of 93 /93
UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŢENJERING I MENADŢMENT BANJA LUKA FILOZOFSKI FAKULTET Despota Stefana Lazarevića bb Banja Luka 1 KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski programi: Psihologija i Andragogija

KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2017/01/Knjiga-predmeta... · ANDRAGOŠKA DIDAKTIKA 79 UĈENJE ODRASLIH 80 STRUĈNO OBRAZOVANJE

Embed Size (px)

Text of KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski...

 • UNIVERZITET ZA POSLOVNI INENJERING I MENADMENT

  BANJA LUKA

  FILOZOFSKI FAKULTET

  Despota Stefana Lazarevia bb Banja Luka

  1

  KNJIGA PREDMETA

  PRVOG CIKLUSA STUDIJA

  Studijski programi:

  Psihologija i Andragogija

 • 2

  Sadraj

  ISTORIJSKI UVOD U PSIHOLOGIJU 1

  METODOLOGIJA PSIHOLOKIH ISTRAIVANJA 2

  PSIHOLOGIJA OPAANJA 3

  STATISTIKA U PSIHOLOGIJI I 4

  OSNOVI ANATOMIJE I FIZIOLOGIJE CNS 5

  ENGLESKI JEZIK I 6

  PSIHOLOGIJA UENJA 7

  KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA 8

  SOCIOLOGIJA 9

  MOTIVACIJA I EMOCIJE 10

  ENGLESKI JEZIK II 11

  UVOD U FILOZOFIJU IP 12

  INFORMATIKA IP 13

  UVOD U ETIKU IP 14

  ORGANIZACIONO PONAANJE 15

  PSIHOMETRIJA I 16

  HUMANA GENETIKA 17

  PSIHOLOGIJA PAMENJA I MILJENJA 18

  UVOD U RAZVOJNU PSIHOLOGIJU 19

  UVOD U PSIHOLOGIJU LINOSTI 20

  PSIHOMETRIJA II 21

  PSIHOLOGIJA INDIVIDUALNIH RAZLIKA 22

  SOCIJALNA PERCEPCIJA I INTERAKCIJA 23

  PSIHOLOGIJA LINOSTI 24

  RAZVOJNA PSIHOLOGIJA 25

  KVALITATIVNA ISTRAIVANJA U PSIHOLOGIJI IP 26

  PSIHOLOGIJA SVJESTI IP 27

  PRIMJENA KOMPJUTERSKIH TEHNOLOGIJA U PSIHOLOGIJI IP 28

  EKSPERIMENTAKNI NACRT IP 29

  OPTA PSIHOPATOLOGIJA 30

  OSNOVE PSIHOLOGIJE RADA 31

  UVOD U KLINIKU PSIHOLOGIJU 32

  UVOD U PEDAGOKU PSIHOLOGIJU 33

  SOCIJALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ 34

 • 3

  PSIHOLOGIJA DJETINJSTVA I MLADOSTI 35

  PSIHOLOGIJA NASTAVE I UENJA 36

  SOCIJALNA PATOLOGIJA 37

  OSNOVE PSIHOLOGIJE GRUPA 38

  PSIHOLOGIJA U MARKETINGU 39

  PSIHOLOGIJA UMJETNOSTI IP 40

  PSIHOLOGIJA SPORTA IP 41

  PSIHOLOGIJA RELIGIJE IP 42

  KARIJERA IP 43

  MIROVNA PSIHOLOGIJA IP 44

  PRAKTIKUM IZ PEDAGOKE PSIHOLOGIJE IP 45

  ODABRANE TEME IZ STATISTIKE I PSIHOMETRIJE 46

  AKADEMSKE VJETINE 47

  METODE KLINIKE PROCJENE 48

  OPTA PSHIPATOLOGIJA-POSEBNI DIO 49

  PSIHOPATOLOGIJA GRUPNIH PROCESA 50

  UVOD U PSIHOTERAPIJU I SAVJETOVANJE 51

  PSIHOLOGIJA DAROVITOSTI 52

  PSIHOLOGIJA PORODICE 53

  PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE 54

  INENJERSKA PSIHOLOGIJA I ERGONOMIJA 55

  PONAANJE POTROAA I MARKETING IP 56

  PSIHOLOGIJA MEULJUDSKIH ODNOSA NA RADU IP 57

  OSNOVE PEDAGOGIJE SA DIDAKTIKOM IP 58

  VANKOLSKA PEDAGOGIJA IP 59

  KOMUNIKACIJSKE VJETINE 60

  OSNOVE PSIHOTERAPIJKOG RADA SA DECOM I ADOLESCENTIMA IP 61

  PSIHOLOGIJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA IP 62

  INTERVENCIJE U KRIZI 63

  SOCIJALANA PSIHOLOGIJA 64

  ENGLESKI JEZIK I 65

  METODOLOGIJA ANDRAGOKIH ISTRAIVANJA 66

  ISTORIJA OBRAZOVANJA ODRASLIH 67

  OPTA ANDRAGOGIJA 68

  OPTA PEDAGOGIJA 69

  OPTA PSIHOLOGIJA 70

  PSIHOLOGIJA LINOSTI 71

 • 4

  PSIHOLOGIJA UENJA 72

  SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA 73

  DRUTVENA ANTROPOLOGIJA 74

  ANDRAGOGIJA RADA 75

  ENGLESKI JEZIK II 76

  STATISTIKA U ANDRAGOGIJI 77

  PSIHOLOGIJA ZRELOG DOBA I STARENJA 78

  ANDRAGOKA DIDAKTIKA 79

  UENJE ODRASLIH 80

  STRUNO OBRAZOVANJE ODRASLIH 81

  SOCIOLOGIJA KULTURE 82

  SOCIOLOGIJA RADA 83

  ORGANIZACIJA OBRAZOVANJA ODRASLIH 84

  RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA 85

  STRUNA PRAKSA 86

  MENADMENT U OBRAZOVANJU 87

  ANDRAGOGIJA SLOBODNOG VREMENA 88

  SOCIJALNA ANDRAGOGIJA 89

 • 1

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Istorijski uvod u psihologiju 1. obavezan PS-IUP 5 2 0

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Upoznavanje sa istorijskim razvojem psiholokih ideja do formiranja psihologije

  kao samostalne nauke.

  Ishod predmeta:

  Student je upoznat sa istorijskim korijenima razvoja psihologije; predmetom,

  zadacima i savremenim odreenjem psihologije, osnovnim zadacima psihologa i

  nainima primjene psiholokih saznanja u praksi.Student e biti osposobljen da

  prepozna,razlikuje i analizira istorijske korijene psihologije.

  Sadraj predmeta:

  Istorijski korijeni razvoja psihologije; Predmet, zadatak i savremeno odreenje

  psihologije; Struktura psihologije kao nauke; Strukturalizam; Funkcionalizam;

  Psihoanaliza; Bihejviorizam; Getalt psihologija; Asocijacionizam;

  Fenomenologija i egzistencijalizam; Humanistika psihologija;Moderna medicina

  i fiziologija; Raunarska metafora; Kognitivizam ; Postmoderna psihologija

  Obaveze studenta: aktivno uee u procesu nastave

  Literatura:

  Radonji, S. (1999). Uvod u psihologiju. Beograd: Zavod za udbenike i nastavna

  sredstva.

  Hothersall, D. (2002). Povjest psihologije. Zagreb. Naklada slap.

  Savi, J (2007). Posmoderna psihologija. U: Kreativnost, izgradnja zajednice i

  razvoj. Banja Luka: Filozofski fakultet.

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, konsultacije, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 2

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Metodologija psiholokih istraivanja 1. obavezan PS-MET 5 2 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Predmet ima za cilj da studente osposobi za razumijevanje i primjenu osnovih

  pojmova i principa naune metodologije i procesa sticanja naunog saznanja.

  Predmet takoe ima zadatak da studente upozna sa svim kljunim koracima

  izvoenja empirijskih istraivanja u psihologiji, od identifikacije i utvrivanja

  karakteristika varijabli, preko odabira uzorka, nacrta i postupaka statistike obrade

  podataka, do pisanja izvjetaja istraivanja. Glavna funkcija predmeta jeste da

  stvori temelj za razumijevanje i kritiko suenje za kasnije sadraje tokom studija

  psihologije i da, na poetku studijskog programa, studente ohrabri i osposobi za

  usvajanje naunog naina razmiljanja.

  Ishod predmeta:

  Student je u stanju da razumije glavne odlike naune metodologije i naunog

  saznanja (nulta hipoteza, dokazivanje nasuprot potvrivanju, statistike greke,

  nauno nasuprot zdravorazumskom shvatanju teorije...). Student razumije osnovne

  faze i karakteristike psiholokih istraivanja, poevi od ispravne identifikacije

  vrsta varijabli i njihovih nivoa mjerenja, preko odabira tipa uzorka i vrste nacrta,

  do uvaavanja etikih implikacija i specifinosti pisanja naunih izvjetaja u

  psihologiji. Studenti bi takoe trebali da budu obueni kako da vre osnovne

  pretrage psiholokih naunih lanaka.

  Sadraj predmeta:

  Izlaganje gradiva slijedi hronoloke faze empirijskih psiholokih istraivanja,

  okvirno obuhvatajui navedene velike teme: upoznavanje sa osnovnim principima

  naune metodologije i metodologije psiholokih istraivanja; odabir teme,

  prikupljanje informacija i vrste istraivanja; objekti istraivanja i odabir uzorka;

  vrste varijabli i relacije meu njima (poseban osvrt na korelaciju); podaci i

  mjerenje; glavne vrste istraivakih nacrta u psihologiji (frekvencijski, varijansni,

  korelaciono-regresioni i kompleksniji tipovi); izvjetaji psiholokih istraivanja

  (obuhvata i pitanja autorskih prava, etike, kao i osnovne aspekte APA standarda).

  Obaveze studenta:

  Prisustvo nastavi i vjebama ili izvravanje dodatnih aktivnosti u svrhu nadoknade

  ovih obaveza u sluaju izostanaka s nastave. Obavezno itanje probranih

  psiholokih naunih lanaka.

  Literatura:

  Todorovi, D. (2008). Metodologija psiholokih istraivanja. Beograd, RS: Centar za primenjenu psihologiju.

  Fajgelj, S. (2016). Metode istraivanja ponaanja (esto izdanje). Beograd, RS: Centar za primenjenu psihologiju.

  Materijal s predavanja i vjebi (prezentacije, odabrani lanci iz naunih asopisa, video material, skripte).

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, vjebe, konsultacije, izrada seminarskog rada odnosno primjera

  nacrta istraivanja

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni /

  Istraivaki rad / Usmeni 30

  Kolokvijum-i 2x30

  Seminar-i /

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 3

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Psihologija opaanja 1. obavezan PS-POP 6 2 1

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Sticanje znanja o bazinim perceptivnim procesima, upoznavanje sa standardnim metodolokim i

  teorijskim pristupima problemu opaanja, razumijevanje filozofske dimenzije problema opaanja i

  razumijevanje bioloke dimenzije perceptivnih procesa.

  Ishod predmeta:

  Od student se oekuje d bude sposobn z rzumijevnje i reprodukciju znnj o osnovnim

  problemim psihologije opaanja, rzumijevnje i primjenu relevntnih metod u okviru

  psihologije opaanja, rzumijevnje relevntnih metod u okviru neopsihofizike i detekcije signl,

  reprodukciju znnj o ntomskim i fiziolokim osnovm ulnih sistem (ko, sttik, ukus,

  miris, sluh, vid), reprodukciju znnj o psiholokim osnovm ulnih sistem (ko, sttik, ukus,

  miris, sluh, vid), rzumijevnje klasinih i savremenih teorij i model koji objnjvju

  percepciju.

  Sadraj predmeta:

  Psihofizika, senzorni procesi i percepcija: osnovni pojmovi iz psihologije opaanja, filozofski

  uvod, istorija gnoseolokih pitanja opaanja, fiziki, neurofizioloki i fenomenoloki domeni

  opaanja, kvalitet senzacije, Milerov zakon specifine energije nerava, indikatori osjetljivosti

  senzacija, donji i diferencijalni prag, klasina psihofizika, Veberov i Fehnerov zakon,

  neopsihofizika, mjerenje konstantne greke u opaanju geometrijskih iluzija: Miler-Lajerova iluzija

  i horizontalno-vertikalna iluzija, prostornog praga na koi psihofizikom metodom granica,

  diferencijalnog praga osjetljivosti teine metodom konstantnih drai, greke u lokalizaciji na koi,

  klasifikacija ula, zajednika svojstva senzornih sistema, teorija detekcija signala, teorija

  informacije, opte karakteristike kone osjetljivosti, bol, termopercepcija, dodir, kinestezija,

  osjetljivost na statiku i dinamiku, ulo ukusa, ulo mirisa, zvuk, graa ula sluha, nervni putevi i

  centri slune osjetljivosti, teorije slune osjetljivosti, psihofizika ispitivanja atributa slune

  senzacije, graa organa ula vida, svjetlost, optiki nerv, optiki trakt, subkortikalni relejni centri,

  talamus, mrenjaa, neurofizioloke osnove opaanja boja, psihofizika opaanja boja, teorije

  opaanja boja, primarni i sekundarni vizuelni korteks, vie vizuelne zone, konstantnosti opaanja

  objekata, vizuelne iluzije, osjeti i opaaji, proksimalni i distalni stimulusi, opaanje vremena,

  percepcija prostora, percepcija kretanja, figura-pozadina, dio-cjelina, perceptivna organizacija,

  percepcija objekata (povrina, forma), perimetrija i stereoskopija, klasine teorije opaanja

  (strukturalizam, funkcionalizam, getalt-teorija i reakcije na getalt-teoriju), savremene teorije

  opaanja (kognitivistiki pristup, konstruktivizam, ekoloki pristup: teorija direktne percepcije).

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  Predrag Ognjenovi (2007). Psihologija opaanja. Beograd: Nauna knjiga.

  Zdravkovi, S. (2008). Percepcija. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka arko Zrenjanin.

  Ognjenovi, P. (2006). Oseaj i mera. Beograd: Mostart.

  Gvozdenovi, V. (2011). Vizuelna panja. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet.

  Kretch, D. i Crutchfield, R. S. (1978). Elementi psihologije. Beograd: Nauna knjiga.

  Pejak, V. (1981). Psihologija saznavanja. Sarajevo: Svjetlost.

  Pinnel, J. P. (2002). Bioloka psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Rathus, S. A. (2000). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Metode izvoenja nastave: Interaktivna predavanja, powerpoint-prezentacije, vjebe, diskusija, rad u

  malim grupama, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi Do 10 Pismeni Do 100

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i Do 80 (40 + 40)

  Seminar-i Do 10 (5 + 5)

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 4

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Statistika u psihologiji 1. obavezan PS-ST1 6 2 3

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Sticanje osnovnih teorijskih znanja i vetina neophodnih za statistiku analizu

  podataka u psihologiji.

  Ishod predmeta:

  Student razumije osnovne pojmove i koncepte deskriptivne statistike i statistike

  zakljuivanja. Student je u stanju da odabere prikladan postupak statistike obrade

  podataka i da ga izvede, kako u papir-olovka, tako i u softverskom modalitetu (uz

  akcent na izvoenje analiza putem statistikog softvera).

  Sadraj predmeta:

  Upoznavanje sa osnovnim postulatima i vanou statistike. Deskriptivna statistika

  (mjere centralne tendencije i mjere varijabilnosti). Normalna raspodjela. Grafiko

  prikazivanje podataka. Osnovni koncepti statistike zakljuivanja. Korelacija.

  Utvrivanje razlika izmeu dvije aritmetike sredine (t-test). Analiza

  kontingencijskih tabela / hi-kvadrat.

  Obaveze studenta: Prisustvo nastavi i vjebama ili izvravanje dodatnih aktivnosti u svrhu nadoknade

  ovih obaveza u sluaju izostanaka s nastave.

  Literatura:

  Petz, B. (2004). Osnovne statistike metode za nematematiare. Zagreb, HR: Jastrebsko Naklada Slap.

  Pallant, J. (2009). SPSS prirunik za preivljavanje (3. izdanje). Beograd, RS: Mikro knjiga.

  Cohen, J. (1992). A Power Primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155-159.

  Materijal s predavanja i vjebi (prezentacije, odabrani lanci iz naunih asopisa, video material, skripte).

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, vjebe, konsultacije, praktini rad u statistikom softveru.

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi 25 Pismeni /

  Istraivaki rad / Usmeni 25

  Kolokvijum-i 2x25

  Seminar-i /

  Drugo /

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 5

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Osnovi anatomije i fiziologije CNS 1. izborni PS-OAF 2 2 0

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Sticanje osnovnih znanja o grai i funkciji nervnog sistema, elektrinim i

  hemijskim procesima koji posreduju u funkcijama nervnog sistema, kao i o nainu

  na koji nervni sistem ostvaruje kontrolu nad ostalim fiziolokim procesima u

  organizmu.

  Ishod predmeta:

  Student e biti upoznt s bzinim neurofiziolokim procesim i biti u

  mogunosti d nlizir i povezuje pojedine delove mozg s konretnim

  funkcijm.

  Sadraj predmeta:

  Mozak i ponaanje neurobioloke osnove psiholokih procesa; Pregled grae

  nervnog sistema; Tipovi elija u nervnom sistemu: nervne i glijske elije.

  Receptorsko-efektorni sistem; Jonska osnova bioelektrinih potencijala

  potencijal mirovanja i akcioni potencijal; Hemijska signalizacija u nervnom

  sistemu sinaptika transmisija, neurotransmiteri i receptori; ulne elije i

  receptorska transdukcija; Centralni i periferni nervni sistem; Razvie i plastinost

  nervnog sistema.

  Obaveze studenta:

  Literatura: Fiziologija nervnog sistema. Mira Pai, Drutvo pishologa Srbije.

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, vjebe, konsultacije

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 6

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Engleski jezik I 1. obavezan PS-EJ1 3 2 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Menadment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim strukturama engleskog jezika, koje e im

  omoguiti dalje napredovanje u oblasti poslovne i profesionalne komunikacije. Posebna

  panja u nastavi poklanja se jezikim vjetinama, ijim se uvjebavanjem usvajaju i

  odreeni gramatiki oblici i pravila neophodna za dalji rad u jeziku.

  Ishod predmeta: S obzirom da je u pitanju osnovni , odnosno poetni kurs, studenti bi po zavretku istog

  trebali biti sposobni za bazino sporazumjevanje na engleskom jeziku. Pozitivan ishod

  podrazumijeva usvajanje osnovnih gramatikih struktura i opteg vokabulara.

  Sadraj predmeta:

  Grammar

  Verb to be; Possessive adjectives, Verb to be (questions, negatives); possessive s

  Present Simple, Opposite adjectives (old young...), Verb phrases with help, make, serve,

  relax, eat out... Present Simple practice, Revision of grammar, There is /are; How many

  / much...? Prepositions of place; some / any; this/ that/ these/ those, Can / cant; could,

  Was / were; was born; verbs translate, check, laugh, Past Simple regular / irregular

  verbs, Time expressions last night, yesterday... Revision of grammar

  Vocabulary

  Hello & goodbye; countries The family; food and drink;In a cafe; prices A letter from

  America Social expressions: Im sorry, Excuse me?...Leisure activities dancing, skiing

  Rooms; household goods Places: cinema, pub... directions! Countries and languages On

  the phone Directory Enquiries Special occasions Thanksgiving, Happy birthday!

  Reading and speaking George Washington and Margaret Thatcher

  Literatura:

  - Liz and John Soars, New headway, Oxford University press, 2000.

  Dodatna

  - Ljubica P. Miri V. Gramatika engleskog jezika sa vebanjima, Beograd:Zavet,

  1996.

  - Popovi LJ., Popovi M., Gramatika engleskog jezika kroz testove, Beograd:

  Zavet, 1996.

  - Michael S., The Good Grammar Book, Cambridge University Press.

  Metode izvoenja nastave:

  Nastava se odvija kroz sistem predavanja i vjebi. Na asovima se obrauje

  gradivo iz udbenika, a nastavnik donosi i dodatne materijale kojima se

  omoguava uvjebavanje i bolje savladavanje predvienog gradiva.

  Redovne zadae i konsultacije, te kontinuiran proces provjeravanja

  usvojenog putem parcijalnih provjera znanja. Nastava iz jezika je uvijek

  interaktivna i u toku jednog predavanja, odnosno vjebi, primjenjuje se

  kombinacija razliitih nastavnih metoda kako bi se postigli optimalni

  rezultati. Studenti e redovno da rade i tzv. case studies, odnosno simulaciju

  stvarnih poslovnih problema i situacija, gdje e kroz diskusiju i grupni rad

  diskutovati o problemu i pokuati pronai rjeenje.

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 7

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Psihologija uenja 1. obavezan PS-PSU 5 2 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Upoznvnje student: 1. s osnovnim, opercionlno definisnim oblicim

  uenj: klsinim uslovljvnjem i instrumentlnim uenjem; 2. s osnovnim

  komponentm memorije: ulnom, opertivnom i dugotrjnom memorijom; 3. s

  procesim pnje i prepoznvnj oblik; 4. s relcijm uenj i memorije.

  Osposobljvnje student: 1. d reprodukuje znnj o procesim i funkcijm

  uenj i pmenj, posebno o memorijskim domenim u kojim se skldite sv

  ljudsk znnj i informcije, 2. d reprodukuje znnj o osnovnim ncrtim koji se

  koriste u istrivnjim uenj i memorije, njihove podvrste i nine obrde

  podtk koje oni podrzumevju; 3. d rzume i/ili pretpostvi veze koje postoje

  izmeu funkcije opnj i sklditenj informcij koje su primljene s ul; 4. d

  rzume integrtivnu i dptivnu ulogu uenj i trjnj nuenog u memoriji.

  Ishod predmeta:

  Od student se oekuje d n krju kurs bude sposobn d: reprodukuje znnj o

  osnovnim oblicim uenj i osnovnim strukturm memorije; reprodukuje znnj

  o osnovnim ncrtim koji se koriste u istrivnjim uenj i memorije; uoi i

  rzume integrtivni i dptivni znj uenj i pmenj; u potpunosti rzume

  posebne funkcije koje rzliiti memorijski domeni imju u svkodnevnom ivotu

  ljudi; uoi i rzume ulogu i znj memorije i uenj z svkodnevni ivot ljudi,

  ko i d dovede ov sznnj u ve zu sa profesionlnim rdom psiholog.

  Sadraj predmeta:

  I Uenje i memorij Istorijski kontekst prouvnj uenj i memorije;

  Definicije i relcije uenj, memorije i pmenj. II Klsino uslovljvnje. III

  Instrumentlno uenje i potkrepljivnje. IV Ostli oblici uenj. V Rni procesi

  obrde i uvnj informcij Struktur memorije (Model Atkinson i ifrin i

  Teorij nivo obrde); uln memorij; Prepoznvnje oblik i pnj. VI

  Opertivn memorij Trjnje i kpcitet opertivne memorije; Mnipulisnje

  informcijm u opertivnoj memoriji; Sttus opertivne memorije i Bedlijev

  model rdne memorije. VII Dugotrjn memorij Orgnizcij pojmov u

  dugotrjnoj memoriji; Propozicije; eme: znnj o kontekstu; Vizuelne

  informcije; Epizodik memorij.

  Literatura:

  Vui,L. (1989), Pedagoka psihologija, Savez drutava psihologa Srbije, beograd

  Radonji, S. (1985), Psihologija uenja (knjiga prva), Zavod za udbenike i

  nastavna sredstva, Beograd

  Radonji, S. Psihologija uenja (drugi dio), Zavod za udbenike i nastavna

  sredstva, Beograd

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, vjebe - praktina nastava: primena i uvebavanje principa

  aktivnog uenja te pisanje izvjetaja o istom, konsultacije

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 8

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Kognitivna psihologija 1. obavezan PS-KOG 6 2 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Upoznvnje student:s rzliitim spektim simbolikih i integrtivnih proces, s

  viim kognitivnim procesim ko to su: zkljuivnje i suenje koji poivju n

  simbolikim procesim, s ekspertskim i kretivnim miljenjem, s procesim revnj

  problem i miljenj,s osnovim vetke inteligencije. Osposobljvnje student:d

  reprodukuje znnj o osnovnim psihikim procesim i funkcijm, posebno o simbolikim

  i integrtivnim procesim;d reprodukuje znnj o osnovnim ncrtim koji se koriste u i

  d rzume i/ili pretpostvi veze koje postoje izmeu osnovnih psihikih proces i funkcij,

  s jedne i viih, odsnosno kognitivnih proces i funkcij, s druge strne;d rzume i/ili

  pretpostvi veze koje postoje izmeu viih psihikih proces i funkcij, s jedne strne i

  fenomen s kojim se psiholog susree u profesionlnoj prksi, ko to su psihiki

  poremeji (miljenj, suenj).

  Ishod predmeta:

  Od student se oekuje d n krju kurs bude sposobn d: reprodukuje znnj o

  osnovnim psihikim procesim i funkcijm; reprodukuje znnj o osnovnim ncrtim

  koji se koriste u istrivnjim osnovnih simbolikih proces, njihove podvrste i

  sttistike postupke koje oni podrzumevju; uoi i rzume integrtivni znj

  simbolikih proces u ukupnom sistemu psihikih proces i funkcij; uoi i rzume ulogu

  i znj simbolikih proces z svkodnevni ivot ljudi i dovede ov sznnj u vezu s

  profesionlnim rdom psiholog.

  Sadraj predmeta:

  I Obrd jezik Osnovni pojmovi i metode psiholingvistike; Percepcij govor;

  Obrd pojedinnih fonem; Obrd izolovnih rei; Obrd morfologije; Obrd

  reenice; Prgmtik i jezik komunikcij. II Procesi suenj, zkljuivnj i

  donoenj odluk Osnovne krkteristike i inioci suenj, zkljuivnj i

  donoenj odluk ko dptivnih funkcij ovek. III Revnje problem,

  ekspertsko miljenje i kretivnost Rzliiti pristupi u istrivnju proces

  revnj problem; Vrste problem; Fze revnj problem; Strtegije

  revnj problem; Ekspertsko miljenje; Kretivno miljenje. IV Vetk

  inteligencij Osnovni pojmovi vetke inteligencije; Vetk inteligencij

  nsuprot Runrskoj psihologiji; Pristupi u modelovnju inteligentnih runrskih

  sistem; Znj runrski inteligentnih model u psihologiji.

  Literatura:

  Kosti A. (2006), Kognitivna psihologija. Zavod za udbenike i nastavna sredstva,

  Beograd

  Robert J.Sternberg, 2004), Kognitivna psihologija, Jastrebarsko, naklada Slap

  Milosavljevi M.,(2015), Vetaka inteligencija, Beograd, Univerzitet

  Singidunum

  Bedli, A.(2005). Ljudsko pamenje, Beograd, Zavod za udbenike i nastavna

  sredstva

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, vjebe - sprovoenje jednostvnih eksperiment, izvjetaji sa

  vjebi, konsultacije

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 9

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS Fond asova (P+V)

  Sociologija 1. obavezan PS-USO 6 2 3

  Vrsta i nivo

  studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

  Studijski

  program(i): Psihologija

  Cilj predmeta:

  Upoznavanje sa drutveno-humanistikim sadrajima i odrednicama savremenog

  drutva u cilju razumevanja osnovnih i globalnih drutvenih porocesa. Pored optih,

  fundamentalnih znanja, poseban akcenat je na prenoenju i razvoju praktinih vetina

  i znanja, kao to je ovladavanje elementarnim metodolokim znanjima za

  prikupljanje relevantnih drutvenih injenica.

  Ishod predmeta:

  Fundamentala drutveno-humanistika znanja o savremenom drutvu i poetna

  obuenost za sociometrijska i anketna istraivanja javnog mnjenja metodom upitnika

  intervjua.

  Sadraj

  predmeta:

  Teorijska predavanja

  Program kursa realuzuje se kroz petnaest(15) blokova predavanja u petnaest (15) radnih nedelja u

  jednom semestru, od kojih su prva i poslednja nedelja predviene za poetnu i zavrnu prezentaciju

  cilja i rezultata kursa.

  Predmet sociologije

  Metodologija sociolokih istraivanja

  Socioloke kole, pravci i teorije.

  Drutvo i pojedinac - Socioloko odreenje linosti. Vaspitanje. Obrazovanje, uenje na daljinu.

  Drutvene potrebe, slobodno vreme. Savremeni oblici otuenja. Drutvene vrednosti.

  Drutvene grupe - Obeleja, karakteristike, funkcije i klasifikacija. Savremene tendencije i oblici

  porodice i braka. Seksualnost i lini ivot. ene, drutvo i enski pokreti. Sajber grupe i virtuelne

  zajednice.

  Socijalna stratifikacija Oblici, kriterijumi, tipovi, savremeni izrazi. Drutvena mobilnost - faktori.

  Socijalna kontrola.

  Socijalne zajednice

  Drava

  Politika struktura drutva - Politike partije, struktura funkcije, klasifikacija, drutvena desnica i

  levica, alternativni pokreti. Nevladine organizacije. Birokratija.Tehnokratija. Korupcija.

  Masovni mediji i popularna kultura

  Religija

  Savremena tipologija globalnih drutava Klasina tipologija, drutveno-ekonomske formacije.

  Savremene tipologije. Predindustrijsko drutvo, industrijsko drutvo, postindustrijsko drutvo,

  revolucija informacionih tehnologija, umreeno drutvo.

  Globalizacija - Socioloki aspekti planetarnih promena. Redefinisanje shvatanja suvereniteta. Sistem

  Ujedinjenih nacija. Kosmopolitska nacija. Drutvene vrednosti - pogled u budunost.

  Praktina nastava:

  - Obuka za istraivanje javnog mnjenja primenom upitnika i izrada grupnih i pojedinanih projektnih zadataka primenom sociolokih metoda.

  - Obuka za sociometrijska istraivanja.

  Literatura: Pantelic-Vujanic S.: Savremena Sociologija, elektronsko izdanje, PIM Univerzitet,

  Banja Luka, 2010.

  Metode izvoenja

  nastave:

  Kombinovanje ex-catedra i interaktivne nastave, diskusione grupe, seminari,

  kontrolni testovi.

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

 • 10

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Motivacija i emocije 1. obavezan PS-MOE 5 4 0

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima u oblasti psihologije motivacije i emocija, glavnim

  teorijskim shvatanjima i pristupima u istraivanju u oblasti psihologije motivacije i emocija,

  savremenim saznanjima o fenomenolokim i funkcionalnim aspektima pojedinih motivacionih i

  emocionalnih procesa.

  Osposobljavanje studenata da koriste osnovnu naunu terminologiju u oblasti psihologije

  motivacije i emocija, razumiju prirodu motivacije i emocija i njihov znaaj za funkcionisanje

  pojedinca, kritiki diskutuju probleme i nalaze emprijskih istraivanja u oblasti motivacije i

  emocija.

  Ishod predmeta:

  Od studenta se oekuje da bude sposoban da pokae poznavanje i razumijevanje osnovnih pojmova

  u oblasti psihologije motivacije i emocija, pokae poznavanje i razumijevanje razliitosti teorijskih

  pristupa motivaciji i emocijama, analizira primjere emprijskih istraivanja u oblasti motivacije i

  emocija, u pisanoj obradi odreenog problema u oblasti psihologije motivacije i emocija kritiki

  koristi vie izvora informacija.

  Sadraj predmeta:

  Osnovni motivacioni pojmovi: motiv, podsticaj, potreba, instinkt, nagon. Motivacija u istorijskoj

  perspektivi. Teorije motivacije (instinktivistike, teorije nagona, hedonistike, kognitivne teorije).

  Fizioloka osnova motivacije. Razvoj motiva, klasifikacije i upoznavanje pojedinih motiva;

  Motivacija i linost. Pristupi u istraivanju i mjerenju motivacije. Emocije: pojmovno odreenje,

  opis emocija i dimenzije emocionalnog doivljaja, neurofizioloke osnove emocija, tjelesne

  promjene za vrijeme emocija, izraavanje emocija. Emocije i kultura. Teorije emocija (fizioloke

  teorije, aktivaciona teorija, kognitivne teorije, bihejvioristiko shvatanje emocija). Razvoj emocija;

  klasifikacije emocija i upoznavanje pojedinih emocija.

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  Obavezna literatura:

  1. Ognjenovi, P. i korc, B. (2005). Nae namere i oseanja: Uvod u psihologiju motivacije i

  emocija. Zemun: Gutenbergova galaksija.

  2. Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap. (Poglavlja: 1

  do 15).

  3. Beck, R. C. (2003) Motivacija: Teorije i naela. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  4. Oatley, K. i Jenkins, J. M. (2003). Razumijevanje emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  (Poglavlja: 4, 5, i 9).

  Dodatna literatura:

  1. Buck, R. (1988). Human motivation and emotion. Wiley: Chichester.

  3. Franken, R. E. (1994). Human motivation. Brooks/Cole Publishing Company: Pacific Grove.

  5. Plutchik, R. (1994). The psychology and biology of emotion. London: Harper Collins Publishers.

  6. Weiner, B. (1992). Human motivation: metaphors, theories and research. London: Sage.

  7. Beck, M. (2000). Motivacija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  8. Savi, J. (1994). Intrinsika motivacija. Beograd: Rad.

  9. Brewer, M. B. i Hewstone, M. (2004). Emotion and motivation. Oxford: Blackwell Publishing.

  (str. 21-75).

  10. Ekman, P. i Davidson, R. J. (1994). The Nature of Emotion: Fundamental Questions. New

  York: Oxford University Press. (str. 73-112).

  11. Franken, R. (2001). Human motivation (5th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. (str. 14-130).

  12. Yun Dai, D. i Sternberg, R. J. (2004). Motivation, Emotion and Cognition. New York:

  Lawrence Erlbaum Associates. (str. 27-55).

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, seminarski rad, konsultacije

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi Do 10 Pismeni Do 100

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i Do 80 (40 + 40)

  Seminar-i Do 10 (5 + 5)

  Drugo

 • 11

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Engleski jezik II 2. obavezan PS-EJ2 3 2 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Cilj predavanja i vjebi iz Engleskog jezika II jeste da se studentima pomogne u usvajanju

  i koritenju poslovnog vokabulara koji su zapoeli prethodne godine, s ciljem pripreme

  sudenata za poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku kao i koritenje strane literature

  u njihovom daljem radu.

  Ishod predmeta:

  Ponavljanje i obrada razliitih vidova poslovne i profesionalne komunikacije. Kroz

  razlliite CASE STUDY sluajeve studenti se osposobljavaju za: poslovno upoznavanje,

  telefoniranje, ostavljanje poruka, pisanje raznih oblika poslovnih pisama, zakazivanje i

  organizacija sastanaka, rezervisanje hotelske sobe, naruivanje i primanje narudbi,

  prihvatanje i odbijanje poziva, doek klijenata i stranih gostiju, savremeni poslovni

  trendovi, zabava i snalaenje na poslovnom putu itd.

  Sadraj predmeta:

  Grammar

  Tenses present, past, future- revision; WH-questions; a / an with jobs Present tenses

  Present Simple nad Present Continuous Present Simple adverbs and expressions of

  frequency; have/have got Past tenses Past Simple nad Past Continuous Quantity: much/

  many; some/ any; a few, a little, a lot of Verb patterns 1 want/hope to; enjoy/like doing;

  looking forward to doing...

  Vocabulary

  Countries/ nationalities; Job titles; introducing yourself Collocations, daily life

  In a cafe; prices, days, months, dates; leisure activities Complain about holiday problems,

  write telephone message Social expressions: Im sorry, Excuse me?... food and menu

  terms entertaining, ordering a meal Survey of problems at work adjectives describing

  problems Revision of vocabulary

  Grammar

  Future intentions going to and will Comparative and superlative adjectives

  Relative clauses who/which/that/where Synonyms and antonyms lovely, bored,

  beautiful, interested... Present perfect and Past Simple Tense revision

  Vocabulary

  Rooms; household goods; making bookings and checking arrangements Places: cinema,

  pub... directions! Travel information; Countries and languages; talking about towns

  Money make money, inherit... Special occasions Thanksgiving, Happy birthday!,

  buying and selling Interviewing for a job

  Literatura:

  - Silaki N., urovi T., Engleski za ekonomiste, Beograd: Centar za izdavaku

  delatnost Ekonomskog fakultetau Beogradu, 2009.

  - Liz and John Soars, New headway, Oxford University press, 2000.

  Metode izvoenja nastave:

  Nastava se odvija kroz sistem predavanja i vjebi. Na asovima se obrauje

  gradivo iz udbenika, a nastavnik donosi i dodatne materijale kojima se omoguava

  uvjebavanje i bolje savladavanje predvienog gradiva. Redovne zadae i

  konsultacije, te kontinuiran proces provjeravanja usvojenog putem parcijalnih

  provjera znanja.

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 12

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Uvod u filozofiju IP 1. izborni PS-UFI 2 2 0

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Upuivanje u osobeni smisao filozofske kulture, u njene osnovne dimenzije i

  probleme, posebno u probleme filozofske antropologije.

  Ishod predmeta: Razumjevanje smisla filozofske kulture, njenih osnovnih dimenzije i probleme.

  Sadraj predmeta:

  Uvoenje u filozofiju preko ideje umnosti, njenog odnosa prema zapletima kritike

  refksije i samorefleksije, i njen znaaj za razumevanje problema obrazovanja. U

  tom kontekstu razmatranje odnosa obrazovanja prema: dijalektici upitnosti;

  razlikovanju teorijskog i praktinog ivota; tradiciji, institucijama, prosveenosti i

  (racionalnom) autoritetu; odnosima znanja i moi; naunom znanju i imperativima

  modernog tehnolokog razvoja: nasleu humanistike i kritike kulture.

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  Kozomara M., etiri predavanja o umu Kratak kurs uvoenja u filozofiju,

  Beograd, 2006

  Cassirer E., Ogled o ovjeku, Zagreb, 1978. (studenti psihologije samo str.13-86)

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, konsultacije, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 13

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Informatika IP 1. izborni PS-INF 2 2 0

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Grafiki inenjering i dizajn

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti raunarskih tehnologija i programiranja

  Ishod predmeta: Osnovna znanja i vetine neophodne za primenu raunarskih tehnologija u daljem

  obrazovanju i reavanju inenjerskih zadataka.

  Sadraj predmeta:

  Informacija, podatak, obrada i nain predstavljanja podataka, algoritam.

  Osnovna arhitektura i logika funkcionisanja raunarskog sistema.

  Operativni sistemi i tehnike upotrebe.

  Uvod u raunarske mree i tehnike korienja raunarskih mrea.

  Pojam programskog sistema i oblasti primjene raunara.

  INTERNET servisi i tehnike upotrebe.

  Tehnike korienja uslunih programa za oblikovanje teksta, tabelarno i grafiko

  prezentovanje podataka.

  Algoritamski prikaz postupka obrade podataka pri rjeavanju inenjerskih

  problema.

  Tehnike programiranja putem jednog, vizuelno orijentisanog jezika tree

  generacije.

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  1. Milosavljevi M, Veinovi M, Grubor G: Informatika, Univerzitet

  Singidunum, Beograd, 2009.

  2. Tepi M, Radivojevi M: Informacione tehnologije, Banjaluka koled i

  Besjeda, Banja Luka, 2012.

  3. Razni prirunici za izabrani programski jezik i uslune programe

  Metode izvoenja nastave: Predavanja; raunarske vebe; konsultacije; samostalna izrada obaveznih

  zadataka.

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 14

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Uvod u etiku IP 1. izborni PS-UET 2 2 0

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Upoznati studenta sa fenomenom morala i odredjenjem moralnog kriterijuma i

  njegove specifinosti, razlike od drugih, van-moralnih kriterijuma, socijalni status

  morala, pitanje moralnog relativizma, odnosa morala i religije. Upoznati studenta

  sa osnovnim stavkama iz metaetike, kao teorije znaenja i opravdavanja moralnih

  termina i iskaza.

  Ishod predmeta: Student treba da se upozna osnovnim pitanjima etike, glavnim etikim teorijama,

  da dobije uvodnu informaciju o metaetici i o primenjenoj etici.

  Sadraj predmeta:

  Priroda etikog miljenja i zakljuivanja. Moral i etika. Odredjenje morala; Moral

  kao vrednosni kriterijum i kao socijalna injenica. Razgranienje morala od drugih

  vrednosnih sfera

  Razgranienje morala od drugih vrednosnih sfera (prava, religije, politike,

  ekonomije, nauke). Podela etikih teorija i njihovo preliminarno ispitivanje.

  Metaetika. Metaetika teorija znaenja vrednosnih termina i iskaza. Metaetika

  teorija opravdavanja vrednosnih termina i iskaza. Poeci filozofije morala. Poeci

  filozofije morala; distinkcija fizis/nomos; Sokrat i sofisti. Konvencionalizam.

  Kulturni i etiki relativizam. Odnos religije i morala. Psiholoki i etiki egoizam.

  Klasini Utilitarizam Bentam i Mil. Savremeni utilitarizam. Deontoloka etika.

  Etika prima facie dunosti, etika vrlina. Primenjena etika, normativni principi,

  priroda moralne argumentacije.

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  Peter Singer, Uvod u etiku, etvrti dio (str. 235-393) i poglavlja 10, 37, 39, 42 i 46.

  T. Nejgel, O emu je zapravo re. Vrlo kratak uvod u filozofiju, 6-8

  J. Babi, "Metaetika"

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, konsultacije, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 15

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Organizaciono ponaanje 1. obavezan PS-ORP 6 2 3

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Upoznavanje psiholoke dinamike radnog ponaanja i saradnje ljudi u

  organizacijama sa posebnim akcentom na upravljaki deo strukture /menadment/

  Ishod predmeta:

  Student e biti osposobljen za profesionalno analiziranje ponaanja zaposlenih u

  organizacijama /individualni nivo/, kao i za analizu strukture i dinamike

  organizacije kao specifinog socijalnopsiholokog fenomena. Ova znanja su

  osnova za razvijanje razliitih vetina rukovoenja i izgraivanja funkcionalnih

  oblika organizacionog ponaanja.

  Sadraj predmeta:

  Teorijska nastava

  Problemi, predmet prouavanja i oblast discipline Organizaciono ponaanje.

  Mainske i psiholoke teorije organizacije: pristupi: naune organizacija rada,

  ljudskih odnosa i ljudskih resursa. Sadraji socijalne razmene pojedinca i

  organizacije. Motivacioni modeli organizacionog ponaanja u razliitim teorijskim

  pristupima. Subjektivna pozadina organizacionog ponaanja: organizacijski

  relevantne osobine i dimenzije linosti, opaanje i atribucija. Socijalna motivacija i

  neformalno organizovanje. Dinamika organizacijskih uloga : funkcionalno

  usklaivanje uloga kroz slobodnu socijalnu interakciju, prevazilaenje konflikata,

  preoptereenja i neodreenosti uloga. Sistemi uloga. Izgradnja grupne strukture

  organizacije. Intragrupna i intergrupna dinamika organizacijskih grupa. Likertov

  model preklapajuih i povezujuih grupa. Komplementarnost sistema uloga i

  sistema grupa u organizaciji. Konflikti i upravljanje konfliktima. Organizacijska

  funkcionalizacija neformalnih komunikacija neformalnih uloga i neformalnih

  grupa. Psihologija menadmenta-osnovni pojmovi; Organizaciona klima i kultura;

  Praktina nastava

  Izrada sociometrijske strukture radnih grupa; Izrada organigrama za pojedina

  preduzea; Analiza motivacije zaposlenih na osnovu pojedinih teorijskih modela.

  Upoznavanje i primena psiholokih instrumenata u menadmentu

  Literatura:

  Franceko, M. i B. Mirkovi (2008). Organizaciono ponaanje: mo poznavanja

  organizacionog ponaalja. PIM. Banja Luka.

  Branislav uki (2005): ORGANIZACIONO PONAANJE U ULOGAMA I

  GRUPAMA, Icim plus, Kruevac.

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, vebe, konsultacije, seminarski radovi, studije sluaja,

  monoloka i dijaloka metoda, samostalni i grupni rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 16

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Psihometrija I 2. obavezan PS-PS1 6 2 3

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Razumijevanje osnovnih pojmova i teorija psiholokog mjerenja, upoznavanje sa

  glavnim vrstama psiholokih mjernih instrumenata, njihovim psihometrijskim

  karakteristikama i fazama u konstrukciji.

  Ishod predmeta:

  Student je upoznat sa glavnim teorijama mjerenja u psihologiji. Moe d rzlikuje

  psiholoke mjerne instrumente i njihove glavne metrijske karakteristike. Student

  razumije osnovne faze u konstrukciji psiholokih mjernih instrumenata, proao/la

  je osnovu obuku iz konstrukcije probnih psiholokih upitnika (uz akcent na

  upitnike sainjene od Likertovih ajtema) i nauio/la je kako da kreira bazu za unos

  podataka.

  Sadraj predmeta:

  Odreenje psihometrije, istorijat mjerenja u psihologiji, teorije mjerenja i

  mogunost mjerenja psiholokih fenomena, priroda i porijeklo individualnih

  razlika. Psihometrijske karakteristike varijabli i vrste testova. Dijelovi testa,

  formati odgovora, skale i skaliranje u psihologiji. Karakteristike testa (uvodni

  osvrt). Faze u konstrukcija psiholokog mjernog instrumenta. Praktine aktivnosti

  kreiranja psiholokih upitnika, kreiranje matrice za unos podataka, prikupljanje i

  unos podataka. Prikazi i diskusije o ilustrativnim psiholokim mjernim

  instrumentima.

  Obaveze studenta:

  Prisustvo nastavi i vjebama ili izvravanje dodatnih aktivnosti u svrhu nadoknade

  ovih obaveza u sluaju izostanaka s nastave. Uee u grupnom projektu

  konstrukcije nekoliko probnih psiholokih upitnika, uz kreiranje matrice,

  prikupljanje i unos podataka. Samostalni prikaz nekog psiholokog mjernog

  instrumenta ili druge relevantne psihometrijske teme.

  Literatura:

  Fajgelj, S. (2009). Psihometrija metodi i teorija psiholokog merenja (tree izdanje). Beograd, RS: Centar za primenjenu psihologiju.

  Bukvi, A. (2007). Naela izrade psiholokih testova (etvrto izdanje). Beograd, RS: Zavod za udbenike.

  Materijal s predavanja i vjebi (prezentacije, odabrani lanci iz naunih asopisa, video material, skripte).

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, vjebe, konsultacije, konstrukcija psiholokih upitnika,

  kreiranje matrice podataka, prikupljanje i unos podataka.

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 40 Pismeni /

  Istraivaki rad / Usmeni /

  Kolokvijum-i 2x30

  Seminar-i /

  Drugo /

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 17

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Humana genetika 2. izborni PS-HGE 3 2 0

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Sticanje znanja o mehanizmima nasleivanja, organizaciji i funkciji gena.

  Razumevannje uloge gena u oblikovanju ponaanja ljudi. Razumevanju odnosa

  izmeu bioloke i kulturne evolucije.

  Ishod predmeta: Student e biti upoznat sa nainima nasleivanja i najeim oboljenjima sa

  kojima e se u svojoj praksi sretati.

  Sadraj predmeta:

  1. Osnovni principi nasleivanja. 2. Poligensko nasleivanje. 3. Ponaanje gena u

  populacijama. 4. Organizacija genetikog materijala. 5. Uloga gena u ponaanju

  (uroeno-steeno, metode identifikacije gena znaajnih za ponaanje, genetiki

  uzroci variranja kognitivnih sposobnosti, genetika osnova poremeaja kognitivnih

  sposobnosti i psihijatrijskih poremeaja). 6. Geni u evoluciji (genetike razlike

  izmeu oveka i primata, genetike razlike izmeu savremenih ljudi, evolucija

  specifinih osobina ljudi, sociobiologija i evoluciona psihologija). U okviru ovog

  predmeta nije predviena praktina nastava.

  Obaveze studenta:

  Literatura: Tuci N., Mati G. 2005. O genima i ljudima. Centar za primenjenu psihologiju,

  Beograd.

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, konsultacije, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 18

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Psihologija pamenja i miljenja 2. obavezan PS-PPM 6 4 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa saznanjima iz oblasti psihologije

  pamenja, miljenja i rezonovanja, kao i sa osnovnim metodama istraivanja i

  eksperimentalnim obrascima u pomenutim oblastima.

  Ishod predmeta:

  Studenti e biti upoznati sa vrstama memorije, radnom memorijom i ulogom

  njenih komponenata u saznajnim procesima, faktorima i procesima pamenja i

  zaboravljanja, ulogom zaboravljanja, odnosom pamenja i drugih psihikih

  procesa i stanja, poremeajima pamenja, individualnim razlikama u procesima

  pamenja i drugim saznajnim procesima, miljenjem (deduktivno rezonovanje,

  induktivno zakljuivanje, metode), primjenom principa psihologije pamenja i

  miljenja.

  Sadraj predmeta:

  Vrste memorije. Radna memorija. Panja i pamenje. Faktori pamenja.

  Organizacije materijala i pamenje. Procesi, faktori i uloga zaboravljanja. Teorije

  zaboravljanja. Metode ispitivanja pamenja i zaboravljanja. Autobiografsko

  pamenje i sjeanje. Lana seanja. Problem pouzdanosti sjeanja oivljenih u

  procesu psihoterapije. Uloga nekognitivnih faktora u procesima pamenja i

  reprodukcije. Pamenje, emocije i kognicija. Poremeaji pamenja i normalno

  pamenje. Deduktivno rezonovanje. Induktivno zakljuivanje. Rjeavanje

  problema. Ekspertsko miljenje. Kreativno miljenje. Metode za ispitivanje

  miljenja.

  Literatura:

  Obavezna literatura:

  1. Hrnjica, S. (2005). Opta psihologija sa psihologijom linosti. Beograd: Nauna KMD.

  2. Kosti, A. (2010). Kognitivna psihologija. Beograd: Zavod za udbenike.

  3. Radonji, S. (1992). Opta psihologija II. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Drutva

  psihologa Srbije.

  4. Stojakovi, P. (2002). Pedagoka psihologija I. Banja Luka: Filozofski fakultet

  Dodatna literatura:

  1. Bedli, A. (2004). Ljudsko pamenje: teorija i praksa. Beograd: Zavod za udbenike i nastavna

  sredstva.

  2. Hyman, I. E., & Loftus, E. F. (1998). Errors in autobiographical memory. Clinical psychology

  review, 18(8), 933-947.

  3. Hyman, I. E., & James Billings Jr, F. (1998). Individual differences and the creation of false

  childhood memories. Memory, 6(1), 1-20.

  4. Loftus, E. F., & Bernstein, D. M. (2005). Rich false memories: The royal road to success. (Ed.

  Hili, A. ). Experimental cognitive psychology and its applications, American Psychological

  Association Press, 101-113.

  5. Radonji, S. (1999). Psihologija uenja. Beograd: Zavod za udbenike i nastavna sredstva.

  6. Radonji, S. (1998). Opta psihologija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Drutva

  psihologa Srbije.

  7. Zarevski, P. (1994). Psihologija pamenja i miljenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Metode izvoenja nastave: Interaktivna predavanja, powerpoint-prezentacije, vjebe, diskusija, rad u

  malim grupama, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi Do 10 Pismeni Do 100

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i do 80 (40+40)

  Seminar-i Do 10 (5 + 5)

  Drugo

 • 19

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Uvod u razvojnu psihologiju 2. obavezan PS-URP 6 2 3

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Stei osnovna znanja o razvojnoj psihologiji kao naunoj disciplini i specifinim metodolokim

  aspektima istraivanja razvojnih promena. Konkretnije, sticanje osnovnih saznanja o osnovnim

  pojmovima i kljunim pitanjima razvojne psihologije, faktorima, zakonitostima i mehanizmima

  psihikog razvoja, metodama prouavanja razvoja psihikih funkcija, teorijama psihikog razvoja,

  razumijevanje razliitih aspekata cjeloivotnog psiholokog razvoja ovjeka, upoznati se sa

  specifinostima fizikog, emocionalnog, socijalnog i kognitivnog razvoja u razliitim razvojnim

  periodima ljudskog ivota, biolokim i sredinskim osnovama razvoja ovjeka.

  Ishod predmeta:

  Sticanje osnovnih saznanja o iniocima, zakonitostima i mehanizmima psihikog razvoja. Sticanje

  osnovnih saznanja o razvoju pojedinih psihikih funkcija i o metodama njihovog prouavanja.

  Sticanje osnovnih saznanja o teorijama psihikog razvoja. Upoznavanje sa osnovnim psiholokim

  karakteristikama pojedinih razvojnih perioda. Sticanje osnovnih vjetina u prepoznavanju i

  procjenjivanju odreenih aspekata razvoja (socijalnog, emocionalnog i kognitivnog). Razvijanje

  osjetljivosti za razlike u pogledu miljenja, oseanja i doivljavanja i ponaanja pripadnika

  razliitih uzrasnih grupa i formiranje vjetina sporazumijevanja sa pripadnicima razliitih uzrasnih,

  kulturnih i socijalnih grupa kao i sa pojedincima koji u razvoju odstupaju od modalnih vrijednosti.

  Sadraj predmeta:

  Odreenje i ciljevi razvojne psihologije, osnovni pojmovi u razvojnoj psihologiji, osnovna pitanja

  razvojne psihologije, metode i nacrti istraivanja u razvojnoj psihologiji, razumijevanje razvojnih

  faza ovjekovog ivota: Odreenje i ciljevi razvojne psihologije; Pojam psihikog razvoja;

  Osnovna pitanja Razvojne psihologije (nasljee i sredina, kontinuitet i diskontinuitet); Laika i

  nauna shvatanja o psihikom razvoju; Istorijski pogledi na djetinjstvo i poeci naunog shvatanja

  razvojne psihologije; Koncept razvoja, razvojni procesi, razvojne norme (definicija, vrste,

  porijeklo, korienje normi) i razvojna razdoblja tokom ivota (periodizacija razvoja); Metode i

  nacrti istraivanja razvojno-psiholokih fenomena; Osnovne teorije u razvojnoj psihologiji

  (psihoanalitike teorije: Frojdova teorija psihoseksualnog razvoja i Eriksonova teorija

  psihosocijalnog razvoja, teorije o uticaju okoline i uenja: biheveioristike teorije i Bandurina

  socijalno-kognitivna teorija uenja, Pijaeova teorija kognitivnog razvoja, Socio-kulturna teorija

  razvoja Vigotskog i ekoloke teorije); Neurofizioloki razvoj; Prenatalni razvoj i novoroene

  (fizike karakteristike i aktivnost, refleksi, osjetne sposobnosti, pamenje i uenje); Razvojni rizici;

  Rani razvoj i njegovi razvojni efekti (senzorno-perceptivni razvoj u dojenakoj dobi i ranom

  razvoju, fiziki i motoriki razvoj tokom prve dvije godine ivota, emocionalni, kognitivni i

  socijalni razvoj); Rano djetinjstvo: emocionalni razvoj i izraavanje emocija u ranom djetinjstvu,

  temperament i razvoj, kognitivni i socijalni razvoj; Adolescencija i razvoj u periodu adolescencije

  (pubertetske promjene, emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj); Razvoj socijalnih odnosa i uticaj

  kole i kolovanja na razvoj; Zrelo doba i starenje.

  Literatura:

  1. Jerkovi, I. i Zotovi, M. (2005): Uvod u razvojnu psihologiju. Beograd: Centar za

  primenjenu psihologiju. Drutvo psihologa Srbije.

  2. Smiljani, V. (1999): Razvojna psihologija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

  Drutvo psihologa Srbije.

  3. iropaa, Lj. i Mioinovi, Lj. (2007). Razvojna psihologija. Beograd: igoja tampa.

  4. Brkovi, A. (2011). Razvojna psihologija. aak: Svetlost.

  5. Furlan, I. (1991). ovjekov psihiki razvoj. Zagreb: kolska knjiga.

  Metode izvoenja nastave: Interaktivna predavanja, powerpoint-prezentacije, vjebe, diskusija, rad u

  malim grupama i seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi Do 10 Pismeni do 100

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i Do 80 (40 + 40)

  Seminar-i Do 10 (5 + 5)

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 20

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Uvod u psihologiju linosti 2. obavezan PS-UPL 3 2 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Usvajanje fundamentalnih znanja iz psihologije linosti u svetlu osnovnih pojmova

  filozofije kao osnove za razumevanje najvanijih rasprava i pristupa u ovoj oblasti.

  Ishod predmeta: Student je upoznat sa problemima u saznavanju i prouavanju linosti.

  Sadraj predmeta:

  Osnovni meta problemi u saznavanju linosti (ontoloki, epistemoloki,

  metodoloki i praktiki); Osnovni problemi u prouavanju linosti (problemi

  postojanja, lociranja, saznavanja i opisivanja linosti, problem obrazlaganja

  ljudske delatnosti, problemi agensnosti, potencijalizma i normalnosti).

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  D. Stojnov (2005): Od psihologije linosti ka psihologiji osoba. Beograd: Institut

  za pedagoka istraivanja.

  B. Popovi (2002): Bukvar psihologije linosti (str. 9-59; 181-205). Beograd:

  DPS.

  V. Ber (2001): Uvod u socjalni konstrukcionizam (str. 81-97; 117-134 i 155-233).

  Beograd: Zepter Book World.

  D. Stojnov (2003): Psihologija linih konstrukata: uvod u teoriju i terapiju (3-26,

  51-128). Beograd: Zepter Book World.

  K. Gergen i M. Gergen (2006): Socijalna konstrukcija: Ulazak u dijalog. Beograd:

  Zepter Bookworld.

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, vjebe, konsultacije, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 21

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Psihometrija II 2. obavezan PS-PS2 6 2 3

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Oslanjajui se na teme obraene u okviru Psihometrije 1, cilj predmeta jeste da

  ponudi obuhvatna saznanja u vezi sa postupcima utvrivanja psihometrijskih

  karakteristika psiholokih mjernih instrumenata (ukljuujui instrumente kreirane

  u okviru Psihometrije 1), sa posebnim akcentom na razliite vidove

  (psihometrijske) validacije.

  Ishod predmeta:

  Student je u stanju da sortira bazu podataka. Student je u stanju da samostalno

  utvrdi osnovne psihometrijske karakteristike psiholokih mjernih instrumenata i

  sprovede i interpretira osnovne vidove (psihometrijske) validacije. Student je u

  stanju da interpretira nalaze faktorskih i IRT analiza.

  Sadraj predmeta:

  Pripreme i sreivanja baza podataka (identifikacija i zamjena

  nemoguih/pogrenih vrijednosti, imputacija nedostajuih vrijednosti,

  identifikacija autlajera, raunanje skorova za poznate instrumente itd). Utvrivanje

  latentne strukture instrumenata i njihova psihometrijska analiza po klasinom i

  IRT modelu eksplorativna i konfirmativna faza. Primjena i interpretacija

  razliitih tipova validacije.

  Obaveze studenta: Prisustvo nastavi i vjebama ili izvravanje dodatnih aktivnosti u svrhu nadoknade

  ovih obaveza u sluaju izostanaka s nastave.

  Literatura:

  Fajgelj, S. (2009). Psihometrija metodi i teorija psiholokog merenja (tree izdanje). Beograd, RS: Centar za primenjenu psihologiju.

  Bukvi, A. (2007). Naela izrade psiholokih testova (etvrto izdanje). Beograd, RS: Zavod za udbenike.

  Materijal s predavanja i vjebi (prezentacije, odabrani lanci iz naunih asopisa, video material, skripte).

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, vjebe, konsultacije, sortiranje matrica podataka i aplikacija

  psihometrijskih analiza psiholokih mjernih instrumenata.

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 40 Pismeni /

  Istraivaki rad / Usmeni /

  Kolokvijum-i 2x30

  Seminar-i /

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 22

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Psihologija individualnih razlika 2. obavezan PS-PIR 6 3 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Usvajanje bazinog fonda pojmova i informacija, razumevanje logike strukture

  problema i metoda Usvajanje elementarnih metodskih vetina. Razumevanje

  praktinih implikacija teorijsko-metodskih razmatranja. Korienje savremenih

  nastavno-tehnikih sredstava.

  Ishod predmeta:

  Student je osposobljen za razumjevanje logike strukture problema i metoda. Ima

  usvojene elementarne metodske vjetine. Razumije praktinih implikacija

  teorijsko-metodskih razmatranja.

  Sadraj predmeta:

  Odreenje individualnih razlika i razlozi za njihovo prouavanje; Crta; Bazine

  crte linosti i njihova unutranji mehanizmi; Bazine crte linosti i emocije;

  Genetska/sredinska determinisanost i razvoj crta; Poremeaji linosti; Kljune

  determinante ponaanja: situacija, linost i interakcija; Motivi, potrebe, nagoni,

  interesovanja, stavovi; Atribucija u psihologiji linosti; Inteligencija, linost i

  konstrukti na niijoj zemlji (no mans land) izmeu linosti i inteligencije;

  Etika pitanja u ovoj disciplini.

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  Radonji, S. (1999). Uvod u psihologiju. Beograd: Zavod za udbenike i nastavna

  sredstva.

  Hothersall, D. (2002). Povjest psihologije. Zagreb. Naklada slap.

  Savi, J (2007). Posmoderna psihologija. U: Kreativnost, izgradnja zajednice i

  razvoj. Banja Luka: Filozofski fakultet.

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, vjebe - demonstracije, multinamjensko korienje raunara,

  istraivaki rad u grupama, diskusione grupe, konsultacije

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 23

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Socijalna percepcija i interakcija 2. obavezan PS-SPI 6 2 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razume brojne fenomene koji se

  javljaju u meuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i meugrupnim odnosima, i

  da se osposobi da samostalno sprovodi istraivanja u ovim oblastima.

  Ishod predmeta: Student je osposobljen da prepozna i istrai brojne fenomene koji se javljaju u

  meuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i meugrupnim odnosima.

  Sadraj predmeta:

  1. Teorijske i metodoloke osnove socijalne psihologije: Predmet i istorijat

  socijalne psihologije.Metode i tehnike socijalnopsiholokih istraivanja

  posmatranje, analiza sadraja, sociometrija. 2. Socijalna percepcija: Teorije

  atribucije i kognitivne konzistencije. Opaanje osoba i grupa. Formiranje svesti o

  sebi. Interpersonalna privlanost. 3. Socijalna interakcija: Komunikacija - pojam i

  vrste. Grupe: vrste, grupna struktura i dinamika. Vostvo. Odnosi unutar i izmeu

  grupa. Saradnja i takmienje. Konflikti. Odluivanje u grupi.

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  Havelka, N.: Socijalna percepcija, Zavod za udbenike i nastavna sredstva,

  Beograd 1992 (str. 11-27, 56-57, 71-82, 90-96, 104-127, 130-153, 174-189, 205-

  206, 211-214, 217-218, 225-249)

  Rot, N.: Znakovi i znaenja, Plato, Beograd, 2004 (str. 35-39, 97-110, 141-159)

  Rot, N.: Psihologija grupa, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006

  (str. 21 82, 139-181, 209-245, 249-300, 303-305, 322-336)

  Havelka, N., B. Kuzmanovi i D. Popadi: Metode i tehnike socijalnopsiholokih

  istraivanja, Drutvo psihologa Srbije, Beograd 1998

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, vjebe, konsultacije, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 24

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Psihologija linosti 2. obavezan PS-LI 3 2 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Upoznavanje studenta sa klasinim teorijama linosti.

  Ishod predmeta: Osposobljavanje studenata za razlikovanje osnovnih teorijskih pravaca i modela u

  okviru psihologije linosti.

  Sadraj predmeta:

  Teorijski pluralizam u psihologiji linosti (predstavljanje osnovnih paradigmi:

  Psihoanalitika, Bihejvioristika, Humanistika, Kognitivistiko-bihejvioralna,

  Konstruktivistika, i Diskurzivna). Iskazivanje ljudske subjektivnosti (linost,

  individualost, samstvo, tip, karakter, uloga, identitet, osobnost).

  Obaveze studenta: Aktivno uee na predavanjima i vjebama

  Literatura:

  K. Hol i G. Lindzi (1983): Teorije linosti (Frojd: 55-85; Erikson: 99-110; Jung:

  125-152; Adler: 162-172; Maslov: 259-267; Roders: 274-290; Olport: 411-435;

  Dolard-Miler: 522-587. Beograd: NOLIT.

  A. Fulgosi (1987): Psihologija linost, kolska knjiga Zagreb.

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, vjebe, konsultacije

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 25

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Razvojna psihologija 2. obavezan PS-RAZ 6 2 3

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Stei osnovna znanja o razvoju u okviru pojedinih domena, razumjeti osnovne pretpostavke vanih

  teorijsko-metodolokih pristupa, kao i vanih tema u okviru razvojne psihologije (npr. nasljee i

  sredina, govor i miljenje, razvoj simbolike funkcije, usvajanje semantike, sintakse, fonetike i

  pragmatike govora, uenje i razvoj, razvoj i mjerenje inteligencije, razvoj morala itd.).

  Ishod predmeta:

  Student je upoznat sa genetskim osnovama razvoja, konstruktivistikim (pijaetanskim) pristupom,

  ko-konstruktivistikim (vigotskijanskim) pristup, psihometrijskim pristupom, odnosom nasljee-

  sredina, ranim razvojem govora i semantikim razvojem, razvojem moralnog miljenja, socio-

  afektivnim razvojem, socijalizacijom i uticajem kulture na razvoj.

  Sadraj predmeta:

  Pijaeova teorija - Osnovne pretpostavke Pijaeove teorije (teorija stadijuma, biologistika,

  konstruktivistika, univerzalistika, aktivistika itd.), osnovni pojmovi teorije (kognitivna struktura,

  akcione sheme itd.), razvojne promjene tokom senzomotornog stadijuma, preoperacioni period,

  konkretne i formalne operacije. Prelazak sa senzomotornog na simbolike forme inteligencije,

  osnovne karakteristike miljenja djece na preoperacionalnom stadijumu, osnovne karakteristike

  miljenja djece na konkretno-operacionalnom stadijumu, osnovne karakteristike miljenja djece na

  formalno-operacionalnom stadijumu. Teorija Vigotskog - Osnovne pretpostavke teorije Vigotskog

  (znaaj socio-kulturnog konteksta za razvoj pojedinca, odnos izmeu biolokog i kulturolokog

  razvoja, nie i vie mentalne funkcije itd.), opti genetiki zakon, osnovni pojmovi itd.

  Jeziki razvoj rani razvoj govora, semantiki razvoj. Afektivno vezivanje - primarna socijalizacija

  kao pretpostavka afektivnog vezivanja, faze formiranja afektivne vezanosti, tipovi afektivnog

  vezivanja i njihove karakteristike, da li su obrazci afektivne vezanosti trajni tokom cijelog ivota?

  Socijalizacija - Razliite definicije socijalizacije, odnos izmeu pojma socijalizacije i pojma razvoj

  (primjeri fenomena koji spadaju u socijalizaciju, a nisu razvojni fenomeni i obrnuto), pregled

  teorija koje govore o agensima i mehanizmima socijalizacije,

  Brunerova teorija razvoja itd. Razvoj moralnog miljenja. Kultura i razvoj - ta je kultura? Kako

  kultura utie na razliite aspekte razvoja? Da li kultura moe da deluje formativno na razvoj?

  Odnos izmeu biolokog razvoja i kulture? Genetske osnove razvoja.

  Literatura:

  1. Cole, M. & Cole, S. (1993): Razvoj djeteta. New York: Sciefintic American Books. (odabrana

  poglavlja). 2. Grupa autora (1983). Kognitivni razvoj deteta (Zbornik 3). Beograd: Zavod za

  udbenike i nastavna sredstva. 3. Ivi, I i sar. (1976). Razvoj i merenje inteligencije (tom I).;

  Beograd: Zavod za udbenike i nastavna sredstva. 4. Ivi, I. (1987). ovek kao animal

  symbolicum. Beograd: Nolit.5. Ivi, I. i Havelka, N. (Urd.) Proces socijalizacije kod dece;

  Beograd: Zavod za udbenike i nastavna sredstva. (lanci: R.Nilsen, A.Bandura). 6. Ivi, I.,

  Ignjatovi-Savi, N. i Rosandi, R. (1989). Prirunik za vebe iz razvojne psihologije. Beograd:

  Filozofski fakultet.7. Vigotski, L. (1977). Miljenje i govor. Beograd: Nolit.8. Ignjatovi-Savi, N.

  (1997). Razvoj govora kod dece (3. izdanje). Beograd: Zavod za udbenike i nastavna sredstva.

  9. Smiljani, V. (1999): Razvojna psihologija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Drutvo

  psihologa Srbije.10. iropaa, Lj. i Mioinovi, Lj. (2007). Razvojna psihologija. Beograd: igoja

  tampa.11. Brkovi, A. (2011). Razvojna psihologija. aak: Svetlost.

  Metode izvoenja nastave: Interaktivna predavanja, powerpoint-prezentacije, vjebe, diskusija, rad u

  malim grupama, seminarski rad i ispitivanje djece (intervju, testiranje)

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi Do 10 Pismeni Do 100

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i Do 80 (40 + 40)

  Seminar-i Do 10 (5 + 5)

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 26

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Kvalitativna istraivanja u psihologiji IP 2. obavezan PS-KIP 3 2 1

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Upoznavanje studenata sa osnovim aspektima kvalitativnog pristupa spoznaji i

  slinostima i razlikama izmeu kvalitativne i kvantitativne metodologije, kao i

  implikacijama i limitacijama kvalitativne paradigme i najpoznatijim tehnikama

  kvalitativnih istraivanja u psihologiji.

  Ishod predmeta:

  Student je upoznat sa osnovnim principima i tehnikama kvalitativnih istraivanja u

  psihologiji i sa konceptualnim razlikama izmeu kvalitativne i kvantitativne

  metodologije. Student je u stanju da realizuje samostalno kvalitativno istraivanje.

  Sadraj predmeta:

  Osnovi spoznaje i razlika izmeu kvantitativnog i kvalitativnog pristupa spoznaji

  (uz osvrt na fenomenologiju, postmodernizam, prve principe spoznaje, apsolutnu u

  odnosu na funkcionalnu istinu i dr.). Kvalitativna i kvantitativna metodologija

  slinosti, razlike, mogunost kombinovanja. Psiholoka analiza istorijskih i

  literarnih/fiktivnih likova. Odabrane kvalitativne i kombinovane kvantitativno-

  kvalitativne tehnike tehnike: sociometrija, studija sluaja, intervjui, biografska i

  etnografska analiza, analiza sadraja, fokus grupa, Q-sortiranje...

  Obaveze studenta:

  Prisustvo nastavi i vjebama ili izvravanje dodatnih aktivnosti u svrhu nadoknade

  ovih obaveza u sluaju izostanaka s nastave. Sprovoenje i prikaz rezultata

  samostalnog kvalitativnog istraivanja.

  Literatura:

  Fajgelj, S. (2016). Metode istraivanja ponaanja (esto izdanje). Beograd, RS: Centar za primenjenu psihologiju.

  Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research (4th ed.). London, UK: SAGE Publications.

  Materijal s predavanja i vjebi (prezentacije, odabrani lanci iz naunih asopisa, video material, skripte).

  Metode izvoenja nastave:

  Predavanja, vjebe, prezentacije samostalnih istraivakih radova,

  demonstracije tehnika, itanje tekstova (literarni radovi, online tekstovi i

  drugo) i gledanje multimedijalnog sadraja (video klipovi, prikazi tehnika i

  drugo).

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 40 Pismeni /

  Istraivaki rad 20 Usmeni /

  Kolokvijum-i 2x20

  Seminar-i /

  Drugo /

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 27

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Psihologija svjesti IP 2. obavezan PS-SVJ 3 2 1

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Upoznavanje sa razliitim koncepcijama svjesti i svjesnih procesa u istoriji

  psihologije i savremenoj psiholokoj nauci. Upoznavanje sa osnovnim pitanjima

  funkcije i evolucije svjesti, karakteristikama cirkadijalnih i indukovanih stanja

  svjesti, te teorijama i istraivanjima snova.

  Ishod predmeta:

  Student je osposobljen da: objasni snovene probleme psihologije svjesti, da

  identifkiuje i objektivno analizira psiholoku relevantnost razliitih pristupa

  izuavanja svjesti, da opie metode istraivanja stanja svjesti, svjesnih prcesa i

  nuralnih korelata svjesti, da reprodukuje osnovne ideje savremenih teorija svjesti i

  navede empirijsku argumentaciju pretpostavljenih konstrukata, da navede

  karakteristike indukovanih stanja svjesti i mehaniyme njihovog nastanka, te

  reprodukuje razliite teorijeske koncepcije o funkciji snova i argumentuje njihovu

  empirijsku zasnovanost.

  Sadraj predmeta:

  Definicija svjesti, taksonomija stanja svjesti, pristupi izuavanju svjesti. Neuralni

  korelati svjesti i problem qualia. Ciklina stanja svjesti: bioloki i cirkadijalni

  ritmovi, spavanje i san, teorije istraivanja snova. Indukovana stanja svjesti:

  hipnoza, meditacija, psihoaktivne supstance. Svjesni procesi: koncepcije u

  klasninoj psihologiji, savremena istraivanja svjesnih i nesvjesnih procesa

  (opaanje i svjest, volja i svjest, uloga panje). Savremene teorije svjesti (globalni

  radni prostor, multipli draftovi, bioloki naturalizam). Funkcije svjesti, kauzalne i

  nekauzalne teorije, evolucija i razvoj svjesti. Self i teorije selfa, problem

  jedinstvenosti svjesti.

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  Miljkovi, D., Rijavec, M., (1998), S onu stranu ogledala (Psihologija

  alternativnih stanja svesti), Zagreb, IEP-D2

  Rakovi. D. i Koruga, . (1996): Svest:nauni izazovi 21 veka, Beograd:ECPD

  uvke, M. (1997): Spavanje i snevanje, Beograd:Paideia

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, vjebe, konsultacije, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 28

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Primjena kompjuterskih tehnologija u

  psihologiji IP 2. obavezan PS-KOM 3 2 1

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Cilj predmeta ogleda se u osposobljavanju studenata za upotrebu kompjuterskih

  tehnologija u psihologiji za zadatke prikupljanja i obrade podataka (vri se ekstenzija

  znanja steenih u okviru Statistike u psihologiji). Studentima se takoe daje pregled

  mogunosti upotrebe kompjutersko-tehnolokih inovacija u psihologiji u irem

  smislu (npr. neuroimiding tehnologije, virtuelna psihoterapija i sl.), a vri se i

  upoznavanje sa novim predmetima izuavanja psihologije u svjetlu ekspanzije

  informacionih tehnologija (npr. online ponaanje, mogunosti i limitacije

  elektronskih testiranja i sl.).

  Ishod predmeta:

  Student je upoznat sa osnovnim principima primjene kompjuterskih tehnologija u

  psihologiji i sa glavnim predmetima izuavanja psihologije u kontekstu

  informacionih tehnologija. U stanju je da kompjuterski izvede i interpretira iroki

  spektar statistikih analiza.

  Sadraj predmeta:

  Kompjuterski podrano izvoenje odabranih statistikih postupaka (sa

  interpretacijom): ANOVA, ANCOVA, multipla linearna regresiona analiza,

  neparametrijski testovi... Upotreba kompjutersko-tehnolokih inovacija u psihologiji.

  Kiberpsihologija. Upotreba kompjutera u prikupljanju podataka (online anketiranje i

  testiranje). Online resursi (elektronska pretraga literature i psiholokih instrumenata i

  besplatni statistiki softver).

  Obaveze studenta: Prisustvo nastavi i vjebama ili izvravanje dodatnih aktivnosti u svrhu nadoknade

  ovih obaveza u sluaju izostanaka s nastave.

  Literatura:

  Pallant, J. (2010). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis

  using SPSS (4th ed.). Maidenhead, UK: Open University Press/McGraw-Hill.

  Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155-159.

  Materijal s predavanja i vjebi (prezentacije, odabrani lanci iz naunih

  asopisa, video material, skripte).

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, vjebe, konsultacije, praktini rad u statistikom softveru i web

  aplikacijama za izradu elektronskih anketa.

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 40 Pismeni /

  Istraivaki rad / Usmeni /

  Kolokvijum-i 2x30

  Seminar-i /

  Drugo /

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 29

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Eksperimentakni nacrt IP 2. obavezan PS-EKS 3 2 1

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Cilj kursa jeste da studentu prui osnovna znanja iz oblasti eksperimentalne

  metodologije, da ga osposobi da zamisli, kreira i izvede eksperiment, kao i da

  primjeni statistike metode u obradi eksperimentalnih podataka.

  Ishod predmeta:

  Student e savlada sljedee teme: Metodologija eksperimentalnih istraivanja;

  Osmiljavanje i dizajniranje psiholokih ekeprimenata; Etika eksperimentalnih

  istraivanja; Priprema stimulusa; Postavljanje i selekcija eksperimentalnih

  procedura; Priprema i obrada eksperimentalnih podataka; Analiza varijanse za

  neponovljena i ponovljena merenja; Predstavljanje podataka; Eksperimentalni

  izvetaj i pisanje naunog lanka.

  Sadraj predmeta:

  Uvod u eksperimentalnu psihologiju. Psihologija kao prirodna nauka. Nauna metodologija.

  Formulisanje problema i eksperimentalnih hipoteza. Zavisne i nezavisne varijable. Podaci.

  Mjerenje. Eksperimentalni (varijansni) nacrti u psihologiji. Logika eksperimentalnih istraivanja.

  Varijable. Tipovi eksperimentalne kontrole. Eksperimentalne paradigme.Etika psiholokih

  eksperimenata. Istraivanja na ljudima i ivotinjama. Program za izvoenje eksperimenata. Super

  Lab arhitektura: podeavanje programa i priprema eksperimenta. Super Lab arhitektura: Blokovi.

  Izlaganja. Dogaaji. Varijable. Registracija. Super Lab arhitektura: postavljanje eksperimenta i

  formatiranje izlaza. Super Lab skript (komandni jezik i editor). Priprema podataka za analizu:

  Preiavanje vremena reakcije. Greke i RT. Pristupi. Formatiranje matrice podataka za analizu.

  Eksperimentalne procedure I: Kognitivna psihologija: zadatak leksike odluke, zadatak verifikacije,

  primovanje, zadaci reprodukcije, Sternbergov zadatak, zadatak verifikacije slike i reenice.

  Eksperimentalne procedure II: Vizuelna percepcija: zadatak diskriminacije, zadatak vizuelne

  pretrage, dvostruki alternativni prinudni izbor. Eksperimentalne procedure III: Razno: skale

  procjene, semantiki diferencijal, estetska procjena. Osnovne statistike tehnike obrade

  eksperimentalnih podataka. Deskriptivna statistika. Osnovne statistike tehnike obrade

  eksperimentalnih podataka. t-test i analiza varijanse. Osnovne statistike tehnike obrade

  eksperimentalnih podataka. Regresiona analiza. Struktura pisanog izvetaja: abstrakt, kljune rijei,

  uvod, problem, metod, rezultati, diskusija, literatura, prilozi.

  Literatura:

  Todorovi, D. (1998). Osnovi metodologije psiholokih istraivanja. Laboratorija

  za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

  Gvozdenovi, V. Prirunik za vebe iz eksperimentalne psihologije. Skripta.

  Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

  Solso, R., Johnson, H., Beal, K. M. (1998). Experimental psychology: a case

  approach. New York: Lomgman.

  Graziano, A. M., & Raulin, M. L. (2000). Reasearch Methods: A Process of

  Inquiry. Allyn and Bacon, Boston.

  Metode izvoenja nastave: Predavanja, vjebe, konsultacije, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Zavrni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraivaki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 30

  Naziv predmeta Godina Status ifra

  predmeta ECTS

  Fond asova

  (P+V)

  Opta psihopatologija 3. obavezan PS-OPR 6 3 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Cilj je usvajanje sadraja aktuelnih klasifikacionih sistema, utvrdjivanje psihikog statusa i sticanje

  sposobnosti dijagnostikovanja mentalnih poremeaja.

  Ishod predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima iz psihopatologije.Teorijska prouavanja

  psihopatologije se praktino demonstriraju prikazima sluajeva mentalnih poremeaja.U toku

  nastave posebno se obraa panja pristupu psihiki oboleloj osobi i tehnici psihijatrijskog intervjua.

  Sadraj predmeta:

  Psihopatologija kao nauna disciplina

  - Razliiti pristupi u odreenju normalnog i nenormalnog: Statistika rijetkost, krenje normi, lina patnja, onesposobljenost ili tekoe u svakodnevnom funkcionisanju,

  neoekivanost;

  - Istorija psihopatologije: Demonologija, somatogeneza, srednji vijek, moralno postupanje, zaeci savremenih pogleda

  - Uloga teorijskih perspektiva/paradigmi u objanjavanju psihopatolokih fenomena Postojee paradigme u psihopatologiji:

  - Bioloka paradigma; - Psihoanalitika paradigma; - Bihejvioristika paradigma; - Kognitivna paradigma; - Dijateza-stres model - Eklektiki pristup

  Klasifikacija i dijagnoza mentalnih poremeaja:

  - DSM V (istorijat razvoja DSM klasifikacije) - MKB 10 (V poglavlje: Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja)

  Postupci klinike procjene:

  - Pouzdanost i valjanost klinike procjene - Bioloka procjena: Neuropsiholoka procjena, fizioloka mjerenja - Psiholoka procjena: Kliniki intervju, Psiholoki testovi, KBT procjena - Kulturoloki kontekst i klinika procjena

  Istraivake metode u prouavanju psihopatologije:

  - Nauka i naune metode - Studija sluaja - Epidemioloko istraivanje - Korelaciona metoda - Eksperiment (eksperimentalno istraivanje na jednom ispitaniku)

  Uvod u mentalne poremeaje, objanjenje optih pojmova vezanih za psihopatologiju, klasifikaciju

  mentalnih poremeaja,te kategorijalni i dimenzionalni pristup psihopatologiji. Psiholoke

  intervencije, te pravna i etika pitanja u psihopatologiji i psihoterapiji, Uvod u osnove

  psihoterapijskih pravaca: psihodinamike, KBT, Grupna terapija, Pravna i etika pitanja: krivini

  postupak, graanski postupak (vjetaenje), etike dileme

  Obaveze studen