Demokrati deltagande - DiVA 443227/ ¢  Demokrati och deltagande. Elevinflytande i grundskolans

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Demokrati deltagande - DiVA 443227/ ¢  Demokrati och deltagande. Elevinflytande i...

 • M aria R

  önnlund D em

  okrati och deltagande. Elevinflytande i grundskolans årskurs 7–9 ur ett könsperspektiv 20 11

  Maria Rönnlund

  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå 2011

  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet, 901 87 Umeå www.edusciw.umu.se

  ISBN: 978-91-7459-288-7 ISSN: 1650-8858

  Demokrati och deltagande Elevinflytande i grundskolans årskurs 7–9 ur ett könsperspektiv

 • Demokrati och deltagande Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv

  Maria Rönnlund

  __________________________________________________________

  Doktorsavhandlingar i Pedagogiskt arbete, nr 42

 • Distribution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå Universitet, 901 87 Umeå. Tfn:46(0)90-7865000 E-mail:maria.ronnlund@edusci.umu.se Copyright © Maria Rönnlund 2011 ISBN: 978-91-7459-288-7 ISSN: 1650-8858 Omslagsbild: Nordicphotos Elektronisk version tillgänglig på http://umu.diva-portal.org/ Tryck: Print & Media, Umeå Universitet, Umeå

 • Abstract

  Title: Democracy and participation. Pupils’ influence in lower secondary schools from a gender perspective.

  Language: Swedish with an English summary. Keywords: Influence, participation, democracy, class councils, pupil councils, action

  groups, gender, fostering, school.

  ISBN: 978-91-7459-288-7 ISSN: 1650-8858

  The aim of this thesis is to examine the fostering of democracy in the form of pupils’

  influence and participation in decision processes. The main focus is on pupils’ formal

  influence in lower secondary education, forms 7-9, in particular class councils and pupil

  councils, although informal influence is also studied. The study is ethnographic and

  based on observations, informal conversations and formal interviews with pupils and

  school staff in three Swedish schools during one school year (2007/2008). The analysis

  draws on theories focusing on democracy and gender (Pateman, 1970; Young, 1990,

  1997, 2000a,b, 2005), and institutional aspects of education (Bernstein, 2000).

  The results show that the activity among the participating pupils is low, and that the

  councils deal with what the pupils mostly judge as unimportant and uninteresting

  issues. Issues related to teaching are generally seldom dealt with in the councils. A clear

  majority of the pupils also state that they cannot exert influence to the extent they

  would like, and that they find the representative systems both coercive and excluding.

  Still, pupils’ formal influence shows to be important as a means for democracy

  fostering. In particular positive participation effects are expressed in councils/groups

  characterised by pupil autonomy and collective community, a result that emphasises the

  importance of supporting pupil-governed councils and providing collective influence

  forms. But, the fact that a great deal of the pupils’ criticism against pupils’ influence in

  practice and the organization of pupils’ influence is connected to representation,

  indicates that alternative collective forms to a greater extent than the representative

  systems can promote interest and active participation among the pupils.

  The results also show that only a minor proportion of the pupils take active part in

  influence processes, both formally and informally, and that a predominant majority of

  the participating pupils are girls. In sum, the results lend support to the idea that active

  participation in some contexts and in some conditions yields certain positive

  participation effects. But the fact that a large group of pupils, a majority of them boys,

  do not participate, proves lacking achievement and inequality when it comes to

  democracy fostering in the form of pupils’ influence. In view of the results more

  groups of pupils need to be strengthened as regards influence and participation in

  decision processes.

 • Det är inte riktigt diktatur och inte riktigt demokrati heller. Det är ju lärarna som bestämmer, men vi har ändå en chans att säga vad vi tycker och tänker … Joe, C-klassen

 • Förord

  Efter att ha arbetat i grundskolan i 18 år påbörjade jag vintern 2006 en

  forskarutbildning i Pedagogiskt arbete vid dåvarande Lärarutbildningsfakulteten

  vid Umeå universitet. Min arbetsgivare Umeå Kommun hade i samverkan med

  fakulteten inrättat tre doktorandtjänster inom områdena jämställdhet, mångfald

  och matematik och NO som verksamma pedagoger kunde söka, och området

  jämställdhet intresserade mig mycket. Ett annat av mina intresseområden

  var/är elevinflytande så när forskningsplanen skulle skrivas fanns inga

  tveksamheter gällande valet av ämne för avhandlingen: Jag ville undersöka

  elevinflytande i grundskolan ur ett könsperspektiv. Forskningsplanen beskrev i

  stora drag den avhandling jag (du) idag håller i handen. Forskarutbildningen

  och arbetet med avhandlingen har varit bland det mest spännande jag varit med

  om under mina år som pedagog i skolan. Tack Umeå kommun för att jag fick

  den här möjligheten.

  Arbetet har inte bara varit spännande utan också svårt. Jag har dock haft

  turen att under hela avhandlingsarbetet kunna luta mig mot två kompetenta

  forskare som bistått mig med allt jag behövt i form av vetenskaplig kunskap

  och handledning. Elisabet Öhrn, min huvudhandledare, har med omsorg och

  klokhet handlett arbetet framåt. Din erfarenhet och forskarkompetens har varit

  ovärderlig. Karin Sporre, min biträdande handledare, har följsamt och med

  kritisk blick läst och diskuterat mina texter. Ni har också båda uppmuntrat mig

  att presentera delar av avhandlingsarbetet i internationella sammanhang och

  bjudit in mig i forskarnätverk. Tack Elisabet och tack Karin!

  Jag vill också rikta ett tack till doktorandkompisar och kollegor som i olika

  seminarier och i Lär- och forskningscentrum läst och kommenterat mina

  texter/presentationer. Här vill jag särskilt nämna Nicklas Rönnström, Ron

  Mathieu, Maria Löfgren, Eva Skåreus och Eva Leffler som granskat textavsnitt

  ur avhandlingen, samt A.C.H.E i ”lilla gruppen”. Ett särskilt tack till Lisbeth

  Lundahl som var opponent på slutseminariet. Lisbeth, dina synpunkter och

  omsorger har varit ett stort stöd i arbetet med att färdigställa avhandlingen.

  Tack också till Katarina, Carina, Anna och Liliann som korrekturläst och till

  Kjell som bistått med teknisk hjälp kring web-enkäten. Här ska också alla

  nuvarande och före detta kollegor som förgyllt vardagen nämnas. Och så

  förstås, en jättekram till släkt och vänner och till er mina allra närmaste: Tack

  för allt stöd och all hjälp som ni alla, var och en på sitt sätt, gett mig!

  Det sista tacket vill jag rikta till alla er elever, lärare, rektorer och övrig

  personal som deltagit i studien. Tack för att ni bjöd in mig i er vardag och tack

  för att ni lät mig stanna kvar. Utan er hade den här studien aldrig blivit av!

  Umeå, 1 september 2011.

  Maria Rönnlund

 • Innehåll

  1. Inledning…………………………………………………………………11 Demokratifostran – ett av skolans uppdrag ...................................................... 13 Demokrati i och genom skolan – en historisk tillbakablick............................ 18 Decentralisering och förändrat styrsystem ..................................................................... 18 Nya samverkansformer och avreglering........................................................................ 21 Demokrati i och genom skolan – en samtidsbild ............................................. 24 Demokrati – inflytande – deltagande i beslutsprocesser ................................. 28 Vetenskapsteoretiska antaganden ....................................................................... 32 Syfte, forskningsfrågor och avhandlingens disposition ................................... 34

  2. Teoretiska utgångspunkter ................................................................. 37 Demokrati som deltagande i beslutsprocesser .................................................. 37 Demokrati och kön ............................................................................................... 43 Kompletterande teorier och analytiska verktyg ................................................ 47 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter och analytiska verktyg ......... 51

  3. Forskningsöversikt .............................................................................. 54 Forskningsfältet ..................................................................................................... 54 Organisering och former av elevers deltagande ............................................... 56 Elevers deltagande i och erfarenheter av beslutsprocesser ............................. 60