PRAVILNIK O POSTUPCIMA OCJENJIVANJA USKLA¤¯ENOSTI met.gov.ba/obrasci_uputstva/PRAVILNIK O POSTUPCIMA

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRAVILNIK O POSTUPCIMA OCJENJIVANJA USKLA¤¯ENOSTI met.gov.ba/obrasci_uputstva/PRAVILNIK...

 • Na osnovu člana 21. stav (5) Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik

  BiH“, broj 19/01) i člana 9. stav (2) Zakona o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo Bosne i

  Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 43/04) a u vezi sa članom 16. Zakona o upravi

  (Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i

  Hercegovine, donosi:

  PRAVILNIK

  O POSTUPCIMA OCJENJIVANJA USKLAĐENOSTI MJERILA*

  I. OPŠTE ODREDBE

  Član 1.

  (Predmet Pravilnika)

  Ovim pravilnikom se propisuju postupci ocjenjivanja usklađenosti mjerila koje vrše

  imenovana tijela za ocjenjivanje usklađenosti (u daljem tekstu: Imenovana tijela).

  Član 2.

  (Definicije)

  (1) U smislu ovog Pravilnika, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

  a) mjerilo je mjerni instrument ili sistem koji se koristi za mjerenje;

  b) podsklop je hardverski uređaj koji nezavisno funkcioniše i čini mjerilo zajedno sa

  drugim podsklopovima sa kojima je kompatibilan ili sa drugim mjerilom sa kojim je

  kompatibilan;

  c) zakonska mjeriteljska kontrola je kontrola poslova mjerenja onih mjerila koja se

  koriste u funkciji zaštite javnog interesa, javnog zdravlja, javne bezbjednosti, javnog

  reda, zaštite životne sredine, propisivanja poreza i carina, zaštite potrošača i

  trgovine;

  d) proizvođač je fizičko ili pravno lice koje proizvodi mjerilo ili za koje se mjerilo

  projektuje ili proizvodi i koje to mjerilo stavlja na tržište pod svojim nazivom i/ili u

  upotrebu za sopstvene potrebe i koje je odgovorno za usklađenost mjerila sa ovim

  Pravilnikom;

  e) stavljanje na tržište je prvo pojavljivanje mjerila na tržištu Bosne i Hercegovine

  odnosno prvo činjenje dostupnim mjerila krajnjem korisniku;

  * Direktiva 2014/32/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014. o usklađivanju

  zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje mjernih instrumenata na tržištu,

  izmijenjena i dopunjena Delegiranom direktivom Komisije (EU) 2015/13

 • f) stavljanje u upotrebu je prva upotreba mjerila od strane krajnjeg korisnika za svrhe

  za koje je to mjerilo namijenjeno;

  g) ovlašteni zastupnik je fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište, odnosno sjedište u

  Bosni i Hercegovini, i koje je proizvođač pismeno ovlastio da u ime proizvođača

  preduzima radnje iz ovlaštenja, a u vezi sa stavljanjem mjerila na tržište i/ili upotrebu,

  u smislu ovog Pravilnika;

  h) mjerodavna tijela za nadzor nad tržištem u Bosni i Hercegovini su Inspekcijska tijela

  Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrika Bosne i

  Hercegovine i entitetske institucije za mjeriteljstvo.

  i) harmonizirani evropski standard je tehnička specifikacija koju je usvojila neka od

  evropskih organizacija za standardizaciju: Evropski odbor za standardizaciju (CEN),

  Evropski odbor za elektrotehničku standardizaciju (CENELEC) ili Evropski institut za

  telekomunikacione standarde (ETSI), razrađena u okviru mandata datog od strane

  Evropske komisije, a služi kao podrška ispunjavanju osnovnih zahtjeva propisanih

  direktivama novog pristupa;

  j) normativni dokument je dokument koji sadrži tehničke specifikacije koje je usvojila

  Međunarodna organizacija za zakonsko mjeriteljstvo (OIML);

  k) mjerna veličina je veličina koja se mjeri;

  l) uticajna veličina je veličina koja nije mjerna veličina, ali utiče na rezultat mjerenja;

  m) naznačeni radni uslovi su vrijednosti uticajnih veličina koje čine normalne radne

  uslove mjerila;

  n) smetnja je uticajna veličina čija je vrijednost u granicama utvrđenim u odgovarajućem

  zahtjevu, ali izvan utvrđenih naznačenih radnih uslova mjerila. Uticajna veličina je

  smetnja ako za tu uticajnu veličinu nisu utvrđeni naznačeni radni uslovi;

  o) kritična vrijednost promjene je vrijednost pri kojoj se promjena rezultata merenja

  smatra nepoželjnom;

  p) materijalizovana mjera je uređaj koji je namijenjen da tokom upotrebe trajno

  reprodukuje ili osigurava jednu ili više poznatih vrijednosti date veličine;

  q) klimatska okruženja su uslovi u kojima se mjerila mogu koristiti. Da bi se prevazišle

  klimatske razlike, definisan je niz graničnih vrijednosti temperature;

  r) direktna prodaja je promet roba i usluga kod koga:

  1) rezultat mjerenja služi kao osnova za iznos za naplatu,

  2) najmanje jedna od strana u poslu povezanim sa mjerenjem jeste potrošač ili bilo

  koja druga strana kojoj je potreban sličan nivo zaštite, i sve strane u tom poslu

  prihvataju rezultat mjerenja u tom trenutku i na tom mjestu,

  s) komunalno preduzeće je snabdjevač električnom energijom, plinom, toplotnom

  energijom ili vodom.

 • (2) Drugi izrazi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku, a nisu definisani u stavu (1)

  ovog člana, imaju značenje definisano Zakonom o mjeriteljstvu BiH i podzakonskim

  aktima proizašlim iz navedenog zakona, kao i Zakonom o zahtjevima za proizvode i

  ocjenu usklađenosti („Službeni glasnik BiH“, broj 45/04).

  II. USLOVI ZA PROVOĐENJE OCJENE USKLAĐENOSTI

  Član 3.

  (Uslovi za mjerila)

  (1) Mjerilo mora da ispunjava bitne zahtjeve iz člana 6. i relevantne mjeriteljske propise

  koji se odnose na mjerila iz oblasti zakonskog mjeriteljstva definisana u posebnom

  mjeriteljskom propisu.

  (2) Odredbe propisa kojim je uređena elektromagnetna kompatibilnost koje se odnose

  na zahtjeve u pogledu emisije elektromagnetnih smetnji primjenjuju se na mjerila.

  (3) Uputstva za upotrebu i instalaciju mjerila koja se stavljaju na tržište moraju da budu

  dostupna za na jednom od službenih jezika u upotrebi u BiH.

  Član 4.

  (Ocjenjivanje usklađenosti)

  (1) Usklađenost mjerila sa odgovarajućim bitnim zahtjevima ocjenjuje se primjenom

  jednog od postupaka ocjenjivanja usklađenosti navedenih u Aneksu II ovog

  Pravilnika, po izboru proizvođača. Podsklopovi i mjerila mogu se ocjenjivati neovisno

  i odvojeno u svrhu utvrđivanja usklađenosti. Kada je to primjenjivo proizvođač za

  posebna mjerila, podsklopove ili grupe mjerila osigurava tehničku dokumentaciju iz

  člana 5., ovog Pravilnika.

  (2) Moduli od kojih se sastoje postupci ocjenjivanja usklađenosti: A, A2, B, C, C2, D, D1,

  E, E1, F, F1, G, H i H1 dati su u Aneksu II ovog Pravilnika.

  (3) Dokumentacija i prepiska koja se koristi u postupcima ocjenjivanja usklađenosti je na

  jednom od službenih jezika koji se koriste u BiH ili na jeziku koji prihvata imenovano

  tijelo koje provodi postupak ocjenjivanja usklađenosti.

  (4) Imenovana tijela koja provode ocjenjivanje usklađenosti mjerila u skladu sa

  modulima navedenim u stavu (2) ovog člana, te opisanim u Aneksu II ovog

  Pravilnika, moraju ispunjavati zahtjeve iz Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti

  uslova za imenovanje tijela za ocjenjivanje usklađenosti mjerila. Kombinacije

  relevantnih standarda za provođenje postupka ocjenjivanja usklađenosti specifičnih

  mjerila su navedene u Aneksu III ovog Pravilnika.

  (5) Proizvođač mjerila sam odabire relevantnu kombinaciju modula za provođenje

  postupka ocjenjivanja usklađenosti iz Aneksa II ovog Pravilnika za predmetno

  mjerilo.

  Član 5.

 • (Tehnička dokumentacija)

  (1) Tehnička dokumentacija sadrži projektnu i proizvodnu dokumentaciju, te opis i način

  rada mjerila, tako da omogući ocjenjivanje usklađenosti sa odgovarajućim zahtjevima

  ovog Pravilnika.

  (2) Potrebno je da tehnička dokumentacija bude dovoljno detaljna da omogući:

  a) definisanje mjeriteljskih karakteristika;

  b) reproduktivnost mjeriteljskih karakteristika proizvedenih mjerila kada su pravilno

  podešena uz upotrebu odgovarajućih sredstava;

  c) cjelovitost mjerila.

  (3) U mjeri u kojoj je to značajno za ocjenjivanje i identifikaciju tipa i/ili mjerila, tehnička

  dokumentacija obuhvata:

  a) opšti opis mjerila;

  b) idejno rješenje i proizvodne crteže, te planirane komponente, podsklopove i načine

  povezivanja itd.;

  c) postupke u proizvodnji kojima se osigurava ujednačena proizvodnja;

  d) ako je primjenjivo, opis elektronskih uređaja sa crtežima, dijagramima, algoritmima i

  opštim informacijama o softveru, kojim se objašnjavaju njihove karakteristike i rad;

  e) opise i objašnjenja neophodne za razumijevanje tačaka b), c) i d) ovog stava, kao i

  za razumijevanje rada mjerila;

  f) spisak relevantnih standarda i/ili normativnih dokumenata iz člana 8., ovog Pravilnika

  koji su primijenjeni u cjelini ili djelimično;

  g) opise rješenja usvojenih da bi se zadovoljili bitni zahtjevi, u slučajevima gdje nisu

  primijenjeni relevantni standardi i/ili normativna dokumenta iz člana 8., ovog

  Pravilnika;

  h) rezultate proračuna konstrukcije, pregleda itd.;

  i) odgovarajuće rezultate ispitivanja, kada je primijenjivo, kako bi se pokazalo da su tip

  i