of 32 /32
Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA UČENIKA iz izbornog nastavnog predmeta INFORMATIKA u osnovnoj školi

Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U...

Page 1: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA UČENIKA iz izbornog nastavnog predmeta

INFORMATIKA u osnovnoj školi

Page 2: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja:

1. Usvojenost nastavnih sadržaja

2. Rad na računalu (Primjena znanja)

3. Pisana provjera znanja

Svaki od ovih elemenata prati će se i ocjenjivati koristeći slijedeće metode: usmeno

ispitivanje, pisane provjere i rad na računalu

USVOJENOST NASTAVNIH SADRŽAJA (metode ispitivanja: USMENI ODGOVOR I PISANA

PROVJERA):

- Definirati osnovne pojmove, nabrajati podjele i dijelove raznih definiranih pojmova

- Objasniti i uspoređivati pojmove, komentirati ih, rasčlaniti ih i analizirati

- Navoditi pravila za obavljanje raznih postupaka tijekom gradiva

- Primjenjivati pravila za samostalno rješavanje postavljenih problema ili primjena na

računalu

- Izvoditi zaključke i dokaze, kritički razmišljati, izvoditi analizu i sintezu

- Potkrepljivati primjerima i povezivati novonaučene pojmove sa starim usvojenim

pojmovima

- Tražiti vezu sa stvarnim svijetom i primjenjivati naučeno u rješavanju konkretnih problema

PRIMJENA ZNANJA (metode ispitivanja: RAD NA RAČUNALU)

- Imenovati i prepoznavati novonaučene pojmove

- Rješavati zadatke primjenom naučenih pravila samostalno i bez grešaka

- Vješto se služiti računalom

- Pronalaziti napredne opcije kod rada na računalu

- Pronalaziti druge puteve rješavanja postavljenih problema

- Predlagati rješenja, kritički razmišljati, analizirati

- Vrednovati obavljene postupke uz razvoj samokritičnosti i kritičnosti, prosuđivati

- Tražiti vezu sa stvarnim svijetom i primjenjivati naučeno u rješavanju konkretnih problema

-

PISANA PROVJERA ZNANJA

- Usvojenost gradiva podrazumijeva usvajanje teorijskog dijela gradiva, te se ispituje u

pisanom obliku, zadacima objektivnog tipa. Ostvarenim postotcima pridružuju se sljedeće

brojčane ocjene:

- Ocjena odličan: 89% - 100%

- Ocjena vrlo dobar: 76% - 88%

- Ocjena dobar: 63% - 75%

- Ocjena dovoljan: 50% - 62%

- Ocjena nedovoljan: 0% - 49%

Page 3: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

5.razred

Kriteriji ocjenjivanja 5.razred

Nastavne cjeline:

1. Osnove informatike 2. Crtanje na računalu - Bojanje 3. Obrada teksta – MS Word 4. Internet

Page 4: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

5.razred

Nastavna cjelina: OSNOVE INFORMATIKE

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške

(2) nastavnika . samostalno .

- nabrojati osnovne jedinice za mjerenje

- prepoznati osnovne uređaje za spremanje

Dovo

lja

n

količine podataka podataka

- nabrojati stanja za nizove od 2 bita - samostalno pokretati programe pomoću

- nabrojati najvažnije uređaje za spremanje prečaca

podataka - spremati datoteke uz pomoć nastavnika

Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava i

- poredati sve jedinice za mjerenje količine ispravlja ih uz pomoć nastavnika.

podataka - uz pomoć izračunavati težine binarnih

(3) - imenovati sve uređaje za spremanje mjesta za četvorku bitova

podataka i poznavati njihovu namjenu - uz pomoć uočiti veličinu i vrstu datoteka

Doba

r

- razlikovati binarni i dekadski brojevni - samostalno spremati datoteke na odabrane

sustav uređaje i mape

- nabrojati stanja za nizove od 4 bita - uz manju pomoć kodirati jednostavniji tekst

- nabrojati i razlikovati vrste datoteka - samostalno pokretati programe na više

načina

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno

povezuje sa sličnim sadržajima. uočava pogreške i ispravlja ih.

doba

r(4

) - objasniti razlike između binarnog i - samostalno izračunavati težine binarnih

dekadskog zapisa mjesta za 8 bitova

- objasniti osobine svih uređaja za - kopirati i premještati datoteke i mape na

spremanje podataka različite uređaje za spremanje podataka

- objasniti potrebu za kodiranjem podataka

- samostalno izraditi kod za proizvoljan tekst

Vrl

o

u računalu - izraditi i pohraniti znakovnu datoteku

- razlikovati vrste datoteka i objasniti

osobine istih

Povezuje usvojeno znanje sa drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u

sličnim sadržajima . novim situacijama.

- analizirati osobine uređaja za spremanje - samostalno otkriti i izračunavati težine

(5) podataka binarnih mjesta za više od 8 bitova

- otkriti nove uređaje za spremanje podataka - samostalno otkrivati i demonstrirati

Odličan

- samostalno upoznati nove vrste napredne osobine operacijskog sustava

podatkovnih datoteka

- objasniti svrhu korištenja različitih načina

zapisa podataka

- samostalno upoznati druge brojevne

sustave te povezati sa stečenim gradivom

Page 5: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

5.razred

Nastavna cjelina: CRTANJE NA RAČUNALU - BOJANJE

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške

nastavnika. samostalno.

(2) - prepoznati osnovne alate i potrebne - pokretati alate i izbornike uz pomoć

izbornike uz pomoć nastavnika nastavnika

Dovo

lja

n

- prepoznati slikovne datoteke spremljene - spremati i otvarati radove

na računalu - radovi su jednostavni i nisu dovršeni

Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava i

- imenovati osnovne alate i potrebne ispravlja ih uz pomoć nastavnika.

izbornike - uglavnom samostalno rukovati osnovnim

(3) - opisati postupke kopiranja i izrezivanja alatima, izbornicima i mišem

dijela crteža - primijeniti osnovne alate uz povremenu

Doba

r

- prepoznati pojam međuspremnika pomoć

- imenovati formate zapisa slika - pokazati naredbe za korištenje

međuspremnika

- izraditi crteže uz povremenu pomoć

nastavnika

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno

doba

r(4

) povezuje sa sličnim sadržajima. uočava pogreške i ispravlja ih.

- objasniti pojam i korištenje - samostalno koristiti alate, izbornike i miš

međuspremnika - kopirati i premještati dijelove crteža između

- izdvojiti najvažnije formate zapisa slike dvije datoteke

- objasniti osobine slike (razlučivost i

- samostalno izraditi crteže

Vrl

o

dubina boja)

Povezuje usvojeno znanje sa drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u

sličnim sadržajima. novim situacijama.

(5)

- odabrati najbrži način rada - potpuno samostalno i kreativno koristiti

- razumjeti i analizirati osobine različitih alate, izbornik i miš

Odličan

formata zapisa slike - samostalno mijenjati svojstva crteža

- povezati alate, izbornike i korištenje - demonstrirati i analizirati odabir različitih

međuspremnika s drugim programima formata zapisa slike

- otkriti i istražiti nove mogućnosti rada u

programu

Page 6: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

5.razred

Nastavna cjelina: OBRADA TEKSTA – MS WORD

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške

(2) nastavnika. samostalno.

- nabrojati i prepoznati osnovna oblikovanja

- pokretati program za obradu teksta

Dovo

lja

n

teksta: vrsta, veličina, podebljano, ukoso, - prepoznati i primijeniti osnovna oblikovanja

podcrtano… teksta

- ispisati dokument

Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava i

- opisati postupke oblikovanja slova / fonta, ispravlja ih uz pomoć nastavnika.

(3)

prored i poravnavanja odlomka - primijeniti oblikovanje fonta, poravnavanje

- opisati nabrajanja u tekstu odlomaka te ispisati dokument bez prilagodbi

Doba

r - opisati ispis dokumenta postavki

- razlikovati zaglavlje i podnožje - uočiti i odabrati različite vrste oblikovanja

nabrajanja

- primijeniti umetanje slika u dokument uz

pomoć nastavnika

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno

doba

r(4

)

povezuje sa sličnim sadržajima. uočava pogreške i ispravlja ih.

- objasniti poravnanje odlomka - samostalno primijeniti oblikovanja teksta na

- objasniti korištenje i namjenu proreda razini fonta i odlomka,

- objasniti nabrajanja u tekstu, umetanja - samostalno primijeniti nabrajanja u tekstu,

slika i drugih objekata umetati slike, brojeve stranica te ispisivati

Vrl

o

- izdvojiti odgovarajuća oblikovanja za dokument bez prilagodbi postavki

različite tipove tekstova - samostalno izraditi različite vrste

dokumenata te oblikovati iste

Povezuje usvojeno znanje sa drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u

sličnim sadržajima. novim situacijama.

- analizirati oblikovanja te pronaći, otkriti i - ispisuje dokument uz samostalnu prilagodbu

(5) odabrati najbrže i najefikasnije načine postavki

oblikovanja teksta - staviti tekst u stupce te izraditi tekst u obliku

Odličan

- samostalno istražuje alate novinskog članka

- povezati sadržaje s drugim programima - istražuje nove načine oblikovanja

- istražuje i otkriva nove vrste objekata te iste

umeće u tekstove te oblikuje

Page 7: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

5.razred

Nastavna cjelina: INTERNET

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć

Radi uz pomoć i ne uočava greške

(2) nastavnika. samostalno.

- nabrojati osnovne Internet usluge - prepoznati i pokrenuti odgovarajuće

Dovo

lja

n

- prisjetiti se naziva programa za korištenje programe za rad s uslugama

usluga Interneta uz pomoć nastavnika - pregledavati www stranice uz pomoć

- prisjetiti se elemenata www adrese uz nastavnika

pomoć nastavnika

Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava i

- opisati i razlikovati Internet usluge ispravlja ih uz pomoć nastavnika.

(3) - opisati elemente www adrese - pokazati adresnu traku i unijeti www adresu

- razlikovati www adrese i adrese - pretraživati www uz pomoć nastavnika

Doba

r elektroničke pošte - uočiti adresu elektroničke pošte

- nabrojati programe za korištenje Internet - koristiti uslugu elektroničke pošte uz pomoć

usluga nastavnika

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno

povezuje sa sličnim sadržajima. uočava pogreške i ispravlja ih.

doba

r(4

) - objasniti elemente www adrese - samostalno koristiti www preglednik

- objasniti elemente adrese elektroničke - samostalno pretraživati www po općem

pošte pojmu

- objasniti strukturu poruke - samostalno koristiti uslugu elektroničke pošte

- objasniti razlike između www adresa i

Vrl

o

adresa elektroničke pošte

Povezuje usvojeno znanje sa drugim

Kreativno primjenjuje usvojene vještine u

sličnim sadržajima. novim situacijama.

(5)

- analizirati sve elemente različitih adresa - demonstrirati korištenje tražilice uz složene

na Internetu (www, pošta…) pretrage

- kritički se odnositi prema uslugama

- istražiti i otkriti druge programe za korištenje

Odličan

Interneta Internet usluga te analizirati iste

- povezati usluge pri rješavanju zadataka - istražiti napredne mogućnosti usluge

elektroničke pošte (adresar, grupe…)

Page 8: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

6.razred

Kriteriji ocjenjivanja 6razred

Nastavne cjeline:

1. Obrada teksta 2. Računalne mreže 3. Internet 4. Multimediji 5. Izrada prezentacija

Page 9: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

6.razred

Nastavna cjelina: OBRADA TEKSTA

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i samostalno ne uočava

nastavnika. pogrješke.

− prepoznaje datoteke i mape − uz pomoć nastavnika može izvesti

− prisjeća se primjera uobičajenih barem jedan primjer uobičajenih

zadataka vezanih uz datoteke zadataka vezanih uz datoteke

− prisjeća se što čini sliku na monitoru − prepoznaje promjenu zrnatosti slike kod

− prepoznaje ulogu monitora u radu s različitih razlučivosti

(2) računalom − samostalno kreira tablice

− uz pomoć nastavnika može objasniti − uz pomoć može dodatno oblikovati

Dovo

lja

n

pojam pisača tablice

− uz pomoć nastavnika zna objasniti što − samostalno može promijeniti barem dva

je to tablica svojstva tablice

− prisjeća se pojmova redak i stupac − prepoznaje barem 5 različitih alata u

− nabraja barem dva svojstva tablice alatnoj traci za crtanje

koja se mogu postavljati

− nabraja barem 5 različitih alata u

alatnoj traci za crtanje

− prisjeća se značenja alata

Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć nastavnika,

− razvrstava i imenuje vrste datoteka, te pogrješke uočava i ispravlja ih uz pomoć

navodi barem jedan primjer nastavnika.

− opisuje više primjera uobičajenih − pokazuje više primjera uobičajenih

zadataka vezanih uz datoteke zadataka vezanih uz datoteke

− opisuje pojam piksela − uz pomoć može doći do promjena

(3) − opisuje pojam razlučivost postavki razlučivosti zaslona

− imenuje vrste pisača − uz pomoć može kreirati tablice i

Doba

r

− opisuje barem tri svojstva tablice koja dodatna oblikovanja

se mogu postavljati − uz pomoć može izraditi složenije

− imenuje barem 7 različitih alata u tablice i promijeniti barem tri svojstva

alatnoj traci za crtanje tablice

− opisuje značenje alata − primijeniti može barem 7 različitih

− objašnjava što je to tablica alata u alatnoj traci za crtanje

− razlikuje pojmove redak i stupac

Page 10: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

6.razred

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno

povezuje sa sličnim sadržajima. uočava pogrješke.

− može opisati ulogu i važnost − određuje datoteku prema nastavku

operacijskog sustava (ekstenziji)

− opisuje pojmove znakovna datoteka, − samostalno promjenjuje moguće

programska datoteka i datoteka razlučivosti zaslona

doba

r(4

) dokumenta − samostalno kreira tablice i dodatna

− poznaje od čega se sastoji piksel oblikovanja

− objašnjava stanje zrnatosti slike − samostalno može izraditi jednostavne i

− objašnjava pojam piknja ili barem složenije tablice

jedinicu razlučivosti otiska na pisaču

− služiti se sa barem 9 različitih alata u

Vrl

o

− objašnjava barem četiri svojstva alatnoj traci za crtanje

tablice koja se mogu postavljati − primjenjuje grupiranje grafičkih

− objašnjava barem 9 različitih alata u objekata

alatnoj traci za crtanje i objasniti − samostalno promjenjuje barem četiri

njihovo značenje svojstva tablice

− uključuje alatnu traku za crtanje, − samostalno dodaje redak i stupac

ukoliko je nema objašnjava pojam

grupiranje grafičkih objekata

Povezuje usvojeno znanje s drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u

sličnim sadržajima. novim situacijama.

− povezuje vrste datoteka s programima − prepoznaje mnoštvo datoteka prema

za obradu teksta, bojankom, slikovne nastavku (ekstenziji)

datoteke, − demonstrira postavke kvalitete otiska

− analizira pojmove znakovna datoteka, na pisaču

programska datoteka i datoteka − može kreirati tablice i dodatno

(5)

dokumenta oblikovati preoblikuje tablicu (na bilo

− povezuje pojam piknja i jedinicu koji način) bez imalo teškoća

razlučivosti otiska na pisaču

− povezuje tablicu s podatcima

Odličan

− analizira pojam rastera − može preoblikovati tablicu, zna

− nabraja barem pet svojstva tablice koja postaviti uvlačenje tablice s lijeva i

se mogu postavljati poznaje sortiranje sortirati podatke, te ih okružiti tekstom

i uvlačenje tablice s lijeva − kreativno primjenjuje barem 11

− samostalno može nabrojiti barem 11 različitih alata u alatnoj traci za crtanje

različitih alata u alatnoj traci za crtanje − primjenjuje grupiranje grafičkih

− objašnjava značenje alata na alatnoj objekata također može postavljati

traci samostalno uključuje alatnu traku različite postavke grafičkih objekata

za crtanje, ukoliko je nema − primjenjuje u novim situacijama

− objašnjava što je to tablica dodavanje retka i stupca prema

dodanim podatcima

Page 11: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

6.razred

Nastavna cjelina: RAČUNALNE MREŽE

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i samostalno ne uočava

nastavnika. pogrješke.

(2) − prisjeća se pojma LAN-a koji − uz pomoć, može doći do mape računala

označava lokalnu mrežu računala koja služi za mrežu računala (Microsoft

Dovo

lja

n

− uz pomoć može objasniti spoj računala Windows Network), ne zna se služiti

priključenog na mrežu računala i njome

njihove adrese

− ne koristi izraz IP adresa, ali se

prisjeća da svako računalo ima svoju

jedinstvenu adresu

Poznaje osnovne pojmove Radi uz povremenu pomoć nastavnika,

(3) − opisuje pojam poslužitelj i klijent pogrješke uočava i ispravlja ih uz pomoć

− prepoznaje ulogu poslužitelj-klijent nastavnika

Doba

r

− opisuje jedinstvenu ip adresu računala − pokazuje kako doći do mape računala

spojenih na mrežu koja služi za mrežu računala (Microsoft

Windows Network) Uporabljuje mrežu

− pokazuje IP adresu svog računala

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno

doba

r(4

)

povezuje sa sličnim sadržajima uočava pogrješke

− objašnjava pojam široko − samostalno dolazi do mape računala

rasprostranjena mreža računala – koja služi za mrežu računala (Microsoft

WAN Windows Network) Zna se samostalno

− objašnjava ADSL, ISDN i modem te služiti njome

Vrl

o

čemu služe − samostalno može pokrenuti prozor u

− objašnjava IP adresu kojem se vidi status i postavke mrežne

− objašnjava prijenos podataka mrežom veze te ih samostalno uključiti i

prenose preko paketa te poznaje razlog isključiti

Povezuje usvojeno znanje s drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u

sličnim sadržajima novim situacijama

− povezuje pojmove koje poznaje i na − demonstrira kako doći do mape

(5) engleskom jeziku računala koja služi za mrežu računala

− objašnjava pojam birana veza i (Microsoft Windows Network) te se

Odličan

zakupljena veza uspješno služiti njome

− analizira što je mrežni protokol − demonstrira pokretanje prozora u kojem

(norma) se vidi status i postavke mrežne veze

− analizira što sve zadrži poruka

(zaglavlje i sadržaj)

− povezuje i objašnjava neke prikazane

pojmove

Page 12: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

6.razred

Nastavna cjelina: INTERNET

Usvojenost sadržaja

Primjena znanja

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i samostalno ne uočava

nastavnika pogrješke

(2)

− prepoznaje Google i čemu služi − pokreće pretraživanje web stranice, no

− uz pomoć može objasniti što su to ključne pojmove ne upisuje u

Dovo

lja

n

tražilice nominativu, već u drugim padežima,

− uz pomoć može prisjetiti se nekih odnosno zapisuje cijelu rečenicu kao

tražilica ključni pojam

Poznaje osnovne pojmove Radi uz povremenu pomoć nastavnika,

− opisuje što su tražilice i čemu služe pogrješke uočava i ispravlja ih uz pomoć

(3)

služi Imenuje Google kao tražilicu nastavnika

− uz pomoć učitelja može nabrojiti još − može pokazati pretraživanje web

Doba

r neke tražilice stranice, ključne pojmove upisuje u

nominativu Uz pomoć zna dobaviti

sadržaj na svoje računalo

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno

povezuje sa sličnim sadržajima uočava pogrješke

Vrl

o d

ob

ar(

4) − zaključuje što su tražilice, može − samostalno pretražuje web stranice

objasniti što su katalozi − primjenjuje znanje za dobavljanje

− objašnjava pojam dobavljanje sadržaja sadržaja na svoje računalo (download)

(download)

Povezuje usvojeno znanje s drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u

sličnim sadržajima novim situacijama

(5) − povezuje Google s drugim tražilicama − demonstrira pretraživanje i preuzimanja

poznaje i pojam katalog, te može sadržaja Primijeniti znanje u novim

Odličan

povezati s primjerom kataloga - situacijama za izdvajanje dijela stranice

Yahoo – tekst, sliku te ih spremiti na računalo

− analizira opasnosti od virusa

Page 13: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

6.razred

Nastavna cjelina: MULTIMEDIJI

Usvojenost sadržaja

Primjena znanja

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i samostalno ne uočava

nastavnika pogrješke

− nabraja što sve treba za snimanje i − pokreće i uz pomoć radi u programu za

obradu zvuka (mikrofon i program za snimanje zvuka

snimanje i obradu zvuka) − prisjeća se, ali ne može koristiti efekte

− prepoznaje komprimirani format − uz pomoć koristi program za

(2) zvuka (MP3) reprodukciju zvuka, ne koristi se

− prisjeća se što čini video zapis programom za oblikovanje zvuka

Dovo

lja

n

(izmjenjivanje sličica) − uz pomoć može raditi jednostavna

− uz pomoć može objasniti vremenski oblikovanja u programu za obradu

niz u programu za obradu videozapisa videozapisa

− uz pomoć zna umetnuti sadržaj u

program za obradu videozapisa, no ne

zna dalje oblikovati

− uz pomoć zna raditi u programu za

obradu videozapisa Uspijeva izraditi

jednostavni (uz pogreške) videozapisa

− uz pomoć može izraditi jednostavni (uz

pogreške) videozapis

Poznaje osnovne pojmove Radi uz povremenu pomoć nastavnika,

− opisuje program za snimanje zvuka u pogrješke uočava i ispravlja ih uz pomoć

Windowsu – Snimač zvuka (Sound nastavnika

recorder) − uz pomoć zna radi u programu za

− opisuje formate MP3, WAV snimanje zvuka Uz manju pomoć zna

− poznaje program za obradu koristiti efekte

videozapisa – Windows Movie Maker − pokreće i raditi u programu za

− uz pomoć može opisati vremenski niz reprodukciju zvuka

(3)

u programu za obradu videozapisa − uz pomoć može oblikovati zvuk

− opisuje kako se može umetnuti slika u − uz manju pomoć može raditi

Doba

r video zapis jednostavna oblikovanja u programu za

− opisuje pojam: ili najava ili odjava obradu videozapisa

− zna pokazati ubacivanje sadržaja u

programu za obradu videozapisa, a

potrebna je pomoć pri daljnjem

oblikovanju

− u programu za obradu videozapisa zna

primijeniti umetanje slike i spremiti

takav videozapis

− primjenjuje dodavanje teksta u

videozapis, no potrebna je pomoć za

oblikovanje tog teksta

Page 14: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

6.razred

Usvojenost sadržaja

Primjena znanja

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno

povezuje sa sličnim sadržajima uočava pogrješke

− objašnjava zvučnu datoteku i format − samostalno koristi program za snimanje

(nastavak, ekstenzija) wav, mp3, wma zvuka

itd… − samostalno koristi efekte

− uspoređuje MP3 i WAV, WMA − samostalno koristi program za

doba

r(4

) − objašnjava kadar, te što predstavlja u reprodukciju zvuka

videozapisu Može objasniti pojam − izvodi neka oblikovanja zvuka

videozahvat (capture) − primjenjuje složenija oblikovanja u

− zaključuje što je vremenski niz u programu za obradu videozapisa

programu za obradu video zapisa

− izvodi umetanje sadržaja u programu za

Vrl

o

− objašnjava umetanje drugog obradu videozapisa te oblikuje po

videozapisa

potrebi

− objašnjava pojmove najava i odjava u − samostalno umeće drugi videozapis te

videozapisu zna spremiti takav videozapis

− objašnjava značenje najave i odjave u − samostalno dodaje i oblikuje tekst u

videozapisu videozapis

− primjenjuje manje i više kvalitetan

videozapis

Povezuje usvojeno znanje s drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u

sličnim sadržajima novim situacijama

− analizira što treba sve za obradu zvuka − primjenjuje program za snimanje

na računalu (mikrofon, program, zvuka, i demonstrira rad u drugim

zvučna kartica, zvučnici programima za obradu zvuka

− objašnjava formate zvuka, listu − primjenjuje vještine u novim

(playlist) u nekom programu za situacijama kada treba samostalno

reprodukciju zvuka priključiti mikrofon i zvučnike na

− povezuje Windows Movie Maker kao zvučnu karticu

program za obradu slika, poznaje i − demonstrira rad u programu za

(5) druge programe za obradu videozapisa reprodukciju i oblikovanje zvuka

− povezuje projektnu datoteku u − primjenjuje vještine i na druge

Odličan

Windows Movie Maker-u sa programe za reprodukciju i obradu

nastavkom msvmm zvuka

− analizira pojam vremenskog niza u − bez problema može raditi jednostavna i

programu za obradu video zapisa

složena preoblikovanja u programu za

− povezuje pojmove statički i dinamički obradu videozapisa

kadar − osim navedenog demonstrira i ostale

− povezuje mogućnosti programa za prisutne efekte u programu

obradu videa (umetanje slika i drugi − vještine u novim situacijama zna

videozapis) primijeniti na umetanje slika i drugih

− povezuje pojmove najava i odjava u videozapisa

videozapisu te zna objasniti njihovo − demonstrira izradu manje i više

značenje kvalitetnih videozapisa koristeći

različite kvalitete videozapisa pri

snimanju na računalo

Page 15: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

6.razred

Nastavna cjelina: IZRADA PREZENTACIJA

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i samostalno ne uočava

nastavnika pogrješke

− prepoznaje program PowerPoint i − samostalno pokreće program za izradu

prisjeća se čemu služi prezentacija

− prepoznaje slajd − umeće novi slajd

− nabraja nekoliko oblikovanja teksta − uz pomoć može oblikovati pojedini slajd

− prisjeća se da su ilustracije slike − može postaviti barem jedno oblikovanje

(2) − prisjeća se barem jednog uređivanja novog teksta na slajdovima

slajdova u prezentaciji

− uz pomoć izvodi oblikovanje postojećeg

Dovo

lja

n

− prisjeća se pojma animacijskog učinka teksta na slajdovima

– efekta − uz pomoć može umetnuti ilustraciju u

− nabraja neke animacijske učinke pri prezentaciju

ulazu pojedinog elementa − Ne razlikuje umetanje isječka crteža i

slika

− uz pomoć može obaviti barem jednu

vrstu uređivanja slajdova u prezentaciji

(premještanje, kopiranje, brisanje)

− uz pomoć može postaviti ulazni efekt

kod nekog elementa

Poznaje osnovne pojmove Radi uz povremenu pomoć nastavnika,

− opisuje barem dva dijela prozora pogrješke uočava i ispravlja ih uz pomoć

programa za izradu prezentacija nastavnika

− razumije pojam slajd − samostalno pokreće program za izradu

− imenuje više oblikovanja teksta prezentacija

− opisuje što su ilustracije − pokazuje umetanje novog slajda

− imenuje nekoliko uređivanja slajdova − uz pomoć može oblikovati pojedi slajd

u prezentaciji − uz pomoć može napraviti složenija

− opisuje animacijski učinak oblikovanja

(3) − imenuje efekte pri ulazu i efekte pri − pokazuje više oblikovanja teksta na

izlazu pojedinog elementa slajdovima

Doba

r

− može pokazati umetanje ilustracije u

prezentaciju

− uz pomoći zna koristiti postavke pri

pretraživanju isječka crteža

− primjenjuje barem dvije vrste uređivanja

slajdova u prezentaciji

− pokazuje ispis prezentacije

− upotrebljava ulazni i izlazni efekt kod

nekog elementa

− uz pomoći oblikuje efekt

Page 16: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

6.razred

Usvojenost sadržaja

Primjena znanja

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno

povezuje sa sličnim sadržajima uočava pogrješke

− Izdvaja i objašnjava dijelove prozora − samostalno uključuje/isključuje pojedine

programa za izradu prezentacija dijelove programa za izradu prezentacija

− izdvaja i objašnjava vrste slajda − samostalno zna promijeniti izgled

− objašnjava oblikovanje glavnog slajda slajdova, te boju podloge

sa oblikovanjem prezentacije − primjenjuje kombinaciju tipaka CTRL i

− objašnjava način kako možemo M za umetanje novog slajda

doba

r(4

) umetnuti ilustracije u prezentaciju − samostalno izvoditi složenija oblikovanja

− objašnjava uređivanja slajdova u teksta na slajdovima

prezentaciji − samostalno koristi tipkovničke kratice za

− objašnjava animacijske učinke kod pojedina oblikovanja

efekata pri ulazu, izlazu i isticanju

− samostalno umeče ilustracije u

Vrl

o

pojedinog elementa prezentaciju, te samostalno koristiti

postavke pri pretraživanju isječka crteža

− zna samostalno primijeniti oblikovanja u

alatnoj traci za obradu slike

− samostalno uređuje slajdove u

prezentaciji Zna samostalno ispisati

prezentaciju

− samostalno postavlja ulazni, izlazni efekt

te efekt za isticanje kod nekog elementa

− samostalno rješava oblikovanje efekata

Povezuje usvojeno znanje s drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u

sličnim sadržajima novim situacijama

− analizira dijelove prozora programa za − povezuje format (nastavak) ppt

izradu prezentacija − primjenjuje uspješno vještine

− objašnjava pojam dizajniranog oblikovanja na točno određene slajdove

predloška − Primjenjuje različite načine pogleda na

− zaključuje čemu služe pojedini pogledi slajdove

na slajdove − demonstrira umetanje ilustracije u

(5) − analizira načine umetanja ilustracije u prezentaciju te Primjenjuje postavke pri

prezentaciju pretraživanju isječka crteža

Odličan

− povezuje znanje pri uređivanja − primjenjuje većinu oblikovanja u

slajdova u prezentaciji alatnoj traci za obradu slike

− objašnjava različite oblike pri ispisu − prikazuje različit raspored elemenata na

prezentacije

prezentaciji korištenjem izbornika

− navoditi i opisuje primjere Izgled slajdova

animacijskih učinaka i efekata pri − osim uređivanja i ispisa prezentacije,

ulazu, izlazu, isticanju te putovi zna preoblikovati ispis u brošuru

animiranja pojedinog elementa prezentacije, stranice bilježaka i pogled

− analizira gotovu animacijsku shemu strukture

− demonstrira postavljanje bilo kojeg

efekta kod nekog elementa

− primjenjuje gotovu animacijsku shemu

Page 17: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

7.razred

Kriteriji ocjenjivanja 7.razred

Nastavne cjeline:

1. Proračunske tablice 2. Izrada prezentacija 3. Internet

Page 18: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

7.razred

Nastavna cjelina: PRORAČUNSKE TABLICE

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške samostalno.

nastavnika. − prepoznati ikonu, otvoriti radnu bilježnicu

− prepoznati radnu bilježnicu − unijeti podatke u odgovarajudu adresu delije

− prepoznati i razlikovati vrste podataka − spremiti radnu bilježnicu na disk pod zadanim

− opisati postupak spremanja na disk imenom

(2)

− prepoznati kazalo radne bilježnice − obrisati sadržaj delije

− razlikovati uokvirenu i neuokvirenu tablicu − promijeniti visinu retka i širinu stupca pomodu

Do

volj

an

− nabrojati poznatije (češde korištene) formate miša

brojeva (decimalni, postotak, valuta) − primijeniti format brojeva delije za označavanje

− prepoznati niz valute, uz pomod

− prepoznati podatke iz kojih se može napraviti − napraviti niz automatskim punjenjem

grafikon − izraditi najjednostavniji grafikon, uz pomod

− prepoznati vrstu prikaza učitelja

− prepoznati osnovne funkcije − koristiti gumb za ispis radne bilježnice

− uz pomod, riješiti zadatak pomodu ponuđenih

ikona (automatski zbroj)

Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava, i

− imenovati dijelove proračunske tablice ispravlja ih uz pomoć nastavnika.

− opisati aktivnu deliju − pokazati aktivnu deliju

− opisati vrste podataka i načine poravnanja − odabrati deliju sa zadanom adresom

podataka u deliji − označiti redak i stupac

− imenovati kazalo radne bilježnice − samostalno unijeti podatke, poravnati ih u

− opisati način označavanje niza delija (polje) delijama

− opisati postavljanje formata brojeva delija − uz pomod učitelja pravilno izabrati

− opisati postavljanje poznatijih formata iz odgovarajudi format

(3)

alatne trake − kopirati i premještati sadržaj delije

− prepoznati znak miša za automatsko − koristiti strjelice za pomicanje po radnom listu

Do

ba

r

popunjavanje − primijeniti mogudnosti poravnanja sadržaja

− nabrojati osnovne vrste grafikona delije

− definirati što de se prvo ispisati pri ispisu − koristiti osnovne formate brojeva (decimalni,

− prepoznati i imenovati osnovne funkcije postotak, valuta) na konkretnom primjeru

− napraviti niz s korakom

− izraditi jednostavni grafikon, uz pomod

− koristiti pretpregled ispisa

− postaviti osnovne parametre prije ispisa

− koristiti se osnovnim formulama (+ ; -;*;/)

− označiti radni list, polje

Page 19: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

7.razred

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava

sa sličnim sadržajima. pogreške i ispravlja ih.

− objasniti označavanje redova, stupca, polja i − primijeniti odgovarajude oblikovanje

pojedinačnih delija podataka

− razlikovati i koristiti vrste podataka − primijeniti jednostavnije formule

− primjenjivati podatke u konkretnim zadacima − demonstrirati složenije načine kretanja po

− objasniti razliku između kopiranja i radnoj bilježnici

do

ba

r(4

)

premještanja delija radne bilježnice − demonstrirati umetanje redova, stupaca,

− objasniti potrebu i mogudnost umetanja delija

redova, stupaca, delija − primijeniti obrubljivanje delija crtama različitih

− opisati mogude načine promjene širine i visine stilova i boja

stupaca i redaka − demonstrirati primjenu postojedih formata

− opisati uporabu manje korištenih formata

brojeva u delijama

Vrl

o

brojeva − samostalno primijeniti odgovarajudi format

− objasniti način postavljanja negativnih brojeva delija

brojeva drugom bojom − izraditi niz s nadnevkom

− razlikovati relativnu i apsolutnu adresu − izraditi prilagođene popise (korisnički niz)

− izdvojiti odgovarajudu vrstu grafikona − odabrati raspon vrijednosti

− samostalno umetnuti zaglavlje i podnožje

− opisati ulogu zaglavlja i podnožja

− samostalno primijeniti skaliranje pri ispisu

− objasniti korištenje osnovnih funkcija

− samostalno riješiti zadatak primjenom

osnovnih funkcija (SUM, MAX, MIN, COUNT,

AVERAGE)

Povezuje usvojeno znanje sa drugim sličnim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim

sadržajima. situacijama.

− definirati aktivnu deliju − demonstrirati promjenu izgleda i funkciju

− analizirati elemente tablice pokazivača miša

− povezati korištenje odgovarajude formule s − kreativno primijeniti unošenje podataka,

rješenjem zadatka oblikovanja delija

− analizirati vrste podataka − kreativno primijeniti odgovarajude

(5) − usporediti načine kretanja po radnoj matematičke formule korištenjem

bilježnici aritmetičkih operatora

Od

liča

n − navoditi primjere potrebe umetanja redova, − koristiti brzi izbornik s funkcijama (zbrajanje,

stupaca, delija prosjek, brojač, minimum, maksimum)

− definirati, objasniti mogudnosti brisanja − demonstrirati korištenje funkcije crnog križida

sadržaja delije − demonstrirati uporabu alata za promjenu

− opisati potrebu i način postavljanja

delije (sadržaja i formata)

korisničkih formata brojeva − mijenjati širinu stupaca i visinu redaka i iz

− opisati datumski format, probleme s tekstualnih izbornika

datumom - vezu sa upravljačkom pločom i − demonstrirati uporabu korisničkih formata

regionalnim postavkama datuma brojeva delija

− objasniti pretvaranje brojeva u nadnevke i − pretvarati jedan format broja u drugi

obrnuto

Page 20: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

7.razred

Od

liča

n (

5)

− usporediti apsolutne i relativne adrese − opisati postupak izrade i preoblikovanja

grafikona − objasniti svrhu zamrzavanja dijelova radne

bilježnice − objasniti načine prikaza više radnih listova

na ekranu − objasniti korištenje ostalih funkcija

− demonstrirati korištenje datumskog formata na primjeru

− kreirati nizove pomodu ručice za popunjavanje, korištenjem obje tipke miša

− pretvoriti apsolutnu adresu u relativnu − mijenjati izgled grafikona − preoblikovati jednu vrstu grafikona u drugu − odrediti područje ispisa − odrediti način ispisa stranica na radnom listu,

uključiti ispis bez boje − demonstrirati zamrzavanje djela radne

bilježnice (vodoravno i okomito) − istražiti korištenje složenijih funkcija (npr.

SQRT, IF)

Page 21: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

7.razred

Nastavna cjelina: IZRADA PREZENTACIJA

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške samostalno.

nastavnika. − umetnuti neki od gotovih grafičkih elemenata

− prepoznati i nabrojiti osnovne grafičke oblike na slajd

(2) − prepoznati, uz pomod i opisati tekstni okvir − pokazati dugme za umetanje tekstnog okvira

− nabrojiti, uz pomod, dodatne elemente u − uz pomod, pokazati način umetanja bar

Do

volj

an

prezentaciji jednog dodatnog elementa (pronadi

predložak)

Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava, i

− opisati umetanje grafičkih oblika pomodu ispravlja ih uz pomoć nastavnika.

predložaka na slajd − uz pomod, primijeniti osnovne grafičke

(3)

− opisati neke mogudnosti rada s tekstnim elemente na slajdu

okvirom − primijeniti, uz pomod umetanje tekstnog

okvira na slajd, upisati tekst i oblikovati tekst

Do

ba

r − opisati mogudnosti primjene dodatnih

− uz pomod, pronadi i umetnuti predloške za

elemenata (tablica, org. dijagrama, tbl.

proračuna) umetanje svih dodatnih elemenata

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava

sa sličnim sadržajima. pogreške i ispravlja ih.

− objasniti korištenje oblikovanja umetnutih − samostalno oblikovati umetnute grafičke

grafičkih elemenata elemente (boje linije i ispunjenja)

do

ba

r(4

) − objasniti barem tri mogudnosti rada s − oblikovati tekst u tekstnom okviru (boja i

tekstnim okvirom veličina)

− objasniti umetanje jednog od dodatnih − odrediti položaj tekstnog okvira (redoslijed –

elemenata na slajd stavi ispred, premjesti u pozadinu)

− samostalno umetnuti predložak za tablicu,

Vrl

o

popuniti tablicu podacima

Page 22: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

7.razred

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Povezuje usvojeno znanje sa drugim sličnim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim

sadržajima. situacijama.

− osmisliti vlastiti primjer: samostalno pronadi − nacrtati grafički element, uključiti

odgovarajude elemente trodimenzionalne efekte, uključiti neki

− objasniti sve mogudnosti rada s tekstnim animacijski efekt

okvirom − odrediti redoslijed (stavi ispred, premjesti u

(5) − objasniti način ispunjavanja tekstnog okvira pozadinu) grupirati objekt;

bojom i način uključivanje trodimenzionalnih − kreativno izraditi vlastiti crtež

Od

liča

n efekata − preoblikovati tekstni okvir, dodati ga na slajd,

− objasniti sve mogudnosti umetanja dodatnih odrediti redoslijed

elemenata na slajd − kreativno primijeniti efekte ukrasnog teksta

− analizirati organizacijske − demonstrirati postavljanje animacijskih

− povezati umetanje nekog od dodatnih

efekata na tekstni okvir

elemenata s potrebom umetanja − umetnuti predložak za organizacijski dijagram,

popuniti ga podacima, promijeniti boju

elemenata dijagrama, primijeniti animacijski

efekt

− umetnuti predložak za tablicu, popuniti

tablicu podacima i kreirati grafikon

Page 23: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

7.razred

Nastavna cjelina: INTERNET

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške samostalno.

nastavnika. − prepoznati Web alate

− uz pomod učitelja prisjetiti se značenja − uz pomod učitelja skicirati bududi izgled Web

osnovnih pojmova kao HTML uređivači, stranice

sučelje.. − uz pomod, primjenjivati umetanje slikovnog

− nabrojiti ključne pojmove elementa u stranicu, pretvaranje u poveznicu

(2) − prepoznati razliku između elemenata − prepoznati i skicirati osnovne elemente

stranice stranice

Do

volj

an

− prepoznati strukturu HTML –jezika − primijeniti osnove oznaka HTML (tagove)

− prisjetiti se nekih HTML oznaka (tagova) − prepoznati dijelove stranice preko navedenih

− prepoznati osnovne oznake ( P, A, IMG) oznaka (P, A, IMG)

prisjetite se pojmova vezanih za HTML − pokrenuti HTML uređivač

− nabrojati nekoliko HTML – uređivača − izabrati uz pomod nastavnika među

− prepoznati ključne pojmove uz pomod ponuđenim odgovorima koja računala su

nastavnika poslužitelji, a koja klijenti

− nabrojati Internet usluge − prepoznati načine komunikacije

− nabrojati neke od davatelje usluga − pokrenuti program za prijenos datoteka

pristupa internetu u Hrvatskoj (ISP) − prepoznati davatelja Internet usluga

− prepoznati vrstu konekcije na Internet − prepoznati vrstu spajanja na Internet

Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava, i

− imenovati HTML uređivače ispravlja ih uz pomoć nastavnika.

− opisati ključne pojmove (indeksna stranica, − samostalno skicirati izgled budude Web

tekst kao poveznica, slika kao poveznica) stranice

− opisati elemente stranice uz oblikovanje istih − primijeniti uz pomod umetanje slikovnog

− identificirati strukturu HTML – jezika elementa u stranicu, pretvaranje u poveznicu

− opisati oznake (P, A, IMG) − uočiti te primijeniti osnovne elemente

− imenovati dijelove HTML – uređivača stranice

− uz primjenu osnovnih oznaka, uz pomod,

(3)

− opisati poslužitelje, klijente

izraditi jednostavni HTML- dokument

− imenovati načine komunikacije

(stranicu)

Do

ba

r

− imenovati usluge i barem jedan program za

− preoblikovati dijelove stranice preko

prijenos datoteka

navedenih oznaka (P, A, IMG)

− opisati vrste usluge pristupa (modem, ISDN,

− izabrati klasični uređivač teksta te u

ADSL)

izabranom HTML uređivaču izvesti osnovna

− imenovati vrste modema

uređivanja, uz pomod

− uz pomod nastavnika, uočiti razliku između

poslužitelja i klijenata

− u programu za prijenos datoteka pokazati

datoteke s lokalnog računala

− uočiti razliku između davatelja Internet usluga

− spojiti modem na računalo,uz pomod, pronadi

dijaloški okvir za unos pristupnih podataka

Page 24: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

7.razred

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava

sa sličnim sadržajima. pogreške i ispravlja ih.

− objasniti postupke korištenja različitih − samostalno koristi Web alate u vizualnom

elemenata u oblikovanju Web stranice uređivaču web stranica

− definirati tablicu kao temelj za raspored − samostalno primijeniti umetanje slikovnog

do

ba

r(4

)

elemenata na stranici elementa u stranicu i pretvaranje u poveznicu

− objasniti oznake (P, A, IMG) − rasporediti osnovne elemente stranice

− u primijenjenom HTML - uređivaču objasniti − primijeniti HTML - oznake za pravilnu

nekoliko osnovnih struktura strukturu dokumenta - (HTML-stranicu)

− objasniti pojmove poslužitelj, klijent i načine − primijeniti usvojena znanja na praktičnom

komunikacije uz manju pomod nastavnika

zadatku izrada jedne web-stranice

Vrl

o

− objasniti kako se koristi FTP protokol, što je − izraditi osobnu stranicu primjenom vizualnog

on i čemu služi HTML - uređivača

− objasniti načine pristupa Internetu pomodu − samostalno prenositi datoteka sa lokalnog

navedenih davatelja Internet usluga računala na server

− objasniti razlike glede brzine prijenosa − unijeti pristupne podatke spajanja za nekog

podataka od pružatelja usluga (korisničko ime, lozinka,

telefonski broj pružatelja)

Povezuje usvojeno znanje sa drugim sličnim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim

sadržajima. situacijama.

− analizirati tekstualne i vizualne uređivače − kreativno i samostalno izraditi osobnu Web

− analizirati izradu jednostavne stranice u stranicu

vizualnom uređivaču − pohraniti stranicu na lokalnom disku

− povezati ključne pojmove: indeksna stranica, − kreativno i samostalno umetati slikovni

tekst kao poveznica, slika kao poveznica element u stranicu i pretvarati ga u poveznicu

− diskutirati o elementima stranice na drugu stranicu.

− analizirati stranicu i oznake − demonstrirati sastavne elemente stranice

(5) − diskutirati o oznakama (P, A, IMG) − demonstrirati i interpretirati strukturu

− analizirati mogudnosti vizualni HTML dokumenta i opisati stranicu

Od

liča

n uređivača (na konkretnoj stranici) − osmisliti i organizirati (u vizualnom

− definirati što je poslužitelj, klijent i navesti uređivaču), web sjedište s nekoliko povezanih

primjere istih stranica

− samostalno objasniti načine komunikacije − prezentirati i objaviti osobnu stranicu

unutar Interneta

− ilustrirati shemu poslužitelj – klijenti

− definirati prijenos i objasniti svrhu prijenosa − istražiti napredne opcije programa za prijenos

datoteka na server i obratno datoteka

− analizirati pristup Internetu preko nekog − istražiti različite davatelje usluga, kritički

davatelja usluga odabrati najpovoljnijeg

− opisati mogudnost udomljavanja web stranica − samostalno unijeti postavke spajanja za nekog

kod nekog pružatelja usluga od pružatelja usluga

− analizirati različite vrste spajanja i povezati s

brzinom prijenosa podataka

Page 25: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

8.razred

Kriteriji ocjenjivanja 8.razred

Nastavne cjeline:

1. Osnove informatike

2. Pohranjivanje multimedijalnih sadržaja, obrada zvuka

3. Baze podataka - MS Access 4. Izrada prezentacije 5. Timska izrada web stranice 6. Kritički odnos prema Internetu

7. Sudjelovanje u

Internet/školskim projektima

Page 26: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

8.razred

Nastavna cjelina: OSNOVE INFORMATIKE

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

(2)

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške samostalno.

nastavnika. - Pokazati osnovne dijelove računala

- Nabrojati osnovne dijelove računala

- Prepoznati procesor, RAM i tvrdi disk na

Do

volj

an

- Prisjetiti se osnovne namjene procesora slici (ili otvorenom računalu) uz pomoć

- Definirati bit i bajt, nabrojati jedinice za - Uz pomoć nastavnika pronaći i pročitati

količinu memorije uz pomoć nastavnika svojstva računala

- Imenovati operacijski sustav koji

koristimo

Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava, i

(3) - Razlikovati procesor, RAM, tvrdi disk i ispravlja ih uz pomoć nastavnika.

njihovu namjenu - Pokazati svojstva računala (desni klik

Do

ba

r - Nabrojiti vrste priključaka uz pomoć moje računalo�

svojstva)

- Poredati jedinice za količinu memorije - Pokazati procesor, RAM i tvrdi disk

- Nabrojati spomenute primjere gdje se - Uočiti serijski, paralelni priključak, USB

koriste ugrađena računala - Usporediti mjerne jedinice za količinu

memorije

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava

sa sličnim sadržajima . pogreške i ispravlja ih.

- Objasniti namjenu CPU, RAM, tvrdi disk - analizirati svojstva računala i odrediti koji

- Zaključiti da su povezani sabirnicama OS koristimo

do

ba

r(4

) (znati vrste sabirnica –unutarnje i vanjske) - Objasniti i pretvarati mjerne jedinice za

- Poznavati pojmove logičke izjave, logičke količinu memorije

varijable (A, B), osnovne logičke funkcije - Odrediti paralelni, serijski priključak i

(i, ili, ne), logički sklopovi USB

- Razlikovati paralelni, serijski i USB

Vrl

o

priključak

- Zaključiti samostalno koji operacijski

sustav koristimo i objasniti njegovu

namjenu, definirati što je kodiranje i

ASCII tablica

- Samostalno zaključiti gdje se koriste

ugrađena računala

Povezuje usvojeno znanje sa drugim sličnim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim

sadržajima . situacijama.

(5) - Objasniti rad operacijskog sustava, - Samostalno komentirati svojstva računala,

razlikovati OS-ove prosuditi o kvaliteti računala

Od

liča

n - Objasniti rad CPU (upravljačka jedinica, - Sastaviti konfiguraciju računala

aritmertičko-logička jedinica, registri) primjenjujući stečena znanja

- usporediti računala

- Analizirati paralelni i serijski priključak

- Usporediti i komentirati mjerne jedinice

B, Hz

Page 27: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

8.razred

Nastavna cjelina:POHRANJIVANJE

MULTIMEDIJALNIH SADRŽAJA, OBRADA ZVUKA

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške samostalno .

(2) nastavnika. - Pokrenuti multimedijalnu datoteku

- Prepoznati multimedijalnu datoteku po - Uz pomoć odrediti veličinu i format

Do

volj

an

nastavku multimedijalne datoteke (svojstva)

- Ponoviti 1zvučni i 1 video format

- Zapamtiti da multimedijalne datoteke

zauzimaju veliki prostor u memoriji

Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava, i

- Nabrojati zvučne i video (2 zvučna, 2 ispravlja ih uz pomoć nastavnika .

(3) video) formate - Odrediti veličinu multimedijalne datoteke

- Navesti jedan program za obradu videa i pomoću svojstava

Do

ba

r jedan za obradu zvuka - Prepoznati i otvoriti program npr. Movie

Maker i Audacity

- Promijeniti zvučnoj datoteci format uz

pomoć

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava

do

ba

r(4

) sa sličnim sadržajima . pogreške i ispravlja ih.

- Vlada pojmovima analognog i digitalnog - Zna se koristiti programom npr.Movie

zapisa maker i Audacity (unos datoteke, rezanje,

- Nabrojiti (najmanje 3) programa za snimanje zvuka-mikrofon i izvoz datoteke

reprodukciju zvuka i videa u zadanom formatu)

Vrl

o

- Objasniti mogućnosti programa Movie

maker i Audacity

Povezuje usvojeno znanje sa drugim sličnim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim

sadržajima . situacijama.

(5)

- Poznavati brzine i vrste prijenosa - Samostalno obrađivati i reproducirati

podataka multimedijalne datoteke

- Razlikovati i objasniti pojmove analognog

- Koristiti napredne opcije programa, npr.

Od

liča

n

i digitalnog zapisa multimedijalnih Movie Maker, Audacity (dodavanje

datoteka efekata, promjena tempa, uklanjanje

- Objasniti pohranjivanje i reprodukciju šumova…i sl.)

zvuka

Page 28: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

8.razred

Nastavna cjelina: BAZE PODATAKA - ACCESS

Usvojenost sadržaja

Praktičan rad

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške samostalno .

nastavnika. - pronaći i otvoriti program Access

(2) - Nabrojati primjere gdje se koriste baze - otvoriti gotovu bazu

- prepoznati ikonu programa

Do

volj

an

- uočiti tablicu podataka u bazi

Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava, i

- Opisati mogućnosti baza podataka ispravlja ih uz pomoć nastavnika .

(3) (pretraživanje, unos podataka, promjenu - upisivati podatke

podataka, povezanost podataka, podaci na

Do

ba

r jednom mjestu…)

- razumjeti upis u polja tablice

Vrl

o d

ob

ar(

4)

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava

sa sličnim sadržajima . pogreške i ispravlja ih .

- objasniti izradu upisnog obrasca - pretraživati podatke u bazi

- izraditi upisni obrazac

Povezuje usvojeno znanje sa drugim sličnim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim

sadržajima . situacijama.

(5)

- objasniti vizualno oblikovanje upisnog - ažurirati i brisati podatke u bazi

obrasca - vizualno oblikovati upisni obrazac

- objasniti ažuriranje podatka u obrascu

Od

liča

n

Page 29: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

8.razred

Nastavna cjelina: IZRADA PREZENTACIJA

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

(2) Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške samostalno .

nastavnika. - Izraditi jednostavni glavni slide s

- Definirati glavni slide

podnožjem uz pomoć nastavnika

Do

volj

an

- Uočiti postojanje hiperveze u prezentaciji - Uz pomoć ukloniti hipervezu

- Pokrenuti prezentaciju

Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava, i

- Razlikovati glavni slide i glavni naslovni ispravlja ih uz pomoć nastavnika.

(3) slide u matrici - Otvoriti i zatvoriti pogled matrice slide-a

- Navesti primjenu i značenje hiperveze i uz pomoć

Do

ba

r akcijskih gumba i razlikovati ih - Pokazati glavni i glavni naslovni slide

- Izraditi glavni slide s logotipom

- Ukloniti hiperveze

-Postaviti hiperveze i akcijske gumbe

između slide-ova

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava

do

ba

r(4

) sa sličnim sadržajima . pogreške i ispravlja ih .

- Protumačiti postavljanje veza između - Izraditi različiti naslovni glavni i glavni

slide-ova slide

- Objasniti postavljanje veza na vanjske - Postaviti veze između slide-ova i

sadržaje (dokument, web stranicu, e-mail određivati njihova svojstva

Vrl

o

adresu) - Postaviti vezu na vanjske sadržaje

- Objasniti neprekinutu prezentaciju (dokument, web stranicu, e-mail adresu)

(automatska izmjena slide-ova) - Odrediti trajanje slide-a

Povezuje usvojeno znanje sa drugim sličnim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim

sadržajima . situacijama.

- Analizirati veze i akcijske gumbe u - Samostalno pripremiti prezentaciju za

(5)

prezentaciji izvođenje i obaviti njezino izvođenje

- Analizirati prednosti upotrebe matrice - Promijeniti i prilagoditi trajanje

slide-a-navesti primjere samostalno

prezentacije

Od

liča

n

- Samostalno navodi primjere gdje se - Preoblikovati veze u prezentaciji

koriste veze, povezati sa drugim - Kreativno primjenjuje naučeno znanje i u

nastavnim sadržajima drugim nastavnim predmetima

Page 30: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

8.razred

Nastavna cjelina: TIMSKA IZRADA WEB STRANICA

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške samostalno .

(2) nastavnika. - Izvršiti svoj zadatak uz pomoć učenika ili

- Definirati zadatke u skupini uz pomoć nastavnika

Do

volj

an

nastavnika - Umetnuti gotovu animaciju u web stranicu

- Prepoznati animaciju na web stranici

Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava, i

- Opisati jednostavan wEb uradak ispravlja ih uz pomoć nastavnika .

(3) - Opisati izradu animacije - Prikupiti sadržaje s Interneta

- Imenovati program za izradu web stranice - Pokazati i pokrenuti program za izradu

Do

ba

r (npr. MS Front Page) i animacija (npr. web stranice (npr. MS Front Page) i

Easy GIF animator) animacije (npr. Easy GIF animator)

- Izraditi i umetnuti animaciju u web

stranicu uz povremenu pomoć

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava

do

ba

r(4

) sa sličnim sadržajima . pogreške i ispravlja ih .

- Opisati izradu svoje web stranice -Izraditi web stranicu sa animacijama

(raspodjela zadataka) -Aktivno sudjelovati u projektu

- Objasniti pojam web mjesto i namjenu

FTP programa

Vrl

o

- Objasniti postupak stavljanja web stranice

na poslužitelj

Povezuje usvojeno znanje sa drugim sličnim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim

sadržajima . situacijama.

- Objasniti izradu web stranice u programu - Primijeniti web stranicu na poslužitelju

(5) MS Front Page - Aktivno surađivati u skupini, koordinirati

- Usporediti radove drugih timova i rad tima

Od

liča

n

komentirati ih - Demonstrirati izradu web stranice

- Objaviti web stranicu koristeći se jednim

od FTP programa

Page 31: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

8.razred

Nastavna cjelina: KRITIČKI ODNOS PREMA

INTERNETU

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

(2) Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške samostalno .

nastavnika. - Uz pomoć nastavnika prepoznaje štetne

Do

volj

an

- nabrojati štetne sadržaje na Internetu uz sadržaje na Internetu

pomoć

Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava, i

- Imenovati neke zlonamjerne programe ispravlja ih uz pomoć nastavnik a.

(3) - Poznaje pojam spam - Razlikuje štetne sadržaje od korisnih na

- Opisati prednosti interneta internetu

Do

ba

r

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava

do

ba

r(4

) sa sličnim sadržajima. pogreške i ispravlja ih.

- Zaključuje o štetnosti sadržaja na internetu - Samostalno zaključuje o korisnosti

- Zna karakteristike interneta pronađenog sadržaja

- Zna objasniti pojmove autorska prava i

piratstvo

Vrl

o

Povezuje usvojeno znanje sa drugim sličnim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim

sadržajima . situacijama.

- kritički ocjenjuje sadržaje pronađene na - Kritički analizira pronađene sadržaje na

(5) Internetu internetu

- Samostalno navodi primjere zloporabe

Od

liča

n

Interneta

- Primjenjuje pravila ponašanja na

Internetu, uspoređuje ih i komentira

Page 32: Kriteriji VRJEDNOVANJA I OCJENJIVANJA …os-bklaica-bizovac.skole.hr/upload/os-bklaica-bizovac...U nastavnom predmetu INFORMATIKA pratit će se tri elementa ocjenjivanja: 1. Usvojenost

8.razred

Nastavna cjelina: SUDJELOVANJE U

INTERNET/ŠKOLSKIM PROJEKTIMA

Usvojenost sadržaja Primjena znanja

Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške samostalno .

(2)

nastavnika. - Uz pomoć nastavnika i učenika sudjeluje u

- Prepoznaje Internet projekt projektima

- Nabrojati svoje zadatke u projektu - izrađuje lakše zadatke uz pomoć

Do

volj

an

Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava, i

(3)

-Opisati uz pomoć projekt i svoj zadatak ispravlja ih uz pomoć nastavnika .

- Sudjeluje u projektima, uz malu pomoć

izrađuje svoj zadatak u projektu

Do

ba

r

Vrl

o d

ob

ar(

4)

Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava

sa sličnim sadržajima . pogreške i ispravlja ih.

- Zna objasniti projekt i sve zadatke u - Aktivno sudjeluje u projektima

projektu - Izrađuje samostalno svoj zadatak u

projektu

Povezuje usvojeno znanje sa drugim sličnim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim

sadržajima . situacijama.

(5) - Samostalno i kritički ocjenjuje projekte - Koordinira rad u projektu

- Samostalno navodi primjere Internet i - Preoblikuje projekte

Od

liča

n

školskih projekata, te ih uspoređuje i - Povezuje sadržaje iz drugi projekata

komentira - Samostalno pronalazi i uključuje se u

Internet projekte