile

~.__ . --- ~._---- ---

ART A PUMNULUI 18

Ajungind l~ cea de-a 45-a zi. energ'ia zo~ei~aSa.te ~i lovite s~asolidificat deja, folosind Qi-ul loou! devine ~i mai dur decit 1nainte.

Masali circular de 300 de ori loqul masat ~i lovit prima data,apoi masaJi eu mtna stinga de 60 de ori ihpartea dreapt'f:i.,dupacare'masati de 60' de' ori, eu mina ,dreapta in partea sting~. metodade masaj fiind hi. fel ca tnainte(figura 1).Fiti atenti la profunzimealoviturilor. adduga\i cite zece mi~cari 4e masaj pe fiecate zi,PlllliajungeJi la 200 de mi~ri. , ' ,', ", ' "

Dupli. terminarea masajuluL lovi~i cu sacule!ul de fasole,incentml locului mtarit de 200 de ori. avind in vedere, puterea derezistenfa. Dupa. terminarea, loviturilot, reincf.lpeti masajul circular.In rest,metoda de antrenamellt est*":a{el C8 :naint~.. ' " "

Me.'ia de antrenament de 13.611a 75 de zile...

Centrul abdomenului a fost masat, ~i lovitmult timp, deja.;mu~chii ,sint mai :rezistenti, moment In care exista impresia ','ca'loviturile cu saculeful de fasole sint prea u~oare. dae'introducrnd125 g de pietricele rotunde, loviturilevor maici~tiga, for¥-".LoviJ:ifegulat de 0 sum de' ori in centru. loviti in a!Jlbele pitrJi de cite 50de ori. apoi incepe~i inasajulcircular! extiiizindu-va' in lateral pezonele periferice (figura 1). Metodade.masajelafel ca inainte,tnfieeare parte de cite 60 de ori. adl1ugind zilnic"Cite 10 mi~cllri. p1nllce ajungeJi Ia. 200 de ori. tn rest, metoda' eSteidentica., eu ceaanterioad ..

Metoda de antrenain~nt <l~la 76 Ill, 90dezile', . , ,

Exersind pina la cea de-a 75-a ii,cela tt:eizone centralesintmasate $i lovite marind gradat forJa ~i profunzimea, fibrelemusculare s-au mai ciinentat, energia este deja.· din plin;crescfndu-va, entuziasmul.' , '

~lasali cele 5 zone din centru ~idin parti. pe fiecare de cite 200l,]e ori, apoi apasati cu <> palma pe<;avitateagastrica (cu centrul in

/

19

.,punci1.1l'Z4ongwa~figuml),'·ril~~fi<:u~or.' de 60 'de' o~:i. adauglnd

. zilnic cite lO~clt<r de~~~i ; ptnl:ajll;ngeli la' 200 deori.', Dupl tenninarea, maSajulii~ irteepe~i lovituri, pe cele 5 zone de

ineeput;adllugtnd irisacul~~,in'c! 125:'g de :pietricelerotunde.incepeli din centru ~i lovW fegulat pi9a'~n pa.rtea dreaptii a taliei.

"earn dq 20-30 de'ori)mr-'o se:r1e;in total-IO serii.lnrest, metoda; este identicl1..' "

"Met~da de aritrenament (Ie la,91,la 105 zile.•:-.<

;Cele ;:51~cti~i'de dea,.supra,OIUhiliGlllui' s-a.u facut2;>i inai:tad,'fibrele inusculatEf-dinzonaci\iitit~ii gastriceau inceput sa, sedezvolte: Dupa ce masa~i cete 5 locuri de 'lainceputde 'cite, 100 deori, adaugafila masaj cite un loc din ,al11bele pal1ialecavita.}iiabdominale : metoda e~te identidl eu masajul deasupra ombilicului,fnfiecai-elocde cite SO de ori, adaugind zilnie cite 5 mi:jdl.ri demasa; pma ce aiun&e~i lal00~ ",'" , '

" Jncepefi lO'\Titurile' de deasupraoinbilicului,' din centru spre'~oldul sting ~i spre;>oldul drept, in totttl zece serii; apoi loviti in loeul'Gavitatii gastricede SO de Oli fn rest, metoda este identiea. '~ ' .. .' -' ... ; - .

. ;. '- .~ "

I\-Ic;t~dad~~riti~nalllent~teia l061a120 de zile

, C~le" 5 .locuri 'd~'d~asup;a::-onibilicufui din '.centru' sp~e ' sting a,spredreapta. ~iiar~i hi stiriga ~i1n dreiptit, lliasa~i':'va de cite 60de ori; Apoi masa}icele,3 10cUl'idindreptul, ca,Tita!ii gastriceplecirid dincentruisprestillga' ~i spr:e dreapta de cite 50 de ori,apoi Inai extinde~i-:-vala: cele doua locuri cal~e au ramas :;;imasaFi-lede cite 30 de or!. Dupa aeeea:~a:dauga~i cite doua mi~crtri de masajpefioare zi pfnaajungeriJa 50. Dup1imasaj,lncepeti loviturile, eele5 locuri de deasupra.ombilicului, loviri7le dupa metoda anterioara,lueru valabiI ~i pentl'ucelelalte 5 lacmi din dreptul eavitaFiigastrice. ,pe 'fiecare dedte 200, de ori, crescind progresiv fOrfalovitutilor: Introduooti In sacu}e!ul eu fasole Inca 125 g pietricele

j)\

II

ART A PUMNULUI 20

rotunde pen~ru a a ve~ .in total 375 g.1n restmetoda,'este la fel eainainte. '.' ','.

Metoda de antcenafnent de la 1211a 150 de zile

Ajungind eU antrenamentulla ceade-a 120-a zi,eriergia intet'na,de sub iniina ~i de, deasupra ombilicului, se adunadin ce in c(\·fibrele museulare se cimente~l.Za, pipaindcu, .minave~i sil11}ii (,u~oara ingro~area pielii. da •. totodata ea rKuline netedli ~i moale.Acum eu tonte ea energia organelor eavitare Fu(vezica urimtra,intestine, stomac, tre£ f6car~~ipericard) este din abundertpi,energia.organelor Zang (inimlL rinichi, ficat, splina, plamin) est~ inca slaM,trebuie sa fiti aten~i sa conduce}i 'enetght in oase,;:;i in organeleZang. De aeum inainte metoda difera.,in funetie de sex. ''., ~ -'- ~ ' , :

Metoda,de exersace.pentru·bilrbali

Masa~i cele 5 locuri. care au fost anterior lovite d,edeasupraombilicului ~ieele 5 10cu1'i din dreptul' etlvitatii gastrice de' cite 40de ori, apoi masa# centrul pieptului (punctul Shangzhong)~i celedoua. loc,uri de 0 parte ~i de emtlalta (in total 5 loeuri}de cite 20 deod. Dupa' masaj, fneepeti loviiurile. adauga~iI25. g de pietricelerotunde in sactdeFul ell fasole, ajungind la 500 g. 1\'1a1intii 10viJicele S locuri de deasupra ombilicului, in zeee serii, apoi lovi}i cele 510euri din dreptul cavit{tI;ii gastrice, tot in· 10 se1'ii. 1n rest metodaeste la fel ca inainte .

. Metoda de exersare pentru fCIUei·

Difedi de eea a barbariilor, doar 111 dreptul s1niilor. ClndajungeJi la strti, masa~i mameleoanele ~i sinii foa1'te u?o1'. apoi p8masura ce progresati, cre~teJi greutatea apil.sarii. Duplt masaj, loviJiu901' eu palma. Dupa 0 luna. ap1'ofundi'nd masajul. ~i plesniturileprogresiv, loviti foarte u~or ell un siiculet,l'ncare afi introdus 500 g

I!,:1

1\.1

ART A PUMNlJLUI 21

de fasole, loviturile tt~buie sa. fie dese ~i regulate, Corla irebuie

erescutll1n funclie de progres.,. ," .Metoda de antrenament de la ISlla 180de rile

AjunglIld la ceade-:-a 1S1~azi " deja. vi !i-a creat un aCC(:lSspreconducerea energiei in onse ~i o.-ganele Zang,. darnu in modliber,nestinjeniL Acurn se face 0 sepanire lntre antrenarnentul.interior ~i eel exterior '; nu trebuie sa. ridica~i lucruri excesiv degrele., saus! stali in fa~a:unor lovituri de pumn sau de picior .Clndexerslili ,masali locurile de deasupra ombilicului de cite 30 de od'.Cele 10'locuri din dreptul cavitiilii gastrice ~i din'dreptul siillior i

masalHe de cite 20 de ori. Apoi dUCBti inima palmei in sus sub git ~imasali din eentru Ia st1n~'a~i Ia dreapta tbatecele 5 locuri de cite30 de ori. pup! terminarea masajului, in.cepeli.10viturile. deasupraombilicului. cavitatea gastrica; centrul pieptului~i subgtt , dupl1.metoda.anterioara. pe fiecare portiune orizontala loviti cite 10 serii .Forlu,de masaj~i lovifl~trebuie sa fie in concordanta cn puterea dere~istenta.Evitati exee~le, 10virea prea puterniclreste Periculoasa.dar aten~ie! 0 lovirea.. prea lenta~i lipsitade forJa· va intirziapi'ogresulantremimentelor dvs.Deci, cumpli.tare,dar nupruden~aexcesivlL Lafernei, antrenamentul din dreptul sinilor nu este direritfata de cum a fost explicat mai inalnte ..

_0"' .,,;' , " ..

Mctodade antre~ament <tupa 180de.zile..

and ali ajuns 9U antrename,ntele la cea.de-a 180-:-azi,energia'antrenatli. este' condusa progresivin case, acell.sta fEnd·.bazaantrenamentului duriti1}ii lnterioai'e, in zileleincare germineazaputerea extraqrdinara, 1lU riumai crt nutrebuie sa beti alcool sausaaveJi rapor-turisexuale. dar ~i loviwrile de pumni, palma sau piciorslnt printre exemplele interzise; Dup'tt363 de zile,alcoolul nu maiimpi!3dicafolosirea fortei. Durn 0 jum~tate de an de exersare, 1n

AR TA PUMNULUl··.·

1.1n fiecare zi exersali diilliIl,eapl ~.iseara. cite 6~data.;cel malbine fiind la ore fixe... ' <," ..•...•..........• c .. ' •...••.•..• :.

2. Zgomoteleprodusedelovituri slntJoartepl,lternice §i .pentt:ua nu cauza neln~elegeri en ceilaWn'lembriiai}amiliai san pailicii.trebuiemaiintiisaducetimimdi.delamurirecuei./ •..•....•......,...

3. Antrenamentul. trebuie sa lie fKcut progresiy ~i .CN masuriLevitind graba deaob~ine rezultate rapide.Loviturile. trebllio

sacul de lovu'e, la fieeare jumlttatede Itmn."adl1.ugaJi109 gv»trieele "rotundepina Ia' 1009 g",Cind.adltugaJi· pietricelele ..seoateJi fiiina ~i p~ne~i.aeeea§i"eantitate (leJas()ale. Dup~r5,seriide:'Iovituri, Jua~i1j11 bii~ de~onnaunei:stiole~i 10viti marunt pe 'oele20 •.••de loeuri,in doua serii. Dupit aeeeapvteJi conduceent;lrgialll sus,inumed,cealiL extinz1nd-o progresivct); •.antrenamentulsj)atelui.antrenamentul. gi~lllui.. antrename1,).tuliea,pu1ui. ~i> a,;n.treul,unentlllabdomenului ..mip (partea sllbolnbiHcal~aabd0lrtenllllli}~Maipute}i'exersa simultao. ~i altolllf;ltode·:antfenamentul~epuP~~'eln~lii~care ..••a forJei. explosive.•. ·.antrenameqtul •. ····asculta,rii"i respiratiei,antrenamentul de punere io 111i~careaep.ergiei cUmarefMl~",;;i\'

Dupa630dezile.pietricelele pentru 'lovi.1'oJnpieptpQtajunge::Ia 1500g. Duplt720 dezile;"enenda'din:afara~i din intel~iorul'vi5cerelor.este abundenta ~isolida ..Dupa ce .pieptuI,§i .·.abdoll1enlllslnt pHne de energie, cind lovi~iviolent cusaculeJulcupietticele;;ifasole, nu veti sim~i durereea; dincontra,vi~a yor pare:il,l~oa.re.·loviturile " .. " '.' ...• 'i' '.•. "i','"

Atunoi, pute~lsc()ate .125 g de pietricele;;iadaUgati250gde:bile din orel,apol .Ia fieare hm'ii faceJiaceasta schimbare: Cl'ndinsaculeJ sfntnumai bile din otel. in. total. 3500g ~i)ovi!iyiolelitpieptul 5i abdomenul,simtind camaiavetidestularezistenHi Ialovire, atunci .antrenamentul· •.pieptului>';;i iabdomenului'esteindeplinit: Daeil.'va"pute~iantrena .1ncontinuare .c01])ul.i~i fonneaz~oase de fiE)r §i tendoane de oteL- fara VClf,be goale!... ·i,:' .c-· .'

',.' _ ~.'." -... '. .' :;". " .,' .'," :'. ",

Cuno~tinle necesare 'penirti.~fitre.fl~ment.

'I

11\"-'

.' ,·:·f

.• , .. - .1.. ' : .•

aplica.temai taresa.u mai incet.tJl' funClie de'puter~de re7.iten~'\afieclruia;da.clloviturilesint' excesiv de tan (violente) va vefica.uza.lezi~ale orpnelor interne. A,aep~liaPJ:ofundarea acesteiabili~ti ca. slputeti suport8. lo\'ituri dure.:< ," 'j " ' ,

,4. 10 timpul practicii, pentru a p[O$resa ~. Jlecesa.r ~opriiiactivitatea seXuall. "., "",>,,':;',',' ", .','.' .. ', ,5. Suferinzii de boll croniee Ca' i' bepa.tita. tuberculo1.lpulmonarl. trebuie sl, evite exersarea 'acestei. abilitlJi in fazele'acute ale holii. Rlnile pielii unpiedicl. de .asemenea continuareaexersArii antremunentelor tn zona respectivil·· .."' " " ,

6. Pe vreme urit! suspendap exercifiile. '... . - .

:';:Altepunete ,de retmut;: ." ..",' .- .'<'

. L Cum se face respiratia. cu inghiJirea. l.erWui? .., Riispuns:Dimineata lasculare. dupl igiena corporal}!, sta~i

intr-un loc CD aer proaspat $i pur, cu picioarele depa.rl;a.te atlatimea umerilor, naturnl,miinile pe~olduri capul vertical, privireaorizontaUL Dup'l aceea inspirati lentpe, nas. ridicind cl11ciiele.iardud ari inspirat suficient. ex.pirati aerul rezidual (Zhuoqi '- Qitulbure). coborind lent dU..:a.ielepe sol. Dupa 3 inspiratii ;i3 expira~ii.la a 4-a inspim}ie,inghi\i~i aerul ea ~i cum atibea 'apa, eu zgomot.conduclndu-lln Dantian-ul inferior. Aceasta este prima inghi~ireaa.erului. 1n cominuare !acefi respinqiile po nas ~i inghiii~i aend de15 ori, dupa metoda de mai sus. Cindinhalati aeruL treb.uie sa,--l

conduceti en gindul in Damirtn-ul' interior ( interiorul abdomerilllui.~ub ombilic), este imarzis:i folosirea fortei.

,- C f . 11' •£. Alm se a.cemasaju. , . ' '..Raspun~ : 10 timpul masajului, patina dreapL.:>teste Iipita ell

toadi suprafa~a de pieiea k'cului In tuen) ~i se rote~te 'in sensu Ir.:.celOl· do:: ccnsornic. fa:,di ~. se ridica ~i a se face masajul prinah.lHeCar'3r.tpe supra!ata pichi. 1n timpul masajuiui trebuie ca limbrtsri. impinga centl gueii. trebuie ca, gindurile sa fie concentrate pclocul nV.l.sat. Viteza de masare nu tre.buie sa fie mare(aproA. ·;0-60

ARTAPUMNULUI 24

m~c.!ldl1iliu..). ' p , ,:,'

Dupa (',(3. a obosit. mina dteapti,:o puteJi' sehimb8.. cu' stU:l~a,darmentinind 8.ool.asi sen.~d~masa.j.' .. ' .. I' , ••~ ." .,

3. CIh'n se fa,ce Roat(.t Destinului $.e 'fnvfrte,fte' sin,gltrl&r ,. ,Rbpu.tMil : J{oota Destihului se invirtefte singurl! <:ste de

doua tip'llri: metoda masaiulfii in s€ns arar~' m.etoda r~las4juluiin seilS antioraz\ Limita..este; lp suspina. 1a cIa vicule (sub punctul .Til'.ntu. ), 'in r:;s p'lM deasupra ombilicului, iar in paT{~ pmli ~dn~pt[llcoastelo.r. C"md masa~i~n s~ns oral', 'palmi! dreapi:\J ...rlp~l pepieptlfi ckeptul apendicelulxifoid (de' unde sa despa.rt' l::J..>astele ~ii'ncepe abdomenul),avmd en. centru acest punet se bGe ffiasajuloral", m~ind S'a:la 'Ia fiecan~ 5 rotiri, de 7 ori Dupll. terminarea.masajuluiintregii regiun..i,afi f~c;ut 36derot~iMasai~~I, e~'te 111 fel.doat OO~1.11eiite inversltt .. - - -' -. -•.

4. Ce este CMnUinirea dimiilor de 36 de on"?, -,• 'J,

Ra~pun~ : CMnJanireaditttilotde 36 {)ril,nse~1:~m.~;lovirea din~iilOt· irderiori cu eei superior! de 36 de o.ri. -. -- ,

La antren!lmentul de searli, spre deosebire 1:'<eel a1 dimine~iLIlU trebuie si( fapeti inghifirea aerului ~i cUinfanh' ~(.i:dinJ:iilor~ -

• ~'., ' •. I.••

5. Cum semtelege expresia: "folosind Qi-uJ, 1.z~culd~vine ;;i maidw- ca mainte"? -

'll<1ispn:!%u; : ".Folosirea Qi-ului'" presuput;.,~ utilizare8. energieiinterne. ' , ;.

In timpul inspirntiei., pieptul 5i abdomenul se bombeaza dince in ce, devenind mai solid:' .. ' -

Blocd.rea Qi-wui Yf(?(~'I,.iOO (')ontractii mUSculare puternice.- .

6. lama; cmd v~~emea este rc",:€,cum. se exerseazlt Abilitateainrenoarlf Corp de Diamant"?

.. ~~.~

ARTA PUMNULUJ .

. Raspuns : C"w,d,exersati antreuamentul de ma,saj ~i RoataDestinului se invfrref£e singuri1, palma,trebuie' neap'ltrat sl fie ill .contact au pielea. cmd vremea eme rea. puteli face ma.sa.jul.·introducmd mtna sub ·imbradimime. Cmd face~i anttenamentul 00lovire. trebuie sa.' fiti imbra.ca~i clt mai sub\ire, dad. hamele sfutgroase .. rezultatele 'antrenamentului de lovire sa di.minueazl1..A~t.epta~ipUll ce sa inca.1ze~tevremea ~ exersayi direct pe pielea.descoperiti. -

.7., Liceenii pot exersa Abilitatea· interiC!«t(f "Corp deDiq.mant"?- '.

Raspuns : Toti eei care au depa:~it Vl1'sta de 15 uni. fete ~ibaie}i, pot exersa aceastlf metodIL Cei mai micl 'nu' .trebule 5-0practice.

8, Cei en ? eonstitu!ie fizica slaM. sa'll ceicare efectueaz!munei grete, pot exersa?

'" ~Ri,lspuns : Cei oo..au fi~icul slab, dupa ce exerseaza aceasm

abilitate (Gong),ob}in electe vizibile de menfinere a sanM-a.fii ~i devindecare. ,Dupa 8 h:mi de practic~, constituJia fizicit va. cu:noa~te \)Cortificare vizibila. Fac excep~iecei Cc1.re au un corp sla.b C"d. urmaiE~a unoI' boli orgallice. Cei care efectueaza munei grale pot exersa,dar trebuie sfi. .fie atenJi ca atunci clnd corpul este {oarte oOOsitsamic~oreze JOffa de lovire~i.numarul1ovituri1or"",·" .

\ .

9. Abilitatea intetio(lra,'~Cdrp de Diamant" poat~ Ii exersatasimul~~ncualte. met~e din Qisong?' , . \ .

•• ~. -":,' ~ ~. :1.: J., /.;. " ',:, ,., .. ' '.' :'", ,:' \ :.; > ,

Riispuns : AcestluCl"U' iJebuie cautat de fiecare: prin,evru.rienta .propn. "e.;' ,~,r-, J", '_.

de Tong Qing

"Daca v~ gfnditi s~ bateJii pe cineva, mai intii antrena}i~va!asindu-i pe a1tii s:( vl1 baHt".

AR TA PUMNULUI-------.--UI.3.Meto<la de exersa •.e' cac.~m~~ii de fie •.

26

tf

Unii sportivi exerseazii In luptalibera doar capacitatea derezisten~i11a10vituri a unorpuncte, daracest luctueste insuficient.

DacttdoriFi s~ ob}inefi un adevaratGong Fudur, trebuie sava eX(1rsa~i regulat capacitatea. de rezistenFa lalovituri. Rezisull,tafa lovicuri reprezinta capacitatea uneianumitepar~i a corpulni de n.suporta Iovituri din exteriOl~ (inclusivcapaciw.tea de a .suportacltzlituri).Cu cit lovltu1'l1e s10t mai puternice ~iIrecvenfalor estemai mare. eu ath capacitatea de rezisten}:rt cre~tf~.Dcsigur; In timpuIantrenamentelor trebuie stapinita roarte' biue Corta loviturilor,pentru ea metoda sa fie cit mai stiinl.ifica. ,~.' .... Exista foartf:l n:J,ulte metode p~ntru dezvoltarea. capacita~ii dHa suporta lovituri, en lo'.'iturile bra~ i'n braf Ceil un parwner).exersarea ,capacitaj;ii de a suport.a lovit.uri 'in cap. coaste. abdomen~i spate .. ~i exersareacajJacita1ii miinilor ~i picioarelor de a suportu.lovituri ..

'\

I"'ostllra ..pregatitoare : Douapet'sonnesta.n faut in fattt. natural, Ia distant;t

do 1m,' cupi~ioarele departate Cltll1.timea timerilor '

; Mi~cari : Ambii parteneri ellbnnele 1ntinse. l!'i due hratuJ &t1nK! .• ' " 'f ,

-- ,-----' balanslndu - I 1fi interior spn.> dreapta

27

l..

r--'~~.

~\

- .~[J..li\, J," ,..I ~". ,.' '~~ !

I . Fit;:. 2,,,, ' •....•_""'f __ '·.~•••~__ .

cil inima miinii in interior (pronatie )~i-llovesc de pal·tea interioaraa amebra\ului parteneruiui.' Dupaaceea ritlic1 braWl indoind cotulla90 grade in fata pieptului ~i-llovesc spre stfnga in sus de parteaexterioara antebra~ul1.li parterteru-Iui. Dupa aceea. ridiclibrawl1ndoind coml la 90 grade;in

'far-l{ piepmlui. ~i-l lovesc sprestinga in sus,de partea exterioara a

J'.",antebrarului part.eneruluiCfig. lA ~i'fig. 1B). '

, Dupa aceea,bra~ul sting ~Hbrdanseaza de Ia dreapta spre

st,i:nga :in acecati pozitie ell inima, 1111ini,tnliuntru. ~i-1 lovesc coparten. ex.terioar1\ aantebraJului de partea exterioara antebra.~uhiipal'tenentlui (fig. 2). ,

Se poatelovicu brapll1nfelul acesta ~i inu··un copac.Se exersea,za alternativ pe-,

ambele bra~e. Tineli corpul <lrept.limon. impinsa' in cerul gurii.1mbina}i .mi~earile eu respira Jia,dud lovi}i braJete unul de ceHilalte~pinqi bruse. gtndindu-vn. iaanteura\. cu ajutorul expira~iei saamplificati ~ona.. trageJ~ umltruldin §ale SI brarul dm umtl.r.Loviturile trebuie sl1' fie eCectuateen' ,tot antebratul de ta· cot la.incheietura fi11ini. Loviturile eu

, bratul <1re1'tStht la Cel. numai ca se•Jrectllcaza 11li~carile po paru;;a opusYt.

f>u:nctc de re~inut : Lo\'iturile slnt u;-oare. apoi CorJa este

.--bR TA PYMN:lJLUI 28

maritA progresiv, 1a fel si frecven}a este mai mici ini~ial. Nu cauta.ljell ,orice pre~ r.calizarea. depetrorma.n~ rapide.'

nlJ~.Lev~~uragMftbat~lgambi.

'Postura: Ambii p-art~neri se SPfijin~ de un p~ete, de unreazem recipr?C. peulnl.n:ll celuilalt. '

~~ - 1'J,t ' Mi$ood) , : FiecarebaJa:nseaza piciorul 'sting spredreapta cu vidul t1'l ~ata pentru a-Iciocmi ell partea. intetioarl1. a tibieide piciorul celuilalt (fig. 3). Dup~aceeapici(;lwl sa balanseatil inapoispre stinga pentru a-I cioerui de eela1 parte.nerului ell parmaexterioaiit 'a. gambei.' Lovituriletrebuie efectuate pe toatepoI1iunile .tibiai de la genunehi laglezn[ (fig. 4) . '

,Mentineti-vid. echilibrul.,--> Impingeti 'limb. in carul guru.Imbina~imi~ca:rile eu respira~ja., , Amp1iiica~i forta euajutorul energiei vitale (Qi),trage~i~oldurik) din' ' ~le :;ipicioarele 4in ~olduri "

De retinut: 1ncepatorii pot ~purt.a protec~ie 'pentru tibie(paratibie). Loviturile sint ~oare

•~poi mai tad ..

l.. _' _

.' ' ~... ' .. .

": ID.33.CiOeftirc::a umedior .,''.:_0;' ••.... ~ .~l1·: ' ,-, ..

r- .,'-"--~7'"""l . P<Olsmra pregatitoan;~';.... ,4A .· .. 1 .~a~tenerii' ~.~u natural, fa~a ~" ~~. H •• u.j .•t 11a 0 .1uma.tate de mett n,,piciorul dr.ept at· unuia est€:intre pi.ciorele .' c",iuila1t ~;i.inVflrs .. 'Pleloi:'eli1' lJ.e~j!j.r'l.ate dtla~imei'i.rJ.meri1or.

Mi.~~~d 'Al1~bi\. part.-80er1 lsi tr~.r. l,m~.rul drept.1~.~~g clcC11e?:c. uml1nd. ~1Jo.g.(r .••...) .,.~~.JJ ' .. ,

• '" 'in ilmp.1\J\1 t;icm.1i:rii tJID.lruleSt(~traS din mucire1\ 'l:alie~ thnb~.'e~te lmphwa 1n cer'ul glJriiM' ., ''I •••. " ~. , ,', .. t .' •. , •••I.• ~carhe smt lmr.n.nMecu resp!f~.tj~B..,m mOme\il:.ll! CiJocmm ~~:"I,ura:~I.brusc .. Conceritra#-'Vi .gmdil'ei" pe mch,1?ie~iJti~ uma:rului. Ctild. " ' . e:xer::..';.;qi de um.il l$.lngm.., pute~i

r----...........,..~-=-~oo",.l .. 1 d" ,.' '.,~, ."~ '.mociu umliru < e ce·pac sau

1 -'. ~ ",., ·d.$alte?bi,~te. <

I \ ' " D~ rc§:an1l1lt De In. u~or lit< ,,' • tare, g:radat, de Ia ptij:in lit! ,t, I ,I m"j~ trepm"ml1rili !reevenl"­I

" t I nil ,.,'..:! 'C' •• ~,··'l1<.~•. I i!!:.l\~....)"Il-.~(!lCnltlrjj;~al}lcptUl-aU

"1\ '.J\~ "':"~. Pcti'tur,a",: J.lI~egatito~:i"e:" . ~~), ~ L.'l.fel ca la C.i~'c~rea un~et'Jor.,:.'.;{ .I ~faj;ele sint ndtcate onzontal"'1' 61 in lateral.

. ~ /1;. !•.• lIIAI"';".· ! f 1 ''~-~~~'~-" !'i;d~("-<4n:l..a d~ ca la.. ciocnire~t umsrilor (iig.6)., In

timpul ciOCllidi pi.eptuli:;,l. trag;elk pi(~ptul (;Il !c'r~1.d~n ~ile. l.imbaimpi~e,'1:ru1.'gu,~ii. e.xpirali bruscpe nas. gmdi~i~va tn. piept ~i, ... '

ARTA ptiMNuLm

bombap-l in afarl.

"30

'.~ .reJinut:' ForJatrebuie 'sl'" fie ·.potx;ivitA fi drill

progrestv.

1ILJ.5. Exercifii' pentru a suporta lovituri· depicior tn coaste

Postura pregittitoare:'•Panenerul it· cu energiacu(undatl in Dan:tian ~i braJele

. ridicate . pelD.~·U a descopericoastele. pif,,'1!oreledepirtate atl!Jimea. um®dlor. PartenerulB

'. in faJ3.Iui A· ....' .Mi~~t1ri:. B Iovefte pe

rind C'U ambele picioare.coastele din stinga ~i dindreapta de jos In sus. LaInceput loveste' earn 20 depicioarc illtr-o serie (fig. 7)

Cel care suporta loviu.1.riJe: Lill::.ba impiusa In cerulguru. in momentul primirii loviturii i~i ~ine."espiraliasa:u bomben.zaabdomenuL

Cd ee lovefte :In funclie de Cerlilt:a pa1"teneru!ui ampiificliCona. loviturilor de picioare. Loviturile slntap1icate ell lab~.pidorului(~iretul). .,

De relmui( : Nu trebuie sa va grabi\i a. ob;ine rezuim.rerapide. Loviturile sir 1 da.te ell picioruI gol. apoi en piciorul ·inclll~at.Se mai pot apuca lovituri cu prJmele sau cu pumnii

.31

·Posturapregatitoare : B· ell bra~ele dizute pe Ifnga corp~i· picioarele dep:1rtate citlaSimea •. umerilor.·' spatelesprijinit .de~n( zidsau uncopac.A.stA.tn fatalui B in

· pozi!ie de luptll,.,· .'. Misei\ri: A Joveste cu

direote de' punmi 'in' pieptul Iu!. B. de Ill. stinga Ill.dreaptil §i de.'sU$ in. jos, . pina.· in dreptu!· abdomenului (fig.8) .'A love~te cupumniicirlig(cro~eu. sau'upercut) peabdomenul lui fide la st'inga ladreapta: ..

, ' ..• -. '-0."

iIl3.6.· Exerci!ii pent~fi~suportal()vit'iri i~ piept. Jiabdomen.' ." ."

Cel care suport~ ioviturile: Sta eu limba tntinsa in eeruiguriisicoboar8.· centrulde greuta.te, cufundaQi-ul in Dantian. iarcind prim~t,j lovitui~jle; dilatlt Qi-ul in arara. La inceputprime$tecite 20 de pl..lm.niintt-oserie, apoi mar~te numarul progfesiv;

Cd .can; ,.love9te: Aplidi .1oviturile 10 ,ordine cuo forta

po~rivj~,ade la y~or la tare, \.'.'inal"i'ndfor~a progresiv .. De re\inut: De 1a.u~or la rapid. nu trebuie s~ v!L grabiti a

cb~ine rezultate rapide

AR TA PUMNULUI 32.

111.3.7.Exercilii pentru a suporta lovituri ~nspate

Posturapregadtoare: A ·~intr--o parte fa~ de.B care·Incruci~eaza bra.~le tn fa~ pieptului. cufundaQi-uI1nDantian~icoboara cantrul de greutate. piciorele departate dt H{\imeaumerilor.

Mi~cari : A Joveste spatele lui Bcu laba picioruluilIltinsa dela stinga la drea,pta ~ide sus in )os (fig.9)

eel care primeste loviturile: Limbalffipinsain. cerulgurii; mud pritneste lovitnrile trebuie sa dilate Qi-til (energia vitala)in exterior expirind brusc simultao, La ·inceputse primesc 20 depicioare 1ntr-o serie, apoi se mare~te numarul '

Cel care love~te: Aplicli loviturile 1'oordine .. lar dndajqnge in dreptul ~alelor (in dreptulrinichilor), mic~oreaz~ pu~inlrona. Glezna piciorului care love~te irebuie.saJie pUj:inlntinsa, iarfort.a modern.ta.

Dercrinut: Nu trebui~sa va gra.bi~ia.obrin~ rezultaterapide. loviturile sint U$oareapoimai tad. Dupa 0 jumatate dean sapoate ca 10vitu1'ilesa fie clnd mai u~oare clod mai puternice.

J

33

111.3.8.Lovitu.ride piciorbi gamba ~i coapsil .

Mi:!jcari: B love;;toeupiciorul drept (sting) lateralcircular 1n partea exterioarl't ~iinte:rioara a. coa,pselo:r Iu! A,

Cd care prime~te:Cite 30 de. picioare 1nt1'-o

progresiv .. Degetele picioarelor S8

. (1) Lovituri'in interiorul fi exteriorul coapsei.

.PQstura pregih:itoarcA sta in pas a.TO sting-a(dreapta)B staCH fata spre A.

serie,spoi se mi1r',:ste num}irul;?,gata de sol pentru ~sta ferm..i. ,

L'

Gd.coi.re lovc1>te: Aplicaloviturile de jos 111S11S, de Ia lJ,Pl'

la taftl, en l;leznalntinsa ji ell for~a potrivira"de 1::1.lent la rapid,,--lI!,I

Mi~e.Jini: A love;;te gambalu1 B en r}icim'ul din fa~a (lig.11)

C ... e!.\ •. :\:';are ~ 'H~J~ne§t\t~lOV'1i.lO.lT,tie: St,.l, CD plCl0a,rele

ART A PUMNULUI

departate. unul faJ3. de altu1 in Spa.te.picioruldin.ra~a agl.t~ateu.degetele de sol. centrwde greutate proiectat. inainte;,

'. : ' ..

Celcare .·Iove~te: Aplica.lovituri 1!lCeteapoi mai tad ~1

poate.lovi' ~i eu labapiciorului (partea ~iretului) de sus '1n jos.

111.3,9.Exersarea pentru a.suporta lovituritn'par-tea antedoarti a coapselor: ..

Postu.ra. l>regatitoare: La fei catn fig7.:' ""'. ,

Mi~c~ri·. A"'love~te parteaanterioara a. coapse! luiBc1.l cantulexterior allabeipigiorului (fig. 12)

Cel earepriilfl.C~tejovitura:Trebuie sa lllcordezemusculaturapiciorului.

eel care love~te: Trebuie saaplice "loviturile incet, '.apoi ma.i

" ,.~- "

tare, de jos 1fi SUE.

De relin.ut: Nu trebuie sa va grti.bij;i !.

111.3.10.Exercilii pentf'U a SUlporta !ovitnri1ncap .

.Postu~a preg~titoare: Ambiiparteneri stan faj:a in fa!;:tin pozifie de lupta.

,, J\t~carj: B' trage l:mrbiaffi

'piept, stringe dinJii, iar A ell.mKnui de box''in miini il lovestepe B tn fata .elldil'ecte,swing-uri

.~ ¢ro~e (fig.13).Dupa .3 lurn. in lupta libera,

se lasa brusc deseoperitTeel care. vrea sase antreneze PetItru a Iilovitde adversar ..

". '., 'Cel care prime~telovituriJe :, Piciorul din spa.te fixat bine ill sol. nu trebuie .,s:iintoarea caput nu,ttebuie slt seretraga, ci din contra sa sa ducamainte.'nu ttebuie sa vorbeasca. nu trebuie sa eschiveze.Nu'trebuiesa ,deschida "gum:,iar imediat,dupa ce pumnuladversarului s-aindepartat, ttel?,tiies!priveascltimediat spreacesta ..

, ' ,' . ' - . -, .", .;.. ~.', Cel care lO'Te~te:'Trebtjie sl1. 0 laea u~or,apoi mai tare, ~e

lovituri la ineeput intr-:o serie succinta, apoi cr~te progresivnmnarul. se poate sa dea §i 2-3 lovituri, apoi dup~ o,scu1't3.opriresa:1'e1n~ap!' ',' ' .

•... .Aten~ie : / Nu tiebui~;s~ v~ g~abiji, ia,i, c1nd sim~iJi'ca a~ialM!lt sau c,ava ~oar.~caput trebUlesa va Opn}L

" 111.311; ExerciJii pentru a suporta lovituri in coate~ genuncbi ;.

(I) Exerd~ii pentru asuport~ l~vitUri tn ~oate. ~os~llCa . p•.eg~tiioare:· Cn' {afa"spre sac' sau copac, III

picioare.

ARTA PUMNULlJl 36

Miscllci: Folositi once lovitura. de cot pentru a ataca saculS3.U copacuL incepind' cu mi~cari u~oare. apoi mai tari: Qi-ul este .cufunelat in Dantian. tn momentul loviturii expira;.i bnlf.C pe Daspentru a amplifica forJ:a, cuenergia. Gindurile trebuie sa conc.€3paexisten~ rinei mase solide (fig.14)

Pl-egatire: Luati un sac cuboabe de fasole 5i nisi!) de fier.lung de un' metru ~i "lat de I)

"jumatate de met.-u~i pnneJi-1 p8omasa solida,

Mi~cari : Lovifi pe rindeu coat~~le desus in jos succesivcu miscari de sfarlma.re ~:u sac.50 d~ mi?citri he 0 se:-ie. bf' . ' ~ .. ~, "..JeCal~·I~~1.rn_ar~Jl. nU!}1ar:~i,en c;t.e4 nllSCar1. cxerSt1.tl ZH.fHG cite

odatii dimineara ~i seara. pitia ce ajungeti la. 10008 rei)!~1:;lri.in nlomentul loviturii de cot Qi-ul este cufunoat in D<J.m.;,~n,

centt ul de greutate este cobor1c tlnbina}i mir-drile cu n:spir1J tia.inspirind dnd ridicar,i cotul §i expirtnd dnd lo\'i~i. Explmria treb'uiesa fie $Curta si puternicii. Puteti ori sa str:gati, on sa Expira.ti bruscJ J l .J .J

pe nas.

(2) Exercitii pentin a suporta lovituri in gt~n1.H1.cbi•

POStur.a, pregatitoare : Pune}i sacul ell nisip pe sol ~;i~;w.:;i, 'f' ,., .. " '\' , ... ' '1 'd ", . ' , -. <v' ' , ., ' •m::aFa 1m m ple1Oare.'CU ptCIOare e", ep1':.t'tate elt HI.Jnnea \!nlC:riJOr ~:leM' miiniJe sprijinite ..'4ea,supra; genunchilor. Qi-ul esw CUf:il}cl:'_t J'1I

1,:'¥ntian, centru de greilm.te coboiit.

Picioarele logeuuf1cheaz..:tt alternativ pe sicule~,

fiecare piClor de cite 50 01'1. ill total 100 de repetfni lntr-o serie.\Hiri~i numarul de m~eari cu cite 4 pe zi, pina ce ajungeti La 100de mi?cari eu fiecare pieioT.

Aten~ie : inainte ~idupa exersare. masafi-;:a. coatele ~i:.;enunchii.Vi. mai putefi spalacoateJe S1 genunchii en soluria pentruspalarea miinilor la metoda palmei nisi p de tier.

De rer-inut : lncerca;i. pe elt. posibil, sa TIU va juli!i pielea sausa. singerati penteu ca asteptind sa S8 I.'indece rana, va trebui sa 0llla~j de la capal .' ..

\

\

\

j.i..RTA Pl.'\tNULUI 37

111.3.12.Palma nisip defier

Pregatifi iIi primele trei luni un sac cu boabe de fasole, inurmiitoarele trei luni un sac eu jumatatl~ din eantitate. iar cealaltajumatate cu nisip ce fieI'.Dupa 6 luni urnpleri sacul numai eu nisipde fier. Sacul este lung de 2 chi (1 c11i = 33,3 em.) S1 lat de 1 chi.PuneJi sacul pe masa ~iexersafi cite odata dimineaFa 5i seara..

Miscad : Intindeti degetele dela miila dreapta' (stinga) . si

'.desface!.i-le > apoi loviJi cu palma 5idosul miini de e~te 100 de ori(fig.15).

~·letoda eresterii numaruluieste1:1 leI ea 1a ~oate si genunchi.

71 l~ ~ J- 1n ffiomentul loviturilor Qi-ulg.:> I ~~! (ae:ul). est.e euCundat in. Da?tia~.-lovtlunle S1l1f u~oare. apm mal tan

::;indil-i-vacii. sacul ell nisip de riel' esw un sac de bumbae, imbina~i:~lJrespiratia. inspir'ind dno ridicati milia. si expir10d cind loviti.

, . \ . 1,

Dc rerinut :' Nu trebuie sft vii grabiJi!

. ,', ,', •.

IV.!.Palma nisip de lier (Tie ShaZhang). , ,,' ,- ",',

. ,.;' ",.- . "',:: ,"': ":::"::>.:: "';'.,~".:.

Atentie: Daca va imbolnavifi si,opri~i,exersarea; dlipaCeVa'vindeca~i incepeti de la capat., Dadiv~dini~miinile trebuiesa vaopriti• Daca dupa expiratie simtiti 'dureri '.in ,oasele, miinilor, 'inseamnii ca afiexersatprea,violent.) Dupa,6 luni verI"simJifurniciituri~i am0.nealii in degete,:acestea:Jiindun lucru notrrial.lntimpul exeI'ci,iilor este interziss~av~fi:raporturi,sexuale.,("" , . ,,' "' .

Orice Om este inlpresionat de putereapecareo poseda mina defier : ruperea~L sfarimarea de obiecte"suprema~iasa'in Jupta.Aceasta puters este demonstr~ta frecvent' in filme, spectacole,revistesi dirti. Aceastii maretie, a miinifde fier e5te mult mai bineconJirmata iii- demonstratii 'pe viu, ,[acute de catre' mae§trii 'sistudentii din Gong Eu. ,> , ' " , '

R~ceptivitatea de a. privi 0 astre! di3pe1"!ormantlt':sesitueazade obicei intre emoFie,'pl5.cere, admiraJie. invidie' si.lncredibilitate.eu toate acestea, un lueru este cert: oricirie 8ste impresionat de ea,

. Influen~a>aceea c~ vedem, auzim sau,citim despre mil1a de fierpoateconduce' la 0 concemie ineollipleta ~i chiat amagitoare.Aeeasta particularitateeste' pusa in .general·' pe saama· copiiloi,a.dolscenfiilor~i pe seama celol; care~tiu pu~in 'c..lespreGong Fu.Exista 0 intrebare eu care studentul se confrunta inevital si seva.simJ:ii nu tocmai· bine cllld,vatrebui sa. raspunda. la ea.Cuf1nd,cineva vii poate intreba:"Polirupe ° diramidii?" .. "Pofi ~parge 0

ARTAPOMNULUI 39

bucatii d~ leinn?","PoJisa. rupiasta?", ....o astfel de inttebare ne pune adesea in incurea.tura. deorece

instirictul .va spune ca daca veti raspunde negativ. inCluentadumneavoastra va ~ferii in eonseein}i. ....

Printreexperfi exista direrite Qpinii despre mtna de fier,Studentul trebuie sa 'analizeze atent, apoi sa. deeidii eit de departe

va merge.

Motive pentru antrenamentulmiinii

La.sind In 0 parte invingerea 5i inrIuenfarea oamenilor, exist.'iino.tiveserioase pentru eare mina trebuie antrenata. ;

1. Fara foqa,' tehnicile de lovire eu palmele sint lipsite deaplieaJie. Pot fi comparate eu un cu~it ~tirbit. .

. 2. Se poate avea <> masura penttu progresul in antrenament.Succesul in spargerea de obiecte,arata. gradul atios, atit in viteza.,citsi in putere, in rela~ie eu eoneentrarea ~i controlul corpului.

, 3. Practica' spargerilor este. 0 partecomponenta. inantrenamentiil de,Arte Martiale, rani de eareacesta nu poate ficomplet. '

4. 0 mina puternica. da. ineredere ~i satisfaetie.

Motive care se opun antrenarii miinii

. 1. Pelltru' detvoltarea ..persona.la, inva}area mi~ea.rilor ~imentirierea conditioi fiziee sau recreare, mina nu trebuie antrenata..

'2. Pentru s'port·;· regulile de competi!ie nu admit 10viturilecontact a.stfelmina nu poa.te fi folosita..

Motive impottiva .:'miinilorde conditic grea"~ -

Princondi!ie. grea vrem sa. spunem cil.mina a atios un stadiua.vansat de duritate ~ipoate rupe lucruri ca ~icull1 ar fi fabuta. dinfier., ", .

,

ARTA PUMNULUl 40

1. lVlina de conditie grea este biititorita ~i nu aratapreafrumos. Acest proces este ireversibil. .

2. lv1ina nu poate face munei delicate.3. Are tendinta de a iolosi mai multii. Corta dedteste necesara

111 caz de autoapa;~f'e. ' .Aceste trei motive sint bazate pe diferenp dimre aspectele

sociale moderne ~ipe Ctcelea ale Chinei Antice.

r-"Societatea moder~a[ ... "Chi"na Antica~~~~ •....~~~'t"'''''''I..~'''''''''''~'''''_'''17''''''~

I ? min~ ~~tatoritii nu .poate HI?· ,m~;n.a_batatoritii este.atraetlvaL d.p.d.v. SOCial. I<wcepl.ata.

IAvem neyo;e de mlmi pentnl I Art;:>,i; ~~niali. :p?,teauo mare dlVerS1t~~te de munet. B .contInu.a sa 0 spectaitzezeell. profesie ..

Legile 5i Codul·Moral nu per­mit folosirea e)fcesului de

forfa in apara.re.

Lt=Jgea este. adesea legea celuimai puternicsi dreptatea eraadusa de razoonare. .

Cintirind importanta ffiiiniide fier in rebiJiileile via.picalef iecaruia: Ia lucru.aca.sa.. in familie .. 'eu prietenii;;iluind'lnconsideratie ath pl'ezentw cit ;>i viitqrtiL stude~tul trehuie sa. decidacit de departe va:mer~e il'lia.ntrenalnent1.i1n.iii,nilor. Sep8.1'eoamunide ·condirie moderati se potrive~te cutiatamoderna.'}?:fin 'condi~el110derata sa ·define~te mina care este~Ii:treria.taatitcitsa.para.naturalii. Printr-o metoda ·btina Be 'poate cl~tiga '0 fOl'Jaconsiderabilafara pier.derea. dexteritiiJii mlinii.Unlll dintre Pl!ijcte1eimpottante in exersateapalmei de, msip .de fier este folosir.ea de

41

medicamente cllinez6?ti. Unate l'coli.foloses9 medicamentele 'infotiunipentruspiilareamiinilor, altele folosesc medicamentele pecale . bucala. iar' altele folosesc plante medicinllJ~ pentru a Ieintroduce in nisipul de fieI' cu scopu! dea obJine eiectelemedicamentuhii in timp. Scopul fo1o::;irii medicamenteloreste de apreveni accidentatea oaselor;>i mu~chilor,dea face transformar~a~i intii.rirea oaselor '~?imUfjchilor miinii pentrua. deveni ca fiend. Inrindurile eEl urmeazii.. vii voiprewIlta doua re~ete utai simple folositeii1 exersarea p(llmei .de ftisipde jier.1a sp1t.lareamiinilor:

Primareteta: Solutia. cu otet .'MateriaIe: 500 g decuie'l:uginite, 5oo'ml<le o~ei.Introdllce~icuieleruginjte in otet si ·lasa~He.15 .zile, timp tn

catese Va" producoun amestec omogen' Cpu tOri. i01051~i bucafi defier ruginite, dar sa ullfiepreamari) ..•................•..

Mod delolosire ::lnainU3 de a 10vi sacul ell nisipde fier, agitaJibinestiola. ell .. solu}ie. varsa}i chevapicaturiintr-o minK ?iungefi-vii arnhele' palme:apoi exersafi conform metodei. de lovin~ dinpulma'liisipde fif,!r:!)upa,ce a~i terminat. varsati 'pulina solu}iein~r-Q miniisima~a~i cu·ea.toatel()curile, dosulmiinilor Clultulexterior. pal:n{el~,degetele.fi()care incheietura, masaj Care tn~buiesadlirezet peste 3 min.,ReJil1eficiiacest masaj final nu trebuie sm!rta.t.

Aceastii i;eleta.cu ()!~t dK rezultate buneirt special pentru Geieu oasale mai dure. .... :.'.

,;:'

A dQ:'Ul reteta: C1J'itpa jierbinte, .'·:tvledicalnf.!nt~ : Lycill1l1Cinest3sisare de buciWirie

, Modde prepanuo : introducefi planta ~i sare~t1ntr-o eantitateegala. de apa si fierbofi solutia ol*uut~ ........•..•.. ':~ : ' ..

Mod de 10105ire .Inaintedeexersarea paimei nisip de tierlncalziri .soluJ;ia1?i $paJal:i-vfi~ miinik~ ell ea fierbint(~!pentr.u. a puneenergia 5i slngele in mi)"care .;;iperitru a sini~ii pielea destinsa..

Metoda spiilfl.rii .miinilo •. CUSOhlJia.fierbinte~ trebuin Colositii en

l~l'se".nmli"''''' itlCep"t'tl'eb~ie,doftl'sa iocit!7l!isO!ll\i~~i sa vii

.J

ART A PUMNULUI

..spila~i miinile. :apoi din a! in a!, sa vi puteJispi.la mai multtimplnsolufia clocotiti. Dupa.1Ceea,lafelcala ~eteta cuofet, mas8.fi-:-vapalmele ~i degetele,.apoi 1isa~i miinil~ sa se uSuce'f~ a le~~rg~~_, .

.. " ..

Nota :. Planta' din a' doua re~ti s-ar pUleS.sa nu ~ gaseasdila noi tn acest caz se poate lolosi doar: apl1 ell sare, bineinteles. cirezultatele vor Ii diminuate.· .. ' > .

. , .', ... , .

. .. Eehipament pentru' ~X:ersarea,.,r:·p':bnei.nisip.··.deflee .. " . ". c ". ': ~••. ', 'd, " '" '

Un sleule} lung de 4S em.. latde 30 .cm.:~ gros de 5-& Cln.conIec~ioriat dintr-un material prin care nll trece pra(ul eventualcauciucat sau piele.. -, - _.

. ' . ,,,,. ,_ ..'.' .",,::'_'.""'. ,':'>',,' ','",'" , :.·· ..,..:f

Stadiull :.esteprimul stadiu in care';nuna',e~ 10a~tJ.~pja~delicatii ~ pasibili 18. invine~ire sau rinire.'Saculefultrebuieum:pluteu metarial buretos sau elastic. de exemplu, ca,uciuctil spongios careeste ideal Ideea este de.a antrena. librele netvilor .senzitivi Si -i'f11iilii

pentru a se obi!?nuieu impaetul,cu cr~rea. temperaturll 'miitiji~ieu intensificarea cfrculatiei singeluiin vasele eapUa.(e.Antremnamentul regulat o data· pe z~ poate completa acest stadiuintr-·o luna.

Stadiul 2 : acum. mina poate suporta Iovituri moderate si 'llUmai este posibila invinetirea sau ri.nirea. Materialul de.umplere estf)acum un materialsenUSolid, cum ar boaoode fasote: Acordati tacit 0luna pentru antrenament regulat, odatape zi.. ,

Stadiul 3 : acesta este stadiu.l final si n-are limita de timp.Practicao1.ii se aotreneaza atita timp dt pot. Matetialul este maidur, ~ anume, nisipul de fier folosit in operatia de sablaresau bilelemiei de sabia j. I

43

~etc;aiedeeJl;.ersare1. Se fo1cse~e ca pbzi~ie ~t\'1abu.Br-ar.Jl rei3.x-atSe ridimih

;.f\C@put piri~ 1a nivelul ochilor ~aumai 5US prin ~tera1.. 1. ~fit)a lov~ refixaJa. in saculef.u! ca.re .a rost pus pe 'un

scaun solid inJa~ la nivelul abdomenului. In llici un cat nu treEuierolosi~i. foryt-. Min.a. trebuie sa. cada asf:men.ea unsi pietresu~-pe_lJdate,a· carei leg;atura S·-3. rupt.

ReJ:ineti , In· moroentul plesnirii. spa::~le. um,grii, ·braJ:U1. minasau orice a!~pn,rte a corpulpi IF! trebuie sa Joloseasd\ fO:i}a. 1a rei(;(i la olovitut~ cVbiciu~ca. In timpul loviturii, i.rtillchiul na trebuie~:,i sebalanseziI!. Regiunea. care in. coatact cu- sacul est.e LORta,

~;\~r..ra.fi~apafmei. in speciaL podulpalmeL .,- .Dupa prima lovitura.. rrlhla se iidid oolic spre umaru! {!PUS,

apoi iove~te sacul eu 40sul miinii.Dup3. 0 $Curta opom se yidicadill1I0U~Uov~te eu cantuI erterior. Apoi nii~carile se repela altern:itiyl.:ua1f1bele miini,:· trei' lovituricu o· mina (paJma, dos. cantulexteri-3r j, tr~iellceala.t~J;·. ,.r\ .

Durata : dincaU21\. natuc-ii suple a metooei, nUlm este capabilasa Suporte un· antrenaulent ,de ° jumatate de ,ora sa~ mai mult (eu';ondi~ia sa puteFi menJin!il poziF!Q calaretului'l11 totacest timp.).

Norii.13.1.o sedin¥i nu trebuie sa fie'mai scurtii de 10 mill. .-....: '.

Punete ~mportant~.;de-'reJillut ...i: LH exers~rea pahpei nisip de, ner impo.rtzinta este·l>ers€yer8Hla.Subnici un ·motiv nn trebuie_.M exersa}i o. zi ~isa vii•,dihnititrei, smioontru it recupera c..eea cerw ati facut in -zileleI'recede-nUl, sa int~nsi£i:catiitltrenamefltul, a.poi sa: va odih.niti din'l'~iJ dwva zile: In felulaceS1:a . nu vex!· ottine iezu!tate 'bune

,. ,1IiciodatiL _ -

.2. In spt'~ial' in primeie trei lami trebuie sa exersa~i zl..de zipt:Jltru C?l i~ a~eas~a .pet·ioa?a stn3,?tur.~. m:iinilor s~ schiniba din ce.If! ce. acmn 1nl/a.tatl$l expenment.'ltl apl1carea forte! pen~rante.

3, SUs€ poac6· splme nili1ic Inlegitura, eu' durerile mtinilor.Jr~l}:a:sare,,;. ...s(tlj.cruar ·:ruperea . 0:lSelor (1n monH~miH-. -incefcarii

ART A PUMNULUI 44

premature de sparge obiecte, 'dnd mrna nu S'-a solidificat}Acest lucru este contrar scopuluiurmarit. de antrenamem ~i

rncetineste progresut Este inevitabil sa· apara vinani minore; inspecial, 'in stadiile de inceput. Cind sa intimpHi aces! luau. aceaparte a miinii saU 11lt.rega mina, trebuie ret;inuta de Ia <'n1.rermm,entpina se reface ...

4, Daca din dilerite motive, ati fost nevoiti sa lutreruoetiexersarea trebuie s-o luafi de la capai, ' ..

5,Dacii. din anumite motive nu mat a veti momentan soIuria. despalare. taceFi masaj frecindu-va palmeleu~a deceala1ti:L :;:lUll $€lueing, flira. a. opri exersarea.

Ivi. Mina frunza de bambus (Zhu Yc Shou). .Pri~ul pas : confecJionari un sac dintr-un material gfOS ~i

rezistent. Introduce;i in el nisip de fieI'. 1a inceput 15 kg. Faceti unsuport d~ lemn. inalt de 6.5 In. AtitnaJi sacul de .supan eu 0 sloanl.groasa pina Is: nivelul pieptului. Cind exersati sta~i fix in lvfabu lingi'.supon ~ lovi~i eu p3.lmele. 4a inceput,dupafiecare lovitura sa.cld ~;2balanseaza numai putin. Dupii n.ceea de la chit'a em. la oiteva. zedde em. Balansarea pOate sa ~iunga pina la peste 3 m. Cil1d f;a.cul

revine din balansare, ridicari palma !?i oprifi-l printr-o loviturastearsa. care nu nuniai cii,-l opreste, ciar i1 facG sa se im:-irt.n. 08 Joe.

Dupa ce se opreste din rniscarea'de rOl:ire. loviti-l ell miua ceah1tispre Inainte si dud revioe' oorit1-1 din nouprilltr~o mi.sceJ.re ste,,;rs~'t.Exersari in f~lul acesta zilnic dijmillea~a,la prinz ~isea~a detrei o1'i,de fiecare dam dnd da.~i cite 100 de lovituri. Dupa. 100 de zife sepeate vedea unele rezultate. La inc.eput loviri u~or, apoi mai tan~.lent. apoi mai 'rapid, avn.nsind progresiv. Numarul lO\'lturilor pOBxefi crescut.

AIdoilea pas: dndnu mai simtiti otJ0seala !lc <ximul o,cs.cre~te~i greutatea la 25 kg-,apoi de fiecal:e' (hta rnfirj{j C:J~ci;;,,~Kr k~;pina ajungeri In. 75 kg, '

Va sint neces~tri 3--4 ani de practic.i.

AR TA PUMI\'ULUI 44

premature de sparge obiecte, dnd mma nu s'""asoIidificat).Acest lucru este contrar scopuluiurmarit de antrenamem ~l

lnoetineste progresul. Este inevitabil sa apara vinatiii minore; inspecial, 'in stadiile· de inceput. Cind 5e inthnplft ac(~st lucru, ac(:)aparte a miinii sau intrega mina. trcbuie retinuta de la 2fntrermmelltpina se reface. ..

4. Daca din diferite motive, ati fost nevoitisa Imrerupetlexersarea trebuie s-o luafi de la capal. I ••

5. Dacii din anumite motive nu mai aveti momentan soIuria despiilare, faeeti masaj frecindu-va palmeleuila de cealaltS t~ina. $(~incing, fara. a opri exersarea.

IV2. Mina frunza de bambu.s (Zhu ¥c Shou).Pri~ul pas : confeefionari un sa_c dinte-un material geas ~i

rezistent. Introduce~i in el nisip de fier, la inceput 15 kg. f.aceti unsuport de lemn, inalt de 6,5 ro, Atitnari sacul de suport CilO sloanigroasa. pina la nivelul pieptului. Cind exersati stati fix in Mabu ling'?supon ~i lo,,~i;ieu palmele. La inceput, dupiifi€care lovimra ::i:3.CuJ $<2

balanseaza numai putin. Dupa aceea de la citiva em. 1a clteva zsdde em. Balansarea ~ate sa. 3.junga pina It'!. peste 3 m. Clud saculrevine din ba.Iansare,. ridica~i palma 1i oprir-i-1 printr-o lo\'ituriistearsa. care nu numai ca-l opr6"Jte, dar il face sase hn-jrtii pe loco

Dupa ce se opre~te din mi~Garea' de rotire. lovit-i-l eu mina c~a1a.blspre inainte si dnd revine opriti-l din nou priutr-o miscare stc<''.1'si\.

Exersati in f~lul acesta zilnic di'mioeata, la prinz ~isea~a derrei ori.de fiecare data dnd da}i cite 100 de' lovituri.' Dupa 100 de zile sepoate vedea unele rezulta.te. La l:nc.eput loviri u~or, apoi mai ta.re,lent. apoi mai 'rapid. avanslod progresiv. Numarut lovituri1or pmnefi crescut.

Al doilea pas : dnd nu ma.i simt!t1 ob,)seala 1.:,,"(If'imul oz.;:;.cre~te~i greutatea la 25 k~, apoi de fiecal:e' (hta rnf;dti Cl; ci1:;,~ K} k;,;.pina ajungeti In. 75 kg. '

Va siut necesari 3-4 ani de practici.

45.~

IV.3.Mina care r"up,ecal"aluida (Dan F'e:tlZhu.an) ., Ru.pereacaramizilor sauapi~treloreste operfonnantli de

abi1itatedura(YingGon&l?iesteu~a .'dintre oele 72 de a.bilitiiti deIa Shaolin,. C~lmai bine'·se,practici.tdiminenla injut"ul orei5,noaptea. lapdnzsaudupa ".amiaza. Dimine.."i\lise pot exersalovitutile -lasac. noa.ptea se poate lovi in much! a pa.tului eu cantu]rn:iiniloi. La pdnzse:;poate lovi in llluchfa roesei,iar dupa masa sepeate lovi rn ·perefi.Aceasta abilitate nu sa poate obFineintc--o zi. ci,Gste ot;reabade dU1'"a~a ~i persevf:l'enra. Va putefi conrec~iona unmllnecninde ten:m, in' caresii !ovifi cupalitiele (ell <tantul e~1;erior).inlaginifldil:-:,,,~a·ca "'.este c ur:,"dusman 'care va ataca.} Exersind

"-', :, -","'- ' ,-,- ,', ,'~, - :" " ,,', ' " .

constiincios dteva Juni deiile,puteti rupe ocaramida ell, mina.Metoda con~'eta(,-ste"urmatoarea: '.,) I ", ', .. I

>l.i~;~"~'~er~::: pUte~i16v~Jnrnuchj~, patulu~in pere}!,illmas5.'eto. Iflfieca:redimilleat~.du.pa,ee alii luatmasa deprinzsau~;e.irninainteide cuicate.' '10\'1t1prinmiSdi.ride ' retezaie en cantulext"erior ttimiinilorin a.cest'tip deobiecte dure. De fiecare dat8,"reteza~i"c;umlinilede 30-S0orisi e~~rsaJi130de rile>. ,

·2,Jifltt~ln $erlibeT:atirna~iun sac de 15kg de creangaurmicopac, .1~)tla1thtl;ea. piQpt-glui.I!l fiecare diminea:~asau noa,ptea.,stttj:1"ln' fai~sa¢ulqila.oaiStatita:d~.Q,5 m in' pasul arc Sau ahapozitie, si "retezifi"eumirta areaptade SO de ori, aPQi eu stinga de$Odeori Exersafi alternativ ti1l1P de. 130 dEi' iiIe. ' ..

''Retezarea''ma~ech.inJdu;i delemn: confectio:t1ati-va~~~Snianechirre '~nntr~un material dut:, -sterdr, fag saUjllt ~atenat. ­de marimeaunui:om.Puneti. 3ma.nechine fixate bina in solin formadetriullghi,l1t 8, ;distan~aintl'e ele de 2 m. StaFi in mij10cuf lor, ellfa~a ~ntre, doua-mafiochine.Lovifiin seiie ell ampele muni, eumi~(.·a:dde tiiiere, apoi 1ntoarceti-v~pentru a-I lovi pe, eel din spate;Acei".sta este ,ose1ie., Teei ,seriide Ibvituri fa.c 0 repriza. De fiecamdedi exersl1j,i ci't",~,5~15 reprize. PetseveraJ:iiil jur de un a.n. DupaaC8ca,llpuc1iricu illhla. sti:nga 0 c~iraniidii. sta~i in pasul acc, .Goncentra~i,va peiltfu' a duce ,toata errergill in miini ~i lovir-i:w:m.lltan eu mlna ~i en ca:dimida. In: timp. vefl sparge 3-$ caramizi.

";" ." 'ART A PUMNULUJ

PAR.TEA,A;V..;-A, ,

V1. Flotiriin degete: '

P1c- 1.4.

Plot~ri ~n 4ecete. exercitll oe,mB~e for~a ~1 ca~~Jp~obablL vaaint ~~mijlare. La mai p~tetiintilni ~i in alte, sporturl.

Pu~etitoate virltiril~ degetelorpe sol., '~i intinde!i bra~ele~ipicioarele. indoili brarele si cobori~i.pi~ptullent,pinaaproape de sol.apoi , ' iIripingefi:, eu putere" ~i,

:ridica!i-v8. tn pozifia' depleeare.Pute~irepeta'aceasta mi~care" de10-30 de ','on. Dad.' simtiti cii vaesteprea u~or. aupa 0,peFioada de

tiniP puteti exclude pe rind: degetul mie.ineJar. apoi' mijlociuI:ajun~ind sa face,ti flotarile indegetele aflitator:~i mare al ambe~ormiini. Pe masur8. ce progresa~i ~ capa,tati mai multa fo1'J:liin degete.pute;i exersa Ootii1'ile intr-o singura m~nii,la feL e:duzind in timp,degetele;mi'c, inelar. roijlociu ~i chiar degetul roa.re. pentFU:a raminein final doar in degetul aratiitor:(Fig. lA.B) , '

Metoda de exersar~ a abilihltU 4egetelor(ZhiGoAg. Lian Fa)''.,

Esteo zicalicare spune: "Tr~i pumninuse oomparii Cll uncot. t1'e-i cOate nu se ~mparll. cd 0 palma. trei palnle Jlt1~e .tompadcn un deget". Deaici putemvedea"ca puterea degetelor esteimpunatoare. motiv pentru Care mae~ri renuJJii!i au acordat 0 kareimportanti antrenamentului pent~u:abi1it.ateadegetelor (Zhi Gong).Antreoamentul degeselor se face cu SCQPulde ~ dezvolta, abilitatea .

, aoostora. de~a patrunde in obiecte mai dtJre salJ OO,:apuncta<anuntiticeritri sensibili. '" "",'" ' ".', -; ", ,', ,J

,..- .....•.

ART A PUMNULUJ 47

\

V.2. Apnea-rea' uleiorului ,.

LuaJi un ulciorcunh~p ,de' ograutaie .convenabila 5ipune~i-l in raja., stari in pozi;tia' calaretului apuca~i-l degum eu 0mina (su.b forma de ghiara),ridicaFi-l S1 cobcri!;H de un numar deo1"i,apoi sGhimba~i n1unile. Exersafi in reIn! ac-esta: pifia ce sirn~iri ci

, b . "fv.' ~ . - '1' ". l' '" .~*0 OSlt. ",;an~t ArecvenJa rot.lcan Ot' ~ gre!.:it~'iBaUWloru U! Wi tlmp(figura 2A. B,C) ." " ... '.

De reFinui : bustul tretHJ1C l,a fi!)VfJrt:ca!. dup5:ridicarea IS:

nivelul umarului, milla trebuieopr:.hi pu~in, a.poj c.oooara iar dndajunge ulciorul aproape de sol S~ rklicI din no\;~ .

.•.. :.

.'M_ ,""

~~ ..~~~A'~l iD~\1C li .j;.. ,I' J;,J .'1 dli,_~ _" "iJ .•u_L_ ....~"'~~ . -I!:'~'" _ •••• _-"""""iI -

AR TA PUMNULUI

V.4. Insertia miiniiI

48

Aceasta metoda dezvolta foqa penetranta a degetelor.intarind in special virfurile degetelor. Luati. un recipient destul deadine. ee permite introducerea miiniinu mitl putin de 30 em. Umployireeipiemul in funqie de stadii·· '

Modcrat 1.: griu sau graunre asemanatoare.l'#iod(~rat2: fasole uscata sau mazareModer-at 3: !lisip fin .Extrem 1: nisipmai gros .Extrem 2: micipietriceleExtlrellU 3: pietri?ExtrcOl 4: bile de ote!Forma~i Inina lara Ii indo! c1egetul mate in interior. stringeti

degetele l1lltte ,eleridicllti·-ola. nivelul pieptului en degetele indreptatespre recipient. Fixari centruI recipientu!ui. Afunda:d mina, drep~ inmaterial pir.di Ia incheietura. Tra.geti ffilna 5i introduct~ti-ocealaitiL Tot timp1.11 exersarii e~~te'Dine sa I men~inefi 'cdldretului en. in fig. 4

finda!i ajnus 1a niveluI moderar; 3 pl.lteti pune nisipul lntr--unl"-"'!:,):l~'" _<:,-..!~J r- .•.•.).~-,..{.) fr~r. ~ •. _ ~~lr:~~:'''''''t.-1.{--f'.i-''''t"';", ):". ''' ..•••...,.:,; :~~, -''''J19.he.~.n .)o."U vd.,,,,.n }.~ "'.A., ~! eX~l ~.':>'j.1 .H ..•._l.,1"" 11.11l1Uvlill, 11.klpU.i.n.cil.lz1t. dar CD deg'3teJe desfa.cute. lasenia trebuie s;:\. fie scurtidurata iar mi:na so ",coate dadi In caz co.'nisipul frig€'.

ART A PUMNULUI 49

introduce~i si scoate~i miinile iar ···cind nu mai pute# suporta.temperaturanisipului care se incinge din ce in ceo splllat!.-va euspirt medicinal sau ou solufiil~ date 1a palma nisip de fier. pentru alnHitura durerea ~i usturimea. dupa aceea exersati. spalati-viimi:inile.iarasi exersari. apoi spa.1ati-va. miinile~ repetati pioa ce fiUmai puteti continua (fig. 5).' )I ,

. De retinut: tn nidi un caznu tl'ebuie sa va: grabi~ !Daca. va.dt:niti ml'inile opriti-vii pina ce va. vindecati apoi reincepeti practica.

~ ,. I> ~ •.. ~ ,

._ ARTA PUMJ.\fULUl

PARTEA A VI - A

MetOda d.e.exe:nare a abilitatii hn.-.eioT(Bi Gong Utin Fa) .

50

I

\

Vll Rostogoiil'ea lemmih:ai lte bra·te ,AceaSta metoda dezvo1t6. rezisten~, bratelor 1n lo','itur.i

pl'ooum si forta deiovu-e. Lua~i 0 tulpina decc"p'ac'lun~a'de l::n.de 0gr:osime ' ~ . greut-ate aoceptabile,pu:l:l()~i-o pe bi'zc~e (fig.G) siintindeti-o '1.'1 {atii. Dupa aceea. mcepeJ;i sa Ie incllna,ti pemru <~al~~mnlll'sa sa rostogoleasca pe br"J.e de la indll~iNUdl(!; ~nirnihr"preume.ri, apoilndoili ~i intindefi brusc brafele. pemru a face Ci'i 1.9mnulsa sari. in aer(fig. 7} Dupaaceea.,prindetHpebtate in f.l,omentulcaderii. - , ' ,

,S·~;~-::~1"',~.•..•..... ,...•..

::':;:~~'::l--, ~-. "~l, '~~'-~~1

, ..'" '1"";"" "~ .. , .•.... ,.:

Repeta.ti in felut acesta J'ostogolind lemnul. an ..mdndui rtpoinOll, rostogolindu-l piml ce simfj~i di v-a:u ODosit brti}.:;)l!~. Dup?, 0perioada de timp pute!i alege un lemn mai gros penttu eXEU',mxe,

\'1.2. Bratul de tier (Tie BiBo),Bl'atu.lde fier. abilita.tea. hratuIui. 5e m~d nume~;;te cobilita de

Ner si este 0 metoda de exersare a,'foth3i antebra.wlul, Metoda este~mpla, i:,'X pentfu a obrine abi1itatiE!a ~int nec;3sa.~i ullm;;d 3 depractica.

Sl

Primul paS: h ,1nceput tiebuie sa loviti a!temativ· CU'ambele brateintr-un p-al"<ie lemn lucios, lntr-un Sac de nisip sau1ntt-un stilp ~otund. Trebuie ~aloviJi u~or. atit ell partea interioarn.c!t~i ell ceaexterioara a brafelor. Tn fiecare, zi, exersati de trei ori(dimineata. 1a prinz si seara) de Hecare data lovind earn de 100 deor-i. ein&' lovifi, trebuie sa treceri de 1a lovitur:i u~oare 1a lo\'ituridure, de 1a mi~diri k:nte la J.ni~diri rapide. pre.gresi\'. De asemeneaputeti crest.e fillmarulloviturilor. 'to·.) _.' .

P~imi ».1doitea: dnd bratele s-au calit S1 au devenit maidure. d!ld flU. mai simfi~i durerea. puteFi 301::.--:;8 un ~opaccu scoarfan~·duroa~t pemrn a exersa la feI ca In., primuI pas.

Pasu! al tre:i}ea : Dupii 1-2 ani de pracrica puteri trece la'.'Wfsarea pe illl sdlp de piarrii, la ielca 1a primul pa.s. Practicind Cll

.,:;r~:<3v<:or~~;:r.,va. pG~e\i face brateie solide cu 0 mare fOfj;<1. ~i 0 mareCZ1S12n~a .In lO\'ltun _

---', ~-- ----

Editur9.

BIBLIOGRAFIE

t.Colecti~J redactional al rev'oism XIN TIYU , WUSHU RUMEN.Editura popuIara din JIAN iIANG'o'1983· 'o'o

- .

l.~tivuiprur~or de sport din "105titul de educatie riziea Iiisport" dm.JJEIJING: WUSflU (seJecUe), 1918.

3.WANG' BIN, Revista QIGONG nr.J din' 1981Tehnico-StiintifJca din JIAN J~NG

4.ZOU QING FENG;Wusbu 51 sanatatea nr.4 din 1983 - Edltura..Sportul popular:·, .

. -. ' ..

5.LU· GONGL! ..: WANG A1BO : BOn or. 3 din 1989, Redactia

•''oziarului Sportul din provincia Shanxi.,'o .'o6.ZOUQING FENG''oBOJInr. 3 din 1989. Redactia zlarului SportuJ

din_provincia Shanxi •. . . . .

t.Y ANG LONG, Bon nt. 3 ~in 1989, Redac:tla zlarului Sportul dinprovincia Shanxi.

-. - " .,8.ZHANG YANG SHENG. WUHUN nr. 2 din 1989. Redac:tia ziarului

SportuJ din provincia Shanxi.

'o9.WEI QUNJIE•. revista WULIN I1r.3 din 1989. Editura SUintapentru toti • din Guangzhou.

In curind :

Vl'.J UNfVERS ALARTELOF; !\.'lAr:':TI,.'J.LE !-t,~r.;tode00 baza in anlr~narr~entu!

BOXULUI CH~NE2~ESC

- Tehnica .. Pumnului lung"-nl~zllFoltarea fortei si abititatii

GItABITi- VA ! A\.~m WI [iraj Iimiwt !Solicito:-i1e ill scr:s P:J[ fi l,rimise pechin:s(l; BUCL'RESTJ CP.19-87

InfoT'lJli:Hii teIef0l!IC~! :. Re·(h~ctia ...53.7 i!.l9

l.)i fU~~Jlr•.! .•. 68.29.15Edin:ra - 373307

·f

Redactor :'Du•.nitru To,aTehnoredactor : Ion ~andruCorector : Anca To~a

Bun de'tipar :14.12.1990-----~"----~-~.,-,..•_------------------TiparuI executat la 1.C.S1T. M.LL

Bucure~ti -.. Romania

(

i

t

f

l

i

I

I

J

Lei < 35'

Gata de lupta in situatiile de inferioritate ­singurele in care Codul Moral al Gong Fu ii pennite sariposteze - fundamental pregatit pentru postura deautoaparare . elev sau maestru ; abil sau puter-nic . estepreferabil sa se situezc numai de partea dreptatii. cadatunci cind devine' infractor . va fi greu decontracarat si infinit nlai greu - de neutralizat .

[ ... ] Paradox~] - " ARTA PUMNULUI"- nu este 0cane a violcntei, ea fiU cfenl eventualilor "batausi"mdode £igurc de a-~i dobori advecsad, ci ilustreaza inprimul rind, antrenamente prin care prQpriulorganisol poate receptiona cele mat putex-nice lovituri.nira ca aceste sa iic cauzatoare de leziuni.

RC7.uitatde fina.le sint demne de "CARTEARECORDURILOR".Cine va avea tenadtatea sa practice.i~i va cali enorrn organismul. iar pentru cd neinitiati-performan~ele VOl' parea uluitoare.