of 16 /16
Gminne Wiadomości STRZEGOM Gmina Strzegom 02.10.2012 rok W NUMERZE: STRZEGOM Tydzień Aktywności Co w tym roku przygotowa- no dla mieszkańców podczas II edycji tej imprezy? O tym specjalny dodatek. str. I – IV STRZEGOM Honory dla pani Urszuli Mieszkańcy Strzegomia podziękowali pani Dyrektor strzegomskiej biblioteki, Ur- szuli Jarosińskiej za 43 lata pracy na rzecz czytelników. str. 7 SPORT Siłacze na scenie SCK Kulturyści z calej Polski wzięli udzial w zawodach Kamienna Rzeźba. str. 10 Ulica Dolna na strzegom- skich Grabach przechodzi gruntowną zmianę swojego wizerunku. Niedawno za- kończyl się pierwszy etap remontu, który objąl wy- konanie chodnika z kost- ki betonowej czerwonej, kamiennych krawężników oraz miejsc postojowych z kostki betonowej szarej. Obecnie trwa drugi etap remontu ulicy Dolnej. Pierwszy, zakończony etap wykonywala firma Granit Da- riusza Pylaka, która przedsta- wila najkorzystniejszą ofertę w przetargu z kwotą 333 tys. zl. W ramach prac wykonano m. in.: chodniki z kostki betono- wej -1110m2, chodniki z ka- mienia naturalnego - 180m2, zjazdy i miejsca postojowe - 780m2, pasy oddzielające - 1207m2, pasy oddzielające (zieleń)- 107m2, obrzeża - 1218m i krawężniki- 1014m. W miejscach przejść dla pie- szych obniżono krawężniki i odpowiednio wyprofilowano chodniki w celu zapewnienia możliwości przejścia przez drogę osobom niepelnospraw- nym. - W ramach drugiego etapu zostanie dokończony chodnik o wyglądzie identycznym jak istniejący – wyjaśnia Ewelina Kowalska, naczelnik Wydzia- lu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strze- gomiu. Planuje się, że remont ulicy potrwa do 9 listopada br. Pra- ce wykonuje firma Fomac ze Świdnicy. Koszt tej inwestycji to 254 666,57 zl. Mimo, że na zakończenie prac należy poczekać jeszcze kilka tygodni, to pierwsze ich efekty są już widoczne. Cieszy to szcze- gólnie mieszkańców, którzy dlugo oczekiwali na realizację tej inwestycji. – Przechodzenie ulicą, kiedy jest ona remontowana, jest uciążliwe, ale myślę, że warto znieść te niedogodności, żeby już niebawem móc korzystać z nowo wyremontowanego chod- nika – mówi pani Wieslawa, mieszkanka Grabów. (red/MK) Fot. UM Strzegom Ulica Dolna z górnej półki! Na przebudowę tej ulicy mieszkańcy czekali wiele lat. Już niebawem będą mogli bezpiecznie ją użytkować Do burmistrza Strzegomia wplynąl wniosek o przygo- towanie i przedstawienie pod glosowanie uchwaly Rady Miejskiej w Strze- gomiu z uzasadnieniem o likwidację jednostki orga- nizacyjnej gminy, jaką jest Straż Miejska. Wniosek podpisalo ponad 400 mieszkańców gminy. Podpisy są w chwili obecnej weryfikowane przez Wydzial Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pod względem zgodności z wymo- gami prawa. Statut gminy jed- noznacznie określa, że takich podpisów musi być minimum 100. Jeśli tak będzie, burmistrz Strzegomia, zasięgnie opinii w tej sprawie Komendanta Wojewódzkiego Policji i przy- gotuje projekt uchwaly. - Jak już niejednokrot- nie informowalem, opinie o funkcjonowaniu Straży Miejskiej, także w Strze- gomiu, są bardzo zróżnico- wane od bardzo dobrych po bardzo negatywne. Zgodnie z procedurą, przygotuję pro- jekt uchwaly Rady Miejskiej, a wyniki glosowania radnych zdecydują o jej przyszlości – mówi Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia. (red) Co dalej ze Strażą Miejską? Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu zdecydują o dalszych losach Straży Miejskiej W imieniu wladz samorządowych Strzegomia chcieli- byśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczynily się do organizacji wspanialych i stojących na tak wysokim poziomie merytorycznym obchodów 770- lecia nadania praw miejskich miastu Strzegom, które odbyly się w dniach 14 – 16 września br. W sposób szczególny chcielibyśmy podziękować ks. Pralatowi – Markowi Babuśce, proboszczowi Parafii pw. Św. App i Pawla w Strzegomiu i jego wspólpracownikom, przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Strzegom, soltysom gminy Strzegom, pracownikom Strze- gomskiego Centrum Kultury oraz Urzędu Miejskiego w Strzegomiu za piękną i harmonijną wspólpracę. Pragniemy podkreślić, że bez zaangażowania tak wielu osób, nie byloby możliwe zorganizowanie tak udanych w naszym przekonaniu uroczystości. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy. Przewodniczący Burmistrz Rady Miejskiej Strzegomia Tadeusz Wasyliszyn Zbigniew Suchyta Podziękowania W ostatnich dwóch latach Straż Miejska w Strzegomiu otrzy- mała nową siedzibę, co znacznie podniosło standard warunków pracy, a także nowy samochód, który ułatwił wykonywanie zadań patrolowych i interwencyjnych. Teraz decyzja należy do radnych Rady Miejskiej.

Ulica Dolna z górnej półki!

 • Author
  lyhanh

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ulica Dolna z górnej półki!

 • Gminne WiadomociSTRZEGOM

  Gmina Strzegom 02.10.2012 rok

  W NUMERZE:

  STRZEGOM

  Tydzie Aktywnoci

  Co w tym roku przygotowa-no dla mieszkacw podczas II edycji tej imprezy? O tym specjalny dodatek. str. I IV

  STRZEGOMHonory dla pani Urszuli

  Mieszkacy Strzegomia podzikowali pani Dyrektor strzegomskiej biblioteki, Ur-szuli Jarosiskiej za 43 lata pracy na rzecz czytelnikw. str. 7

  SPORTSiacze na scenie SCK

  Kulturyci z caej Polski wzili udzia w zawodach Kamienna Rzeba. str. 10

  Ulica Dolna na strzegom-skich Grabach przechodzi gruntown zmian swojego wizerunku. Niedawno za-koczy si pierwszy etap remontu, ktry obj wy-konanie chodnika z kost-ki betonowej czer wonej, kamiennych krawnikw oraz miejsc postojowych z kostki betonowej szarej. Obecnie tr wa drugi etap remontu ulicy Dolnej.

  Pierwszy, zakoczony etap wykonywaa fi rma Granit Da-riusza Pylaka, ktra przedsta-wia najkorzystniejsz ofert w przetargu z kwot 333 tys. z. W ramach prac wykonano m. in.: chodniki z kostki betono-wej -1110m2, chodniki z ka-mienia naturalnego - 180m2, zjazdy i miejsca postojowe - 780m2, pasy oddzielajce - 1207m2, pasy oddzielajce (ziele)- 107m2, obrzea - 1218m i krawniki- 1014m. W miejscach przej dla pie-szych obniono krawniki i odpowiednio wyprofi lowano chodniki w celu zapewnienia moliwoci przejcia przez drog osobom niepenospraw-nym.

  - W ramach drugiego etapu zostanie dokoczony chodnik o wygldzie identycznym jak istniejcy wyjania Ewelina Kowalska, naczelnik Wydzia-u Gospodarki Komunalnej, Ochrony rodowiska i Wsi Urzdu Miejskiego w Strze-gomiu.

  Planuje si, e remont ulicy potrwa do 9 listopada br. Pra-

  ce wykonuje fi rma Fomac ze widnicy. Koszt tej inwestycji to 254 666,57 z. Mimo, e na zakoczenie prac naley poczeka jeszcze kilka tygodni,

  to pierwsze ich efekty s ju widoczne. Cieszy to szcze-glnie mieszkacw, ktrzy dugo oczekiwali na realizacj tej inwestycji.

  Przechodzenie ulic, kiedy jest ona remontowana, jest uciliwe, ale myl, e warto znie te niedogodnoci, eby ju niebawem mc korzysta z

  nowo wyremontowanego chod-nika mwi pani Wiesawa, mieszkanka Grabw.

  (red/MK)Fot. UM Strzegom

  Ulica Dolna z grnej pki!Na przebudow tej ulicy mieszkacy czekali wiele lat. Ju niebawem bd mogli bezpiecznie j uytkowa

  Do burmistrza Strzegomia wpyn wniosek o przygo-towanie i przedstawienie pod gosowanie uchwa y Rady Miejskiej w Strze-gomiu z uzasadnieniem o likwidacj jednostki orga-nizacyjnej gminy, jak jest Stra Miejska.

  Wniosek podpisao ponad 400 mieszkacw gminy. Podpisy s w chwili obecnej weryfi kowane przez Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego w Strzegomiu pod wzgldem zgodnoci z wymo-gami prawa. Statut gminy jed-noznacznie okrela, e takich podpisw musi by minimum 100. Jeli tak bdzie, burmistrz Strzegomia, zasignie opinii w tej sprawie Komendanta

  Wojewdzkiego Policji i przy-gotuje projekt uchway.

  - Jak ju niejednokrot-nie informowaem, opinie o funkcjonowaniu Stray Miejskiej, take w Strze-gomiu, s bardzo zrnico-wane od bardzo dobrych po bardzo negatywne. Zgodnie z procedur, przygotuj pro-jekt uchway Rady Miejskiej, a wyniki gosowania radnych zdecyduj o jej przyszoci mwi Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia.

  (red)

  Co dalej ze Stra Miejsk?Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu zdecyduj o dalszych losach Stray Miejskiej

  W imieniu wadz samorzdowych Strzegomia chcieli-bymy serdecznie podzikowa wszystkim osobom, ktre przyczyniy si do organizacji wspaniaych i stojcych na tak wysokim poziomie merytorycznym obchodw 770-lecia nadania praw miejskich miastu Strzegom, ktre odbyy si w dniach 14 16 wrzenia br.

  W sposb szczeglny chcielibymy podzikowa ks. Praatowi Markowi Babuce, proboszczowi Parafi i pw. w. App i Pawa w Strzegomiu i jego wsppracownikom, przedstawicielom Ochotniczych Stray Poarnych gminy Strzegom, sotysom gminy Strzegom, pracownikom Strze-gomskiego Centrum Kultury oraz Urzdu Miejskiego w Strzegomiu za pikn i harmonijn wspprac.

  Pragniemy podkreli, e bez zaangaowania tak wielu osb, nie byoby moliwe zorganizowanie tak udanych w naszym przekonaniu uroczystoci. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dzikujemy.

  Przewodniczcy BurmistrzRady Miejskiej StrzegomiaTadeusz Wasyliszyn Zbigniew Suchyta

  Podzikowania

  W ostatnich dwch latach Stra Miejska w Strzegomiu otrzy-maa now siedzib, co znacznie podnioso standard warunkw pracy, a take nowy samochd, ktry uatwi wykonywanie zada patrolowych i interwencyjnych. Teraz decyzja naley do radnych Rady Miejskiej.

 • Biuletyn Samorzdowy Gminy Strzegom AktuAlnoci co si dzieje w strzegomiu? 2 padziernika 20122

  Numery telefoNw urzdu Miejskiego w strzegoMiu:sekretariat (74) 8560-500sekretarz gminy (74) 8560-503skarbnik gminy (74) 8560-504Przewodniczcy rady miej-skiej (74) 8560-549 wydzia Spraw obywatel-skich i Bezpieczestwa (74) 8560-557wydzia owiaty (74) 8560-581wydzia Kultury, Sportu i Pro-mocji (74) 8560-523wydzia Gospodarki Nie-ruchomociami i zagospo-darowania Przestrzennego (74) 8560-541wydzia Gospodarki Komu-nalnej ochrony rodowiska i wsi (74) 8560-531wydzia Gospodarki lokalo-wej (74) 8560-522wydzia funduszy europej-skich (74) 8560-564wydzia Inwestycji i zam-wie Publicznych (74) 8560-553wydzia organizacyjny (74) 8560-599wydzia obsugi Interesan-tw (74) 8560-576referat Budetowy (74) 8560-505wydzia Podatkowy (74) 8560-510referat Inicjatyw Gospodar-czych (74) 8560-547Biuro rady (74) 8560-550zesp ds. Kontroli (74) 8560-517urzd Stanu Cywilnego (ul. widnicka 15-17) (74) 8550-730rzecznik Prasowy (74) 8560-514SzKoy I PrzedSzKola: Publiczne Przedszkole Nr 2 im. misia uszatka z grup obkow (74) 649 12 40Publiczne Przedszkole Nr 3 (74) 855 10 04Publiczne Przedszkole Nr 4 (74) 855 13 76Publiczne Przedszkole w Ja-roszowie 74) 855 85 54Publiczne Przedszkole w Sta-nowicach (74) 855 77 70Niepubliczny Punkt Przed-szkolny Chatka Puchatka w rogonicy (74) 855 92 47Niepubliczne Przedszkole w. Jadwigi w morawie (74) 854 97 34 Punkt Przedszkolny So-neczna Kraina 783 758 395Publiczna Szkoa Podsta-wowa Nr 2 im. mikoaja Kopernika (74) 649 12 99Publiczna Szkoa Podstawo-wa Nr 3 im. Henryka Sien-kiewicza (74) 649 19 30Publiczna Szkoa Podstawo-wa Nr 4 im. Kornela maku-szyskiego (74) 855 53 22Publiczna Szkoa Podstawo-wa im. Janusza Korczaka w jaroszowie (74) 855 85 24Publiczna Szkoa Podsta-wowa im. Jana Pawa II w kostrzy (74) 855 03 78

  Wane telefonyPubliczna Szkoa Podstawo-wa im. adama mickiewicza w olszanach (74) 855 70 97Publiczna Szkoa Podstawo-wa w rogonicy (74) 855 92 47Publiczna Szkoa Podstawo-wa im. tadeusza Kociuszki w Goczakowie (74) 855 98 50Publiczna Szkoa Podstawo-wa w stanowicach (74) 855 76 94Gimnazjum Nr 1 im. Kardy-naa Stefana wyszyskiego Prymasa tysiclecia (74) 649 25 66Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawa II (74) 855 52 61Gimnazjum im. Sugi Boej anny Jenke w Jaroszowie (74) 855 82 05Gimnazjum im. Jana Pawa II w Goczakowie(74) 855 95 90 zesp Szk Specjalnych w Strzegomiu (74) 855 02 69zesp Szk oglnokszta-ccych im. Stefana erom-skiego (74) 855 02 33zesp Szk w Strzegomiu (74) 649 48 70

  PrzyCHodNIe StrzeGomSKIe CeNtrum medyCzNo-dIaGNoStyCz-Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 (74) 649 44 50, (74) 649 44 62Przychodnia zdrowia ul. armii Krajowej 23 (74) 649 44 21, (74) 649 44 24Niepubliczny zakad opieki zdrowotnej zdrowie ul. Kocielna 4 (74) 649-22-77Strzegomskie Centrum me-dyczne ul. legnicka 18 (74) 855-14-42Nzoz gravit Przychodnia Medycyny Pracy, ul. Ko-ciuszki 8, tel. 74 855-08-29

  aPteKIapteka Krlewska, ul. le-gnicka 14 (74) 649 12 00apteka Vademecum, rynek 44 (74) 855 52 06apteka Strzegomska, rynek 38 (74) 855 14 79apteka Krlewska, al.woj.Pol. 2a tel. (74) 649 21 11apteka Salus, ul. witosa 7 tel. (74) 649 42 44apteka lska, ul. d-browskiego 2 tel. (74) 855 17 75apteka avena, rynek 32-36 tel. (74) 851-60-73 dobra apteka, ul. Kocielna 6 tel. (74) 649 12 20 apteka Przy fontannie, al. wojska Polskiego 37e/ 31 tel. (74) 661 46 98 ParafIe Parafia pw. w. app. Piotra i Pawa w Strzegomiu (74) 855 02 86Parafia pw. zbawiciela wia-ta i matki Boej Szkaplerznej w Strzegomiu (74) 855 46 77Stra miejska Gminy Strze-gom (74) 64 91 294Komisariat Policji w Strzego-miu (074) 8551-991, 997

  Wane telefonyBudowa pierwszego zakadu w strzegomskiej podstrefie ekonomicznej to od wielu ju lat najbardziej chyba oczekiwana przez miesz-kacw inwestycja. Piekar-nia, w ktrej zatrudnienie znajd strzegomianie, ronie w oczach. Gotowa jest ju take droga wewntrzna do podstrefy.

  - Ukoczono budow drogi wewntrznej wraz z infrastruk-tur techniczn do podstrefy Wabrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Strzegomiu przy ul. Wabrzyskiej wraz z wczeniem zjazdu do drogi krajowej nr 5, majcego za zadanie obsug terenw prze-mysowych wyjania Irena Kowalska, naczelnik Wydziau Inwestycji i Zamwie Pu-blicznych Urzdu Miejskiego w Strzegomiu.

  Droga do podstrefy wraz z odwodnieniem i kanalizacj deszczow oraz owietleniem obejmuje rwnie budow skrzyowania z drog krajow nr 5. Roboty zostay rozpoczte jesieni ubiegego roku przez wyonion w przetargu nieogra-niczonym firm Drog-Ziem ze Stanowic.

  - Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad ju w trakcie realizacji przez Gmin inwestycji zmienia warunki

  techniczne dla tego zjazdu, co pocigno za sob koniecz-no przeprojektowania caego skrzyowania i wprowadze-nia tam nowych rozwiza i dodatkowych pienidzy. Po wykonaniu odcinka drogi we-

  wntrznej do podstrefy, roboty zostay przerwane do momentu zatwierdzenia przez GDDKiA nowego projektu skrzyowania. Prace przy przebudowie zjazdu zostay wznowione po Euro 2012, poniewa w tym czasie

  na krajowej pitce nie mona byo ogranicza ruchu pojazdw mwi Irena Kowalska. Koszt zadania zgodnie z umow to kwota ponad 1,5 mln z.

  Mk fot. um Strzegom

  Droga do podstrefy ju jestDobra wiadomo dla inwestorw: w Strzegomiu powsta dojazd do terenu przemysowego

  W pitek (28 wrzenia) pod-czas benefisu, zorganizowanego w SCK, poegnano uroczycie dotychczasow pani dyrektor Bi-blioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom Urszul Jarosisk, ktra odesza na zasuona emerytur. Od 1 padziernika jej miejsce zajmuje Katarzyna Wjcik. Oto, co mwi o o sobie:

  - W 1994 r. podjam pierwsz prac - jako nauczyciel bibliote-karz w Szkole Podstawowej nr 6 w Strzegomiu, gdzie przepraco-waam 10 lat. Od 2004 r. byam nauczycielem w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Stanowicach. Funkcj bibliotekarza szkolnego -czyam z prac pedagoga. W 2005 r. ukoczyam studia magisterskie w Wyszej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszech-nej w Warszawie na Wydziale Nauk Spoeczno Pedagogicznych w Katowicach kierunek pedago-gika, specjalno pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe. W 2006 r. ukoczyam studia podyplomowe

  w Pastwowej Wyszej Szkole Zawodowej w Wabrzychu o spe-cjalnoci pedagogika opiekuczo wychowawcza, a w 2007 studia podyplomowe z zakresu Organi-zacji i Zarzdzania Owiat w Nie-publicznym Orodku Doskonale-nia Nauczycieli Orodek Usug Edukacyjnych OUE w Kodzku.

  Funkcja dyrektora Bibliote-ki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom jest dla mnie duym wyzwaniem. Za priorytet uwaam wychowanie modego czytelnika, dlatego chc prowadzi akcje pro-mujce czytelnictwo wrd przed-szkolakw. Wany jest czytelnik w kadym wieku, pragn wic zadba o to, by oferta biblioteki bya atrakcyjna dla wszystkich mieszkacw. Wanym aspektem jest take komputeryzacja ksigo-zbioru. Zamierzam j wprowadzi w cigu najbliszych dwch lat, take w filiach.

  Zaley mi na wsppracy z pla-cwkami kultury w naszej gminie, szczeglnie mam na myli Strze-gomskie Centrum Kultury. Myl, e poczenie si, pomysw i in-nych zasobw na pewno przyniesie wiele korzyci odbiorcom kultury w naszym miecie.

  Biblioteka Miasta i Gminy Strzegom realizuje projekty w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Pienidze pynce z tego programu przeznaczone s na nowoczesne technologie informatyczne, dziki ktrym biblioteki s funkcjonalnym i atrakcyjnym centrum edukacji, informacji i kultury. Dlatego bd kontynuowa realizacj takich projektw i angaowa si w nastpne.

  Od 1 padziernika br. stanowi-sko penicego obowizki dyrek-tora Orodka Sportu i Rekreacji w Strzegomia obj Marek Wal-czuk. Poznajmy bliej osob, ktra bdzie kierowa strzegomskim OSiR-em.

  Marek Walczuk urodzi si 08.05.1972 r. w Jaworze, w tym miecie rwnie uczszcza do szkoy podstawowej i redniej. Ukoczy studia wysze na Aka-demii Ekonomicznej im. Oskara Langego (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Ma ponad 10-letnie dowiadczenie zawodowe, od wielu lat jest specjalist ds. marketingu i produktu, zajmowa rwnie stanowiska menederskie. Zna w bardzo dobrym stopniu jzyki: angielski, niemiecki i ro-syjski.

  W swoim yciu uprawia rne sporty m. in. pywanie, lek-koatletyk, pik rczn i, z po-wodzeniem, kulturystyk (by wychowankiem Wodzimierza Sabata). Treningi kulturystyczne rozpocz razem z dobrym znajo-mym i aktualnym mistrzem wiata w kulturystyce klasycznej Jerzym Pisulskim. Dwukrotnie bra udzia w mistrzostwach Polski w kul-turystyce i za kadym razem awansowa do finau. Jest wielkim fanem sportw motorowych, szczeglnie wycigw Formuy 1 i piki nonej. Wielkie wraenie wywara na nim gra synnej Bar-celony i Leo Messiego.

  Na pytanie, jakie s jego plany odnonie kierowania Orodkiem Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, odpowiedzia: - Przede wszystkim chciabym poprawi wizeru-nek i funkcjonowanie OSiR-u.

  Powinny si tu czsto odbywa atrakcyjne imprezy sportowe, ktre bd promowa kultur fizyczn i rekreacj w gminie Strzegom mwi Marek Wal-czuk. - Moim celem jest prze-budowa bieni stadionu, tak aby dostosowa j do europejskich standardw. Wanym zadaniem jest pozyskiwanie dodatkowych rodkw finansowych z zewntrz z Unii Europejskiej i Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Dolnolskiego podsumowa p.o. dyrektora OSiR-u.

  Informujemy ponadto, e do-tychczasowy dyrektor OSiR-u Andrzej Rajtar, wbrew wczeniej-szym doniesieniom prasowym, przyj nowe warunki pracy i od 1 padziernika bdzie zajmowa stanowisko instruktora sportu. Jednoczenie, w zwizku z przy-jciem oferty pracy, dalej bdzie mieszka w lokalu subowym na obiekcie OSiR.

  tekst i zdjcie: tomasz wanecki

  Jest nowy dyrektor biblioteki Wiemy, kto pokieruje OSiR-em

 • Biuletyn Samorzdowy Gminy Strzegom 3AktuAlnoci udAo si zrobi

  * w a r t o w i e d z i e * w a r t o w i e d z i e * w a r t o w i e d z i e * w a r t o w i e d z i e *

  Doprowadzenie wody do ogrdkw dziakowych to wana sprawa dla ich uyt-kownikw. Niedawno przy-cza do ogrdkw dziakowych pod Krzywk wykonaa firma Montibud z Legnicy.

  - W ramach prac wyko-nana zostaa budowa dwch przyczy o cznej dugoci ponad 27 mb wraz ze stud-niami wodomierzowymi w celu doprowadzenia wody do ogrdkw dziakowych pod Gr Krzyow w Strzego-miu informuje Irena Ko-walska, naczelnik Wydziau Inwestycji i Zamwie Pu-blicznych Urzdu Miejskiego w Strzegomiu. Koszt reali-zacji tego przedsiwzicia wynis 41.126,00 z.

  Inwestycja jest na tyle istot-

  na, e otwiera furtk do dal-szych dziaa, zwizanych z podczeniami. Oznacza to, e Zarzd Ogrodw Dziako-wych moe wykonywa dalsze prace na terenie ogrdkw, majce na celu podczenie poszczeglnych dziaek.

  - Wacicielami ogrdkw dziakowych pod Gr Krzy-ow s osoby, ktre zamiesz-kuj rne czci naszego miasta, dlatego kadorazowe zaopatrywanie si w wod jest naprawd kopotliwe. Pod-czenie wody bez wtpienia uatwi nam takie czynnoci, jak podlewanie rolin czy nawet umycie narzdzi uy-wanych do ich pielgnacji mwi strzegomscy dzia-kowcy.

  MK

  W ubiegym roku Strzegom po-wrci do Zwizku Miast Polskich, zrzeszajcego ponad 300 miast, ktre wspdziaajc, omawiaj problemy samorzdw lokalnych i w efekcie przedstawiaj je przed-stawicielom rzdu.

  W 2011 r. wziem udzia w pracach Kongresu Zwizku Miast Polskich w Karpaczu, za w dniach 19-21 wrzenia br. w Kongresie w Lublinie, poczonym z Kongre-sem Urbanistw Polskich. Program spotka i debat by bardzo inten-sywny i dotyczy przede wszystkim rozwoju miast i roli urbanistw w tworzeniu studium uwarunkowa i planw przestrzennych.

  Gociem pierwszego oficjalne-go dnia kongresu bya minister Rozwoju Regionalnego Elbieta Biekowska, ktra przypomniaa, e nasz rzd od prawie piciu

  lat prowadzi wiadom polityk, ukierunkowan na wzmocnienie miast. Minister podkrelia, e jej resortowi udao si przekona rzd do odrbnego traktowania miast zrzeszonych w zwizku, poniewa maj swj dokument w postaci krajowej polityki miejskiej. Pani minister zapowiedziaa stwo-rzenie kompleksowego systemu finansowania zewntrznego dla miast uwzgldniajcego nie tylko rodki unijne.

  Podczas kongresu duo uwagi powicilimy w bezporednich rozmowach wprowadzaniu tzw. Ustawy mieciowej, ktra budzi nie tylko u nas w Strzegomiu due zaniepokojenie tempem realizacji i niektrymi rozwizaniami.

  Nie obyo si te, bez ostrych dyskusji o finansowaniu owiaty.

  Zbigniew Suchyta

  W zwizku ze skrceniem od dnia 1 padziernika br. godzin otwarcia Oddziau Banku Za-chodniego WBK w Strzegomiu,

  skrcony zostaje czas pracy kasy Urzdu Miejskiego w Strzego-miu we wtorki z godziny 16:15 do godziny 15:45.

  Remonty chodnikw w Strzegomiu id pen par i w planach s kolejne. Obecnie takie prace trwaj przy Alei Wojska Polskiego. Powstanie tu chodnik z kostki betonowej od Osiedla Kochanowskiego do ulicy Mickiewicza. Prze-prowadzone zostan rwnie remonty istniejcych zjazdw oraz wybudowana zostanie zatoka autobusowa z kostki granitowej mwi Ewelina Kowalska, naczelnik Wydzia-u Gospodarki Komunalnej,

  Ochrony rodowiska i Wsi Urzdu Miejskiego w Strze-gomiu. Mamy nadziej, e realizacja tej inwestycji ucie-szy wszystkich mieszkacw tej okolicy dodaje Ewelina Kowalska.

  Zakoczenie remontu prze-widywane jest na 23 listopa-da. Prace wykonuje Przed-sibiorstwo Wielobranowe Staczyk ze wiebodzic. Koszt przedsiwzicia to 103 216,00 z.

  MK

  Woda dla dziaek pod Krzywk

  Mamy swj gos w Zwizku Miast

  Kasa w ratuszu pracuje inaczej

  Kolejny chodnik do remontu!

  W Urzdzie Miejskim w Strze-gomiu ju od 7 lat dziaa Biuro Ob-sugi Interesanta, ktre utworzone zostao z myl wiadczenia pod-stawowych usug, poprawy jakoci i komfortu obsugi klienta. Biuro jest podstawowym punktem informa-cyjnym, tzw. punktem pierwszego kontaktu z klientem. Pracownicy biura udzielaj kompleksowej infor-macji w zakresie procedury, miejsca i sposobu zaatwienia konkretnej sprawy. Urzdnicy staraj si, aby kady klient zosta profesjonalnie obsuony i uzyska pene informa-cje w sprawie. W tym celu pomocne s karty usug i przygotowane

  formularze, przy ktrych przeka-zywane s istotne wskazwki do ich wypenienia. Dziki udzieleniu konkretnej informacji, skraca si czas obsugi klienta. Klient moe w jednym miejscu zoy wniosek w sprawie, czy te telefonicznie zasi-gn informacji na temat niezbd-nych dokumentw. Utworzenie biura ma na celu zminimalizowanie liczby klientw bdzcych po pi-trach urzdu. Ma to w znacznym celu zaoszczdzi ich czas i wygod zaatwienia sprawy na parterze budynku. Biuro, take peni funkcj kancelarii oglnej, to tu przyjmowa-ne s podania i wnioski oraz pisma

  dostarczane bezporednio przez klientw lub za porednictwem poczty. Przyjmowane pisma, wnioski s sprawdzane pod wzgldem kom-pletnoci skadanych dokumentw, a nastpnie rejestrowane w systemie komputerowym. W biurze mona odebra awizowan przesyk, za-kupi abonament strefy patnego parkowania, skserowa dokumenty oraz zakupi materiay promocyjne gminy. Biuro penia wan rol w strukturze organizacyjnej urzdu, stanowi cznik w przekazywaniu informacji pozostaym pracowni-kom urzdu oraz peni wan rol w funkcjonowaniu komunikacji

  wewntrznej. Pracownicy biura peni funkcj przewodnika nie tyl-ko w urzdzie, ale take posiadaj informacje z zakresu lokalizacji, czasu pracy jednostek samorzdowych i or-ganizacji dziaajcych na terenie caej gminy. Dowiedzie si take mona o organizowanych imprezach i naj-waniejszych wydarzeniach w gmi-nie. Profesjonalizm Biura Obsugi Interesanta osignity zosta poprzez odpowiedni dobr pracownikw i ich udzia szkoleniach z zakresu profesjonalnej obsugi interesanta. Waciwa lokalizacja biura pozwala na bezporedni i atwy kontakt z klientem.

  Z uwagi na to, e Gmina stale wsppracuje z Urzdem Pracy jest szansa, aby otrzyma jeszcze dofinansowanie do kolejnych 26 nowych miejsc pracy, w tym 16 miejsc dla osb w wieku 50+ oraz osb posiadajcych orze-czenie o niepenosprawnoci, a kolejnych 10 dla osb w wieku 25 30 lat w ramach projektu zaproponowanego przez Urzd Pracy. Wnioski w tej sprawie zo-

  stay zoone i Gmina oczekuje teraz na zawarcie stosownych umw.

  Obecnie na rzecz naszej gmi-ny pracuje 76 osb, w tym 23 osoby w formie prac spoecznie uytecznych. Po zakoczonych pracach zasiek dla osb bezro-botnych otrzymao 28 osb.

  - Tworzone tego typu miejsca pracy maj na celu popraw sytuacji yciowej osb bezrobot-

  nych, przy jednoczesnym wyko-naniu wielu poytecznych prac na rzecz spoecznoci lokalnej. Zatrudnione osoby w wikszoci wykonuj prace porzdkowe na terenie miasta i wsi (zamiatanie ulic, pielgnacja zieleni i segre-gacja odpadw komunalnych) mwi Iwona Zabawa-Budzi-szyn, sekretarz gminy Strzegom. W okolicach szk PSP nr 2, PSP nr 4, Jaroszw, Goczakw, Rogonica zatrudnione oso-by, tak zwane stopki, dbaj o bezpieczestwo dzieci na przej-ciach dla pieszych. Natomiast od wrzenia do czerwca kadego roku 11 osb sprawuje opiek nad uczniami w autobusach w czasie dowozw do szk.

  Zatrudnione osoby bezrobot-ne dostarczaj take korespon-dencj z urzdu mieszkacom gminy oraz wykonuj prace pomocnicze w biurach. - W tym roku dodatkowym zadaniem, jakie realizowane byo przez osoby bezrobotne, to prace me-lioracyjne we wsiach: Jaroszw, Tomkowice, Olszany, Rusko. Dziewiciu mczyzn wykaszao trawy, wycinao zakrzaczenia i pogbiao rowy. Zadanie to byo realizowane w ramach projektu Bezrobotni dla gospodarki wodnej wyjania Krystyna Lipiska-Wardga. Analizujc dotychczasowe dziaania w za-kresie wykorzystania moliwoci organizacji miejsc pracy dla osb bezrobotnych, Gmina Strzegom zrobia wszystko co byo mo-liwe, aby pomc mieszkacom.

  Utworzenie Modzieo-wego Centrum Kariery w Strzegomiu byo moliwe dziki porozumieniu Dol-nolskiej Wojewdzkiej Komendy Ochotniczych Hufcw Pracy z Urzdem Miejskim w Strzegomiu. Otwarto je uroczycie 17 wrzenia br. w budynku Strzegomskiego Centrum Kultur y (wejcie od ul. Legnickiej), gdzie mieci si siedziba MCK.

  Modzieowe Centrum Ka-riery funkcjonuje w ramach Ochotniczych Hufcw Pra-cy i peni funkcj placwki otwartej dla osb chccych skorzysta z usug poradnic-twa i informacji zawodowej oraz nowoczesnych zasobw informacji zawodowej.

  - MCK zajmuje si przy-gotowaniem uczniw (ju od 15. roku ycia - dop. red.), studentw, absolwentw i osb bezrobotnych do wej-cia na rynek pracy poprzez kompleksowe dziaania i ini-cjatywy, prowadzone indywi-dualne konsultacje i warsztaty grupowe - mwi Magorzata Zitek, lider MCK w Strze-gomiu. - Szczeglny nacisk bdziemy ka na realiza-cj zagadnie zwizanych z przedsibiorczoci i samo-zatrudnieniem oraz umiejt-

  noci kierowania i kreowania wasnej przyszoci zawodo-wej - dodaje.

  W r d g o c i urocz ystoc i by l i m.in.: komendant Dolnolskiej Wo-jewdzkiej Komen-dy Ochotniczych Hufcw Pracy Piotr Olchwka oraz za-stpca burmistrza Strzegomia - Wie-saw Witkowski.

  - Chciabym po-dzikowa wadzom s a m o r z d o w y m Strzegomia za przy-chylno i przekaza-nie lokalu, w ktrym bdzie funkcjono-wa Modzieowe Centrum Kariery. Nie ukrywam, e moim celem byo, aby w Strzegomiu powstao MCK. Przy okazji chciabym prosi placwki owiatowe o cisy kontakt z nami - stwierdzi komendant Olchwka. - Cie-szymy si, e udao si nawi-za z pastwem wspprac.

  Wasza dziaalno doskonale wpisuje si w aktualny stan rynku pracy w naszej gminie - mwi zastpca burmistrza

  Strzegomia, Wiesaw Wit-kowski.

  Tekst i zdjcia:Tomasz Wanecki

  Wydzia Obsugi Interesanta przewodnikiem po urzdzie

  Gmina pomaga bezrobotnym

  Kunia kariery ju otwarta

  Od stycznia udao si zorganizowa 173 miejsca pracy, w tym 119 dofinansowanych przez PUP

  Modzi ludzie znajd tu wszechstronn pomoc w zaplanowaniu przyszoci zawodowej

  Modzieowe Centrum Kariery w Strzegomiu jest czynne codziennie, w dni powszednie od godz. 7.45 do godz. 15.45. Mieci si przy ul. Paderewskiego 36 (58-150 Strze-gom), tel. 74 / 649 19 89, e-mail: [email protected]

  Liczba osb bezrobotnych w gminie Strzegom, wedug informacji Powiatowego Urzdu Pracy w widnicy, wynosi obecnie 1735 osb, w tym 1019 kobiet. - W celu zagodzenia skutkw tak wysokiego bezrobocia, gmina aktywnie uczestniczymy w programach proponowanych przez widnicki PUP - mwi Krystyna Lipiska-Wardga, inspektor Urzdu Miejskiego w Strzegomiu.

  Czas pracy kasy Urzdu Miejskiego w Strzegomiu:

  Poniedziaek 8:30 15:00

  Wtorek 8:30 15:45 zmiana

  roda 8:30 15:00

  Czwartek 8:30 15:00

  Pitek 8:30 13:30

 • Biuletyn Samorzdowy Gminy Strzegom 2 padziernika 20124 owiata

  Zgoszenia mona dokona w kadym terminie i powinno ono zawiera projekt organizacji wychowania przedszkolnego, ktre ma by w punkcie realizo-wane, oznaczenie osoby zamie-rzajcej prowadzi placwk, jej miejsca zamieszkania lub siedziby, okrelenie odpowiednio typu i rodzaju placwki oraz daty rozpoczcia jej funkcjonowania, wskazanie miejsca prowadzenia placwki oraz informacj o wa-runkach lokalowych zapewnia-jcych moliwo prowadzenia zaj dydaktyczno-wychowaw-czych, jak rwnie bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy oraz dane dotyczce kwalifikacji pracownikw pe-dagogicznych i dyrektora, prze-widzianych do zatrudnienia w placwce - wyjania Roksana Chako, inspektor Wydziau Owiaty Urzdu Miejskiego w Strzegomiu.

  Konkretne wymagania zwiza-ne s take z lokalem, w ktrym mieci si bdzie przedszko-le. Powinien to by dom o co najmniej dwch wyjciach na zewntrz, ktry znajduje si na parterze. Jeeli chodzi o jego powierzchni, to dla grupy trzech do piciorga dzieci to minimum 16 mkw. W przypadku wikszej liczby dzieci, lokal musi by wik-szy. Minimalnie 2,5 m2 na jedno dziecko. Gdy formalnoci zostan dopenione, gmina dokona wpisu w cigu 30 dni od daty zgoszenia i wyda zawiadczenie.

  Dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, ze-spow wychowania przedszkol-nego, punktw przedszkolnych i publicznych szk udziela si na wniosek osoby prowadzcej zoony nie pniej, ni do 30 wrzenia roku poprzedzajcego rok udzielenia dotacji. O wy-sokoci kwoty dotacji nalenej na ucznia burmistrz informu-je pisemnie osob prowadz-c szko, przedszkole, zesp wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny do dnia 31 grudnia roku poprzedzajcego rok udzielenia dotacji mwi Roksana Chako. Dotacje s przekazywane w 12 czciach w terminie do ostatniego dnia kadego miesica na rachunek bankowy szkoy lub placwki.

  Dotacje s przeznaczone na dofinansowanie realizacji zada szkoy lub placwki w zakresie ksztacenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki spoecznej. Dotacje mog by wykorzystane wycznie na pokrycie wydatkw biecych szkoy lub placwki. W gminie Strzegom utworzone zostay trzy punkty przedszkolne Chatka Puchatka w Rogoni-cy oraz niepubliczne: Soneczna Kraina w kiewce i Tcza w Midzyrzeczu. Zawsze chciaam pracowa z dziemi. Przed zaoeniem Sonecznej Krainy pracowaam w jednym z wrocawskich przedszkoli i to by moment przeomowy, kiedy poczuam, e chc si temu powici mwi Iwona Iwa-nicka, szefowa placwki. Dzieci uczszczajce do Sonecznej Krainy korzystaj z zaj j-zyka angielskiego i gimnastyki. Maj spotkania z logoped oraz ucz si czytania metod Ireny Majchrzak. Duym zaintere-sowaniem ciesz si zabawy ze zwierztami. Nabr do punk-tu prowadzimy przez cay rok, take zapraszamy wszystkich do zapisywania swoich pociech zachca Iwona Iwanicka. Ju niebawem Soneczna Kraina bdzie miaa swoj stron inter-netow, na ktrej zamieszczane bd wszystkie informacje na temat dziaalnoci punktu. T-cza rozpocznie sw dziaalno w poowie padziernika. - Pra-cuj w dwch szkoach podsta-wowych naszej gminy. Jestem nauczycielem, ktry w swoj prac wkada ogrom serca, do-strzega w uczniu czowieka, a w tym czowieku ucznia. Zaraam swoich wychowankw optymi-zmem, konsekwencj, pewno-ci siebie, spokojem i odwag w dziaaniu. Kiedy sama zostaam

  matk i moje dzieci rozpoczy edukacje przedszkoln, miaam moliwo rozeznania si w potrzebach edukacyjnych naj-modszych. Wtedy przyszo mi na myl, aby w przyszoci pod-j si dziaania zmierzajcego do zaoenia wasnego przed-szkola. W piknej, malowniczej okolicy zakupiam dziak i w krtkim czasie zbudowaam przestronny dom, od pocztku wychodzc z zaoenia, e jego cz bdzie przeznaczona na punkt przedszkolny opo-wiada Anna Jaczak-Rg, zaoycielka Tczy. Punkt przedszkolny wyposaony b-dzie w tablic interaktywn i projektor oraz bezpieczny plac zabaw. - Zatrudniajc wietnych fachowcw, chc zapewni wychowankom bo-

  gat ofert edukacyjn - jzyk angielski, muzykoterapi, za-jcia plastyczno-techniczne. Prac z maymi dziemi trak-tuje jako sztuk, ktra wymaga

  powicenia i pasji. Jedno i drugie mog zaoferowa swoim podopiecznym mwi Anna Jaczak-Rg.

  Magorzata Kus-Pooga

  O dotacjach na punkty przedszkolne Recept na brak miejsc w przedszkolach mog by punkty przedszkolne. Jak je zaoy i jak zdoby na ten cel pienidze?

  W dniach od 19 do 23 wrzenia w Cottbus odbyo si pierwsze spotkanie koordynatorw pro-gramu Uczenie si przez cae ycie- Comenius, noszcego tytu Po europejsku przez rok- podr pena wrae.

  Program ten jest realizo-wany przez Publiczn Szko Podstawow nr 4 w Strzego-miu, gimnazjum z Nordhorn (Niemcy), szkoy podstawowe z Cottbus (Niemcy) i Telfs (Austria) oraz prywatn szko podstawow w Kartal (Turcja) w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szk. - Zaplanowane zadania maj na celu poznanie obyczajw i obrzdw charakterystycznych dla danego kraju czy regionu oraz czynnego udziau w nich uczniw i nauczycieli ze szk, biorcych udzia w projekcie. Szkoa ze Strzegomia dostaa na ten cel 20 tys. euro z fun-duszy europejskich - mwi Dorota Stakiewicz, koordy-nator projektu.

  W ramach projektu ucznio-wie i nauczyciele bd wyje-

  dali do szk wsprealizuj-cych zadania projektowe. Ju w grudniu zaplanowany jest wyjazd do Kartal- Turcja, w roku 2013 do Telfs Austria, a w maju 2013r. uczniowie i nauczyciele ze szk part-nerskich przyjad do Strze-gomia. W czasie tej wizyty uczniowie wszystkich szk bd mieli okazj zwiedzania

  szkoy, miasta i okolicy. Bd mogli rwnie uczestniczy w warsztatach, podczas kt-rych wasnorcznie wykonaj pisanki oraz uo logo swojej szkoy z granitowych ele-mentw. Wszyscy uczestnicy spotkania przedstawi po dwa zwyczaje(obrzdy) swojego kraju i regionu.

  UM

  Gra rozpocza si o godz. 10:00 w CAS ,,Karmel spotka-niem wszystkich uczestnikw. Organizatorzy przekazali in-strukcje, map trasy, zdjcia po-szczeglnym druynom i ucznio-wie wraz opiekunami wyruszyli na tras. Zadania polegay na

  odgadniciu z fotografii i odszu-kaniu w terenie wyznaczonych miejsc, w ktrych znajdoway si informacje o odpadach potrzebne do wypenienia tabeli i uoenia hase ekologicznych.

  Grze towarzyszyo wiele emocji, grupy poszukiwaczy

  wzbudzay zainteresowanie, a take sympati przechodniw. Mieszkacy Strzegomia cht-nie pomagali w rozwizywaniu zada.

  EKO-GRA zakocz y a si o godz. 14:00 na terenie strzegomskiego OSiR-u w miej atmosferze, przy sutym poczstunku. Organizatorzy wyonili zwycizcw spord druyn z klas modszych i starszych oraz nagrodzili ich atrakcyjnymi nagrodami.

  UM

  Czwrka uczestniczy w Comeniusie Odbya si terenowa EKO-GRA Rozpocz si program Po europejsku przez rok podr pena wrae Zadania polegay na odgadniciu z fotografii wyznaczonych w terenie miejsc

  Druga edycja EKO-GRY terenowej, zorganizowana przez PSP nr 2, Fundacj Bazalt oraz Urzd Miejski w Strzegomiu, odbya si 17 wrzenia. Tegorocznym hasem przewodnim byo Zarzdzanie odpadami. W grze wzili udzia uczniowie klas I-III oraz IV-VI szk podstawowych gminy Strzegom.

  Miejsc w przedszkolach brakuje, a zakadanie punktw przedszkolnych wydaje si by doskonaym pomysem na rozwizanie tego problemu. W punkcie wychowania przedszkolnego zajcia mog by prowadzone w grupach nieprzekraczajcych dwadziecioro picioro dzieci. Warun-kiem jego prowadzenia jest uzyskanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez gmin waciw ze wzgldu na miejsce prowadzania placwki.

  W punkcie wychowania przedszkol-nego zajcia mog by prowadzone w grupach nieprzekraczajcych 25 dzieci. Warunkiem jego prowadze-nia jest take uzyskanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez gmin waciw ze wzgldu na miejsce prowadzenia placwki. Zgoszenie to powinno zawiera projekt organi-zacji wychowania przedszkolnego, ktre ma by w punkcie realizo-wane. Nauczyciele i opiekunowie maluchw powinni mie co naj-mniej licencjackie wyksztacenie pedagogiczne oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do wykonywania zawodu.

  Decyzj o odmowie wpisu do ewidencji wydaje si w przypadku , gdy zgoszenie nie zawiera wszystkich danych i mimo wezwania nie zostay one uzupenione w wyznaczonym terminie oraz gdy projekt organizacji wychowania przed-szkolnego jest sprzeczny z obowizujcym prawem i mimo wezwania nie zosta zmieniony. Jeeli osoba prawna lub fizyczna prowadzi ju niepubliczne przedszkole lub niepubliczn szko podstawow i zamierza dodatkowo prowadzi wychowanie przedszkolne w formie punktu przedszkolnego lub zespou wychowania przedszkolnego, musi zoy wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji odpowiednio przedszkola lub szkoy podstawowej. Zgoszenie zamiast zmiany statutu powinno zawiera projekt organizacji wychowania przedszkolnego, ktre ma by realizowane w danej formie. Szczegowe warunki dotyczce funkcjonowania punktu przedszkolnego i zespou wychowania przedszkolnego okrela Rozporzdzenie Ministra Edu-kacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajw innych form wychowania przedszkolnego, warunkw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziaania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 z pn. zm.).

  W Sonecznej Krainie w kiewce dzieci mio i poytecznie spdzaj czas

 • Biuletyn Samorzdowy Gminy Strzegom 5Pytania do Burmistrza / aktualnosci

  Burmistrz Zbigniew Su-chyta sucha mieszkacw i ich problemw. Ceni sobie dialog ze spoeczestwem, dlatego na stronie urzdu www.strzegom.pl stworzy moliwo zadania do sie-bie pyta przez mieszka-cw, na ktre na bieco odpowiada. Poniej publi-kujemy kilka z nich:

  Beata: Witam Panie Burmi-strzu. ostatnio dowiedziaam si, e w strzegomiu nie ma ju dyurw nocnych aptek. rce mi opady. mam nadzie-j, e ma Pan wpyw na to, bo jeeli tak to z pewnoci zrobi Pan wszystko, eby to zmieni. moim zdaniem strzegom jest tak du gmin, e powinien by tu szpital, tymczasem nie mamy nawet swojego pogo-towia, a teraz jeszcze to! Wie Pan, co si dzieje z ludmi, ktrych pogotowie zawozi do szpitala i po udzieleniu pomocy nie kwalif ikuj si do przyjcia na oddzia - musz sami wrci do domu! a jeli nie maj samo-chodu ani nikogo bliskiego?

  Szanowna Pani, uprzejmie in-formuj, e z inicjatywy Aptekar-skiego Zwizku Pracodawcw, Porozumienia Dolnolskiego na spotkaniu w Starostwie Po-wiatowym w widnicy ustalono, e apteki dziaajce na terenie gminy Strzegom nie bd peniy ju dyurw nocnych. Zdaniem aptekarzy strzegomskich dyury nocne generoway wiksze koszty, gdy podczas dyuru nocnego pracowao dwch farmaceutw, zatem koszty utrzymania ap-teki podwoiy si, co zdaniem aptekarzy byo nieopacalne. W zwizku z powyszym po wielu negocjacjach Rada Powia-tu w widnicy podja uchwa Nr XVIII/136/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie okre-lenia rozkadu godzin pracy ap-tek oglnodostpnych na terenie Powiatu widnickiego, apteki z terenu Strzegomia nie peni ju dyurw nocnych. Niestety nie mam wpywu na decyzj aptekarzy. Poniej zamieszcza-my godziny pracy wszystkich aptek.

  Byy ucze gimnazjum w Jaro-szowie: dobry wieczr. interesuje mnie sprawa orlika w Jaro-szowie. Pytanie jest nastpujce, kiedy orlik bdzie gotowy do uytku i czy to ma by zestaw boisk koszykwka, pika nona, kort tenisowy, czy jednak boisko do piki nonej?

  W boiskach typu Orlik nigdzie nie wystpuje kort tenisowy. Pla-

  nowany termin zakoczenia to poowa listopada. Tak jak wida bd szatnie oraz boiska do piki koszykowej i nonej. Ciesz si z tej inwestycji dla Jaroszowa.

  Ewelina: Panie Burmistrzu! czy moe Pan powiedzie co si dzieje z tempem pracy przy remoncie kanalizacji przy ulicy szarych szeregw. robotnikw tygodnia-mi ani widu ani sychu, podczas pogrzebw, ktre teraz odby-waj si w kociele w. Jadwigi dochodzi do zatorw drogowych i bardzo niebezpiecznych sytuacji. Wszystko przez pozostawione przez robotnikw wykopy, co prawda ogrodzone, ale niemniej jednak bardzo niebezpieczne. Pozdrawiam.

  Inwestycj realizuje wyoniona w drodze przetargu nieograni-czonego firma Sobet z Brzegu, ktra buduje rwnie na zlecenie Spki Wodocigi i Kanalizacja w Strzegomiu, w ramach Fun-duszu Spjnoci, kanalizacj sa-nitarn w Rogonicy, Wienicy i kiewce. Realizacja rzeczy-wicie jest opniona w stosun-ku do harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, po czci z winy wykonawcy, ktry na chwil obecn nie dysponuje odpowiednio duym poten-cjaem dla realizacji kilku tak duych inwestycji i ktry z trud-noci radzi sobie z nieprzewi-dzianymi trudnociami przy realizacji inwestycji zwizanej z ukadaniem kanalizacji w ul.

  Szarych Szeregw i Morskiej. Od pocztku ukadania kanali-zacji wystpuje ogromny napyw wody gruntowej do wykopw, ponadto ostatni przerw w re-alizacji spowodowaa kolizja ze starym wodocigiem, ktrego przebieg w rzeczywistoci jest inny jak na mapach sucych do zaprojektowania kanalizacji. Wie si to ze zmian pooe-nia zarwno wodocigu jak i ka-nalizacji i dokonania pewnych zmian w dokumentacji. Jednak zbyt pochopne odstpienie od umowy z dotychczasowym wy-konawc nie gwarantuje, e kolejny wyoniony w przetargu, do przeprowadzenia ktrego jestemy zobligowani przepisa-mi prawa, bdzie sprawniejszy. Ponadto termin zakoczenia inwestycji jest do odlegy i trudno zakada w chwili obec-nej, e firma tego terminu nie dotrzyma, a tylko to mogoby stanowi przesank odstpienia od umowy.

  magda: Panie Burmistrzu jak to jest z paleniem ognisk przy domach? Wanie zaczyna si ten proceder. zadymiarze bior si do roboty uprzykrzajc ycie s-siadw, a stra miejska nic. czy niektrzy w tym miecie musz pali swoje odpady z ogrodw za-miast skorzysta ze wietnej akcji zuk, ktra polega na odbieraniu za darmo workw z traw i limi? Prosz o odpowied czy nasze miasto ma ju uchwa

  zabraniajc palenia ognisk przy domach i w ogrodach? Jeeli nie to kiedy bdzie uchwalona?

  Zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. o od-padach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z pn. zm) dopuszcza si spalanie zgromadzonych pozostaoci rolinnych poza in-stalacjami i urzdzeniami, jeeli na terenie gminy nie jest prowa-dzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadw ulegajcych biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrbnych przepisw. Wobec tego, e gmina nie pro-wadzi na terenie gminy Strze-gom na szerok skal zbirki odpadw biodegradowalnych dopuszcza si ich spalanie z za-chowaniem warunkw ostro-noci. Obecnie na terenie naszej gminy wszczty zosta proces wprowadzania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach w zakre-sie gospodarowania odpadami komunalnymi, ktry unormuje m.in. kwesti segregacji i tej grupy odpadw. Wwczas zno-welizowane zapisy regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy Strzegom wprowadz zakazy, o ktrych mowa w zapytaniu.

  Wadysawa: Witam, mam jedno, ale istotne pytanie do Pana. dla-czego od pocztku roku szkolnego trwa wojna miedzy nami ro-dzicami dzieci odjezdnych, a pa-nem. za pana przyzwoleniem

  zlikwidowano przystanki dla autobusu szkolnego. dzieci w ol-szanach musz i po 2 kilometry do przystanku chocia autobus jedzie przez ca wie? ()

  Nie sdz, eby midzy nami trwaa jaka wojna. Uwaam, e moja praca ma suy ludziom. Temat dotar do mnie na do-ynkach wiejskich w Olszanach. Oficjalna informacja wpyna do mnie pismem w dniu 18-09 2012 r. W dniu nastpnym pismo Sotysa i Rady Soeckiej w sprawie utworzenia dwch dodatkowych przystankw we wsi Olszany zostao prze-sane do Suby Drogowej Powiatu widnickiego. Po-nadto w dniu 24 wrzenia br. dyrektor Gimnazjum nr 1, zastpca naczelnika Wydziau Owiaty i pracownik Wydziau Gospodarki Komunalnej wraz z sotysem ustalili lokalizacj dodatkowych przystankw szkolnych, ktrych do tej pory nie byo. W trybie ekspreso-wym uzgodnilimy z zarzdc drogi miejsca przystankw i s one legalne. Dzieci nie mog wsiada i wysiada, tam gdzie si zatrzyma autobus tylko tam gdzie s ustalone przystanki . Od 1 wrzenia mamy nowego przewonika, ktry przestrzega przepisw i tak ma by. Sprawa od oficjalnego zgoszenia do pozwolenia na utworzenie 4 lub 5 przystankw zostaa zaatwio-na w tempie ekspresowym.

  Mieszkacy pytaj, Burmistrz odpowiada

  Pamitaj o przepustach

  Przepusty drogowe s wa-nym elementem infrastruktu-ry komunikacyjnej. Przezna-czone s do przeprowadzenia ciekw, szlakw wdrwek zwierzt dziko yjcych lub urzdze technicznych przez nasyp drogi. O tym, jak wane s przepusty, przekonujemy si po silnych ulewach oraz przy wiosennych roztopach.

  W gminie Strzegom prze-prowadz ono w os ta tn im czasie remonty dziesiciu przepustw w nastpujcych miejscowociach: Goczakw Grny, Morawa, Strzegom, Tomkowice, Olszany, Jaro-szw, elazw i Skaryce.

  Prace wykonyway firmy: DrogArt Arkadiusz Rat-kowski ze Strzegomia, Przed-sibiorstwo Usug Budowla-no-Inynieryjskich Zemar z Wrocawia oraz Przed-sibiorstwo Robt Inynie-ryjno-Drogowych Imbud z Dzieroniowa.

  MK

  - Celem projektu, finansowa-nego ze rodkw Europejskie-go Funduszu Socjalnego jest rozwj zawodowych i socjal-nych kompetencji uczestnikw - informuje Wioletta Beyer, koordynatorka projektu mi-dzynarodowej wsppracy. - Do tego naley rwnie poprawienie swojej elastycznoci i zdolnoci do komunikacji. Zwaszcza, jeli si mieszka nieopodal granicy z Polsk, powinno si wada tym jzykiem. Sta ten stwarza moliwo nauczenia si lub udoskonalenia jzyka polskie-go. Oprcz tego wane jest dla nas rwnie poznanie wsplnej

  historii regionu, aby przekaza j uwidocznion na przykadzie cmentarza ydowskiego w Strze-gomiu dla przyszych pokole. Podczas czterotygodniowego pobytu w Strzegomiu beneficjen-ci poznaj wiele interesujcych wiadomoci o kulturze ydow-skiej i jej historii dodaje.

  Ze strony polskiej projekt wspiera modzie z Zespou Szk w Strzegomiu przy ul. Krtkiej pod opiek Doroty So-zaskiej, Urzd Miejski w Strze-gomiu i Fundacja Ochrony Dzie-dzictwa ydowskiego. Pomoc fachow i materialn, na prob burmistrza, zapewnia Marian

  Nayda, dyrektor Zakadu Usug Komunalnych w Strzegomiu wraz z podlegymi mu pracow-nikami.

  Grayna KuczerFot. UM Strzegom

  Nekropolia odzyska blaskProjekt renowacji cmentarza ydowskiego w Strzegomiu rozpoczty

  Apteki penice dyur :w dni powszednie o d poniedziaku do pitku czynne s do godz. 22.00, w sobot do godz. 20.00, w niedziel, wita i inne dni wolne od pracy do godz. 20.00 Zgodnie z uchwa Nr XI-X/155/2012 Rady Powiatu w wid-nicy z dnia 29 sierpnia.2012r. godzi-ny pracy aptek oglnodostpnych na terenie Strzegomia przedstawiaj si nastpujco:

  1/ AVENA Strzegom , Rynek 32-36 , od poniedziaku do pitku od godz. 8.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 14.00. Dyur w dniach 16.09 do 22.09. i 18.11. do 24.11.2012r., w godzinach 9.00 do 20.00.

  2/ KRLEWSKA Strzegom ul. Legnicka 14W, od poniedziaku do pitku od godz. 8.00 do 20.00, sobota od 8.00 do 16.00.Dyur w dniach 09.09. do 15.09. i 30.09. do 06.10 oraz 11.11 do 17.11 oraz 02.12. do 08.12. 2012r.,w godzinach 9.00 do 20.00.

  3/ DOBRA APTEKA Strzegom ul. Kocielna 6, od poniedziaku do pitku od godz. 8.00 do 19.00, sobota 8.00 do 14.00. Dyur w dniach 23.09 do 29.09. oraz 25.11 do 01.12.2012r., w godzinach 9.00 do 20.00.

  4/ PRZY FONTANNIE Strzegom Al. Wojska Polskiego 37E/31, od poniedziaku do pitku od godz. 8.00 do 19.00, sobota 8.00 do 14.00. Dyur w dniach 14.10 do 20.10 oraz 16.12. do 22.12.2012r., w godzinach 9.00 do 20.00.

  5/ STRZEGOMSKA Strzegom, Rynek 38, od poniedziaku do pitku od godz. 8.00 do 19.00, sobota 8.00 do 14.00. Dyur w dniach 28.10 do

  03.11 oraz 30.12.do 05.01.2013r., w godzinach od 9.00 do 20.00.

  6/ LSKA Strzegom ul. J. Dbrow-skiego 2, od poniedziaku do pitku od godz. 8.00 do 20.00, sobota 8.00 do 18.00. Dyur w dniach 04.11 do 10.11.2012r., w godzinach od 9.00 do 20.00.

  7/ VADEMECUM Strzegom , Rynek 44, od poniedziaku do pitku od godz. 8.00 do 19.00, sobota 8.00 do 14.00. Dyur w dniach 07.10 do 13.10 oraz 09.12 do 15.12.2012r., w godzinach 9.00 do 20.00.

  8/ VITA Strzegom ul. W. Witosa 7, od poniedziaku do pitku od godz. 8.00 do 19.00, sobota 8.00 do 15.00. Dyur w dniach 21.10 do 27.10 oraz 23.12 do 29.12.2012r., w godzinach 9.00 do 20.00.

  APTEKIApteka Krlewska, ul. Legnicka 14, tel. 0/74 649 12 00, Pn Pt 9:00-20:00, Sob 8:00-14:00

  Apteka Krlewska, Al.Woj. Pol. 2a, tel. 0/74 649 21 11, Pn Pt 8:00-20:00, Sob. 8:00-16:00

  Apteka Vademecum, Rynek 44, tel. 0/74 855 52 06, Pn Pt 8:00-19:00 , Sob. 8:00-14:00

  Apteka VITA, ul. Witosa 7, 58-150 Strzegom, tel. 74 / 647-98-70, Pn. - Pt. 8:00 - 19:00, Sob. 8:00 - 15:00,

  Apteka Strzegomska, Ry-nek 38, tel. 0/74 855 14 79, Pn Pt 8:00-18:00, Sob 8:00-14:00

  Apteka lska , ul. Dbrowskiego 2, tel. 0/74 855 17 75, Pn Pt 8:00-20:00 , Sob 8:00-18:00

  Dyury strzegomskich aptek

  Uczestnicy projektu wraz z zastpc burmistrz Strzegomia Wiesawem Witkowskim omawiaj zakres prac, jakim zostanie poddany cmentarz

  Picioosobowa grupa modych bezrobotnych pod opiek Mario Hellmicha 17 wrzenia przyjechaa do Morawy, by uczestniczy w projekcie renowacji cmentarza ydowskiego w Strzegomiu, opracowanym przez Gntera Grtznera, kierownika projektw Stowarzy-szenia na Rzecz Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych w Bad Freienwalde.

  Koszty remontu przepustu wGoczakowieGrnymwy-nis5835z,wStrzegomiuwyremontowanojenacznkwot13012,48z,wMora-wie12279,48z,wTom-kowicach 2385,29 z, wOlszanach12124,15z,wJaroszowie27023,37z, wSkarycach2950,00z, natomiastwelazowiecz-nie8532,85z.

  Naleypodkreli, e zakrespraci sposb ich przeprowadzeniazostayskonsultowanewczerwcupodczas spotkania z przedstawi-cielamiUrzduMiejskiegowStrze-gomiu,naczelnym rabinemPolskiMichaelemSchudrichem iTama-rWodarczyk, przedstawicielkFundacji Ochrony Dziedzictwaydowskiego.

 • Biuletyn Samorzdowy Gminy Strzegom 2 padziernika 20126 Radni

  Jadwiga Kr ystyna Wr-blewska, lat 54 mama Igi

  i Dawida, absolwentka Uni-wersytetu lskiego w Kato-wicach: psychologia wycho-wawcza. Studiw podyplomo-wych: psychologia kliniczna -socjoterapia ( Dolnolska Szkoa Wysza Edukacji To-warzystwa Wiedzy Powszech-nej we Wrocawiu) - Studia Nauk o Rodzinie (Uniwersytet Papieski we Wrocawiu); wo-lontariusz w Towarzystwie Przyjaci Chorych Hospi-cjum w arowie. Czonek Stowarzyszenia Edukacja. Pedagog szkolny w Zespo-le Szk Ekonomicznych w widnicy. W szkolnictwie pracuj 33 lata. Moje wy-ksztacenie i dowiadczenie

  zawodowe pozwoli mi dobrze pracowa i dziaa na rzecz miasta i gminy Strzegom. Aktywnie braam udzia w se-sjach rady i komisji owiaty oraz zdrowia. Uczestniczyam: w pracy komisji konkursowej wyboru dyrektora Publicznej Szkoy Podstawowej nr 4, w spotkaniu z komendantem policji oraz stray miejskiej, wizytacji szk gminy, w V Turnieju Rajcw, turniejach wsi. Chciaabym wspiera dziaania modziey, uporzd-kowa i zamontowa wiksz liczb awek rekreacyjnych przy ul. Promenady, kreowa rozwj wsi(np. Grochotw), wspiera region Grabw.

  Janusz Flaman 37 lat - mgr ekonomii, ukoczone studia wy-

  sze na Akademii Ekonomicz-nej we Wrocawiu. Od dziecka mieszkaniec dzielnicy Graby. Aktualnie zatrudniony w firmie Granit Strzegom S.A., nale-cej do jednej ze znaczcych firm w brany kamieniarskiej, na stanowisku specjalista ds. pac. Najwaniejsze zadania, ktre do tej pory udao mi si zrealizowa to: kompleksowe uporzdkowanie rzeki Strzegomki, zagospodaro-wanie terenu parku na Grabach m.in. poprzez wstawienie nowych awek i koszy na mieci, wyremon-towanie chodnika i ulicy Dolnej, budowa od dawna oczekiwanego na Grabach placu zabaw, przy Szkole Podstawowej nr 3,wyzna-czenie dodatkowego przejcia dla

  pieszych i wmontowanie barierek ochronnych dla nich przy skrzy-owaniu ulic Wabrzyskiej, Dolnej i Jeleniogrskiej, wprowadzenie oznakowa informujcych o miej-scach przej dzieci, dla ich bez-pieczestwa, w drodze do Szkoy Podstawowej nr 3, doprowadzenie do wyrwnania i utwardzenia ul. Milenijnej i Malinowej, wymiana wiaty przystankowej dla miesz-kacw Grabw. Zadania, ktre chciabym jeszcze zrealizowa to: budowa boiska wielofunk-cyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3, remont jezdni i chodnikw na ul. Jeleniogrskiej, Grniczej i Wabrzyskiej, budowa chodnika na ul. Brzegowej.

  Marta Ziba l.33. Uko-czyam dziennikarstwo na Uniwersy tec ie Wrocaw-skim. Od 2009 r. prowa-dz firm usugow. Jestem radn z ramienia Stowarzy-szenia Federacja Modych. Uczestniczyam w 22 sesjach Rady Miejskiej. Zgosiam 8 wnioskw; poz ytywnie zaopiniowane dotycz: prze-niesienia siedziby MOPS, zmiany sposobu naliczania opat za przedszkola, budowy cznika midzy ul. Bukow i Dbow. wymiany huta-wek na placu zabaw przy PP3, odbudowy mostkw na rowach melioracyjnych, z loka l izowania lus t ra na

  skrzyowaniu ul. Dworcowej i Koszarowej. Bliska jest mi tematyka zwizana z opiek spoeczn, sub zdrowia i owiat. Interweniowaam m.in. w sprawie doywiania ubogich dzieci. Bardzo ceni sobie spotkania z miesz-kacami podczas dyurw z Burmistrzem- bezporedni kontakt oraz moliwo po-mocy konkretnym osobom przynosi mi najwiksz sa-tysfakcj. Moim priorytetem na przyszo jest poprawa jakoci usug medycznych. Kad rwnie nacisk na zaniechanie lokalizacji mar-ketw w centrum miasta.

  Jan Figurak lat 31, ona Mo-nika, crki Nadia i Zosia, oraz ju niedugo syn Aleksander. Radny pierwszej kadencji, czonek Ko-misji Budetu, Finansw, Plano-wania, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji d.s. Wsi. Straak OSP Olszany, zastpca prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Olszany, czonek Stowarzyszenia Strzegomska Ini-cjatywa Samorzdowa, zastpca prezesa Rady Powiatowej NSZZ Solidarno RI. Wraz z on prowadz gospodarstwo rodzinne we wsi Olszany. Bdc radnym Rady Miejskiej w Strzegomiu przyczyniem si, do wykonania remontw w budynkach PSP w Olszanach, do remontu drg

  gminnych w Olszanach, wsplnie z Rad Soeck i Rad Parafialn pozyskalimy pienidze na remont wntrza kocioa parafialnego w Olszanach, czynnie uczestnicz w akcjach spoecznych organizo-wanych poprzez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany oraz Rad Soeck wsi Olszany, jako radny staraem si rwnie o obnienie stawek podatku rolnego na 2012 r., uczestniczyem w pracach Komisji Klskowej powoanej do szacowa-nia szkd w uprawach rolniczych na terenie gminy Strzegom, przy-czyniem si do remontu drg transportu rolnego w gminie Strzegom. Przede mn jeszcze szereg zada do zrealizowania majcych na celu popraw warun-

  kw ycia na wsi oraz wyrwnanie standardw yciowych na wsi i w miecie.

  Natalia ska lat 66 , wy-ksztacenie rednie, mieszkan-ka Kostrzy. Mandat radnej sprawuj pierwsz kadencje. Do wyborw startowaam ze Wsplnoty Samorzdowej. Od 40 lat pracuje spoecznie na rzecz rozwoju wsi Kostrza. Wsptworzyam zesp Ko-strzanie. Moje zaangaowanie doprowadzio do wybudowa-nia oddzielnej kotowni dla wietlicy oraz garderoby dla zespou i uruchomienia punktu lekarskiego. Pracujc jako radna, wspieram i nadal bd wspiera

  wszystkie dziaania na rzecz rozwoju wsi naszej gminy remonty drg po zakoczeniu kanalizacji i utrzymania do-tychczasowej sieci szk. Jest radn aktywn, czsto skada-jc wnioski na radzie, zadajc pytania, ledzce biece dziaa-nia. Wielokrotnie wnioskowaa m.in. o popraw stanu drg, wyeliminowania problemu przeadowanych ciarwek, przecicie drzew przy drogach i w wielu innych tematach. Jest osob bardzo ciep i serdeczn, oddan mieszkacom.

  Andrzej Gregorczyk, lat 44, wyksztacenie wysze magisterskie, radny w trzech kadencjach, w latach 2006 2010 peni funkcj wi-ceprzewodniczcego Rady Miejskiej w Strzegomiu, ak-tualnie pracuje w dwch ko-misjach: Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji.

  - W z w i z k u z p r a c w owiacie duy nacisk ka-d na pomoc i wspprac z modzie miasta i gminy Strzegom. Jednym z wik-

  szych moich osigni na tym podou jest poczenie Dirt Parku i Skate Parku w jedn cao oraz coroczna organi-zacja na tym terenie Dirt Pik-niku mwi.- Inne pozostae osignicia w trakcie tych trzech kadencji, tj. kanaliza-cja, remonty drg i inne wa-ne inwestycje s tak moim, jak i pozostaych radnych oraz burmistrza sukcesem. Tak samo jak ewentualne poraki. Podsumowujc, uwaam, e nigdy nie jest tak dobrze, eby nie mogo by lepiej.

  Radni o sobie i swoich planach

  Radni podjli 5 uchwa. Jedn z nich bya uchwaa dot. zmian w budecie gminy Strzegom w 2012 r. Wrd wielu pozycji warto wspomnie o przezna-czeniu 80 000 z na zadanie pn. udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztw pod-cze budynkw do zbiorowego systemu kanalizacyjnego. Do-finansowanie to jest przezna-czone szczeglnie dla wsi: Gra-nica, Tomkowice i Modlcin May. Zwikszono wydatki na dodatkowe zatrudnienie osb

  bezrobotnych oraz na zadania administracji zleconej w kwocie 121 572 z (dodatkowe infor-macje na stronie 3).

  Wpisano take do budetu gminy Strzegom kwot 30 000 z na wykonanie dokumentacji projektowej boisk do piki nonej z elementami lekko-atletycznymi na terenie OSiR w Strzegomiu Pojawia si naprawd dua szansa na pozy-skanie dofinansowania z Urz-du Marszakowskiego Woje-wdztwa Marszakowskiego

  w ramach programu Dolny lsk dla Krlowej Sportu na modernizacj profesjonalnej bieni lekkoatletycznej, bieni do skoku w dal i miejsca do rzutu kul mwi burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchy-ta. Dlatego musielimy tak szybko zabezpieczy w tego-rocznym budecie kwot 30 tys., a w przyszorocznym 32 tys. na dokumentacj projektow, by mc zoy jeszcze w tym roku wniosek do marszaka.

  W trakcie czwartkowej se-sji podjto rwnie uchwa zmieniajc dotychczasow uchwa w sprawie warunkw i trybu przyznawania nagrd i wyrnie dla trenerw oraz innych osb wyrniajcych si osigniciami w dziaalno-ci sportowej. Zmiana dotyczy zapisu okrelajcego wysoko nagrody od teraz bdzie

  wynosi 1.300,00 z brutto. Zmieniy si take terminy skadania wnioskw. Naley je skada w Wydziale Obsugi

  Interesantw w Urzdzie Miej-skim w Strzegomiu w terminie: do 25 lutego, 30 lipca oraz 30 listopada.

  Dodatkowo podjto uchwa dot. zmian wieloletniej progno-zy finansowej gminy Strzegom, uchwalajc miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

  nego obszaru pooonego w ob-rbie wsi Goczakw w rejonie ul. Strzegomskiej oraz zmie-niajc miejscowy plan zago-spodarowania przestrzennego obszaru pooonego w obrbie wsi Kostrza.

  Tekst i zdjcia: Tomasz Wanecki

  Obradowali strzegomscy radniWane sprawy dla miasta i gminy Strzegom byy przedmiotem ostatniej sesji Rady Miejskiej. O czym zdecydowano tym razem?

  Pienidze na dodatkowe zatrudnienie osb bezrobotnych, na wykonanie dokumentacji projektowej boisk do piki no-nej wraz z elementami lekkoatletycznymi na terenie miej-scowego OSiR-u, na dofinansowanie kosztw podcze budynkw do zbiorowego systemu kanalizacyjnego - to tyl-ko niektre zagadnienia, ktrymi zajmowali si strzegomscy radni w trakcie 27. Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, ktra odbya si w dniu 27 wrzenia br.

 • Biuletyn Samorzdowy Gminy Strzegom 7

  W niedziel, 23 wrzenia br. w Rusku odbyo si IX Spo-tkanie Religijno-Patriotyczne powicone pamici wszystkich polegych oraz yjcych jesz-cze winiw byego obozu pracy. Honorowy patronat nad uroczystoci objli: biskup widnicki - Ignacy Dec oraz burmistrz Strzegomia - Zbi-gniew Suchyta.

  Uroczysto rozpocza si o godz. 12.00 msz w. koncele-browan w kociele p.w. w. Apo-stow Piotra i Pawa w Rusku, ktrej przewodniczy ks. Jan Olen-der proboszcz Parafii Jaroszw. Ksidzu Janowi towarzyszyli przy otarzu koncelebransi: o. Wiesaw Waniowski - paulin z Australii, ks. Andrzej Mucha SAC i ks. Tomasz Idczak SAC - pallotyni, ktrzy od niedzieli rozpoczli goszenie misji witych w Parafii Jaroszw. Ks. Tomasz wygosi bardzo pikn i bogat w treci okolicznociow homili. Liturgi eucharystyczn opraw muzyczn ubogaci trady-cyjnie zesp wokalno-instrumen-talny Jeruzalem z Jaroszowa.

  Po mszy w. nastpio procesyjne

  przejcie z kocioa na cmentarz w Rusku przed tablic pamit-kow pn. Golgota komunizmu, gdzie zoono okolicznociowe wiece i kwiaty oraz odmwiono modlitw za Ojczyzn i wi-niw polegych w stalinowskich i nazistowskich agrach i obozach pracy. Sowo refleksji skierowa do uczestnikw Zbigniew Suchyta -burmistrz Strzegomia. Wrd przybyych goci i uczestnikw tej podniosej uroczystoci by rwnie Tadeusz Kazimierz Mrz z Wro-cawia (byy wizie w OPW Jaroszw), ktry podzieli si z ze-branymi krtk autorefleksj nt. or-ganizowania w Rusku uroczystoci powiconych pamici polegych winiw. Po zoeniu kwiatw odpiewano wsplnie pie Boe co Polsk.

  O godz. 14.00 uczestnicy spotkania przybyli do wietlicy Wiejskiej w Rusku. Organiza-torzy powitali przybyych goci i wszystkich uczestnikw tej podniosej uroczystoci oraz za-prosili na przygotowany pyszny sodki poczstunek. Nastpnie rozpoczo si krtkie semina-rium popularno-naukowe nt. Obozu Pracy Winiw w Ru-

  sku, ktremu przewodniczyli: Adam Plenar - przewodniczcy Zarzdu Gwnego Ruchu Wol-nych Demokratw z Wrocawia i Tomasz Dziurla - radny Rady Miejskiej w Strzegomiu oraz przewodniczcy Staego Komi-tetu organizujcego spotkania w Rusku. W ramach semina-rium wygoszony zosta jeden referat, przygotowany przez dra Ksawerego Jasiaka - starszego inspektora Oddziaowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocawiu Delegatura w Opolu nt. Modzieowe organizacje konspiracyjne dziaajce na l-

  sku w latach 1945-1956. Zarys problematyki.

  Po wygoszonym referacie wy-wizaa si burzliwa dyskusja zapocztkowana przez Tade-usza Kazimierza Mroza by-ego winia OPW w Rusku, w tym rwnie pojawiy si liczne wypowiedzi i pytania ze strony uczestniczek i uczestnikw se-minarium.

  Wszystkich zainteresowanych ju dzi zapraszamy na kolejne, jubileuszowe, spotkanie w przy-szym roku.

  Organizatorzy Zdjcia: Tomasz Wanecki

  kultura

  Niezwykle mia, radosna, ale te wzruszajca atmosfera towarzyszya uroczystoci podsumowania kariery zawo-dowej Urszuli Jarosiskiej dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom. Na jej benefis przyszo wiele osb, ktre chciay podzikowa za wspprac i za wszystko, co zrealizowaa w trakcie swojej dugoletniej pracy na rzecz rozwoju bibliotek w gminie Strzegom.

  Uroczysto odbya si w dniu 28 wrzenia br. w Strzegom-skim Centrum Kultury. Wrd zaproszonych goci nie mogo zabrakn Andrzeja Tywsa dy-rektora Dolnolskiej Biblioteki Publicznej, wadz samorzdowych Strzegomia, ksiy, dyrektorw placwek owiatowych, przed-stawicieli stowarzysze gminy Strzegom, przyjaci, znajomych i najbliszej rodziny.

  O dziecistwie, wczesnej mo-doci, latach nauki, kolejnych eta-pach kariery zawodowej obecni na sali widowiskowej w SCK mogli dowiedzie si za porednictwem specjalnie na t okazj przygoto-wanej prezentacji mulimedialnej. Wielk niespodziank sprawiy swojej szefowej pracownice Bi-blioteki Publicznej Miasta i Gmi-ny Strzegom, ktre day prbk swoich umiejtnoci aktorskich, przedstawiajc artobliwy skecz o dyrektor Jarosiskiej.

  O prawdziwej, szczerej przy-jani z ni opowiadaa Amanda Raska, honorowy prezes To-warzystwa Mionikw Ziemi Strzegomskiej. - Znam si z Ul od kilkudziesiciu lat. Wsplnie realizowaymy wiele pomy-sw i przedsiwzi. Zawsze

  podziwiaam jej pogod ducha, niejednokrotnie podawaa, cho ycie jej nie rozpieszczao, po-mocn do sabszemu i bardziej potrzebujcemu.

  Bardzo wanym momentem pitkowego benefisu byo podzi-kowanie wodarzy Strzegomia za prac Urszuli Jarosiskiej na rzecz miasta i jego mieszkacw. Na scenie pojawili si: Bronisaw Lesiak, Ryszard Rossa, Roman Asynger i Zbigniew Suchyta. Ten ostatni zwracajc si do bohaterki dnia powiedzia Twoje ycie jest ksik, a my wsplnie przeylimy wiele jej rozdziaw. W dzisiejszym dniu pragn podzikowa Ci za to, e zawsze bya z ludmi i nauczya nas szacunku do ksiek. Si i niespoyt energi podkrela z kolei Roman Asynger. Swo-imi cechami charakteru zaraaa nas Pani wszystkich dookoa. Pa-mitam, jak bya powd 1000-lecia w 1997 r. i wtedy pomagaa

  naszej spoecznoci przy budowie tamy. Warto doda, e burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta wrczy dyrektor Jarosiskiej medal wydany z okazji 770-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu.

  O wielkiej sympatii, jak darzo-na jest w naszej gminie i poza ni Urszula Jarosiska niech wiadczy liczba osb, ktre wrczyy jej okolicznociowe kwiaty i drobne upominki. Ta cz uroczystoci trwaa naprawd dugi czas.

  - Dzikuj wszystkim za obec-no i chc podkreli, e bez Waszej pomocy i zaangaowania

  nic nie udaoby mi si zrealizowa podsumowaa wyranie wzru-szona Urszula Jarosiska.

  Jednak to nie jest koniec jej przygody z bibliotek. Jak zapew-ni burmistrz Zbigniew Suchyta, otrzyma ona zadanie zorganizo-wania filii biblioteki na terenie osiedla przy ul. Kochanowskiego w Strzegomiu.

  Dodajmy, e pitkowy benefis uwietniy wystpy artystyczne dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu oraz zespou muzycznego Retro.

  Tekst i zdjcia: Tomasz Wanecki

  Nie kocz swojej przygody z bibliotekCiepa, serdeczna, swoj energi zaraajca wszystkich dookoa takie s opinie mieszkacw Strzegomia o Urszuli Jarosiskiej

  IX Spotkanie Religijno-Patriotyczne w RuskuOddali cze polegym i yjcym winiom byego obozu pracy. Na uroczysto przybyli doroli i modzie

  W dniu 4 padziernika br. o godz. 15.30 nastpi odso-nicie pamitkowej tablicy powiconej zasuonemu mieszkacowi naszego miasta, Honorowemu Obywatelowi Strzegomia Walentemu Wyrwie. Tablica umieszczona jest na froncie kamienicy na ul. Bohaterw Getta 4 w Strze-gomiu, gdzie mieszka.

  Inicjatorem odsonicia po-wyszej tablicy jest Towa-rzystwo Mionikw Ziemi Strzegomskiej. Chcemy w ten sposb upamitni t szacown osob i podkreli jej wkad w krzewienie i roz-wj naszej lokalnej kultury mwi prezes TMZS, Ed-mund Szczepaski. Po akcie odsonicia tablicy uczestnicy uroczystoci przejd do Cen-trum Aktywnoci Spoecznej Karmel, gdzie odbdzie si wieczr wspomnie o Walen-tym Wyrwie.

  Walenty Wyrwa urodzi si 26 grudnia 1914 r. w Rotthau-sen, zm. 20 stycznia 2010 r. w Strzegomiu. Tytu Honoro-wego Obywatela Strzegomia otrzyma 31 maja 1999 r. (jako drugi w kolejnoci, pierwszym

  by ks. praat Stanisaw Si-wiec). Radni Rady Miejskiej gminy Strzegom uhonorowali go tym zaszczytnym wyrnie-niem za ogromne i dugoletnie zasugi na polu krzewienia oraz kultywowania lokalnej kultury, prowadzenie kroniki miasta i gminy Strzegom oraz za sprawowanie funkcji spoecznego opiekuna zabyt-kw. Serdecznie zapraszamy mieszkacw Strzegomia do uczestnictwa w tej uroczy-stoci.

  Tekst: Tomasz WaneckiZdjcie: archiwum Urzdu Miejskiego

  w Strzegomiu

  Strzegomianie pamitaj o Walentym Wyrwie

  Urszula Jarosiska (z domu Lech) urodzia si w 1951 r. w miejscowoci Pnikut na terenach byego ZSRR. W 1969 r. rozpocza prac w Bibliotece Gromadzkiej w Jaroszowie na stanowisku kierowniczym. W 1974 r. obja stanowisko dyrektora strzegomskiej biblioteki. W 1984 r. przyznano jej Honorowy Dyplom Ministra Kultury i Sztuki. W 1999 r. zostaa odznaczona Srebrnym Krzyem Zasugi, a w 2008 r. zostaje Bibliotekarzem Roku i jednoczenie otrzymuje Zoty Krzy Zasugi. Bya radn Rady Miejskiej w Strzegomiu, aktywnie dziaa w Towarzystwie Mionikw Ziemi Strzegomskiej.

  Chwila zadumy nad polegymi na terenie byego obozu pracy w Rusku

 • Biuletyn Samorzdowy Gminy Strzegom 2 padziernika 20128 Kultura

  Do grona pere architektonicz-nych, pooonych na szlaku Via Sacra doczya Bazylika Strzegomska i paac w Mora-wie. Tak wiadomo oficjalnie przekaza dr Volker Dudeck - wiceprezes Towarzystwa Mar-ketingowego Grnych uyc i Dolnego lska w Niemczech podczas Majwki na Granito-wym Szlaku w Morawie, ktra odbya si 23 wrzenia br.

  W uroczystoci, ktrej organiza-torem i sponsorem bya Lokalna Grupa Dziaania Szlakiem Gra-nitu, wzili udzia przedstawiciele Towarzystwa Marketingowego Grnych uyc i Dolnego lska w Niemczech, wadz powiatowych i gminnych, Lokalnej Grupy Dzia-ania Szlakiem Granitu, Parafii Rzymskokatolickiej w Strzegomiu, Fundacji w. Jadwigi w Morawie, zaproszeni gocie oraz mieszkacy gminy.

  W okolicznociowych prze-mwieniach zaproszonych goci podsumowano podjte dziaania oraz skierowano sowa uznania i podzikowania w stron partnerw projektu.

  Zygmunt Worsa, starosta po-wiatu widnickiego podkreli due znaczenie wsppracy po-wiatu z Fundacj w. Jadwigi, szczeglnie przy projekcie rato-wania parku i przy organizowa-niu duego projektu malarskiego Park Krajobraz Przestrze sztu-ki, ktrego poplenerowa wy-stawa jedzia po caej Europie. - Bardzo si ciesz, e program turystyczny Via Sacra moe znale swj fina tu w Morawie i mam nadziej, e caa Europa bdzie przyjedaa rwnie do nas, a zaczyna bdzie wanie w Zittau - powiedzia.

  Nawizujc do walorw prze-piknej i monumentalnej bazyliki Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia wspomnia o dziaa-niach dwch osb, ktre przyczyni-y si do zachowania jej dzisiejszego blasku: ks. praacie Stanisawie Siwcu i obecnym ks. praacie Marku Babuce, godnym nastpcy i kontynuatorze prac wielkiego poprzednika. Podobna sytuacja, jak zaznaczy, zaistniaa w Morawie, kiedy po latach funkcjonowania w Paacu Stadniny Koni pojawia si pani Melitta Sallai, dziki ktrej paac przetrwa do dzi. Obecnie ma swoj godn nastpczyni - Marie Therese von Werner. - To pikny duet dziaajcy w Morawie. Dziki tym ludziom Strzegom i Morawa doczaj do Szlaku witej Drogi - stwierdzi.

  - Wielk radoci dla mnie jest to, e w ten soneczny pikny dzie mog zdoby dwch nowych partnerw do Via Sacra - ten przepikny obiekt przed naszymi

  oczami i wspaniaa bazylika pw. w. App. Piotra i Pawa w Strzegomiu. Jestem poraony wielkoci tego domu boego - oznajmi dr Volker Dudeck, wiceprezes Towarzystwa Marketingowego Grnych uyc i Dolnego lska w Niemczech. W swoim wystpieniu poinformowa, e idea powstania Via Sacra zrodzi-a si 10 lat temu w Zittau celem rozpropagowania jego zabytkw, a przede wszystkim unikatowej Wielkiej Zasony Wielkopostnej z 1472 roku. Mwca przeledzi najwaniejsze z 16 stacji Via Sacra, wskazujc na ich walory architek-toniczne i ich przekaz duchowy.

  Ks. praat Marek Babuka, kustosz bazyliki podzikowa wadzom miasta za otrzymane niedawno odznaczenie - zoty medal Za opiek nad zabytkami. W swej wypowiedzi odnis si do znaczenia sowa droga w jzyku greckim, co oznacza metod. Za tak metod kontemplacji wielkiej spucizny wiekw - w drodze i w

  gbokiej zadumie - podzikowa przekazujc na rce wiceprezesa towarzystwa albumy o naszym dziedzictwie lskiego kocioa i kociow diecezji widnickiej. Po-dzikowa rwnie Krzysztofowi Kaszubowi, mionikowi historii bazyliki, ktry najpikniej opowia-da jej histori zwiedzajcym.

  W imieniu mieszkacw gminy Strzegom, burmistrz przekaza dla delegacji niemieckiej upominek Granitowe Serce Polski z za-pewnieniem, e jest ono szczere, otwarte i serdeczne.

  Na zakoczenie dr Volker Du-deck przekaza oficjalnie partnerom Via Sacra tablice do oznakowania obiektw, ktre od dzi zawisn na ich fasadach. Odtd bazylika i paac znajd si w gronie pere architektonicznych i zaistniej we wszystkich folderach i broszurach, opracowanych przez projekt Via Sacra.

  Tekst i zdjcia: Grayna Kuczer

  II Festiwal Subkultur stwo-rzony przez Tomasza Marcza-ka, dyrektora strzegomskiego LO, a dofinansowany przez Urzd Miejski w Strzego-miu kolejny raz okaza si niesamowitym wydarzeniem muzycznym, podczas ktrego emocje signy zenitu.

  Impreza, ktra odbya si w mi-nion sobot (29.09) bya pocze-niem konkursu dla modych kapel z dawk wietnej muzyki. Gwiaz-d Festiwalu by zesp Redical Soul Amunition. Swj koncert da rwnie zwycizca I edycji: zesp K- Dzielnia. Do rywalizacji o nagrod gwn o wartoci 1500 z i po 550 z za drugie i trzecie stanli: Cool Time, The Avengers Group, ERROR, Prosto z wosku, Vexing Question i STRIKER. Publiczno i jury niesamowit energi porwa strzegomski zesp Prosto z wosku, ktry otrzyma nagrod gwn. II miejsce zaj Error, a trzecie Vexing Question. Organizatorom i wykonawcom gratulujemy!

  (red)Fot. (red)

  Na szlaku Via Sacra

  Wielki muzyczny Festiwal modych!

  Dwa strzegomskie obiekty bd promowane w midzynarodowych folderach promocyjnych

  To byo wspaniae wito modych muzykw . Impreza bya super, czekamy na kolejn! mwili uczestnicy

  W Sali Kolumnowej Dol-nolskiego Urzdu Woje-wdzkiego we Wrocawiu odbyo si 27 wrzenia 2012 r. spotkanie podsumowujce akcj Mogi Pradziada Ocal od Zapomnienia, zainicjo-wan przez redaktora TVP Wrocaw Studio Wschd Grayn Orowsk - Sondej i rozpropagowan wrd mo-dziey przez Dolnolskiego Kuratora Owiaty Beat Paw-owicz.

  Na podsumowanie tego-rocznych dzia a zosta l i zaproszeni przedstawiciele modziey, nauczycieli, dyrek-torw placwek owiatowych, duchowiestwa, Zwizku Sybirakw oraz wadz sa-morzdowych. Strzegom re-prezentoway na spotkaniu Ewa Tutka, zastpca dyrek-tora Zespou Szk Ogl-noksztaccych oraz Kamila Mazur nauczycielka historii i opiekunka modziey szkol-nej, porzdkujcej w ramach tegorocznej akcji cmentarz w Drohobyczu.

  Miym akcentem spotkania byo wrczenie podzikowa za udzia w akcji przedsta-wicielom wadz samorzdo-wych, dyrektorom, opieku-nom modziey, duchownym oraz czonkom Zwizku Sybi-rakw. Caoci dopeni pokaz filmu, bdcego wspomnie-niem tegorocznej akcji.

  W efekcie szeroko zakrojonych dziaa ponad 100 tys. modych ludzi wzio udzia w caej akcji. 350 uczniw pracowao przy porzdkowaniu cmentarzy na kresach. Dziki nim 32 nekro-polie odzyskay swj dawny blask. Jak czsto podkrelano, akcja Mogi Pradziada Ocal od Zapomnienia to co wicej ni porzdkowanie cmentarzy, to lekcja wielka historii, niekiedy wasnej rodziny.

  Grayna Orowska Son-dej poinformowaa, e akcja,

  ktr rozpocza 13 lat temu nabiera z roku na rok coraz szerszych rozmiarw. Coraz wicej ludzi pragnie porzd-kowa nekropolie wschodnie. Na dzie dzisiejszy wpyno ju 500 zgosze od ludzi pragncych pomc w pra-cach porzdkowych w 2013 r. To daje nadziej, e 128 zaniedbanych nekropolii na Kresach Wschodnich zo-stanie uratowanych, wanie dziki mieszkacom Dolnego lska.

  Idea porzdkowania zapo-mnianych nekropolii zainspi-rowaa samorzdy do dziaa o lokalnym charakterze.

  - Wariantem i kontynuacj akcji Mogi Pradziada Ocal od Zapomnienia jest idea porzdkowania cmentarzy rwnie na naszym terenie. Jedzimy na Ukrain i b-dziemy jedzi, bo to jest chlubne dzieo, ale swoje cmentarze mamy zaronite. W tym temacie mamy duo do zrobienia. Akcja redaktor Grayny Orowskiej Sondej z TVP Wrocaw spowodowa-a, e nasze zainteresowania poszy dalej. Godne nalado-wania w chwili obecnej jest uczestnictwo modziey z Zespou Szk w Strzegomiu w projekcie niemieckim pn. Renowacja Cmentarza y-dowskiego w Strzegomiu. Zainspirowani do dziaania w tym zakresie, zainteresowali-my si dwoma cmentarzami niemieckimi w naszej gminie. Zesp Szk posprzta i otoczy opiek cmentarz w elazowie, natomiast Zesp Szk Oglnoksztaccych uporzdkuje wiosn cmentarz w Rogonicy. Mogiy tych, ktrzy tutaj le te bd uszanowane i ocalone od zapomnienia oznajmi bur-mistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta.

  Grayna Kuczer

  04.10.2012, godz. 15.30 Cen-trum Aktywnoci Spoecznej Karmel Odsonicie tablicy pamitkowej powiconej Wa-lentemu Wyrwie wieloletniemu kronikarzowi Strzegomia, godz. 16.00 Wieczr wspomnie dedykowany Walentemu Wy-rwie z udziaem przedstawicieli Towarzystwa Mionikw Ziemi Strzegomskiej.11.10.2012, godz. 8.00 Sala widowiskowa SCK pasowanie uczniw klas I uroczysto przy-gotowana przez PSP nr 2.12.10.2012, godz. 9.00 Sala widowiskowa SCK Dzie Na-uczyciela. Pasowanie uczniw klas pierwszych uroczysto przygo-towana przez Gimnazjum nr 2.13.10.2012, godz. 18.00 Sala widowiskowa SCK 74 RAP FALL koncert z udziaem: Lucky Dice,Solar/Biaas, Vixen, Miro/Beem, Salut!Sound System. Bilety w cenie 20 z15.10.2012, godz. 8.30, 11.30 - Sala Widowiskowa SCK Dla-czego Nemo yje? spotkanie filmowe (pojcie filmu animowa-nego, techniki charakterystyczne dla animacji, typy animacji, spo-soby rejestracji animacji na filmie, projekcja filmu animowanego).20.10.2012, godz. 18.00 Sala widowiskowa SCK Dieta

  cud spektakl komediowy w gwiazdorskiej obsadzie. Satyra na telewizyjne czasy, gdzie czo-wiek najmniej wany element wszechobecnego show staje si narzdziem witej ogldalnoci, produktem wypeniajcym czas midzy blokami reklamowymi. Bilety w cenie 70 z.21.10.2012, godz. 15.00 Sala widowiskowa SCK XXIV Spotkania z Piosenk Religijn i Refleksyjn. Koncert z udziaem solistw, chrw parafialnych, scholi, zespow wokalno in-strumentalnych.23.10.2012, godz. 9.00 Sala widowiskowa SCK 40 lecie Zespou Szk Specjalnych w Strzegomiu uroczysto jubi-leuszowa.Imprezy wyjazdowe:6.10.2012, godz. 19.00 Teatr Dramatyczny w Wabrzychu Sorry Winnetou komedia muzyczna w reyserii Piotra Ra-tajczaka. Czy kto jeszcze czytuje powieci o Indianach? Reyser przywouje seri obrazw ywcem wycitych z najlepszej tradycji westernu. Importuje na wsp-czesn scen wiat wykreowany przez hollywoodzk wyobrani, zaprasza do zabawy, kusi, mami i zaskakuje!

  (red)

  Ocalili mogiy pradziadw

  Co si bdzie dziao w Strzegomiu?

 • Biuletyn Samorzdowy Gminy Strzegom 9Wsie

  Maria Krupnik jest mieszkan-k wsi Godzieszwek. Wspl-nie z mem Stanisawem od 39 lat prowadzi, objte po rodzicach ma, gospodarstwo rolne o powierzchni 100 ha, ktrego produkcja ukierunko-

  wana jest na upraw burakw cukrowych, rzepaku, pszenicy i jczmienia. Pani Maria udziela si rwnie spoecznie. Uwiel-bia sztuk ludow. Przez okoo 12 lat bya czonkini zespou Folklorystycznego Kostrza-nie. - Bardzo lubi ludzi i prac z nimi. Jestem wdziczna burmistrzowi Strzegomia Zbi-gniewowi Suchycie, e miaam tak moliwo uczestniczy w pracach zespou Kostrzanie. Tam nauczyam si wszystkie-go: taca, piewu, wspycia z ludmi i przede wszystkim umiechu. Dziki koncertom zespou poznaam wiele kra-jw, obyczajw, nauczyam si dyscypliny. Kostrzanie to byo moje ycie, czasem zesp by waniejszy ni wszystko inne. Folklor trzeba pokocha. Ja go kocham - powiedziaa Maria Krupnik, starocina Diece-zjalnych i Gminnych Doynek 2012 w Strzegomiu. Pastwo Krupnik wychowali trjk dzieci. Caa rodzina pozostaa wierna wsi.

  Zdzisaw Kudyba jest rol-nikiem z powoania. Kon-tynuuje zawd przodkw. Gospodarstwo rolne przej

  po rodzicach. Jako przedsta-wiciel trzeciego ju pokolenia rolnikw, gospodaruje na 50 ha, uprawiajc rzepak, zboe, w tym pszenic. W okolicy znany jest z uprawy truska-wek i malin. Samodzielnie gospodaruje ju od 25 lat. Obecnie wsplnie z bratem modernizuj gospodarstwo, komple tu j park masz y-nowy i buduj garae dla nowo zakupionych maszyn. Modern izac ja gospodar-stwa to sprawa priorytetowa. Zdzisaw Kudyba doskonale czy prac na roli z prac spoeczn i penionymi od 10 lat obowizkami sotysa. Cieszy si duym zaufaniem spoecznym. wiadcz y o tym trzecia ju kadencja pracy samorzdowej na rzecz Soectwa Strzegom, ktre nieustannie promuje. Od 20 lat jest onaty. Wraz z on Justyn wychowuj trjk dzieci. Cay swj wolny czas powica rodzinie. Powie-rzone mu obowizki starosty na doynkach potraktowa z du odpowiedzialnoci.

  RED

  Podczas Doynek Diece-zjalnych i Doynek Gmin-nych, ktre odbyy si 16 wrzenia w Strzegomiu zo-stay wrczone medale dla dugoletnich rolnikw. Tym odznaczeniem uhonorowano ponad 40 osb.

  Wrczenie okolicznocio-wych medali poprzedzia nie-dzielna msza wita o godz. 13.00 w Bazylice Mniejszej, z okazji nadania miastu patrona-

  tu witych apostow Piotra i Pawa oraz 10. rocznicy nada-nia tytuu Bazyliki Mniejszej. We mszy uczestniczyli wierni z caej gminy i bya ona transmitowana na wiat w TVP Polonia. Nastpnie na strzegomskim Rynku odbyy si obchody Doynek Die-cezjalnych, podczas ktrych swj dorobek zaprezentoway soectwa gminy Strzegom.

  RED

  Oni byli starostami doynek

  Medale w wito plonw dla zasuonych rolnikw

  Kada z wiejskich wietlic dba o to, e program by dla mieszkacw jak najbardziej atrakcyjny i zrnicowany. Take w tym miesicu oferta jest bogata. Bd zajcia kul-turalne, rekreacyjne i sportowe. Oto, co bdzie dziao si do 16 padziernika? JAROSZW03.10.2012, godz. 15.00 Jesienne kom-pozycje z lici zajcia plastyczne05.10.2012, godz. 14.00 Obserwujemy prac rolnikw wycieczka po okolicy09.10.2012, godz. 16.00 Owocowe i warzywne surwki zajcia kulinarne15.10.2012, godz. 15.00 Zwierztka z masy solnej zajcia plastyczneWIETLICA OSIEDLOWA GRABY02.10.2012, GODZ. 15.00 Jesienny pejza zajcia plastyczne11.10.2012, godz. 15.00 Kwiaty dla naszej Pani konkurs plastyczny15.10.2012, godz. 14.00 Turniej gier stolikowychGOCZAKW02.10.2012, godz. 14.30 Rozgrywki sportowe na wieym powietrzu10.10.2012, godz. 15.00 Zbieramy dary natury wycieczka do parkuBARTOSZWEK03.10.2012, godz. 16.00 Kasztanowe figurki zajcia plastyczne05.10.2012, godz. 16.00 Przy kominku na kawie spotkanie dla mieszkacw wsi09.10.2012, godz. 16.00 Gry i zabawy na placu zabaw

  12.10.2012, godz. 16.00 Dzie pie-czonego ziemniaka spotkanie przy ognisku16.10.2012, godz. 16.00 Obrazy jesieni zajcia plastyczneTOMKOWICE01.10.2012, godz. 15.00 Dzie Cho-paka zabawa przy muzyce04.10.2012, godz. 16.00 wito pieczo-nego ziemniaka ognisko08.10.2012, godz. 17.00 Polska zota jesie zajcia plastyczne10.10.2012, godz. 15.00 Zgaduj zga-dula zabawa w skojarzenia12.10.2012, godz. 17.00 Gry i zabawy wietlicowe14.10.2012, godz. 16.00 Dzie Na-uczyciela konkurs na portret wycho-wawcyGODZIESZWEK03.10.2012, godz. 15.00 Dary jesieni kompozycje jesienne04.10.2012, godz. 15.00 Gry i zabawy zrcznociowe11.10.2012, godz. 15.00 Zabawa z ziemniakami zajcia twrczeSTANOWICE02.10.2012, godz. 16.00 Maska z papie-rowego talerzyka zajcia plastyczne03.10.2012, godz. 16.00 Jak wyobraasz sobie wiat za sto lat? pogadanka08.10.2012, godz. 16.00 Jesienne drzewko witrayk09.10.2012, godz. 16.00 wietlicowe kalambury11.10.2012, godz. 16.00 Warzywne figurki zajcia plastyczne12.10.2012, godz. 16.00 Turniej tenisa stoowego15.10.2012, godz. 16.00 Makieta wesoego podwrkaROGONICA01.10.2012, godz. 16.00 - Gry i zabawy wietlicowe

  02.10.2012, godz. 16.00 Jesienne stroje prace z papieru i lici08.10.2012, godz. 16.00 Barwy jesieni zajcia plastyczne09.10.2012, godz. 16.00 Turniej war-cabowy15.10.2012, godz. 16.00 Jesienne ludzi-ki prace z kasztanw i szyszekGRANICA01.10.2012, godz. 16.00 Las jesieni prace plastyczno techniczne08.10.2012, godz. 16.00 Warzywa jako dary jesieni mae formy teatralne10.10.2012, godz. 16.00 Co daje nam las plastelinkowa wyklejankaOLSZANY03.10.2012, godz. 14.00 Mj ulubiony nauczyciel wykonanie upominkw i pogadanka11.10.2012, godz. 14.00 Czym jest dla mnie edukacja zajcia plastyczne16.10.2012, godz. 14.00 Przejawy za we wspczesnym wiecie pogadankaMIDZYRZECZE04.10.2012, godz. 15.00 Kasztanowe ludziki zajcia plastyczne05.10.2012, godz. 15.00 Turniej tenisa stoowego11.10.2012, godz. 15.00 Praca z glin zajcia plastyczneMODLCIN04.10.2012, godz. 17.00 Zawody i rozgrywki sportowe12.10.2012, godz. 15.00 Jesienny bukiet konkurs plastycznyKOSTRZA09, 16, 23, 30.10.2012, godz. 15.30 Gry i zabawy integracyjne10, 17, 24, 31.10.2012, godz. 15.30 Praca z komputerem12, 19, 26.10.2012, godz. 13.30 wie-tlicowe kalambury13, 20, 27.10.2012, godz. 15.30 Mini rozgrywki sportowe

  Propozycja na padziernik bogataW wiejskich wietlicach gminy Strzegom sporo si dzieje, ludzie lubi te zajciaBd nagrody

  za pikne wsieJak co roku Urzd Miejski

  w Strzegomiu zorganizowa konkurs pn. Estetyka Wsi i Zagrody Wiejskiej.Do kon-kursu mogy przystpi rady soeckie poszczeglnych wsi oraz waciciele gospodarstw rolnych o cznej powierzchni przekraczajcej 1 ha przelicze-niowy. Warunkiem uczestnic-twa byo wypenienie i zoenie karty zgoszenia oraz wykona-nie zaplanowanych w tym roku prac. Konkurs trwa od 20 maja do 30 wrzenia br. Wspza-wodnictwo prowadzone byo w dwch kategoriach: wie, zagroda wiejska. - Konkurs ma zmobilizowa mieszka-cw do podejmowania prac porzdkowych, remontowych, utrzymania czystoci na tere-nach gminnych a take w go-spodarstwach rolnych mwi organizatorzy.

  W roku biecym do konkur-su przystpio 10 rad soeckich i 35 wacicieli gospodarstw rolnych. Jego rozstrzygnicie nastpi pod koniec padzier-nika br. O wynikach poinfor-mujemy w nastpnym wyda-niu Gminnych Wiadomoci Strzegom.

  RED

  Z kocem wrzenia br. strze-gomska spka Wodocigi i Kanalizacja zrealizowaa zadanie pod nazw Wyko-nanie podcze budynkw zlokalizowanych w miejsco-wociach: Granica, Tomko-wice i Modlcin do wybudo-wanego zbiorczego systemu kanalizacji. Rozszerzono je o kilkadziesit podcze w miejscowoci Jaroszw.

  - Zadanie, dofinansowane z

  Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wod-nej, realizowano w dwch eta-pach. W pierwszym - wykonano 37 podcze w miejscowoci Tomkowice, 10 - w miejscowoci Granica oraz 5 - w miejscowoci Modlcin May. Ze wzgldu na pozosta kwot dotacji do wy-korzystania rozszerzono zadanie o 24 szt. dodatkowych podcze w Jaroszowie, 9 - w miejscowoci Tomkowice oraz 2 w Granicy informuje Marek Jaryczewski, wiceprezes spki.

  W ramach tego zadania cznie wykonano 87 podcze. Jak podkrela Marek Jaryczewski, sama procedura podczania nie bya skomplikowana dla miesz-kacw. Wystarczyo zoy wniosek w siedzibie WiK lub u swojego sotysa.

  Wniosek, ktry dotyczy zago-spodarowania ciekw bytowo-gospodarczych powstajcych w gospodarstwach domowych, w tym rwnie zarzdzanych przez wsplnoty mieszkaniowe oraz spdzielnie, by rozpatrywany pozytywnie.

  - Koszt przyczenia do ka-nalizacji by indywidualny dla kadej z podczanych posesji i uzaleniony by gwnie od du-goci podczenia od pierwszej studzienki inspekcyjnej na terenie

  prywatnej posesji do budynku oraz od koniecznoci instalacji dodatkowych studzienek. Koszt podczenia obejmowa: koszt budowy podczenia, koszt wy-konania dokumentacji, koszt nadzoru oraz inwentaryzacj geodezyjn wyjania wice-prezes.

  Wykonawc podcze w miej-scowociach: Granicy, Tomko-wicach, Modlcinie Maym oraz Jaroszowie byo Przedsibiorstwo Produkcyjno Usugowo Han-dlowe Drog-Ziem Zbigniew Wysoczaski ze Stanowic. Samo przyczanie trwao ok. trzech miesicy.

  - Zarwno sama budowa kanalizacji, jak i nastpnie przy-czanie do niej przebiegay bar-

  dzo sprawnie mwi Andrzej Szczepanik, sotys Tomkowic. Jak podkrela sotys, procedury zwizane z przyczami byy bardzo czytelne, a najwiksze obawy budziy pocztkowo koszty, ktre mieliby ponie mieszkacy. Pocztkowo mieszkacy prbowali podcza si do kanalizacji na wasn rk i wasnymi sposobami, jednak to nie by dobry pomys opowiada sotys.

  Mimo e pocztki byy trudne i niejednokrotnie cay proces budzi obawy mieszkacw, dopiero teraz po przyczeniu si do kanalizacji wida, jak duy wpyw ma to przed-siwzicie na komfort ycia. Je-stem bardzo zadowolony. Wszystko przebiegao bez zarzutu i ciesz si, e wreszcie bdziemy mogli korzy-sta z kanalizacji mwi Aleksander Kaszczyszyn z Tomkowic.

  Magorzata Kus-Pooga Fot. UM Strzegom

  We wsiach si yje coraz wygodniejKanalizowanie gminy powoli dobiega koca. Granica, Tomkowice i Modlcin ju w sieci

  Warto dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej wynosia 45 proc, warto dofinansowania Gminy Strze-gom wynosia 45 proc. natomiast waciciel budynku ponosi pozosta cz kosztu cakowitego, czyli 10 proc. Na przykad przycze o dugoci 22,70 m wraz z dodatkow studzienk o wartoci kosztorysowej 6353,60 z wykonano za 4702,02 z (koszt beneficjenta kocowego, czyli 10% wartoci cakowitej wynosi 470,20 z).

  - Z niecierpliwoci czekalimy na podczenie do kanalizacji, ale wreszcie mamy to za sob nie kryj zadowolenia sotys Tomkowic Andrzej Szczepanik (po prawej) oraz Aleksander Kaszczyszyn, mieszkaniec tej miejscowoci

  Medale otrzymali: Agnieszka Bekar, Mikoaj Biaomyza, Roman Bodnar, Bazyli Czyczerski, Zdzisawa Dmytrarz, Andrzej Dziadura, Jzef Goryczko, Stanisawa Grska, Zdzisaw Iwanicki, Wadysaw Jawilak, Janusz Kamierczak, Janusz Kohut, Maria i Jzef Koosowscy, Stefan Koosowski, Jan Komornicki, Grzegorz Konarski, Krystyna Kope, Antoni Kowalczyk, Krzysztof Krosta, Stanisaw Krupnik, Zdzisaw Kudyba, Jzef Kuma, Jzefa Lewandowska, Sabina Macek, Jan Ozimek, Tadeusz Podkwka, Henryk Podsiado, Monika i Andrzej Rg, Kazimierz Sikora, Micha Smka, Helena Soowij, Helena Sozaska, Andrzej Sozaski, Jan Sulikowski, Andrzej Szczepanik, Wiesaw Wie-szewski, Teresa Woszczyska, Adam Woch, Marian Wojciw, Adela Wjcik i Irena Wjcik .

  Maria Krupnik z Godzieszwka i Zbigniew Kudyba ze Strzegomia penili w tym roku funkcj starostw Diecezjal-nych i Gminnych Doynek 2012 w Strzegomiu. Kim s?

 • Biuletyn Samorzdowy Gminy Strzegom 2 padziernika 201210

  Organizatorami zawodw Kamienna Rzeba by klub Start Strzegom, za wspor-ganizatorami Polski Zwizek Kulturystyki, Fitness i Trjboju Siowego, Urzd Miejski w Strzegomiu, Powiat widnicki, Strzegomskie Centrum Kultury i Orodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

  Zawody stanowiy eliminacje do mistrzostw wiata kobiet w Biaymstoku i eliminacje do Arnold Classic Europe w stolicy Hiszpanii Madrycie.

  Na scenie w Strzegomiu zo-baczylimy a trjk mistrzw wiata: Mateusza Kokowskiego (kulturystyka klasyczna), Ka-tarzyn Kozakiewicz-Kowalik (fitness sylwetkowe) i Ew Sd-kowsk (kulturystyka). A take: wicemistrza wiata - Andrzeja Koodziejczyka (kulturystyka), wicemistrzyni wiata juniorek - Natali Gack (fitness sylwet-kowe), triumfatora Amatorskiej Olympii - Karola Maeckiego, mistrzw Europy: Grzegorza Ozg (kulturystyka), Jaku-ba Potockiego (kulturystyka), Przemysawa okowskiego (kulturystyka klasyczna), Ann Szczotka (fitness sylwetkowe) i kilku medalistw mistrzostw Europy.

  Sdziowie, ktrzy oceniali poszczeglnych zawodnikw mieli trudne zadanie. Wybr najlepszych, przy tak wyrw-nanym poziomie, by dla nich sporym wyzwaniem. W kate-gorii: kulturystyka mczyzn wszechwag najlepszy okaza si Marek Olejniczak, reprezentu-

  jcy klub Efekt Toru. W kul-turystyce klasycznej mczyzn zwyciy Tomasz Kornalewski z klubu PACO Lublin, a 4. miejsce zaj jedyny reprezen-tant miejscowego klubu Start Strzegom ukasz Rydwaski. Ten mody zawodnik z powo-dzeniem rywalizowa w swojej kategorii z dowiadczonymi rywalami i wszystko wskazuje, e przed nim obiecujca kariera. Wrd kobiet w kategorii fitness sylwetkowym bez-konkurencyjna bya Katarzyna KozakiewiczKowalik z klubu Maniac Gym Biaystok.

  Zawody okazay si przyso-wiowym strzaem w dziesitk i zostay bardzo wysoko oce-nione przez niezalene gremia. Klub Start Strzegom serdecznie

  dzikuje wszystkim osobom zaangaowanym w organizacj zawodw oraz sponsorom, dziki ktrym mogo doj do

  tak ciekawego wydarzenia spor-towego w Strzegomiu.

  Tekst i zdjcia:Tomasz Wanecki

  Sport

  Pokaz siy w stolicy granituNajlepsi polscy kulturyci zrobili ogromne wraenie na strzegomskiej publicznoci, ktra licznie przybya, by podziwia i kibicowa najlepszym

  Po ostatnich dwch zwyci-stwach na wasnym boisku se-niorzy pikarskiej sekcji AKS-u Granit Strzegom S. A. mocno usadowili si w rodkowej czci tabeli rozgrywek w ramach 4. ligi dolnolskiej.

  Po rozegraniu 8 kolejek pod-opieczni grajcego trenera Jaro-sawa Krzyanowskiego zajmuj 9. miejsce. W sumie do tej pory zgromadzili 12 pkt., trzykrotnie wygrywajc, trzykrotnie remisujc i dwa razy przegrywajc. Strzelili 10 bramek, stracili 7. Liderem rozgrywek jest w dalszym cigu Piast migrd, ktry wywalczy 18 pkt.

  Szczeglnie cenna bya wygra-na wanie z Piastem migrd 1:0, po bardzo adnej bramce napastnika Mateusza Wernera. Po spotkaniu bardzo zadowolony z postawy swojego zespou by trener Krzyanowski - Druyna zostawia na boisku sporo zdro-

  wia, graa bardzo solidny futbol. Chc podzikowa chopakom za charakter i zaangaowanie. Udowodnilimy, e potrafimy gra w pik, czego dowodem jest po-konanie lidera. Piast migrd jest najlepszy w tym momencie, wic tym bardziej nale si pochway moim podopiecznym.

  Tydzie wczeniej strzegomscy pikarze pokonali na wasnym stadionie Olimpi Kowary 2:0 (bramki: Werner, B).

  Tekst i zdjcie: Tomasz Wanecki

  AKS na fali wznoszcej

  Wyniki:Kulturystyka mczyzn wszechwag1. miejsce Marek Olejniczak (Efekt Toru) 23 pkt.2. miejsce Karol Maecki (Winogrady Pozna) 40 pkt.3. miejsce Adam Adamski (Heros Ustka) 54 pkt.

  Kulturystyka klasyczna mczyzn 1. miejsce Tomasz Kornalewski (PACO Lublin) 22 pkt.2. miejsce - Przemysaw okowski (Efekt Toru) 23 pkt.3. miejsce - Jan Olejko (Olimp Zabrze) 45 pkt.-------------------------------------------4. miejsce - ukasz Radwaski (Start Strzegom) 60 pkt.

  Fitness Sylwetkowe Kobiet1. miejsce - Katarzyna Kozakiewicz-Kowalik (Maniac Gym Biaystok) 8 pkt.2. miejsce - Anna Szczotka (EURO Gym Jaworzno) 8 pkt.3. miejsce - Natalia Gacka (Wioletta Bydgoszcz) -16 pkt.

  W sobotnie popoudnie 22 wrzenia br. Strzegom sta si centrum polskiej kulturystyki, a to za spraw zawodw Kamienna Rzeba, ktre zgromadziy najlepszych zawodnikw i zawodniczki z caej Polski.

  W kategorii: kulturystyka mczyzn wszechwag 4. miejsce zaj jedyny reprezentant klubu Start Strzegom ukasz Rydwaski

  Widok kobiet wiczcych na co dzie kulturystyk, to mimo wszystko spore zaskoczenie dla odbiorcw

  Potnie wyrzebione sylwetki kulturystw wzbudzay wielkie emocje, zarwno wrd kobiet, jak i mczyzn

  Zakoczya si tegoroczna rywalizacja wdkarzy w ra-mach Pucharu Grand Prix Ziemi Strzegomskiej.

  Ostatnimi zmaganiami, za-liczanymi do punktacji Grand Prix Ziemi Strzegomskiej, byy zawody o Puchar Prezesa Koa PZW. Odbyy si one 9 wrzenia na zbiorniku w Rusku. Wzio w nich udzia 27 zawodnikw. Zwycizc zawodw zosta Mar iusz Tomsia, ktry wyprzedzi Grzegorza Suty i Andrzeja Bobowskiego. Dziki trzeciej lokacie w ostatnich zawodach,

  zwycizc klasyfikacji gene-ralnej zosta Bobowski.

  W ramach Pucharu Grand Prix odbyy si 4 z