of 93 /93
UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŢENJERING I MENADŢMENT BANJA LUKA FILOZOFSKI FAKULTET Despota Stefana Lazarevića bb Banja Luka 1 KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski programi: Psihologija i Andragogija

KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski programi ...univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga-predmeta...KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski programi

 • Upload
  others

 • View
  25

 • Download
  2

Embed Size (px)

Citation preview

 • UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŢENJERING I MENADŢMENT

  BANJA LUKA

  FILOZOFSKI FAKULTET

  Despota Stefana Lazarevića bb Banja Luka

  1

  KNJIGA PREDMETA

  PRVOG CIKLUSA STUDIJA

  Studijski programi:

  Psihologija i Andragogija

 • 2

  Sadržaj

  ISTORIJSKI UVOD U PSIHOLOGIJU 1

  METODOLOGIJA PSIHOLOŠKIH ISTRAŢIVANJA 2

  PSIHOLOGIJA OPAŢANJA 3

  STATISTIKA U PSIHOLOGIJI I 4

  OSNOVI ANATOMIJE I FIZIOLOGIJE CNS 5

  ENGLESKI JEZIK I 6

  PSIHOLOGIJA UĈENJA 7

  KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA 8

  SOCIOLOGIJA 9

  MOTIVACIJA I EMOCIJE 10

  ENGLESKI JEZIK II 11

  UVOD U FILOZOFIJU IP 12

  INFORMATIKA IP 13

  UVOD U ETIKU IP 14

  ORGANIZACIONO PONAŠANJE 15

  PSIHOMETRIJA I 16

  HUMANA GENETIKA 17

  PSIHOLOGIJA PAMĆENJA I MIŠLJENJA 18

  UVOD U RAZVOJNU PSIHOLOGIJU 19

  UVOD U PSIHOLOGIJU LIĈNOSTI 20

  PSIHOMETRIJA II 21

  PSIHOLOGIJA INDIVIDUALNIH RAZLIKA 22

  SOCIJALNA PERCEPCIJA I INTERAKCIJA 23

  PSIHOLOGIJA LIĈNOSTI 24

  RAZVOJNA PSIHOLOGIJA 25

  KVALITATIVNA ISTRAŢIVANJA U PSIHOLOGIJI IP 26

  PSIHOLOGIJA SVJESTI IP 27

  PRIMJENA KOMPJUTERSKIH TEHNOLOGIJA U PSIHOLOGIJI IP 28

  EKSPERIMENTAKNI NACRT IP 29

  OPŠTA PSIHOPATOLOGIJA 30

  OSNOVE PSIHOLOGIJE RADA 31

  UVOD U KLINIĈKU PSIHOLOGIJU 32

  UVOD U PEDAGOŠKU PSIHOLOGIJU 33

  SOCIJALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ 34

 • 3

  PSIHOLOGIJA DJETINJSTVA I MLADOSTI 35

  PSIHOLOGIJA NASTAVE I UĈENJA 36

  SOCIJALNA PATOLOGIJA 37

  OSNOVE PSIHOLOGIJE GRUPA 38

  PSIHOLOGIJA U MARKETINGU 39

  PSIHOLOGIJA UMJETNOSTI IP 40

  PSIHOLOGIJA SPORTA IP 41

  PSIHOLOGIJA RELIGIJE IP 42

  KARIJERA IP 43

  MIROVNA PSIHOLOGIJA IP 44

  PRAKTIKUM IZ PEDAGOŠKE PSIHOLOGIJE IP 45

  ODABRANE TEME IZ STATISTIKE I PSIHOMETRIJE 46

  AKADEMSKE VJEŠTINE 47

  METODE KLINIĈKE PROCJENE 48

  OPŠTA PSHIPATOLOGIJA-POSEBNI DIO 49

  PSIHOPATOLOGIJA GRUPNIH PROCESA 50

  UVOD U PSIHOTERAPIJU I SAVJETOVANJE 51

  PSIHOLOGIJA DAROVITOSTI 52

  PSIHOLOGIJA PORODICE 53

  PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE 54

  INŢENJERSKA PSIHOLOGIJA I ERGONOMIJA 55

  PONAŠANJE POTROŠAĈA I MARKETING IP 56

  PSIHOLOGIJA MEĐULJUDSKIH ODNOSA NA RADU IP 57

  OSNOVE PEDAGOGIJE SA DIDAKTIKOM IP 58

  VANŠKOLSKA PEDAGOGIJA IP 59

  KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE 60

  OSNOVE PSIHOTERAPIJKOG RADA SA DECOM I ADOLESCENTIMA IP 61

  PSIHOLOGIJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA IP 62

  INTERVENCIJE U KRIZI 63

  SOCIJALANA PSIHOLOGIJA 64

  ENGLESKI JEZIK I 65

  METODOLOGIJA ANDRAGOŠKIH ISTRAŢIVANJA 66

  ISTORIJA OBRAZOVANJA ODRASLIH 67

  OPŠTA ANDRAGOGIJA 68

  OPŠTA PEDAGOGIJA 69

  OPŠTA PSIHOLOGIJA 70

  PSIHOLOGIJA LIĈNOSTI 71

 • 4

  PSIHOLOGIJA UĈENJA 72

  SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA 73

  DRUŠTVENA ANTROPOLOGIJA 74

  ANDRAGOGIJA RADA 75

  ENGLESKI JEZIK II 76

  STATISTIKA U ANDRAGOGIJI 77

  PSIHOLOGIJA ZRELOG DOBA I STARENJA 78

  ANDRAGOŠKA DIDAKTIKA 79

  UĈENJE ODRASLIH 80

  STRUĈNO OBRAZOVANJE ODRASLIH 81

  SOCIOLOGIJA KULTURE 82

  SOCIOLOGIJA RADA 83

  ORGANIZACIJA OBRAZOVANJA ODRASLIH 84

  RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA 85

  STRUĈNA PRAKSA 86

  MENADŢMENT U OBRAZOVANJU 87

  ANDRAGOGIJA SLOBODNOG VREMENA 88

  SOCIJALNA ANDRAGOGIJA 89

 • 1

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Istorijski uvod u psihologiju 1. obavezan PS-IUP 5 2 0

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Upoznavanje sa istorijskim razvojem psiholoških ideja do formiranja psihologije

  kao samostalne nauke.

  Ishod predmeta:

  Student je upoznat sa istorijskim korijenima razvoja psihologije; predmetom,

  zadacima i savremenim odreĊenjem psihologije, osnovnim zadacima psihologa i

  naĉinima primjene psiholoških saznanja u praksi.Student će biti osposobljen da

  prepozna,razlikuje i analizira istorijske korijene psihologije.

  Sadrţaj predmeta:

  Istorijski korijeni razvoja psihologije; Predmet, zadatak i savremeno odreĊenje

  psihologije; Struktura psihologije kao nauke; Strukturalizam; Funkcionalizam;

  Psihoanaliza; Bihejviorizam; Geštalt psihologija; Asocijacionizam;

  Fenomenologija i egzistencijalizam; Humanistiĉka psihologija;Moderna medicina

  i fiziologija; Raĉunarska metafora; Kognitivizam ; Postmoderna psihologija

  Obaveze studenta: aktivno uĉešće u procesu nastave

  Literatura:

  Radonjić, S. (1999). Uvod u psihologiju. Beograd: Zavod za udţbenike i nastavna

  sredstva.

  Hothersall, D. (2002). Povjest psihologije. Zagreb. Naklada slap.

  Savić, J (2007). Posmoderna psihologija. U: Kreativnost, izgradnja zajednice i

  razvoj. Banja Luka: Filozofski fakultet.

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, konsultacije, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 2

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Metodologija psiholoških istraţivanja 1. obavezan PS-MET 5 2 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Predmet ima za cilj da studente osposobi za razumijevanje i primjenu osnovih

  pojmova i principa nauĉne metodologije i procesa sticanja nauĉnog saznanja.

  Predmet takoĊe ima zadatak da studente upozna sa svim kljuĉnim koracima

  izvoĊenja empirijskih istraţivanja u psihologiji, od identifikacije i utvrĊivanja

  karakteristika varijabli, preko odabira uzorka, nacrta i postupaka statistiĉke obrade

  podataka, do pisanja izvještaja istraţivanja. Glavna funkcija predmeta jeste da

  stvori temelj za razumijevanje i kritiĉko suĊenje za kasnije sadrţaje tokom studija

  psihologije i da, na poĉetku studijskog programa, studente ohrabri i osposobi za

  usvajanje nauĉnog naĉina razmišljanja.

  Ishod predmeta:

  Student je u stanju da razumije glavne odlike nauĉne metodologije i nauĉnog

  saznanja (nulta hipoteza, dokazivanje nasuprot potvrĊivanju, statistiĉke greške,

  nauĉno nasuprot zdravorazumskom shvatanju teorije...). Student razumije osnovne

  faze i karakteristike psiholoških istraţivanja, poĉevši od ispravne identifikacije

  vrsta varijabli i njihovih nivoa mjerenja, preko odabira tipa uzorka i vrste nacrta,

  do uvaţavanja etiĉkih implikacija i specifiĉnosti pisanja nauĉnih izvještaja u

  psihologiji. Studenti bi takoĊe trebali da budu obuĉeni kako da vrše osnovne

  pretrage psiholoških nauĉnih ĉlanaka.

  Sadrţaj predmeta:

  Izlaganje gradiva slijedi hronološke faze empirijskih psiholoških istraţivanja,

  okvirno obuhvatajući navedene velike teme: upoznavanje sa osnovnim principima

  nauĉne metodologije i metodologije psiholoških istraţivanja; odabir teme,

  prikupljanje informacija i vrste istraţivanja; objekti istraţivanja i odabir uzorka;

  vrste varijabli i relacije meĊu njima (poseban osvrt na korelaciju); podaci i

  mjerenje; glavne vrste istraţivaĉkih nacrta u psihologiji (frekvencijski, varijansni,

  korelaciono-regresioni i kompleksniji tipovi); izvještaji psiholoških istraţivanja

  (obuhvata i pitanja autorskih prava, etike, kao i osnovne aspekte APA standarda).

  Obaveze studenta:

  Prisustvo nastavi i vjeţbama ili izvršavanje dodatnih aktivnosti u svrhu nadoknade

  ovih obaveza u sluĉaju izostanaka s nastave. Obavezno ĉitanje probranih

  psiholoških nauĉnih ĉlanaka.

  Literatura:

  Todorović, D. (2008). Metodologija psiholoških istraživanja. Beograd, RS: Centar za primenjenu psihologiju.

  Fajgelj, S. (2016). Metode istraživanja ponašanja (šesto izdanje). Beograd, RS: Centar za primenjenu psihologiju.

  Materijal s predavanja i vjeţbi (prezentacije, odabrani ĉlanci iz nauĉnih ĉasopisa, video material, skripte…).

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije, izrada seminarskog rada odnosno primjera

  nacrta istraţivanja

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni /

  Istraţivaĉki rad / Usmeni 30

  Kolokvijum-i 2x30

  Seminar-i /

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 3

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Psihologija opaţanja 1. obavezan PS-POP 6 2 1

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Sticanje znanja o baziĉnim perceptivnim procesima, upoznavanje sa standardnim metodološkim i

  teorijskim pristupima problemu opaţanja, razumijevanje filozofske dimenzije problema opaţanja i

  razumijevanje biološke dimenzije perceptivnih procesa.

  Ishod predmeta:

  Od studentа se oĉekuje dа bude sposobаn zа rаzumijevаnje i reprodukciju znаnjа o osnovnim

  problemimа psihologije opaţanja, rаzumijevаnje i primjenu relevаntnih metodа u okviru

  psihologije opaţanja, rаzumijevаnje relevаntnih metodа u okviru neopsihofizike i detekcije signаlа,

  reprodukciju znаnjа o аnаtomskim i fiziološkim osnovаmа ĉulnih sistemа (koţа, stаtikа, ukus,

  miris, sluh, vid), reprodukciju znаnjа o psihološkim osnovаmа ĉulnih sistemа (koţа, stаtikа, ukus,

  miris, sluh, vid), rаzumijevаnje klasiĉnih i savremenih teorijа i modelа koji objаšnjаvаju

  percepciju.

  Sadrţaj predmeta:

  Psihofizika, senzorni procesi i percepcija: osnovni pojmovi iz psihologije opaţanja, filozofski

  uvod, istorija gnoseoloških pitanja opaţanja, fiziĉki, neurofiziološki i fenomenološki domeni

  opaţanja, kvalitet senzacije, Milerov zakon specifiĉne energije nerava, indikatori osjetljivosti

  senzacija, donji i diferencijalni prag, klasiĉna psihofizika, Veberov i Fehnerov zakon,

  neopsihofizika, mjerenje konstantne greške u opaţanju geometrijskih iluzija: Miler-Lajerova iluzija

  i horizontalno-vertikalna iluzija, prostornog praga na koţi psihofiziĉkom metodom granica,

  diferencijalnog praga osjetljivosti teţine metodom konstantnih draţi, greške u lokalizaciji na koţi,

  klasifikacija ĉula, zajedniĉka svojstva senzornih sistema, teorija detekcija signala, teorija

  informacije, opšte karakteristike koţne osjetljivosti, bol, termopercepcija, dodir, kinestezija,

  osjetljivost na statiku i dinamiku, ĉulo ukusa, ĉulo mirisa, zvuk, graĊa ĉula sluha, nervni putevi i

  centri slušne osjetljivosti, teorije slušne osjetljivosti, psihofiziĉka ispitivanja atributa slušne

  senzacije, graĊa organa ĉula vida, svjetlost, optiĉki nerv, optiĉki trakt, subkortikalni relejni centri,

  talamus, mreţnjaĉa, neurofiziološke osnove opaţanja boja, psihofizika opaţanja boja, teorije

  opaţanja boja, primarni i sekundarni vizuelni korteks, više vizuelne zone, konstantnosti opaţanja

  objekata, vizuelne iluzije, osjeti i opaţaji, proksimalni i distalni stimulusi, opaţanje vremena,

  percepcija prostora, percepcija kretanja, figura-pozadina, dio-cjelina, perceptivna organizacija,

  percepcija objekata (površina, forma), perimetrija i stereoskopija, klasiĉne teorije opaţanja

  (strukturalizam, funkcionalizam, geštalt-teorija i reakcije na geštalt-teoriju), savremene teorije

  opaţanja (kognitivistiĉki pristup, konstruktivizam, ekološki pristup: teorija direktne percepcije).

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  Predrag Ognjenović (2007). Psihologija opažanja. Beograd: Nauĉna knjiga.

  Zdravković, S. (2008). Percepcija. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka „Ţarko Zrenjanin―.

  Ognjenović, P. (2006). Osećaj i mera. Beograd: Mostart.

  Gvozdenović, V. (2011). Vizuelna paţnja. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet.

  Kretch, D. i Crutchfield, R. S. (1978). Elementi psihologije. Beograd: Nauĉna knjiga.

  Peĉjak, V. (1981). Psihologija saznavanja. Sarajevo: Svjetlost.

  Pinnel, J. P. (2002). Biološka psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Rathus, S. A. (2000). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Metode izvoĊenja nastave: Interaktivna predavanja, powerpoint-prezentacije, vjeţbe, diskusija, rad u

  malim grupama, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi Do 10 Pismeni Do 100

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i Do 80 (40 + 40)

  Seminar-i Do 10 (5 + 5)

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 4

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Statistika u psihologiji 1. obavezan PS-ST1 6 2 3

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Sticanje osnovnih teorijskih znanja i veština neophodnih za statistiĉku analizu

  podataka u psihologiji.

  Ishod predmeta:

  Student razumije osnovne pojmove i koncepte deskriptivne statistike i statistike

  zakljuĉivanja. Student je u stanju da odabere prikladan postupak statistiĉke obrade

  podataka i da ga izvede, kako u papir-olovka, tako i u softverskom modalitetu (uz

  akcent na izvoĊenje analiza putem statistiĉkog softvera).

  Sadrţaj predmeta:

  Upoznavanje sa osnovnim postulatima i vaţnošću statistike. Deskriptivna statistika

  (mjere centralne tendencije i mjere varijabilnosti). Normalna raspodjela. Grafiĉko

  prikazivanje podataka. Osnovni koncepti statistike zakljuĉivanja. Korelacija.

  UtvrĊivanje razlika izmeĊu dvije aritmetiĉke sredine (t-test). Analiza

  kontingencijskih tabela / hi-kvadrat.

  Obaveze studenta: Prisustvo nastavi i vjeţbama ili izvršavanje dodatnih aktivnosti u svrhu nadoknade

  ovih obaveza u sluĉaju izostanaka s nastave.

  Literatura:

  Petz, B. (2004). Osnovne statističke metode za nematematičare. Zagreb, HR: Jastrebsko – Naklada Slap.

  Pallant, J. (2009). SPSS priručnik za preživljavanje (3. izdanje). Beograd, RS: Mikro knjiga.

  Cohen, J. (1992). A Power Primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155-159.

  Materijal s predavanja i vjeţbi (prezentacije, odabrani ĉlanci iz nauĉnih ĉasopisa, video material, skripte…).

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije, praktiĉni rad u statistiĉkom softveru.

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi 25 Pismeni /

  Istraţivaĉki rad / Usmeni 25

  Kolokvijum-i 2x25

  Seminar-i /

  Drugo /

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 5

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Osnovi anatomije i fiziologije CNS 1. izborni PS-OAF 2 2 0

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Sticanje osnovnih znanja o graĊi i funkciji nervnog sistema, elektriĉnim i

  hemijskim procesima koji posreduju u funkcijama nervnog sistema, kao i o naĉinu

  na koji nervni sistem ostvaruje kontrolu nad ostalim fiziološkim procesima u

  organizmu.

  Ishod predmeta:

  Student će biti upoznаt sа bаziĉnim neurofiziološkim procesimа i biti u

  mogućnosti dа аnаlizirа i povezuje pojedine delove mozgа sа konretnim

  funkcijаmа.

  Sadrţaj predmeta:

  Mozak i ponašanje – neurobiološke osnove psiholoških procesa; Pregled graĊe

  nervnog sistema; Tipovi ćelija u nervnom sistemu: nervne i glijske ćelije.

  Receptorsko-efektorni sistem; Jonska osnova bioelektriĉnih potencijala –

  potencijal mirovanja i akcioni potencijal; Hemijska signalizacija u nervnom

  sistemu – sinaptiĉka transmisija, neurotransmiteri i receptori; Ĉulne ćelije i

  receptorska transdukcija; Centralni i periferni nervni sistem; Razviće i plastiĉnost

  nervnog sistema.

  Obaveze studenta:

  Literatura: Fiziologija nervnog sistema. Mira Pašić, Društvo pishologa Srbije.

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 6

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Engleski jezik I 1. obavezan PS-EJ1 3 2 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim strukturama engleskog jezika, koje će im

  omogućiti dalje napredovanje u oblasti poslovne i profesionalne komunikacije. Posebna

  paţnja u nastavi poklanja se jeziĉkim vještinama, ĉijim se uvjeţbavanjem usvajaju i

  odreĊeni gramatiĉki oblici i pravila neophodna za dalji rad u jeziku.

  Ishod predmeta: S obzirom da je u pitanju osnovni , odnosno poĉetni kurs, studenti bi po završetku istog

  trebali biti sposobni za baziĉno sporazumjevanje na engleskom jeziku. Pozitivan ishod

  podrazumijeva usvajanje osnovnih gramatiĉkih struktura i opšteg vokabulara.

  Sadrţaj predmeta:

  Grammar

  Verb to be; Possessive adjectives, Verb to be (questions, negatives); possessive ’s

  Present Simple, Opposite adjectives (old – young...), Verb phrases with help, make, serve,

  relax, eat out... Present Simple – practice, Revision of grammar, There is /are; How many

  / much...? Prepositions of place; some / any; this/ that/ these/ those, Can / can’t; could,

  Was / were; was born; verbs – translate, check, laugh, Past Simple – regular / irregular

  verbs, Time expressions – last night, yesterday... Revision of grammar

  Vocabulary

  Hello & goodbye; countries The family; food and drink;In a cafe; prices A letter from

  America Social expressions: I’m sorry, Excuse me?...Leisure activities – dancing, skiing

  Rooms; household goods Places: cinema, pub... directions! Countries and languages On

  the phone Directory Enquiries Special occasions – Thanksgiving, Happy birthday!

  Reading and speaking – George Washington and Margaret Thatcher

  Literatura:

  - Liz and John Soars, New headway, Oxford University press, 2000.

  Dodatna

  - Ljubica P. Mirić V. Gramatika engleskog jezika sa veţbanjima, Beograd:Zavet,

  1996.

  - Popović LJ., Popović M., Gramatika engleskog jezika kroz testove, Beograd:

  Zavet, 1996.

  - Michael S., The Good Grammar Book, Cambridge University Press.

  Metode izvoĊenja nastave:

  Nastava se odvija kroz sistem predavanja i vjeţbi. Na ĉasovima se obraĊuje

  gradivo iz udţbenika, a nastavnik donosi i dodatne materijale kojima se

  omogućava uvjeţbavanje i bolje savladavanje predviĊenog gradiva.

  Redovne zadaće i konsultacije, te kontinuiran proces provjeravanja

  usvojenog putem parcijalnih provjera znanja. Nastava iz jezika je uvijek

  interaktivna i u toku jednog predavanja, odnosno vjeţbi, primjenjuje se

  kombinacija razliĉitih nastavnih metoda kako bi se postigli optimalni

  rezultati. Studenti će redovno da rade i tzv. case studies, odnosno simulaciju

  stvarnih poslovnih problema i situacija, gdje će kroz diskusiju i grupni rad

  diskutovati o problemu i pokušati pronaći rješenje.

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 7

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Psihologija uĉenja 1. obavezan PS-PSU 5 2 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Upoznаvаnje studenаtа: 1. sа osnovnim, operаcionаlno definisаnim oblicimа

  uĉenjа: klаsiĉnim uslovljаvаnjem i instrumentаlnim uĉenjem; 2. sа osnovnim

  komponentаmа memorije: ĉulnom, operаtivnom i dugotrаjnom memorijom; 3. sа

  procesimа pаţnje i prepoznаvаnjа oblikа; 4. sа relаcijаmа uĉenjа i memorije.

  Osposobljаvаnje studenаtа: 1. dа reprodukuje znаnjа o procesimа i funkcijаmа

  uĉenjа i pаmćenjа, posebno o memorijskim domenimа u kojimа se sklаdište svа

  ljudskа znаnjа i informаcije, 2. dа reprodukuje znаnjа o osnovnim nаcrtimа koji se

  koriste u istrаţivаnjimа uĉenjа i memorije, njihove podvrste i nаĉine obrаde

  podаtаkа koje oni podrаzumevаju; 3. dа rаzume i/ili pretpostаvi veze koje postoje

  izmeĊu funkcije opаţаnjа i sklаdištenjа informаcijа koje su primljene sа ĉulа; 4. dа

  rаzume integrаtivnu i аdаptivnu ulogu uĉenjа i trаjаnjа nаuĉenog u memoriji.

  Ishod predmeta:

  Od studentа se oĉekuje dа nа krаju kursа bude sposobаn dа: reprodukuje znаnjа o

  osnovnim oblicimа uĉenjа i osnovnim strukturаmа memorije; reprodukuje znаnjа

  o osnovnim nаcrtimа koji se koriste u istrаţivаnjimа uĉenjа i memorije; uoĉi i

  rаzume integrаtivni i аdаptivni znаĉаj uĉenjа i pаmćenjа; u potpunosti rаzume

  posebne funkcije koje rаzliĉiti memorijski domeni imаju u svаkodnevnom ţivotu

  ljudi; uoĉi i rаzume ulogu i znаĉаj memorije i uĉenjа zа svаkodnevni ţivot ljudi,

  kаo i dа dovede ovа sаznаnjа u ve zu sa profesionаlnim rаdom psihologа.

  Sadrţaj predmeta:

  I Uĉenje i memorijа – Istorijski kontekst prouĉаvаnjа uĉenjа i memorije;

  Definicije i relаcije uĉenjа, memorije i pаmćenjа. II Klаsiĉno uslovljаvаnje. III

  Instrumentаlno uĉenje i potkrepljivаnje. IV Ostаli oblici uĉenjа. V Rаni procesi

  obrаde i ĉuvаnjа informаcijа – Strukturа memorije (Model Atkinsonа i Šifrinа i

  Teorijа nivoа obrаde); Ĉulnа memorijа; Prepoznаvаnje oblikа i pаţnjа. VI

  Operаtivnа memorijа – Trаjаnje i kаpаcitet operаtivne memorije; Mаnipulisаnje

  informаcijаmа u operаtivnoj memoriji; Stаtus operаtivne memorije i Bedlijev

  model rаdne memorije. VII Dugotrаjnа memorijа – Orgаnizаcijа pojmovа u

  dugotrаjnoj memoriji; Propozicije; Šeme: znаnjа o kontekstu; Vizuelne

  informаcije; Epizodiĉkа memorijа.

  Literatura:

  Vuĉić,L. (1989), Pedagoška psihologija, Savez društava psihologa Srbije, beograd

  Radonjić, S. (1985), Psihologija uĉenja (knjiga prva), Zavod za udţbenike i

  nastavna sredstva, Beograd

  Radonjić, S. Psihologija uĉenja (drugi dio), Zavod za udţbenike i nastavna

  sredstva, Beograd

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe - praktiĉna nastava: primena i uveţbavanje principa

  aktivnog uĉenja te pisanje izvještaja o istom, konsultacije

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 8

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Kognitivna psihologija 1. obavezan PS-KOG 6 2 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Upoznаvаnje studenаtа:sа rаzliĉitim аspektimа simboliĉkih i integrаtivnih procesа, sа

  višim kognitivnim procesimа kаo što su: zаkljuĉivаnje i suĊenje koji poĉivаju nа

  simboliĉkim procesimа, sа ekspertskim i kreаtivnim mišljenjem, sа procesimа rešаvаnjа

  problemа i mišljenjа,sа osnovimа veštаĉke inteligencije. Osposobljаvаnje studenаtа:dа

  reprodukuje znаnjа o osnovnim psihiĉkim procesimа i funkcijаmа, posebno o simboliĉkim

  i integrаtivnim procesimа;dа reprodukuje znаnjа o osnovnim nаcrtimа koji se koriste u i

  dа rаzume i/ili pretpostаvi veze koje postoje izmeĊu osnovnih psihiĉkih procesа i funkcijа,

  s jedne i viših, odsnosno kognitivnih procesа i funkcijа, sа druge strаne;dа rаzume i/ili

  pretpostаvi veze koje postoje izmeĊu viših psihiĉkih procesа i funkcijа, s jedne strаne i

  fenomenа sа kojimа se psiholog susreće u profesionаlnoj prаksi, kаo što su psihiĉki

  poremećаji (mišljenjа, suĊenjа).

  Ishod predmeta:

  Od studentа se oĉekuje dа nа krаju kursа bude sposobаn dа: reprodukuje znаnjа o

  osnovnim psihiĉkim procesimа i funkcijаmа; reprodukuje znаnjа o osnovnim nаcrtimа

  koji se koriste u istrаţivаnjimа osnovnih simboliĉkih procesа, njihove podvrste i

  stаtistiĉke postupke koje oni podrаzumevаju; uoĉi i rаzume integrаtivni znаĉаj

  simboliĉkih procesа u ukupnom sistemu psihiĉkih procesа i funkcijа; uoĉi i rаzume ulogu

  i znаĉаj simboliĉkih procesа zа svаkodnevni ţivot ljudi i dovede ovа sаznаnjа u vezu sа

  profesionаlnim rаdom psihologа.

  Sadrţaj predmeta:

  I Obrаdа jezikа – Osnovni pojmovi i metode psiholingvistike; Percepcijа govorа;

  Obrаdа pojedinаĉnih fonemа; Obrаdа izolovаnih reĉi; Obrаdа morfologije; Obrаdа

  reĉenice; Prаgmаtikа i jeziĉkа komunikаcijа. II Procesi suĊenjа, zаkljuĉivаnjа i

  donošenjа odlukа – Osnovne kаrаkteristike i ĉinioci suĊenjа, zаkljuĉivаnjа i

  donošenjа odlukа kаo аdаptivnih funkcijа ĉovekа. III Rešаvаnje problemа,

  ekspertsko mišljenje i kreаtivnost – Rаzliĉiti pristupi u istrаţivаnju procesа

  rešаvаnjа problemа; Vrste problemа; Fаze rešаvаnjа problemа; Strаtegije

  rešаvаnjа problemа; Ekspertsko mišljenje; Kreаtivno mišljenje. IV Veštаĉkа

  inteligencijа – Osnovni pojmovi veštаĉke inteligencije; Veštаĉkа inteligencijа

  nаsuprot Rаĉunаrskoj psihologiji; Pristupi u modelovаnju inteligentnih rаĉunаrskih

  sistemа; Znаĉаj rаĉunаrski inteligentnih modelа u psihologiji.

  Literatura:

  Kostić A. (2006), Kognitivna psihologija. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva,

  Beograd

  Robert J.Sternberg, 2004), Kognitivna psihologija, Jastrebarsko, naklada Slap

  Milosavljević M.,(2015), Veštaĉka inteligencija, Beograd, Univerzitet

  Singidunum

  Bedli, A.(2005). Ljudsko pamćenje, Beograd, Zavod za udţbenike i nastavna

  sredstva

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe - sprovoĊenje jednostаvnih eksperimentа, izvještaji sa

  vjeţbi, konsultacije

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 9

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS Fond ĉasova (P+V)

  Sociologija 1. obavezan PS-USO 6 2 3

  Vrsta i nivo

  studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

  Studijski

  program(i): Psihologija

  Cilj predmeta:

  Upoznavanje sa društveno-humanistiĉkim sadrţajima i odrednicama savremenog

  društva u cilju razumevanja osnovnih i globalnih društvenih porocesa. Pored opštih,

  fundamentalnih znanja, poseban akcenat je na prenošenju i razvoju praktiĉnih veština

  i znanja, kao što je ovladavanje elementarnim metodološkim znanjima za

  prikupljanje relevantnih društvenih ĉinjenica.

  Ishod predmeta:

  Fundamentala društveno-humanistiĉka znanja o savremenom društvu i poĉetna

  obuĉenost za sociometrijska i anketna istraţivanja javnog mnjenja metodom upitnika

  –intervjua.

  Sadrţaj

  predmeta:

  Teorijska predavanja

  Program kursa realuzuje se kroz petnaest(15) blokova predavanja u petnaest (15) radnih nedelja u

  jednom semestru, od kojih su prva i poslednja nedelja predviĊene za poĉetnu i završnu prezentaciju

  cilja i rezultata kursa.

  Predmet sociologije

  Metodologija socioloških istraţivanja

  Sociološke škole, pravci i teorije.

  Društvo i pojedinac - Sociološko odreĊenje liĉnosti. Vaspitanje. Obrazovanje, uĉenje na daljinu.

  Društvene potrebe, slobodno vreme. Savremeni oblici otuĊenja. Društvene vrednosti.

  Društvene grupe - Obeleţja, karakteristike, funkcije i klasifikacija. Savremene tendencije i oblici

  porodice i braka. Seksualnost i liĉni ţivot. Ţene, društvo i ţenski pokreti. Sajber grupe i virtuelne

  zajednice.

  Socijalna stratifikacija – Oblici, kriterijumi, tipovi, savremeni izrazi. Društvena mobilnost - faktori.

  Socijalna kontrola.

  Socijalne zajednice

  Drţava

  Politiĉka struktura društva - Politiĉke partije, struktura funkcije, klasifikacija, društvena desnica i

  levica, alternativni pokreti. Nevladine organizacije. Birokratija.Tehnokratija. Korupcija.

  Masovni mediji i popularna kultura

  Religija

  Savremena tipologija globalnih društava – Klasiĉna tipologija, društveno-ekonomske formacije.

  Savremene tipologije. Predindustrijsko društvo, industrijsko društvo, postindustrijsko društvo,

  revolucija informacionih tehnologija, umreţeno društvo.

  Globalizacija - Sociološki aspekti planetarnih promena. Redefinisanje shvatanja suvereniteta. Sistem

  Ujedinjenih nacija. Kosmopolitska nacija. Društvene vrednosti - pogled u budućnost.

  Praktiĉna nastava:

  - Obuka za istraţivanje javnog mnjenja primenom upitnika i izrada grupnih i pojedinaĉnih projektnih zadataka primenom socioloških metoda.

  - Obuka za sociometrijska istraţivanja.

  Literatura: Pantelic-Vujanic S.: Savremena Sociologija, elektronsko izdanje, PIM Univerzitet,

  Banja Luka, 2010.

  Metode izvoĊenja

  nastave:

  Kombinovanje ex-catedra i interaktivne nastave, diskusione grupe, seminari,

  kontrolni testovi.

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

 • 10

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Motivacija i emocije 1. obavezan PS-MOE 5 4 0

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima u oblasti psihologije motivacije i emocija, glavnim

  teorijskim shvatanjima i pristupima u istraţivanju u oblasti psihologije motivacije i emocija,

  savremenim saznanjima o fenomenološkim i funkcionalnim aspektima pojedinih motivacionih i

  emocionalnih procesa.

  Osposobljavanje studenata da koriste osnovnu nauĉnu terminologiju u oblasti psihologije

  motivacije i emocija, razumiju prirodu motivacije i emocija i njihov znaĉaj za funkcionisanje

  pojedinca, kritiĉki diskutuju probleme i nalaze emprijskih istraţivanja u oblasti motivacije i

  emocija.

  Ishod predmeta:

  Od studenta se oĉekuje da bude sposoban da pokaţe poznavanje i razumijevanje osnovnih pojmova

  u oblasti psihologije motivacije i emocija, pokaţe poznavanje i razumijevanje razliĉitosti teorijskih

  pristupa motivaciji i emocijama, analizira primjere emprijskih istraţivanja u oblasti motivacije i

  emocija, u pisanoj obradi odreĊenog problema u oblasti psihologije motivacije i emocija kritiĉki

  koristi više izvora informacija.

  Sadrţaj predmeta:

  Osnovni motivacioni pojmovi: motiv, podsticaj, potreba, instinkt, nagon. Motivacija u istorijskoj

  perspektivi. Teorije motivacije (instinktivistiĉke, teorije nagona, hedonistiĉke, kognitivne teorije).

  Fiziološka osnova motivacije. Razvoj motiva, klasifikacije i upoznavanje pojedinih motiva;

  Motivacija i liĉnost. Pristupi u istraţivanju i mjerenju motivacije. Emocije: pojmovno odreĊenje,

  opis emocija i dimenzije emocionalnog doţivljaja, neurofiziološke osnove emocija, tjelesne

  promjene za vrijeme emocija, izraţavanje emocija. Emocije i kultura. Teorije emocija (fiziološke

  teorije, aktivaciona teorija, kognitivne teorije, bihejvioristiĉko shvatanje emocija). Razvoj emocija;

  klasifikacije emocija i upoznavanje pojedinih emocija.

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  Obavezna literatura:

  1. Ognjenović, P. i Škorc, B. (2005). Naše namere i osećanja: Uvod u psihologiju motivacije i

  emocija. Zemun: Gutenbergova galaksija.

  2. Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap. (Poglavlja: 1

  do 15).

  3. Beck, R. C. (2003) Motivacija: Teorije i načela. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  4. Oatley, K. i Jenkins, J. M. (2003). Razumijevanje emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  (Poglavlja: 4, 5, i 9).

  Dodatna literatura:

  1. Buck, R. (1988). Human motivation and emotion. Wiley: Chichester.

  3. Franken, R. E. (1994). Human motivation. Brooks/Cole Publishing Company: Pacific Grove.

  5. Plutchik, R. (1994). The psychology and biology of emotion. London: Harper Collins Publishers.

  6. Weiner, B. (1992). Human motivation: metaphors, theories and research. London: Sage.

  7. Beck, M. (2000). Motivacija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  8. Savić, J. (1994). Intrinsiĉka motivacija. Beograd: Rad.

  9. Brewer, M. B. i Hewstone, M. (2004). Emotion and motivation. Oxford: Blackwell Publishing.

  (str. 21-75).

  10. Ekman, P. i Davidson, R. J. (1994). The Nature of Emotion: Fundamental Questions. New

  York: Oxford University Press. (str. 73-112).

  11. Franken, R. (2001). Human motivation (5th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. (str. 14-130).

  12. Yun Dai, D. i Sternberg, R. J. (2004). Motivation, Emotion and Cognition. New York:

  Lawrence Erlbaum Associates. (str. 27-55).

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, seminarski rad, konsultacije

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi Do 10 Pismeni Do 100

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i Do 80 (40 + 40)

  Seminar-i Do 10 (5 + 5)

  Drugo

 • 11

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Engleski jezik II 2. obavezan PS-EJ2 3 2 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Cilj predavanja i vjeţbi iz Engleskog jezika II jeste da se studentima pomogne u usvajanju

  i korištenju poslovnog vokabulara koji su zapoĉeli prethodne godine, s ciljem pripreme

  sudenata za poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku kao i korištenje strane literature

  u njihovom daljem radu.

  Ishod predmeta:

  Ponavljanje i obrada razliĉitih vidova poslovne i profesionalne komunikacije. Kroz

  razlliĉite CASE STUDY sluĉajeve studenti se osposobljavaju za: poslovno upoznavanje,

  telefoniranje, ostavljanje poruka, pisanje raznih oblika poslovnih pisama, zakazivanje i

  organizacija sastanaka, rezervisanje hotelske sobe, naruĉivanje i primanje narudţbi,

  prihvatanje i odbijanje poziva, doĉek klijenata i stranih gostiju, savremeni poslovni

  trendovi, zabava i snalaţenje na poslovnom putu itd.

  Sadrţaj predmeta:

  Grammar

  Tenses – present, past, future- revision; WH-questions; a / an with jobs Present tenses –

  Present Simple nad Present Continuous Present Simple – adverbs and expressions of

  frequency; have/have got Past tenses – Past Simple nad Past Continuous Quantity: much/

  many; some/ any; a few, a little, a lot of Verb patterns 1 – want/hope to; enjoy/like doing;

  looking forward to doing...

  Vocabulary

  Countries/ nationalities; Job titles; introducing yourself Collocations, daily life

  In a cafe; prices, days, months, dates; leisure activities Complain about holiday problems,

  write telephone message Social expressions: I’m sorry, Excuse me?... food and menu

  terms – entertaining, ordering a meal Survey of problems at work – adjectives describing

  problems Revision of vocabulary

  Grammar

  Future intentions – going to and will Comparative and superlative adjectives

  Relative clauses – who/which/that/where Synonyms and antonyms – lovely, bored,

  beautiful, interested... Present perfect and Past Simple Tense revision

  Vocabulary

  Rooms; household goods; making bookings and checking arrangements Places: cinema,

  pub... directions! Travel information; Countries and languages; talking about towns

  Money – make money, inherit... Special occasions – Thanksgiving, Happy birthday!,

  buying and selling Interviewing for a job

  Literatura:

  - Silaški N., Đurović T., Engleski za ekonomiste, Beograd: Centar za izdavaĉku

  delatnost Ekonomskog fakultetau Beogradu, 2009.

  - Liz and John Soars, New headway, Oxford University press, 2000.

  Metode izvoĊenja nastave:

  Nastava se odvija kroz sistem predavanja i vjeţbi. Na ĉasovima se obraĊuje

  gradivo iz udţbenika, a nastavnik donosi i dodatne materijale kojima se omogućava

  uvjeţbavanje i bolje savladavanje predviĊenog gradiva. Redovne zadaće i

  konsultacije, te kontinuiran proces provjeravanja usvojenog putem parcijalnih

  provjera znanja.

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 12

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Uvod u filozofiju IP 1. izborni PS-UFI 2 2 0

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Upućivanje u osobeni smisao filozofske kulture, u njene osnovne dimenzije i

  probleme, posebno u probleme filozofske antropologije.

  Ishod predmeta: Razumjevanje smisla filozofske kulture, njenih osnovnih dimenzije i probleme.

  Sadrţaj predmeta:

  UvoĊenje u filozofiju preko ideje umnosti, njenog odnosa prema zapletima kritiĉke

  refksije i samorefleksije, i njen znaĉaj za razumevanje problema obrazovanja. U

  tom kontekstu razmatranje odnosa obrazovanja prema: dijalektici upitnosti;

  razlikovanju teorijskog i praktiĉnog ţivota; tradiciji, institucijama, prosvećenosti i

  (racionalnom) autoritetu; odnosima znanja i moći; nauĉnom znanju i imperativima

  modernog tehnološkog razvoja: nasleĊu humanistiĉke i kritiĉke kulture.

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  Kozomara M., Ĉetiri predavanja o umu – Kratak kurs uvoĊenja u filozofiju,

  Beograd, 2006

  Cassirer E., Ogled o ĉovjeku, Zagreb, 1978. (studenti psihologije samo str.13-86)

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, konsultacije, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 13

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Informatika IP 1. izborni PS-INF 2 2 0

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Grafiĉki inţenjering i dizajn

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti raĉunarskih tehnologija i programiranja

  Ishod predmeta: Osnovna znanja i veštine neophodne za primenu raĉunarskih tehnologija u daljem

  obrazovanju i rešavanju inţenjerskih zadataka.

  Sadrţaj predmeta:

  Informacija, podatak, obrada i naĉin predstavljanja podataka, algoritam.

  Osnovna arhitektura i logika funkcionisanja raĉunarskog sistema.

  Operativni sistemi i tehnike upotrebe.

  Uvod u raĉunarske mreţe i tehnike korišćenja raĉunarskih mreţa.

  Pojam programskog sistema i oblasti primjene raĉunara.

  INTERNET servisi i tehnike upotrebe.

  Tehnike korišćenja usluţnih programa za oblikovanje teksta, tabelarno i grafiĉko

  prezentovanje podataka.

  Algoritamski prikaz postupka obrade podataka pri rješavanju inţenjerskih

  problema.

  Tehnike programiranja putem jednog, vizuelno orijentisanog jezika treće

  generacije.

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  1. Milosavljević M, Veinović M, Grubor G: Informatika, Univerzitet

  Singidunum, Beograd, 2009.

  2. Tepšić M, Radivojević M: Informacione tehnologije, Banjaluka koledţ i

  Besjeda, Banja Luka, 2012.

  3. Razni priruĉnici za izabrani programski jezik i usluţne programe

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja; raĉunarske veţbe; konsultacije; samostalna izrada obaveznih

  zadataka.

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit Poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 14

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Uvod u etiku IP 1. izborni PS-UET 2 2 0

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Upoznati studenta sa fenomenom morala i odredjenjem moralnog kriterijuma i

  njegove specifiĉnosti, razlike od drugih, van-moralnih kriterijuma, socijalni status

  morala, pitanje moralnog relativizma, odnosa morala i religije. Upoznati studenta

  sa osnovnim stavkama iz metaetike, kao teorije znaĉenja i opravdavanja moralnih

  termina i iskaza.

  Ishod predmeta: Student treba da se upozna osnovnim pitanjima etike, glavnim etiĉkim teorijama,

  da dobije uvodnu informaciju o metaetici i o primenjenoj etici.

  Sadrţaj predmeta:

  Priroda etiĉkog mišljenja i zakljuĉivanja. Moral i etika. Odredjenje morala; Moral

  kao vrednosni kriterijum i kao socijalna ĉinjenica. Razgraniĉenje morala od drugih

  vrednosnih sfera

  Razgraniĉenje morala od drugih vrednosnih sfera (prava, religije, politike,

  ekonomije, nauke). Podela etiĉkih teorija i njihovo preliminarno ispitivanje.

  Metaetika. Metaetika – teorija znaĉenja vrednosnih termina i iskaza. Metaetika –

  teorija opravdavanja vrednosnih termina i iskaza. Poĉeci filozofije morala. Poĉeci

  filozofije morala; distinkcija fizis/nomos; Sokrat i sofisti. Konvencionalizam.

  Kulturni i etiĉki relativizam. Odnos religije i morala. Psihološki i etiĉki egoizam.

  Klasiĉni Utilitarizam – Bentam i Mil. Savremeni utilitarizam. Deontološka etika.

  Etika prima facie duţnosti, etika vrlina. Primenjena etika, normativni principi,

  priroda moralne argumentacije.

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  Peter Singer, Uvod u etiku, ĉetvrti dio (str. 235-393) i poglavlja 10, 37, 39, 42 i 46.

  T. Nejgel, O ĉemu je zapravo reĉ. Vrlo kratak uvod u filozofiju, 6-8

  J. Babić, "Metaetika"

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, konsultacije, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 15

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Organizaciono ponašanje 1. obavezan PS-ORP 6 2 3

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Upoznavanje psihološke dinamike radnog ponašanja i saradnje ljudi u

  organizacijama sa posebnim akcentom na upravljaĉki deo strukture /menadţment/

  Ishod predmeta:

  Student će biti osposobljen za profesionalno analiziranje ponašanja zaposlenih u

  organizacijama /individualni nivo/, kao i za analizu strukture i dinamike

  organizacije kao specifiĉnog socijalnopsihološkog fenomena. Ova znanja su

  osnova za razvijanje razliĉitih veština rukovoĊenja i izgraĊivanja funkcionalnih

  oblika organizacionog ponašanja.

  Sadrţaj predmeta:

  Teorijska nastava

  Problemi, predmet prouĉavanja i oblast discipline Organizaciono ponašanje.

  ―Mašinske‖ i psihološke teorije organizacije: pristupi: nauĉne organizacija rada,

  ljudskih odnosa i ljudskih resursa. Sadrţaji socijalne razmene pojedinca i

  organizacije. Motivacioni modeli organizacionog ponašanja u razliĉitim teorijskim

  pristupima. Subjektivna pozadina organizacionog ponašanja: organizacijski

  relevantne osobine i dimenzije liĉnosti, opaţanje i atribucija. Socijalna motivacija i

  neformalno organizovanje. Dinamika organizacijskih uloga : funkcionalno

  usklaĊivanje uloga kroz slobodnu socijalnu interakciju, prevazilaţenje konflikata,

  preoptereĊenja i neodreĊenosti uloga. Sistemi uloga. Izgradnja grupne strukture

  organizacije. Intragrupna i intergrupna dinamika organizacijskih grupa. Likertov

  model preklapajućih i povezujućih grupa. Komplementarnost sistema uloga i

  sistema grupa u organizaciji. Konflikti i upravljanje konfliktima. Organizacijska

  funkcionalizacija neformalnih komunikacija neformalnih uloga i neformalnih

  grupa. Psihologija menadţmenta-osnovni pojmovi; Organizaciona klima i kultura;

  Praktična nastava

  Izrada sociometrijske strukture radnih grupa; Izrada organigrama za pojedina

  preduzeća; Analiza motivacije zaposlenih na osnovu pojedinih teorijskih modela.

  Upoznavanje i primena psiholoških instrumenata u menadţmentu

  Literatura:

  Franceško, M. i B. Mirković (2008). Organizaciono ponašanje: moć poznavanja

  organizacionog ponašalja. PIM. Banja Luka.

  Branislav Ĉukić (2005): ORGANIZACIONO PONAŠANJE U ULOGAMA I

  GRUPAMA, Icim plus, Kruševac.

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, veţbe, konsultacije, seminarski radovi, studije sluĉaja,

  monološka i dijaloška metoda, samostalni i grupni rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 16

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Psihometrija I 2. obavezan PS-PS1 6 2 3

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Razumijevanje osnovnih pojmova i teorija psihološkog mjerenja, upoznavanje sa

  glavnim vrstama psiholoških mjernih instrumenata, njihovim psihometrijskim

  karakteristikama i fazama u konstrukciji.

  Ishod predmeta:

  Student je upoznat sa glavnim teorijama mjerenja u psihologiji. Moţe dа rаzlikuje

  psihološke mjerne instrumente i njihove glavne metrijske karakteristike. Student

  razumije osnovne faze u konstrukciji psiholoških mjernih instrumenata, prošao/la

  je osnovu obuku iz konstrukcije probnih psiholoških upitnika (uz akcent na

  upitnike saĉinjene od Likertovih ajtema) i nauĉio/la je kako da kreira bazu za unos

  podataka.

  Sadrţaj predmeta:

  OdreĊenje psihometrije, istorijat mjerenja u psihologiji, teorije mjerenja i

  mogućnost mjerenja psiholoških fenomena, priroda i porijeklo individualnih

  razlika. Psihometrijske karakteristike varijabli i vrste testova. Dijelovi testa,

  formati odgovora, skale i skaliranje u psihologiji. Karakteristike testa (uvodni

  osvrt). Faze u konstrukcija psihološkog mjernog instrumenta. Praktiĉne aktivnosti

  kreiranja psiholoških upitnika, kreiranje matrice za unos podataka, prikupljanje i

  unos podataka. Prikazi i diskusije o ilustrativnim psihološkim mjernim

  instrumentima.

  Obaveze studenta:

  Prisustvo nastavi i vjeţbama ili izvršavanje dodatnih aktivnosti u svrhu nadoknade

  ovih obaveza u sluĉaju izostanaka s nastave. Uĉešće u grupnom projektu

  konstrukcije nekoliko probnih psiholoških upitnika, uz kreiranje matrice,

  prikupljanje i unos podataka. Samostalni prikaz nekog psihološkog mjernog

  instrumenta ili druge relevantne psihometrijske teme.

  Literatura:

  Fajgelj, S. (2009). Psihometrija – metodi i teorija psihološkog merenja (treće izdanje). Beograd, RS: Centar za primenjenu psihologiju.

  Bukvić, A. (2007). Načela izrade psiholoških testova (ĉetvrto izdanje). Beograd, RS: Zavod za udţbenike.

  Materijal s predavanja i vjeţbi (prezentacije, odabrani ĉlanci iz nauĉnih ĉasopisa, video material, skripte…).

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije, konstrukcija psiholoških upitnika,

  kreiranje matrice podataka, prikupljanje i unos podataka.

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 40 Pismeni /

  Istraţivaĉki rad / Usmeni /

  Kolokvijum-i 2x30

  Seminar-i /

  Drugo /

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 17

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Humana genetika 2. izborni PS-HGE 3 2 0

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Sticanje znanja o mehanizmima nasleĊivanja, organizaciji i funkciji gena.

  Razumevannje uloge gena u oblikovanju ponašanja ljudi. Razumevanju odnosa

  izmeĊu biološke i kulturne evolucije.

  Ishod predmeta: Student će biti upoznat sa naĉinima nasleĊivanja i najĉešćim oboljenjima sa

  kojima će se u svojoj praksi sretati.

  Sadrţaj predmeta:

  1. Osnovni principi nasleĊivanja. 2. Poligensko nasleĊivanje. 3. Ponašanje gena u

  populacijama. 4. Organizacija genetiĉkog materijala. 5. Uloga gena u ponašanju

  (uroĊeno-steĉeno, metode identifikacije gena znaĉajnih za ponašanje, genetiĉki

  uzroci variranja kognitivnih sposobnosti, genetiĉka osnova poremećaja kognitivnih

  sposobnosti i psihijatrijskih poremećaja). 6. Geni u evoluciji (genetiĉke razlike

  izmeĊu ĉoveka i primata, genetiĉke razlike izmeĊu savremenih ljudi, evolucija

  specifiĉnih osobina ljudi, sociobiologija i evoluciona psihologija). U okviru ovog

  predmeta nije predviĊena praktiĉna nastava.

  Obaveze studenta:

  Literatura: Tucić N., Matić G. 2005. O genima i ljudima. Centar za primenjenu psihologiju,

  Beograd.

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, konsultacije, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 18

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Psihologija pamćenja i mišljenja 2. obavezan PS-PPM 6 4 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa saznanjima iz oblasti psihologije

  pamćenja, mišljenja i rezonovanja, kao i sa osnovnim metodama istraţivanja i

  eksperimentalnim obrascima u pomenutim oblastima.

  Ishod predmeta:

  Studenti će biti upoznati sa vrstama memorije, radnom memorijom i ulogom

  njenih komponenata u saznajnim procesima, faktorima i procesima pamćenja i

  zaboravljanja, ulogom zaboravljanja, odnosom pamćenja i drugih psihiĉkih

  procesa i stanja, poremećajima pamćenja, individualnim razlikama u procesima

  pamćenja i drugim saznajnim procesima, mišljenjem (deduktivno rezonovanje,

  induktivno zakljuĉivanje, metode), primjenom principa psihologije pamćenja i

  mišljenja.

  Sadrţaj predmeta:

  Vrste memorije. Radna memorija. Paţnja i pamćenje. Faktori pamćenja.

  Organizacije materijala i pamćenje. Procesi, faktori i uloga zaboravljanja. Teorije

  zaboravljanja. Metode ispitivanja pamćenja i zaboravljanja. Autobiografsko

  pamćenje i sjećanje. Laţna sećanja. Problem pouzdanosti sjećanja oţivljenih u

  procesu psihoterapije. Uloga nekognitivnih faktora u procesima pamćenja i

  reprodukcije. Pamćenje, emocije i kognicija. Poremećaji pamćenja i normalno

  pamćenje. Deduktivno rezonovanje. Induktivno zakljuĉivanje. Rješavanje

  problema. Ekspertsko mišljenje. Kreativno mišljenje. Metode za ispitivanje

  mišljenja.

  Literatura:

  Obavezna literatura:

  1. Hrnjica, S. (2005). Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti. Beograd: Nauĉna KMD.

  2. Kostić, A. (2010). Kognitivna psihologija. Beograd: Zavod za udţbenike.

  3. Radonjić, S. (1992). Opšta psihologija II. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva

  psihologa Srbije.

  4. Stojaković, P. (2002). Pedagoška psihologija I. Banja Luka: Filozofski fakultet

  Dodatna literatura:

  1. Bedli, A. (2004). Ljudsko pamćenje: teorija i praksa. Beograd: Zavod za udţbenike i nastavna

  sredstva.

  2. Hyman, I. E., & Loftus, E. F. (1998). Errors in autobiographical memory. Clinical psychology

  review, 18(8), 933-947.

  3. Hyman, I. E., & James Billings Jr, F. (1998). Individual differences and the creation of false

  childhood memories. Memory, 6(1), 1-20.

  4. Loftus, E. F., & Bernstein, D. M. (2005). Rich false memories: The royal road to success. (Ed.

  Hili, A. ). Experimental cognitive psychology and its applications, American Psychological

  Association Press, 101-113.

  5. Radonjić, S. (1999). Psihologija uĉenja. Beograd: Zavod za udţbenike i nastavna sredstva.

  6. Radonjić, S. (1998). Opšta psihologija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva

  psihologa Srbije.

  7. Zarevski, P. (1994). Psihologija pamćenja i mišljenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Metode izvoĊenja nastave: Interaktivna predavanja, powerpoint-prezentacije, vjeţbe, diskusija, rad u

  malim grupama, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi Do 10 Pismeni Do 100

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i do 80 (40+40)

  Seminar-i Do 10 (5 + 5)

  Drugo

 • 19

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Uvod u razvojnu psihologiju 2. obavezan PS-URP 6 2 3

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Steći osnovna znanja o razvojnoj psihologiji kao nauĉnoj disciplini i specifiĉnim metodološkim

  aspektima istraţivanja razvojnih promena. Konkretnije, sticanje osnovnih saznanja o osnovnim

  pojmovima i kljuĉnim pitanjima razvojne psihologije, faktorima, zakonitostima i mehanizmima

  psihiĉkog razvoja, metodama prouĉavanja razvoja psihiĉkih funkcija, teorijama psihiĉkog razvoja,

  razumijevanje razliĉitih aspekata cjeloţivotnog psihološkog razvoja ĉovjeka, upoznati se sa

  specifiĉnostima fiziĉkog, emocionalnog, socijalnog i kognitivnog razvoja u razliĉitim razvojnim

  periodima ljudskog ţivota, biološkim i sredinskim osnovama razvoja ĉovjeka.

  Ishod predmeta:

  Sticanje osnovnih saznanja o ĉiniocima, zakonitostima i mehanizmima psihiĉkog razvoja. Sticanje

  osnovnih saznanja o razvoju pojedinih psihiĉkih funkcija i o metodama njihovog prouĉavanja.

  Sticanje osnovnih saznanja o teorijama psihiĉkog razvoja. Upoznavanje sa osnovnim psihološkim

  karakteristikama pojedinih razvojnih perioda. Sticanje osnovnih vještina u prepoznavanju i

  procjenjivanju odreĊenih aspekata razvoja (socijalnog, emocionalnog i kognitivnog). Razvijanje

  osjetljivosti za razlike u pogledu mišljenja, osećanja i doţivljavanja i ponašanja pripadnika

  razliĉitih uzrasnih grupa i formiranje vještina sporazumijevanja sa pripadnicima razliĉitih uzrasnih,

  kulturnih i socijalnih grupa kao i sa pojedincima koji u razvoju odstupaju od modalnih vrijednosti.

  Sadrţaj predmeta:

  OdreĊenje i ciljevi razvojne psihologije, osnovni pojmovi u razvojnoj psihologiji, osnovna pitanja

  razvojne psihologije, metode i nacrti istraţivanja u razvojnoj psihologiji, razumijevanje razvojnih

  faza ĉovjekovog ţivota: OdreĊenje i ciljevi razvojne psihologije; Pojam psihiĉkog razvoja;

  Osnovna pitanja Razvojne psihologije (nasljeĊe i sredina, kontinuitet i diskontinuitet); Laiĉka i

  nauĉna shvatanja o psihiĉkom razvoju; Istorijski pogledi na djetinjstvo i poĉeci nauĉnog shvatanja

  razvojne psihologije; Koncept razvoja, razvojni procesi, razvojne norme (definicija, vrste,

  porijeklo, korišćenje normi) i razvojna razdoblja tokom ţivota (periodizacija razvoja); Metode i

  nacrti istraţivanja razvojno-psiholoških fenomena; Osnovne teorije u razvojnoj psihologiji

  (psihoanalitiĉke teorije: Frojdova teorija psihoseksualnog razvoja i Eriksonova teorija

  psihosocijalnog razvoja, teorije o uticaju okoline i uĉenja: biheveioristiĉke teorije i Bandurina

  socijalno-kognitivna teorija uĉenja, Pijaţeova teorija kognitivnog razvoja, Socio-kulturna teorija

  razvoja Vigotskog i ekološke teorije); Neurofiziološki razvoj; Prenatalni razvoj i novoroĊenĉe

  (fiziĉke karakteristike i aktivnost, refleksi, osjetne sposobnosti, pamćenje i uĉenje); Razvojni rizici;

  Rani razvoj i njegovi razvojni efekti (senzorno-perceptivni razvoj u dojenaĉkoj dobi i ranom

  razvoju, fiziĉki i motoriĉki razvoj tokom prve dvije godine ţivota, emocionalni, kognitivni i

  socijalni razvoj); Rano djetinjstvo: emocionalni razvoj i izraţavanje emocija u ranom djetinjstvu,

  temperament i razvoj, kognitivni i socijalni razvoj; Adolescencija i razvoj u periodu adolescencije

  (pubertetske promjene, emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj); Razvoj socijalnih odnosa i uticaj

  škole i školovanja na razvoj; Zrelo doba i starenje.

  Literatura:

  1. Jerković, I. i Zotović, M. (2005): Uvod u razvojnu psihologiju. Beograd: Centar za

  primenjenu psihologiju. Društvo psihologa Srbije.

  2. Smiljanić, V. (1999): Razvojna psihologija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

  Društvo psihologa Srbije.

  3. ŢiropaĊa, Lj. i Mioĉinović, Lj. (2007). Razvojna psihologija. Beograd: Ĉigoja štampa.

  4. Brković, A. (2011). Razvojna psihologija. Ĉaĉak: Svetlost.

  5. Furlan, I. (1991). Čovjekov psihički razvoj. Zagreb: Školska knjiga.

  Metode izvoĊenja nastave: Interaktivna predavanja, powerpoint-prezentacije, vjeţbe, diskusija, rad u

  malim grupama i seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi Do 10 Pismeni do 100

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i Do 80 (40 + 40)

  Seminar-i Do 10 (5 + 5)

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 20

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Uvod u psihologiju liĉnosti 2. obavezan PS-UPL 3 2 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Usvajanje fundamentalnih znanja iz psihologije liĉnosti u svetlu osnovnih pojmova

  filozofije kao osnove za razumevanje najvaţnijih rasprava i pristupa u ovoj oblasti.

  Ishod predmeta: Student je upoznat sa problemima u saznavanju i prouĉavanju liĉnosti.

  Sadrţaj predmeta:

  Osnovni meta problemi u saznavanju liĉnosti (ontološki, epistemološki,

  metodološki i praktiĉki); Osnovni problemi u prouĉavanju liĉnosti (problemi

  postojanja, lociranja, saznavanja i opisivanja liĉnosti, problem obrazlaganja

  ljudske delatnosti, problemi agensnosti, potencijalizma i normalnosti).

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  D. Stojnov (2005): Od psihologije liĉnosti ka psihologiji osoba. Beograd: Institut

  za pedagoška istraţivanja.

  B. Popović (2002): Bukvar psihologije liĉnosti (str. 9-59; 181-205). Beograd:

  DPS.

  V. Ber (2001): Uvod u socjalni konstrukcionizam (str. 81-97; 117-134 i 155-233).

  Beograd: Zepter Book World.

  D. Stojnov (2003): Psihologija liĉnih konstrukata: uvod u teoriju i terapiju (3-26,

  51-128). Beograd: Zepter Book World.

  K. Gergen i M. Gergen (2006): Socijalna konstrukcija: Ulazak u dijalog. Beograd:

  Zepter Bookworld.

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 21

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Psihometrija II 2. obavezan PS-PS2 6 2 3

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Oslanjajući se na teme obraĊene u okviru Psihometrije 1, cilj predmeta jeste da

  ponudi obuhvatna saznanja u vezi sa postupcima utvrĊivanja psihometrijskih

  karakteristika psiholoških mjernih instrumenata (ukljuĉujući instrumente kreirane

  u okviru Psihometrije 1), sa posebnim akcentom na razliĉite vidove

  (psihometrijske) validacije.

  Ishod predmeta:

  Student je u stanju da sortira bazu podataka. Student je u stanju da samostalno

  utvrdi osnovne psihometrijske karakteristike psiholoških mjernih instrumenata i

  sprovede i interpretira osnovne vidove (psihometrijske) validacije. Student je u

  stanju da interpretira nalaze faktorskih i IRT analiza.

  Sadrţaj predmeta:

  Pripreme i sreĊivanja baza podataka (identifikacija i zamjena

  nemogućih/pogrešnih vrijednosti, imputacija nedostajućih vrijednosti,

  identifikacija autlajera, raĉunanje skorova za poznate instrumente itd). UtvrĊivanje

  latentne strukture instrumenata i njihova psihometrijska analiza po klasiĉnom i

  IRT modelu – eksplorativna i konfirmativna faza. Primjena i interpretacija

  razliĉitih tipova validacije.

  Obaveze studenta: Prisustvo nastavi i vjeţbama ili izvršavanje dodatnih aktivnosti u svrhu nadoknade

  ovih obaveza u sluĉaju izostanaka s nastave.

  Literatura:

  Fajgelj, S. (2009). Psihometrija – metodi i teorija psihološkog merenja (treće izdanje). Beograd, RS: Centar za primenjenu psihologiju.

  Bukvić, A. (2007). Načela izrade psiholoških testova (ĉetvrto izdanje). Beograd, RS: Zavod za udţbenike.

  Materijal s predavanja i vjeţbi (prezentacije, odabrani ĉlanci iz nauĉnih ĉasopisa, video material, skripte…).

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije, sortiranje matrica podataka i aplikacija

  psihometrijskih analiza psiholoških mjernih instrumenata.

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 40 Pismeni /

  Istraţivaĉki rad / Usmeni /

  Kolokvijum-i 2x30

  Seminar-i /

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 22

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Psihologija individualnih razlika 2. obavezan PS-PIR 6 3 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Usvajanje baziĉnog fonda pojmova i informacija, razumevanje logiĉke strukture

  problema i metoda Usvajanje elementarnih metodskih veština. Razumevanje

  praktiĉnih implikacija teorijsko-metodskih razmatranja. Korišćenje savremenih

  nastavno-tehniĉkih sredstava.

  Ishod predmeta:

  Student je osposobljen za razumjevanje logiĉke strukture problema i metoda. Ima

  usvojene elementarne metodske vještine. Razumije praktiĉnih implikacija

  teorijsko-metodskih razmatranja.

  Sadrţaj predmeta:

  OdreĊenje individualnih razlika i razlozi za njihovo prouĉavanje; Crta; Baziĉne

  crte liĉnosti i njihova unutrašnji mehanizmi; Baziĉne crte liĉnosti i emocije;

  Genetska/sredinska determinisanost i razvoj crta; Poremećaji liĉnosti; Kljuĉne

  determinante ponašanja: situacija, liĉnost i interakcija; Motivi, potrebe, nagoni,

  interesovanja, stavovi; Atribucija u psihologiji liĉnosti; Inteligencija, liĉnost i

  konstrukti »na niĉijoj zemlji« (no man’s land) izmeĊu liĉnosti i inteligencije;

  Etiĉka pitanja u ovoj disciplini.

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  Radonjić, S. (1999). Uvod u psihologiju. Beograd: Zavod za udţbenike i nastavna

  sredstva.

  Hothersall, D. (2002). Povjest psihologije. Zagreb. Naklada slap.

  Savić, J (2007). Posmoderna psihologija. U: Kreativnost, izgradnja zajednice i

  razvoj. Banja Luka: Filozofski fakultet.

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe - demonstracije, multinamjensko korišćenje raĉunara,

  istraţivaĉki rad u grupama, diskusione grupe, konsultacije

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 23

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Socijalna percepcija i interakcija 2. obavezan PS-SPI 6 2 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razume brojne fenomene koji se

  javljaju u meĊuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i meĊugrupnim odnosima, i

  da se osposobi da samostalno sprovodi istraţivanja u ovim oblastima.

  Ishod predmeta: Student je osposobljen da prepozna i istraţi brojne fenomene koji se javljaju u

  meĊuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i meĊugrupnim odnosima.

  Sadrţaj predmeta:

  1. Teorijske i metodološke osnove socijalne psihologije: Predmet i istorijat

  socijalne psihologije.Metode i tehnike socijalnopsiholoških istraţivanja –

  posmatranje, analiza sadrţaja, sociometrija. 2. Socijalna percepcija: Teorije

  atribucije i kognitivne konzistencije. Opaţanje osoba i grupa. Formiranje svesti o

  sebi. Interpersonalna privlaĉnost. 3. Socijalna interakcija: Komunikacija - pojam i

  vrste. Grupe: vrste, grupna struktura i dinamika. VoĊstvo. Odnosi unutar i izmeĊu

  grupa. Saradnja i takmiĉenje. Konflikti. Odluĉivanje u grupi.

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  Havelka, N.: Socijalna percepcija, Zavod za udţbenike i nastavna sredstva,

  Beograd 1992 (str. 11-27, 56-57, 71-82, 90-96, 104-127, 130-153, 174-189, 205-

  206, 211-214, 217-218, 225-249)

  Rot, N.: Znakovi i znaĉenja, Plato, Beograd, 2004 (str. 35-39, 97-110, 141-159)

  Rot, N.: Psihologija grupa, Zavod za udţbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006

  (str. 21 – 82, 139-181, 209-245, 249-300, 303-305, 322-336)

  Havelka, N., B. Kuzmanović i D. Popadić: Metode i tehnike socijalnopsiholoških

  istraţivanja, Društvo psihologa Srbije, Beograd 1998

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 24

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Psihologija liĉnosti 2. obavezan PS-LIĈ 3 2 2

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta: Upoznavanje studenta sa klasiĉnim teorijama liĉnosti.

  Ishod predmeta: Osposobljavanje studenata za razlikovanje osnovnih teorijskih pravaca i modela u

  okviru psihologije liĉnosti.

  Sadrţaj predmeta:

  Teorijski pluralizam u psihologiji liĉnosti (predstavljanje osnovnih paradigmi:

  Psihoanalitiĉka, Bihejvioristiĉka, Humanistiĉka, Kognitivistiĉko-bihejvioralna,

  Konstruktivistiĉka, i Diskurzivna). Iskazivanje ljudske subjektivnosti (liĉnost,

  individualost, samstvo, tip, karakter, uloga, identitet, osobnost).

  Obaveze studenta: Aktivno uĉešće na predavanjima i vjeţbama

  Literatura:

  K. Hol i G. Lindzi (1983): Teorije liĉnosti (Frojd: 55-85; Erikson: 99-110; Jung:

  125-152; Adler: 162-172; Maslov: 259-267; Rodţers: 274-290; Olport: 411-435;

  Dolard-Miler: 522-587. Beograd: NOLIT.

  A. Fulgosi (1987): Psihologija liĉnost, Školska knjiga Zagreb.

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 25

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Razvojna psihologija 2. obavezan PS-RAZ 6 2 3

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Steći osnovna znanja o razvoju u okviru pojedinih domena, razumjeti osnovne pretpostavke vaţnih

  teorijsko-metodoloških pristupa, kao i vaţnih tema u okviru razvojne psihologije (npr. nasljeĊe i

  sredina, govor i mišljenje, razvoj simboliĉke funkcije, usvajanje semantike, sintakse, fonetike i

  pragmatike govora, uĉenje i razvoj, razvoj i mjerenje inteligencije, razvoj morala itd.).

  Ishod predmeta:

  Student je upoznat sa genetskim osnovama razvoja, konstruktivistiĉkim (pijaţetanskim) pristupom,

  ko-konstruktivistiĉkim (vigotskijanskim) pristup, psihometrijskim pristupom, odnosom nasljeĊe-

  sredina, ranim razvojem govora i semantiĉkim razvojem, razvojem moralnog mišljenja, socio-

  afektivnim razvojem, socijalizacijom i uticajem kulture na razvoj.

  Sadrţaj predmeta:

  Pijaţeova teorija - Osnovne pretpostavke Pijaţeove teorije (teorija stadijuma, biologistiĉka,

  konstruktivistiĉka, univerzalistiĉka, aktivistiĉka itd.), osnovni pojmovi teorije (kognitivna struktura,

  akcione sheme itd.), razvojne promjene tokom senzomotornog stadijuma, preoperacioni period,

  konkretne i formalne operacije. Prelazak sa senzomotornog na simboliĉke forme inteligencije,

  osnovne karakteristike mišljenja djece na preoperacionalnom stadijumu, osnovne karakteristike

  mišljenja djece na konkretno-operacionalnom stadijumu, osnovne karakteristike mišljenja djece na

  formalno-operacionalnom stadijumu. Teorija Vigotskog - Osnovne pretpostavke teorije Vigotskog

  (znaĉaj socio-kulturnog konteksta za razvoj pojedinca, odnos izmeĊu biološkog i kulturološkog

  razvoja, niţe i više mentalne funkcije itd.), opšti genetiĉki zakon, osnovni pojmovi itd.

  Jeziĉki razvoj – rani razvoj govora, semantiĉki razvoj. Afektivno vezivanje - primarna socijalizacija

  kao pretpostavka afektivnog vezivanja, faze formiranja afektivne vezanosti, tipovi afektivnog

  vezivanja i njihove karakteristike, da li su obrazci afektivne vezanosti trajni tokom cijelog ţivota?

  Socijalizacija - Razliĉite definicije socijalizacije, odnos izmeĊu pojma socijalizacije i pojma razvoj

  (primjeri fenomena koji spadaju u socijalizaciju, a nisu razvojni fenomeni i obrnuto), pregled

  teorija koje govore o agensima i mehanizmima socijalizacije,

  Brunerova teorija razvoja itd. Razvoj moralnog mišljenja. Kultura i razvoj - Šta je kultura? Kako

  kultura utiĉe na razliĉite aspekte razvoja? Da li kultura moţe da deluje formativno na razvoj?

  Odnos izmeĊu biološkog razvoja i kulture? Genetske osnove razvoja.

  Literatura:

  1. Cole, M. & Cole, S. (1993): Razvoj djeteta. New York: Sciefintic American Books. (odabrana

  poglavlja). 2. Grupa autora (1983). Kognitivni razvoj deteta (Zbornik 3). Beograd: Zavod za

  udţbenike i nastavna sredstva. 3. Ivić, I i sar. (1976). Razvoj i merenje inteligencije (tom I).;

  Beograd: Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. 4. Ivić, I. (1987). Ĉovek kao animal

  symbolicum. Beograd: Nolit.5. Ivić, I. i Havelka, N. (Urd.) Proces socijalizacije kod dece;

  Beograd: Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. (ĉlanci: R.Nilsen, A.Bandura). 6. Ivić, I.,

  Ignjatović-Savić, N. i Rosandić, R. (1989). Priruĉnik za veţbe iz razvojne psihologije. Beograd:

  Filozofski fakultet.7. Vigotski, L. (1977). Mišljenje i govor. Beograd: Nolit.8. Ignjatović-Savić, N.

  (1997). Razvoj govora kod dece (3. izdanje). Beograd: Zavod za udţbenike i nastavna sredstva.

  9. Smiljanić, V. (1999): Razvojna psihologija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Društvo

  psihologa Srbije.10. ŢiropaĊa, Lj. i Mioĉinović, Lj. (2007). Razvojna psihologija. Beograd: Ĉigoja

  štampa.11. Brković, A. (2011). Razvojna psihologija. Ĉaĉak: Svetlost.

  Metode izvoĊenja nastave: Interaktivna predavanja, powerpoint-prezentacije, vjeţbe, diskusija, rad u

  malim grupama, seminarski rad i ispitivanje djece (intervju, testiranje)

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi Do 10 Pismeni Do 100

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i Do 80 (40 + 40)

  Seminar-i Do 10 (5 + 5)

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 26

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Kvalitativna istraţivanja u psihologiji IP 2. obavezan PS-KIP 3 2 1

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Upoznavanje studenata sa osnovim aspektima kvalitativnog pristupa spoznaji i

  sliĉnostima i razlikama izmeĊu kvalitativne i kvantitativne metodologije, kao i

  implikacijama i limitacijama kvalitativne paradigme i najpoznatijim tehnikama

  kvalitativnih istraţivanja u psihologiji.

  Ishod predmeta:

  Student je upoznat sa osnovnim principima i tehnikama kvalitativnih istraţivanja u

  psihologiji i sa konceptualnim razlikama izmeĊu kvalitativne i kvantitativne

  metodologije. Student je u stanju da realizuje samostalno kvalitativno istraţivanje.

  Sadrţaj predmeta:

  Osnovi spoznaje i razlika izmeĊu kvantitativnog i kvalitativnog pristupa spoznaji

  (uz osvrt na fenomenologiju, postmodernizam, prve principe spoznaje, apsolutnu u

  odnosu na funkcionalnu istinu i dr.). Kvalitativna i kvantitativna metodologija –

  sliĉnosti, razlike, mogućnost kombinovanja. Psihološka analiza istorijskih i

  literarnih/fiktivnih likova. Odabrane kvalitativne i kombinovane kvantitativno-

  kvalitativne tehnike tehnike: sociometrija, studija sluĉaja, intervjui, biografska i

  etnografska analiza, analiza sadrţaja, fokus grupa, Q-sortiranje...

  Obaveze studenta:

  Prisustvo nastavi i vjeţbama ili izvršavanje dodatnih aktivnosti u svrhu nadoknade

  ovih obaveza u sluĉaju izostanaka s nastave. SprovoĊenje i prikaz rezultata

  samostalnog kvalitativnog istraţivanja.

  Literatura:

  Fajgelj, S. (2016). Metode istraživanja ponašanja (šesto izdanje). Beograd, RS: Centar za primenjenu psihologiju.

  Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research (4th ed.). London, UK: SAGE Publications.

  Materijal s predavanja i vjeţbi (prezentacije, odabrani ĉlanci iz nauĉnih ĉasopisa, video material, skripte…).

  Metode izvoĊenja nastave:

  Predavanja, vjeţbe, prezentacije samostalnih istraţivaĉkih radova,

  demonstracije tehnika, ĉitanje tekstova (literarni radovi, online tekstovi i

  drugo) i gledanje multimedijalnog sadrţaja (video klipovi, prikazi tehnika i

  drugo).

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 40 Pismeni /

  Istraţivaĉki rad 20 Usmeni /

  Kolokvijum-i 2x20

  Seminar-i /

  Drugo /

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 27

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Psihologija svjesti IP 2. obavezan PS-SVJ 3 2 1

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Upoznavanje sa razliĉitim koncepcijama svjesti i svjesnih procesa u istoriji

  psihologije i savremenoj psihološkoj nauci. Upoznavanje sa osnovnim pitanjima

  funkcije i evolucije svjesti, karakteristikama cirkadijalnih i indukovanih stanja

  svjesti, te teorijama i istraţivanjima snova.

  Ishod predmeta:

  Student je osposobljen da: objasni snovene probleme psihologije svjesti, da

  identifkiuje i objektivno analizira psihološku relevantnost razliĉitih pristupa

  izuĉavanja svjesti, da opiše metode istraţivanja stanja svjesti, svjesnih prcesa i

  nuralnih korelata svjesti, da reprodukuje osnovne ideje savremenih teorija svjesti i

  navede empirijsku argumentaciju pretpostavljenih konstrukata, da navede

  karakteristike indukovanih stanja svjesti i mehaniyme njihovog nastanka, te

  reprodukuje razliĉite teorijeske koncepcije o funkciji snova i argumentuje njihovu

  empirijsku zasnovanost.

  Sadrţaj predmeta:

  Definicija svjesti, taksonomija stanja svjesti, pristupi izuĉavanju svjesti. Neuralni

  korelati svjesti i problem qualia. Cikliĉna stanja svjesti: biološki i cirkadijalni

  ritmovi, spavanje i san, teorije istraţivanja snova. Indukovana stanja svjesti:

  hipnoza, meditacija, psihoaktivne supstance. Svjesni procesi: koncepcije u

  klasniĉnoj psihologiji, savremena istraţivanja svjesnih i nesvjesnih procesa

  (opaţanje i svjest, volja i svjest, uloga paţnje). Savremene teorije svjesti (globalni

  radni prostor, multipli draftovi, biološki naturalizam). Funkcije svjesti, kauzalne i

  nekauzalne teorije, evolucija i razvoj svjesti. Self i teorije selfa, problem

  jedinstvenosti svjesti.

  Obaveze studenta:

  Literatura:

  Miljković, D., Rijavec, M., (1998), S onu stranu ogledala (Psihologija

  alternativnih stanja svesti), Zagreb, IEP-D2

  Raković. D. i Koruga, Đ. (1996): Svest:nauĉni izazovi 21 veka, Beograd:ECPD

  Ţuvke, M. (1997): Spavanje i snevanje, Beograd:Paideia

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije, seminarski rad

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

  Istraţivaĉki rad Usmeni /

  Kolokvijum-i 30

  Seminar-i 10

  Drugo

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 28

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Primjena kompjuterskih tehnologija u

  psihologiji IP 2. obavezan PS-KOM 3 2 1

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Cilj predmeta ogleda se u osposobljavanju studenata za upotrebu kompjuterskih

  tehnologija u psihologiji za zadatke prikupljanja i obrade podataka (vrši se ekstenzija

  znanja steĉenih u okviru Statistike u psihologiji). Studentima se takoĊe daje pregled

  mogućnosti upotrebe kompjutersko-tehnoloških inovacija u psihologiji u širem

  smislu (npr. neuroimidţing tehnologije, virtuelna psihoterapija i sl.), a vrši se i

  upoznavanje sa novim predmetima izuĉavanja psihologije u svjetlu ekspanzije

  informacionih tehnologija (npr. online ponašanje, mogućnosti i limitacije

  elektronskih testiranja i sl.).

  Ishod predmeta:

  Student je upoznat sa osnovnim principima primjene kompjuterskih tehnologija u

  psihologiji i sa glavnim predmetima izuĉavanja psihologije u kontekstu

  informacionih tehnologija. U stanju je da kompjuterski izvede i interpretira široki

  spektar statistiĉkih analiza.

  Sadrţaj predmeta:

  Kompjuterski podrţano izvoĊenje odabranih statistiĉkih postupaka (sa

  interpretacijom): ANOVA, ANCOVA, multipla linearna regresiona analiza,

  neparametrijski testovi... Upotreba kompjutersko-tehnoloških inovacija u psihologiji.

  Kiberpsihologija. Upotreba kompjutera u prikupljanju podataka (online anketiranje i

  testiranje). Online resursi (elektronska pretraga literature i psiholoških instrumenata i

  besplatni statistiĉki softver).

  Obaveze studenta: Prisustvo nastavi i vjeţbama ili izvršavanje dodatnih aktivnosti u svrhu nadoknade

  ovih obaveza u sluĉaju izostanaka s nastave.

  Literatura:

  • Pallant, J. (2010). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis

  using SPSS (4th ed.). Maidenhead, UK: Open University Press/McGraw-Hill.

  • Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155-159.

  • Materijal s predavanja i vjeţbi (prezentacije, odabrani ĉlanci iz nauĉnih

  ĉasopisa, video material, skripte…).

  Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije, praktiĉni rad u statistiĉkom softveru i web

  aplikacijama za izradu elektronskih anketa.

  Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

  Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

  Aktivnosti u nastavi 40 Pismeni /

  Istraţivaĉki rad / Usmeni /

  Kolokvijum-i 2x30

  Seminar-i /

  Drugo /

  Posebna napomena za predmet: Nema

 • 29

  Naziv predmeta Godina Status Šifra

  predmeta ECTS

  Fond ĉasova

  (P+V)

  Eksperimentakni nacrt IP 2. obavezan PS-EKS 3 2 1

  Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

  Studijski program(i): Psihologija

  Uslov: -

  Cilj predmeta:

  Cilj kursa jeste da studentu pruţi osnovna znanja iz oblasti eksperimentalne

  metodologije, da ga osposobi da zamisli, kreira i izvede eksperiment, kao i da

  primjeni statistiĉke metode u obradi eksperimentalnih podataka.

  Ishod predmeta:

  Student će savlada sljedeće teme: Metodologija eksperimentalnih istraţivanja;

  Osmišljavanje i dizajniranje psiholoških ekeprimenata; Etika eksperimentalnih

  istraţivanja; Priprema stimulusa; Postavljanje i selekcija eksperimentalnih

  procedura; Priprema i obrada eksperimentalnih podataka; Analiza varijanse za

  neponovljena i ponovljena merenja; Predstavljanje podataka; Eksperimentalni

  izveštaj i pisanje nauĉnog ĉlanka.

  Sadrţaj predmeta:

  Uvod u eksperimentalnu psihologiju. Psihologija kao prirodna nauka. Nauĉna metodologija.

  Formulisanje problema i eksperimentalnih hipoteza. Zavisne i nezavisne varijable. Podaci.

  Mjerenje. Eksperimentalni (varijansni) nacrti u psihologiji. Logika eksperimentalnih istraţivanja.

  Varijable. Tipovi eksperimentalne kontrole. Eksperimentalne paradigme.Etika psiholoških

  eksperimenata. Istraţivanja na ljudima i ţivotinjama. Program za izvoĊenje eksperimenata. Super

  Lab arhitektura: podešavanje programa i priprema eksperimenta. Super Lab arhitektura: Blokovi.

  Izlaganja. DogaĊaji. Varijable. Registracija. Super Lab arhitektura: postavljanje eksperimenta i

  formatiranje izlaza. Super Lab skript (komandni jezik i editor). Priprema podataka za analizu:

  Preĉišćavanje vremena reakcije. Greške i RT. Pristupi. Formatiranje matrice podataka za analizu.

  Eksperimentalne procedure I: Kognitivna psihologija: zadatak leksiĉke odluke, zadatak verifikacije,

  primovanje, zadaci reprodukcije, Sternbergov zadatak, zadatak verifi