of 4 /4
Anatomia topograficzna Tablica 468 Kończyna dolna: anatomia powierzchni zewnętrznej Iliac crest Inguinal ligament Sartorius muscle Great saphenous vein Vastus medialis muscle Rectus femoris tendon Patella Patellar ligament Tibial tuberosity Anterior border of tibia Medial malleolus Great saphenous vein Extensor hallucis longus tendon Extensor digitorum longus tendons Lateral malleolus Tibialis anterior muscle Widok od przodu Widok od tylu Anterior superior iliac spine Tensor fasciae latae muscle Vastus lateralis muscle Rectus femoris muscle Iliotibial tract Fibularis (peroneus) longus muscle Iliac crest Gluteus medius muscle Gluteus maximus muscle Greater trochanter of femur Iliotibial tract Semitendi- nosus muscle Adductor magnus muscle Great saphenous vein Gastrocnemius muscle Medial head Lateral head Biceps femoris muscle Long head Short head Gracilis tendon Calcaneal (Achilles) tendon Medial malleolus Plantar surface of foot Popliteal fossa Small saphenous vein Fibularis (peroneus) longus and brevis tendons Lateral malleolus Calcaneal tuberosity Gluteal fold Quadriceps femoris tendon Zob. także tablice 470, 471 7

Kończyna dolna: anatomia powierzchni zewnętrznej

Embed Size (px)

Text of Kończyna dolna: anatomia powierzchni zewnętrznej

 • 7

  Anatomia topograficzna Tablica 468

  Koczyna dolna: anatomia powierzchni zewntrznej

  Iliac crest

  Inguinalligament

  Sartorius muscle

  Great saphenous vein

  Vastus medialis muscle

  Rectus femoristendon

  Patella

  Patellar ligament

  Tibial tuberosity

  Anterior borderof tibia

  Medialmalleolus

  Greatsaphenousvein

  Extensor hallucislongus tendon

  Extensor digitorumlongus tendons

  Lateral malleolus

  Tibialisanterior muscle

  Widok od przodu Widok od tyu

  Anteriorsuperior iliacspine

  Tensor fasciaelatae muscle

  Vastus lateralis muscle

  Rectus femorismuscle

  Iliotibial tract

  Fibularis(peroneus)longus muscle

  Iliac crest

  Gluteusmedius muscle

  Gluteusmaximusmuscle

  Greatertrochanterof femur

  Iliotibialtract

  Semitendi-nosusmuscle

  Adductormagnusmuscle

  Greatsaphenousvein

  Gastrocnemiusmuscle

  Medial headLateral head

  Biceps femorismuscle

  Long headShort head

  Gracilistendon

  Calcaneal (Achilles)tendon

  Medial malleolus

  Plantar surface of foot

  Popliteal fossa

  Smallsaphenousvein

  Fibularis(peroneus) longusand brevis tendons

  Lateral malleolus

  Calcanealtuberosity

  Glutealfold

  Quadricepsfemoris tendon

  Zob. take tablice 470, 471 7

 • Anatomia skrnaTablica 469

  Dermatomy koczyny dolnej

  T10

  Widok od tyuWidok od przodu

  Unerwienie segmentalne poszczeglnych ruchw w stawach koczyny dolnej

  Hip

  ExtensionKnee

  Dorsiflexion

  Flexion Inversion EversionFoot

  Ankle

  Plantarflexion

  L4, 5L5,

  S1

  L3, 4L5,

  S1

  L2, 3 L5, S1

  S1, 2

  L4, 5

  T11

  T12L1

  S2

  S3L2

  L3

  L4

  L5

  S1

  FlexionExtension

  Odrbne obszary unerwienia

  L1L2L3L4L5S1S2S3S4S5Co

  L1

  L2

  T12

  S2

  S2 S1

  L3 L5

  L4

  L4L5

  L5

  S1

  S1

  L3

  L4

  L5

  Uwaga: Schematyczny podzia na dermatomy (wg Keegan i Garrett). W rzeczywistoci ssiednie dermatomy nachodz na siebie i nie ma midzy nimi dokadnej granicy.

  Zob. take tablic 162

 • Anatomia skrna

  7

  Tablica 470

  Powierzchowne nerwy i yy koczyny dolnej: widok od przodu

  Lateral cutaneousbranch of subcostal nerve

  Inguinal ligament (Pouparts)

  Superficial circumflex iliac vein

  Femoral branchesof genitofemoral nerve

  Lateral femoral cutaneous nerve

  Saphenous opening (fossa ovalis)

  Fascia lata

  Anterior cutaneous branches of femoral nerve

  Superficial epigastric vein

  Ilio-inguinal nerve (scrotal branch) (zazwyczaj biegnie przez piercie pachwinowy powierzchowny)

  Genital branch of genitofemoral nerve

  Femoral vein

  Superficial external pudendal vein

  Accessory saphenous vein

  Great saphenous vein

  Cutaneous branches of obturator nerve

  Infrapatellar branch of saphenous nerve

  Saphenous nerve (ga kocowa nerwu udowego)

  Great saphenous vein

  Patellar nerve plexus

  Branches of lateral sural cutaneous nerve (od nerwu strzakowego wsplnego)

  Deep fascia of leg(crural fascia)

  Superficial fibular (peroneal) nerve

  Medial dorsalcutaneous branch

  Intermediate dorsalcutaneous branch

  Small saphenous vein and lateraldorsal cutaneous nerve (od nerwu ydkowego)

  Lateral dorsal digital nerveand vein of 5th toe

  Dorsal metatarsal veins

  Dorsal digital nerves and veins

  Dorsal digital nerves

  Dorsal venous arch

  Dorsal digital nerve and vein

  Dorsal digital branch of deep fibular (peroneal) nerve

  Zob. take tablice 525, 526, 529

 • Anatomia skrnaTablica 471

  Powierzchowne nerwy i yy koczyny dolnej: widok od tyu

  Medial clunial nerves (od gazi grzbietowych S1, S2, S3)

  Perforating cutaneous nerve(od gazi grzbietowych S1, S2, S3)

  Branches of posteriorfemoral cutaneous nerve

  Accessory saphenous vein

  Cutaneous branchesof obturator nerve

  Great saphenous vein

  Small saphenous vein

  Branches of saphenous nerve

  Medial calcaneal branches of tibial nerve

  Plantar cutaneous branchesof medial plantar nerve

  Lateral cutaneous branchof iliohypogastric nerve

  Iliac crest

  Superior clunial nerves (od gazi grzbietowych L1, L2, L3)

  Inferior clunial nerves (od nerwu skrnego tylnego uda)

  Branches of lateral femoralcutaneous nerve

  Terminal branches of posteriorfemoral cutaneous nerve

  Lateral sural cutaneous nerve (od nerwu strzakowego wsplnego)

  Lateral dorsal cutaneous nerve(od nerwu ydkowego)

  Plantar cutaneous branches oflateral plantar nerve

  Sural communicating nerve

  Medial sural cutaneous nerve (od nerwu piszczelowego)

  Sural nerve

  Lateral calcaneal branches of sural nerve

  Zob. take tablice 527, 528