Kszta‚towanie cech motorycznych

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kszta‚towanie cech motorycznych

 • KSZTATOWANIE CECH MOTORYCZNYCH MODYCH ZAWODNIKW

  Wydolno, sia, szybko, koordynacja

  Program dofinansowania ze rodkw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2015 zada zwizanych ze szkoleniem modziey uzdolnionej sportowo w pice rcznej w orodkach dziaajcych ze

  wsparciem jednostek samorzdu terytorialnego

 • TEMATYKA ZAJ1. Wymogi nowoczesnej gry

  2. Efekty prawidowego przygotowania sprawnociowego

  3. Ksztatowanie sprawnoci miniowej i energetycznej w zalenoci od etapu szkolenia

  4. Biologiczne uwarunkowania treningu

  5. Sprawnociowe wymogi w pice rcznej

  6. Ksztatowanie zdolnoci kondycyjno-koordynacyjnych: wydolno, sia, szybko, koordynacja

  7. Metody treningowe

  8. Praktyka propozycje wicze

  2015-11-23 2

 • Wymogi nowoczesnej gry

  wysoki poziom wyszkolenia technicznego jako czynnik warunkujcy widowiskowy charakter walki sportowej

  wysoki poziom sprawnoci fizycznej jako niezbdny warunek do prowadzenia gry dynamicznej

  2015-11-23 3

 • Efekty prawidowego przygotowania sprawnociowego

  oglne zwikszenie poziomu zdolnoci motorycznych i funkcjonowania organizmu

  zawodnika

  wzrost skutecznoci dziaania podczas walki sportowej

  skrcenie czasu nauki nowych elementw techniczno - taktycznych

  szybsza regeneracja organizmu po treningu, zawodach sportowych czy kontuzji

  mniejsza podatno na zmczenie fizyczne i psychiczne (koncentracja)

  zapobieganie negatywnym skutkom stosowania jednostronnych obcie

  specjalistycznych

  2015-11-23 4

 • Ksztatowanie sprawnoci miniowej i energetycznej w zalenoci od etapu szkolenia

  Etap szkoleniaSprawno

  miniowa, zadaniaCzas

  Sprawno energetyczna

  CzasSprawno oglna (% udzia rodkw

  treningowych)

  Szkolenie specjalistyczne15 19 lat

  Trening siy i mocy (4 10 pow.)Utrzymanie gibkoci. 45 60 min 3 4x

  w tygodniu

  Trening na granicy progu przemian beztlenowych (rednie, dugie i krtkie interway).

  6 8 godz./tyg. 40

  Szkolenie ukierunkowane12 14 lat

  Wytrzymao siowa,obcienie rednie (10 pow.). Nauka techniki wykonywania w. ze sztang.Utrzymanie gibkoci.

  30 40 min 3 - 4x w tygodniu

  Trening interwaowy (wprowadzanie redniego i dugiego czasu).

  4 6 godz./tyg. 60 - 50

  Szkolenie podstawowe6 11 lat

  wiczenia: - wyk. z oporemwasnego ciaa- gibkociowe

  Profilaktyka zdrowotna.

  15 20 min 3xw tygodniu

  Gry i zabawy o akcencie sprawnociowym.

  do 4 godz./tyg. 80

  2015-11-23 5

 • Biologiczne uwarunkowania treninguOkresy sensytywnych faz rozwoju zdolnoci motorycznych wg Raczka

  Wiek 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  Zdolno dostosowania motorycznego

  Rwnowaga

  Zdolno rnicowania

  ruchw

  Zdolno reakcji na bodce akustyczne i optyczne

  Zdolnoorientacji

  przestrzennej

  Zdolno rytmicznego

  wykonywania ruchw

  Zdolno skoordynowania ruchw w czasie

  Wiek 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  Wytrzymao tlenowa

  Wytrzymao beztlenowa

  Sia szybka

  Sia maksymalna

  Szybko ruchu

  Szybko ruchw

  cyklicznych

  Gibko

  6

  Zdolnoci koordynacyjne Zdolnoci kondycyjne

  2015-11-23

 • Biologiczne uwarunkowania treningu

  2015-11-23 7

  Skuteczne ksztatowanie zdolnoci motorycznych polega na podejmowaniuplanowych i systematycznych dziaa uwzgldniajcych kierunek i rytmrozwoju biologicznego zawodnika.

 • Sprawnociowe wymogi w pice rcznej

  wytrzymao szybkociowa

  sia

  koordynacja ruchowa

  2015-11-23 8

 • Sprawnociowe wymogi w pice rcznej

  Szacunkowe wymogi w zakresie sprawnoci energetycznej i miniowej dla piki rcznej

  (N - niska, U - umiarkowana, W - wysoka)

  2015-11-23 9

  Sport

  Sprawno energetyczna Sprawno miniowa

  tlenowabeztle-nowa

  gibko siawytrzy-mao

  szybko moc

  Pika rczna U-W W U U U-W W U-W

 • ZDOLNOCI KONDYCYJNEWydolno

  wydolno (czynnik genetyczny)

  okrela stopie wykorzystania tego potencjau energetycznego

  wytrzymao (skadowa przygotowania sprawnociowego)

  to zdolno do wykonywania dugotrwaego wysiku bez spadku

  intensywnoci (jako pracy)

  2015-11-23 10

 • ZDOLNOCI KONDYCYJNEWydolno

  2015-11-23 11

  wydolno

  tlenowa:- moc- pojemno

  beztlenowa:- moc- pojemno

  glikolityczna fosfagenowa

 • Trening wydolnoci fizycznej

  Kolejno postpowania w ksztatowaniu wydolnoci fizycznej:

  - wytrzymao tlenowa (W)

  - moc tlenowa (W)

  - wytrzymao glikolityczna dugiego czasu (U)

  - moc glikolityczna (U)

  - wytrzymao glikolityczna dugiego czasu (S)

  - moc fosfagenowa (S)

  - wytrzymao fosfagenowa (S)

  2015-11-23 12

 • Trening mocy i pojemnoci

  Strefy czasowe ksztatowania mocy i pojemnoci (strefy mieszane)

  0'' - 6'' - moc beztlenowa (ATP - fosfokreatyna)

  6'' - 20'' - pojemno (ATP - fosfokreatyna) + moc mlekowa

  20'' - 45'' - moc mlekowa

  45'' - 2' - pojemno mlekowa

  2' - 3' - pojemno mlekowa + moc tlenowa

  3' - 30' - moc tlenowa

  > 30' - pojemno tlenowa

  2015-11-23 13

  Trening wydolnoci fizycznej

 • Trening wydolnoci fizycznej% Proporcje tlenowej i beztlenowej produkcji energii ATP

  Maksymalny czas

  wykonywa-nego wysiku

  % Beztlenowe % Tlenowe

  1-3 sec 100 0

  10 sec 90 10

  30 sek 80 20

  1 min 70 30

  2 min 60 40

  4 min 35 65

  10 min 15 85

  30 min 5 95

  60 min 2 98

  % Udzia ATP w wybranych dystansach

  Dystans ATP-PC Glikogen tlenowe

  400 m 40 55 5

  800 m 10 60 30

  1,5 km 5 35 60

  5 km 2 28 70

  2015-11-23 14

 • Metody oceny wydolnoci

  Ocena wydolnoci tlenowej

  Laboratoryjne testy wysikowe:

  - bieg na bieni ruchomej

  Nielaboratoryjne testy wysikowe:

  - test Coopera

  - BIP

  Ocena wydolnoci beztlenowej

  Laboratoryjne testy wysikowe:

  - test Quebec 10 sek. maksymalny wysiek na cykloergometrze rowerowym (moc i pojemno fosfokreatyny)

  - test Wingate 30 sek. wysiek, maksymalny wysiek na cykloergometrze rowerowym (moc procesw glikolizy)

  2015-11-23 15

 • ZDOLNOCI KONDYCYJNESia

  Sia - zdolno do pokonywania oporw zewntrznych lub przeciwstawiania si nim

  2015-11-23 16

 • ZDOLNOCI KONDYCYJNE - SiaKsztatowanie siy w zalenoci od wieku trenujcych

  Trening siowy

  zaawansowany o duej intensywnoci

  wiczenia z zaplanowanym obcieniem. Poprawa siy i rozwijanie mocy

  2. wiczenia na przyrzdach i ze sztang o umiarkowanym oporze 30-40% CM rozwijanie wytrzymaoci

  1. Nauka poprawnej techniki wykonywania wicze ze sztang i na maszynach siowych.

  3. Proste wiczenia o niskim poziomie koordynacji (masa ciaa jako opr) ksztatowanie wytrzymaoci

  2. Nauka techniki wykonania wicze T, RR, NN

  1. Trening poprzez zabaw2015-11-23 17

  Etap 16-11 lat

  Etap 212 14 lat

  Etap 315 19 lat

  Osoby dorose

 • ZDOLNOCI KONDYCYJNE - SiaWskazwki dotyczce planowania

  Planowanie treningu siowego dotyczy:

  - doboru wicze (gwne, pomocnicze, uzupeniajce)

  - wielkoci pokonywanego oporu

  - liczby powtrze wiczenia w jednej serii

  - liczby serii

  - czasu i charakteru przerw midzy seriami

  - liczby treningw w tygodniu

  2015-11-23 18

 • ZDOLNOCI KONDYCYJNE -SiaTrening rozwoju siy (trzeci etap szkolenia sportowego)

  Pocztkujcy

  - 50 - 60% CM

  - 10 15 powtrze

  - 8-12 wicze (uwzgldniajc w.: gwne,

  pomocnicze i uzupeniajce)

  - 2 serie

  - 1- 2 x tygodniowo

  - odpoczynek 2 min.

  - tempo pracy umiarkowana

  rednio zaawansowany

  - 60 - 70% CM

  - 8 12 powtrze

  - 8 10 wicze (uwzgldniajc w.: gwne,

  pomocnicze i uzupeniajce)

  - 2-3 serii

  - 2 3 x tygodniowo

  - odpoczynek 2-4min.

  - tempo pracy umiarkowana/szybka

  2015-11-23 19

 • ZDOLNOCI KONDYCYJNE - SiaTrening rozwoju mocy (trzeci etap szkolenia sportowego)

  Pocztkujcy

  - 60 %(1s), 40%(2s) CM

  - 10 15(1s), 6(2) powtrze

  - 8-12 wicze (uwzgldniajc w.: gwne,

  pomocnicze i uzupeniajce)

  - 2 serie

  - 1- 2 x tygodniowo

  - odpoczynek po caym obwodzie 2-3 min.

  - tempo pracy umiarkowana/szybka

  rednio zaawansowany

  - 70%(1s), 60%(2s), 50%(3s) CM

  - 8 12(1s), 4(2s), 6(3s) powtrze

  - 8 10 wicze (uwzgldniajc w.: gwne,

  pomocnicze i uzupeniajce)

  - 2-3 serii

  - 2 3 x tygodniowo

  - odpoczynek 2-4min.

  - tempo pracy umiarkowana/szybka

  2015-11-23 20

 • Ksztatowanie siy mini ng na poszczeglnych etapach szkolenia

  2015-11-23 21

  2. Nauka techniki i doskonalenie w wiczeniach o niskim poziomie koordynacji.

  1. Nauczanie (zapoznawanie) poprzez gry i zabawy.

  3. wiczenia ze sztang z dodatkowym obcieniem (30-40% CM).

  2. wiczenia skocznociowe na zmiennym podou i zoonym poziomie koordynacji.

  1. Doskonalenie techniki wykonania - wiczenia ze sztang bez dodatkowego obcienia.

  wiczenia z zaplanowanym obcieniem (pprzysiad, przysiad, wspicie, wejcie i zejcie na podwyszenie, wypady.

  1

  2

  3

 • ZDOLNOCI KONDYCYJNE - Szybko

  Szybko - zdolno do wykonywania ruchw w jak najkrtszym czasie

  2015-11-23 22

 • ZDOLNOCI KONDYCYJNE - Szybko Ocena predyspozycji szybkociowych zawodnika

  Ocena wyskoku dosinego jako szacunku skadu mini