Kommunstorlek och demokrati - COnnecting REpositories och regional demokrati och han har deltagit i

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kommunstorlek och demokrati - COnnecting REpositories och regional demokrati och han har deltagit i

 • Kommunstorlek och demokrati

  Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med

  07

  378027 5416

  98045 720154

  800 23728 94

  0 9764 749212

  3452 28689 75

  9336 529 26739

  13542 368 3527

  Folke Johansson

  DaviD karlsson

  Bengt Johansson

  Ylva norén Bretzer

 • Kommunstorlek och demokrati

  Folke Johansson David Karlsson

  Bengt Johansson Ylva Norén Bretzer

 • Sveriges Kommuner och Landsting 2007

  Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av BoPer Larsson, tel 08-452 79 19

  ISBN: 978-91-7164-284-4

 • SverIgeS KommUNer och L aNdStINg 2007 • demoKratI och StorLeK �

  Förord

  Det är sedan länge en etablerad uppfattning att större kommuner skulle inne- bära att vi förlorar viktiga demokratiska värden. Redan när storkommunre- formen genomfördes fruktade många att de förväntade effektivitetsvinsterna skulle följas av motsvarande demokratiförluster. Den omfattande forskning- en om reformens effekter har dock, något förenklat, visat att demokratin inte blivit vare sig bättre eller sämre. Däremot har den blivit annorlunda.

  Det finns dock anledning att åter och utifrån dagens förutsättningar söka belysa sambandet mellan demokrati och kommunstorlek. Ett skäl är att för- djupade kunskaper om dessa frågor utgör ett viktigt underlag vid diskussio- ner om ökad samverkan mellan kommuner eller om indelningsförändringar. Ett annat skäl är de diskussioner som förs om att ge kommuner och landsting en större frihet i att utforma sina demokratiska institutioner utifrån sina va- rierande förutsättningar.

  Från Sveriges Kommuner och Landsting har vi sett det som värdefullt att söka belysa om kommunens storlek har betydelse för hur demokratin fung- erar. Finns det till exempel skillnader mellan kommuner av olika storlek när det gäller medborgarnas deltagande och inflytande och deras förtroende för den kommunala demokratin och kommunens politiker. Eller finns det skill- nader när det gäller medborgarnas kunskaper, intresse och möjligheter till insyn och deras tillgång till media som bevakar kommunpolitiken. Finns det variationer när det gäller politikerrollen och de förtroendevaldas kontakt- mönster gentemot medborgarna eller när det gäller majoritetskonstellatio- ner, politiskt kultur och beslutskapacitet.

  Mot denna bakgrund har CEFoS, Centrum för forskning om offentlig sektor, vid Göteborgs universitet fått i uppdrag att undersöka och belysa des- sa och andra frågor som rör kommunstorlek och demokrati. Uppdraget redo- visas i denna rapport. För resultat och slutsatser svarar författarna. Det är vår förhoppning att rapporten ska bidra till fördjupade insikter om demokratins funktionssätt i kommuner med olika storlek samt att utgöra ett underlag vid diskussioner såväl om den kommunala demokratins förnyelse som om demo- kratiaspekter på kommunal samverkan och indelningsförändringar.

  Sveriges Kommuner och Landsting

  Lennart Hansson Sektionen för demokrati och styrning

 • � SverIgeS KommUNer och L aNdStINg 2007 • KommUNStorLeK och demoKratI

  Förord

  Föreliggande rapport har utarbetats vid CEFoS, Centrum för forskning om offentlig sektor, Göteborgs universitet. Huvudsyftet har varit att ta fram aktuell och systematisk kunskap om den betydelse kommunstor- leken har för hur den kommunala demokratin i Sverige fungerar. Rap- porten bygger till största delen på reanalyser av ett befintligt omfattande empiriskt material som innefattar kommunstudier av såväl medborgare som politiker, studier av massmediers innehåll och de mer generella med- borgarundersökningar som sedan lång tid utförs vid SoM-institutet, Göteborgs universitet. Beträffande politiker har också nytt material sam- lats in. Huvudansvariga för rapporten är professor Folke Johansson och fil dr David Karlsson. Docent Bengt Johansson har medverkat med analys av massmedias roll och fil dr Ylva Norén Bretzer har medverkat med analys av förtroende för politiker.

  Uppläggningen och genomförandet av analyserna har i olika former diskuterats med en referensgrupp av svenska och nordiska kollegor. ord- förande i referensgruppen har varit docent Lennart Nilsson, CEFoS, Göteborgs universitet. De svenska ledamöterna i referensgruppen har träffats vid två tillfällen och medlemmar från de andra nordiska länderna har givit synpunkter i samband med besök i Göteborg och vid diskus- sioner av rapportens empiriska kapitel vid seminarier under XV Nord- iska Kommunforskningskonferensen i odense, november 2006. I slut- skedet har professor Henry Bäck och professor Mikael Gilljam läst och givit värdefulla kommentare till utkast till kapitel. Författarna är mycket tacksamma för alla de synpunkter som framkommit. Som vanligt är det dock författarna själva som har ansvaret för de brister som kan finnas kvar.

  Göteborg september 2007

  Författarna

 • SverIgeS KommUNer och L aNdStINg 2007 • KommUNStorLeK och demoKratI �

  FörFattarpreSeNtatIoN

  Folke Johansson är professor vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskning har sedan lång tid varit inriktad på kommunal och regional demokrati och han har deltagit i flera av de stora kommunforsk- ningsprogrammen. Han har ensam och tillsammans med andra publicerat böcker och artiklar på området kommunal och regional demokrati.

  David Karlsson är fil dr i offentlig förvaltning, universitetslektor vid För- valtningshögskolan och forskare vid CEFoS. Hans forskning är inriktad mot kommunal politik och demokrati, särskilt kommunpolitikers arbete och ide- ologiska hållningar.

  Bengt Johansson är docent i journalistik och masskommunikation vid Göte- borgs universitet och har politisk kommunikation som sitt huvudsakliga forskningsfält. Inom ramen för detta område har Johansson både studerat politikers strategier, mediernas innehåll och mediernas publik, ofta med just lokal opinionsbildning i fokus.

  Ylva Norén Bretzer är lektor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Hon har disputerat i statsvetenskap på en avhandling om politiskt förtroende. Hon arbetar med förvaltningsfrågor rörande kommunalpolitik, miljöpolitik, im- plementerings- och utvärderingsfrågor.

 • � SverIgeS KommUNer och L aNdStINg 2007 • KommUNStorLeK och demoKratI

  INNehåLL

  davId KarLSSoN

  Kommunstorlek och demokrati – en introduktion ............................................................................7

  FoLKe johaNSSoN

  demokratin i små och stora kommuner. ett medborgarperspektiv ............................................................ 23

  davId KarLSSoN

  demokratiska stordriftsfördelar? – Kommunstorlek och demokrati ur ett politikerperspektiv .................................57

  davId KarLSSoN

  Kommunpolitikerna om indelningsförändringar .................... 87

  yLva NoréN Bretzer

  vad betyder kommunstorlek för det politiska förtroendet? .......................................................... 97

  BeNgt johaNSSoN

  Kommunstorlek, massmedier och lokal opinionsbildning ........................................................117

  FoLKe johaNSSoN

  Sammanfattning .......................................................................... 137

  referenser .................................................................................... 143

  6.

  7.

  5.

  4.

  3.

  2.

  1.

 • SverIgeS KommUNer och L aNdStINg 2007 • KommUNStorLeK och demoKratI �

  DaviD Karlsson

  Kommunstorlek och demokrati – en introduktion

  Debatten kring den svenska flernivådemokratins utformning är under 2007 på väg in i ett avgörande skede. Överst på dagordningen står diskussionen kring den regionala nivåns framtid, och Ansvarskommitténs betänkande och förslag diskuteras intensivt. Mycket talar för att indelningen på primär- kommunal nivån står näst i tur att omprövas. Även i våra skandinaviska grann- länder pågår diskussioner och den danska strukturreformen har påverkat de- batten. I Sverige har inga kommuner slagits samman sedan 1977, kanske är det dags nu?

  Forskningen kring demokratins mekanismer är rik, och folkets (demos) beteende och attityder är noga kartlagda. Men åtminstone i svensk forskning har intresset varit svalt för hur avgränsningen av demos påverkar styrets ka- raktär, trots att alla är medvetna om att de regler som avgör vem som ingår i det styrande folket i högsta grad påverkar det politiska arbetets inriktning och form.

  I indelningsfrågor har effektivitet och ekonomi istället alltid varit centra- la teman. Under 1900-talet har kommunernas storlek anpassats för att kunna möta de krav som den växande välfärdsstaten ställt på den lokala nivån. Den demokratiska aspekten har inte varit bortglömd, men den har ofta kommit i andra hand. Bland annat beror det på att vi har förhållandevis liten kunskap om hur kommunsammanslagningar påverkar det demokratiska arbetet. Er- farenheterna från tidigare reformer har i och för sig utvärderats noga, men resultaten är nu flera decennier gamla. Likaså finns studier från andra länder, men här är jämförbarheten begränsad, inte minst därför att Sverige redan har betydligt större kommuner än grannländerna. Inför kommande diskussioner om demokratieffekter vid framtida kommunsammanslagningar