EN UTH£LLIG DEMOKRATI! En uth£¥llig demokrati! En uth£¥llig demokrati! Politik f£¶r folkstyrelse p£¥

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EN UTH£LLIG DEMOKRATI! En uth£¥llig demokrati! En uth£¥llig demokrati!...

 • 1 E

  N U

  T H

  Å L

  L IG

  D E

  M O

  K R

  A T

  I!

  En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet

  Demokratiutredningens betänkande

  SOU 2000:1

  41285-001-047 0-03-23 15.15 Sidan 1

 • 2

  E N

  U T

  H Å

  L L

  IG D

  E M

  O K

  R A

  T I!

  Svara på remiss: Hur och varför. Statsrådsberedningen, 1993. – En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss.

  Broschyren kan beställas hos: Information Rosenbad Regeringskansliet 103 33 Stockholm Tel: 08-405 47 29 Fax: 08-405 42 95

  SOU och Ds kan – med undantag av 1999 års serie – köpas från Fritzes Kundservice. 1999 års serie kan köpas från Fakta Info Direkt, Kundservice. För remissutsändningar av SOU och Ds fr.o.m. 2000 års nummerserie svarar Fritzes Offentliga Publikatio- ner på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

  Beställningsadresser:

  Fritzes Kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post. fritzes.order@liber.se Internet: www.fritzes.se

  Fakta Info Direkt Kundservice Box 6430, 113 82 stockholm Tel: 08-587 671 00 Fax: 08-587 671 71 E-post: order@faktainfo.se

  ISBN 91-38-21109-2 ISSN 0375-250X

  Stockholm 2000

  Formgivning och produktion Jupiter Reklam Teckningar av Kerstin Thorvall

  41285-001-047 0-03-23 15.15 Sidan 2

 • 3 E

  N U

  T H

  Å L

  L IG

  D E

  M O

  K R

  A T

  I!

  Regeringen bemyndigade den 11 september 1997 chefen för Statsrådsberedningen att tillkalla en par- lamentarisk kommitté med uppgift att belysa de nya förutsättningar, problem och möjligheter som det svenska folkstyret möter inför 2000-talet (dir. 1997:101). Tilläggsdirektiv till kommittén lämna- des den 19 november 1998 med särskilt uppdrag att utreda orsakerna till det sjunkande valdeltagandet och föreslå åtgärder för att öka medborgarnas del- aktighet och engagemang i det demokratiska syste- met. (dir. 1998:100).

  Med stöd av detta bemyndigande förordnade departementschefen den 1 oktober 1997 f.d. stats- rådet Bengt Göransson som utredningens ordfö- rande.

  Den 24 oktober 1997 förordnades följande ledamöter att ingå i den parlamentariskt samman- satta kommittén: Elisa Abascal Reyes, ledamot av riksdagen (mp), Stefan Attefall, chefredaktör (kd), Britt Bohlin, ledamot av riksdagen (s), Per Gustafsson, informationschef (c), Jeanette Hillding, företagare (m), Gunnar Larsson, klubbordförande (s), Eva Marcusdotter, frilansskribent (s), Olle

  Schmidt, utredningssekreterare (fp), Per Unckel, ledamot av riksdagen (m) och Pernilla Zethraeus, oppositionsråd (v). Per Unckel entledigades från sitt uppdrag den 30 november 1998 och efterträd- des av riksdagsledamoten Nils Fredrik Aurelius den 1 december 1998. Jeanette Hillding entlediga- des den 30 september 1999 och efterträddes av kommunalrådet Mats Gerdau den 25 oktober 1999. Ordföranden i Ungdomarnas Demokrati- kommission, Magdalena Fransson, har varit adjun- gerad i Demokratiutredningens sammanträden från den 10 november 1999.

  Som experter i kommittén förordnades förfat- taren Elisabeth Rynell, LO:s andra ordförande Wanja Lundby-Wedin och direktör Marcus Storch den 6 februari 1998, departementsråden Lars Bryn- tesson och Anita Johansson den 2 mars 1998 och planeringschef Carl-Gunnar Peterson den 22 de- cember 1998. Anita Johansson entledigades från sitt uppdrag den 22 december 1998.

  Den 1 oktober 1997 förordnades universitets- lektorn Erik Amnå som huvudsekreterare och den 30 oktober 1997 fil. kand. Margareta Meyer som

  Till statsrådet Britta Lejon

  41285-001-047 0-03-23 15.15 Sidan 3

 • 4

  E N

  U T

  H Å

  L L

  IG D

  E M

  O K

  R A

  T I!

  biträdande sekreterare. Sekretariatet förstärktes se- dermera genom förordnande av journalisten An- ders Ljunggren som seminarieansvarig från och med den 1 februari 1998, Anne Baxter som biträ- dande sekreterare under tiden 15 april –1 juli 1999 samt från den 1 september 1999 , docent Gullan Gidlund som biträdande sekreterare under tiden den 1 november 1999 – 31 januari 2000 och pol. kand. Pär Zetterberg som biträdande sekreterare under tiden den 9 oktober 1999 – 31 januari 2000. Sekretariatet har biträtts av informationsassistent Eva Pettersson från den 1 mars 1999 .

  Utredningen överlämnar härmed betänkandet En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet (SOU 2000:1) samt de av utredningen producerade 32 småskrifterna och 13 forskarvoly-

  merna, vilka tillsammans utgör ett bibliotek för studier i demokrati. Detta demokratibibliotek överlämnas samtidigt i sin helhet till samtliga huvudbibliotek, gymnasieskolors bibliotek, folk- högskolor och studieförbund samt Föreningen lärare i samhällskunskap.

  Betänkandet finns också tillgängligt i lättläst version samt inläst på talband.

  Ledamöterna Elisa Abascal Reyes, Stefan Atte- fall, Nils Fredrik Aurelius, Mats Gerdau, Olle Schmidt och Pernilla Zethraeus har avgett reserva- tioner. Särskilt yttrande har lämnats av Elisa Abascal Reyes, Stefan Attefall, Britt Bohlin, Per Gustafsson, Vanja Lundby Wedin, Eva Marcus- dotter, Olle Schmidt och Pernilla Zethraeus.

  Med detta är uppdraget slutfört.

  Stockholm i februari 2000

  Bengt Göransson

  Elisa Abascal Reyes Stefan Attefall Nils Fredrik Aurelius

  Britt Bohlin Mats Gerdau Per Gustafsson

  Gunnar Larsson Eva Marcusdotter Olle Schmidt

  Pernilla Zethraeus

  /Erik Amnå Gullan Gidlund Anders Ljunggren

  Margareta Meyer Pär Zetterberg

  41285-001-047 0-03-23 15.15 Sidan 4

 • 5 E

  N U

  T H

  Å L

  L IG

  D E

  M O

  K R

  A T

  I!

  Vårt sätt att arbeta ................................................8

  Demokrati ...........................................................13 Demokratins genombrott ......................................14 Varför demokrati? Om människovärde och medborgardygder ............................................17 Demokratiteorier.....................................................21 Folkstyrelsen i internationell belysning...............24 Den representativa demokratins värden..............28 Den svenska demokratins individ- och samhällscentrering ..........................................30 Det dynamiska medborgarskapet.........................33 Demokrati som rättvis procedur ..........................40 Demokratins förhållande till andra värden .........42

  De förändrade förutsättningarna .........................50

  Den globala offentligheten ..................................61 Globalisering............................................................62 Medialisering............................................................76 Lobbning ..................................................................89 IT................................................................................98

  Den flexibla flernivåstyrningen ..........................112 Europeiska unionen..............................................115 Statsförvaltningen..................................................126 Regionerna .............................................................136 Kommunerna.........................................................139

  Det villkorade deltagandet ................................164 Politiska partier......................................................165 Väljare, val och valdeltagande..............................176

  Det mångtydiga medborgarskapet ....................194 Medborgarsammanslutningar.............................196 Medborgarnas deltagande, inflytande och delaktighet.......................................................210

  Den mångvetenskapliga demokratiforskningen..234

  Politik för folkstyrelse på 2000-talet .................240

  Referenser ........................................................253

  Reservationer och särskilda yttranden ..............261

  Bilagor 1. Kommitténs direktiv ........................................279 2. Kommitténs tilläggsdirektiv............................285 3. Förteckning över seminarierna.......................287 4. Förteckning över småskrifterna......................291 5. Förteckning över forskarvolymerna..............293 6. Förteckning över innehållet i stencilen

  En demokrati i förvandling.............................294 7. Demokratitorget ...............................................295

  Innehåll

  41285-001-047 0-03-23 15.15 Sidan 5

 • 6

  E N

  U T

  H Å

  L L

  IG D

  E M

  O K

  R A

  T I!

  41285-001-047 0-03-23 15.15 Sidan 6

 • Vårt sätt att arbeta

  41285-001-047 0-03-23 15.21 Sidan 7

 • Vårt sätt att arbeta

  8

  E N

  U T

  H Å

  L L

  IG D

  E M

  O K

  R A

  T I!

  Uppdraget Utredningen om folkstyret i Sverige inför 2000- talet, Demokratiutredningen, har varit en parla- mentariskt sammansatt utredning. I kommittén har ingått ledamöter från samtliga riksdagspartier. Vidare har sakkunniga och experter som represen- terat olika sektorer i samhället medverkat. Direk- tiven till Demokratiutredningen beslutades av regeringen den 11 september 1997 (1997:101, bilaga 1). Me